Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề tiền giang

96 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ́H U Ế TỪ VĂN DŨNG KI N H TÊ ĐÁNH GIÁ HÀI NG C INH VI N V CH T Ư NG D CH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG C O Đ NG NGH TI N GI NG H O ̣C Chuyên ngành: QUẢN Ý KINH TẾ Mã số: 31 01 10 Đ ẠI UẬN VĂN THẠC Ĩ QUẢN Ý KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PG T TRƯƠNG T N QUÂN HUẾ, 2019 ỜI C M ĐO N Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tôi./ Ế Tiền Giang, ngày 15 tháng 08 năm 2019 TÊ ́H U Học viên Đ ẠI H O ̣C KI N H Từ Văn Dũng i ỜI CẢM ƠN Trước tiên, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt nhiều kiến thức quý báu, giúp trang bị tri thức, tạo môi trường thuận lợi trình học tập giúp tơi hồn thành luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy U nhiều trình thực luận văn tốt nghiệp Ế PGS.TS Trương Tấn Quân, người động viên, tận tình hướng dẫn giúp tơi ́H Xin chân thành cảm ơn Quý Lãnh đạo, anh chị Cục thống kê tỉnh Tiền Giang Quý Thầy Cô trường Cao đẳng nghề Tiền Giang bạn sinh viên TÊ hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu H Sau cùng, Tơi xin cám ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên tin KI N thần, hỗ trợ tơi suốt thời gian học tập hồn thành luận văn này./ H O ̣C Học viên thực Đ ẠI Từ Văn Dũng ii TÓM Ư C UẬN VĂN THẠC Ỹ Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: TỪ VĂN DŨNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016-2019 Người hướng dẫn Khoa học: PG T TRƯƠNG T N QUÂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HÀI NG C INH VI N V CH T Ư NG D CH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG C O Đ NG NGH TI N GI NG Mục đích đối tượng nghiên cứu: - Mục đích nghiên cứu: Là nhằm tìm hiểu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo, xác định yếu tố chính, phân tích, đo lường mức độ ảnh hưởng chúng, sở đề xuất giải pháp góp phần cải tiến, nâng cao hài lòng học sinh, sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận, thực tiễn yếu tố tác động đến hài lòng học sinh, sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo học tập, rèn luyện trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: - Đề tài nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phân loại hệ thống lý thuyết - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang - Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố kết hợp với mơ hình hồi quy tương quan để xem xét mối quan hệ biến quan sát chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, sở vật chất,… Các kết nghiên cứu kết luận Nghiên cứu xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Trong đó, thành phần quan trọng thứ Tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện, sau là: Tổ chức quản lý đào tạo; Dịch vụ hỗ trợ đào tạo; Chương trình đào tạo; Trang thiết bị phòng học Ngồi ra, kết đánh giá chung sinh viên cho thấy, yếu tố: Chương trình mơn học; Hoạt động giảng dạy; Mối quan hệ nhà trường xã hội, chất lượng giảng viên ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo Qua phân tích tác giả đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường thời gian tới (1) Giải pháp tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện, (2) Giải pháp tổ chức quản lý đào tạo (3) Giải pháp dịch vụ hỗ trợ đào tạo, (4) Giải pháp chương trình đào tạo, (5) Giải pháp thiết bị phòng học, (6) Giải pháp đội ngũ giảng viên, (7) Giải pháp xây dựng mối quan hệ nhà trường xã hội iii D NH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT : Cao đẳng CBVC : Cán viên chức ĐH : Đại học ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long CLDVĐT : Chất lượng dịch vụ đào tạo Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế CĐ iv MỤC ỤC PHẦN I: ĐẶT V N Đ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu Ế Kết cấu luận văn HÀI NG, CH T Ư NG D CH ́H CHƯƠNG 1: CƠ Ở Ý UẬN V U PHẦN II: NỘI DUNG .10 TÊ VỤ ĐÀO TẠO 10 1.1 Chất lượng, chất lượng dịch vụ 10 1.2 Khái niệm hài lòng khách hàng 17 H 1.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng .19 N 1.4 Một số mơ hình nghiên cứu giới 19 KI 1.4.1 Mơ hình số hài lòng Mỹ .19 O ̣C 1.4.2 Mơ hình số hài lòng Châu Âu .20 1.5 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL 21 1.6 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất H lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 22 ẠI 1.6.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 Đ 1.6.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo 23 1.6.3 Thiết kế thang đo cho nhóm nhân tố 28 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HÀI NG C INH VI N V CH T Ư NG D CH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG C O Đ NG NGH .31 TI N GI NG 31 2.1 Tổng quan trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 31 2.1.1 Lịch sử hình thành 31 2.1.2 Mục tiêu Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang 31 2.1.3 Sứ mạng nhà Trường .31 v 2.2 Chức nhiệm vụ Nhà trường 32 2.2.1 Chức .32 2.2.2 Nhiệm vụ 32 2.2.3 Quyền hạn 33 2.3 Cơ cấu tổ chức máy Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang 34 2.3.1 Hội đồng trường 35 2.3.2 Chức danh, điều kiện bổ nhiệm Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng 37 Ế 2.3.3 Các phòng, khoa chức trung tâm Trường 39 U 2.3.4 Đội ngũ cán viên chức Trường 41 ́H 2.3.5 Ngành nghề đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang 42 2.3.6 Định hướng phát triển đến năm 2020 .46 TÊ 2.4 Khảo sát thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 47 H 2.4.1 Giới thiệu mẫu điều tra 47 N 2.4.2 Đánh giá sinh viên mức độ đáp ứng chương trình đào tạo 47 KI 2.4.3 Đội ngũ giảng viên trường 49 2.4.4 Hoạt động quản lý đào tạo 51 O ̣C 2.4.5 Cơ sở vật chất 52 2.4.6 Đánh giá sinh viên tài liệu học tập .54 H 2.4.7 Đánh giá sinh viên dịch vụ hỗ trợ học tập 55 ẠI 2.4.8 Đánh giá sinh viên mối quan hệ nhà trường xã hội 56 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng Đ nghề Tiền Giang 57 2.5.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 57 2.5.2 Đánh giá thang đo phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA 60 2.5.3 Phân tích chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang phương pháp hồi quy 66 2.5.4 Kiểm định khác biệt mức độ cảm nhận sinh viên 71 2.6 Đánh giá chung kết nghiên cứu 73 vi CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG C O HÀI NG C INH VI N V CH T Ư NG D CH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG C O Đ NG NGH TI N GI NG 74 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 74 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 74 Ế 3.2.4 Chương trình đào tạo .77 U 3.2.5 Thiết bị phòng học 78 ́H 3.2.6 Đội ngũ giảng viên 79 3.2.7 Xây dựng mối liên hệ đào tạo nhà trường xã hội 79 TÊ PHẦN III: KẾT UẬN VÀ KIẾN NGH .81 KẾT LUẬN 81 H KIẾN NGHỊ 81 N D NH MỤC TÀI IỆU TH M KHẢO .85 KI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ O ̣C NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ ẠI XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii D NH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Cỡ mẫu đối tượng cần khảo sát Bảng 1.1: Mã hóa liệu nghiên cứu Bảng 1.2: Mã hóa liệu nghiên cứu 28 Bảng 2.1: Các ngành nghề đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 42 Ế Bảng 2.2: Các thông tin sinh viên .47 U Bảng 2.3 Đánh giá sinh viên mức độ đáp ứng chương trình đào tạo 48 ́H Bảng 2.4 Đánh giá sinh viên đội ngũ giảng viên 49 Bảng 2.5: Đánh giá sinh viên tổ chức, quản lý đào tạo 51 TÊ Bảng 2.6: Đánh giá sinh viên sở vật chất 54 Bảng 2.7: Đánh giá sinh viên tài liệu học tập .55 H Bảng 2.8: Đánh giá sinh viên dịch vụ hỗ trợ học tập 56 N Bảng 2.9: Đánh giá sinh viên mối quan hệ trường xã hội57 Bảng 2.10: Hệ số tin cậy Cronbach Alpha thành phần thang đo 58 KI Bảng 2.11: Chỉ số KMO phân tích nhân tố khám phá 61 O ̣C Bảng 2.12: Kết phân tích nhân tố EFA 62 Bảng 2.13: Các nhóm nhân tố rút 63 Bảng 2.14: Hệ số xác định 68 H Bảng 2.15: Phân tích phương sai mơ hình hồi quy (ANOVA) 68 ẠI Bảng 2.16: Các hệ số hồi quy mô hình hồi quy .69 Bảng 2.17: Kiểm định khác biệt chất lượng đào tạo theo giới tính 71 Đ Bảng 2.18: Bảng kết Independent t-test .71 viii D NH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ TH Trang Hình 1.1: Quan niệm chất lượng đào tạo .15 Hình 1.1: Mơ hình số hài lòng Mỹ .20 Hình 1.2: Mơ hình số hài lòng Châu Âu .20 Hình 1.3: Mơ hình lý thuyết 23 Ế Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 40 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 67 ix phương sai nam nữ Ngoài ra, Sig kiểm định T = 0,155 (>0,05), nghĩa khơng có khác biệt trung bình nam nữ Nhìn chung, khơng có khác biệt phương sai trung bình nam nữ theo kết bảng 2.18 trung bình nam 3,38 cao nữ 3,25 Điều chứng tỏ mức độ ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đào tạo trường nam cao nữ 2.5.4.2 Kiểm định mức độ ảnh hưởng sinh viên chất lượng đào tạo theo Ế khóa học U Trong nghiên cứu tác giả kiểm định mức độ ảnh hưởng sinh viên ́H chất lượng dịch vụ đào tạo nhà trường nào?, tác giả sử dụng phân tích phương sai yếu tố (One – way ANOVA) để so sánh TÊ Bảng 2.19: Kết kiểm định mức độ ảnh hưởng sinh viên theo khóa học Descriptives H CLDVĐT 87 3,48 0,782 0,088 3,31 3,66 khoa 14 26 3,25 0,891 0,111 3,03 3,47 21 3,15 0,951 0,128 2,89 3,40 3,30 0,853 0,045 3,21 3,39 khoa 13 Đ Total H khoa 15 ẠI khoa 16 O ̣C KI N 95% Confidence Interval for Mean Min Max Lower Upper N Mean Std Deviation Std Error Bound Bound 48 3,43 0,816 0,099 3,23 3,62 182 (Nguồn: ết sát tác giả năm 2018) Qua kết bảng 2.19 cho ta thấy trung bình mức độ ảnh hưởng sinh viên theo năm học khác Sinh viên thuộc khóa 16 khóa 15 mức độ ảnh hưởng chất lượng đào tạo nhà trường cao (mean = 3,43; 3,48); sinh viên thuộc khóa 14 (mean = 3,25) cuối sinh viên khóa 13 (mean = 3,15) Điều cho thấy mức độ ảnh hưởng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo nhà trường phụ thuộc vào khóa học sinh viên, sinh viên sử dụng dịch vụ lâu mức độ ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đào tạo 72 trường thấp (sinh viên khóa 14 khóa 13) nhóm sinh viên tốt nghiệp trường 2.6 Đánh giá chung kết nghiên cứu Qua trình nghiên cứu lược khảo tài liệu liên quan, tác giả dựa tảng lý thuyết hài lòng xây dựng mơ hình lý thuyết có nhóm nhân tố tác động đến hài lòng sinh viên học tập trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Kết nghiên cứu cuối cho thấy có nhóm nhân tố tác động đến Ế hài lòng sinh viên học tập trường Cao đẳng nghề Tiền Giang bao gồm U nhân tố Như vậy, có nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo ́H trường là: N9-Tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện; N3-Tổ chức quản lý đào tạo; N2-Dịch TÊ vụ hỗ trợ đào tạo; N7-Chương trình đào tạo; N4-Trang thiết bị phòng học Cả nhân tố có ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên học tập trường H Cao đẳng nghề Tiền Giang cụ thể sau: N Tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện – N9 có hệ số hồi quy riêng phần KI 0,360; có hệ số beta dương 0,370 có ý nghĩa thống kê với Sig = 0,000 hay biến “Tổ chức đào tạo qui chế rèn luận” – N9 ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch O ̣C vụ đào tạo trường Tổ chức quản lý đào tạo – N3 có hệ số hồi quy riêng phần 0,306; có hệ số H beta dương 0,239 có ý nghĩa thống kê với Sig = 0,000 hay biến “Tổ chức quản ẠI lý đào tạo” – N3 ảnh hưởng lớn thứ hai đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường Dịch vụ hỗ trợ đào tạo – N2 có hệ số hồi quy riêng phần 0,228; có hệ số Đ beta dương 0,231 có ý nghĩa thống kê với Sig = 0,000 hay biến “Dịch vụ hỗ trợ đào tạo” – N2 ảnh hưởng lớn thứ ba đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường Chương trình đào tạo – N7 có hệ số hồi quy riêng phần 0,114; có hệ số beta dương 0,088 có ý nghĩa thống kê với Sig = 0,036 hay biến “Chương trình đào tạo” – N7 ảnh hưởng lớn thứ tư đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường Trang thiết bị phòng học – N4 có hệ số hồi quy riêng phần 0,095; có hệ số beta dương 0,094 có ý nghĩa thống kê với Sig = 0,044 hay biến “Trang thiết bị phòng học” – N4 ảnh hưởng lớn thứ năm đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG C O HÀI NG C INH VI N V CH T Ư NG D CH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG C O Đ NG NGH TI N GI NG 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang - Với phương châm mục tiêu đào tạo phải phù hợp với thực tế, phù hợp với tiến Ế khoa học công nghệ hay đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã U hội ́H - Không ngừng mở rộng quy mô, mở rộng quan hệ hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học TÊ - Xây dựng đội ngũ cán viên chức đủ số lượng, mạnh chất lượng, đạt tiêu chuẩn trình độ, lực phẩm chất H - Tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ N tốt trình đào tạo, nghiên cứu khoa học cho giảng viên sinh viên KI Để có giải pháp tốt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cần dựa vào thực trạng trường Cao đẳng nghề Tiền Giang, nhu cầu xã hội yêu cầu Bộ GD & O ̣C ĐT UBND tỉnh Tiền Giang cụ thể: - Chất lượng đào tạo phải đạt chuẩn đầu H - Chương trình đào tạo phải phù hợp với nhu cầu xã hội ẠI - Xây dựng chương trình đào tạo chưa có tham gia ý kiến người sử dụng lao động Đ - Cơ cấu đội ngũ giảng viên nhà trường trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế công tác giảng dạy - Các đầu sách thư viện hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu khoa học giảng viên sinh viên 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Qua kết phân tích hồi qui, hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang có quan hệ dương với nhân tố: 74 Tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện, tổ chức quản lý đào tạo, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, chương trình đào tạo, trang thiết bị phòng học Điều có nghĩa nhân tố nhà trường quan tâm mức làm tăng đánh giá sinh viên chất lượng đào tạo Bên cạnh có 04 nhân tố ảnh hưởng đến sinh viên hoạt động giảng dạy, mối quan hệ nhà trường xã hội, chương trình mơn học chất lượng giảng viên Chính thế, trường Cao đẳng nghề Tiền Giang nên khai thác triệt để 05 nhân tố ảnh hưởng nhiều đến sinh viên tìm giải Ế pháp nhằm đáp ứng tốt chất lượng đào tạo cho sinh viên U 3.2.1 Tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện ́H Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang cần rà soát, siết chặt khâu tổ chức thực quy chế đào tạo rèn luyện để nâng cao tính kỷ luật, chất lượng đào tạo Tiếp TÊ tục bố trí thời gian học tập thuận lợi cho sinh viên Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao quy chế rèn luyện, đánh giá công bằng, khách quan Để đào tạo H người động việc kiểm tra, đánh giá cần nhà trường quan tâm đến tất N mục tiêu thành phần nhận thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu chương KI trình đào tạo, đề cương chi tiết mơn học nhằm đảm bảo đánh giá kết học O ̣C tập, rèn luyện quản lý tốt trình học tập sinh viên 3.2.2 Tổ chức quản lý đào tạo Tổ chức, quản lý chức lãnh đạo Không H có tổ chức, quản lý khơng có lãnh đạo, hoạt động lãnh đạo khơng có hiệu ẠI dẫn đến nhiều nguy Do vậy, cần phải có q trình đổi cách tổ chức Đ quản lý đào tạo cụ thể, công việc đòi hỏi phải tiến hành, tổ chức thực chặt chẽ, sâu sát Cần tiếp tục gia tăng chất lượng đào tạo thông qua việc chấp hành nghiêm quy định đào tạo theo khung chương trình; tăng cường kỷ luật thi cử quản lý điểm Đặc biệt, liên tục bám sát thời xu hướng, nhu cầu thị trường lao động để cập nhật kịp thời nghiên cứu đề xuất giải pháp định hướng đào tạo phù hợp nhu cầu thị trường lao động Phát huy lực, mạnh, ưu điểm có, như: đề thi bám sát với mục tiêu nội dung môn học; sinh viên thông báo đầy đủ kế hoạch học tập; tổ chức quy trình kiểm tra, thi rõ ràng; tài liệu, sách, báo, tạp 75 chí thư viện đảm bảo đầy đủ để sinh viên tham khảo, học tập nghiên cứu; công tác tổ chức thi nghiêm túc chặt chẽ để gia tăng hiệu đào tạo Ngoài ra, trường Cao đẳng nghề Tiền Giang cần phải thực quy trình đánh giá chất lượng đào tạo hài lòng sinh viên cách thường xuyên không ngừng cải tiến thang đo đánh giá Như vậy, vào cuối học kỳ trường Cao đẳng nghề Tiền Giang nên lấy ý kiến sinh viên, tìm hiểu kỳ vọng đáp ứng cách hiệu để mức độ hài lòng sinh viên ngày cải thiện Ế Đây hội tốt để nhà trường nhìn lại chương trình đào tạo thơng qua U nhìn sinh viên, từ phát huy mạnh mạnh dạn thay ́H đổi, điều chỉnh yếu tố không phù hợp theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng khẳng định thương hiệu trường Cao đẳng nghề Tiền Giang TÊ - Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang cần phải đầu tư nâng cấp, mở rộng sở vật chất, trang thiết bị cụ thể thư viện phải nhiều số lượng đa dạng lĩnh H vực chuyên ngành để thỏa mãn nhu cầu tham khảo, học tập nghiên cứu N sinh viên KI - Nhà trường cần mạnh dạn đổi nội dung kiểm tra, hình thức thi đánh giá kết học tập Để đánh giá thực chất kết học tập sinh O ̣C viên, công tác kiểm tra, thi đánh giá trình học tập cần đổi theo hướng trọng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi kiến thức; lực nghiên H cứu ứng dụng khoa học công nghệ; lực thực hành, lực tổ chức thích nghi với mơi trường làm việc; đạo đức nghề nghiệp sinh viên ẠI 3.2.3 Dịch vụ hỗ trợ đào tạo Đ Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang cần có sách để tạo điều kiện hỗ trợ cho nhóm sinh viên có nghiên cứu, sáng tạo học tập hay hoạt động nhóm nhằm phát huy kỹ mềm Đồng thời nhà trường cần linh động giải vấn đề liên quan đến sinh viên: chậm trễ việc đóng học phí, đăng ký trễ môn học, Tiếp tục tăng cường hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo (dịch vụ trực tiếp phục vụ công tác đào tạo dịch vụ gián tiếp, hỗ trợ) Đa dạng hóa dịch vụ đào tạo theo ngành nghề mà trường đào tạo Kết hợp liên thơng, 76 liên kết ngồi trường để phát huy lực, sở vật chất hạ tầng, quảng bá, phát triển thương hiệu cho Trường Theo đó, chun viên phòng ban tiếp tục giải vấn đề sinh viên nhanh chóng, hiệu quả, vui vẻ, nhiệt tình; nhanh chóng; thủ tục hỗ trợ học tập đơn giản, tiện lợi; giáo viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn tận tình cho sinh viên có vướng mắc Ngồi học khố, nhà trường nên có quy định thời gian mở cửa thư viện buổi tối để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tự học nghiên cứu Ế giảng đường cách có hiệu U 3.2.4 Chương trình đào tạo ́H Để nội dung chương trình đào tạo trường phù hợp với phát triển thực tế nội dung chương trình đào tạo n ê n có mềm dẻo, nâng cao kỹ TÊ mềm khả thích ứng sinh viên thực tế Đồng thời có cấu trúc linh hoạt phù hợp với nhu cầu đa dạng thị trường lao động H Trên sở chương trình khung Bộ Giáo dục đào tạo quy định cho N hệ đào tạo, trường Cao đẳng nghề Tiền Giang tiến hành triển khai cụ thể chương KI trình đào tạo cho ngành học Các môn học chuyên ngành đưa vào chương trình đào tạo ngành nghề cần phải đảm bảo tính thực tiễn, sát với thực tế O ̣C yêu cầu xã hội lực sản xuất doanh nghiệp Không ngừng đại hóa chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn thị H trường Tiếp tục nâng cao trình độ, lực đội ngũ nhân thiết bị để đáp ẠI ứng chương trình đào tạo Tăng cường nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nước để phát triển chương trình đào tạo; tiếp tục phát huy điểm mạnh Đ cung cấp kiến thức, kỹ cho sinh viên; Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động xã hội; Giảng viên có trình độ chuyên môn cao sâu rộng môn học mà giảng dạy, vững kiến thức chun mơn Lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang cần phải rà soát lại chương trình đào tạo ngành nhằm thiết kế khung chương trình thích hợp, kiến thức đại phù hợp với nhu cầu xã hội yếu tố quan trọng để đáp ứng mong đợi sinh viên 77 Để đảm bảo sát với chương trình mục tiêu, n h t r n g cần tổ chức khảo sát nhóm chuyên gia, đánh giá chi tiết yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc từ thực tiễn sản xuất doanh nghiệp đặt người lao động Cụ thể: - Rà sốt lại nội dung chương trình đào tạo có, đánh giá mức độ phù hợp với thực tiễn - Xây dựng chương trình chi tiết có xem xét đến trọng số mơn học Ế cho ngành nghề đào tạo, để từ có điều chỉnh cho phù hợp U Sau khóa học nhà trường cần có quy trình thu thập thơng tin từ phía ́H người học để đánh giá chương trình đào tạo đồng thời mời chuyên gia có trình độ cao, nhà quản lý doanh nghiệp tham gia việc điều chỉnh, bổ sung TÊ chương trình đào tạo 3.2.5 Thiết bị phòng học H Trang thiết bị dạy học nhân tố quan trọng tác động tích N cực tới việc đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học Chất lượng hệ thống KI sở vật chất gắn liền với chất lượng đào tạo Vì việc đầu tư, đại hoá hệ thống sở vật chất đòi hỏi cấp thiết nhằm giúp cho người học đáp ứng O ̣C yêu cầu người sử dụng lao động Cụ thể: H - Các dụng cụ hỗ trợ học tập máy chiếu, máy tính, chiếu tiếp tục trang bị tốt, đáp ứng nhu cầu học tập thực hành sinh viên Phòng học đảm ẠI bảo rộng rãi, thống mát, đủ ánh sáng chỗ ngồi cho sinh viên Đ - Lớp học tập lý thuyết bố trí theo hệ đào tạo, ngành đào tạo - Đầu tư thêm phòng Lab học ngoại ngữ cho sinh viên - Vị trí phòng đọc thư viện phải đảm bảo yên tĩnh cho độc giả, đảm bảo thuận tiện - Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang cần đầu tư tăng thêm đầu sách, tài liệu chuyên ngành nối mạng Internet đảm bảo thông suốt tạo điều kiện công tác nghiên cứu giảng viên sinh viên 78 3.2.6 Đội ngũ giảng viên - Đối với đội ngũ giảng viên nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên có hội học tập, nghiên cứu chun mơn ngồi nước nhằm nâng cao trình độ chun mơn Khuyến khích hỗ trợ giảng viên tham dự hội thảo khoa học chuyên ngành để giảng viên tiếp xúc, trao đổi kiến thức - Giảng viên cần tạo điều kiện tốt cho sinh viên tiếp thu kiến thức cách thuận lợi, phát triển khả tự học, tự nghiên cứu vấn đề quan Ế trọng giảng viên Để đạt mục tiêu giảng viên phải U thay đổi phương pháp giảng dạy cho thích hợp với tính chất mục tiêu ́H môn học, đối tượng sinh viên Giảng viên sử dụng phương pháp đàm TÊ thoại để hướng dẫn, gợi mở dẫn dắt sinh viên đến với kiến thức Trong trường hợp giảng viên người truyền thụ mà người hướng H dẫn để sinh viên tự tìm hiểu, tự nghiên cứu để lý giải vấn đề Khi N kiến thức tự động hình thành sinh viên cách tự nhiên, không nhồi nhét giúp sinh viên nhớ lâu Bên cạnh giảng viên nên kết hợp KI với phương pháp làm việc nhóm, cho sinh viên tự thực hiện, tự thuyết trình O ̣C seminar, chuyên đề khoa học để tăng cường khả tự học, tự nghiên cứu Bằng phương pháp kiến thức, kỹ cần thiết cho sinh viên hình H thành phát triển tồn diện khả tự học, tự nghiên cứu; kỹ làm việc nhóm; kỹ giao tiếp; lực giải vấn đề, tư sáng tạo… ẠI Ngoài kiến thức chun mơn sâu rộng, ngồi phương pháp sư phạm hiệu quả, Đ giảng viên cần phải có gần gũi, thân thiện, nhiệt tình tâm huyết với nghề Đặc biệt, giảng viên nên giành thời gian cần thiết để nâng cao kỹ giảng dạy, nội dung mơn học, chương trình học phần khả nghiên cứu khoa học 3.2.7 Xây dựng mối liên hệ đào tạo nhà trường xã hội Thực tế cho thấy việc liên hệ công tác đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang với quan, doanh nghiệp việc làm cần thiết Một mặt, giúp cho nhà trường kiểm tra lại kết đào tạo, bổ sung cải tiến chương trình đào tạo, tạo điều kiện để giảng viên sinh viên đến học tập làm việc doanh 79 nghiệp, giúp cho giảng viên sinh viên tiếp cận với thực tế doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp đến trực tiếp để vấn tuyển dụng lao động sau sinh viên tốt nghiệp Bên cạnh đó, thơng qua q trình sử dụng lao động trường Cao đẳng nghề Tiền Giang đào tạo, doanh nghiệp đóng vai trò người tư vấn giúp nhà trường việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tế Vì vậy, trường cần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên có hội tiếp cận thực tế có nơi thực tập cuối Ế khóa cho sinh viên Đồng thời nhà trường cần có kế hoạch thu thập ý kiến chất U lượng đào tạo từ bên doanh nghiệp cách có hệ thống mang tính lâu dài Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H nhằm cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế nhu cầu xã hội 80 PHẦN III: KẾT UẬN VÀ KIẾN NGH KẾT UẬN Nghiên cứu xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Nghiên cứu tiến hành dựa 182 đối tượng, sinh viên thuộc khóa khác Trong nghiên cứu này, phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA phân Ế tích hồi quy đa biến, phương pháp phân tích phương sai ANOVA sử dụng để U làm rõ mối quan hệ nhân tố nghiên cứu Kết phân tích hồi ́H quy đa biến cho thấy, nhóm thành phần đưa vào khảo sát, có thành phần ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo Trong đó, thành phần quan TÊ trọng thứ Tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện, sau là: Tổ chức quản lý đào tạo; Dịch vụ hỗ trợ đào tạo; Chương trình đào tạo; Trang thiết bị phòng H học Ngồi ra, kết đánh giá chung sinh viên cho thấy, yếu tố: N Chương trình mơn học; Hoạt động giảng dạy; Mối quan hệ nhà trường xã KI hội, chất lượng giảng viên ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo Ngoài ra, kiểm định khác biệt yếu tố giới tính cho thấy khơng có khác biệt yếu O ̣C tố giới tính đến mức độ ảnh hưởng sinh viên Riêng yếu tố khóa học có khác nhóm yếu tố đến mức độ ảnh hưởng sinh viên H Dựa thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo qua khảo sát sinh viên ẠI chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Đ thời gian tới (1) Giải pháp tổ chức đào tạo quy chế rèn luyện, (2) Giải pháp tổ chức quản lý đào tạo (3) Giải pháp dịch vụ hỗ trợ đào tạo, (4) Giải pháp chương trình đào tạo, (5) Giải pháp thiết bị phòng học, (6) Giải pháp đội ngũ giảng viên, (7) Giải pháp xây dựng mối quan hệ nhà trường xã hội KIẾN NGH Qua phân tích kết khảo sát hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo học tập, rèn luyện trường Cao đẳng nghề Tiền Giang thấy 81 sinh viên có hài lòng Tuy nhiên, bên cạnh nhiệm vụ đạt số tồn cần khắc phục, điều chỉnh hoạt động đào tạo trường ngày hoàn thiện hơn, môi trường học tập, nghiên cứu rèn luyện sinh viên ngày cải thiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh viên khẳng định vị trí điều kiện hội nhập kinh tế giới nói chung giáp dục nói riêng Thơng qua số ý kiến ghi nhận từ kỳ vọng, cảm nhận sinh viên kết khảo sát, tác giả xin đề xuất Ế số kiến nghị sau: U 2.1 Đối với y ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang ́H - Các sách hỗ trợ đào tạo: Gồm sách hỗ trợ đào tạo TÊ trình độ sơ cấp, tháng; Miễn giảm học phí trình độ trung cấp, cao đẳng; Nội trú; Hỗ trợ đào tạo người hoàn thành nghĩa vụ; Hỗ trợ đào tạo lao động thuộc hộ bị y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cần nâng cao sách hỗ trợ học N - H thu hồi đất KI phí cho: - Học sinh, sinh viên khuyết tật: hỗ trợ học phí tối đa 06 triệu O ̣C đồng/người/khóa học hỗ trợ tiền ăn, lại - Học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo xã đặc biệt khó khăn: hỗ trợ H học phí tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học hỗ trợ tiền ăn, lại - Học sinh, sinh viên thuộc dân tộc thiểu số, người thuộc diện hưởng ẠI sách ưu đãi người có cơng với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc Đ hộ gia đình bị thu hồi đất nơng nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị việc làm: hỗ trợ học phí tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học hỗ trợ tiền ăn, lại - Học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo: hỗ trợ học phí tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học hỗ trợ tiền ăn, lại 2.2 Đối với Nhà trường - Nâng cao mức độ đáp ứng nhà trường: Ban lãnh đạo nhà trường/ Ban chủ nhiệm Khoa cần phải có hành động thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo chương trình đào tạo nhà trường Thiết kế khung chương 82 trình thích hợp, kiến thức đại phù hợp với nhu cầu xã hội yếu tố quan trọng để đáp ứng kỳ vọng sinh viên Tiếp theo có hình thức hỗ trợ giảng viên để họ có hội nâng cao trình độ chun mơn, phát huy mạnh tri thức khoa học tất lĩnh vực nhằm nâng cao vị trường nước, khu vực giới Thực tế có nhiều giảng viên trường có thành tựu, đóng góp to lớn cho kho tàng tri thức nhân loại ghi nhận công lao Sự Ế thành công giảng viên không mang vinh dự cho cá nhân họ mà góp U phần không nhỏ vào việc nâng cao danh tiếng trường phạm vi tồn quốc ́H Do đó, yếu tố cần phải trọng phát huy - Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nhà trường: có đơn TÊ vị chuyên môn đảm trách công việc đánh giá theo dõi chất lương sinh viên tốt nghiệp, đánh giá giám sát chất lượng giảng dạy, thu thập ý kiến sinh viên H hoạt động đào tạo nhà trường, tiến hạnh tự đánh giá toàn hoạt động N nhà trường KI - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cách tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên có hội học tập, nghiên cứu chun mơn ngồi nước O ̣C Khuyến khích hỗ trợ giảng viên tham dự hội thảo khoa học chuyên ngành với tư cách người trình bày người tham gia để giảng viên H tiếp xúc, trao đổi kiến thức ẠI - Tạo điều kiện tốt cho sinh viên tiếp thu kiến thức cách thuận lợi hình thành, phát triển khả tự học, tự nghiên cứu vấn Đ đề quan trọng giảng viên Thay sử dụng phương pháp thuyết trình nhàm chán để truyền đạt kiến thức cho sinh viên giảng viên sử dụng phương pháp đàm thoại để hướng dẫn, gợi mở dẫn dắt sinh viên đến với kiến thức 2.3 Đối với sinh viên trường - Sinh viên cần chủ động học tập, rèn luyện trường nói chung bên ngồi xã hội nói riêng Nâng cao ý thức học tốt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy 83 nhà trường Cố gắng chủ động hoàn thiện kiến thức, kỹ chuyên môn, chủ động cho trình hòa nhập với xã hội sau tốt nghiệp Ngày nay, việc tự học, tự nghiên cứu, tự hoàn thiện thân thuận lợi sinh viên có khả tiếp cận với kho tàng tri thức nhân loại lúc nơi nhanh chóng - Chủ động tham gia học nhóm, nghiên cứu khoa học theo nhóm Sinh viên tự hồn thiện kỹ làm việc theo nhóm, có khả hợp tác với người khác tạo sản phẩm sáng tạo Điều hữu ích sinh viên, khơng có Ế sách hay người thầy làm thay sinh viên tốt việc sinh viên chủ Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U động tham gia 84 D NH MỤC TÀI IỆU TH M KHẢO Trần Thị Tú Anh (2008), Nghiên cứu đánh giá chất l ợng giảng yđ i học t i ọc viện chí Tuyên t uyền, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội Lê Dân, Nguyễn Thị Trang (2011),“Mơ hình đánh giá trung thành sinh viên dựa vào phân tích nhân tố”, T p chí h a học Công nghệ - i học Nẵng, (43), tr.135-142 Ế Nguyễn Kim Dung (2010), “Khảo sát mức độ hài lòng sinh viên h a học ánh giá xếp h ng t ờng đ i học ca đẳng Việt Nam, tr ́H thả U chất lượng giảng dạy quản lý số trường Đại học Việt Nam”, ỷ yếu hội TÊ 203-209 Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thuý Quỳnh Loan (2004), uản l chất H l ợng, Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh N Dương Đăng Khoa, Bùi Cao Nhẫn (2015), “Các nhân tố tác động đến mức chí h a học T ờng KI độ hài lòng sinh viên trường đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long”, T p i học C n Thơ, (40), tr.19-30 O ̣C Nguyễn Thành Long (2006), chất l ợng đà t i học t i t ờng ng thang đ i học An ERVPERF đ đánh giá iang, Đề tài nghiên cứu khoa H học, trường Đại học An Giang Phạm Lê Hồng Nhung, Đinh Công Thành, Nguyễn Khánh Vân, Lê Thị ẠI Hồng Vân (2012), “Kiểm định thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo đại học Đ trường hợp nghiên cứu trường đại học tư thục khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long”, ỷ yếu h a học - i học C n Thơ, tr.203-213 Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Bảo Châu, Phạm Ngọc Giao (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo ngành du lịch trường đại học khu vực đồng sông Cửu Long”, T p chí h a học T ờng i học C n Thơ, (22b), tr.265-272 85 Vũ Trí Tồn (2007), Nghiên cứu chất l ợng đà t uản l th mơ hình chất l ợng ch v h a inh tế ERV UAL, Báo cáo nghiên cứu khoa học, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 10 Nguyễn Thị Thắm (2010), sát s hài lòng sinh viên với ch ơng t ình đà t i học h a học t nhiên - i học quốc gia Chí inh, Luận văn Thạc sĩ Đo lường đánh giá giáo dục, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội Ế 11 Nguyễn Xuân Thọ, Trần Thị Kim Loan (2013), “Kiểm định thang đo chất U lượng đào tạo MBA Việt Nam”, T p chí phát t i n h a học công nghệ, tập ́H 16 (Q1), pp.35-46 TÊ 12 Lại Xuân Thủy, Phan Thị Minh Lý (2011), “Đánh giá chất lượng đào tạo Khoa Kế tốn - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế quan điểm H người học”, T p chí h a học cơng nghệ i học Nẵng, số (44).2011 , Nhà xuất Hồng Đức Đ ẠI H O ̣C KI cứu với P N 13 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Ph n tích ữ liệu nghiên 86 ... luận hài lòng, chất lượng dịch vụ đào tạo Chương 2: Đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Chương 3: Các giải pháp nâng cao hài lòng sinh viên chất. .. nâng cao hài lòng học sinh, sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng nghề Tiền Giang 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận chất lượng, chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo hài. .. nâng cao chất lượng đào tạo nhiệm vụ KI quan trọng nhà trường, để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tỉnh Tiền Giang, tác giả chọn đề tài Đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng dịch O ̣C vụ đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề tiền giang , Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề tiền giang

Từ khóa liên quan