Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min

97 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH U Ế HẠ ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÊ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, KI N H TỈNH QUẢNG BÌNH ẠI H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ Đ LU N Ã SỐ: 31 01 10 NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH ́H U Ế HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H O CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ẠI Đ H O ̣C H N KI ́H TÊ U Ế LỜI CA ĐOAN c T i T LỜI CẢ â N ấ â trì S P X â Hù ờ ũ â K18A2-QLK U ì ắ Thầ H , Q è U ì L Do ́H cù â TÊ ũ Ế C T ì ữ â ! KI N ầ H M H O ̣C T c Đ ẠI T ii TÓ LƯỢC LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ : HẠ N TÌNH :Q ýK N ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p ươ p p ê Q ì t ; ( ) P o; ( ) P ) C kết q ê ứ K ạ ữ ớ : ì N ; ( ) P ý S H O ̣C Chi ý ý ; ì ò ; é ò ễ ò ó ý ù ; ó n Đ ẠI : ( ) P kết KI í ấ ( N H â TÊ ứ sử dụ C C ầ U T ê ́H ụ đí M Ế H ò ỹ â ẩ ầ ĩ ỗ NN â NN ễ ạ â ấ NN ó trì ù ĩ ì iii : DANH ỤC CÁC CH CBCC : CSKD DN DNTN : : : N IẾT T T À KÝ HIỆU â : HTKK KD : : Hỗ Kinh doanh MST NNT NSNN : : : M N N â QLT SXKD TNHH : : : Q S TT&HTNNT : : : : ́H U GTGT N H ý ấ TÊ KI Ủ Đ ẠI H O ̣C UBND VAT Ế : iv ặ â ữ ỗ â ỤC LỤC L AM M N ii ANH M L K H U iv v ANH M N ỂU Ồ x S Ồ x PH N - N ÍNH P H M U ANH M Ế ANH M ỂU ix ỦA ́H M H TÊ L AN i ÊU N H ÊN ỨU ƯỢN PH M N H ÊN ỨU H Ố U PH N LU N N KI N PHƯ N PH P N H ÊN ỨU -N UN N H ÊN ỨU ̣C HƯ N - ỔN QUAN QU N L HU Ị A N HU 1.1.1 K H O 1.1 ỔN QUAN ẠI 1.1.2 Đ 1.1.3 P â 1.2 ỔN QUAN HU 1.2.1 K Ớ 1.3.1 S A N (GTGT) 1.2.2 N 1.3 N Ị L UN ÔN 10 QU N L HU Ị A N Ố ANH N H P 11 ầ ý GTGT v 11 1.3.2 N ý 1.4 Y U Ị Ố A GTGT NH HƯỞN N 12 ÔN QU N L HU N 18 1.4.1 18 1.4.2 ý ÊU K A N 21 HƯ N N HỰ Ố Ớ HUY N Ố 2.1 N QU N L HU H Ị HU H Q QU N L KI ÔN ANH N H P ì 25 Q HU Ị H HU ì A 27 N HUY N Ố ̣C Ớ NAM 22 N N H ÊN ỨU 25 ì N HU ÌNH 25 , 2.2 HỰ Ố ÔN H, ỈNH QU N 2.1.1 ặ 2.1.2 ì Ở ANH N H P ỂM ỊA QU N L HU N A - ÔN Ế 1.6 K NH N H M QU N L QU U NH ́H Ị HỈ TÊ 20 2.2.1 K H O H 30 ì ì ạ ẠI 2.2.2 Đ 2.3 PHÂN Í H QU N L QU N 2.3.1 HU ắ c 30 ý NH ỦA 32 ANH N H P H HU ÔN HUY N Ố H - ÌNH 49 49 2.3.2 K ý vi Q ì 51 2.3.3 ý 3- 61 PH P NHẰM H HU ỦA Ố ì H N H N ÔN DOANH N H P ỈNH QU N H ý 3.1.1 HU HUY N ÌNH 66 3.1 QU N L Q ì 66 ý ạ Ế HƯ N Q - ý Tạ ́H 3.1.2 M U 66 TÊ 68 3.2 M ổ ì ̣C 71 ý 72 H O 3.2.3 3.2.4 t 69 69 KI ẩ 3.2.2 ý N 3.2.1 H ý ý 75 ý ẠI 3.2.5 L Đ ó 3.2.6 K 77 ổ ù ý ý c e e â ì ấ 78 K K LU N K N N HỊ 80 LU N 80 K N N HỊ 81 vii 2.1 2.2 ổ 81 Q L U HAM KH QUY ỊNH H ÊN NH N XÉ ỒN N H M LU N N ỦA PH N B N 1+2 ÌNH NH N H N H N LU N N Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U X H M LU N Ế N 81 82 ỒN N ỦA H ì viii ... HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H O CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ... ấ ý (2018) “Thành tựu cải cách thuế Việt Nam” ễ ò ó ch ữ ý; ỷ X ấ ó “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” ễ ý ỤC TIÊU NGHIÊN... ýK N ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min , Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min

Từ khóa liên quan