Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang

93 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế MAI TIẾN NGỌC H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN KI N SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ CAI LẬY, H Ọ C TỈNH TIỀN GIANG MÃ SỐ: 31 01 10 N G Đ ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THANH HOÀN HUẾ, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN -Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích Tác giả TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế dẫn luận văn rõ nguồn gốc i Mai Tiến Ngọc LỜI CÁM ƠN -Để hồn thành đề luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nổ lực phấn đấu thân có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy, Cô động viên ủng hộ, giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt thời gian học tập thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành tỏ lòng biết ơn quý thầy cô Trường Đại học kinh tế Huế Ế giảng dạy đánh giá luận văn; đặc biệt Thầy TS Phan Thanh Hoàn người trực tiếp H U hướng dẫn hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện tốt truyền đạt kiến thức TẾ quý báu tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn này; Trường Đại học Tiền Giang Cơ quan ban, ngành Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy H không ngừng hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập, KI N nghiên cứu thực luận văn Ọ C Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Thầy, Cô Cơ quan, ban ngành thị xã Cai Lậy hỗ trợ nhiều suốt trình học tập, Đ ẠI H nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh TR Ư Ờ N G Tác giả Mai Tiến Ngọc ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: MAI TIẾN NGỌC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN THANH HOÀN Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG Mục đích đối tượng nghiên cứu U Ế Trên sở vấn đề lý luận cở quản lý NSNN, đánh giá thực trạng H tình hình quản lý chi NS thị xã Cai Lậy để từ đề xuất giải pháp chủ yếu TẾ nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang H Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công KI N tác quản lý chi ngân sách nhà nước thị xã Cai Lậy Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: Ọ C Phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp & xử lý thơng tin, phương H pháp phân tích, phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu định ẠI lượng Đ Các kết nghiên cứu kết luận G Kết nghiên cứu giai đoạn 2015 - 2017, công tác quản lý chi NSNN Ờ N thị xã Cai Lậy tuân thủ theo Luật NSNN 2015 văn hướng dẫn Ư tỉnh Tiền n Giang 12 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Nghị số 07/2015/NQHĐND dự toán phân bổ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016, Tiền Giang 76 13 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Nghị số 08/2015/NQHĐND điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2015, Tiền Giang 14 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Nghị số 09/2015/NQHĐND phân cấp nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2016, Tiền Giang 15 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Nghị số 10/2015/NQHĐND phát tiển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020, Tiền Giang 16 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Nghị số 11/2015/NQHĐND đầu tư công trung hạn năm 2016 – 2020, Tiền Giang H dự toán phân bổ thu – chi NSNN năm 2017, Tiền Giang U Ế 17 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Nghị số 15/NQ-HĐND TẾ 18 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Nghị số 16/NQ-HĐND H nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2017, Tiền Giang KI N 19 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Nghị số 18/2016/NQHĐND việc xây dựng thị xã Cai Lậy đạt tiêu chí thị loại III năm 2020, Tiền Ọ C Giang H 20 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Nghị số 19/2016/NQ- ẠI HĐND điều chỉnh vốn đầu tư danh mục công trình xây dựng năm 2016, Đ Tiền Giang G 21 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Nghị số 20/2016/NQ- Ờ N HĐND điều chỉnh đầu tư công trung hạn năm 2016 – 2020 , Tiền Giang Ư 22 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Nghị số 21/NQ-HĐND TR phân cấp nguồn vốn đầu tư công năm 2017, Tiền Giang 23 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Nghị số 01/NQ-HĐND toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016, Tiền Giang 24 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Nghị số 02/NQ-HĐND điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017, Tiền Giang 25 HĐND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Nghị số 12/NQ-HĐND điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017, Tiền Giang 77 26 HĐND thị xã Gò Cơng, tỉnh Tiền Giang (2017), Báo cáo số 27/BC-HĐND thẩm tra tình hình thu – chi ngân sách năm 2017 dự toán thu – chi ngân sách năm 2018, Tiền Giang 27 HĐND tỉnh Tiền Giang (2017), Nghị số 16/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang 28 Kho bạc nhà nước thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2018), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ hàng năm (2015 – 2017), Tiền Giang 29 Nguyễn Thị Thanh Mai (2017), Hoàn thiện quản lý nhà nước thu - chi U Ế ngân sách thành phố Hải Phòng, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý H kinh tế trung ương, Hà Nội TẾ 30 Nguyễn Thị Thu Ngân (2017), Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước KI N kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng H thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển, Trường Đại học 31 Hoàng Thị Thúy Nguyệt Đào Thị Bích Hạnh (2016), Giáo trình Lý thyết Ọ C quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội H 32 Quốc Hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH 13, Hà Nội ẠI 33 UBND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (2017), Chỉ đạo số 1873/UBND - Đ KT v/v điều hành thực nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, G Đồng Tháp Ờ N 34 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2014), Quyết định số 2861/QĐ-UBND Ư việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Tiền Giang TR 35 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Quyết định số 362/QĐ-UBND chương trình cơng tác năm 2015, Tiền Giang 36 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Quyết định số 564/QĐ-UBND công bố cơng khai số liệu dự tốn ngân sách năm 2015, Tiền Giang 37 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Kế hoạch số 139/KH-UBND quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, Tiền Giang 38 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Quyết định số 4556/QĐ-UBND việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016, Tiền Giang 78 39 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Báo cáo số 59/BC-TT công tác tra, giải khiếu nại năm 2015, Tiền Giang 40 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Quyết định số 1375/QĐ-UBND cơng bố cơng khai số liệu dự tốn ngân sách năm 2016, Tiền Giang 41 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Quyết định số 5780/QĐ-UBND cơng bố cơng khai số liệu tốn ngân sách năm 2015, Tiền Giang 42 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Quyết định số 1382/QĐ-UBND quy chế làm việc UBND thị xã Cai Lậy, Tiền Giang H phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016, Tiền Giang U Ế 43 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Quyết định số 4432/QĐ-UBND TẾ 44 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Quyết định số 10749/QĐ- H UBND việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2017, Tiền Giang KI N 45 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Niên giám thống kê thị xã Cai Lậy năm 2015, Tiền Giang H xã Cai Lậy năm 2015, Tiền Giang Ọ C 46 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Báo cáo thu - chi ngân sách thị ẠI 47 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Báo cáo số 61/BC-TT công Đ tác tra, giải khiếu nại năm 2016, Tiền Giang G 48 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Niên giám thống kê thị xã Cai Ờ N Lậy năm 2016, Tiền Giang Ư 49 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Báo cáo số 250/BC-UBND TR kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Tiền Giang 50 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Báo cáo thu - chi ngân sách thị xã Cai Lậy năm 2016, Tiền Giang 51 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Kế hoạch số 15/KH-UBND tổ chức thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội HĐND thị xã, Tiền Giang 52 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Kế hoạch số 79/KH-UBND tổ chức thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội HĐND thị xã, Tiền Giang 79 53 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Quyết định số 5731/QĐ-UBND công bố công khai số liệu toán ngân sách năm 2016, Tiền Giang 54 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2017), Báo cáo số 65/BC-TT công tác tra, giải khiếu nại năm 2017, Tiền Giang 55 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2018), Báo cáo thu - chi ngân sách thị xã Cai Lậy năm 2017, Tiền Giang 56 UBND thị xã Gò Cơng, tỉnh Tiền Giang (2017), Báo cáo số 214/BC-UBND Ế tình hình dự tốn thu – chi ngân sách năm 2017 dự toán thu – chi ngân sách năm U 2018, Tiền Giang H 57 UBND tỉnh Tiền Giang (2015), Quyết định số 1340/QĐ-UBND điều chỉnh TẾ cục quy hoạch phát triển thị xã Cai Lậy đến năm 2020, Tiền Giang H 58 Hạng Hồi Thành (2002), Quản lý tài Trung Quốc, dịch, NXB KI N Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Thị ủy thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Nghị số 01-NQ/TU xây Ọ C dựng phát triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, Tiền Giang H 60 Thủ Tướng Chính Phủ (2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg tăng cường quản lý ẠI đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu phủ, Hà Nội Đ 61 Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang (2017), Nghị số 09-NQ/TU v/v phát triển thị xã G Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III thuộc tỉnh vào năm 2020, Tiền Giang Ờ N 62 Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang (2017), Nghị số 10-NQ/TU v/v phát triển kinh tế Ư - đô thị 03 vùng Tỉnh đến năm 2020 định hướng đến 2030, Tiền Giang TR TÀI LIỆU TIẾNG ANH 63 Spackman M (2002), Multi-year pespective in Budgeting and public investment planing, OECD, Pari 80 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C H KI N TẾ 81 U H Ế PHỤC LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào ơng (bà), xin gửi đến q ơng (bà) lời chúc tốt đẹp Tôi tên: Mai Tiến Ngọc, công tác Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Cai Lậy Tôi thực nghiên cứu đề tài luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Cai Lậy”, muốn biết ý kiến Ông (Bà) vấn đề Rất mong Ông (Bà) vui lòng giúp đỡ trả lời câu hỏi sau U Ế PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN H Câu hỏi 1: Tuổi □ 31-40 □ 41-50 □ Đảng, Đoàn thể KI N □ HĐND/UBND □ KBNN Câu hỏi 3: Vị trí cơng tác ơng/bà: H Câu hỏi 2: Loại hình đơn vị công tác □ 51-60 TẾ □ 20-30 Ọ C □ Trưởng/Phó đơn vị □ Kế tốn viên □ Chun viên Câu hỏi 4: Trình độ chun mơn ông/bà: ẠI H □ Trên đại học □ Đại học □ Cao đẳng Câu hỏi 5: Thời gian công tác ông/bà: □ Từ 5- 10 năm □ Khác □ Trung cấp □ Từ 10 - 15 năm □ Khác □ Trên 15 năm G Đ □ Dưới năm □ Khác N PHẦN II: THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ờ A Phần khảo sát dành cho trưởng/phó đơn vị TR Ư Câu hỏi Theo ơng/bà, cơng tác lập dự tốn ngân sách thị xã tốt: □ Rất không hợp lý □ Khơng hợp lý □ Bình thường □ Hợp lý □ Rất hợp lý Câu hỏi Đánh giá ơng/ bà quy trình quản lý ngân sách thị xã hợp lý: □ Rất không hợp lý □ Khơng hợp lý □ Bình thường □ Hợp lý □ Rất hợp lý Câu hỏi 8: Đánh giá ông/ bà chức giám sát HĐND thị xã, HĐND xã, phường công tác chi ngân sách địa bàn thị xã năm qua tốt: □ Không rõ ràng □ Chưa đạt yêu cầu 82 □ Đạt yêu cầu ... hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang H Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công KI N tác quản lý chi ngân sách nhà nước thị xã Cai. ..ăm 2017, Tiền Giang KI N 45 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2016), Niên giám thống kê thị xã Cai Lậy năm 2015, Tiền Giang H xã Cai Lậy năm 2015, Tiền Giang Ọ C 46 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Ti...dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Tiền Giang TR 35 UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (2015), Quyết định số 362/QĐ-UBND chương trình cơng tác năm 2015, Tiền Giang 36 UBND thị xã Cai Lậy, tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang

Mục lục

Xem thêm