Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 thành phố trà vinh tỉnh trà vinh

25 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:38

PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài …………………………………………………… Mục đích nhiệm vụ đề tài …………………………………… Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài ………………………………… Phương pháp nghiên cứu đề tài ……………………………………… Ý nhĩa đề tài ……………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận vai trò phụ nữ cơng tác vận động Phụ nữ …………………………… 1.1 Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò phụ nữ cơng tác vận động Phụ Nữ ……………………… 1.2 Quan điểm Đảng vai trò phụ nữ công tác vận động phụ nữ…………………………………………………………………… Chương 2: Thực trạng công tác vận động phụ nữ địa bàn phường 11 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội …………………………………… 13 2.2 Những kết hoạt động công tác vận động phụ nữ địa bàn phường 7……………………………………………13 2.3 Những ưu điểm hạn chế công tác vận động phụ nữ …………… 17 2.3.1 Ưu điểm …………………………………………………………… 17 2.3.2 Hạn chế …………………………………………………………… 18 2.4 Những hạn chế công tác vận động phụ nữ……………………….19 Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao vai trò Hội Phụ nữ phường công tác vận động phụ nữ …………………20 3.1 Nâng cao nhận thức công tác vận động phụ nữ thực bình đẳng giới …………………………………………………………………………20 3.2 Đổi nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức giới, gia đình cơng tác vận động phụ nữ …………………… 21 3.3 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền ,giáo dục chăm sóc, bảo vệ trẻ em hoạt động xã hội ……………………………………………………… 22 3.4 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác hội ………………… 23 3.5 Giải việc làm, chăm lo đời sống ,bảo vệ sức khỏe, quyền lợi ích phụ nữ ……………………………………………………………… 24 KẾT LUẬN PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài: Phụ nữ lực lượng tham gia tích cực vào hoạt động phát triển đất nước Với tư cách dân số, phụ nữ góp phần lớn vào nghiệp phát triển chung nhân loại Do vấn đề phát triển phụ nữ cũng gắn liền với phát triển quốc gia ,muốn phát triển lực lượng phụ nữ phải vận động tập hợp phụ nữ vào tổ chức tạo thành khối sức mạnh, phụ nữ vùng nông thôn , vùng sâu,vùng dân tộc để họ học tập nâng cao trình độ mặt cho phụ nữ hướng tới bình đẳng giới khơng phải vấn đề riêng phụ nữ mà vấn đề toàn xã hội.Trong phát triển xã hội phải đề cập vấn đề bình đẳng nam nữ thông qua tham gia phụ nữ lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội việc tăng cường vận động phụ nữ tham gia vào hoạt động có ý nghĩa vơ quan trọng Bên cạnh đó, phận phụ nữ gặp nhiều khó khăn định hướng trị,nhiều phụ nữ chưa có thiếu việc làm, thu nhập thấp, tình trạng thất học, mù chử còn, nơng thôn,vùng sâu vùng dân tộc, phận phụ nữ thiếu hiểu biết chủ trương sách Đảng Nhà Nước, chạy theo lối sống không lành mạnh,coi thường giá trị nhân phẩm,kỷ cương, đạo lý, mắc nhiều tệ nạn xã hội, tình trạng mê tín xã hội nay.Do đóđòi hỏi cấp ủy Đảng, quyền địa phương Hội LHPN phải sức phát huy vị trí lên ngang tầm với đòi hỏi thòi kỳ mới, đặc biệt quan tâm đến công tác vận động phụ nữ để nâng cao trình độ lực phụ nữ đáp ứng nhu cầu tình hình nay.Đây nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Bởi công tác vận động phụ nữ hoạt động Đảng, Nhà nước đoàn thể nhân dân, có Hội phụ nữ cấp nồng cốt nhằm tác động đến đối tượng phụ nữ cách đồng bộ,để bồi dưỡng tổ chức động viên phụ nữ tham gia vào tổ chức trị xã hội, phát huy tiềm mạnh, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển ống hiến nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 2/-Mục đích nhiệm vụ đề tài: Công tác vận động phụ nữ quan trọng,vì phụ nữ có tiềm to lớn, kế thừa tinh hoa truyền thống dân tộc thành cách mạng, vào lòng yêu nước có khát vọng đưa đất nước nhanh chống vượt qua nghèo nàn lạc hậu, thực mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ” Tích cực tham gia thực phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực uộc vận động “Họ tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trên sở thực trạng cơng tác vận động phụ nữ địa bàn vận dụng kiến thức học từ lý luận áp dụng vào thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng nội dung đề số giải pháp chủ yếu ,nhằm góp phần vào cơng tác vận động phụ nữ ngày có hiệu đáp ứng nhu cầu xã hội 3/- Phạm vi đối tượng nghiên cứu đế tài: Phạm vi nghiên cứu tập trung phân tích tình hình hoạt động Hội phong trào phụ nữ địa bàn phường nhiệm kỳ ( 2006-2011) Đối tượng nghiên cứu qua tình hình thực tế cơng tác hội , vận động tập hợp phụ nữ giúp cho Hội LHPN hiểu rõ vai trò, vị trí chức hoạt động Hội,từ đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò tổ chức hội công tác vận động phụ nữ 4/-Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận nghiên cứu xây dựng sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh có sử dụng phương pháp so sánh , chứng minh để làm rõ vấn đề tiểu luận Đồng thời thông qua điều tra chọn lọc phân tích, tổng hợp tài liệu, tư liệu có liên quan 5/- Ý nghĩa chủ đề: Qua đề tài giúp nắm vững quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác vận động phụ nữ ,nắm vững thực trạng cơng tác vận động phụ nữ địa bàn.Từ đề giải pháp phù hợp để nâng cao công tác vận động tập hợp đông đảo quần chúng phụ nữ tham gia vào tổ chức trị ,đồng thời tổ chức hội LHPH thực phương chăm “Nơi có phụ nữ nơi có tổ chức Hội” phong trào Hội ngày phát triển ,tiến bộ, thực công tác vận động phụ nữ đạt hiệu cao góp phần vào việc xây dựng Đảng vững mạnh PHẦN NỘI DUNG Chương 1: sở lý luận vai trò phụ nữ công tác vận động phụ nữ: 1.1 Quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin ,Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò phụ nữ cơng tác vận động phụ nữ: Quan điểm vật lịch sử Chủ nghĩa Mác- Lênin khẳng định :Địa vị phụ nữ xã hội tượng riêng biệt tách rời xã hội, bất di bất dịch,mà gắng liền với biến đổi xã hội lồi người trải qua hình thái kinh tế xã hội với phương thức sản xuất điều kiện kinh tế xã hội định Trong q trình phát triển xã hội lồi người ,phụ nữ có vai trò lớn phát triển xã hội C Mác khái quát sau : “Ai biết lịch sử biết muốn sửa sang xã hội mà khơng có phụ nữ giúp vào chắn khơng làm ,xem tư tưởng việc làm đàn bà gái biết xã tiến nào” Nói đường giải phóng phụ nữ Chủ nghĩa Mác- Lênin, khẳng định “Sự nghiệp giải phóng phụ nữ phận khắn khích gắn liền với nghiệp giải phóng giai cấp với đấu tranh cách mạng để xóa bỏ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ” đồng thời V.l.Lênin nói quyền xơ viết địa vị người phụ nữ ông khẳng định:khơng khơng “tự do” thực chừng phụ nữ chưa giải phóng khỏi độc quyền mà luật pháp giành riêng cho “nam giới” Bên cạnh đó, vị lảnh tụ Nguyễn Ái Quốc đề cặp khơng vấn đề phụ nữ trước thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Người nói: “Muốn giải phóng phụ nữ thật ,muốn mang lại quyền bình đẳng thật cho phụ nữ trước hết phải tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân”Từ Người cổ vũ phụ nữ tham gia cách mạng, giành độc lập cho dân tộc , Người phân tích đất nước có độc lập,nhân dân có tự phụ nữ có hội giải phóng, bình đẳng Bác kêu gọi : “Vậy chị em phụ nữ ta hết lòng giúp với đồng chí đàn ơng làm cách mạng , cách mạng thành công muốn muốn.” Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi phụ nữ đoàn kết lại với ý nghiã sâu sắc qua câu nói “Can đảm thay, phận thuyền qun nước qn mình” hình ảnh Trưng Nữ Vương, năm đủ làm cho bọn tu mi quân giặc hú vía Như buổi buổi phong kiến mà đàn bà gái biết cách mạng ,Huống chi hai chữ quyền rầm rầm khắp giới chị em ta gặp cảnh nước suy,nỡ lòng ngồi yên được.Chị em mau mau đoàn kết lại Chủ tịch Hồ Chí Minh vị Lảnh tụ vĩ đại,Người lảnh đạo dân tộc lúc tỷ mỉ việc, quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ,Bác nói “Có người nghĩ Bác khơng có gia đình, khơng hiểu vấn đề Bác khơng có gia đình riêng, nhung Bác có đạigia đình lớn đó, Bác suy đón gia đình nhỏ….Muốn sản xuất nhiều phải có nhiều lao động, muốn có nhiều sức lao động phải giải phóng sức lao động phụ nữ, nói phụ nữ nói phần xã hội ”.Nếu khơng giải phóng phụ nữ khơng giải phóng lồi người, Nếu khơng giải phóng phụ nữ xây dựng xã hội có nữa” (Hồ Chí Minh năm 1970, vấn đề giải phóng phụ nữ, nhà xuất phụ nữ Hà nội) Trong năm đầu kỷ XX, tác độngcủa chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi, đặc biệt đời sống xã hội phụ nữ Đánh giá via trò phụ nữ Việt Nam xã hội vấn đề quyền lợi phụ nữ giải phóng phụ nữ trở thành vấn đề xã hội quan tâm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho ta thấy rõ quan điểm Người vấn đề này,đó là:Vạch trần tội ác chủ nghĩa thực dân phụ nữ, đặc biệt phụ nữ lao động, khẳng định vai trò phụ nữ cách mạng giải phóng dân tộc đấu tranh giải phóng giai cấp đấu tranh giải phóng Để nói vai trò phụ nữ giải phóng phụ nữ Bác Hồ viết nhiều báo tố cáo tội ác chủ nghĩa thực dân, đồng thời vạch rõ tình cảnh bị áp bốc lột đàn áp tệ nhân dân nước thuộc địa, đặc biệt Người nhấn mạnh nước thuộc địa phụ nữ người bị bốc lột tàn bạo, bị áp dã man chiếm số đông Người dựng nên tranh cho người đọc thấy tình cảnh phụ nữ Việt Nam chế độ thuộc địa chủ nghĩa thực dân Pháp.Đó hình ảnh người phụ nữ lao động nghèo khổ làm nghề gánh muối bị giết chết, bị đánh đập dã man Đó việc người phụ nữ bà già, trẻ em phụ nữ có thai hay cho bú điều bị hãm hiếp tra cách man rợ mà không người có lương tri hình dung Người không nêu lên cho người đọc thấy phụ nữ Việt Nam chế độ thuộc địa thực dân Pháp bị áp dã man mà vạch rõ bất cơng , khơng có cơng lý chế độ thuộc địa Người nước nhà độc lập nhân dân tự do, có phụ nữ “Đàn bà, gái nằm nhân dân,nếu dân tộc tự do,đương nhiên họ tự do” Trong lịch sử chiến tranh, người phụ nữ Việt Nam có lòng u nước sâu sắc, phụ nữ ln chiến sĩ chống giặc ngoại xâm, chống phong kiến.Trong suốt trình đấu tranh dựng nước giữ nước ln có phụ nữ tham gia Người phụ nữ Việt Nam gắn bó với vận mệnh đất nước,của dân tộc từ thời kỳ hai bà Trưng đánh giặc Mông, Hán,bà Triệu chống qn Ngơ, hình ảnh bà Yến Phi chống chế độ phong kiến, chị nữ anh hùng vùng đất đỏ Võ Thị Sáu,câu nói bất hữu “đánh giặc lai quần đánh” Chị Út Tịch huyện cầu Kè chị lảnh đạo tài tình chị Nguyễn Thị Minh Khai , Nguyễn Thị Định , nữ anh hùng Tô Thị Huỳnh, Kiên Thị Nhẫn quê hương châu thành anh dũng hy sinh lúc son trẻ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ Bên cạnh lực lượng phụ nữ đóng vai trò quan trọng tăng gia sản xuất, hậu phương vững cho tuyền tuyến.Chị em phụ nữ góp phần cơng sức to lớn việc ni qn dân “ăn no đánh thắnggiặc” với hiệu “ba sẳn sàng ,ba đảm đang”.Phụ nữ vừa người lao động, người công dân vừa người thầy người mẹ người Khả điều kiện lao động ,trình độ ,văn hóa,vị trí xã hội, đời sống vật chất tinh thần phụ nữ ảnh hưởng lớn đến tương lai sau này.Vì giải phóng phụ nữ cơng tác vận động mục tiêu quan trọng công xây dựng Chủ nghĩa xã hội nước ta nhiệm vụ cấp Đảng ,Chính quyền đồn thể vai trò Hội LHPN nồng cốt Phụ nữ Việt Nam có truyền thống lịch sử vẽ vang có tiềm to lớn lực lượng quan trọng công tác đổi phát triển kinh tế- xã hội Vì phụ nữ có tiềm hùng hậu , kế thừa tin hoa truyền thống dân tộc thành cách mạng qua giao lưu Quốc tế Ngày phụ nữ có mặc trình độ học vấn cao trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng u nước, có khát vọng đưa đất nước nhanh chống vượt qua nghèo nàn lạc hậu , thực mục tiêu “Dân giàu,nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh”Phụ nữ đồng tình ủng hộ tham gia vào nghiệp đổi xây dựng bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, xuất nhiều tài trẻ, nhiều gương sáng sản xuất kinh doanh, học tập, hoạt động khoa học kỷ thuật, văn hóa nghệ thuật, thể thao công tác xã hội Trong gia đình vị trí phụ nữ tiếp tục tơn trọng, chị em tham gia nhiều việc quản lý,tổ chức, chăm lo sống gia đình tham gia định vấn đề quan trọng gia đình, phụ nữ thành viên tích cực nồng cốt gia đình,tham gia giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam, thơng qua phong trào, thực chương trình mục tiêu, vai trò phụ nữ góp phần nhiều việc thực vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 1.2 Quan điểm Đảng vai trò phụ nữ cơng tác vận dộng phụ nữ: Phát huy vai trò tiềm to lớn phụ nữ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực bình đẳng giới lĩnh vực trị, văn hóa, xã hội mục tiêu quan điểm cách mạng Việt Nam thởi kỳ Ở giai đoạn người phụ nữ Việt Nam ln có tinh thần ham học hỏi, mạnh dạng công việc, lao động cần cù sáng tạo, điều kiện xã hội nay, Đảng Nhà nước tạo diều kiện để phát huy vai trò người phụ nữ Có thể khẳng định điều kiện người phụ nữ Việt Nam có nổ lực vượt bậc, khắc phục khó khăn để tiếp cận tri thức khoa học thành tựu nhân loại họ có mặt miền đất nước, phụ nữ khơng người tích cực, mà vươn lên nắm bắt kiến thức khoa học kỷ thuật, máy móc thết bị, cơng nghệ đại tạo suất chất lượng ,hiệu cao tham gia lảnh đạo, quản lý ứng cử bầu cử Trong tình hình phong trào phụ nữ ngày phát triển, tầng lớp phụ nữ khẳng định vai trò, vị gia đình xã hội, tham gia tích cực đóng góp có hiệu vào phát triển kinh tế, xã hội, tham gia phong trào thi đua “Phụ Nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”,đời sống vật chất phụ nữ cải thiện nâng lên, tạo phấn khởi, tin tưởng vào lảnh đạo Đảng Nội dung phương thức hoạt động tiếp tục đổi mới, cấp hội thực tốt công tác tuyên truyền giáo dục ,vận động phụ nữ thực chức đại diện bảo vệ quyền lợi phụ nữ, tham gia giải vấn đề có liên quan đến phụ nữ trẻ em Đảng ta ln coi việc phát huy vai trò, tiềm to lớn phụ nữ ,thực bình đẳng giới mục tiêu động lực Cách mạng, thể tính ưu việt nhân văn, tiến xã hội , khơng thể nói xã hội tốt đẹp, cơng bằng, dân chủ, văn minh mà quyền địa vị phụ nữ không thực cách đầy đủ, công tác vận động phụ nữ phải sát hợp với đối tượng , phát huy tinh thần làm chủ, tiềm sáng tạo khả đóng góp cao tầng lớp phụ nữ, góp phần tạo sức mạnh đồn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước , đồng thời chăm lo cho phụ nữ tiến mặt, quan tâm đến quyền hợp pháp đáng để phụ nữ có điều kiện thực tốt vai trò người cơng dân, người lao động, người mẹ, người thầy người Trong công đổi đất nước, với xu hội nhập kinh tế Quốc tế, vai trò người phụ nữ cần phát huy, họ có quyền tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội, với đức tính cần cù, thơng minh sáng tạo lao động, họ đóng góp khơng thành vào cơng thống đất nước Mặc khác người phụ nữ góp phần tích cực việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc mình, việc chăm sóc dạy dỗ cái, qua lời ru, tiếng hát câu hò, dạy biết u q lao động, hiểu biết lịch sử đấu tranh hào hùng sẳn sàng hy sinh để bảo vệ xây dựng 10 đất nước Nhưng chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, địa vi vai trò người phụ nữ gặp bất cơng mà họ phải gánh chịu.Trước hết phụ nữ bán qua biên giới với nhiều hình thức mơi giới kết hơn, phụ nữ bị bạo lực gia đình… cơng tác vận động phụ nữ quan trọng phù hợp với đối tượng để đạt hiệu công tác Nguồn phụ nữ tiềm to lớn, lực lượng quan trọng ,nguồn nhân lực thiếu đất nước, phải có chủ trương phát huy tiềm to lớn này, để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo phụ nữ phải chăm lo cho phụ nữ tiến mặt từ gia đình,cơ quan đơn vị ,cộng đồng, quan tâm đến lợi ích đáng phụ nữ, nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho phụ nữ thực tốt nghĩa vụ người công dân, người lao động….đặc biệt quan tâm đến việc làm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, tạo việc làm cải thiện sống, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc tôn giáo Xây dựng phát triển đội ngũ cán nữ tương ứng với vai trò phụ nữ tình hình nay, nội dung quan trọng chiến lược công tác cán nữ Đảng Từ thực tế phụ nữ lưc lượng chiếm dân số chung, lưc lượng lao động quan trọng góp phần phát triển đời sống, kinh tế, xã hội, nghiệp hóa, đại hóa đất nước ngày phát triển đòi hỏi cán nữ phải đầy đủ, kiến thức, trình độ lực mặt để đáp ứng nhu cầu xã hội Công tác vận động phụ nữ trách nhiệm hệ thống trị tồn xã hội, gia đình Trong hạt nhân lảnh đạo cấp ủy Đảng, trách nhiệm trực tiếp quản lý Nhà nước cấp, vai trò nồng cốt cấp hội LHPN Việt Nam Quan điểm xác định rõ: công tác vận động phụ nữ phận quan trọng tồn hoạt động Đảng, quyền, Hội LHPN Việt Nam cấp nồng cốt tham mưu, đề xuất tổ chức động viên tập hợp tầng lớp phụ nữ thực chủ trương Đảng, sách pháp luật 11 Nhà Nước phụ nữ vấn đề có liên quan đến phụ nữ góp phần vào cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan niệm vấn đề giải phóng phụ nữ sâu sắc, thể lòng u thương người nói chung quan tâm đặc biệt phụ nữ nói riêng Vấn đề phụ nữ gia ln Người coi trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm người phụ nữ “Về phần chị em phụ nữ khơng nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng Chỉ thị cho , mà tự phải tự cường, phải đấu tranh ” Bác Hồ khái quát hình ảnh tốt đẹp người phụ nữ việt nam qua tám chử vãng “Anh hùng, Bất khuất, trung hậu, đảm đang” phẩm chất thể đảm đang, cần cù chịu khó, hết lòng chồng con, gia đình xã hội, giai đoạn lịch sử, phẩm chất đảm người phụ nữ Việt Nam phát huy mạnh mẽ Mục tiêu giải phóng phụ nữ thiết thực cải thiện đời sống vật chất tinh thần, nâng cao vị trí xã hội phụ nữ, thực tốt nam ,nữ bình đẳng tiến hạnh phúc Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, động sáng tạo,biết làm giàu đáng, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội cộng đồng.công tác vận động phụ nữ nhiệm vụ quan trọng thực nhiệm vụ địa phương Chương 2: Thực trạng công tác vận động phụ nữ địa bàn phường 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội: Phường mười phường ,xã Thành phố Trà Vinh tiếp giáp phường xã sau : Phía Đơng giáp : Phường 2, Phường thành phố Trà vinh Phía Tây giáp : Xã Nguyệt Hóa – Huyện Châu Thành- Tỉnh Trà Vinh Phía Nam giáp : Phường 8, Phường thành phố Trà Vinh Phía Bắc giáp :Xã Long Đức – Phướng thành phố Trà Vinh Phường thành phố Trà vinh có quốc lộ 53 xuyên qua , vào trung tâm 12 thành phố Tình lỵ Là địa bàn rộng,dân số đơng,tổng diện tích tự nhiên 587 ha, phường có 10 khóm, với 3.467 hộ, dân số chung 15.985 người , dân tộc Khmer 537 với 2.535 nhân chiếm 15,48 %, dân tộc Hoa 81 hộ với 286 nhân chiếm 8.24%, phụ nữ chung 7.232 người chiểm tỷ lệ 42.24 %.Nhân dân phường nói chung , phụ nữ nói riêng vốn có truyền thống cách mạng , đồn kết xây dựng tình làng nghĩa xóm Đặc biệt cơng đổi , phụ nữ có nhiều đóng góp thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần nhân dân bước nâng lên, Tình hình an ninh trị ổn định, trật tự xã hội tệ nạn xã hội bước có giảm, mặt thị có bước thay đổi đáng kể Từ thúc đẩy bình đẳng giới tiến phụ nữ , góp phần thực thắng lợi tiêu Nghị Đảng phường đề Phường có sở thờ tự, 18 quan ngành Tỉnh đóng địa bàn phường, phường có 10/10 khóm văn hóa, 17/18 quan văn minh, 6/7 sở tơn giáo tín ngưỡng văn minh Trong năm qua quan tâm Đảng Nhà Nước, nổ lực địa phương nhân dân tập trung nâng cấp, xây dựng sở hạng tầng , phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bước có chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ mỡ rộng , nhìn chung kinh tế phát triển đạt kết khả quan, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 25 triệu đồng/ người / năm,cơ sở hạ tầng, thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn quan tâm đầu tư phát triển, sách ưu đãi , sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ln Đảng quan tâm lảnh đạo ngành cấp tổ chức thực có hiệu quả, mục tiêu phát triển kinh tế ln phát huy Bên cạnh Hội LHPN phường Đảng ủy,Chính quyền địa phương Hội cấp quan tâm lảnh đạo tạo điều kiện cho hội thực tốt phong trào thi đua nhiệm vụ trọng tâm Hội đem lại hiệu thiết 13 thực, thông qua hoạt động thực tế làm cho nhân dân phường nói chung phụ nữ nói riêng thấy quan tâm Đảng Nhà Nước, tinh tưởng vào chủ trương Đảng, Chính sách Pháp luật Nhà Nước, ngày tích cực tham gia phong trào cách mạng địa phương, góp phần thực thắng lợi chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Hội phụ nữ tham gia hoạt động phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đạt nhiều kết cao lao động sản xuất,kinh doanh, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán hội, Hội viên quần chúng phụ nữ, thực tốt nghĩa vụ cơng dân , có tổ chức kỷ luật lao động sản xuất, tích cực học tập nâng cao nhận thức, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, từ đời sống chị em phụ nữ cải thiện Trong thời kỳ xây dựng đất nước giai đoạn đổi Hội LHPN phướng vận động tập hợp quần chúng phụ nữ sức thi đua thực hành tiết kiệm, lao động sản xuất đạt suất cao tham gia phong trào yêu nước, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” phong trào “Giỏi việc nước,đảm việc nhà”, câu lạc “Gia đình hạnh phúc”, tổ phụ nữ “Tiết kiệm tín dụng”, Câu lạc “gia đình khơng có tệ nạn xã hội”, câu lạc “5 không, sạch”… Tuy nhiên sản xuất nơng nghiệp chăn ni gặp nhiều khó khăn bị sâu rầy, dịch bệnh trồng, gia súc, gia cầm , giá thị trường tăng vọt phân bón , thuốc trừ sâu mặt hàng khác tăng cao ảnh hưởng đến việc sản xuất người dân, sản xuất gặp lỗ, nên đời sống kinh tế gia đình gặp khó khăn 2.2 Những kết hoạt động công tác vận động phụ nữ địa bàn phường : Hội LHPN Việt Nam tổ chức trị, xã hội, tập hợp rộng rãi tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Hội tham gia tích cực hoạt động hòa bình, 14 đồn kết hữu nghị dân tộc tiện xã hội tồn giới Hoạt động với mục đích bình đẳng , phát triển phụ nữ ,chăm lo bảo vệ, quyền lợi, lợi ích hợp pháp, đáng phụ nữ Hội đại diện bảo vệ quyền bình đẳng,dân chủ,tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà Nước, đoàn kết , tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động , tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực chủ trương Đảng, Chính sách Pháp luật Nhà Nước, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Hội LHPN có nhiều đóng góp quý báo cho nghiệp giải phóng dân tộc nghiệp phát triển kinh tế , tham gia lĩnh vực văn hóa , xã hội Bộ máy hoạt động Hội LHPN phường gồm 02 cán chuyên trách: 01 Chủ tịch, 01 phó chủ tịch, có 15 ủy viên BCH Hội , có 05 ủy viên BTV.Tồn phường có 14 chi hội Hội LHPN phường sâu vào cộng tác chăm lo bảo vệ lợi ích đáng chị em phụ nữ, hội tham gia xây dựng giám sát việc thực sách Đảng Nhà Nước sách hỗ trợ chuyển đồi nghề giải việc làm theo QĐ 74/CP, Chính sách cấp cho người cao tuổi, trẻ em ,tàn tật, ….theo Nghị định 67, 13 Chính phủ, Chính sách ưu đãi vay vốn cho học sinh, sinh viên….và nhiều sách an sinh XH khác Đồng thời tham gia giải đơn khiếu nại công dân pháp luật , quan tâm chăm sóc chế độ có liên quan phụ nữ, trẻ em, người già neo đơn không nơi nương tựa.Song song hội có trách nhiệm công tác Xây dựng Đảng , bồi dưỡng cán nữ, cán hội, giới thiệu hội viên ưu tú để kết nạp vào tổ chức Đảng, ích cực tham gia xây dựng tổ chức sở Đảng, xây dựng đời sống văn hóa, trị xã hội Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập trung đổi phương pháp qua hình thức như: Hội thi, hội thảo, họp tổ, nhóm, câu lạc bộ, tổ chức giao lưu văn nghệ, vận động chị em tích cực đọc báo xem đài, triển khai Nghị 15 Đảng cấp, Nghị đại hội phụ nữ cấp,các chủ trương Đảng Chính sách Pháp Luật Nhà Nước,các nội dung hoạt động hội ; triển khai quán triệt Nghị 11 Bộ trị cơng tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, thị Bộ trị thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”,Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị Quyết 32/CP “Về kiềm chế tai nạn giao thông ùn tắc giao thông”, nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm,ma túy, HIV/AIDS; kiến thức phòng chống bn lậu phụ nữ trẻ em nội dung phòng chống ngăn ngừa dịch cúm gia cầm…được 1798 có 98.870 lượt chị tham dự 100% cán 86 % hội viên Hội xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ 250 lượt chị mượn đọc Nhân kỷ niệm ngày lể lớn, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngày thành lập Hội LHPN Viêt nam hàng năm hội tổ chức tuyên truyền họp mặt 130 có 6.850 chị tham dự Đồng thời Hội phụ nữ phường kết hợp với công đoàn sở tổ chức cho chị em tham quan khu di tích lịch sử (Dinh độc lập) tặng quà cho cán hội viên số tiền 20 triệu đồng, Hội vận động cán hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng quỷ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử ,văn hóa danh nhân Việt Nam tượng đài Bà Triệu 2.2 triệu đồng đạt 100% Ngồi hội tham gia tốt chương trình “Tiếp sức đến trường” phối hợp với Hội khuyến học xét cấp học bổng cho 494 lượt học sinh nghèo tổng số tiền 81 triệu 500 , hỗ trợ quần áo 3.940 tập trị gia thành tiền 14 triệu đồng ,đồng thời phối hợp tổ chức vận động 16 em học sinh bỏ học trở lại trường, vận động xây dựng quỹ học bổng “Nguyễn Thị Út” số tiền 2.5 triệu đồng đạt 100% Nghị Quyết đề ra,nhận đỡ đầu 02 em học sinh hội viên nghèo học hết cấp em 250.000đồng / năm tạo điều kiện giúp em vượt qua hồn cảnh khó khăn ,từ thu hút đơng đảo phụ nữ tham gia học tập Chỉ thị , Nghị 16 Đảng , Chính sách pháp Luật Nhà Nước , giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ lực ,giáo dục sâu sắc truyền thống đấu tranh cách mạng dân tộc, phụ nữ Việt Nam Thực vai trò bình đẳng , dân chủ lợi ích hợp pháp,chính đáng phụ nữ,Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo Nghị Đảng , Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế , xã hội, Hội tham gia cơng tác bồi dưỡng ,đào tạo quy hoạch bố trí cán , phường có 19 cán nữ cơng chức, chiếm 46.34 % so với tổng số cán công chức phường,cán nữ trẻ hóa, đảm bảo trình độ mặt.Tham mưu đề xuất cho 23 cán nữ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đa số cán nữ điều có trung cấp, đại học, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp 20 chị đạt 100% Nghị Quyết, tổng số tồn phường có 116 Đảng viên nữ chiếm 34.73% , tham gia giới thiệu nữ vào vị trí lảnh đạo, quản lý , lảnh đạo trưởng phó ban ngành có 13 nữ; tham gia HĐND nhiệm kỳ 2004-2011 có 03 chị /21 đại biểu chiếm 14,28%, Cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 20112015 có 10 chị/21 đồng chí đạt 47,61 % có 15 nữ tham gia chi ủy chi khóm có 05 chi hội trưởng Đảng viên Hàng năm phối hợp với ban tiến phụ nữ xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp tổ chức triển khai Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo luật gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 226 có 7.368 lượt phụ nữ tham dự Hội phối hợp tham gia hòa giải ,giải quyế đơn khiếu nại công dân ,nhất vấn đề liên quan đến phụ nữ trẻ em Quan tâm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ có vốn làm kinh tế cách tranh thủ với Ngân hàng, Hội cấp đầu tư nguồn vốn vay 641 hộ vay tiền 6tỷ321 triệu đáp ứng nhu cầu cho chị em phụ nữ tăng gia sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực cơng tác xóa đói giảm nghèo Hội sâu sát với sở thường xuyen dự hợp lệ tổ để tìm hiểu 17 khó khăn vướng mắc từ kịp thời tháo gở khắc phục, khơng ngừng nhân rộng mơ hình tổ TDTK, tổ hùn vốn , cố kiểm tra nâng chất lượng hoạt động đến có 27 tổ góp vốn xoay vòng với 420 chị tham gia với tổng số tiền 1tỷ900 triệu giúp cho 1.215 chị mượn khơng tính lãi, mơ hình phụ nữ tiết kiệm tín dụng đạo phát triển rộng khắp 10/10 khóm, tồn phường có 30 tổ có 435 chị gởi số vốn 133 triệu 600,giúp cho 1.053 lượt chị vay ,đồng thời kết hợp ban ngành mở lớp chuyển giao KHKT cho 440 chị tham gia tập huấn nâng cao kiến thức chăn nuôi, trồng trọt Thực xây dựng mo hình dân vận khéo, Hội tổ chức vận động tập hợp 14 CLB “gia đình hạnh phúc” có 255 thành viên, 01 CLB chăm sóc, sức khỏe sinh sản có 30 thành viên,02 CLB “An tồn giao thơng” có 95 chị tham gia,03 CLB “chăm sóc xanh, làm đẹp đường phố” có 75 thành viên, 01CLB “sạch nhà đẹp phố” có 29 thành viên, 03 CLB “Gia đình khơng bạo lực” có 86 thành viên,02 CLB “5 khơng sạch” có 67 thành viên , 07 nhóm thực KHHGĐ có 125 chị, 09 tổ phụ nữ khơng sinh thứ có 155 chị , 22 tổ giáo dục em gia đình khơng phạm tội mắc vào tệ nạn xã hội có 365 chị tham dự Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phát động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tác động tích cực việc tuyên truyền chủ trương Đảng, Chính sách pháp Luật Nhà Nước triển khai quán triệt hội quần chúng phụ nữ 548 có 14.893 lượt chị tham dự, Qua đó vận động xây dựng mơ hình, phong trào phụ nữ tiết kiệm chi tiêu hàng ngày mổi chị từ 2.000-5.000đ,sau 15 ngày giúp cho lượt chị từ 1,5-3 triệu đồng lần ,đến giúp cho 568 chị với số tiền 687 triệu 900 2.3 Những ưu điểm hạn chế công tác vận động phụ nữ: 18 2.3.1 Ưu điểm : Trong năm Hội LHPN phường tiếp tục tuyên truyền thực mặt công tác trọng tâm hội , tuyên truyền triển khai Chỉ thị, Nghị Đảng, Nghị hội cấp trên, Chính sách pháp luật Nhà Nước lồng ghép nội dung phong phú phù hợp với đối tượng phụ nữ giúp chị em nâng cao nhận thức chủ trương đường lối Đảng, Chương trình phát triển mục tiêu kinh tế xã hội đại phương, hoạt động hội phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đem lại thiết thực cho phụ nữ , nâng cao vai trò phụ nữ gia đình xã hội ,từ chị em tích cực tham gia vào phong trào hành động cách mạng địa phương tinh tưởng vào lảnh đạo Đảng Phối hợp lồng ghép tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng cống tệ nạn xã hội, ứng dụng khoa học kỷ thuật sản xuất nâng cao suất, tăng thu nhập kinh tế gia đình thực quyền bình đẳng phát triển phụ nữ Thường xuyên đổi nội dung phương thức hoạt động; đạo có sáng tạo mơ hình tập hợp quần chúng phù hợp, đa dạng thu hút nhiều đối tượng tham gia, tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, gắn với tổ chức xây dựng hội vững mạnh , tập trung phát triển hội viên đơi với kiện tồn máy tổ chức nâng cao chất lượng hội viên , chất lượng sinh hoạt hội; thường xuyên thực công tác, giới thiệu điển hình biểu dương khen thưởng kịp thời động viên nhân rộng phong trào Các chủ trương Chính sách, pháp luật củ Nhà Nước ban hành kịp thời đáp ứng nguyện vọng phụ nữ.Nghị hội cấp Nghị Đảng phường cụ thể hóa gắn với đời sống thiết thực phụ nữ, đặc biệt hoạt động hội, nhờ quan tâm lảnh đạo hội cấp ,của Đảng ủy-UBND phường ban ngành tạo điều kiện cho hội hoàn thành tốt 19 nhiệm vụ Đội ngũ cán Hội ln nhiệt tình ,có tinh thần trách nhiệm với phong trào có tinh thần tâm cao, chịu khó cơng việc, sâu sát với quần chúng phong trào hội , hoạt động có phân cơng cụ thể , chọn điểm đạo, tăng cường hỗ trợ chi hội tổ chức sinh hoạt, thực tốt công tác sơ tổng kết rút kinh nghiệm, điển hình nhân diện rộng 2.3.2 Hạn chế : Công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương sách Đảng,giáo dục tư tưởng phổ biến pháp luật Nhà Nước, xây dựng phẩm chất tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam tầng lớp phụ nữ chưa sâu rộng, phụ nữ vùng nông thôn , vùng đồng bào dân tộc khmer tôn giáo Chất lượng hoạt động sinh hoạt lệ chi, tổ hội nhiều hạn chế, chưa đạt chất lượng mong muốn, tỷ lệ sinh hoạt đông, tỷ lệ số hội viên sinh hoạt thường xuyên thấp phần lớn số hội viên làm ăn xa, tham gia sinh hoạt hội, công tác tập hợp phụ nữ hạn chế thành phần kinh tế Cơng tác đào tạo, quy hoạch bố trí cán chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, cán hội thường xuyên luân chuyển biến động , chưa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ , ảnh hưởng đến cơng tác Do trình độ lực củ cán hội chưa đáp ứng u cầu với đòi hỏi cơng tác vận động phụ nữ tình hình mới, phần cán chi, tổ hội chưa phát huy hết vai trò trơng chờ cấp , trình độ nhân trí khơng đồng đều, khả nhận thức tính tự giác hội viên chưa cao, khơng thấy quyền lợi trách nhiệm thân, cụ thể trình độ tay nghề quần chúng phụ nữ, nên lao động nữ gặp khó khăn tìm việc làm Kinh tế phường có phát triển thu nhập bình qn đầu người thấp,tỷ lệ hộ nghèo cao, tệ nạn xã hội bước xãy làm 20 ảnh hưởng đến đời sống gia đình mà trực tiếp phụ nữ.Việc tuyên truyền thực sách Đảng Nhà nước chưa phát huy cao, nhận thức xã hội phụ nữ bình đẳng giới hạn chế, làm ảnh hưởng đến việc phụ nữ tham gia tổ chức hội 2.4 Những hạn chế công tác vận động phụ nữ: Cán hội có nhiệt tình trình độ lực khả tuyên truyền vận động chưa đáp ứng yêu cầu, chưa trang bị đầy đủ kỷ năng, lực lảnh đạo,một số cán e dè, tự ti, thiếu mạnh dạng chủ động công tác nên đạt hiệu chưa cao, chua thật thu hút chị em phụ nữ Định kiến tồn gia đình xã hội ,cấp Ủy ủy ban chưa quan tâm đến công tác Hội, chưa nhận thức đầy đủ công tác cán nữ phận quan trọng công tác cán Đảng, chưa thật coi trọng , chủ động tạo nguồn công tác tạo nguồn cán nữ, đồng thời có biểu hẹp hòi, thiếu tinh tưởng vào khả cán nữ, ngại tuyển dụng nữ, đánh giá, sử dụng thiếu khách quan Cơ hội tham gia đào tạo để nâng cao trình độ, lực cán nữ vẵn khó khăn, sách bất cặp, Cán nữ kế cận quy hoạch chưa tạo điều kiện để học tập, phấn đấu rèn luyện qua thực tiễn, Vì nguồn dự bị cán lảnh đạo quản lý chất lượng chưa cao,cho nên cần cán nữ tham gia lảnh đạo, quản lý không đủ tiêu chuẩn qui định Đời sống kinh tế hội gặp nhiều khó khăn, kinh phí hoạt động sở hội q ảnh hưởng nhiều đến công tác hoạt động hội tổ chức hoạt động phong trào Bên cạnh có nhiều biến đổi khí hậu, xãy nhiều dịch bệnh, giá thị trường nhiều mặt hàng tăng vọt, đời sống chị em phụ nữ gặp nhiều khó khăn phải xa hương cầu thực nên số chị em làm ăn xa ngày đông,ảnh hưởng lớn đến việc vận động tập hợp quần chúng phụ nữ Chương 3: số giải pháp để nâng cao vai trò Hội phụ nữ 21 phường công tác vận động phụ nữ: 3.1 Nâng cao nhận thức công tác vận động phụ nữ thực bình đẳng giới: Thực cơng tác vận động phụ nữ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị số 04 ngày 12/7/1993 Bộ trị đổi tăng cường cơng tác vận động phụ nữ tình hình nêu rõ “Giải phóng phụ nữ mục tiêu nội dung quan trọng công đổi mới” Quán triệt thị số 37 ngày 16/5/1994 Ban Bí Thư “một số vấn đề cơng tác phụ nữ tình hình mới” quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác vận động phụ nữ khẳng định vai trò vị trí phụ nữ Đồn kết vận động tầng lớp phụ nữ tích cực lao động, học tập sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy tiềm chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội , nâng cao trình dộ mặt, cải thiện đời sống vật chất tinh thần chị em phụ nữ, thực bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ yêu nước ,sáng tạo, trung hậu, đảm đang,đi đôi với việc phát triển tổ chức hội vững mạnh Mục tiêu giải phóng phụ nữ thiết thực cải thiện đời sống tinh thần chị em, nâng cao vị trí xã hội người phụ nữ, thực tốt nam nữ bình đẳng, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có kiến thức động sáng tạo, biết làm giàu đáng, quan tâm đến lợi ích xã hội cộng đồng có lòng nhân hậu, chế độ phong kiến phụ nữ người phải chịu áp bốc lột bất công, bất công xã hội định kiến trọng nam khinh nữ xem phụ nữ người nô lệ nhà “Nhất nam viết hữu,thập nữ viết vơ”, “Nữ sanh ngoại tộc ”…Người phụ nữ khơng có địa vị gia đình ngồi xã hội phải làm lụng công việc nhà hàng ngày không công phục vụ cho chồng con, không xã hội cơng nhận, người nam dùng quyến gia trưởng áp người phụ nữ, định việc nhà , tham gia hoạt động xã hội 22 bên ngồi phụ nữ khơng có quyền cho ý kiến , người phụ nữ không tham gia hoạt động xã hội mà lo chuyễn bếp núc họ quan niệm “Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp” Trong điều kiện quan điểm đạo Đảng công tác vận động quần chúng hành động thiết thực, nhận thức vai trò trách nhiệm người phụ nữ thực đổi cơng tác vận động quần chúng phụ nữ giai đoạn cách mạng nay.Chủ tịch Hồ Chí Minh ln coi trọng vai trò Hội LHPN tồn đời sống xã hội, đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội Do Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chi Minh để xây dựng phát triển tổ chức hội rộng lớn nay, công tác vận động phụ nữ trách nhiệm Đảng Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tồn xã hội gia đình, Đảng lãnh đạo giải phóng phụ nữ thơng qua máy Nhà Nước, đoàn thể nơi bồi dưỡng ,đào tạo phát triển hội viên có phụ nữ 3.2 Đổi nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức giới, gia đình cơng tác vận động phụ nữ: Tun truyền, giáo dục chủ trương đường lối Đảng, pháp luật Nhà Nước, kiến thức giới Để đạt hiệu phong trào vận động quần chúng phải đa dạng nội dung , hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu, tăng cường tuyên truyền miệng đến người dân, đặc biệt trọng tuyên truyền phụ nữ người dân tộc, tôn giáo Đồng thời giúp cho người hiểu rõ quyền lợi đáng thân để có đủ khả tự bảo vệ mình, qua nâng cao nhận thức giới để chăm sóc bảo vệ thân gia đình, có sống ấm no hạnh phúc Nâng cao kiến thức kỷ cho cán làm công tác tuyên truyền ,báo cáo viên cấp hội nhằm để cung cấp thông tin kiến thức, kỷ sống cho phụ nữ ,nhất nữ niên tập trung vùng trọng điểm có tệ nạn xã hội, 23 bạo lực phụ nữ,kết với người nước ngồi qua môi giới bất hợp pháp Kết hợp ngành tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội ,phòng chống HIV, thực tốt cơng tác kế hoạch hóa gia đình, tổ chức ngày gia đình Việt Nam 26/8 nhiều hình thức, giao lưu với gia đình tiêu biểu ,thực tốt gia đình văn hóa Nhằm phòng chống hành vi xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ , trẻ em, bạo lực gia đình, đơi với biểu dương, nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt 3.3 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục chăm sóc bảo vệ trẻ em hoạt động xã hội: Hội LHPN trung tâm tập hợp đoàn kết giáo dục,rèn luyện xây dựng đội ngũ cán Hội Hội viên chổ dựa tinh thần chị em phụ nữ, nhịp cầu nối hội viên với Đảng Nhà nước, nơi để tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối Đảng sách pháp Luật Nhà Nước đến quần chúng phụ nữ, bên cạnh hội nắm tâm tư nguyện vọng hội viên quần chúng để phản ảnh kịp thời lên cấp ủy quyền góp phần cho Nhà Nước hồn thiện hệ thống sách,chế độ phụ nữ Giáo dục, chăm sóc gia đình, đặc biệt cháu có hồn cảnh khó khăn nhiệm vụ thường xuyên Hội phụ nữ, trẻ em nguồn hạnh phúc gia đình, hệ tương lai đất nước, người kế tục vào nghiệp, xây dựng bảo vệ đất nước, hệ lao động sau này, thơng qua hoạt động thiết thực chăm sóc trẻ em động viên bậc phụ huynh yên tâm cơng tác san phần khó khăn phụ nữ nữ công nhân viên chức lao động, động viên khuyến khích chị em phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc “Lá lành đùm rách” khơi dậy tin thần tương thân tương giúp khó khăn hoạn nạn,hỗ trợ giúp tiến Phong trào “giỏi việc nước,đảm việc nhà” năm qua Hội xây dựng người phụ nữ có trình độ lực sức khỏe có lòng nhân hậu hiếu 24 thảo với ông bà, cha mẹ, nuôi tốt dạy ngoan, học giỏi xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng , tiến hạnh phúc bền vững, phát huy tiềm trí tuệ lao động sáng tạo, nhằm xây dựng chuẩn mực người phụ nữ giai đoạn Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên phải xây dựng chương trình cụ thể hóa mục tiêu thi đua,tiêu chuẩn bình xét khen thưởng phù hợp kịp thời đối tượng,đôn đốc, nuôi dưỡng phong trào ,chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến cá nhân tập thể đơn vị, địa phương, việc đăng ký đầu năm,qua phong trao “giỏi việc nước,đảm việc nhà” xuất chị em phụ nữ điển hình, cần có kế hoạch bồi dưỡng, đưa đào tạo huy hoạch nữ kịp thời 3.4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác hội: Lê Nin nói :“trong lịch sử chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào” 25 ... lớn đến việc vận động tập hợp quần chúng phụ nữ Chương 3: số giải pháp để nâng cao vai trò Hội phụ nữ 21 phường công tác vận động phụ nữ: 3.1 Nâng cao nhận thức công tác vận động phụ nữ thực bình... thực tế công tác hội , vận động tập hợp phụ nữ giúp cho Hội LHPN hiểu rõ vai trò, vị trí chức hoạt động Hội, từ đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò tổ chức hội cơng tác vận động phụ nữ 4/-Phương... sản Việt Nam công tác vận động phụ nữ ,nắm vững thực trạng công tác vận động phụ nữ địa bàn. Từ đề giải pháp phù hợp để nâng cao công tác vận động tập hợp đông đảo quần chúng phụ nữ tham gia vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 thành phố trà vinh tỉnh trà vinh , Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 thành phố trà vinh tỉnh trà vinh