Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị min

119 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế PHẠM KHÁNH LINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN TÊ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP N H VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ KI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ H O ̣C MÃ SỐ: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ THU HƯƠNG HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình nơng nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị” học viên Phạm Khánh Linh thực hướng dẫn khoa học cô giáo TS Phan Thị Thu Hương Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn Ế trung thực, xác Các số liệu thơng tin luận văn chưa sử U dụng để bảo vệ học vị ́H Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn TÊ cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn KI N H Quảng Trị, tháng 07 năm 2019 Đ ẠI H O ̣C Phạm Khánh Linh i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận văn tốt nghiệp cao học, học viên giúp đỡ thầy cô giáo trường Đại Học Kinh tế Huế, đặc biệt cô giáo TS.Phan Thị Thu Hương người tận tình hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho tác giả Tác giả xin chân thành cảm ơn tới ban lãnh đạo đội ngũ cán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình nông nghiệp phát triển nông thôn Ế tỉnh Quảng Trị giúp đỡ tác giả trình làm luận văn Đến nay, tác giả U hoàn thành luận văn với đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây ́H dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị” TÊ Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS.Phan Thị Thu Hương hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp kiến thức khoa học cần thiết H trình làm luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo thuộc Trường Đại N học Kinh tế Huế Phân viện Đại học Huế Quảng Trị KI Do trình độ, kinh nghiệm thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận quý đọc giả ̣C văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp H O Xin trân trọng cảm ơn! ẠI Tác giả luận văn Đ Phạm Khánh Linh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: PHẠM KHÁNH LINH Chuyên ngành: Quản lý inh t ã số: 31 01 10 iên khóa: 2017 – 2019 gười hướng dẫn khoa học: TS PHAN THỊ THU HƯƠNG Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2018; - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Đối tượng nhiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị Phương pháp nghiên cứu sử dụng Để đạt kết nghiên cứu theo yêu cầu luận văn, trình nghiên cứu luận văn, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu gồm: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích tổng hợp, thống kê mơ tả, phân tích nhân tố Số liệu xử lý phần mềm Excel SPSS Các t nghiên cứu t luận Đề tài tập trung hệ thống hóa góp phần làm rõ sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, phân tích đánh giá thực trạng, kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân công tác QLD đầu tư xây dựng Ban QLD đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp phát triển nơng thơn Quảng Trị T đó, đề xuất sáu nhóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đơn vị năm tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU T ng vi t Giải thích di n giải t t - Chủ đầu tư - CTXD - Cơng trình xây dựng - ĐTXD - Đầu tư xây dựng - GPMB - Giải phóng mặt - HĐ D - Hội đồng nhân dân - NN&PTNT - ông nghiệp phát triển nông thôn - QLNN - Quản lý nhà nước - SXKD - Sản xuất kinh doanh - TCXDVN - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - TVGS - Tư vấn giám sát - WB - gân hàng giới Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế - CĐT v MỤC LỤC LỜI C ĐO LỜI CẢ Ơ ii TÓ i LƯỢC LUẬ VĂ THẠC SĨ KHO HỌC KI H TẾ iii DANH ỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v ỤC LỤC vi H ỤC CÁC BẢ G BIỂU .x D H ỤC CÁC CÁC SƠ ĐỒ x Ế D U PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU .1 ́H Tính cấp thiết đề tài ục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu H Bố cục luận văn N PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI KI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ̣C 1.1 Dự án đầu tư xây dựng H O 1.1.1 Khái niệm Dự án đầu tư xây dựng 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng ẠI 1.1.3 Phân loại dự án đầu tư xây dựng .7 1.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đ 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng 1.2.2 Các giai đoạn dự án đầu tư xây dựng 1.2.3 ội dung thực quản lý dự án đầu tư 11 1.2.4 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư .16 1.2.5 Các hình thức quản lý dự án 19 1.3 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý D DT xây dựng 19 1.3.1 Chất lượng công trình xây dựng .19 vi 1.3.2 Tiến độ thực thời gian hoàn thành 20 1.3.3 Khối lượng thi công xây dựng 20 1.3.4 Chi phí .20 1.3.5 n toàn lao động xây dựng .21 1.3.6 Bảo vệ môi trường 22 1.4 Kinh nghiệm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng số ban QLD địa bàn tỉnh Quảng Trị học kinh nghiệm rút cho Ban Quản lý dự án Ế đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nơng thôn tỉnh Quảng Trị U .22 ́H 1.4.1 Ban QLD cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị 22 1.4.2 Ban QLD Quản lý thiên tai (BW5/V -Haz) tỉnh Quảng Trị .23 TÊ 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị 24 H CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY N DỰNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG KI TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ 26 ̣C 2.1 Giới thiệu chung Ban QLD đầu tư xây dựng công trình ơng nghiệp H O Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 ẠI 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban QLD 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Ban QLD ĐTXD cơng trình Đ 2.1.4.Thực trạng nguồn nhân lực Ban QLD ĐTXD cơng trình PT T 30 PT T tỉnh Quảng Trị 38 2.1.5 Cơ sở vật chất trang thiết bị Ban QLD ĐTXD công trình NNPTNT 40 2.2 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLD ĐTXD cơng trình PT T tỉnh Quảng Trị 42 vii 2.2.1 Đánh giá kết công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLD ĐTXD cơng trình PT T tỉnh Quảng Trị 42 2.2.2 Các dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2018 44 2.2.3 Tình hình thực công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLD ĐTXD cơng trình PT T tỉnh Quảng Trị 47 2.3 Đánh giá bên liên quan công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLD đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nông thôn Ế tỉnh Quảng Trị 60 U 2.3.1 Đánh giá Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 61 ́H 2.3.2 Đánh giá hà thầu thi cơng cơng trình .68 2.3.3 Đánh giá đối tượng tiếp nhận, quản lý cơng trình: 73 TÊ 2.4 Đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLD đầu tư xây dựng công trình ơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị 78 H 2.4.1 hững kết đạt công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 78 N 2.4.2 Tồn hạn chế công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 80 KI 2.4.3 guyên nhân 82 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ̣C ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG H O CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH QUẢNG TRỊ 84 ẠI 3.1 Định hướng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban QLD đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị 84 ột số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban Đ 3.2 QLD đầu tư xây dựng công trình ơng nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Trị 85 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng xây dựng 85 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tiến độ, thời gian 86 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng .87 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu thầu .87 viii 3.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác thực an tồn lao động vệ sinh môi trường 89 3.2.6 ột số giải pháp khác .90 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 Kết luận 93 Kiến nghị .95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 QUYẾT ĐỊ H VỀ VIỆC THÀ H LẬP HỘI ĐỒ G CHẤ LUẬ VĂ THẠC SĨ BIÊ BẢ CỦ HỘI ĐỒ G CHẤ U Ế PHỤ LỤC………………………………………………………………………….98 ́H LUẬ VẮ THẠC SĨ KI H TẾ HẬ XÉT LUẬ VĂ THẠC SĨ CỦ PHẢ BIỆ BẢ GIẢI TRÌ H CHỈ H SỬ LUẬ VĂ Đ ẠI H O ̣C KI N H XÁC HẬ HOÀ THIỆN LUẬ VĂN TÊ HẬ XÉT LUẬ VĂ THẠC SĨ CỦ PHẢ BIỆ ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơng trình .8 Bảng 2.1 Tình hình nhân Ban qua năm 2016 - 2018 38 Bảng 2.2 Bảng thống kê thiết bị phục vụ công tác quản lý .41 Bảng 2.3 Các phần mềm hổ trợ công tác quản lý 41 Bảng 2.4 Số lượng dự án/ cơng trình giai đoạn 2016 - 2018 .43 Ế Bảng 2.5 Các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng .45 U Bảng 2.6 Các dự án đầu tư xây dựng triển khai thực 46 ́H Bảng 2.7 Tiến độ thực dự án 49 TÊ Bảng 2.8 Tình hình thực quản lý chi phí dự án t năm 2016 - 2018 50 Bảng 2.9 Tình hình quản lý chi phí dự án .52 ột số thông tin cán làm Ban Quản lý dự án 61 N Bảng 2.11 H Bảng 2.10 Bảng đánh giá chất lượng cơng trình dự án 57 KI Bảng 2.12 Đánh giá cán thuộc Ban Quản lý dự án công tác đền bù giải phóng mặt 62 ̣C Bảng 2.13 Đánh giá cán thuộc Ban Quản lý dự án công tác tư vấn đấu H O thầu, lựa chọn nhà thầu .63 Bảng 2.14 Đánh giá cán thuộc Ban Quản lý dự án công tác quản lý, giám sát chất lượng cơng trình 65 ẠI Bảng 2.15 Đánh giá cán thuộc Ban Quản lý dự án cơng tác thực Đ biện pháp an tồn lao động bảo vệ môi trường 67 Bảng 2.16 ột số thông tin nhà thầu thi công 68 Bảng 2.17 Đánh giá hà thầu thi công công tác chuẩn bị dự án 69 Bảng 2.18 Đánh giá hà thầu thi công công tác giám sát chất lượng, 70 tiến độ cơng trình 70 Bảng 2.19 Đánh giá hà thầu thi công công tác nghiệm thu .71 đưa vào sử dụng 71 x TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Tuấn Hải (2013), Bài giảng phân tích mơ hình quản lý Trương Chí Hiếu (2017), Giáo trình Quản lý dự án T Quang Phương (2005), Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, xb Lao động-Xã hội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt am, (2014), Luật đầu tư công am (2014), Luật Xây dựng số U Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Ế số 49/2014/QH13 ́H 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt TÊ 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 am (2013), Luật Đấu thầu số Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt am (2015), Nghị định số H 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn thi hành số điều N Luật Đầu tư công KI Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt am (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình ̣C Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt am (2015), Nghị định số dựng H O 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quản lý chất lượng bảo trì cơng trình tư xây ẠI 10 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt am (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 QLDA đầu tư xây dựng cơng trình Đ 11 Ban QLDA đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị Quảng Trị, Báo cáo đánh giá công tác đầu tư năm 2016, 2017, 2018 12 Ban QLD đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị Quảng Trị, Báo cáo Tài năm 2016, 2017, 2018 97 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔNG MỨC Đ.TƯ LOẠI DỰ ÁN ĐTXD CƠNG TRÌNH TT DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA Theo tổng mức đầu tư: Dự án sử dụng vốn đầu tư công Theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường tiềm ẩn khả ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: a) hà máy điện hạt nhân; b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu r ng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học t 50 héc ta trở lên; r ng phòng hộ đầu nguồn t 50 héc ta trở lên; r ng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường t 500 héc ta trở lên; r ng sản xuất t 1.000 héc ta trở lên; c) Sử dụng đất có u cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước t hai vụ trở lên với quy mô t 500 héc ta trở lên; d) Di dân tái định cư t 20.000 người trở lên miền núi, t 50.000 người trở lên vùng khác; đ) Dự án đòi hỏi phải áp dụng chế, sách đặc biệt cần Quốc hội định II NHÓM A Dự án địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt Dự án địa bàn đặc biệt quan trọng quốc gia quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật quốc phòng, an ninh II.1 Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ Công nghiệp điện II.2 Khai thác dầu khí Hóa chất, phân bón, xi măng Chế tạo máy, luyện kim I Không phân biệt tổng mức đầu tư Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế 10.000 tỷ đồng trở lên 98 Không phân biệt tổng mức đầu tư T 2.300 tỷ đồng trở lên Ế T 1.500 tỷ đồng trở lên T 1.000 tỷ đồng trở lên T 800 tỷ đồng trở lên III H O ̣C II.5 KI N H II.4 TÊ ́H U II.3 Khai thác, chế biến khoáng sản Xây dựng khu nhà Dự án giao thông tr dự án quy định điểm ục II.2 Thủy lợi Cấp nước cơng trình hạ tầng kỹ thuật Kỹ thuật điện Sản xuất thiết bị thơng tin, điện tử Hóa dược Sản xuất vật liệu, tr dự án quy định điểm ục II.2 Cơng trình khí, tr dự án quy định điểm ục II.2 Bưu chính, viễn thơng Sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Công nghiệp, tr dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định ục I.1, I.2 I.3 Y tế, văn hóa, giáo dục; ghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng, tr xây dựng khu nhà quy định ục II.2 NHÓM B Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.2 III.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.3 III.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.4 III Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.5 Đ ẠI III.1 T 120 đến 2.300 tỷ đồng T 80 đến 1.500 tỷ đồng T 60 đến 1.000 tỷ đồng T 45 đến 800 tỷ đồng IV NHÓM C IV.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.2 Dưới 120 tỷ đồng IV.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.3 Dưới 80 tỷ đồng IV.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.4 Dưới 60 tỷ đồng IV.4 Dự án thuộc lĩnh vực quy định ục II.5 Dưới 45 tỷ đồng (Nguồn: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ) 99 ẫu 01 Số phiếu…… PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH QUẢNG TRỊ Tơi tên Phạm Khánh Linh, học viên lớp cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế Huế Ế Để có sở, số liệu phục vụ cho đề tài cần ý kiến giúp đỡ U anh/chị, nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án ́H đầu tư xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị” Mong anh/chị dành chút thời TÊ gian trả lời vài câu hỏi Rất mong hợp tác anh/chị tơi hồn thành tốt đề tài H hững ý kiến anh/chị có ý nghĩa quan trọng nghiên cứu xin N cam kết tất thông tin thu t phiếu điều tra sử dụng làm sở KI nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ tơi Giới tính  ữ H O  Nam ̣C I MỘT VÀI THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Trình độ học vấn  Sau đại học ẠI  Đại học Số năm kinh nghiệm nghề  T - năm  T - 10 năm  Trên 10 năm Đ  Dưới năm Độ tuổi  T 18 - 25  T 26 - 35  T 36 - 45  Trên 46 100 II ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN Xin anh/chị vui lòng đánh dấu (x) vào ô mà anh/chị cho phù hợp bảng đây, thang điểm cho t đến theo bảng Ghi chú: Với Kém H KI phóng mặt tốt khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ cơng trình xây dựng N Cơng tác bồi thường, giải TÊ Công tác kiểm kê diện tích đất, tài sản đất trung thực đầy đủ thường H O ̣C Chất lượng công tác tổ chức đấu thầu dự án đầu tư xây dựng tuân thủ quy định pháp luật; diễn rộng rãi; đảm bảo tính đắn, khách ẠI quan công Đ Công tác xét thầu, định thầu thực quy định Cơng tác lựa chọn nhà thầu có lực tốt giúp tiến độ, tránh tình trạng cơng trình kéo dài Tiết kiệm chi phí đầu 101 Tốt tốt câu hỏi chọn phương án (1), (2) cần có lý Ế ém Rất U Các vấn đề chủ y u Bình ́H Rất tư dự án sau lựa chọn nhà thầu Chất lượng công tác kiểm định chất lượng công trình tốt Cơng tác giám sát việc cung cấp nhân lực, thiết bị nhà thầu thi công ăng lực cán Ban quản Ế lý dự án U 10 Công tác nghiệm thu vật ́H liệu đầu vào, máy móc, thiết bị nhà thầu trước thi cơng ̣C giám sát cơng trình KI ngũ cán giám sát thi cơng xây dựng cơng trình 13 Tần suất có mặt cán H âng cao lực cho đội N 12 TÊ 11 Công tác kiểm soát khối lượng thay đổi, phát sinh q trình thi cơng H O 14 Cơng tác phối hợp giám sát với bên chịu tác động trực tiếp t dự án đầu tư xây dựng ẠI 15 Cơng tác thực Đ biện pháp an tồn lao động người máy móc, thiết bị công trường 16 Công tác quản lý thực biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định 102 ẫu 02 Số phiếu:……… PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DÀNH CHO NHÀ THẦU THI CÔNG VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Tơi tên Phạm Khánh Linh, học viên lớp cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế Huế Để có sở, số liệu phục vụ cho đề tài cần ý kiến giúp đỡ Ế anh/chị, nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án ong anh/chị dành chút thời ́H nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị” U đầu tư xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nơng gian trả lời vài câu hỏi Rất mong hợp tác anh/chị tơi có TÊ thể hồn thành tốt đề tài hững ý kiến anh/chị có ý nghĩa quan trọng nghiên cứu xin H cam kết tất thông tin thu t phiếu điều tra sử dụng làm sở N nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ tơi KI I MỘT VÀI THƠNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN  Nam H O Trình độ học vấn  ữ ̣C Giới tính  Đại học  Sau đại học  Khác ẠI  Cao đẳng Số năm kinh nghiệm nghề  T - năm  T - 10 năm  Trên 10 năm Đ  Dưới năm Độ tuổi  T 18 - 25  T 26 - 35  T 36 - 45  Trên 46 103 II ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN Xin anh/chị vui lòng đánh dấu (x) vào ô mà anh/chị cho phù hợp bảng đây, thang điểm cho t đến theo bảng Ghi chú: Với ém Kém thường Tốt Rất tốt KI dựng phù hợp với tình hình N Cơng tác quy hoạch xây H phóng mặt nhanh chóng, hợp lý quy định thực tế TÊ Công tác bồi thường, giải ́H U Các vấn đề chủ y u Bình ̣C Cơng trình thi cơng hồn H O thành đưa vào sử dụng tiến độ hợp đồng ẠI Chất lượng cơng trình sau Đ nghiệm thu đảm bảo chất lượng tính thẩm mỹ Cơng tác kiểm sốt khối lượng thay thế, phát sinh q trình thi cơng Cơng tác phối hợp vai trò giám sát bên liên quan dự án đầu tư xây dựng 104 câu hỏi chọn phương Ế Rất án (1), (2) cần có lý ăng lực cán Ban quản lý dự án Công tác quản lý, giám sát chất lượng thi công công trình Tần suất có mặt cán giám sát 10 Cán Ban quản lý thực Ế dự án kiểm tra, xác nhận U khối lượng thi công thực tế ́H phục vụ nghiệm thu giai đoạn, hồn thành kịp thời TÊ 11 Cơng tác nghiệm thu thực mẫu toán với khối KI 12 Khối lượng nghiệm thu, N nhận đầy đủ bên liên quan H quy định, có xác ̣C lượng thi công thực tế H O 13 Công tác hồn trả mặt nhanh chóng, thực ẠI quy trình, quy định Đ 14 Cơng tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động cho người máy móc thiết bị cơng trình xây dựng 15 Công tác giám sát thực bảo vệ môi trường theo quy định 105 PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU XỬ LÝ Đối tượng: Ban quản lý dự án đầu tư Descriptive Statistics Tỷ lệ % đánh giá Rất Kém Trung bình (3) (2) Tốt (4) 20 25 20 20 20 va day du Boi thuong va giai 2.9500 88704 35 30 15 3.7000 73270 dinh phap luat cong 50 3.6 59824 45 20 0 60 35 3.45 60481 20 0 45 50 3.67 58825 20 20 25 40 15 3.5 76930 20 0 45 55 3.55 51042 20 0 35 35 30 3.34 62558 KI khai va khach quan N Dau thau tuan thu quy H O ̣C Xet thau va chi dinh nang luc tot giup 40 H phong mat bang tot 30 TÊ va tai san trung thuc ́H Cong tac kiem ke dat Lua chon nha thau co Rất tốt (5) Std Deviation U (1) thau dung quy dinh Mean Ế N ẠI dung tien Tiet kiem chi phi dau Đ tu du an Chat luong cong tac kiem dinh chat luong cong trinh tot Giam sat cung cap nhan luc thiet bi cua cac nha thau thi cong 106 Nang luc can bo quan ly du an 20 0 45 55 3.55 51042 20 0 45 55 3.67 71135 20 35 50 15 2.8 69585 20 0 40 45 20 0 20 Nghiem thu vat lieu dau vao va may moc thiet bi truoc thi cong Kiem soat khoi luong thay doi phat sinh thi cong can bo giam sat thi Tan suat co mat cua can bo giam sat cong H O ẠI Thuc hien bao ve moi Đ truong Valid N (listwise) 55 20 3.95 68633 25 2.95 75915 45 20 0 50 50 3.5 51299 20 0 45 40 15 3.7 73270 ̣C truc tiep moc 25 30 KI cac ben chiu tac dong voi nguoi va may 71635 N Phoi hop giam sat voi an toan lao dong doi 3.75 H trinh TÊ trinh Thuc hien bien phap 15 ́H cong xay dung cong U Ế Nang cao nang luc 20 107 PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU XỬ LÝ Đối tượng: Nhà thầu thi công Descriptive Statistics Tỷ lệ % đánh giá Rất Kém Trung (2) Tốt Rất tốt (4) (5) (3) phong mat bang 25 12 25 0 dung quy dinh dung phu hop voi KI Cong trinh hoan 12 3.48 87178 44 36 20 3.76 77889 25 0 40 56 3.64 56862 25 0 36 44 20 3.84 74610 25 0 60 32 3.48 65320 25 32 44 24 2.92 75939 25 0 56 44 3.44 50662 H O ̣C dua vao su bao chat luong va 36 N thuc te nghiem thu dam 40 H Quy hoach xay Cong trinh sau Deviation TÊ nhanh chong va ́H Boi thuong giai dung dung tien Std U (1) bình Mean Ế N ẠI tham my Đ Kiem soat cac khoi luong thay the phat sinh Phoi hop vai tro giam sat cua cac ben lien quan Nang luc can bo Ban quan ly du an 108 Quan ly giam sat chat luong thi cong 25 0 48 36 16 3.68 74833 25 0 48 52 3.52 50990 25 48 32 12 3.48 25 0 40 40 25 36 cong trinh Tan suat co mat cua can bo giam sat Can bo kiem tra phuc vu nghiem thu giai doan hoan Cong tac Nghiem nhan day du Khoi luong Nghiem 3.8 76376 40 24 3.23 78102 H thu toan dung 20 ́H quy dinh co xac TÊ thu thuc hien dung U Ế kip thoi 82260 N thuc te Cong tac hoan tra KI mat bang nhanh 25 trinh H O Kiem tra giam sat an toan lao dong 24 52 24 3.00 70711 25 32 44 24 3.74 75939 25 24 60 16 3.12 64031 ẠI cho nguoi va ̣C chong dung quy may moc Đ Giam sat thuc hien bao ve moi truong theo quy dinh Valid N (listwise) 25 109 PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU XỬ LÝ Đối tượng: Ti p nhận quản lý, sử dụng cơng trình Descriptive Statistics Tỷ lệ % đánh giá Rất Kém Trung Tốt bình (2) (3) 40 (4) 15 U KI thuc te Cong trinh hoan 15 3.8102 80231 40 47 13 3.7333 70373 0 20 73 3.8667 51640 15 0 33 53 14 3.5600 67612 15 0 53 40 3.1326 63994 15 20 60 20 3.0340 65465 15 0 60 40 3.4000 50709 H O ̣C dua vao su dung dung tien N dung phu hop voi 13 H dung quy dinh Quy hoach xay Deviation 47 TÊ 15 ́H Boi thuong giai nhanh chong va Rất tốt Std (5) (1) phong mat bang Mean Ế N Cong trinh sau nghiem thu dam ẠI bao chat luong va tham my Đ Kiem soat cac khoi luong thay the phat sinh Phoi hop vai tro giam sat cua cac ben lien quan Nang luc can bo Ban quan ly du an 110 Quan ly giam sat chat luong thi cong 15 0 27 60 13 3.5667 63994 15 0 53 47 3.4967 51640 15 53 20 20 3.5333 91548 15 0 13 15 cong trinh Tan suat co mat cua can bo giam sat Can bo kiem tra phuc vu nghiem thu giai doan hoan Ế kip thoi U Cong tac nghiem quy dinh co xac mau thuc te 40 KI Cong tac hoan tra 4.1200 53452 27 33 2.9333 88372 15 53 27 20 2.6667 81650 15 60 33 2.8745 73874 15 27 60 13 2.9035 63994 H O ̣C mat bang nhanh trinh 14 N thu toan dung H Khoi luong nghiem chong dung quy 73 TÊ nhan day du dung ́H thu thuc hien dung Kiem tra giam sat ẠI an toan lao dong cho nguoi va Đ may moc Giam sat thuc hien bao ve moi truong theo quy dinh Valid N (listwise) 15 111 ... đầu tư xây dựng Ban QLD đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị 84 ột số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban Đ 3.2 QLD đầu tư xây dựng. .. lý luận thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư H O xây dựng; - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ơng nghiệp Phát. .. tư xây dựng cơng trình ông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị 24 H CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY N DỰNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG KI TRÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị min , Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị min