Tác động của thu hồi đất đến việc làm và thu nhập của lao động nông thôn trên địa bàn thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang

106 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KI N H TẾ H U Ế LÊ HỒNG THẮM Ọ C TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN VIỆC LÀM VÀ H THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN Ư Ờ N G Đ ẠI THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế LÊ HỒNG THẮM TẾ H TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN Ọ C KI N H THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ư Ờ N G Đ MÃ SỐ: 31 01 10 TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Tác động thu hồi đất đến việc làm thu nhập lao động nông thôn địa bàn thị xã Cai Lậy” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng hướng dẫn khoa học PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Những kết nghiên cứu thông tin tác giả khác sử dụng Luận văn có trích dẫn rõ ràng Các số liệu kết nghiên cứu U Ế Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Tác giả i Lê Hồng Thắm LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu, để hoàn thành Luận văn này, với tình cảm chân thành lòng kính trọng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm đánh giá Luận văn; đồng thời, xin cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy, Cô Trường Đại học Tiền Giang tạo điều kiện cần thiết cho tác giả trình học tập Ế Đặc biệt tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà tận U tình hướng dẫn khoa học, dành cho tác giả lời bảo ân cần với kiến H thức kinh nghiệm quý báu giúp tác giả vững tin, vượt qua khó khăn TẾ trình nghiên cứu để hồn thành Luận văn N H Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Sở Tài tỉnh Tiền KI Giang tạo điều kiện cho tác giả học tập, nghiên cứu hoàn thiện Luận văn Đồng thời, tác giả xin cảm ơn Lãnh đạo Thị uỷ, Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động - Ọ C Thương binh Xã hội, Phòng Tài ngun Mơi trường, Chi cục Thống kê, Trung H tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cán bộ, công ẠI chức phường, xã địa bàn thị xã Cai Lậy nơi đề tài triển khai, bạn Đ bè, đồng nghiệp tạo điều kiện, động viên, khích lệ, cung cấp tư liệu đóng góp ý G kiến cho tác giả q trình học tập nghiên cứu hoàn thành Luận văn Ờ N Qua tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè người thân Ư giúp đỡ động viên suốt trình học tập nghiên cứu đề tài TR Mặc dù có nhiều cố gắng, song khả có hạn nên Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong q Thầy, Cơ đóng góp, giúp đỡ để Luận văn hoàn thiện Huế, tháng năm 2019 TÁC GIẢ Lê Hồng Thắm ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Họ tên học viên: LÊ HỒNG THẮM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 31 01 10 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ Tên đề tài: “TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG” Tính cấp thiết Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thành lập năm 2013 sở điều chỉnh diện tích nhân huyện Cai Lậy Với định hướng phát triển trở thành đô thị trung tâm phía Tây tỉnh Tiền Giang, thị xã Cai Lậy tập trung cho phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế Quá trình thu hồi đất để thực dự án phát triển hạ tầng đô thị, đẩy mạnh thị hóa địa bàn thị xã Cai Lậy tác động tích cực làm chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ Tuy nhiên, q trình thị hóa có tác động không tốt đến việc làm thu nhập người dân, đặc biệt lao động nông thôn Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên, tác giả chọn đề tài “Tác động thu hồi đất đến việc làm thu nhập lao động nông thôn địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” làm Luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Tác giả tiến hành điều tra, khảo sát lao động nơng thơn thuộc hộ dân có đất bị thu hồi cách vấn trực tiếp bảng câu hỏi Dữ liệu sơ cấp xử lý phần mềm Excel Từ đây, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp chuyên gia phân tích để làm sở kết luận đề xuất giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động bị thu hồi đất thị xã Cai Lậy cho năm Kết nghiên cứu: - Đưa sở lý luận thực tiễn việc đánh giá tác động thu hồi đất đến việc làm, thu nhập, lao động nông thôn vấn đề liên quan - Đánh giá thực trạng việc làm thu nhập lao động nông thôn thị xã Cai Lậy sở tiêu đánh giá việc làm thu nhập người lao động Tác giả chọn 03 đơn vị hành đại diện cho khu vực thị xã Cai Lậy để điều tra Với kết điều tra thu được, thực xử lý, phân tích đánh giá tình hình việc làm lao động nơng thơn, tìm nhân tố ảnh hưởng, nêu khó khăn vấn đề giải việc làm, tăng thu nhập cho lao động - Đề xuất giải pháp nhằm góp phần giải việc làm cho lao động vùng nông thôn thị xã Cai Lậy iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ủy ban nhân dân VL : Việc làm GQVL : Giải việc làm BĐĐS : Bảo đảm đời sống CNH : Cơng nghiệp hóa ĐTH : Đơ thị hóa KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất KTPCT : Kinh tế phi thức TM-DV : Thương mại - Dịch vụ TP : thành phố ĐT : đường tỉnh TTCN : tiểu thủ công nghiệp QL : Quốc lộ HTX : Hợp tác xã U H TẾ N H KI Ọ C H DNVVN : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa : Thu hồi : Doanh nghiệp : Doanh nghiệp vừa nhỏ TR Ư ẠI G Ờ N DN Đ CNH-HĐH TH Ế UBND iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ x U Ế PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ H 1.Tính cấp thiết đề tài TẾ 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 N H 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu KI 5.Cấu trúc luận văn .4 Ọ C PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 H CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HỒI ĐẤT, VIỆC ẠI LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG .6 Đ 1.1 Một số khái niệm G 1.1.1 Khái niệm lao động lao động nông thôn Ờ N 1.1.2 Khái niệm việc làm .8 Ư 1.1.3 Tạo việc làm giải việc làm cho lao động 10 TR 1.1.4 Khái niệm thu nhập 11 1.2 Đơ thị hóa cần thiết phải thu hồi đất q trình thị hóa .11 1.2.1 Đơ thị hố 11 1.2.2 Ảnh hưởng q trình thị hóa 14 1.2.3 Thu hồi đất, chất nguyên tắc thu hồi đất .17 1.3 Tác động thu hồi đất đến giải việc làm bảo đảm đời sống cho người lao động bị thu hồi đất 22 v 1.3.1 Tác động tích cực thu hồi đất đến việc làm đời sống người lao động bị thu hồi đất 22 1.3.2 Tác động tiêu cực thu hồi đất đến việc làm đời sống người lao động bị thu hồi đất 23 1.4 Tiêu chí đánh giá thay đổi việc làm, thu nhập lao động bị thu hồi đất .23 1.4.1 Tiêu chí phản ánh diện tích đất đai bị thu hồi 23 1.4.2 Tiêu chí phản ánh việc làm lao động 24 1.4.3 Tiêu chí phản ánh thu nhập cấu thu nhập lao động hộ gia đình 25 U Ế 1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến việc làm thu nhập lao động nông thôn sau H thu hồi đất 26 TẾ 1.5.1 Các nhân tố mơi trường bên ngồi 26 N H 1.5.2 Các nhân tố thân người lao động 29 1.6 Kinh nghiệm giải việc làm trình thu hồi đất để phát triển đô thị KI số địa phương 30 Ọ C 1.6.1 Kinh nghiệm huyện Bến Lức, tỉnh Long An 30 H 1.6.2 Kinh nghiệm thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 31 ẠI 1.6.3 Kinh nghiệm thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 33 Đ 1.6.4 Bài học kinh nghiệm cho thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang .33 G CHƯƠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT Ờ N TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CAI LẬY, GIAI ĐOẠN 2014 – 2017 35 Ư 2.1 Tình hình thị xã Cai Lậy 35 TR 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 37 2.2 Khái quát tình hình thu hồi đất thị xã cai lậy giai đoạn 2014 - 2017 .42 2.2.1 Diện tích đất thu hồi 42 2.2.2 Mục đích sử dụng đất thu hồi 43 2.3 Sự thay đổi việc làm thu nhập lao động bị thu hồi đất 44 2.3.1 Khái quát hộ điều tra 44 2.3.2 Tình hình biến động đất đai hộ điều tra .46 vi 2.3.3 Ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm lao động 46 2.3.4 Ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến thời gian làm việc lao động 51 2.3.5 Ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến thu nhập lao động 53 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động bị thu hồi đất địa bàn thị xã Cai Lậy 56 2.4.1 Nhân tố thuộc chủ thể nghiên cứu 56 2.4.2 Các nhân tố môi trường bên 64 2.5 Những khó khăn gặp phải kiến nghị hộ dân sau bị thu hồi đất 67 U Ế 2.5.1 Những khó khăn hộ gia đình gặp phải sau thu hồi đất .67 H 2.5.2 Kiến nghị hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất 67 TẾ CHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO THU NHẬP CHO N H LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐÂT ĐỂ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CAI LẬY 69 KI 3.1 Căn đề xuất giải pháp 69 Ọ C 3.1.1 Bảo đảm việc làm hợp lý, ổn định, bền vững, có thu nhập cho người lao động sau H bị thu hồi đất nhiệm vụ quan trọng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ẠI thị xã Cai Lậy .69 Đ 3.1.2 Phát huy tính động, chủ động lao động nông thôn 69 G 3.1.3 Tạo việc làm nông thôn phải sở phát huy lực tham Ờ N gia loại hình DN, HTX, tổ chức kinh tế khác hộ gia đình khả Ư sản xuất, tạo việc làm chỗ, kết hợp với việc triển khai chương trình TR mục tiêu quốc gia tạo việc làm Chính phủ chủ động triển khai địa bàn 70 3.2 Các giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động sau bị thu hồi đất 70 3.2.1 Nâng cao trình độ, tính chủ động nơng dân để họ tìm kiếm việc làm 70 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ, khuyến khích khu vực hộ gia đình lao động nơng thôn tự giải việc làm 71 3.2.3 Nhóm giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp nông thôn 73 vii 3.2.4 Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường lao động nông thôn .74 3.2.5 Đẩy mạnh phát triển làng nghề ngành nghề truyền thống để giải việc làm 75 3.2.6 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý Nhà nước công tác giải việc làm cho nông dân thu hồi đất 76 3.2.7 Các giải pháp khác 77 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 U Ế Khuyến nghị 81 H 2.1 Đối với Nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang: 81 TẾ 2.2 Đối với quyền địa phương thị xã Cai Lậy 81 N H 2.3 Đối với doanh nghiệp liên quan đến việc thu hồi đất 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 KI QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Ọ C BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 ẠI BẢN GIẢI TRÌNH TR Ư Ờ N G Đ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii ... PHÙNG THỊ HỒNG HÀ Tên đề tài: “TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG Tính cấp thiết Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. .. luận thu hồi đất, việc làm thu nhập lao động Chương 2: Việc làm thu nhập lao động bị thu hồi đất địa bàn thị xã Cai Lậy, giai đoạn 2014 - 2017 Chương 3: Các giải pháp tạo việc làm tăng thu nhập. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế LÊ HỒNG THẮM TẾ H TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN Ọ C KI N H THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thu hồi đất đến việc làm và thu nhập của lao động nông thôn trên địa bàn thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang , Tác động của thu hồi đất đến việc làm và thu nhập của lao động nông thôn trên địa bàn thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang

Từ khóa liên quan