Hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn tại cục thuế tỉnh quảng trị đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in min

109 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế VŨ KHẮC LỆ HUYỀN TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ HĨA ĐƠN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐỐI VỚI CÁC KI N H DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN Mã số: 31 01 10 H O ̣C Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUANG PHỤC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Ế Huế, ngày 01 tháng 07 năm 2019 ́H U Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Vũ Khắc Lệ Huyền i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu Nhà trường kết hợp với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức, nhiệt tình giúp đỡ cho năm học vừa qua Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết Ế ơn sâu sắc đến Giáo viên TS.Nguyễn Quang Phục- người hướng dẫn khoa học U - dành nhiều thời gian q báu để giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, ́H thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quan, gia đình, bạn bè động viên TÊ giúp đỡ trình thực luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: VŨ KHẮC LỆ HUYỀN Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế Niên khóa: 2017 - 2019 Giáo viên hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUANG PHỤC Tên đề tài: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ HĨA ĐƠN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HĨA ĐƠN ĐẶT IN Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu: Trong q trình quản lý thu, hố đơn, U chứng từ yếu tố thiếu có vai trò quan trọng tổ chức ́H kinh tế hạch toán kế toán quản lý doanh nghiệp nói riêng Nhà nước quản lý nhà nước nói chung Xuất phát từ thực tế nhằm chống TÊ thất thu, tăng số thực NSNN nâng cao hiệu cơng tác quản lý hóa đơn, tơi tiến hành chọn đề tài nghiên cứu luận văn mình: “Hồn thiện H cơng tác quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị doanh nghiệp N sử dụng hóa đơn đặt in” Đ ẠI H O ̣C KI - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến cơng tác quản lý hố đơn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị doanh nghiệp sử dụng hoá đơn đặt in giai đoạn 2016-2018 - Đối tượng khảo sát cán bộ, lãnh đạo phụ trách trực tiếp mảng ấn thuế; doanh nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn đặt in địa bàn tỉnh Quảng Trị Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu, thông tin; Phương pháp xử lý phân tích số liệu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn 3.1 Kết quả: Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in giai đoạn 2016-2018 Từ đó, tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hóa đơn đặt in 3.2 Đóng góp giải pháp: Hồn thiện cơng tác quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in đến năm 2022 iii Chữ viết tắt Người nộp thuế NNT Ngân sách nhà nước NSNN Doanh nghiệp DN Kinh doanh KD Quản lý ấn QLAC Phần mềm tra, kiểm tra TTR Phần mềm thống kê thuế TPR Phần mềm xử lý tờ khai XLTK-TNCN Hệ thống quản lý thuế tập trung U Ế Chữ viết đầy đủ ́H DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TMS Giá trị gia tăng TÊ GTGT Thu nhập doanh nghiệp TNDN H Thơng tư - Bộ Tài Ủy ban nhân dân Nghị định - Chính phủ KI N Hóa đơn TT - BTC HĐ UBND NĐ - CP SXKD Trách nhiệm hữu hạn TNHH Cổ phần CP H O ̣C Sản xuất kinh doanh Tổ chức cán Đ ẠI TCCB Cưỡng chế nợ thuế CCNT Hỗ trợ kê khai mã vạch chiều HTKK Khai thuế điện tử Nhận tờ khai mã vạch iHTKK NTK Báo cáo tài BCTC Kiểm tra nội KTNB Hội đồng nhân dân HĐND Cơ quan thuế CQT iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC BẢNG ix Ế PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ 2.1 Mục tiêu chung .3 2.2 Mục tiêu cụ thể .3 H Đối tượng phạm vi nghiên cứu N 3.1 Đối tượng nghiên cứu KI 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu .4 ̣C 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin O 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu .5 H Kết cấu luận văn PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ ẠI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Thuế thất thu thuế: .7 1.1.2 Một số vấn đề quản lý hóa đơn 1.1.3 Một số vấn đề hóa đơn đặt in 11 1.1.4 Kinh nghiệm quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa 26 1.1.5 Kinh nghiệm quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Phú Yên 27 1.1.6 Bài học kinh nghiệm cho Cục Thuế tỉnh Quảng Trị công tác quản lý doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in 28 v CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ HĨA ĐƠN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN 31 2.1 Tình hình tỉnh Quảng Trị 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 2.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 32 2.2 Tổng quan Cục Thuế tỉnh Quảng Trị .35 2.2.1 Tổ chức máy quản lý Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 35 Ế 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ .35 U 2.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 38 ́H 2.2.4 Tình hình thực dự tốn thu NSNN cấu số lượng doanh nghiệp TÊ quản lý giai đoạn 2016-2018 .39 2.3 Thực trạng công tác quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị H DN sử dụng hóa đơn đặt in .44 N 2.3.1 Tổng quan doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in Cục Thuế tỉnh Quảng KI Trị quản lý 44 2.3.2 Công tác quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị doanh ̣C nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in 45 O 2.4 Đánh giá đối tượng khảo sát cơng tác quản lý hóa đơn Cục Thuế H tỉnh Quảng Trị doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in .56 2.4.1 Đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in .56 Đ ẠI 2.4.2 Quản lý phát hành sử dụng hóa đơn 58 2.4.3 Kiểm tra xử lý vi phạm hóa đơn 60 2.4.4 Đối chiếu, xác minh hóa đơn 62 2.5 Những mặt đạt 64 2.5.1 Giải hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in 64 2.5.2 Công tác phát hành sử dụng hóa đơn đặt in DN đặt in hóa đơn 65 2.5.3 Cơng tác quản lý hóa đơn đặt in DN bỏ trốn khỏi địa kinh doanh 66 2.5.4 Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hóa đơn đặt in 66 2.5.5 Công tác đối chiếu, xác minh hóa đơn để phát sai phạm 67 2.6 Những mặt hạn chế 68 vi 2.6.1 Giải hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in: 68 2.6.2 Công tác phát hành sử dụng hóa đơn đặt in DN đặt in hóa đơn 69 2.6.3 Cơng tác quản lý hóa đơn đặt in DN bỏ trốn khỏi địa kinh doanh 71 2.6.4 Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hóa đơn đặt in 71 2.6 Cơng tác đối chiếu, xác minh hóa đơn để phát sai phạm .72 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ HĨA ĐƠN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐẶT IN .73 Ế 3.1 Định hướng .73 U 3.2 Mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý hóa đơn đặt in 75 ́H 3.3 Giải hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in .76 TÊ 3.3.1 Giải pháp công tác quản lý phát hành sử dụng hóa đơn đặt in 77 3.3.2.Giải pháp cơng tác quản lý hóa đơn đặt in DN bỏ trốn khỏi địa H kinh doanh 79 N 3.3.3.Giải pháp công tác kiểm tra xử lý vi phạm quan Thuế việc sử KI dụng hóa đơn .80 3.3.4 Giải pháp công tác đối chiếu, xác minh hóa đơn để phát sai phạm 81 ̣C 3.3.5 Giải pháp nguồn nhân lực 82 O PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84 H 3.1 Kết luận 84 3.2 Kiến nghị 86 Đ ẠI 3.2.1 Kiến nghị Nhà nước 86 3.2.2 Kiến nghị Bộ Tài .87 3.2.3 Kiến nghị quyền địa phương 87 3.2.4 Kiến nghị Tổng cục Thuế 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 91 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN VÀ NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC HÌNH Bảng 2.1 Dân số lao động tỉnh Quảng Trị năm 2017 32 Bảng 2.2 Kết thu NSNN năm 2016 40 Bảng 2.3 Kết thu NSNN năm 2017 41 Bảng 2.4 Kết thu NSNN năm 2018 42 Bảng 2.5 Cơ cấu DN giai đoạn 2016-2018 43 Bảng 2.6 Cơ cấu DN có sử dụng hóa đơn từ năm 2016 đến năm 2018 44 U Ế Bảng 2.7 Tình hình DN đề nghị sử dụng HĐ đặt in 46 Bảng 2.8 Tình hình DN quản lý phát hành sử dụng HĐ đặt in 47 ́H Bảng 2.9 Tình hình DN bỏ trốn mang theo HĐ đặt in .49 TÊ Bảng 2.10 Tình hình xử lý VPHC DN sử dụng HĐ đặt in 51 Bảng 2.11 Tình hình xác minh trả lời xác minh hóa đơn đặt in 54 H Bảng 2.12 Ý kiến đánh giá DN chấp hành quy định N đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in 57 KI Bảng 2.13 Ý kiến đánh giá DN chấp hành quy định phát hành sử dụng hóa đơn 59 ̣C Bảng 2.14 Ý kiến đánh giá DN chấp hành quy định O kiểm tra xử lý vi phạm hóa đơn .61 Đ ẠI H Bảng 2.15 Ý kiến đánh giá DN đối chiếu, xác minh hóa đơn 63 viii DANH MỤC BẢNG Hình 2.1: Bản đồ địa lý tỉnh Quảng Trị 31 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị 37 Hình 2.3 Giao diện trang web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn 52 Hình 2.4 Nhập số liệu cần tra cứu vào ứng dụng .53 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Hình 2.5 Số lượng Hóa đơn GTGT khơng giá trị sử dụng 53 ix ... Thuế tỉnh Quảng Trị công tác quản lý doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in 28 v CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ HĨA ĐƠN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN... sát công tác quản lý hóa đơn Cục Thuế H tỉnh Quảng Trị doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in .56 2.4.1 Đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in .56 Đ ẠI 2.4.2 Quản lý phát hành sử dụng hóa đơn. .. hóa đơn đặt in Cục Thuế tỉnh Quảng KI Trị quản lý 44 2.3.2 Cơng tác quản lý hóa đơn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị doanh ̣C nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in 45 O 2.4 Đánh giá đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn tại cục thuế tỉnh quảng trị đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in min , Hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn tại cục thuế tỉnh quảng trị đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in min

Từ khóa liên quan