THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO dục NGÔN NGỮ dân tộc THIỂU số CHO học SINH NGƯỜI dân tộc THIỂU số TỈNH đắk lắk

92 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGỌC QUANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN M’DRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG ĐẮK LẮK, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGỌC QUANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN M’DRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK Ngành: Chính sách cơng Mã số: 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS BÙI NGUYỄN NAM ĐẮK LẮK, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài "Thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk" kết nghiên cứu cá nhân với trình giúp đỡ tận tình người hướng dẫn kho học TS Nguyễn Bùi Nam Các trích dẫn, số liệu nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp Luận văn chép mà khơng có nguồn trích dẫn nguồn, tác giả Đắk Lắk, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Ngọc Quang LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài "Thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk" tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết sâu sắc đến TS Nguyễn Bùi Nam, người hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi hoàn thành luận văn Xin cảm ơn Lãnh đạo Học viện khoa học xã hội, Văn phòng Khoa Chính sách công tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành khố học Xin cảm ơn Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, quan, ban, ngành huyện M'Drắk tạo điều kiện cung cấp thông tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khích lệ, ủng hộ giúp đỡ tơi suốt thời gian học hồn thành luận văn Đắk Lắk, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Ngọc Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 10 1.1 Khái niệm ý nghĩa quản lý chi ngân sách Nhà nước 10 1.2 Nội dung thực sách quản lý chi ngân sách Nhà nước 27 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến thực quản lý chi ngân sách Nhà nước 37 Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN M’DRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 44 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện M'Drắk 44 2.2 Tình hình thực sách quản lý chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện M’Drắk 46 2.3 Đánh giá kết thực sách quản lý chi ngân sách Nhà nước địa bàn huyện M’Drắk 61 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN TRÊNĐỊA BÀNHUYỆNM’DRẮK 65 3.1 Quan điểm, định hướng thực sách quản lý chi ngân sách Nhà nước huyện M’Drắk 65 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh thực sách quản lý chi ngân sách Nhà nước huyện M’Drắk 66 3.3 Một số kiến nghị 70 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 Chữ viết tắt KBNN HĐND UBND NSNN DANH MỤC CÁC BẢNG TÊN BẢNG Bảng 2.1: Chi ngân sách huyện M’Drắk năm 2015 Bảng 2.2: Chi ngân sách huyện M’Drắk năm 2016 Bảng 2.3: Chi ngân sách huyện M’Drắk năm 2017 Bảng 2.4: Tổng hợp chi ngân sách huyện M’Drắk giai đoạn 2015 - 2017 DANH MỤC CÁC HÌNH, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TÊN CÁC HÌNH, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 2.1: Biểu đồ chi NSNN huyện M’Drắk giai đoạn 2015 - 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc quản lý NSNN nước ta bước hoàn thiện kể từ sau có Luật Ngân sách Nhà nước (20/03/1996), sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh luật NSNN (20/05/1998), sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước (16/12/2002) bắt đầu thực từ 01/01/2004 sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước (25/6/2015) bắt đầu thực từ 01/01/2017 Có thể nhận thấy việc quản lý NSNN Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, trọng Việc quản lý NSNN bước hoàn thiện, hệ thống chế sách chế quản lý tài nâng cao tính chủ động trách nhiệm quan, tổ chức cá nhân việc quản lý sử dụng NSNN Từ khai thác tốt nội lực, đa dạng hoá nguồn vốn cho đầu tư phát triển, sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn vốn NSNN Tuy nhiên, thực tế tồn số khuyết điểm, hạn chế, dẫn đến việc quản lý sử dụng NSNN chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến q trình thực sách quản lý chi NSNN Ở số địa phương việc thực chi NSNN lúng túng, thiếu thống nhất, xẩy tình trạng sử dụng NSNN lãng phí, dàn trải, nạn tham ô, tham nhũng, biển thủ tiền tài sản Nhà nước xẩy Huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk địa phương không ngoại lệ, việc thực sách thu, chi NSNN nói chung thực sách quản lý chi NSNN nói riêng thời gian qua bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém: Cơng tác thực sách quản lý chi NSNN xảy tình trạng chi ngồi kế hoạch theo chế xin cho; việc kiểm soát chi ngân sách, chế phân cấp quản lý ngân sách, tổ chức máy quản lý NSNN nhiều vấn đề tồn chưa củng cố hồn thiện; bố trí vốn đầu tư xây dựng hàng năm dàn trải, lăng phí; chế bao cấp mang dấu ấn nặng nề sinh tình trạng thiếu động sáng tạo quản lý NSNN; xã, thị trấn thiếu chủ động việc bố trí xếp điều hành chi theo dự toán giao khả nguồn thu cho phép Mặt khác, sách quản lý vĩ mơ có bất cập, việc lập, định phân bổ ngân sách; thực khoán chi ngân sách số đơn vị chưa tích cực; sách tiết kiệm, chống lăng phí chi tiêu ngân sách chưa cụ thể hoá đầy đủ để có thực có hiệu nguồn kinh phí; việc thực sách chi ngân sách thiếu kiên quyết, nghiêm minh xử lý trường hợp vi phạm sách chế độ, chi tiêu lăng phí hiệu quả; tính cơng khai, minh bạch nhiều nơi chưa đảm bảo Trong bối cảnh đó, học viên chọn đề tài nghiên cứu “Thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk”, để làm sáng tỏ vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặc thù việc thực quản lý chi NSNN địa phương, tìm giải pháp để việc thực sách quản lý chi NSNN địa bàn đạt hiệu cao Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Một số nghiên cứu nước Năm 1940, V.O Key, viết “The lack of a Budgetary Theory” (Sự thiếu hụt lý thuyết ngân sách), nhấn mạnh rằng, cần xây dựng lý thuyết điều hành NSNN cho rằng, lý thuyết điều hành NSNN có vai trò quan trọng quản lý kinh tế vĩ mô lĩnh vực gia tăng hiệu phân bổ ngân sách phủ Sau nhiều năm theo dõi tình hình quản lý tài cơng nhiều quốc gia, IMF nhận thấy rằng, cần xây dựng khung lý thuyết điều hành ngân sách quốc gia để làm chuẩn mực đánh giá Vì thế, năm 1998 IMF biên soạn Tài liệu: Bộ Quy tắc minh bạch tài khóa, sau có điều chỉnh, bổ nhiều Tiểu kết chương Chương tác giả trình bày nội dung sau: - Đặc điểm địa bàn huyện M’Drắk, Tỉnh Đắk Lắk: Đặc điểm tự nhiên; Đặc điểm kinh tế xã hội; Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến q trình phát triển kinh tế xã hội huyện M’Drắk Thực sách quản lý chi NSNN trên địa bàn huyện M’Drắk Kết thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk Từ tác giả đưa đánh giá kết thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk gồm kết đạt được; Tồn hạn chế nguyên nhân Đây sở để tác giả đưa giải pháp Chương Chương 63 Chương CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN M’DRẮK 3.1 Quan điểm, định hướng thực sách quản lý chi ngân sách Nhà nước huyện M’Drắk 3.1.1 Quan điểm Tiếp tục xây dựng hoàn thiện pháp luật quản lý chi NSNN hoạt động thiết chế hệ thống trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân nhân dân Mục tiêu hồn thiện Một là, phải đảm bảo tính bao quát phạm vi, đối tượng mức độ quản lý, kiểm soát theo hướng tất khoản chi NSNN phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống KBNN Hai là, phải đảm bảo sử dụng mục đích, đối tượng, tiết kiệm hiệu quả, cơng tác kiểm sốt chi NSNN phải đáp ứng u cầu cấp đúng, cấp đủ, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, thực hành tiết kiệm Ba là, phải phân định rõ thẩm quyền, quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý Nhà nước chi NSNN có KBNN; đặc biệt phân biệt rõ trách nhiệm, quyền hạn người chuẩn chi với vai trò kiểm sốt chi KBNN Bốn là, hồn thiện kiểm soát chi NSNN phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, an sinh công xã hội; sử dụng cơng cụ để kiểm sốt điều tiết vĩ mô kinh tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện, cân đối vùng thông qua xác định cấu chi cho mục đích đối tượng theo thời kỳ định 64 3.1.2 Định hướng Một là, việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN phải bám sát chủ trương, sách Đảng, Nhà nước cải cách Tài cơng, trọng tâm đổi chế khốn chi, tiến tới kiểm soát theo kết đầu ra; xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách trung hạn đảm bảo tính thống điều hành; phát huy dân chủ công khai minh bạch sử dụng ngân sách Hai là, hạn chế đến mức tối đa việc cấp phát NSNN theo phương thức “lệnh chi tiền”, “ghi thu - ghi chi”, “kinh phí uỷ quyền”; nâng cao chất lượng lập dự tốn NSNN, khoản chi phải có dự toán, theo tiêu chuẩn định mức, mục lục ngân sách giới hạn tối đa gồm tổng mức cấu chi nhằm tạo thuận lợi cho công tác chuẩn chi đơn vị kiểm soát chi Ba là, cần tăng cường mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng biện pháp khoán biên chế kinh phí đơn vị hành chính; tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập Đồng thời, tiến tới thực việc cấp phát NSNN theo “kết đầu ra” thay cho việc kiểm soát chi theo “kết đầu vào” nay; tiến tới xây dựng áp dụng chế kiểm soát “cam kết chi” Bốn là, phải lấy cơng nghệ thơng tin làm nòng cốt phục vụ kiểm soát chi NSNN, hỡ trợ nâng cao hiệu chương trình cải cách hành chính, quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi theo chế “một cửa”; mở rộng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt toán điện tử song biện, đa biện địa bàn qua Ngân hàng… 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh thực sách quản lý chi ngân sách Nhà nước huyện M’Drắk 3.2.1 Chấp hành nguyên tắc phân cấp ngân sách Nhà nước đảm bảo ổn định, phát triển huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk Cần phải chấn chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk Hạn 65 chế phương thức “lệnh chi tiền”; thực “ghi thu – ghi chi” vật; tiến tới xóa bỏ “kinh phí ủy quyền” Cần tập trung đầu mối kiểm soát chi, phân định rơ thẩm quyền trách nhiệm quan, đơn vị quy trình kiểm soát chi ngân sách cấp Trong cấp phát cần tập trung vào đầu mối kiểm soát chi qua kho bạc, xây dựng quy chế quan hệ phối hợp phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn cấp phát ngân sách, khâu chuẩn chi kiểm soát chi 3.2.2 Xây dựng cấu hợp lý chi đầu tư phát triển chi thường xuyên Nâng cao chất lượng lập, phân bổ giao dự toán chi NSNN kịp thời, phục vụ tốt cho cơng tác kiểm sốt chi huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk Trước hết, bố trí ngân sách sát với với kế họach nhiệm vụ; tăng thời gian lập dự toán từ tháng lên 12 tháng, giao dự toán phải trước 31/12; phân tích dự báo kinh tế cần có tham gia địa phương Tổng mức dự tốn hàng năm Quốc hội phê chuẩn hình thức Đạo luật Cần đổi phương thức phân cấp nhiệm vụ chi, cần hoàn thiện quy định phân định nhiệm vụ chi cấp ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp quyền Qua đó, tạo điều kiện chế để quyền địa phương có tự chủ định định phân bổ nguồn lực, sử dụng nguồn lực theo thứ tự ưu tiên địa phương Cần hoàn thiện chế bổ sung ngân sách cấp ngân sách, hình thành phương thức phù hợp để xác định quy mô tổng nguồn ngân sách dùng để bổ sung cho địa phương, nguyên tắc sử dụng cho việc xác định mức bổ sung nhu cầu chi tiêu địa phương; hồn thiện hệ thống tiêu chí, ngun tắc bổ sung có mục tiêu, hạn chế xin cho 3.2.3 Hồn chỉnh quy trình lập dự tốn ngân sách Nhà nước 66 Hồn thiện, triển khai có hiệu quy trình giao dịch “một cửa” kiểm sốt chi NSNN huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk Cải tiến quy trình cách tách bạch thành phận riêng biệt, nơi tiếp nhận tư vấn hồ sơ phận trực tiếp giải công việc, hai phận kết hợp cách khoa học, hợp lý Hệ thống hoá tiêu chuẩn, định mức, đơn giá phù hợp đảm bảo tính thống để phục vụ kiểm soát chi NSNN qua huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk đạt chất lượng hiệu Trước mắt, tiêu chuẩn định mức ban hành cần phải hệ thống hóa, đồng thời tiến tới bổ sung đầy đủ, khoa học, đảm bảo tính thực tiển, thống pháp lý cao nhằm tạo thuận lợi cho trình kiểm sốt chi 3.2.4 Hồn thiện hạch tốn kế tốn toán thực chi ngân sách Nhà nước Kiểm soát vốn đầu tư, tăng cường trách nhiệm việc lập duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán Chuyển cấp vốn tập trung vào cấp NSNN để thực kiểm soát tập trung Triển khai thực cải cách hành theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 Chuẩn hố cơng khai thủ tục hành thuộc lĩnh vực KBNN theo đề án 30/QĐ-TTg nhằm nâng cao hiệu kiểm soát chi, hướng tới phục vụ khách hàng giao dịch Thực hoàn thiện cơng tác cải cách hành theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 3.2.5 Đổi tra, kiểm tra thực chi ngân sách Nhà nước Cải tiến quy trình kiểm sốt chi ngân sách qua huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk Cải tiến quy trình kiểm sốt phải khoa học, gọn nhẹ, rút ngắn thời gian giải cơng việc, tập trung vào đầu mối kiểm sóat chi sở 67 hình thành phận kiểm soát chi riêng; tiến tới hướng thống chi thường xuyên chi đầu tư phát triển thành quy trình kiểm sốt tổng thể Tăng cường mức độ chặt chẽ kiểm soát chi ngân sách Trong kiểm soát chi ngân sách phải ý tăng cường kiểm soát chặt chẽ khoản chi tạm ứng, ứng trước cho năm sau, khoản chi sử dụng tiền mặt, thời điểm khóa sổ tốn cuối năm Hồn thiện phương thức tốn khơng dùng tiền mặt khoản chi Ngân sách qua KBNN: Các khoản chi kiểm soát phải tập trung toán phương thức chuyển khoản trực tiếp, toán song biên đa biên qua ngân hàng, kể sử dụng toán qua ATM; hạn chế tối đa chi tiền mặt KBNN 3.2.6 Nâng cao lực quản lý chi ngân sách Nhà nước máy đội ngũ cán Tổ chức xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức làm tốt cơng tác kiểm sốt chi ngân sách huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk Quan tâm đến công tác đào tạo đào tạo lại, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trị, văn hóa nghề kho bạc, đồng thời sử dụng biện pháp khen thưởng kỹ luật nghiêm minh Quán triệt, huấn luyện chuyên môn cho đội ngũ cán quản lý tài kế toán đơn vị sử dụng NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk Tăng cường cập nhật, phổ biến kiến thức chế độ sách pháp luật có liên quan đến cơng tác kiểm sốt chi Tập huấn trao đổi kỹ nghiệp vụ đến đội ngũ bộ, cấp xã nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp 3.2.7 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin lực triển khai nghiên cứu khoa học - công nghệ môi trường Cải tiến hồn thiện cơng tác kế tốn thống kê NSNN nghiệp vụ 68 theo hướng ứng dụng công nghệ thơng tin đại Hồn thiện cơng tác kế tốn hành tiến tới xây dựng, nâng cấp thành kế tốn Nhà nước ứng dụng ngày nhiều cơng nghệ thơng tin đại; áp dụng phương pháp kế tốn dồn tích, lũy kế nhằm đáp ứng yêu cầu phân bổ ngân sách theo kết đầu theo kế hoạch Xây dựng quan hệ phối hợp tốt với quan, đơn vị có liên quan địa bàn huyện việc điều hành, kiểm soát sử dụng có hiệu kinh phí ngân sách: Để có mối quan hệ tốt, KBNN từ tỉnh đến huyện cần công khai quy trình thủ tục kiểm sốt chi 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Quốc hội Cần hướng tới giảm bớt xóa bỏ hệ thống ngân sách lồng ghép, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) quy định theo hướng: NSNN bao gồm ngân sách Trung ương ngân sách địa phương; ngân sách địa phương bao gồm ngân sách đơn vị hành cấp có HĐND UBND Quốc hội định dự tốn phân bổ ngân sách Trung ương; phê chuẩn toán ngân sách Trung ương, xem xét báo cáo tổng hợp dự toán toán NSNN Quy định rõ Bộ, quan Trung ương phải báo cáo giải trình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quan Quốc hội; quan, đơn vị địa phương phải báo cáo giải trình trước HĐND, UBND cấp tỉnh vấn đề có liên quan ngành mình, đơn vị việc lập, chấp hành toán thu, chi NSNN 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ Cần quy định cụ thể Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi để hạn chế phát sinh quỹ tài Nhà nước nằm ngồi NSNN Quy định rõ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), bội chi ngân 69 sách Trung ương chênh lệch thu chi ngân sách Trung ương; đó, chi ngân sách Trung ương khơng bao gồm chi trả nợ gốc; đồng thời, bội chi ngân sách Trung ương bù đắp vay nợ ngồi nước (bao gồm vay phát hành cơng trái, trái phiếu cho giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục… song không bao gồm khoản vay cho vay lại – nghĩa vụ nợ dự phòng Chính phủ) Bổ sung quy định Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi trách nhiệm báo cáo, giải trình Bộ, quan Trung ương tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trước Quốc hội, Chính phủ; chế độ báo cáo giải trình đơn vị dự toán UBND cấp trước HĐND, UBND cấp hiệu chi NSNN khâu lập, phân bổ, chấp hành toán thu, chi NSNN 3.3.3 Kiến nghị với tỉnh Đắk Lắk Hiện đại hố cơng nghệ tốn kinh tế quốc dân: Tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn khơng dùng tiền mặt, dụng cơng tác tốn qua ngân hàng, áp dụng thành thành tựu khoa học cơng nghệ cơng tác tốn kho bạc, hệ thống ngân hàng… Nghiên cứu xây dựng áp dụng chế kiểm soát chi NSNN theo hướng đại, phù hợp với thông lệ quốc tế Phối hợp bố trí chi thường xuyên chi đầu tư bảng chi ngân sách thống nhất, xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn Xây dựng áp dụng chế kiểm soát “cam kết chi” quy trình kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Xây dựng áp dụng chế kiểm soát chi phù hợp với phương thức cấp phát chi NSNN theo “kết đầu ra” Xây dựng áp dụng chế kiểm soát chi theo “giá trị” “nội dung” khoản chi NSNN 70 Tiểu kết chương Chương tác giả đưa nhóm giải pháp nhằm pháp đẩy mạnh thực sách quản lý chi NSNN huyện M’Drắk Bên cạnh tác giả đưa số kiến nghị nhằm thực giải pháp Các giải pháp vấn đề khoa học giải tồn tại, hạn chế q trình thực Chính sách chi ngân sách huyện M'Drắk Học viên hy vọng ý tưởng giải pháp nêu góp phần hữu ích, giúp cho q trình thực Chính sách chi ngân sách địa bàn huyện M'Drắk thời gian tới đạt hiệu 71 KẾT LUẬN Trong cơng đổi tồn diện kinh tế xã hội, kinh tế tài chính, ngân sách nói chung, đổi cơng tác kiểm sốt chi NSNN nói riêng trở thành công cụ điều tiết mạnh mẽ vơ quan trọng Nhà nước nói chung huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng Đề tài: “Thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk” tập trung giải cách yêu cầu nội dung đặt ra, cụ thể sau: + Làm rõ sở lý luận thực tiễn NSNN, thực sách quản lý chi NSNN + Phân tích đánh giá thực trạng thực sách quản lý chi + Trên sở phân tích trên, tác giả đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm đổi hồn thiện cơng tác thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Do thời gian kiến thức tác giả có hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế, mong quan tâm góp ý xây dựng thầy giáo, cô giáo bạn để đề tài hồn thiện có tính khả thi 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2003), Thơng tư 59/2003/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Chính phủ hướng dân chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, ban hành ngày 26/6/2003, Hà Nội Bộ Tài (2014), Quyết định số 2456/QĐ-BTC ban hành quy chế hoạt động tra chuyên ngành kho bạc Nhà nước , ban hành ngày 24/9/2014, Hà Nội Bộ Tài (2016), Thơng tư 342/2016/TT-BTC Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước, ban hành ngày 30/12/2016, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2015), Niên giám thống kê năm 2015, Đắk Lắk Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2016), Niên giám thống kê năm 2015, Đắk Lắk Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2017), Niên giám thống kê năm 2015, Đắk Lắk Chính phủ (2006), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Chính phủ hướng dân chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, ban hành ngày 06/6/2006, Hà Nội Chính phủ (2006), Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2007 - 2020, ban hành ngày 12/9/2006, Hà Nội Chính phủ (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước, ban hành ngày 21/12/2006, Hà Nội 10 Lê Ngọc Châu (2004), Một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi ngân 73 sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước điều kiện ứng dụng tin học, Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Tài chính, Hà Nội 11 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Cơ sở khoa học số vấn đề chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020c, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Huyện ủy M'Drắk (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện M'Drắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nxb Công ty TNHH MTV in Đắk Lắk, Đắk Lắk 13 Huyện ủy M'Drắk (2018), Báo cáo số 335-BC/HU tổng kết thực nhiệm vụ năm 2018, ban hành ngày 19/12/2018, Đắk Lắk 14 Trần Xuân Hải (2012), Tăng cường cơng tác quản lý tài cơng Việt Nam điều kiện nay, Đề tài cấp Bộ, Bộ Tài chính, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Hậu (2013), Đổi quy trình ngân sách Nhà nước Việt Nam nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 16 Ngơ Thanh Hồng (2012), Hồn thiện chế lập dự toán ngân sách Nhà nước gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo khuôn khổ trung hạn Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 17 Nguyễn Quang Hưng (2015), Đổi kiểm soát chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua Kho bạc Nhà nước, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài Chính, Hà nội 18 Kho bạc Nhà nước huyện M'Drắk (2015), Báo cáo Thống kê toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Đắk Lắk 19 Kho bạc Nhà nước huyện M'Drắk (2016), Báo cáo Thống kê toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Đắk Lắk 20 Kho bạc Nhà nước huyện M'Drắk (2017), Báo cáo Thống kê toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Đắk Lắk 21 Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu công, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 22 Dương Thị Bình Minh (2005), Quản lý chi tiêu cơng Việt Nam thực 74 trạng giải pháp, Nxb Tài chính, Hà Nội 23 Ngân hàng giới (1998), Các hệ thống tài phát triển, Nxb 24 Ngân hàng giới (1998), Cẩm nang quản lý chí tiêu công, Hà nội 25 Bùi Đường Nghiêu (2010), Đổi sách tài khóa đáp ứng u cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, Nxb Tài chính, Hà Nội 26 Quốc hội (2002), Luật Ngân sách nhà nước 2002, Hà Nội 27 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước 2015, Hà Nội 28 Sở Tài tỉnh Đắk Lắk (2010), Chiến lược Tài năm 2010 2020 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk 29 Sử Đình Thành (2005), Vận dụng phương thức lập ngân sách theo kết đầu quản lts chi tiêu cơng Việt Nam, Nxb Tài chính, Hà Nội 30 Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk (2018), Báo cáo số 440/BC-UBND kết thực tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ban hành ngày 30/11/2018, Đắk Lắk 31 Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk (2019), Báo cáo số 41/BC-UBND thuyết minh kết thống kê đất đai năm 2018 huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk, ban hành ngày 20/02/2019, Đắk Lắk 75 ... LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGỌC QUANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN M’DRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK Ngành: Chính sách cơng Mã số: 34... phân tích rõ thực trạng cơng tác thực sách chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất số giải pháp nhằm đổi hoàn thiện việc thực sách chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lăk Mục... VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS BÙI NGUYỄN NAM ĐẮK LẮK, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài "Thực sách quản lý chi NSNN địa bàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk" kết
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO dục NGÔN NGỮ dân tộc THIỂU số CHO học SINH NGƯỜI dân tộc THIỂU số TỈNH đắk lắk , THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO dục NGÔN NGỮ dân tộc THIỂU số CHO học SINH NGƯỜI dân tộc THIỂU số TỈNH đắk lắk