Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

111 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - N NGỌC TÀI ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌN C UYÊN NGÀN : QUẢN LÝ KIN MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN T ẠC SĨ K O NGƯỜI ỌC KINH TẾ ƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ N HUẾ, 2019 TẾ MIN ƯƠNG LỜI C M ĐO N Ngày 01 tháng 07 năm 2019 ả lu N i ă T LỜI CẢM ƠN q ct p úp ỡ nhi u s b ỏ ò ã í bế ớng dẫ ng B G H ă ả ấ q ã ù ả ạo m ù ng kiến c vừa qua a tỉnh Quả B ể th c hi n lu ă bạ bè úp ỡ, cổ ũ u ki n thu n l ể Thầ ạo huy p s li ã ng nghi p nh ng ộ t ă thời gian th c hi n lu X ã b úp ỡ B ắc tớ ạt, trang b q ý th Cu c n vă Đại h c Kinh tế-Đại h c Huế ã ể q ã ộ ă ả ! Ngày 01 tháng 07 năm 2019 ả lu N ii ă T TÓM LƯỢC LUẬN VĂN T ẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ : :Q ả ýK ế : 2017-2019 ớng dẫn khoa h : : ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT UYỆN LỆ T ỦY TỈN QUẢNG BÌN Mụ đí v đố tượ ê ứu M í :Đ th c trạng v q ả ý ầ hạ tầng tạ ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B ải p p ằ ă q ả ý ầ hạ tầng tạ ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B d ng h p ý ng m í ă ếp theo Đ u: Nh ng vấ ý c tiễn c ý v ầ hạ tầng từ ớc tạ ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B u ươ p áp ê ứu Q c hi ã d p p p : () p p n mẫ ; ( ) p p u tra, thu th p s li u; (iii) p p ảo; ( ) p pp í (p p p ả p p p ) Kết ê ứu v ữ óp k o c luậ vă Thời gian qua, hoạ ộ ầ XD B ã c nh ng kết í l , tạ v t chấ p ển kinh tế - ã ộ ấ ạng thất ã p í é u ầ XD B v n NSNN ò diễn Qua thời gian nghi u, lu ă ã ải quyế ội dung: Kết p í cho thấy: ý n hạ tầng QĐ huy n L Th bả p ầ ; ẫ ò ột s t n tại, hạn chế phải khắc ph : p kế hoạch, p bổ v vẫ ò ải, thiế í p trung; l p, thẩ nh d ầ ng í ; c ph c v tr c tiếp cho ý ầ p ầu, Để khắc ph c nh ng t n tạ ả s giả p p ă ờng ý ầ hạ tầng QĐ huy n L Th ạn ế ă 2025: ý ặt chẽ q ; ổi mớ ế hoạ ầ ; ấ ng l p, thẩ p t d Đ XD; ă ờng ý a ch ầ ; ấ ể VĐ q ế ầ ; ă ể ấ ộ ũ ý n ầ í ầ XD B Đ ng thờ ả ột s kiến ngh i vớ í p Bộ q UB D n L Th y, UBND tỉnh Quả B u ki ể th c hi n giả p p H iii D N STT Ký ệu MỤC C VIẾT T T N uyê ĩ DA D LDTB&XH KBNN Kho bạ KTXH Kinh tế ã ội NXB QLDA Quả ý QLNN Quả ý UBND Uỷ b XDCB X ộ b ớc ất ớc iv Xã ội MỤC LỤC LỜI A ĐOA i LỜI CẢ Ơ ii Ó ƯỢC LUẬ VĂ DA H H HẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii VIẾ iv .v DA H BẢ G BI U ix DA H Ơ Đ x ẦN I Đ T VẤN Đ 1 í ấp ế Đ p p p ú Cấ .3 ă ă a lu PHẦN II NỘI DUNG NG IÊN CỨU C ƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC V QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGÂN SÁC 1.1 Tổng quan v ý N À NƯỚC ầ hạ tầng từ ớc .6 1 Đầ ầ 112 K ặ nh từ ểm c a ầ từ ớc 11 1.2 Nội dung ý 1.2.1 L p kế hoạch v ầ ầ 1.2.5 Kiể ý ế ớc .13 13 Đấu thầu, l a ch 1.2.4 Tổ ch c từ ầ 1.2.2 L p, thẩ 12 ý ớc .15 ầu 16 ộ .22 ầ 23 v ầ 1.2.6 Quyế d q 1.2.7 Thanh tra, kiể 24 ả ầ d ng v ến ý .25 ầ n từ ớc 25 1 ch quan 25 q ý 1.4 Kinh nghi m v p tỉnh Quả B 27 ầ b ển qu B Q ả B a ất huy n L Th y, 29 p 1.4.1 Kinh nghi m s hạ tầng c a s ớc 29 ển qu c kinh nghi ất huy n L Th ỉ 32 C ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM TỈNH QUẢNG BÌN .34 21 Q p B y tỉnh Quả ổ 22 ể q 221 34 ý q ả ý hạ tầ Q ả B 37 ầ hạ tầ .39 ý ý ất huy n L Th y qu ầ ỉ ấ q ả ất huy n ă ấ q ả ển qu ể 34 2 Kế q ả 22 p p q ả ởp p ý ể q ển c 34 211 Q 212 ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY ế 40 ầ hạ tầng .43 ầ hạ tầng tạ q li u khả ời vấ vi ển .64 vấn .64 2 Đ ển qu ớc tạ Đ ển qu c hạ tầng ất huy n L Th y 67 ấu thầu, l a ch tổ ch Ð ầu tạ ể p p ầ ất huy n L Th y 70 triển qu Đ q ế ầ 71 ạn chế 2.4 Nh hạ tầ B ầ ất huy n L Th y .69 triển qu p p, thẩ từ hạ tầng , ất huy n L Th y 66 Đ ầ p Kế hoạch v q ả ển qu ý ầ ất huy n L Th ỉ Q ả .71 2.4.1 Nh ng kết c 71 q ả 2.4.2 Nh ng hạn chế QĐ ý ầ hạ tầng n L Th y .72 .74 C ƯƠNG 3: ĐỊN ƯỚNG VÀ GIẢI Á OÀN T IỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY 78 Q ể nh ớng tổ ch c ý ầ XD B ã ội huy n L Th y 78 11 Q ểm .78 12 Đ ớng 78 3.2 Giả p p q ả ển qu 21 hấ 22 H ất l ă ất huy n L Th p ng thẩ pd ý ỉ hạ tầ Q ả B ầ td ầ p kế hoạch v ầ ng kiể q ả ầ ý a ch vii 80 80 82 .84 ầu 86 Đẩ 26 ă n ầ c 86 88 3.2.7 Một s giả p p .89 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 1.Kết lu n 92 Một s kiến ngh 93 2.1 Kiến ngh vớ í p 2.2 Kiến ngh vớ UB D 93 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 PHỤ LỤC 98 QUYẾ ĐỊNH HỘI Đ NG CHẤM LUẬ VĂ BIÊ BẢN CỦA HỘI Đ NG CHẤM LUẬ VĂ VÀ HẬ XÉ BẢN GIẢI RÌ H HỈNH SỬA LUẬN VĂ GIẤY XÁ NHẬ HOÀ HIỆN LUẬ VĂ viii HẢN BIỆN D N Bả MỤC BẢNG BIỂU ể q 2.1 ấ 2016 -2018 .41 Bả 2.2 Q ầ q QĐ 2016 -2018 42 Bả ầ 2.3 ấ Bả hạ tầ b ầ 2.4 G Bảng 2.5 2016 -2018 44 ớ S d q bả 2016 -2018 46 c thẩ nh p QĐ t Tru nL Th y 50 Bảng 2.6 ầu c a s Tổng h p kết l a ch ạn 2016 -2018 53 ả Bảng 2.7 ầ ất tạ QĐ Bảng 2.8 Kết thẩ Bảng 2.9: Đặ Bảng 2.10: Ý ể p XD B ạn 2016 - 2018 57 n L Th t quyế 60 c u tra, khả ế ển qu .65 ầ p kế hoạch v hạ tầng tạ ạo qu d ất huy n L Th ạn 2016 -2018 66 Bảng 2.11: Kết khảo d Bảng 2.12: v ổ ch Kết khả QĐ ể Kết khả QĐ q Kết khả T ấu thầu, l a ch n L Th y 69 tạ Bảng 2.14 p ạn 2016 -2018 .67 thầu tạ Bảng 2.13: p, thẩ QĐ ế ầu n L Th y 70 ầ n L Th y 71 ix kiể ầ p ải cho d b ý ế ú ã Tă ườ ấp loạ ý ù ời quyế : ấu thầu rộ ằ ầu ầ p ù p với ất, ngu n v p ầu c l a ch ấu thầu hạn chế; ú u ng í ặc ch ã t ă q ầ ộ ộng c hi n d t a ch ộ c hoạ ần thiết, phải ch nh uả n ầ ầu hoạ ă K ầ tá Vi c l a ch u ki q ể kiể ớng dẫn ch kiế a KBNN kiể ầu thiết kế nh thầu; l a ch ng Để ă ờng ý ầ q ầu cần a ch : ă ộ ũ ộ cc d ất ổ ch ảm bả bạ ý Quả ấu thầ ặt chẽ q tham gia hoạ ể Hạn chế vi c nh thầ ạo qu ũ ấu thầu rộ ã ấu thầu, l a ch n ộng l a ch ầ i vớ ộ ắp c a d ầ XD ầ i với tất ể l a ch ầ ă ểm tra th c tế ă ế ầu thi c th c s ầu tham gia ầ i vớ ể ch ng minh th c tế ă ý Quả ấu thầ é Đẩy q ế ầu từ ầu phải th c s hi u tá Quyế ầ ặt chẽ th t c l a ch ú chấ uyết toá vố đ u tư ầ b b ấu thầu o t ù ản c d ng 86 ổ ch c q ả ý n ẩ Trong th c tế p ò huy n L Th ầ t quyế ạng ch ầ ngh p ổ biế m quyế ẩm quy n quyế " ầ b ừa thổ ơq gi ới ch p ng thờ ò" ế ph i h p chặt chẽ ầ c kiể i chiế ẽ ti m ẩn nhi ần th c hi nh ng t n tạ p ẩ q ế Bộ í q ế ể ã ầ b ỉ q ế ể ẩ q p quy 18/01/2016 QĐ q ầ ộ ể Để khắc ph c 09/2016/TT-BTC q ế ẩm tra ả p p: p - ng ns p QĐ - ý ể ấp ẩ ể ; é q é ý q ế ể ấ p ú ầ q ế ừ2 p ; ơq ế pb Bộ 18/01/2016 c ; ế p ép ộp ộ ò p ớc q 09/2016/TT-BTC ể ơq ế QĐ p 87 q b p ấ q ế í ộp b ầ ổ q q q ế ầ ấp -K ẽ ầ q ế b ặ ầ p nh, ; t quyế 12 ời td li u cấp p p a q ế p ầ í ế q Đ ộ q ế ể ộ p ể ơq ẩ Tă ườ b ầ p q ế tá t ơq t q q ả ý ă c thiế ấn, ch ú Th c hi é ã ộ bộ, ã p í ấ ặc gi a ch ầ ã p ết q c a ộ ả í ả p t ầ u q n cầ ầ d ng v p p ẫn ép í ng vi phạ ý nh c q giao quy ội tạ ấp Tại ế c thể ể gi m c thể Đẩy mạ ểm tra, tra từ b í ớc, kiể ộ ắc ớc k p thờ ấ ă c s trở ý ầ b ộ ( ) í Khuyế p í p ả ý c hi n quy n kiể ý ớc ầ ết lu n c a tra, kiể ý giải quyết, x ph n c nc é ổ ch ý XD B p í c, thiếu tinh thầ ến h u chấ q ầ ã p ạm, quy tr vi c q ả át ầ ế ; ầ b ế hoạch c thể v tra, kiể từ NSNN; t p c a cộ ầ ần thiết nhằm hạn chế thấ UBND huy n cầ chế ã é ộng tra, kiểm tra v Hoạ ă ầ ĩ ầ ặ ý ; ằ nguy n tham gia hoạ p n, kiến ngh vớ p ạm v ả 88 ại l í a cộ ộng ơq ý ầ ạn ng B ạnh vi òq p ầ a Ch í ổ ch q ầ ng Vi c d ã hộ ý ĩ ể ý ấ ầ ng XD B ểm tra, th c hi n t ộ í nh ng giả p p q chế ến m c thấp nhấ ã ắng d ng v ấ ầ ú ất lớn vi c ấ ă ng nhằ p í ầ ờng ất thoat v XD B ý ầ ầ ột XD B ạn ớc 3.2.7 Một số giả p áp k Để khắc ph c nh ng t n tại, yế é q ản ý ng giả p p ý q ã ũ c í tr ă ầ XD B ạo c Đảng, quản ột yếu t ù q t Nâng c o nhận th c ý th c trách nhiệm củ đảng v ên, cán b , công ch c nhân dân - ă í Đả ã q n phổ biế p p p í ểm, ch tc p ò ầ XD B ý c th c hi n nhi m v í m v vừ ng thất ấp b ừa - ă ờng ả c ý thời x ã ă ờng h p p í ý u í ấ ã ội Đ ộ ng tổ ch p p ò Đả ng thất ả ế chất vấn sinh hoạ Đả ả ầ q c, nhắc nhở, kiể ấu hi u vi phạ ẩ p c hi nhi m c ; í c hi n nhi m v c giao từ NSNN b Công kh , m nh bạch hoạt đ ng đầu tư XDCB Ki ấp ổ ch ổi mớ p c hoạ ớng tinh g ộng c a m c a t p thể 89 í q n ; c ển d ng, quy hoạ hi n t d ạo, b c l i s ng, tinh thầ í bộ; c bạch tất ến to ể mc - Th c hi n t t vi kế hoạ í ý … ấp; ú p ý ng ặt chẽ ngu n v -D c hi n chế ộ khả q i vớ q ng s d ng v é khắc ph c nh ng t n tại, yế ò s p thời ạo chấn chỉnh, ầ ũ ẩm quy n c Nâng c o trình đ cán b quản ý dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN ă p ẩm chất c ến vi c to lớ ý ý ầ ầ ộ ũ ạn Để khắc ph c ả p p ại mộ ầ ; cho h p ý b ộ q ũ ũ ớng xếp, b ú ầ l p thể sau: p ù í ội p với khả ă yế é ă c ầu - UBND huy n, BQL d ộ ộ ết thay nh p ạo lạ bả í ú K p ẩm chấ ế hoạch c thể cho chiế ý m v ớc v Đ XD ĩ ộ ộ ạo : ầ ể th c ĩ ( ể ại h c) tạ - Đ i vớ v q ời gian tới cần t p ĩ ộng quan tr XD B NSNN Nh ng t n tạ - Tiế hi p ẩm chất c ũ ũ a huy n L Th y thờ ộ ă chế v ộ ầ XD B ầ b ỡng nghi p v úý ú q ể c p nh t k p thời kiến th c v ầu ý u ki 90 ế í m v ớp t p huấn c mở ý ầ ý XD B ut p ng ổi p ả -V ế hoạch tuyển d ại huy n; quy hoạ pv p ú q trẻ b 91 ă ại h ết PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận ă Trong nh q Đầ bả hi ầ ấ í ẩ í ạng thấ ã ò p í - XD B ã c ển kinh tế - ã ộ ấ ớc ầ é ầ u ẫn diễn Qua thờ XD B v n u, lu n ă ã ải ội dung: quyế K q ý ng vấ hạ tầng tạ v QĐ í ý QĐ huy n L Th bả ò í p ải, thiế ; ý p ng í hạ tầng hạ tầng n ầ ; : p kế hoạ s t n tại, hạn chế phải khắc ph vẫ ầ ầ QĐ huy n L Th y cho thấy: ý n L Th y c trạng p p trung; l p, thẩ ẫ bổ v nh d c ph c v tr c tiếp cho ò ột ầ ng ầ ng ý ầ ầu, Để khắc ph c nh ng t n tạ ờng Th y ý ầ ạn ế ă 2025: ầ ; Đ XD; ă ờng ý ể ả ý ặt chẽ ấ VĐ q i vớ UBND tỉnh Quả í p B a ch ầ ; ế ầ ầ u ki ; ổi mớ p ; ă ộ q ũ ả ý n ột s kiến UB D huy n L Th y, ể th c hi n giả p p 92 td g cao chấ XD B Đ ng thờ Bộ q ấ í QĐ huy n L ng l p, thẩ ể ầ ột s giả p p ă hạ tầng ế hoạ ngh p ộ v t chấ p , tạ ớc quan q ớc Thời gian qua, hoạ nh ng kết NSNN bả ả ã Tuy bả p p p ò ũ u c gắng, song nh n th ạn chế ă ý chế, khiếm khuyết Rất mong nh ỏi nh ng hạn ế pý ầ khoa h ể lu ă Một số kiến nghị 2.1 Kiến nghị vớ C í p ủv p p ýp ả H th cấp quy n ch ộ chiế mạ ộc l p vi c quyế ã í ấp b ờng h p ă bả ù ộ ú ổi mớ í ới Lu ẩm quy p vớ ế ộ ầ ế t Trong u Ngh ă p th c hi n lạ p ải chuẩn b ă bả ấp ã m v ý ầ ầ ểq ; ấ ạng Lu t chờ ớng dẫn Giảm bớt th t c hi ới ội dung p ổ biế c tế ă Ngh p ể triển khai th c hi n k p thời, bổ p ù nh kế hoạ q ờng h p cần thiế thay thế, bổ Lu ầ p khoảng thời gian ngắ ớng dẫ ảm bả p trung, dễ hiể í ể tạ bớt nh ng th t u ki n m ộ triển khai d tiế Bộ X ơq q ầ q kiể q ý ế ế d ầ v v ầ H Đ u ki n ổ ũ p ả q ơq n h th ểm nh m c kinh tế k cho vi c kiể v Bộ ý P ầ quyế q ả nh v ngu n v ời tr c tiếp thu ổ nh th ng nhấ i vớ ể ban ầ c a cấp í ần sớ q ế ể v ầ í ộ 93 p v ội dung quy ể ảm bảo gắn ộ kế q ầ c gi a quyế ế ộ ầ í Bộ ần sớ b ớng dẫn v nộ q th ng kiể ế ầ v m, quy n t ch , t ch ầ ngu n v từ kiể ơq ầ í h th ơq ể ý d ng v ầ ; Mở rộng quy n ch ấp ; Cải tiến lạ ũ p ép u v b Đ mc ết ki d : ; Cải tiến nội dung kiể nhi m c q c ộng gắn vớ ẩm tra quyế v ầ í Ch ầ b ể thu n l i cho vi c cung cấp s li u, h p thẩ ộ nh quyế 2.2 Kiến nghị với UBND uyệ Lệ T ủy ặ D p ầu tạ ộ ầ ă bả q H n h th ng thu th p, x ý ý í ộ ; X p p ộng tr c tiếp ế ế hoạ n l c Từ ỉ triển kinh tế ã ội c a từ a quản ể tạo quy n ch q ế; coi tr nhằm hạn chế tổn thấ p K p ù ỉ – Kế hoạch huy ò p thờ p ù u ki n kinh tế th p vớ d p thời nh ớng dẫn v ấp mạ ơq i với nh p ớc thời ấp n t ch c nhi m cung cấp í p ớng dẫn k p thờ p b ấ q ng, UBND huy n L Th x ển kinh tế c b kỳ, mỗ ý ể p p vớ bổ v ặ ơq b ắn hạn; uh ế hoạch ầ 94 ể p q b ể ò ế - Hạ tầng huy n ph i h p th c hi ển q u DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (2012) Quyết định số 282/ í Bộ việc b n hành quy trình k ểm sốt th nh tốn -KBNN ngày 20/4/2012 T vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN (2016) Thơng tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 B í Bộ Tà quy định quản ý, th nh tốn vốn đầu tư sử d ng nguồn vốn NSNN (2016) Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 í Bộ B Tà quy định tốn dự án hồn thành thu c nguồn vốn NSNN (2005), Nghị định 16/2005/N -C í ngày 07/02/2005 quản ý dự án đầu tư xây dựng cơng trình í (2006), Nghị định số 84/2006/N -C ngày 18/8/2006 quy định bồ thường thiệt hại, xử ý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành thực hành t ết kiệm chống ãng phí í (2009), Nghị định 12/2009/N -C ngày 12/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình í hướng dẫn th hành uật dựng H (2009), Nghị định số 85/2009/N -C ngày 15/10/2009 ấu thầu ựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây ội í (2009), Nghị định số 112/2009/N -C ngày 14/12/2009 quản ý ch phí đầu tư xây dựng cơng trình í (2009), Nghị định số 113/2009/N -C ngày 15/12/2009 quản ý ch phí đầu tư xây dựng cơng trình 10 í (2013), Nghị định 15/2013/N -C ngày 06/02/2013 Chính hủ quản ý chất ượng cơng trình xây dựng 11 í (2014), Nghị định số 63/2014/N -C ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết th hành m t số đ ều Luật nhà thầu 95 ấu thầu lựa chọn (2015), Nghị định số 37/2015/N -C ngày 22/4/2015 í 12 Chính phủ Hợp đồng hoạt đ ng xây dựng (2015), Nghị định số 59/2015/N -C í 13 ngày 18/06/2015 củ Chính phủ quản ý dự án đầu tư xây dựng 14 Đảng Cộng sản Vi t Nam (2006), Chính trị quốc gia H ăn k ện ại h ảng X, Nxb ội 15 HĐ D n L Th y, (2011, 2012, 2013, 2014, 2015),Nghị phê chuẩn Tổng toán ngân sách huyện Lệ Thủy 16 Huy n y L Th y (2015), Nghị ại h ảng b huyện Lệ Thủy lần th XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 ò 17 - Kế hoạch huy n L Th y (2016,2017,2018), Báo í cáo tình hình thực toán vốn đầu tư huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 18 Qu c Hộ Nxb Chính trị quốc gia H 19 Qu c Hộ Nxb Chính trị quốc gia H 20 Qu c Hộ ớc Cộ XH V t Nam (2016), Luật ngân sách XH V t Nam (2017), Luật xây dựng, XH V t Nam (2018), Luật xây dựng, ội ớc Cộ ội ớc Cộ Nxb Chính trị quốc g , N i 21 Th í p (2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tăng cường quản ý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trá phiếu Chính phủ 22 UBND L Th y (2016), Báo cáo tình hình 2016, Quả nh tế - xã h i huyện B 23 UBND huy n L Th y (2017), Báo cáo tình hình huyện 2017, Quả B 24 UBND huy n L Th y (2018), Báo cáo tình hình huyện 2018, Quả nh tế - xã h i nh tế - xã h i B 25 UBND tỉnh Quả B (2009) Quyết định số 23/2009/ -UBND ngày 30/9/2009 UBND tỉnh Quảng Bình việc quy định phân cấp thẩm định 96 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Báo cáo k nh tế k thuật xây dựng cơng trình), thẩm định phê duyệt tốn cơng trình xây dựng b ng nguồn vốn ngân sách 26 UBND tỉnh Quả B (201 ) Quyết định số 03/2013/ -UBND ngày 06/02/2013 UBND tỉnh Quảng Bình việc quy định phân cấp thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Báo cáo k nh tế k thuật xây dựng cơng trình), thẩm định phê duyệt tốn cơng trình xây dựng b ng nguồn vốn ngân sách 97 Ụ LỤC 98 MẪU PHIẾU ĐI U TRA X q ýÔ /B ! X /b cao h c lớp K18A3QLKT UD Huế - Đại h c Kinh tế - Đại h c Huế Hi n tạ n : “Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” q ý Rấ /b í /b c ể trả lời bả /b í u X I T ả t Ch c v : củ đố tượ ến ấp nhằm ph c v cho m c đ u tra Tuổi: ộ ă : 10/12 ộ 12/12 : q Đơ ạo ẳng Trung cấp Đại h c : ă S ý ! : Gớ í : H ỏi, m : II C u ỏ đ u tra Ơ /B q ển qu ò ế bế q q ả ý ể Ô ầ hạ tầng tạ ất huy n L Th y, tỉnh Quả /B nh nh sau B ho nh tr n vào số thích hợp, 1=Rất khơng đồng ý; 2= hơng đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) T í đá I Lập kế ho ch vố đ u tư y Kế hoạch v n b í b c tế bổ v ắn với quy hoạch, kế hoạ ầ XDCB II C tá ập, thẩ đị v p ê uyệt d đ u tư ầ cl p ết kế bở ấn ă ct t 99 ươ a ch n 5 Vi c l p b ết kế ầ ãb c tế tai 5 5 5 Vi b ời thầ c th c hi K hi ầ ếp ấu thầu IV C tá k oát t toá vố đ u tư y ơ ế ph i h p gi Sở í ò í KB H XD B í p ả u chỉnh 3, H XD B c giải k p thời ả ạt tiế ộ V C tá uyết toá vố đ u tư o t c th c hi ảm bả ú q nh H q ế p ả u chỉnh 5 2 3 4 5 5 5 ẩ u chỉnh d p c th c hi n chặt chẽ ã p Vi c í ả t ẩ p td tiế ộ III C tá tổ đ u th u, l a ch c nh thầ ảm bả n í ẩ ă i với d ú ầ ảm bả H q ế chặt chẽ với III C u ỏ v ă u ầu cc ầu v ê ă c u b ết nh ng thu n l hạ tầng tạ B t c ph i h p Ô /B ầ ú c th c hi ă q ản ý i vớ QĐ n L Th y, tỉnh Quảng ời gian qua? X ng h p úp ỡ c q ýÔ (B ) dung c a vấ d ng ph c v cho m nh ng nội hỉ í n lu 100 ă ạc s c cs ... h : : ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT UYỆN LỆ T ỦY TỈN QUẢNG BÌN Mụ đí v đố tư ê ứu M í :Đ th c trạng v q ả ý ầ hạ tầng tạ ển qu ất... Nh ng hạn chế QĐ ý ầ hạ tầng n L Th y .72 .74 C ƯƠNG 3: ĐỊN ƯỚNG VÀ GIẢI Á OÀN T IỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY... ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM TỈNH QUẢNG BÌN .34 21 Q p B y tỉnh Quả ổ 22 ể q 221 34 ý q ả ý hạ tầ Q ả B 37 ầ hạ tầ .39
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình