HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án các CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ min

141 467 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế LÊ VĨNH PHÖ H Ọ C KI N H TẾ H U HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ Ư Ờ N G Đ ẠI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG TẤN QUÂN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu H U Ế tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Tác giả luận văn i Lê Vĩnh Phú LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giúp đỡ tơi mặt suốt q trình học tập nghiên cứu Ế Đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Phó Giáo sư, Tiến sĩ H U Trương Tấn Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trực TẾ tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu để hồn thành N H luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban QLDAĐTXD cơng trình giao Ọ C KI thông tỉnh Quảng Trị Phòng chức trực thuộc Ban tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình học trình thu thập liệu cho ẠI H luận văn G thực luận văn Đ Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn góp ý giúp tơi q trình TR Ư Ờ N Tác giả luận văn Lê Vĩnh Phú ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ VĨNH PHÖ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƢƠNG TẤN QUÂN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng Ban thực cơng tác quản Ế lý dự án giao thơng bảo trì cơng trình đường bộ, đường thủy nội đ a; chủ đ u H U tư dự án đ u tư xây dựng cơng trình giao thơng đ a bàn t nh Giai đoạn TẾ 2013-2017, Ban điều hành 41 dự án, hồn thành dự án, 32 dự án N H thi cơng chưa hồn thành Q trình thực nhiệm vụ, Ban triển khai nhiều biện pháp nâng cao cơng tác quản lý chất lượng cơng trình công đoạn dự KI án chuẩn b đ u tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà th u; quản lý chi phí, Ọ C bảo đảm tiến độ chất lượng Tuy vậy, trình triển khai thực H tồn tại, bất cập Việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Đ ẠI Ban cấp thiết, đáp ứng với yêu c u thực tiễn Vì vậy, nghiên cứu đề tài: G “Hồn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban Quản lý dự án N công trình giao thơng tỉnh Quảng Trị” có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Ư Ờ Phƣơng pháp nghiên cứu TR Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu: Thống kê mô tả, phương pháp phân tổ phương pháp so sánh nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng giai đoạn 2013-2017; Ch kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân chúng Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Q D ĐT D công trình giao thơng t nh Quảng Tr năm tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Giải thích ANQP : n ninh quốc phòng BXD : Bộ xây dựng CTGT : Cơng trình giao thơng HĐND : Hội đồng nhân dân KTXH : Kinh tế xã hội NSNN : Ngân sách nhà nước PTKT : Phát triển kinh tế Q D ĐT D : Quản lý dự án đ u tư xây dựng TMĐT : Tổng mức đ u tư TT : Thông tư UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : ây dựng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Viết tắt iv MỤC LỤC Trang ời cam đoan i ời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ x U Ế PHẦN I MỞ ĐẦU H Tính cấp thiết đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu N H Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI Phương pháp nghiên cứu Ọ C Kết cấu luận văn PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI H CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ Đ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG G 1.1 ý luận dự án đ u tư xây dựng Ờ N 1.1.1 Dự án đ u tư xây dựng Ư 1.1.2 Đặc điểm dự án đ u tư xây dựng TR 1.1.3 Phân loại dự án đ u tư xây dựng .7 1.1.4 Các giai đoạn hình thành dự án đ u tư xây dựng 10 1.2 Quản lý dự án đ u tư xây dựng 13 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án đ u tư xây dựng 13 1.2.2 Mục tiêu quản lý dự án đ u tư xây dựng 15 1.2.3 Nguyên tắc quản lý dự án đ u tư xây dựng 17 1.2.4 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đ u tư xây dựng .17 1.2.5 Nội dung quản lý dự án đ u tư xây dựng 20 1.2.6 Các ch tiêu đánh giá công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng .28 v 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng 30 1.3 Kinh nghiệm công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng số đ a phương Việt Nam học rút Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 33 1.3.1 Kinh nghiệm Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh TT-Huế 33 1.3.2 Kinh nghiệm Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng TPĐà Nẵng .34 1.3.3 Kinh nghiệm Ban Q D ĐT D công trình giao thơng t nh Nghệ n .35 1.3.4 Bài học rút Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 35 Ế TÓM TẮT CHƢƠNG 37 H U CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY TẾ DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG N H TỈNH QUẢNG TRỊ .38 2.1 Tổng quan Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 38 KI 2.1.1 Giới thiệu Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr .38 Ọ C 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 38 H 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 41 ẠI 2.1.4 Tình hình nhân lực Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh G Đ Quảng Tr 43 N 2.1.4 Cơ sở vật chất trang thiết b Ban Q D ĐT D cơng trình giao Ư Ờ thông t nh Quảng Tr 45 TR 2.1.5 Kết quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 46 2.2 Thực trạng công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 47 2.2.1 Các dự án đ u tư xây dựng giai đoạn 2013-2017 đ a bàn t nh Quảng Tr 47 2.2.2 Tình hình thực cơng tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 50 2.3 Đánh giá bên liên quan về công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban quản lý dự án đ u tư xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 69 2.3.1 Đánh giá chủ đ u tư công tác quản lý dự án 70 vi 2.3.2 Đánh giá cán thuộc Ban Q D công tác quản lý dự án 75 2.3.3 Đánh giá bên nhà th u thi công công tác quản lý dự án 81 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban quản lý dự án đ u tư xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 84 2.4.1 Những kết đạt 84 2.4.2 Tồn hạn chế 85 2.4.3 Nguyên nhân 86 TÓM TẮT CHƢƠNG 87 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN Ế ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG H U CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ 88 TẾ 3.1 Đ nh hướng công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Quản lý dự N H án đ u tư xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 88 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Quản lý KI dự án đ u tư xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 89 Ọ C 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án đ u tư xây dựng .89 H 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung quản lý dự án đ u tư xây dựng 92 Đ ẠI TÓM TẮT CHƢƠNG 98 G PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .99 N Kết luận 99 Ư Ờ Kiến ngh .100 TR 2.1 Đối với Nhà nước/Bộ .100 2.2 Đối với t nh Quảng Tr .100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC .103 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Tên bảng Trang Tình hình nhân lực Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 44 Bảng 2.2 Cơ sở vật chất trang thiết b Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .45 Bảng 2.3 Kết tổng hợp dự án đ u tư xây dựng giai đoạn 2013-2017 46 Bảng 2.4 Các dự án đ u tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng U Các dự án đ u tư xây dựng triển khai Ban D ĐT D H Bảng 2.5 Ế Ban D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr quản lý 48 TẾ cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr quản lý giai đoạn 20132017 49 Quản lý tiến độ thực dự án Ban Q D ĐT D công N H Bảng 2.6 KI trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 51 Cơng tác quản lý chi phí đ u tư xây dựng Ban Q D ĐT D Ọ C Bảng 2.7 H cơng trình giao thông t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .55 ẠI Tình hình quản lý chi phí dự án Ban Q D ĐT D cơng trình Đ Bảng 2.8 N Chênh lệch giá trúng th u dự tốn gói th u hình thức lựa Ờ Bảng 2.9 G giao thông t nh Quảng Tr 57 Ưu, nhược điểm phương thức lựa chọn nhà th u 60 TR Bảng 2.10 Ư chọn nhà th u 59 Bảng 2.11 Tình hình chất lượng cơng trình dự án Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 61 Bảng 2.12 Các lỗi thường quản lý mua sắm vật tư cho dự án Ban Q D ĐT D cơng trình giao thông t nh Quảng Tr 63 Bảng 2.13 Các rủi ro liên quan đến an toàn lao động Ban Q D ĐT D cơng trình giao thông t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .64 Bảng 2.14 Tình hình rủi ro quản lý Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .66 viii Bảng 2.15 Tình hình quản lý nghiệm thu toán, toán Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 68 Một số thông tin chủ đ u tư 70 Bảng 2.17 Đánh giá công tác chuẩn b dự án 71 Bảng 2.18 Đánh giá cơng tác giải phóng mặt .72 Bảng 2.19 Đánh giá công tác điều hành dự án 73 Bảng 2.20 Đánh giá công tác tra, kiểm tốn, tốn cơng trình 75 Bảng 2.21 Một số thông tin cán Ban Quản lý dự án 76 Bảng 2.22 Đánh giá cơng tác giải phóng mặt .77 Bảng 2.23 Đánh giá công tác tư vấn đấu th u, lựa chọn nhà th u 78 Bảng 2.24 Đánh giá công tác giám sát chất lượng cơng trình .79 Bảng 2.25 Đánh giá công tác quản lý hợp đồng gói th u tư vấn, xây lắp 80 Bảng 2.26 Một số thông tin nhà th u thi công .81 Bảng 2.27 Đánh giá công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng .82 Bảng 2.28 Đánh giá công tác kiểm sốt hồ sơ quản lý chất lượng cơng trình 83 Bảng 2.29 Đánh giá cơng tác giám sát chất lượng cơng trình .84 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.16 ix GSCL04 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 16,7 16,7 16,7 Binh thuong 37,5 37,5 54,2 Tot 29,2 29,2 83,3 Rat tot 16,7 16,7 100,0 24 100,0 100,0 Total GSCL05 62,5 Tot 29,2 Rat tot 8,3 24 100,0 62,5 62,5 29,2 91,7 8,3 100,0 100,0 KI N H TẾ Valid Total Cumulative Percent Ế 15 Valid Percent U Binh thuong Percent H Frequency 8,3 8,3 37,5 37,5 45,8 29,2 29,2 75,0 25,0 25,0 100,0 24 100,0 100,0 TR Ư Ờ N Rat tot Total 8,3 G Tot Cumulative Percent Đ Binh thuong Valid Percent ẠI Kem Valid Percent H Frequency Ọ C GSCL06 GSCL07 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 12,5 12,5 12,5 Binh thuong 29,2 29,2 41,7 10 41,7 41,7 83,3 16,7 16,7 100,0 24 100,0 100,0 Tot Rat tot Total 116 QLHD01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 33,3 33,3 33,3 Tot 29,2 29,2 62,5 Rat tot 37,5 37,5 100,0 24 100,0 100,0 Valid Total QLHD02 Percent Valid Percent Cumulative Percent 16,7 16,7 16,7 Binh thuong 12,5 12,5 29,2 Tot 17 70,8 70,8 100,0 Total 24 100,0 U Kem Ế Frequency 100,0 KI N H TẾ H Valid QLHD03 20,8 10 41,7 41,7 62,5 29,2 29,2 91,7 8,3 8,3 100,0 24 100,0 100,0 G Rat tot TR Ư Ờ N Total Cumulative Percent 20,8 Đ Tot Valid Percent 20,8 Binh thuong Valid Ọ C H Kem Percent ẠI Frequency QLHD04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 29,2 29,2 29,2 Tot 25,0 25,0 54,2 Rat tot 11 45,8 45,8 100,0 Total 24 100,0 100,0 Valid 117 Dành cho Chủ đầu tƣ dự án Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 38 92,7 92,7 92,7 7,3 7,3 100,0 41 100,0 100,0 Nu Total Valid Percent Cumulative U Percent H Frequency Ế Do tuoi 12 29,3 31-50 19 46,3 51-60 10 24,4 Total 41 100,0 29,3 29,3 46,3 75,6 N H 22-30 TẾ Percent Valid 100,0 100,0 H Ọ C KI 24,4 Percent G Đ Frequency ẠI Trinh Cumulative Percent 31 75,6 75,6 75,6 10 24,4 24,4 100,0 41 100,0 100,0 TR Total Ờ SDH Ư Valid N DH Valid Percent Tham nien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 19,5 19,5 100,0 Total 41 100,0 100,0 Valid 118 Descriptive Statistics Maximum Mean Std, Deviation 41 3,56 ,594 CB02 41 3,93 ,877 CB03 41 3,54 ,711 CB04 41 3,73 ,923 CB05 41 3,63 ,799 GP01 41 3,66 ,965 GP02 41 2,88 ,714 GP03 41 2,95 ,973 GP04 41 3,83 ,704 DH01 41 3,98 ,689 DH02 41 2,95 ,705 DH03 41 3,90 ,735 DH04 41 3,29 ,814 DH05 41 3,32 ,687 DH06 41 3,54 ,505 QT01 41 3,51 ,870 QT02 41 3,12 ,748 QT03 41 2,98 ,880 Valid N (listwise) 41 TR H TẾ KI Ọ C Ư Ờ N G Đ ẠI H U CB01 Ế Minimum N H N CB01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 20 48,8 48,8 48,8 Tot 19 46,3 46,3 95,1 4,9 4,9 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total 119 CB02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 17 41,5 41,5 41,5 Tot 10 24,4 24,4 65,9 Rat tot 14 34,1 34,1 100,0 Total 41 100,0 100,0 Valid CB03 Percent Valid Percent Cumulative 58,5 Tot 12 29,3 12,2 41 100,0 Rat tot 58,5 29,3 87,8 12,2 100,0 100,0 Ọ C KI Total N H Valid 58,5 H 24 TẾ Binh thuong Percent U Ế Frequency H CB04 Percent Valid Percent Đ ẠI Frequency N Tot 58,5 58,5 58,5 9,8 9,8 68,3 13 31,7 31,7 100,0 41 100,0 100,0 TR Total Ư Rat tot Ờ Valid Percent 24 G Binh thuong Cumulative CB05 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 23 56,1 56,1 56,1 Tot 10 24,4 24,4 80,5 19,5 19,5 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total 120 GP01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem Valid 9,8 9,8 9,8 Binh thuong 16 39,0 39,0 48,8 Tot 11 26,8 26,8 75,6 Rat tot 10 24,4 24,4 100,0 Total 41 100,0 100,0 Percent Valid Percent 4,9 Kem 14,6 29 Tot Rat tot Binh thuong 14,6 19,5 70,7 70,7 90,2 7,3 7,3 97,6 2,4 2,4 100,0 100,0 100,0 KI Ọ C Đ ẠI H 41 Percent 4,9 Valid Total Cumulative 4,9 TẾ N H Rat kem H U Frequency Ế GP02 G GP03 Percent Valid Percent Cumulative Percent 12,2 12,2 12,2 9,8 9,8 22,0 Binh thuong 21 51,2 51,2 73,2 Tot 10 24,4 24,4 97,6 2,4 2,4 100,0 41 100,0 100,0 TR Ư Rat kem Ờ N Frequency Kem Valid Rat tot Total 121 GP04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kem 7,3 7,3 7,3 Binh thuong 12,2 12,2 19,5 29 70,7 70,7 90,2 9,8 9,8 100,0 41 100,0 100,0 Tot Rat tot Total Percent Valid Percent 10 24,4 Tot 22 53,7 41 53,7 78,0 22,0 22,0 100,0 100,0 100,0 N H KI H Ọ C Total Percent 24,4 Valid Rat tot Cumulative 24,4 TẾ Binh thuong H U Frequency Ế DH01 ẠI DH02 Percent Valid Percent G Đ Frequency Ờ Binh thuong Percent 11 26,8 26,8 26,8 21 51,2 51,2 78,0 22,0 22,0 100,0 41 100,0 100,0 TR Ư Valid Tot N Kem Total Cumulative DH03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 13 31,7 31,7 31,7 Tot 19 46,3 46,3 78,0 22,0 22,0 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total 122 DH04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 9,8 9,8 9,8 26 63,4 63,4 73,2 Tot 14,6 14,6 87,8 Rat tot 12,2 12,2 100,0 41 100,0 100,0 Binh thuong Valid Total Ế Kem 12,2 Binh thuong 18 Tot 18 Total 41 H Valid Percent Cumulative Percent 12,2 12,2 43,9 43,9 56,1 43,9 43,9 100,0 100,0 100,0 N H Kem Percent TẾ Frequency U DH05 Đ ẠI H Ọ C KI Valid Percent Valid Percent Tot TR Valid Ư Ờ Binh thuong N G Frequency DH06 Total Cumulative Percent 19 46,3 46,3 46,3 22 53,7 53,7 100,0 41 100,0 100,0 QT01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kem 19,5 19,5 19,5 Binh thuong 14,6 14,6 34,1 25 61,0 61,0 95,1 4,9 4,9 100,0 41 100,0 100,0 Tot Rat tot Total 123 QT02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 22,0 22,0 22,0 Binh thuong 18 43,9 43,9 65,9 Tot 14 34,1 34,1 100,0 Total 41 100,0 100,0 Ế Valid 36,6 Binh thuong 13 Tot 12 H Percent 36,6 31,7 31,7 68,3 29,3 29,3 97,6 2,4 2,4 100,0 41 100,0 100,0 Ư Ờ N G Đ ẠI H Total Cumulative 36,6 Ọ C Rat tot TẾ 15 Valid Percent N H Kem TR Valid Percent KI Frequency U QT03 124 Dành cho Nhà thầu thi công Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 32 80.0 80.0 80.0 20.0 20.0 100.0 40 100.0 100.0 Nu Total Do tuoi Percent Valid Percent Cumulative Ế Frequency U Percent 12.5 12.5 12.5 31-50 27 67.5 67.5 80.0 51-60 20.0 20.0 100.0 Total 40 100.0 TẾ H 22-30 N H Valid Ọ C KI 100.0 Total ẠI 20.0 20.0 25 62.5 62.5 82.5 10.0 10.0 92.5 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Ờ TR Khac Percent 20.0 Ư CD Cumulative N DH Valid Percent G SDH Valid Percent Đ Frequency H Trinh Tham nien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 12 30.0 30.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid Descriptive Statistics 125 N Minimum Maximum Mean Std Deviation 40 3.08 859 NTCT02 40 4.18 747 NTCT03 40 3.83 813 NTCT04 40 3.80 992 NTCT05 40 3.48 679 NTCT06 40 2.93 917 KSHS01 40 3.95 876 KSHS02 40 3.15 662 KSHS03 40 3.60 496 KSHS04 40 3.95 714 GSCL01 40 3.40 982 GSCL02 40 3.50 716 GSCL03 40 GSCL04 40 GSCL05 40 GSCL06 40 Valid N (listwise) 40 U Ế NTCT01 939 3.03 862 3.42 675 3.32 917 Ọ C KI N H TẾ H 3.88 H NTCT01 Đ ẠI Frequency Ờ Valid Percent Cumulative Percent 13 32.5 32.5 32.5 11 27.5 27.5 60.0 16 40.0 40.0 100.0 40 100.0 100.0 TR Ư Tot Total N Binh thuong Valid G Kem Percent NTCT02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 20.0 20.0 20.0 Tot 17 42.5 42.5 62.5 Rat tot 15 37.5 37.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid 126 NTCT03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 17 42.5 42.5 42.5 Tot 13 32.5 32.5 75.0 Rat tot 10 25.0 25.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid Valid Percent U Percent H Frequency Ế NTCT04 Rat tot 16 40.0 Total 40 100.0 60.0 60.0 40.0 100.0 TẾ 60.0 N H 24 Percent 100.0 Ọ C KI Valid Binh thuong Cumulative H NTCT05 Percent Valid Percent Đ ẠI Frequency G Binh thuong N Tot 62.5 62.5 62.5 11 27.5 27.5 90.0 10.0 10.0 100.0 40 100.0 100.0 TR Total Ư Rat tot Percent 25 Ờ Valid Cumulative NTCT06 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 18 45.0 45.0 45.0 17.5 17.5 62.5 Tot 15 37.5 37.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Binh thuong Valid 127 KSHS01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 16 40.0 40.0 40.0 Tot 10 25.0 25.0 65.0 Rat tot 14 35.0 35.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid Valid Percent U Percent H Frequency Ế KSHS02 Binh thuong 5.0 34 85.0 5.0 85.0 90.0 10.0 10.0 100.0 40 100.0 100.0 KI H Ọ C Total N H Valid Rat tot Percent 5.0 TẾ Kem Cumulative ẠI KSHS03 Percent Valid Percent Cumulative Percent 16 40.0 40.0 40.0 24 60.0 60.0 100.0 40 100.0 100.0 TR Total Ờ Tot Ư Valid N Binh thuong G Đ Frequency KSHS04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 11 27.5 27.5 27.5 Tot 20 50.0 50.0 77.5 22.5 22.5 100.0 40 100.0 100.0 Valid Rat tot Total 128 GSCL01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 11 27.5 27.5 27.5 12.5 12.5 40.0 21 52.5 52.5 92.5 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Binh thuong Valid Tot Rat tot Total Ế Kem 25 62.5 Tot 10 62.5 25.0 25.0 87.5 12.5 12.5 100.0 100.0 100.0 KI 40 ẠI H Ọ C Total Percent 62.5 Valid Rat tot Cumulative N H Binh thuong Valid Percent H Percent TẾ Frequency U GSCL02 Đ GSCL03 Percent Valid Percent 7.5 7.5 7.5 Binh thuong 11 27.5 27.5 35.0 Tot 14 35.0 35.0 70.0 Rat tot 12 30.0 30.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Ư Valid Percent Ờ Kem Cumulative TR N G Frequency 129 GSCL04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 11 27.5 27.5 27.5 Binh thuong 20 50.0 50.0 77.5 Tot 15.0 15.0 92.5 Rat tot 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Total Ế Valid Kem 10.0 Binh thuong 15 Tot 21 Total 40 Cumulative Percent H Valid Percent 10.0 10.0 37.5 37.5 47.5 52.5 52.5 100.0 100.0 100.0 N H Kem Percent TẾ Frequency U GSCL05 ẠI H Ọ C KI Valid Đ GSCL06 Percent Valid Percent Percent 30.0 30.0 7.5 7.5 37.5 Tot 25 62.5 62.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Ờ 30.0 TR Binh thuong Valid Cumulative 12 Ư Kem N G Frequency 130 ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN Ế ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG H U CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ 88 TẾ 3.1 Đ nh hướng công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng. .. dựng Ban Quản lý dự N H án đ u tư xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 88 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Quản lý KI dự án đ u tư xây dựng cơng trình. .. 2.3 Đánh giá bên liên quan về công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban quản lý dự án đ u tư xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 69 2.3.1 Đánh giá chủ đ u tư công tác quản lý dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án các CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án các CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ min