Quản lý đào tạo tại trường cao đẳng quốc tế hà nội theo tiếp cận CIPO

130 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HOÀNG VĨ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN CIPO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HOÀNG VĨ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN CIPO Ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 8.14.01.14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VŨ DŨNG HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn đề tài nghiên cứu Tác giả Trần Hoàng Vĩ i LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn tốt nghiệp học tập miệt mài cá nhân em sau năm Học viện, với giảng dạy nhiệt tình Thầy Cô, giúp đỡ tạo điều kiện phương diện Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Khoa Tâm lý giáo dục, phòng, ban Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Quý Thầy, Cơ giáo Khoa Tâm lý Giáo dục tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Vũ Dũng - Thầy hướng dẫn, Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập thể cán quản lý giảng viên, em sinh viên Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu giúp đỡ thực Luận văn Mặc dù thân em cố gắng trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn song không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp dậy q báu Q Thầy, Cơ bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Hoàng Vĩ ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THEO TIẾP CẬN CIPO 1.1 Đào tạo trường cao đẳng theo tiếp cận CIPO 1.2 Quản lý đào tạo trường cao đẳng theo hướng tiếp cận mơ hình IPO 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo theo tiếp cận CIPO 28 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN CIPO 31 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 31 2.2 Thực trạng đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 40 2.3 Thực trạng quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO 46 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO 59 Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN CIPO 63 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý đào tạo 63 3.2 Các biện pháp quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO 64 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 75 3.4 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 85 iii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình CIPO 11 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 33 Bảng 2.1: Quy mô, ngành nghề tuyển sinh 32 Bảng 2.2: Khách thể nghiên cứu tiêu chí (nhóm khách thể sinh viên) 34 Bảng 2.3: Khách thể tiêu chí (nhóm khách thể cán bộ, giáo viên) 34 Bảng 2.4: Mức độ đạt mục tiêu đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (theo đánh giá sinh viên) 40 Bảng 2.5: Mức độ đạt mục tiêu đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (theo giới tính sinh viên) 41 Bảng 2.6: Mức độ đạt mục tiêu đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (theo đánh giá giáo viên) 42 Bảng 2.7: Mức độ đạt mục tiêu chương trình đào tạo 43 Bảng 2.8: Mức độ thực hình thức đào tạo phương pháp đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội 44 Bảng 2.9: Mức độ thực hình thức đào tạo phương pháp đào tạo trường (theo giới tính) 45 Bảng 2.10: Đánh giá mức độ thực quản lý đầu vào trường .46 Bảng 2.11: Đánh giá mức độ thực quản lý đầu vào trường (theo tiêu chí năm học) 50 Bảng 2.12: Đánh giá mức độ thực quản lý trình nhà trường .54 Bảng 2.13: Đánh giá mức độ thực quản lý đầu nhà trường 56 Bảng 2.14: Đánh giá mức độ ảnh hưởng bối cảnh đến quản lý đào tạo sinh viên 57 Bảng 2.15: Đánh giá mức độ ảnh hưởng bối cảnh đến quản lý đào tạo giáo viên 58 Bảng 3.1: Khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 76 Bảng 3.2: Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 76 iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực, nhân lực qua đào tạo nghề ba trụ cột tăng trưởng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam Chất lượng nguồn nhân lực ba khâu đột phá để thực Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 Phát triển nâng cao chất lượng đào tạo nghề yêu cầu, đòi hỏi đất nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực cạnh tranh kinh tế Từ năm 2002 đến nay, dạy nghề Nhà nước xã hội quan tâm đầu tư tài nguồn lực khác, có bước phát triển tích cực, bước đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề cho ngành kinh tế, đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm, ngành kinh tế mũi nhọn Trong thời gian qua, giáo dục dạy nghề có bước phát triển thực xã hội hóa Nội dung, chương trình đào tạo, trang thiết bị đổi mới, nhiên, bộc lộ hạn chế, yếu chất lượng đào tạo mà nguyên nhân chủ yếu vấn đề lý chất lượng đào tạo chưa trường dạy nghề quan tâm mức Vấn đề quản lý đào tạo trường Cao đẳng nghề ý đến đầu vào (hoạt động tuyển sinh), trình đào nghề chưa quan tâm mức, học viên trường chưa đáp ứng yêu cầu công việc doanh nghiệp Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội trường đào tạo nhiều chuyên ngành khác cho thủ nước trình độ cao đẳng Gần 10 năm công "xây dựng, đổi trồng người", nơi đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho nước đáp ứng nhu cầu xã hội, vấn đề chất lượng đào tạo lãnh đạo nhà trường quan tâm Tuy nhiên, công tác quản lý đào tạo trường nhiều bất cập: công tác tuyển sinh chưa đầu tư đồng (theo hình thức khác nhau); chương trình đào tạo theo hình thức tín chưa thực thống tồn khối Cao đẳng; q trình dạy - học chưa có quản lý đồng từ cấp khoa, môn lên cấp trường; nhà trường chưa quan tâm mức việc quản lý thông tin sinh viên sau tốt nghiệp Với thực trạng trên, để thực Nghị 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Đổi toàn diện Giáo dục đào tạo”, Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng “Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội”, giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030” tập trung nâng cao công tác quản lý đào tạo theo hướng tiếp cận tiên tiến Quốc tế khu vực Trong trình day, học tập, nghiên cứu phương pháp quản lý đào tạo theo nhiều cách tiếp cận Việt Nam Quốc tế, tác giả nhận thấy phương pháp tiếp cận CIPO phù hợp với đặc thù quản lý đào tạo trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội giai đoạn Xuất phát từ yêu cầu lý luận thực tiễn; chủ trương Đảng Chính phủ đổi quản lý giáo dục, vào thực trạng nhu cầu đổi quản lý đào tạo trường Cao đẳng nghề tác giả chọn đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ tác giả với đề tài: “Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO” với mục đích góp phần nâng cao chất lượng, đổi giáo dục nhà trường Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý đào tạo nghề Việt Nam nội dung nhà khoa học quản lý, chuyên gia nghiên cứu, tìm hướng vận dụng hàng chục năm qua ứng với giai đoạn phát triển đất nước Gần đây, xu đổi quản lý đào tạo nghề Việt Nam tiếp cận với giới; đặc biệt hội nhập sâu rộng, nhiều hội phát triển mở với thách thức có tác động tiêu cực đến hệ thống giáo dục vả đào tạo Năm 2002, tác giả Trần Khánh Đức xuất “Giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực” [15]; năm 2004, tác giả Đỗ Minh Cương Mạc Văn Tiến xuất “Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam – Lý luận thực tiễn”; năm 2005, tác giả Nguyễn Viết Sự xuất “Giáo dục nghề nghiệp – Những vấn đề giải pháp” Các chuyên khảo tập hợp viết tác giả sở lý luận, sở thực tiễn, phương pháp luận quản lý phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, kinh nghiệm nước phát triển giáo dục nghề nghiệp… có bàn luận tới công tác quản lý đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực Năm 2010, tác giả Nguyễn Đức Trí Phan Chính Thức xuất “Một số vấn đề quản lý sở dạy nghề” đề cập tổng quan toàn diện hoạt động quản lý sở dạy nghề có giới thiệu tương đối chi tiết đến công tác quản lý trình đào tạo sở dạy nghề Những chuyên khảo góp phần định hướng phương thức quản lý đào tạo theo cách tiếp cận hướng tới chất lượng tiếp cận thị trường [47] Năm 1998 2005, Tổng cục dạy nghề thực đề tài “Nghiên cứu đánh giá hệ thống sở đào tạo nghề, kiến nghị biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước công tác dạy nghề” “Hệ thống dạy nghề Việt Nam tiến trình hội nhập với nước khu vực giới” với nội dung chủ yếu khảo sát thực trạng hệ thống sở đào tạo nghề nước ta, từ kiến nghị biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước dạy nghề Đây giải pháp có tính vĩ mơ nhằm định hướng cơng tác quản lý đào tạo nghề giai đoạn Cũng có số luận án tiến sĩ liên quan đến công tác quản lý đào tạo như: luận án Phan Chính Thức (2003) “Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố” ; luận án Nguyễn Ngọc Hùng (2006) với đề tài “Quản lý dạy học thực hành theo tiếp cận lực thực cho sinh viên sư phạm kỹ thuật”; luận án Nguyễn Đức Tĩnh (2007) “Quản lý nhà nước đầu tư phát triển đào tạo nghề nước ta - thực trạng giải pháp”; luận án Đào Thị Thanh Thuỷ (2012), Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”; luận án Phạm Minh Phương (2013) “Quản lý đào tạo nhân lực doanh nghiệp may Việt Nam giai đoạn nay”; luận án Nguyễn Thị Hằng (2013) “Quản lý đào tạo nghề trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội” [23] Nhiều tác giả tập trung nghiên cứu mơ hình CIPO quản lý theo mơ hình CIPO: tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Loan Nguyễn Xuân Thức nghiên cứu đề tài “Vận dụng tiếp cận CIPO vào quản lý dạy học Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập” qua hệ thống hóa sở lý luận dạy học theo mơ hình CIPO xây dựng biện pháp quản lý dạy học theo xây dựng xã hội học tập Luận văn thạc sỹ tác giả Đàm Thị Diệu Thúy nghiên cứu “Quản lý đào tạo trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội theo tiếp cận CIPO”, luận văn đánh giá thực trạng quản lý đào tạo trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo tiếp cận CIPO đề xuất biện pháp đánh giá cấp thiết khả thi Bài viết tác giả Phạm Thị Như Phong đăng tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng năm 2017 “Về chất lượng dạy học trường Trung học phổ thơng theo mơ hình đảm bảo chất lượng CIPO”, cơng trình nghiên cứu vận dụng mơ hình CIPO để đánh giá chất lượng dạy học trường Trung học phổ thông khẳng định chất lượng đầu vào ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học Như vậy, có nhiều cơng trình nghiên cứu quản lý đào tạo vận dụng mơ hình CIPO quản lý đào tạo, quản lý chất lượng, quản lý hoạt động dạy học, nhiên chưa có tác giả nghiên cứu quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận mơ hình CIPO Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận mơ hình CIPO đề tài luận văn nhằm đề xuất số biện pháp quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận mô hình CIPO góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lực quản lý đào tạo nhà trường 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận quản lý đào tạo Trường Cao đẳng theo tiếp cận CIPO - Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO - Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Văn qui định tuyển sinh công bố công khai dễ tiếp cận với bên liên quan Phát triển nội dung chương trình đào tạo - Chương trình đào tạo xây dựng, điều chỉnh hàng năm phù hợp với chuẩn đầu - Văn chương trình đào tạo, mô đun, môn học công bố công khai - Nội dung chương trình đào tạo đảm bảo cân lý thuyết, thực hành thực tập - Nội dung chương trình đào tạo cụ thể hóa thành chương trình mơ đun, mơn học thi - Tốt nghiệp - Nội dung chương trình đào tạo, mơ đun, mơn học rà sốt, điều chỉnh cập nhật thường xuyên Quản lý người dạy - Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên - Tuyển chọn giảng viên - Quản lý sử dụng đội ngũ giảng viên - Đào tạo bồi dưỡng giảng viên - Đánh giá giảng viên Quản lý người học Quản lý hồ sơ đầu vào Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực quy chế, quy định học tập rèn luyện sinh viên Quản lý xử lý kỷ luật; khen thưởng sinh viên theo QĐ Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp giải chế độ, sách Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định Quản lý, tổ chức cấp phát văn chứng cho người học Quản lý sở vật chất Lập kế hoạch sử dụng sở vật chất 87 Bố chí lực lượng quản lý sở vật chất Chỉ đạo sử dụng sở vật chất Kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng sở vật chất phục vụ đào tạo Tổ chức bồi dưỡng sử dụng trang thiết bị, sở vật chất Câu 5: Xin thầy/cơ cho ý kiến đánh giá mức độ thực quản lý trình Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TT NỘI DUNG Quản lý hoạt động dạy giáo viên - Quản lý phân công giảng dạy khoa giáo viê - Quản lý việc thực lên lớp, tiến độ giảng dạy củ giảng viên - Quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh giáo viên - Quản lý tính định mức chế độ giảng dạy cho GV Quản lý hoạt động học sinh viên - Lập kế hoạch học tập sinh viên theo kỳ - Chỉ đạo hoạt động học lớp tự học sinh viên - Tổ chức thực hoạt động học sinh viên - Tổ chức đánh giá kết học tập, rèn luyện sinh viê Kiểm tra, đánh giá - Lập kế hoạch thi, kiểm tra đánh giá với khóa học - Xây dựng hình thức kiểm tra đánh giá - Tổ chức triển khai đánh giá sinh viên tồn khóa họ - Giám sát coi thi, kiểm tra đánh giá Câu 6: Xin thầy/cô cho ý kiến đánh giá mức độ thực quản lý đầu Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? 88 TT Cấp phát văn bằng, chứng - Lưu trữ định liên quan đến điều kiện tốt nghiệp danh sách công nhận tốt nghiệp - Lập sổ lưu phát nhận văn chứng - Cập nhật thông tin cấp sinh viên lên trang thông tin điện tử nhà trường - Tổ chức phát quy chế đào tạo Thông tin phản hồi sở sử dụng lao động - Nhà trường cung cấp cho sở sử dụng lao động thông tin sinh viên tốt nghiệp - Tổ chức hội nghị việc làm sở đào tạo sở sử dụng lao động - Cơ sở sử dụng lao động phản hồi cho nhà trường chất lượng sinh viên trường - Quản lý thông tin khả đáp ứng với công việc sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm - Nhà trường tiến hành điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội Câu 7: Xin thầy/cô cho ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng bối cảnh đến quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? TT Nội dung Tình hình kinh tế, trị, xã hội Thủ Sự phát triển khoa học kỹ thuật Trình độ quản lý lãnh đạo nhà trường Hội nhập giao lưu quốc tế Nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực 89 Môi trường nghệ thuật Mối quan hệ nhà trường với sở đào tạo văn hóa nghệ thuật khác Câu Em cho biết thuận lợi khó khăn hoạt động đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? Thuận lợi: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… … Khó khăn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu Xin thầy/cô cho biết số thông tin cá nhân Giới tính : Độ tuổi: 46-60 Trình độ chun mơn: Số năm cơng tác trường: Dưới năm năm Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Thầy/Cô! 90 Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN SỐ (Dành cho sinh viên) Để góp phần nâng cao hiệu quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO, em vui lòng cho biết ý kiến, đánh giá số nội dung sau cách đánh dấu (x) khoanh tròn vào tương ứng với suy nghĩ em I Thực trạng đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội Câu 1: Em cho ý kiến mức độ đạt mục tiêu đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội gì? TT NỘI DUNG Hình thành phát triển phẩm chất đạo đức Cung cấp kiến thức bản, kiến thức thực tế kiến thức lý thuyết ngành nghề đào tạo Hình thành kỹ nhận thức, kỹ thực hành nghề nghiệp kỹ giao tiếp Hình thành lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm Câu 2: Em cho ý kiến mức độ thực nội dung chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? TT NỘI DUNG Chương trình đào tạo thể mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo đảm bảo tính liên thơng Nội dung chương trình chỉnh sửa, bổ sung định Nội dung chương trình có tỉ lệ lý thuyết thực hành h 91 Câu 3: Em cho ý kiến mức độ thực hình thức đào tạo phương pháp đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? Mức độ thực TT Hình thức tổ chức đào tạo đa dạng - Học lớp - Làm tập lớn - Làm khóa luận tốt nghiệp - Thực tập, thực hành thực tế Phương pháp đào tạo - Kết hợp rèn luyện lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn - Làm việc theo nhóm (group) - Giáo dục điện tử (Elearning) II Thực trạng quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo hướng tiếp cận CIPO Câu 4: Em cho ý kiến đánh giá mức độ thực quản lý đầu vào Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội? TT Công tác tuyển sinh - Chính sách qui định tuyển sinh rõ ràng, minh bạch công - Các tiêu chí hay yêu cầu tuyển sinh phù hợp với chương trình đào tạo theo ngành nghề đào tạo - Quy trình tuyển sinh phù hợp với tham dự bên liên quan 92 - Văn qui định tuyển sinh công bố công khai dễ tiếp cận với bên liên quan Phát triển nội dung chương trình đào tạo - Chương trình đào tạo xây dựng, điều chỉnh hàng năm phù hợp với chuẩn đầu - Văn chương trình đào tạo, mô đun, môn học công bố công khai - Nội dung chương trình đào tạo đảm bảo cân lý thuyết, thực hành thực tập - Nội dung chương trình đào tạo cụ thể hóa thành chương trình mơ đun, mơn học thi - Tốt nghiệp - Nội dung chương trình đào tạo, mơ đun, mơn học rà sốt, điều chỉnh cập nhật thường xuyên Quản lý người dạy - Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên - Tuyển chọn giảng viên - Quản lý sử dụng đội ngũ giảng viên - Đào tạo bồi dưỡng giảng viên - Đánh giá giảng viên Quản lý người học - Quản lý hồ sơ đầu vào - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực quy chế, quy định học tập rèn luyện sinh viên - Quản lý xử lý kỷ luật; khen thưởng sinh viên theo QĐ - Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp giải chế độ, sách Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định - Quản lý, tổ chức cấp phát văn chứng cho người học 93 Quản lý sở vật chất Lập kế hoạch sử dụng sở vật chất Bố chí lực lượng quản lý sở vật chất Chỉ đạo sử dụng sở vật chất Kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng sở vật chất phục vụ đào tạo Tổ chức bồi dưỡng sử dụng trang thiết bị, sở vật chất Câu 5: Em cho ý kiến đánh giá mức độ thực quản lý trình Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội TT Quản lý hoạt động dạy giáo viên - Quản lý phân công giảng dạy khoa giáo viên - Quản lý việc thực lên lớp, tiến độ giảng dạy giảng viên - Quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh giáo viên - Quản lý tính định mức chế độ giảng dạy cho giáo GV Quản lý hoạt động học sinh viên - Lập kế hoạch học tập sinh viên theo kỳ - Chỉ đạo hoạt động học lớp tự học sinh viên - Tổ chức thực hoạt động học sinh viên - Tổ chức đánh giá kết học tập, rèn luyện sinh viên Kiểm tra, đánh giá - Lập kế hoạch thi, kiểm tra đánh giá với khóa học - Xây dựng hình thức kiểm tra đánh giá - Tổ chức triển khai đánh giá sinh viên tồn khóa học - Giám sát coi thi, kiểm tra đánh giá 94 Câu 6: Em cho ý kiến đánh giá mức độ thực quản lý đầu Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? TT Cấp phát văn bằng, chứng - Lưu trữ định liên quan đến điều kiện tốt nghiệp danh sách công nhận tốt nghiệp - Lập sổ lưu phát nhận văn chứng - Cập nhật thông tin cấp sinh viên lên trang thông tin điện tử nhà trường - Tổ chức phát quy chế đào tạo Thông tin phản hồi sở sử dụng lao động - Nhà trường cung cấp cho sở sử dụng lao động thông tin sinh viên tốt nghiệp - Tổ chức hội nghị việc làm sở đào tạo sở sử dụng lao động - Cơ sở sử dụng lao động phản hồi cho nhà trường chất lượng sinh viên trường - Quản lý thông tin khả đáp ứng với công việc sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm - Nhà trường tiến hành điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội 95 Câu 7: Em cho ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng bối cảnh đến quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? TT Nội dung Tình hình kinh tế, trị, xã hội Th Sự phát triển khoa học kỹ thuật Trình độ quản lý lãnh đạo nhà trường Hội nhập giao lưu quốc tế Nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực Mơi trường văn hóa nhà trường Mối quan hệ nhà trường với s tạo khác Câu Em cho biết thuận lợi khó khăn hoạt động đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội nay? Thuận lợi: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Khó khăn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu Em cho biết số thơng tin cá nhân Giới tính : Độ tuổi: Trình độ chun mơn: Số năm học trường: Xin chân thành cảm ơn cộng tác em! 96 ... pháp quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THEO TIẾP CẬN CIPO 1.1 Đào tạo trường cao đẳng theo tiếp cận CIPO. .. quản lý đào tạo Trường Cao đẳng theo tiếp cận CIPO - Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo tiếp cận CIPO - Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Quốc. .. 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THEO TIẾP CẬN CIPO 1.1 Đào tạo trường cao đẳng theo tiếp cận CIPO 1.2 Quản lý đào tạo trường cao đẳng theo hướng tiếp cận mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo tại trường cao đẳng quốc tế hà nội theo tiếp cận CIPO , Quản lý đào tạo tại trường cao đẳng quốc tế hà nội theo tiếp cận CIPO