Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

100 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI VÕ THỊ THU THỦY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ÐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI VÕ THỊ THU THỦY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ÐỘNG NƠNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Chính sách cơng :8340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG HỒNG HIỆP HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình tự nghiên cứu; số liệu Luận văn có sở rõ ràng trung thực Kết luận Luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Thu Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .11 1.1 Một số khái niệm đào tạo nghề cho lao động nơng thơn Chính sách thực sách đào tạo nghề cho Lao động nơng thơn 11 1.2 Quy trình thực sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 19 1.3 Quan điểm Đảng, sách Nhà nước yếu tố ảnh hưởng đến thực sách đào tạo nghề cho Lao động nông thôn 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM 32 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 32 2.2 Thực trạng kết thực sách đào tạo nghề cho người LĐNT huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 37 2.3 Đánh giá chung thực trạng thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM .60 3.1 Mục tiêu hồn thiện sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn .61 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 62 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Ðánh g 2.1 văn địa 2.2 2.3 Sự phù địa bàn Đánh g tạo ngh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thế kỷ XXI, kinh tế chuyển dần từ lao động chân tay sang lao động trí óc, sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao thường có giá trị lớn, tiêu hao tài ngun thiên nhiên ít, nhiễm môi trường hạn chế Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020 Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11 khẳng định: mục tiêu đưa nước ta trở thành nước Công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 giải pháp mang tính tính đột phá là: phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sách bảo đảm việc làm sau đào tạo Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đạt tiến ấn tượng việc thực Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hoàn thành số mục tiêu, Việt Nam đánh giá cao xóa đói, giảm nghèo giải việc làm cho người độ tuổi lao động Trong giai đoạn nay; Đảng, Nhà nước ta xác định hướng phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện khách quan chủ quan đất nước phát triển nông nghiệp, bước chuyển dịch cấu lao động, chuyển dịch cấu kinh tế, đó: nhiệm vụ mang tính đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung đào tạo nghề cho lao động nơng thơn nói riêng nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá chiến lược Bên cạnh trình hội nhập kinh tế - quốc tế hội việc làm, khó khăn thách thức tìm kiếm việc làm ln xuất nghề lĩnh vực, khu vực mới; q trình cơng nghiệp hố mạnh mẽ xảy tình trạng việc làm số lĩnh vực, khu vực có khu vực nông thôn; phận người dân đất sản xuất dẫn đến việc làm việc đào tạo nghề nhiều bất cập, chưa phù hợp với nhu cầu thị trường lao động; mạng lưới sở Giáo dục nghề nghiệp nói chung phát triển chủ yếu tập trung khu vực thành phố lớn, khu vực nơng thơn, miền núi, vùng sâu, vùng xa sở Giáo dục nghề nghiệp ít, quy mơ nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu học nghề đông đảo Lao động nông thôn; đội ngũ giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn thiếu số lượng, chưa đạt chuẩn trình độ, chun mơn, thiếu kinh nghiệm quản lý dạy nghề; chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu Mặc dù trình hội nhập kinh tế - quốc tế làm tăng hội việc làm nhiên nông dân đất sản xuất dẫn đến việc làm, cơng tác đào tạo nghề nhiều bất cập, mạng lưới sở dạy nghề phát triển tập trung thị khu vực nơng thơn, miền núi nên chưa đáp ứng nhu cầu học nghề lao động nông thôn nên lao động nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động Thực trạng này, đòi hỏi phải có sách phù hợp để nâng cao chất lượng lao động nông thôn giải vấn đề phát sinh q trình thị hóa Nghị số 26 Ban chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, Nông dân Nông thôn nêu: “Giải việc làm cho nông dân nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt chương trình phát triển KT - XH nước; bảo đảm hài hoà vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng, nơng thơn thành thị Có kế hoạch cụ thể đào tạo nghề cho lao động nông thôn sách đảm bảo việc làm cho nơng dân, vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ”[26,Trg12] Trên tinh thần đó, Chính phủ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Hướng dẫn số: 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng năm 2010 Bộ LĐ-TBXH việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; nhiều văn ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn giai đoạn Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam hai huyện nông thôn tỉnh, vùng kinh tế động lực tỉnh Quảng Nam Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứ XX xác định: khơng đường khác phải xây dựng thành công mơ hình nơng thơn mới, phải tận dụng khai thác mạnh, tiềm địa phương nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế khu vực nông thôn Trong giai đoạn 20102015, huyện triển khai thực thành cơng chương trình, kế hoạch hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn; làng nghề truyền thống khôi phục phát triển mạnh; nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải việc làm thực hiệu quả… góp phần tích cực việc ổn định sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo chuyển dịch cấu lao động, cấu kinh tế tỉnh theo hướng tích cực (giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp) Trong giai đoạn này, huyện tổ chức đào tạo nghề đạt nhiều kết quả; năm 2010 tỷ lệ qua đào tạo nghề huyện đạt khoảng 35% so với lực lượng lao động độ tuổi, đến năm 2015 tỷ lệ qua đào tạo nghề huyện đạt khoảng 55%, đào tạo sơ cấp nghề (có cấp chứng chỉ) từ tháng trở lên đạt 22% với tổng kinh phí 800 triệu đồng Để đạt kết trên, huyện Phú Ninh tập trung liệt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Nghị Đại hội Đảng huyện xem đào tạo nguồn nhân lực ba đột phá huyện nhà Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc thực sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn số tồn tại, hạn chế như: ngành nghề đào tạo chưa sát với nhu cầu người lao động dẫn đến kết đào tạo chưa cao; việc đào tạo chưa nhu cầu doanh nghiệp địa phương nên sau học nghề, nhiều lao động khơng tìm việc làm ổn định, số nghề khơng phù hợp đưa vào chương trình dạy nghề cho lao động nơng thơn; bên cạnh cơng tác tun truyền chưa đạt hiệu mong muốn, người lao động có tâm lý sợ học xong khơng có việc làm … tồn tại, hạn chế trình tổ chức thực sách, đặc biệt vấn đề chủ thể, doanh nghiệp tham gia vào trình đào tạo Như vậy, khơng có giải pháp kịp thời để khắc phục bất cập ảnh hưởng đến người lao động nơng thôn, tác động tiêu cực tới việc thực chủ trương sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Đảng Nhà nước Xuất phát từ lý giải trên, gắn với thực tế địa phương công tác lựa chọn đề tài “Thực sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” đề tài nghiên cứu tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chun ngành sách cơng Với mong muốn thân đề xuất giải pháp sách phù hợp với địa phương nhằm thực sách huyện Phú Ninh cách hiệu sở quan điểm, đường lối, chủ trương phát triển Kinh tế xã hội Đảng, Nhà nước huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tình hình nghiên cứu Đối với vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nghề, mà cụ thể sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn nội dung có ý nghĩa việc đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Đây vấn đề thực tiễn lớn đòi hỏi phải giải kịp thời, đắn Vậy, trình xây dựng đổi vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đảng Nhà nước kịp thời quan tâm cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị Đảng, hệ thống sách, pháp luật Nhà nước Từ có Nghị số 26/NQ- TW ngày tháng năm 2008, Hội KẾT LUẬN Trong nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, LĐNT có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng Vấn đề tạo việc làm có mối quan hệ mật thiết với ĐTN Đặc biệt ĐTN cho LĐNT phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung, tỉnh Quảng Nam, huyện Phú Ninh nói riêng LĐNT nhân tố trọng yếu góp phần giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; nhân tố thức đẩy phát triển kinh tế xã hội; nhân tố thể hiện, giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Phú Ninh huyện nông thôn tỉnh, LĐNT đối mặt với vấn đề giải việc làm, chuyển dịch cấu lao động Do vậy, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao khả tạo việc làm cho LĐNT Những năm qua, huyện Phú Ninh đạt thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, công tác ĐTN bước gắn với giải việc làm cho người lao động, có LĐNT; bước đáp úng nhu cầu DN Tuy vậy, cơng tác thực sách ĐTN cho LĐNT huyện Phú Ninh thời gian qua có nhiều tồn tại, hạn chế Đây lý mà học viên lựa chọn đề tài luận văn cao học Chính sách cơng: “Thực sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” Trong Luận văn, học viên nghiên cứu sở từ kiến thức học tiếp thu ý kiến trao đổi, góp ý Thầy hướng dẫn, theo đó, cố gắng hệ thống hóa, làm rõ vấn đề sau: - Phân tích khái quát sở lý luận khoa học sách ĐTN cho người LĐNT, làm rõ khái niệm đào tạo nghề, tạo việc làm, đặc điểm đào tạo nghề cho LĐT; định hình khái niệm sách ĐTN cho người LĐNT 75 - Phân tích thực tiễn cơng tác thực sách vấn đề ĐTN cho người LĐNT huyện Phú Ninh Học viên tổng hơp khái quát đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội huyện, đồng thời phân tích nhân tố có ảnh hưởng tới việc thực ĐTN cho người LĐNT; phân tích thực trạng tình hình thực sách ĐTN cho người LĐNT, phân tích kết khảo sát tình hình lao động, việc làm LĐNT huyện, từ đó, nêu nhận xét kết đạt hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế - Trên sở nghiên cứu thực tiễn thực sách huyện Phú Ninh, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực sách ĐTN cho người LĐNT huyện Phú Ninh nói riêng Những giải pháp rút từ nguyên nhân tồn từ thực tiễn thực sách ; sở lý luận thực chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước, Đảng bộ, quyền huyện Phú Ninh phương hướng ĐTN cho LĐNT thời gian tới Do trình độ nhận thức thời gian nghiên cứu có hạn, nên nghiên cứu Luận văn hạn chế nên tác giả cần góp ý thầy Hội đồng giúp cho tác giả hoàn thiện đề tài đạt hiệu cao nghiên cứu khoa học có hướng nghiên cứu tiếp theo./ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật Lao động bổ sung, sửa đổi năm 2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (2012), Nghị số 15- NQ/TW ngày 01/6/2012, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề sách giai đoạn 2012 – 2020”, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/10/2010 “Tăng cường lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Quyết định số 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn tỉnh Quảng Nam”; Nguyễn Văn Đại, “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng đồng Sơng Hồng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Luận án Tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012 Đảng huyện Phú Ninh (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 11 Đỗ Phú Hải (2014), “Khái niệm Chính sách cơng”, Tạp chí Lý luận trị (số 02) 12 Việt Đỗ Phú Hải (2014), “Suy nghĩ sách cơng Nam”, Tạp chí Cộng sản, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 13 Đỗ Phú Hải (2014), Xây dựng sách cơng: "Vấn đề, giải pháp yếu tố ảnh hưởng", Lý luận trị, Học viện Chính trị Hành Quốc gia HCM (số 05) 14 năm Đỗ Phú Hải (2014), "Chính sách cơng theo tinh thần Hiến pháp 2013", Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 15 HĐND huyện Phú Ninh (2015), Nghị chương trình việc làm năm 2016 16 HĐND huyện Phú Ninh (2016), Báo cáo kết kinh tế - xã hội năm 2011 – 2016 huyện Phú Ninh 17 Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 27/3/2011 UBND huyện Phú Ninh thực Quyết định 494/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 UBND tỉnh Quảng Nam việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 18 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 19 Nghị số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 HĐND tỉnh tỉnh Quảng Nam chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; 20 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án ”Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; 21 phủ Quyết định 971/QĐ-TTG ngày 01/7/2015 Thủ tướng Chính việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, 22 Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 23 Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 UBND tỉnh Quảng Nam Quy định sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 24 Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 “Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020” 25 Quyết định số 07/2013/QĐ- UBND ngày 07/5/2013 ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016 26 Nghị số 26/NQ- TW ngày tháng năm 2008, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X NN, Nông dân Nông thôn PHỤ LỤC BẢNG HỎI (Dành cho cán làm nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác Giáo dục nghề nghiệp huyện Phú Ninh) Kính thưa đồng chí! Chúng tơi học viên Cao học ngành Chính sách cơng Học viên Khoa học xã hội Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” Để tìm hiểu vấn đề nghiên cứu, làm sở cho trình xây dựng sách, chúng tơi muốn tham khảo ý kiến đồng chí vấn đề Do để có số liệu thơng tin phục vụ cho q trình nghiên cứu đề tài này, kính mong nhận hợp tác giúp đỡ đồng chí Những thơng tin đồng chí cung cấp giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu Chúng tơi mong đồng chí cho biết ý kiến số câu hỏi chuẩn bị sẵn với phương án trả lời theo thang điểm từ đến quy ước Không tốt PHẦN I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên người vấn (có thể ghi khơng): Tuổi: … Giới: ………… Trình độ học vấn chuyên môn cao nhất: ………… Thời gian làm nhiệm vụ quản lý NN ĐTN: Ngành nghề nay: ………………………… PHẦN II NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Đồng chí cho biết Cơng tác ban hành triển khai thực văn quản lý nhà nước đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn huyện TT Nội dung thông tin Công tác triển khai văn đạo, hướng dẫn Công tác phổ biến tuyên truyền rộng rãi văn đạo, hướng dẫn Nội dung văn đạo, hướng dẫn công tác đào tạo nghề Tính kịp thời vản đạo, hướng dẫn Đồng chí có đề xuất, kiến nghị để công tác ban hành tổ chức thực văn QPPL quản lý NN ĐTN thời gian tới Câu 2: Đồng chí đánh hiệ truyền phổ biến sách ĐTN cho LĐNT thực địa bàn huyện TT Nội dung thông tin Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng (phóng sự, chuyên mục ) Tuyên truyền qua Hội nghị tuyển sinh "Ngày hội tư vấn việc làm tuyển sinh" Tuyên truyền qua họp khu dân cư TT Nội dung thông tin Tuyên truyền qua Hội thi cơng tác đào tạo nghề Đồng chí có đề xuất, kiến nghị để cơng tác tun truyền sách đào tạo nghề cho LĐNT thời gian tới Câu 3: Đồng chí cho biết Cơng tác triển khai quản lý quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề, sở đăng ký tham gia hoạt động GDNN địa bàn huyện Mức độ đánh giá TT Nội dung thông tin Việc quy quản lý mạng lưới đào tạo nghề, Nội dung chương trình đào tạo nghề sát với thực tế địa phương Đánh giá mạng lưới chất lượng đào tạo sở dạy nghề Việc đào tạo trực tiếptạo doanh nghiệp Đồng chí có đề xuất, kiến nghị cơng tác quy mạng lưới đào tạo nghề Câu 4: Đồng chí cho biết phù hợp sách đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn huyện TT Nội dung thông tin Phù hợp mức hỗ trợ người lao động tham gia học nghề (tiền ăn, lại, chi phí thực hành) Phù hợp ngành nghề Phù hợp độ tuổi Phù hợp với sách Đồng chí có đề xuất, kiến nghị để sách đào tạo nghề sát với thực tiễn thời gian tới Câu 5: Đồng chí đánh giá cơng tác giải việc làm cho LĐNT sau đào tạo nghề cho LĐ địa bàn huyện TT Nội dung thông tin Chủ yếu giải việc làm chỗ (phát triển kinh tế hộ gia đình) Tham gia làm việc doanh nghiệp tỉnh Xuất lao động Làm việc tỉnh Đồng chí có đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu giải việc làm sau đào tạo nghề cho LĐNT CÂU HỎI PHỎNG VẤN ( Dành cho học viên lớp ĐTN cho LĐNT) Chúng học viên Cao học ngành Chính sách cơng học viên khoa học xã hội Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” Tuy nhiên để xác định tính lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu, muốn tham khảo ý kiến ông/bà việc thực sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn Do để có số liệu thơng tin phục vụ cho q trình nghiên cứu đề tài này, kính mong nhận hợp tác giúp đỡ quý ông/bà Tôi xin cam đoan thông tin thu phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn Họ tên người vấn:… Giới: ………… Tuổi: … Trình độ học vấn cao nhất: …… Dân tộc: Tôn giáo: ……… Ngành nghề nay: Nơi cư trú: Quận/Huyện: Xã/Phường: Họ tên người thực vấn: Ngày vấn: Địa điểm vấn: Nội dung vấn Ông/bà đánh việc thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn Huyện Phú Ninh Nếu khơng hài lòng xin ông/bà cho biết sách lý sao? Ơng/bà cho biết: Q trình thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp khó khăn gì? Ơng/bà có kiến nghị hay đề xuất vấn đề cấp, ngành, nhằm thực thi sách sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn để hiệu nhất? ... cứu thực trạng thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 11 xã, thị trấn thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam - Nội dung: Các sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh. .. sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Một số khái niệm đào tạo nghề cho lao. .. ảnh hưởng đến thực sách đào tạo nghề cho Lao động nông thôn 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam , Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam