Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phong điền min

107 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ N H XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH H O ̣C KI THỪA THIÊN HUẾ ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ, 2019 ỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ U ́H MÃ SỐ: 31 01 10 Ế CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ H TÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ N NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Đ ẠI H O ̣C KI TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạ Ban Qu n l Trần Thị àn thi n n đầu tư xây n t u nl n đầu tư xây n khu v c huy n Ph n Điền” ng họ viên ươn Gian th c hi n ưới s hướng dẫn khoa học thầy i TS àn Quan Thành T i xin am đ an rằng, số li u kết qu n hiên ứu luận văn ố li u th n tin tr n luận văn hưa sử Ế trung th , hính x C c m ơn iúp đỡ cho vi c th c hi n luận văn ́H T i xin am đ an rằng, s U dụn để b o v học vị nà th n tin trí h ẫn luận văn rõ n uồn gốc TÊ Huế, tháng 07 năm 2019 KI N H Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C Trần Thị Hương Giang i LỜI CÁM ƠN Luận văn kết qu u trình học tập, n hiên ứu Trư n Đại họ kinh tế thuộ Đại học uế, kết hợp với kinh nghi m th c tiễn tr n u trình n t s nỗ l c cố gắng b n thân Đạt kết qu này, t i xin bày tỏ lòn biết ơn hân thành đến u thầy, trư n Đại học Kinh tế nhi t tình iúp đỡ, hỗ trợ h t i Đặc bi t, t i xin hướng dẫn khoa họ ày n àn Quan Thành n i tr c tiếp Ế bày tỏ lòn biết ơn âu ắ đến thầy i , TS iúp đỡ t i tr n uốt u trình n hiên ứu U i T i ́H h àn thành luận văn n xin hân thành m ơn đến: UBND huy n Ph n Điền, phòn : TÊ Tài hính Kế hoạch, Kinh tế hạ tần , Phòn N n n hi p PTNT Văn phòn ĐND-UBND huy n; Ban QLDA Đầu tư Xây tr l i phiếu vấn để iúp đỡ t i tr n nhân nhi t tình u trình n hiên ứu un N cộn t xã, thị trấn Ph n Điền H Chi cục Thốn Kê, UBND ng khu v c huy n Ph n Điền, KI cấp th n tin ố li u iúp t i h àn thành luận văn Cuối ùn , t i xin m ơn ia đình, bạn bè, đồng nghi p n i thân lu n H O thành luận văn ̣C đồn hành bên ạnh độn viên, khí h l t i tr n uốt u trình học tập h àn Với th i ian n hiên ứu ó hạn, vấn đề n hiên ứu lại rộng lớn phức tạp, ù s tận tình iúp đỡ ẠI mặ đặc bi t Đ n t nhưn hướn đồng nghi p, lãnh đạ ẫn, b o tận tình TS uan nơi àn Quan Thành, hiểu biết b n thân òn hạn chế, chắn kh n thể tr nh khỏi thiếu ót, mong nhận s n i uan tâm đến l nh v óp hia ẻ đầu tư xây thầy, i n để luận văn đượ h àn thi n Xin chân thành cám ơn! Tác giả luận văn ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN ọ tên họ viên: TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Chuyên n ành: Q ản in ế ã ố: 31 01 10 Niên khóa: 2017 – 2019 N i hướn ẫn kh a họ : TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ cầu đầu tư xây n n b n tiền đề để ph t triển kinh tế xã hội Hi n nay, nhu b n lớn, nhưn th c tế, u trình u n l TÊ Đầu tư xây i ng ng i n c ́H c v lượn hi u qu qu n l n đầu tư xây gặp nhiều khó khăn, đặ bi t n t n u nl hất b n òn nhiều hạn chế H M c U HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Ế XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC n đầu tư xây ụn , u n l n đầu tư xây n ơb n a hi u u KI h àn thi n nân N ụn n uồn vốn hỗ trợ ph t triển hính thứ Xuất ph t từ th c tiễn đó, nhằm ụn n uồn vốn hỗ trợ hính thứ nên t u n l i l a họn đề tài n Ban Qu n l ̣C n t H O Ph n Điền” làm đề tài luận văn thạ n n đầu tư xây ơb n àn thi n n khu v c huy n kinh tế P ương p áp ng i n c u ẠI Để đạt mụ đí h n hiên ứu, luận văn kết hợp sử dụng số phươn Đ ph p như: phươn ph p thu thập li u thứ cấp cấp, phân tí h tổng hợp, thốn kê, nh, phân tí h nhân tố Dữ li u xử l phần mềm Excel Kết ng i n c v n ững óng góp oa ọc luận văn Luận văn h thốn hóa l luận th c tiễn qu n l d n b n, phân tí h đ nh i th QLDA Đầu tư Xây ph p nhằm h àn thi n trạn n t u nl n đầu tư xây n đầu tư Ban ng khu v c huy n Ph n Điền, Từ đó, đề xuất số gi i n t đơn vị th i gian tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Giải c i n giải CĐT: Chủ đầu tư CT: C n trình DA: D ĐTXD: Đầu tư Xây KT-XH: Kinh tế xã hội MTQG Mụ tiêu Quốc gia NSNN: N ân QLDA: Qu n l T ĐT: Tổng mứ đầu tư TVGS: Tư vấn Gi m UBND: Ủy ban Nhân ân VĐT: Vốn đầu tư n TÊ n ́H h Nhà nước N H t Xây d ng b n Đ ẠI H O ̣C KI XDCB: iv Ế ng U T ngữ viế MỤC LỤC LỜI CA ĐOAN i LỜI CÁ ƠN ii TÓ LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC C Ữ VIẾT TẮT VÀ KÝ IỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii Ế DANH MỤC ÌN , BIỂU ĐỒ ix U PHẦN MỞ ĐẦU .1 ́H 1.Tính ấp thiết đề tài n hiên ứu 2.Mụ tiêu n hiên ứu .2 TÊ 3.Đối tượn phạm vi nhiên ứu 4.Phươn ph p n hiên ứu H Bố cục luận văn .4 N PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NG IÊN CỨU KI C ƯƠNG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ T ỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG n đầu tư xây n đầu tư xây n ẠI 1.2.1 Kh i ni m qu n l hình thức tổ chức qu n l 1.2.3 Nội dung th c hi n qu n l 1.2.4 Tiến trình u n l 1.3 C n trình n đầu tư Đ 1.2.2 Chủ thể b n n đầu tư .5 H O 1.1.1 Kh i ni m D 1.2 Qu n l n ̣C 1.1 L luận D n đầu tư xây n đầu tư xây tiêu hí đ nh i n đầu tư xây d ng 10 ng 17 ng .22 n t QLDA đầu tư xây d ng 28 1.3.1 Chất lượn n trình xây ng .28 1.3.2 Tiến độ thi n xây n n trình .29 n xây ng 29 1.3.3 Khối lượn thi 1.3.4.Chi phí đầu tư xây ng 30 v 1.3.5 An t àn la độn xây 1.3.6 i trư n xây ng .30 ng 32 1.4 Một số vấn đề th c tiễn QLDA đầu tư xây 1.4.1 Một số bất cập tr n QLDA đầu tư xây 1.4.2 Kinh nghi m qu n l ng 32 ng Vi t Nam 32 n đầu tư số BQL d n ấp huy n 33 1.4.3 Bài họ Ban QLDA ĐTXD khu v c huy n Ph n Điền 35 C ƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY Ế DỰNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHONG U ĐIỀN 37 ́H 2.1 Kh i u t huy n Ph n Điền Ban QLDA Đầu tư xây d ng khu v c huy n Ph n Điền 37 TÊ 2.1.1 Giới thi u tóm lược huy n Ph n Điền .37 2.1.2 Tổng quan Ban QLDA Đầu tư xây n t 2.2.3 Th c trạn n t 2.2.4 Th c trạn n t 2.2.5 Th c trạn n t 2.2.6 Th c trạn n t u n l lập d N 2.2.2 Th c trạn n đầu tư 48 bồi thư ng, hỗ trợ gi i phón mặt 50 l a chọn nhà thầu 51 u nl H O hất lượn tiến độ ói thầu 53 n hi m thu t n, uyết t n vốn đầu tư .57 u n l an t àn la độn v đối tượn điều tra ẠI 2.3 Đ nh i n Ban 48 KI n t ̣C 2.2.1 Th c trạn nội dung qu n l H 2.2 Tình hình th c hi n ng khu v c huy n Ph n Điền 40 n t inh m i trư ng 61 u n l DA ĐTXD Ban 63 2.3.1 Th n tin đối tượn điều tra .63 Đ 2.3.2 Kết qu đ nh i 2.4 Đ nh i hun đối tượn điều tra 64 n t u nl n ĐTXD Ban QLDA đầu tư xây d ng khu v c huy n Ph n Điền 68 2.4.1 Kết qu đạt .68 2.4.2 C hạn chế tồn .70 2.4.3 N uyên nhân hạn chế yếu 73 vi C ƯƠNG 3.ĐỊN ƯỚNG, GIẢI PHÁP ỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC UYỆN P ONG ĐIỀN 76 3.1 Định hướn ph t triển KT-XH huy n Ph n Điền đến năm 2020 76 3.1.1 Định hướng 76 3.1.2 Mụ tiêu ụ thể 76 3.1.3 Định hướn ph t triển Ban QLDA dầu tư xây i i ph p h àn thi n n t u nl n đầu tư Ban QLDA đầu tư Ế 3.2 C ng .77 n t 3.2.2 àn thi n nân lập d a 3.2.3 Nân ao chất lượn 3.2.4 Nân a năn l c 3.2.5 Đẩy mạnh n t kinh tế - kỹ thuật 78 hất lượn n t n t i i phón mặt 79 l a chọn nhà thầu 80 n qu n l n trình, n, i trọng qu n l hất lượng n .80 thanh, t n vốn đầu tư 81 N tiến độ th c hi n n, lập b ́H àn thi n TÊ 3.2.1 U ng khu v c huy n Phon Điền .78 H xây n khai, minh bạ h tr n ĐT XDCB .82 KI 3.2.6 Th c hi n hế ân hủ, PHẦN 3.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 ̣C Kết luận 83 H O Kiến nghị .85 2.1 Đối với bộ, n ành trun ươn UBND tỉnh Thừa Thiên uế 85 ẠI 2.2 Đối với UBND huy n Ph n Điền 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Đ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌN XÁC N ẬN ỒN T IỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG B ng 1.1 Phân l ại d n đầu tư xây d ng c n trình B ng 2.1 Tình hình th c hi n VĐT XDCB Ban QLDA theo cấp qu n l nguồn vốn iai đ ạn 2015-2017 47 B ng 2.2 Tình hình th c hi n VĐT XDCB Ban QLDA the l nh v c Qua năm 2015-2017 47 B ng 2.3 Số lượn n trình, n lập phê uy t theo nguồn vốn Ban ua năm 2015-2017 48 Số lượn n trình, n the l nh v thẩm định phê t Ế B ng 2.4 Tình hình bồi thư ng, hỗ trợ gi i phón mặt Ban ua năm ́H B ng 2.5 U Ban ua năm 2015-2017 49 2015-2017 50 Tình hình tổ đấu thầu Ban ua năm 2015-2017 53 B ng 2.7 Kết qu đ nh i hất lượng TÊ B ng 2.6 n trình iai đ ạn 2015-2017 Tình hình th c hi n N B ng 2.8 H Ban QLDA ĐTXD khu v c huy n Ph n Điền 55 n trình iai đ ạn 2015-2017 Ban KI QLDA ĐTXD khu v c huy n Ph n Điền 56 Tình hình i i n ân n the l nh v c iai đ ạn 2015-2017 58 B ng 2.10 Tình hình i i n ân n theo nguồn vốn iai đ ạn 2015-2017 59 B ng 2.11 Số ̣C B ng 2.9 H O n trình h àn thành đưa dụn t n vốn đầu tư iai đ ạn 2015-2017 .60 B ng 2.12 đối tượn điều tra .63 Kết qu đ nh i ẠI B ng 2.13 Cơ ấu tư, lập b đối tượn điều tra n t lập d n đầu kinh tế kỹ thuật 64 Kết qu đ nh i đối tượn điều tra n t GP B Ban 65 B ng 2.15 Kết qu đ nh i đối tượn điều tra n t l a chọn nhà thầu 66 B ng 2.16 Kết qu đ nh i đối tượn điều tra Đ B ng 2.14 tiến độ B ng 2.17 n t Qu n l hất lượng, ói thầu 66 Kết qu đ nh i đối tượn điều tra n t n hi m thu t n, uyết t n Vốn đầu tư 67 B ng 2.18 Kết qu đ nh i đối tượn điều tra v n t Q.l an t àn la động inh m i trư ng 67 viii 3.2.6 T ực iện c ế ân c ủ, công - C n khai, minh bạch ho ai, bạc u trình đầu tư từ rong ĐT XDCB n t uy h ạch, kế hoạch VĐT (vốn kế hoạch tập trung, vốn s nghi p), danh mục d th n tin h ạt độn đấu thầu n n trình đầu tư; n rộn rãi, hốn khép kín, b đ m tính cạnh tranh tr n đấu thầu -C uan, đơn vị ó n, n trình xây ng ph i n bố n khai quy hoạch, thiết kế, d t n, đơn vị trún thầu, tiến độ, th i gian th c hi n, kế n bộ, u trình đầu tư xây n nhân viên uan, nhân ân địa phươn n trình xây -C n t i m ng n kh n đún uy h ạch, ́H h ạt độn đầu tư xây làm ây lãn phí, thất th t vốn tài chất lượn t n nhà nước, nh hưởng xấu đến TÊ vi U ng, mua sắm thiết bị - Ph t hi n kịp th i i m Ế hoạch vốn đầu tư để t đầu tư cộn đồng ph i tuân thủ quy định Quyết H định số 80/2005/QĐ-TT n ày 18/4/2005 Thủ tướn Chính phủ vi c ban t đầu tư cộn đồn Th n tư ố 04/2006/TTLT- N hành Quy hế i m KI BK ĐT-UBTƯ TTQVN-BTC n ày 04/12/2006 Bộ Kế hoạ h & Đầu tư, Ủy ban Trun ươn ặt trận Tổ quốc Vi t Nam Bộ Tài hính vi hướng dẫn n n t H O - Tăn ̣C th c hi n định số 80/2005/QĐ-TTg; vi c chấp hành i m t đầu tư cộn đồng nhằm the uy định qu n l đầu tư xây thi ẠI định đầu tư, hủ đầu tư, ban u n l n xây Đ uan nhà nướ xây n tr n ó thẩm quyền vi - Ph t hi n kịp th i làm vi phạm vi n trình xây 82 uy định qu n l đầu tư làm uy định h ạt độn đầu tư xây ng n , nhà thầu n ; ph t hi n, kiến nghị với làm ây lãn phí, thất th t vốn tài chất lượn ng uan ó thẩm quyền tổ tư vấn xây u trình đầu tư xây n , để kịp th i n ăn hặn xử l vi n, õi, đ nh i n kh n đún uy h ạch, n nhà nước, nh hưởng xấu đến PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ận Tr n điều ki n nguồn vốn đầu tư xây àn tăn kinh tế vi cầu thiết tr n n đầu tư xây nân ng ó hạn, để đ p ứng nhu cầu n ày a hi u qu sử dụn VĐT XDCB yêu iai đ ạn hi n nay, đòi hỏi ph i h àn thi n n t u nl ng kh n nhữn Ban QLDA Đầu tư Xây n , Ế Kế U huy n Ph n Điền mà òn c nước ta n đầu tư hạt nhân ó vai trò uyết định vi c tạ ́H Qu n l vật chất, kỹ thuật h xã hội; nhân tố định làm thay đổi ấu kinh tế, thú ứng nhu cầu n ày àn tăn kinh tế vi h àn thi n n t u nl ng yêu ầu thiết Ban QLDA Đầu tư Xây ng khu H n đầu tư xây TÊ đẩy s tăn trưởn ph t triển kinh tế với lượng vốn đầu tư ó hạn; để đ p N v c huy n Ph n Điền, tỉnh Thừa Thiên uế n t KI Qua phân tí h đ nh i tình hình th c trạn XDCB Ban QLDA Đầu tư Xây bằn ; lập d n t n t n, lập b l a chọn nhà thầu; Đối với n t Đ nhiều kết qu , nhiều t lập d n trình n đầu tư ng khu v c huy n Ph n Điền cho thấy, bên òn kh nhiều bất cập hạn chế tr n kinh tế kỹ thuật; n t uyết t n số ẠI thầu; n t H O này, từ ̣C cạnh nhiều thành t đạt đượ u nl u nl n t n t n t i i phón mặt hất lượn tiến độ ói kh Cụ thể là: n, lập b kinh tế kỹ thuật đạt n lập đạt tiến độ đề ra, p ụn đún định mứ tiêu huẩn uy định Nhà nướ Tuy nhiên, the kết qu đ nh i vi c lập d n, lập b kinh tế kỹ thuật Ban QLDA Đầu tư Xây ng huy n giai đ ạn hỉ đạt xấp xỉ mứ kh , tứ ần ph i ó i i ph p h àn thi n tốt Đối với trình, n t i i phón mặt bằn , tr n iai đ ạn ố lượn n đượ đ nh i kh tốt, bên ạnh tồn số cắt gi m uy m i n tí h i i phón mặt bằn 83 n n trình ph i hưa đ m b o, nh hưởn đến n trình au Ban QLDA Đầu tư Xây hi u qu sử dụn ng huy n tồn để ó hướng khắc phục tốt Đối với n t QLDA Đầu tư Xây l a chọn Nhà thầu, vi c l a h ng huy n đ m b hành Luật Đấu thầu n trình ia đầy đủ thủ tụ đún h Ban uy định hi n văn b n hướng dẫn hi n hành, nhiên tỷ l gi m thầu u nhỏ hưa tiết ki m ua đấu thầu h N ân h Nhà nước, Ban QLDA cần ph i p ụn đấu thầu qua mạng nhiều để đ m b o cạnh tranh trạn phiếu đ nh i u n l tiến độ hất lượn đối tượng kh n t ói thầu u n l tiến độ òn nhiều bất n ph i gia hạn tiến độ, l TÊ n trình ói thầu, th c t h thấy, chất lượn b n đ p ứn đượ yêu ầu Tuy nhiên, cập, u nhiều Ế n t U Đối với trư ng hợp nhà thầu th n thầu với ́H nhà thầu, tr nh hính n trình uy m nhỏ nhưn ph i bố trí vốn ba năm, địa hình huy n ó u nhiều đồi H núi hiểm trở, khí hậu thất thư ng Cần ó i i ph p tham mưu bố trí n uồn vốn đầu tư địa bàn huy n uyết t n, the ố li u phân tí h n i i n ân t n Ban QLDA Đầu tư Xây òn lại n t uyết t n n trình th c hi n u hỉ tiêu kh H O i thấp tr n ̣C n t n t KI Đối với N đầu tư h phù hợp với điều ki n th c tế nguồn l như: Thay đổi Thủ trưởn đơn vị, ài ng huy n làm kh tốt, hậm, hỉ tiêu bị đ nh t, nhiều n uyên nhân kh h uan p nhập đơn vị, tham mưu u nhiều b ẠI cho cấp trên, kế t n n hỉ sinh theo chế độ lên số n uyên nhân kh h uan thiếu số hồ nên kh n Đ thu nhưn bàn ia thủ tục chậm, uyết t n đượ , n trình nghi m n vi c bị ứ đọng dẫn đến nhân viên kế t n bị u t i Từ th c tế đó, đề nghị Ban QLDA Đầu tư Xây nhân l h àn thi n dứt điểm n t ng huy n ph i tập trung uyết t n n trình the đún uy định Th n tư ố 09/2016/TT-BTC n ày 18/01/2016 Bộ tài hính uy định t n Đối với n h àn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước n t Qu n l an t àn la độn v th c trạn số li u phân tí h l nh v 84 inh m i trư n , Ban QLDA Đầu tư Xây ng huy n th c hi n kh tốt, đượ đ nh i kh inh m i trư ng kiểm tra, tr nh trư ng hợp n trình vùn ù th i ian ua, Mặ n trình ần ph i đượ thư n xuyên n t âu vùn xa bị bỏ ngỏ u nl n đầu tư xây huy n nói hun Ban QLDA Đầu tư Xây biến mạnh mẽ C n nói riên ó chuyển n đầu tư địa bàn năm 2017 tăn số lượng; nhiều n trình đượ đầu tư xây thuật, mỹ thuật n ày àn ng với uy m , i trị lớn; yêu ầu chất lượng, kỹ a Tuy vậy, n t u nl n đầu tư xây ng t thiết Trên thi n kết luận hành, b u nl n trình xây ng i i ph p nêu luận văn n Ban QLDA Đầu tư xây n t trì ́H n , n hi m thu, b n đầu tư xây n t ng khu v c huy n Ph n Điền, để h àn TÊ tổ thi n, kh U Ban QLDA hi n òn bộc lộ nhiều tồn tại, từ khâu lập d qu n l n địa bàn Ế nhiên, l nh v c v a nên ần ph t huy Tuy ng Ban QLDA Đầu tư Xây H n địa bàn huy n Ph n Điền, nhằm đưa n trình, ng n khai th Kiến ng ị r ng ương v UBND ỉn T ̣C 2.1 Đ i với bộ, ng n ban hành aT i nH ế văn b n quy phạm ph p luật văn b n hướng dẫn ph i ó H O Vi i i ph p KI huy n ph i triển khai đồng N sử dụn đ m b o chất lượn ph t huy hi u qu vốn đầu tư, đòi hỏi Ban QLDA tính th c tiễn cao, dễ p ụng Nhiều văn b n ban hành ph i sửa đổi nhiều lần ẠI chậm sửa đổi ây khó khăn h n i th c hi n Cần đẩy nhanh vi Đ Th n tư ban hành u ban hành văn b n hướng dẫn Luật, số Nghị định, hậm (ví ụ: Nghị định 136/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư n ban hành hậm gần năm au Luật ó hi u l Rà ươn t ửa đổi, bổ un thay òn chồn qu n l l nh v C n t the nhau, ần ó XDCB, phân bổ nguồn vốn văn b n phối hợp n u n l thi hành từ 01/01/2015) n ành Trun n ành tr n n t n Chươn trình mụ tiêu Quố ia òn hậm, uy định chậm 31/3 năm th c hi n, nhiên số năm ké 85 ài an th n th n D số uy định òn hồn , ph i gửi hồ n ành trun ươn Trun ươn ần mạnh dạn phân ấp h tỉnh thẩm định nguồn vốn đối n trình uy m nhỏ ó tổng mức > 10 năm Xin Anh (Chị) v i òng c o biết II ác q ản ự án ầ iến án giá mìn v cơng xây ựng Ban QLDA Đầ Đi n (Trong bảng câ XD yện Phong ỏi ưới ây): Xin vui lòn đ nh ấu X” ng cơng ác q ản Ch ” mà Qu anh (Chị) chọn: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC Q.LÝ ( iểm) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ Trung Ế STT ư, l p báo cáo I thuật Tiến độ th c hi n Chất lượn Áp ụn đún II Công ác bồi Tiến độ th c hi n C n t lập d n Kém ế kỹ H định mứ , tiêu huẩn 4 4 KI N ường v GPMB phối hợp ầu ̣C Lựa chọn n Nhà thầu Tư vấn H O III n t in bình ́H ầ TÊ Lập dự án Kh U Tốt Nhà thầu Xây lắp 4 IV ng, tiến ộ gói ầu Chất lượng ẠI c Quản Tiến độ Công ác ng iệm 10 C n t t n 11 C n t uyết t n VI Q 12 C n t 13 C n t Đ V oán, q yế oán VĐT an o n ao ộng v vệ sin môi rường u n l an t àn la động v inh m i trư n Ý iến bổ sung q n trình an (c ị) (Áp dụng lãnh đạo huyện, phòng ban chun mơn) 91 CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC Q.LÝ Lập dự án ầ Tiến độ th c hi n Chất lượn II Công ác bồi Tiến độ th c hi n Kh 4 bình Kém ư, ập báo cáo KT-KT n t lập d n U ường v GPMB ng, tiến ộ gói 4 ́H c Quản Trung Tốt Ế I III ( iểm) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ STT ầu Chất lượng Tiến độ IV Q C n t c qu n l an t àn la động C n t TÊ inh m i trư n n trình KI v N H an o n ao ộng v vệ sin môi rường an (c ị) ̣C Ý iến bổ sung q Đ ẠI H O (Áp dụng cán xã nhân dân địa phương hưởng lợi) 92 CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC Q.LÝ ( iểm) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ STT Tốt Kh Công ác bồi Tiến độ th c hi n C n t II Lựa chọn n Nhà thầu Tư vấn Nhà thầu Xây lắp 4 4 4 4 U ầu ng, tiến ộ gói Chất lượng Tiến độ IV Cơng ác ng iệm C n t t n C n t uyết t n V Q C n t 10 C n t ầu H H O ̣C KI oán, q yế oán VĐT an o n ao ộng v vệ sin môi rường u n l an t àn la động ẠI Đ TÊ c ́H phối hợp Quản Kém ường v GPMB N III bình Ế I Trung v inh m i trư n Ý iến bổ sung q n trình an (c ị) (Áp dụng nhà thầu) 93 PHỤ LỤC PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH TT LOẠI DỰ ÁN ĐTXD CƠNG TRÌNH I DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA TỔNG MỨC Đ.TƯ The tổn mứ đầu tư: D n ụn vốn đầu tư n 10.000 tỷ đồn trở lên h ặ tiềm ẩn kh năn ồm: U m i trư n , ba nh hưởn n hiêm trọn đến Ế The mứ độ nh hưởn đến m i trư n ́H a) Nhà m y n hạt nhân; ụn đất vư n uố khu b v ia, khu b TÊ b) Sử ụn đất ó u ầu huyển mụ đí h tồn thiên nhiên, nh uan, khu rừn n hiên ứu, th H n hi m kh a họ từ 50 ta trở lên; rừn phòn t bay, ón , lấn biển, b KI ió, N hộ đầu n uồn từ 50 ta trở lên; rừn phòn hộ n xuất từ Kh n phân bi t tổn mứ đầu tư ̣C m i trư n từ 500 ta trở lên; rừn v H O 1.000 ta trở lên; ) Sử ụn đất ó yêu ầu huyển mụ đí h ụn đất trồn lúa nướ từ hai vụ trở lên với uy m ẠI từ 500 ta trở lên; Đ ) Di ân t i định từ 20.000 n i trở lên miền núi, từ 50.000 n i trở lên đ) D n đòi hỏi ph i p ụn vùn kh ; hế, hính h đặ bi t ần đượ Quố hội uyết định NHÓM A II II.1 D n địa bàn ó i tí h uố bi t ia đặ Kh n phân bi t tổn mứ đầu tư 94 LOẠI DỰ ÁN ĐTXD CƠNG TRÌNH TT D với uố TỔNG MỨC Đ.TƯ n địa bàn đặ bi t uan trọn đối ia uố phòn , an ninh the uy định ph p luật uố phòn , an ninh D n thuộ l nh v ninh ó tính hất b D v mật uố uố phòn , an ia n xuất hất độ hại, hất nổ n hạ tần khu n n hi p, khu hế Ế D n b n , ân bay, đư n ồm ầu, ắt, đư n uố lộ Khai th n TÊ C n n hi p n II.2 n biển, ́H Gia th n , ba U xuất ầu khí Từ 2.300 tỷ đồn trở lên H óa hất, phân bón, xi măn N Chế tạ m y, luy n kim D n khu nhà n ia th n trừ n uy định ụ II.2 H O điểm n ̣C Xây KI Khai th , hế biến kh n Thủy lợi ẠI Cấp th t nướ n trình hạ tần kỹ Đ thuật II.3 Kỹ thuật n S n xuất thiết bị th n tin, n tử óa ượ S n xuất vật li u, trừ điểm ụ II.2 C n trình khí, trừ điểm n uy định n uy định ụ II.2 95 Từ 1.500 tỷ đồn trở lên LOẠI DỰ ÁN ĐTXD CƠNG TRÌNH TT TỔNG MỨC Đ.TƯ Bưu hính, viễn th n S n xuất n n trồn thủy n Vư n uố II.4 n hi p, lâm n hi p, nu i ia, khu b tồn thiên nhiên Từ 1.000 tỷ đồn trở lên tần kỹ thuật khu đ thị C n n hi p, trừ Ế Y tế, văn hóa, i ụ I.1, I.2 I.3 ụ ; U n n hi p uy định n thuộ l nh v ́H N hiên ứu kh a họ , tin họ , ph t thanh, Kh tàn ; II.5 Du lị h, thể ụ thể tha ; ân ụn , trừ xây ụ II.2 NHÓM B III.2 D III.3 III n thuộ l nh v Từ 120 đến 2.300 tỷ uy định ụ II.2 n thuộ l nh v uy định ụ II.3 Từ 80 đến 1.500 tỷ đồn D n thuộ l nh v uy định ụ II.4 Từ 60 đến 1.000 tỷ đồn D n thuộ l nh v uy định ụ II.5 Từ 45 đến 800 tỷ đồn ̣C D ẠI H O III.1 KI III IV Đ n khu nhà H uy định n Từ 800 tỷ đồn trở lên N Xây TÊ truyền hình; đồn NHĨM C IV.1 D n thuộ l nh v uy định ụ II.2 Dưới 120 tỷ đồn IV.2 D n thuộ l nh v uy định ụ II.3 Dưới 80 tỷ đồn IV.3 D n thuộ l nh v uy định ụ II.4 Dưới 60 tỷ đồn IV.4 D n thuộ l nh v uy định ụ II.5 Dưới 45 tỷ đồn 96 ...OÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ U ́H MÃ SỐ: 31 01 10 Ế CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ... từ yêu ầu trên, t i mạnh ạn họn đề tài: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN PHONG ĐIỀN-TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” làm đề tài luận... n đầu tư số BQL d n ấp huy n 33 1.4.3 Bài họ Ban QLDA ĐTXD khu v c huy n Ph n Điền 35 C ƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY Ế DỰNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phong điền min , Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phong điền min

Từ khóa liên quan