HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các đề tài, dự án KHOA học và CÔNG NGHỆ cấp TỈNH tại sở KHOA học CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH min

96 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:40

3 47.1 37 52.9 52.9 100.0 70 100.0 100.0 82 Quyettoan1 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan toan dong y Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 10.0 52 74.3 74.3 84.3 11 15.7 15.7 100.0 70 100.0 100.0 Quyettoan2 Valid Hoan toan dong y Percent 8.6 8.6 52 74.3 74.3 12 17.1 70 100.0 H Ế Percent 17.1 8.6 82.9 100.0 100.0 Ọ C KI Total Cumulative TẾ Dong y Valid N H Trung lap Percent U Frequency H Quyettoan3 Đ Trung lap N G Dong y Hoan toan Ờ Valid Percent ẠI Frequency Ư dong y TR Total Valid Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 2.9 50 71.4 71.4 74.3 18 25.7 25.7 100.0 70 100.0 100.0 Nghiemthu1 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan dong y Total toan Percent Valid Cumulative Percent Percent 11.4 11.4 11.4 26 37.1 37.1 48.6 36 51.4 51.4 100.0 70 100.0 100.0 83 Nghiemthu2 Frequency Trung lap Dong y Valid Hoan toan dong y Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 10.0 37 52.9 52.9 62.9 26 37.1 37.1 100.0 70 100.0 100.0 Nghiemthu3 Cumulative Percent Percent 2.9 2.9 2.9 14 20.0 20.0 Dong y 37 52.9 52.9 75.7 17 24.3 24.3 100.0 70 100.0 22.9 100.0 Ọ C Total TẾ toan dong y N H Hoan H Trung lap KI Valid Valid Ế Khong dong y Percent U Frequency H Nghiemthu4 Percent Đ ẠI Frequency Trung lap N toan Ờ Hoan Ư dong y Total TR Valid G Dong y Valid Cumulative Percent Percent 10.0 10.0 10.0 27 38.6 38.6 48.6 36 51.4 51.4 100.0 70 100.0 100.0 Descriptive Statistics 84 N Minimum Maximum Std Mean Deviation 70 4,24 ,669 Laphoso2 70 4,24 ,690 Laphoso3 70 4,6 ,493 Laphoso4 70 3,81 ,708 Xetduyet1 70 4,5 ,504 Xetduyet2 70 4,51 ,503 Xetduyet3 70 4,43 ,527 Phanbokp1 70 4,19 ,427 Phanbokp2 70 4,3 ,492 Phanbokp3 70 4,04 Phanbokp4 70 3,66 Kiemtra1 70 4,6 ,493 Kiemtra2 70 4,69 ,468 Kiemtra3 70 Kiemtra4 70 Quyettoan1 70 Quyettoan2 70 Quyettoan3 70 Nghiemthu1 70 Nghiemthu2 70 NGhiemthu3 70 Nghiemthu4 70 U H ,558 4,06 ,508 4,09 ,503 4,22 ,488 4,4 ,689 4,27 ,635 3,99 ,752 4,14 ,725 H ẠI Đ TẾ 4,5 KI N H Ọ C ,503 G ,611 4,67 Ư Ờ 70 TR (listwise) ,494 N Valid N Ế Laphoso1 85
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các đề tài, dự án KHOA học và CÔNG NGHỆ cấp TỈNH tại sở KHOA học CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý các đề tài, dự án KHOA học và CÔNG NGHỆ cấp TỈNH tại sở KHOA học CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH min