GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min

120 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế TRẦN THỊ KIM HUỆ KI GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA BẢO HIỂM H Ọ C XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TR Ư Ờ N G Đ ẠI ĐỒNG HỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế TRẦN THỊ KIM HUỆ H U GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA BẢO HIỂM TẾ XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ẠI H Ọ C KI N H ĐỒNG HỚI MÃ SỐ: 8310110 Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TẾ H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Trần Thị Kim Huệ i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, kinh nghiệm q trình cơng tác bảo hiểm xã hội TP Đồng Hới với nỗ lực thân Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, trước tiên, xin gửi lời chân thành cảm ơn qu thầy cô Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế trang bị cho nhiều kiến thức qu báu thời gian qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Ph giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Tính U Ế dành thời gian tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu H hồn thành luận văn TẾ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo, anh chị đồng N H nghiệp bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi KI suốt q trình cơng tác, cung cấp cho số liệu cần thiết Ọ C kiến thức qu giá để tơi hoàn thành luận văn H Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè chia khó ẠI khăn, động viên khích lệ tơi học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn G Đ Mặc dù c nhiều cố gắng hoàn thiện đề tài luận văn tốt nghiệp N tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi Ư Ờ sai sót hạn chế, mong nhận đ ng g p qu báu quý TR thầy để luận văn hồn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn Trần Thị Kim Huệ ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên :TRẦN THỊ KIM HUỆ Chuyên ngành : Quản l kinh tế định hướng ứng dụng Mã số: 8310110 Niên khóa : 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài:GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Mục đích đối tƣợng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng quản l tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H xã hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm TẾ Đối tượng nghiên cứu: giải pháp nhằm tăng cường tham gia Bảo hiểm xã N H hội tự nguyên TP Đồng Hới Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng KI Phương pháp thống kê mô tả: Thông qua số liệu thu thập được, hệ thống hoá Ọ C tổng hợp thành bảng số liệu biểu đồ theo tiêu thức phù hợp với H mục tiêu nghiên cứu ẠI Phương pháp so sánh: So sánh kết đạt năm đối tượng Đ nghiên cứu, so sánh tiêu để đánh giá biến động tiêu phân tích N G c thống thời gian, không gian theo số tiêu thức định Ư Ờ Các kết nghiên cứu kết luận Kết nghiên cứu người lao động c nhu cầu tham gia BHXH TR tự nguyện tỷ lệ thấp Tính đến năm 2017, Thành phố Đồng Hới c tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,3% mức giao Nguyên nhân tình trạng nhận thức người lao động chưa hiểu rõ sách BHXH, thu nhập thấp;cơ quan BHXH chưa thực sâu sát, nắm rõ cụ thể tiềm tham gia người lao động Dựa vào kết nghiên cứu, luận văn đề xuất giải pháp BHXH nên nâng cao nhận thức người dân cần thiết BHXH tự nguyện, đổi công tác dịch vụ quan BHXH cần c sách hỗ trợ cho người tham gia để tăng cường số lượng người hưởng ưu đãi, chế độ BHXH đẩy mạnh công tác tun truyền, vận động người dân sách an sinh xã hội iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Tên đầy đủ ASXH: An sinh xã hội BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế HĐND: Hội đồng nhân dân NLĐ: Người lao động NSNN: Ngân sách Nhà nước UBND: Ủy ban nhân dân HND: Hội nông dân TP: Thành phố TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tên viết tắt iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii T m lược luận văn iii Danh mục từ viết tắt k hiệu iv Mục lục danh mục biểu, bảng v Danh mục biểu, bảng ix Danh mục hình, sơ đồ xi U Ế PHẦN I: MỞ ĐẦU H 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu TẾ 2.Mục tiêu nghiên cứu N H 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI 4.Phương pháp nghiên cứu Ọ C Kết cấu luận văn H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI CHƢƠNG 1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG G Đ CƢỜNG THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN N 1.1Một số vấn đề l luận BHXH BHXH tự nguyện Ư Ờ 1.1.1.Tổng quan BHXH tự nguyện TR 1.1.2 Vai trò BHXH tự nguyện 1.1.3 Những quy định chế độ BHXH tự nguyện 10 1.2.Tăng cường tham gia BHXH tự nguyện 16 1.2.1.Khái niệm 16 1.2.2.Các tiêu đánh giá tham gia BHXH tự nguyện 17 1.2.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia BHXH tự nguyện 17 1.3 Kinh nghiệm tăng cường tham gia BHXH tự nguyện số địa phương 21 1.3.1.Kinh nghiệm thành phố Huế 21 1.3.2.Kinh nghiệm thành phố Vinh 22 v CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TẠI ĐỊA BÀN TP.ĐỒNG HỚI 25 2.1Vài nét giới thiệu TP.Đồng Hới BHXH TP.Đồng Hới 25 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên TP.Đồng Hới 25 2.1.2 Sơ lược quan BHXH TP.Đồng Hới 28 2.2 Thực trạng tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP.Đồng Hới giai đoạn 2015-2017 31 2.2.1 Tình hình phát triển BHXH tự nguyện địa bàn thành phố Đồng Hới 31 2.2.2 Thực trạng tăng trưởng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện 38 U Ế 2.2.3 Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia Bảo H hiểm xã hội tự nguyện 42 TẾ 2.2.4 Thực trạng hoạt động hệ thống đại l thu BHXH tự nguyện 46 N H 2.2.5 Thực trạng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng KI cao chất lượng phục vụ 50 Ọ C 2.2.6 Thực trạng công tác tham mưu, phối hợp triển khai sách BHXH tự H nguyện 51 ẠI 2.3 Đánh giá tham gia BHXH tự nguyện từ đối tượng điều tra 52 G Đ 2.3.1 Đánh giá người chưa tham gia BHXH tự nguyện TP Đồng Hới 52 N 2.3.2 Đánh giá người tham gia BHXH tự nguyện TP Đồng Hới 60 Ư Ờ 2.3.3 Đánh giá người tham gia Hiệu công tác tuyên truyền tham TR gia BHXH tự nguyện 66 2.4 Đánh giá chung công tác tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP Đồng Hới 71 2.4.1 Những tồn hạn chế 72 2.4.2 Những nguyên nhân tồn tại, kinh nghiệm công tác tăng cường tham gia BHXH tự nguyện 73 vi CHƢƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI 75 3.1 Quan điểm, nguyên tắc, định hướng chung xây dựng giải pháp lộ trình tăng cường tham gia BHXH tự nguyên địa bàn tỉnh TP Đồng Hới 75 3.1.1 Quan điểm, nguyên tắc, định hướng chung xây dựng giải pháp 75 3.1.2 Xây dựng kế hoạch, lộ trình tăng cường Bảo hiểm xã hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm xã hội tự U Ế nguyện .81 H 3.2.2 Hoàn thiện, mở rộng hệ thống đại l thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện 85 TẾ 3.2.3 Thực công tác thi đua, khen thưởng đại l thu Bảo hiểm xã N H hội tự nguyện .88 KI 3.2.4 Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng Ọ C cơng nghệ thơng tin, nâng cao chất lượng phục vụ thực sách Bảo H hiểm xã hội tự nguyện 89 ẠI 3.2.5 Tham mưu cấp uỷ Đảng quyền cấp; Phối hợp với quan, G Đ ban, ngành liên quan triển khai sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện nâng cao N vai trò lãnh đạo, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát .91 Ư Ờ 3.2.6 Các giải pháp khác 91 TR PHẦN III: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 94 1.Kết luận 94 2.Kiến nghị 96 2.1 Đối với Đảng 96 2.2 Đối với Quốc hội 96 2.3 Đối với Chính phủ 96 2.4 Đối với UBND thành phố 97 2.5 Đối với BHXH Việt Nam 97 Dự kiến kết quả: 98 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii - Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ tháng, qu , năm đại lý thu BHXH tự nguyện, đại lý hoạt động hiệu việc việc xử lý nghiệp vụ, thái độ ứng xử, tinh thần phục vụ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đại l thu để phát hiện, chấn chỉnh hành vi lợi dụng, trục lợi BHXH, gây kh khăn, nhũng nhiễu cho đối tượng tham gia Thông qua công tác kiểm tra để phát đại lý có hiệu hoạt động để kịp thời chấn chỉnh Đồng thời, thu hồi giấy chứng nhận người làm đại lý, lý hợp đồng để thay nhân viên khác nhân viên đại lý có kết khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện kéo dài, không TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế có tiến 93 PHẦN III: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Với vị trí quan trọng vậy, nên sách BHXH tự nguyện thực từ 01/01/2008, cấp ủy đảng, quyền quan tâm, có nhiều văn đạo thực hiện; ngành BHXH thành phố tích cực triển khai thực từ đầu, nhiên, số lượng người lao động tham gia BHXH tự nguyện địa bàn thành phố Đồng Hới khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm sẵn có Với nhiều suy nghĩ, trăn trở để tìm giải pháp mở rộng đối tượng BHXH tự U Ế nguyện Với đề án “Giải pháp tăng cường tham gia BHXH tự nguyện địa H bàn TP Đồng Hới” sở pháp lý, lý luận thực tiễn để đánh giá thực trạng, TẾ tồn hạn chế nguyên nhân công tác phát triển đối tượng tham gia N H BHXH tự nguyện địa bàn thành phố Đồng Hới Qua đ , xây dựng nội dung KI giải pháp cần thực hiện, phân công trách nhiệm nêu kiến nghị đề xuất Ọ C Đảng, Nhà nước, quan chức việc hoàn thiện chế H sách tổ chức thực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ẠI Những kết đạt công tác tăng cường tham gia BHXH tự G Đ nguyện thành phố Đồng Hới sau: N - Công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện nâng cao Ư Ờ nhận thức quyền lợi nhiều đối tượng việc tham gia, hưởng sách TR BHXH Số người lao động tham gia BHXH tự nguyện ngày tăng qua năm - Số thu BHXH tự nguyện không ngừng tăng từ năm 2015 đến năm 2016 tỷ lệ thu đạt mức 2,6% so với tổng thu, vượt kế hoạch BHXH tỉnh Quảng Bình giao phó - Công tác tuyên truyền tổ chức nhiều, số lượng hoạt động tuyên truyền ngày tăng lên năm sau cao năm trước Đội ngũ tuyên truyền viên, cán c trình độ chun mơn tinh thần trách nhiệm cao - Hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện ngày mở rộng số lượng, cán làm đại l tổ chức tập huấn, cấp chứng ngày nhiều 94 Bên cạnh đ , tồn hạn chế trình tăng cường tham gia BHXH tự nguyện, đ là: -Một tồn lớn việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện công tác tuyên truyền, vận động chưa đồng bộ, toàn diện; quan BHXH sở ban ngành chưa nắm tình hình lao động địa phương - Còn tồn nhiều hạn chế công tác tuyên truyền, vận động hình thức thời gian Đại lý thu chưa nhiệt tình, sâu sát cơng tác tun truyền, khai thác thụ động, chưa tiếp cận gần với người tham gia U Ế - Những hoạt động tuyên truyền nhiều kênh tuyên truyền chưa H rộng, nội dung hình thức tun truyền cứng nhắc, chưa gây ấn TẾ tượng, thu hút công chúng chưa sâu vào sách BHXH tự nguyện N H - Công tác phối hợp với quan, ban ngành chưa nhiều, hoạt động KI tuyên truyền chủ yếu quan BHXH tự tổ chức với nguồn lực hạn Ọ C Nguyên nhân hạn chế đ là: H - Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu lao động c trình độ văn ẠI hóa thu nhập thấp, chưa ổn định nên chưa thể hiểu đầy đủ sách, G Đ chưa c th i quen tham gia BHXH trẻ để hưởng lương hưu già N - Số lượng đại lý thu so với khối lượng công việc cần phải làm để Ư Ờ đẩy mạnh, tạo đột phá khai thác BHXH tự nguyện Đồng thời đại lý thu TR kiệm nhiệm nhiều công việc đơn vị làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo, tập huến cập nhật văn hướng dẫn liên quan - Các chế độ BHXH hưởng chưa thực thu hút người dân tham gia mức hỗ trợ đ ng từ NSNN thấp, khiến người dân băn khoăn lợi ích tương lai - Cơng tác tham mưu cấp ủy Đảng quyền cấp để đạo, phối hợp với quan, ban ngành liên quan để triển khai sách BHXH tự nguyện chưa trọng thực hiện; chí nhiều đơn vị, nhiều ngành cho thực sách BHXH tự nguyện nhiệm cụ riêng ngành BHXH 95 Một số giải pháp đưa nhằm tăng cường tham gia BHXH tự nguyện thành phố Đồng Hới như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện; hoàn thiện, mở rộng hệ thống đại lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện; nâng cao lực đội ngũ tuyên truyên đại lý thu Hy vọng với kết nghiên cứu luận văn g p phần tích cực công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện địa bàn thành phố Đồng Hới thời gian tới, g p phần tích cực vào đảm bảo ổn định trị xã hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng thời, hy vọng tài liệu để c thể tham khảo, vận dụng phát triển đối tượng BHXHTN BHXH U Ế tỉnh, thành phố khác, g p phần thực thắng lợi mục tiêu mà Nghị Quyết số 28 H NQ/TW cải cách sách Bảo hiểm xã hội Bộ Chính trị đề TẾ 2.Kiến nghị N H Đề thực tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, KI nỗ lực ngành BHXH triển khai thực phối hợp triển Ọ C khai thực giải pháp, kiến nghị: 2.1 Đối với Đảng ẠI H Đề nghị Bộ trị đạo kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết Nghị số Đ 21/NG-TW ban hành để có đạo kịp thời, liệt lãnh đạo thực G sách BHXH, BHYT nói chung BHXH tự nguyện n i riêng Để đảm bảo Ờ N thực mục tiêu mà Nghị Quyết số 28 NQ/TW cải cách sách Bảo Ư hiểm xã hội đề đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động TR độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 2.2 Đối với Quốc hội Nghiên cứu bổ sung thêm số chế độ hưởng cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thai sản, tai nạn lao động … để hấp dẫn người lao động tham gia BHXH tự nguyện để sớm đạt mục tiêu 35% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2021 2.3 Đối với Chính phủ Nghiên cứu xây dựng, ban hành văn hướng dẫn thực sách hỗ trợ phần kinh phí đ ng BHXH tự nguyện cho nh m lao động phi thức 96 để kịp thời thực từ ngày 01/01/2019 Xem xét để quy định UBND cấp xã cần có biên chế bán chuyên trách làm công tác BHXH, BHYT 2.4 Đối với UBND thành phố - Xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện địa phương đưa vào tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm Thành phố - Chỉ đạo sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với BHXH thành phố việc đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực sách BHXH tự U Ế nguyện, công tác tuyên truyền thực tiêu kế hoạch đề H - Giải việc làm để NLĐ c thu nhập ổn định Triển khai có hiệu TẾ chương trình quốc gia giải việc làm, phát triển sản xuất để tạo thêm việc làm N H cho NLĐ Trước mắt phát triển mạnh loại hình dịch vụ, mở thêm loại hình Ọ C doanh để thu hút lao động làm việc KI dịch vụ đáp ứng nhu cầu sống xã hội, đa dạng loại hình sản xuất kinh H - Mở mạng lưới trung tâm dịch vụ, giới thiệu việc làm đảm bảo cho cung ẠI cầu lao động dễ tiếp cận, gặp Để cho NLĐ c thể dễ dàng tìm việc làm G Đ chế thị trường, cần phát triển công tác dạy nghề, đảm bảo cho NLĐ c N nghề nghiệp Ư Ờ - Bảo đảm tạo đủ việc làm, việc làm bền vững thu nhập cao cho NLĐ, đẩy TR mạnh chuyển dịch cấu lao động nông thôn theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập; phát triển thị trường lao động đồng vùng gắn kết cung - cầu lao động; 2.5 Đối với BHXH Việt Nam - Nghiên cứu nâng tỷ lệ hỗ trợ thêm 3% tổng số thu đối tượng khai thác thu - Phối hợp với bộ, ngành có liên quan để đẩy mạnh cơng tác tun truyền sách BHXH tự nguyện lên bước bản, kiến thức phổ thông mà người lao động biết nắm rỏ 97 - Để đáp ứng khối lượng công việc ngày tăng, đề nghị nghiên cứu c chế bổ sung kinh phí nhân lực để thực tốt nhiệm vụ thu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Nghiên cứu c quy định cho phép BHXH cấp huyện trực tiếp ký hợp đồng làm đại l thu người cán bộ, viên chức quan BHXH giới thiệu cam kết bảo lãnh an toàn tiền mặt, uy tính, lực, trình độ Dự kiến kết quả: - Về phương diện lý luận: Đề tài sử dụng cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ thực tiễn tham gia Bảo U Ế hiểm xã hội tự nguyện địa bàn tỉnh để đánh giá thực trạng tìm tồn tại, hạn H chế nguyên nhân; đồng thời phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển TẾ Bảo hiểm xã hội tự nguyện người lao động; rút học kinh nghiệm; xây KI - Về phương diện thực tiễn: N H dựng kế hoạch, mục tiêu đến năm 2020 nghĩa, quyền lợi sách BHXH tự nguyện cho H thức người lao động Ọ C Tăng trưởng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng cao nhận ẠI đến chất lượng, hiệu hệ thống đại lý thu việc phục vụ đối tượng tham G Đ gia, vận động, khai thác phát triển đối tượng tham gia, khắc phục mặt N hạn chế; phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, điều kiện kinh tế xã hội, Ư Ờ dân số, lao động thành phố Đồng Hới; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự TR nguyện, góp phần hồn thành mục tiêu có khoảng khoảng 35% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội mà Nghị 28 /NQ-TW Bộ Chính trị đề 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mạc Tiến Anh (2005), “BHXH – Khái niệm chất”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, (5), tr 4-5 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), Quyết định số 2902/1999/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 11 năm 1999 việc ban hành quy định quản lý thu BHXH thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), Quyết định số 2903/1999/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 11 năm 1999 việc ban hành quy định quản lý chi trả U Ế chế độ BHXH thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam H Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2011), Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày TẾ 25/10/2011 BHXH Việt Nam việc ban hành Quy định quản lý thu N H BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT KI Nguyễn Khánh Bật (2005), “Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh Ọ C BHXH”, Báo Bảo hiểm xã hội, (2), tr H Bộ Chính trị (2012), Nghị 21-NQ/TW ban hành ngày 22/11/2012 ẠI tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn G Đ 2012 -2020, Hà Nội N Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (1993), Một số công ước Tổ chức Ư Ờ lao động quốc tế (ILO), Hà Nội TR Chính phủ (2007), Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007, Hà Nội Các báo cáo kết thực sách BHXH tự nguyện năm từ 2015 đến năm 2017 BHXH thành phố Đồng Hới; 10 Nguyễn Trọng Đàm (2018), “Đẩy mạnh sách an sinh xã hội bảo đảm tiến công xã hội nước ta nay”, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Phạm Thị Nga (2016), “L luận chung Bảo hiểm xã hội”, Quản trị nhân 99 13 Niên giám thống kê năm từ 2015 đến năm 2017; 14 Quốc hội (2006), Luật BHXH số 71/2006 ngày 29/06/2006, Hà Nội 15 Quốc hội (2014), Luật BHXH năm 2014 văn hướng dẫn thực sách BHXH tự nguyện; 16 Phạm Đỗ Nhật Tân (2009), Giáo trình Bảo hiểm xã hội, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội 17 Trung ương Đảng (2008), Nghị 21-NQ/TW ngày 30/01/2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành khóa X, Hà Nội H TẾ Website BHXH tỉnh, thành phố U Ế 18 Website: www.baohiemxahoi.gov.vn , www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 19 Website http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu- N H Traodoi/2010/2354/Vai-tro-cua-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem- KI y.aspx http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu- Ọ C 20 Website H Traodoi/2015/34616/Tinh-uu-viet-cua-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-Luat-Bao- TR Ư Ờ N G Đ ẠI hiem.aspx 100 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI TẾ PHỤ LỤC 101 U H Ế PHỤ LỤC - PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị Tôi Trần Thị Kim Huệ, học viên cao học lớp K8A2 Trường Đại học kinh tế - Đại học Huế Hiện nay, thực luận văn “Giải pháp tăng cƣờng tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP.Đồng Hới” Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian để cung cấp thông tin đây, nội dung trả lời sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học, khơng c mục đích kinh doanh Tơi cam kết bảo mật hồn tồn câu trả lời Anh/Chị, tuyệt đối khơng tiết lộ thông tin cá nhân thông tin làm ảnh hưởng đến Anh/ Chị U Ế PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN H Xin Anh/Chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Anh/Chị Nữ  KI Độ tuổi: N H Nam  Giới tính: TẾ (bằng cách đánh dấu  vào  tương ứng)  Từ 40 đến 50 tuổi Ọ C  Dưới 20 tuổi  Từ 21 đến 40 tuổi H  Trên 50 tuổi  Trung cấp  Đại học Ờ N  Cao đẳng G  TN THPT Đ ẠI Trình độ học vấn: Ư Ngành nghề làm việc:  Lao động tự  Nông dân  Công nhân TR  Tiểu thương  Khác Thu nhập trung bình (triệu đồng/ngƣời/tháng):  ≤ 2.000.000  2.000.000 - 4.000.000  > 4.000.000 102 PHẦN II: NỘI DUNG PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI ĐANG THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN Anh/Chị bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP.Đồng Hới từ năm nào:  Năm 2008  Từ năm 2012 - 2014  Từ năm 2015 – 2017  Từ năm 2009 - 2011 Tính đến nay, Anh/Chị tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP.Đồng Hới năm:  Dưới năm  Từ – năm  Từ – năm  Trên năm U Ế Anh/Chị đăng k tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP.Đồng Hới từ đâu:  Đến trực tiếp trụ sở BHXH  Qua đại l Bưu điện  Khác TẾ H  Qua đại l xã, phường N H Anh/Chị tham gia BHXH tự nguyện với mức đ ng bao nhiêu: KI  Mức (tương đương 154.000 đồng/tháng) Ọ C  Mức 1-10 (tương đương 165.000 – 264.000 đồng/tháng) H  Mức 10-20 (tương đương 264.000 – 374.000 đồng/tháng) ẠI  Mức 20 (tương đương 374.000 đồng/tháng) G Đ 10 Xin Anh (chị) cho biết mức độ đồng ý nội dung liên N quan đến người tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP Đồng Hới cách Ư Ờ khoanh tròn vào điểm tương ứng theo mức độ.) Với quy ước: TR 1: Hồn tồn khơng đồng 2: Khơng đồng 3: Bình thường (khơng c kiến) 4: Đồng 5: Hoàn toàn đồng 103 Phát biểu Đánh giá I Lý tham gia BHXH tự nguyện Đã lựa chọn mức đ ng phù hợp với thu nhập muốn tham gia để hưởng chế độ BHXH Mong muốn tham gia vận động, tạo thuận lợi việc đăng k Mong muốn tích lũy đủ thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu trợ cấp BHXH già 5 5 5 5 5 Ế II Hiệu công tác tuyên truyền tham gia BHXH tự H TẾ N H Tơi hiểu sách BHXH tự nguyện thơng qua tun truyền Tờ rơi Tơi hiểu sách BHXH tự nguyện thông qua tuyên truyền Thông tin đại chúng, đài truyền thôn,xã H truyền Băng rơn, áp phích KI Tơi hiểu sách BHXH tự nguyện thông qua tuyên Ọ C U nguyện Đ ẠI Tơi hiểu sách BHXH tự nguyện thông qua tuyên truyền Đối thoại trực tiếp G Ờ N Tơi hiểu sách BHXH tự nguyện thông qua tuyên truyền Trực tiếp đến vận động tận nơi Ư 10 11 Đánh giá Thủ tục hành chính, chất lƣợng dịch vụ TR III Thủ tục đăng k tham gia đ ng BHXH tự nguyện đơn giản dễ thực Hệ thống biểu mẫu, tờ khai đăng k tham gia BHXH tự nguyện phù hợp Thời gian đăng k tham gia xử l hồ sơ đăng k , đ ng BHXH tự nguyện nhanh ch ng, hợp l 12 Hình thức trả kết giải thủ tục BHXH tự 104 55 nguyện đến trực tiếp làm anh/chị cảm thấy hài lòng IV Đánh giá Năng lực trình độ, trách nhiệm cán đại lý thu 10 Thái độ phục vụ cán làm anh/chị cảm thấy hài lòng 11 11 Trình độ kỹ giải cơng việc cán làm anh/chị cảm thấy hài lòng Thái độ trách nhiệm phục vụ đại l thu làm anh/chị cảm thấy hài lòng 5 5 Ế Số lượng đại l thu nhiều tạo thuận tiện khoảng cách, thời H U 12 gian cho anh/chị đến đăng k tham gia đ ng BHXH tự N H TẾ nguyện KI PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN Ọ C 11 Vì Anh/Chị chưa tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP.Đồng Hới: H  Việc làm không ổn định thu nhập thấp ẠI  Mức phí đ ng bảo hiểm cao Đ  Thời gian để hưởng thụ chế độ dài N G  Thủ tục để tham gia rườm rà, phức tạp chưa linh hoạt Ờ  Thiếu thông tin không hiểu TR Ư  Không thuộc đối tượng  Không cần bảo hiểm 12 Xin Anh (chị) cho biết mức độ đồng ý nội dung đánh giá nội dung liên quan đến người chưa tham gia BHXH tự nguyện địa bàn TP Đồng Hới cách khoanh tròn vào điểm tương ứng theo mức độ Với quy ước: 1: Hoàn toàn khơng đồng 2: Khơng đồng 3: Bình thường (khơng c kiến) 105 4: Đồng 5: Hoàn toàn đồng Phát biểu Đánh giá BHXH tự nguyện loại hình Nhà nước tổ chức mà người tham gia lựa chọn mức đ ng, phương thức đ ng phù hợp với thu nhập Nhà nước c sách hỗ trợ tiền đ ng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí tử tuất I Nhận thức hiểu biết sách BHXH tự nguyện Anh/chị khơng biết sách BHXH tự nguyện Anh/chị biết chưa rõ sách BHXH tự nguyện Anh/chị biết rõ rõ sách BHXH tự nguyện Anh/chị vận động tham gia BHXH tự nguyện 5 5 KI N H TẾ H U Ế Ọ C II Nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện H A Trong thời gian tới, Anh/chị có nhu cầu tham gia có mong muốn BHXH Đ Nhà nước hỗ trợ mức phí đ ng BHXH tự nguyện nhiều 5 G ẠI tự nguyện là: chế độ Ờ N C thêm nhiều chế độ hưởng BHXH tự nguyện TR Ư Giảm mức đ ng BHXH tự nguyện Đơn giản biểu mẫu đăng k rút ngắn thời gian xử l hồ sơ B Trong thời gian tới, Anh/chị khơng có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện bởi: Cảm thấy thời gian để chờ hưởng lương hưu lâu, cần tới 20 năm 10 Mức đ ng BHXH tự nguyện cao so với thu nhập cá nhân 106 5 11 Mức NSNN hỗ trợ đ ng BHXH tự nguyện thấp 12 Các chế độ hưởng BHXH tự nguyện 5 Kh khăn, chưa thuận tiện việc lập thủ tục, hồ sơ đăng ký Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! TR 13 107 ... hội tự nguyện TP 3.2 Một số giải pháp tăng cường tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thành phố Đồng Hới 81 3.2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách Bảo hiểm xã hội tự. .. tang cường số lượng đối tượng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện địa bàn H xã hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới U Ế thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đối tượng tham gia Bảo hiểm. .. thực trạng quản l tăng cường tham gia H BHXH tự nguyện địa bàn thời gian qua, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường TẾ đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyên TP Đồng Hới thời gian tới N H b Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min , GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG sự THAM GIA bảo HIỂM xã hội tự NGUYỆN tại địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới min