QUẢN lý tài CHÍNH TRONG đơn vị sự NGHIỆP CÔNG lập NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại đài PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM

100 105 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:25

HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ YẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Hà Nội, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ YẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS PHÙNG THẾ HÙNG Hà Nội, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài "Quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập: Nghiên cứu trường hợp Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam" cơng trình nghiên cứu thân với hướng dẫn TS Phùng Thế Hùng anh, chị Phòng Kế hoạch - Tại vụ Đài Phát - Truyền hình Quảng Nam Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Đơn vị nghiệp công lập 1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 10 1.3 Nội dung hoạt động quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 15 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM .27 2.1 Khát quát Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam 27 2.2 Nội dung quản lý tài Đài Phát - Truyền hình Quảng Nam 30 2.3 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam 41 2.4 Thực trạng quản lý tài Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam thơng qua tiêu chí 44 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý tài Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM 56 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 .56 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý tài Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam 57 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC STT TỪ VIẾT TẮT ĐVSNCL Đài QRT PT-TH TSCĐ DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 2.1 2.2 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong cơng đổi hồn thiện thể chế kinh tế thời đại hội nhập, Chính phủ có định phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 có cải cách chế quản lý tài Đơn vị nghiệp công lập (ĐVSNCL) nội dung quan trọng Nó khơng tác động đến thu nhập cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đơn vị mà việc quản lý nguồn tài góp phần quản lý chặt chẽ nguồn thu từ ngân sách nhà nước, từ viện trợ hay từ sản xuất kinh doanh đơn vị, sở đánh giá hiệu hoạt động đơn vị Từ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ĐVSNCL thay Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định chế tự chủ ĐVSNCL triển khai tạo đột phá từ tư đến hành động việc huy động nguồn lực xã hội để phát triển hoạt động nghiệp, tăng cường phân cấp mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ĐVSNCL Nguồn tài cho hoạt động đơn vị đảm bảo, khoản chi thực theo kế hoạch, đạt hiệu cao, đồng thời tiết kiệm chi phí; bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đáp ứng nhu cầu xã hội Tuy đạt nhiều kết tích cực song cơng tác quản lý tài ĐVSNCL bất cập, yếu Việc triển khai nhiều lĩnh vực chậm đổi mới, nặng tư bao cấp, đơn vị chưa chủ động huy động sử dụng có hiệu nguồn lực nhà nước xã hội để phát triển dịch vụ Nhằm tiếp tục cải cách tổ chức máy hành nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ u cầu việc hồn thiện chế quản lý tài ĐVSNCL dịch vụ công mục tiêu quan trọng cần phải đạt được, công tác quản lý tài Là đơn vị quan trọng tỉnh, Đài QRT khơng thể đứng ngồi cơng cải cách chế quản lý tài Để đánh giá kết đạt hạn chế cơng tác quản lý tài ĐVSNCL Đài QRT thời gian qua để tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý tài chính, thúc đẩy ĐVSNCL hoạt động hiệu hơn, lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý tài đơn vị nghiệp công lập: Nghiên cứu trường hợp Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học Tổng quan đề tài nghiên cứu Vấn đề quản lý tài công nhận nhiều quan tâm nghiên cứu tác giả ngoài, đề tài lựa chọn tham khảo số nghiên cứu: Tác giả Bùi Thị Minh Huyền (2013),“Một số vấn đề tài cơng cải cách tài cơng” Nội dung sách đề cập đến vấn đề lý thuyết tài cơng; đặc trưng vài trò tài cơng phát triển kinh tế - xã hội Cuốn sách đánh giá thực trạng tài cơng Việt Nam cần thiết phải cải cách tài cơng Tác giả Nguyễn Thị Giang Hương (2015), “Quản lý tài trường đại học cơng lập tự chủ tài địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo”, luận văn Thạc sĩ kinh tế, hệ thống hóa vấn đề quản lý tài trường đại học cơng lập, phân tích quan điểm quản lý tài trường đại học cơng lập Phân tích chế tự chủ tài quản lý tài điều kiện tự chủ trường đại học công lập Đánh giá thực trạng quản lý tài điều kiện tăng cường tự chủ tài bốn trường đại học cơng lập trực thuộc Bộ giáo dục đào tạo địa bàn thành phố Hà Nội Đề giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý tài trường phân tích điều kiện thực quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tài “Đổi sách chế quản lý tài chính, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước“ Trần Minh Tá Bạch Thị Minh Huyền (2016) Nội dung chủ yếu cơng trình bàn cần thiết phải tiến hành đổi sách chế quản lý tài trình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Cơng trình nghiên cứu, đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm đổi sách chế quản lý tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa Việt Nam “Quản lý tài Đại học Quốc gia Hà Nội bối cảnh đổi giáo dục đại học“, luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Hương (2014) Luận án đề cập đến vấn đề lý thuyết khái niệm, mơ hình, hình thức, cơng cụ quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập nói chung trường đại học cơng lập nói riêng Luận án phân tích đánh giá thực trạng quản lý tài Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quản lý tài Đại học Quốc gia Hà Nội bối cảnh hội nhập quốc tế Luận án Nguyễn Minh Tuấn (2015) “Tác động công tác quản lý tài đến chất lượng giáo dục đại học - nghiên cứu điển hình trường đại học thuộc Bộ Công thương”; Luận án Trần Đức Cân (2012) “Hồn thiện chế tự chủ tài trường đại học công lập Việt Nam”; Luận án Vũ Thị Thanh Thủy (2012) “ Quản lý tài trường đại học cơng lập Việt Nam”; Luận án Nguyễn Thu Hương: “Hoàn thiện chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam” Tác giả Đặng Thị Hồng Vân (2015), “Hồn thiện chế quản lý tài Đài truyền hình Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ chế quản lý tài Đài truyền hình Việt Nam gồm chế quản lý nhà nước Đài truyền hình Việt Nam chế quản lý nội Đài truyền hình Việt Nam Luận văn chủ yếu nghiên cứu chế quản lý nhà nước Đài truyền hình Việt cung cấp dịch vụ sửa chữa chọn báo giá, tham khảo lực tài thực việc tốn hồ sơ sửa chữa lớn TSCĐ Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng thực việc kiểm tra thiết bị, chủng loại vật tư thực việc lập Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Đối với công tác mua sắm TSCĐ: Các hợp đồng mua máy móc thiết bị, vật tư thường hợp đồng có giá trị lớn, dễ xảy tình trạng thơng đồng người mua với bên bán cơng ty, doanh nghiệp bên ngồi, thơng đồng từ việc nâng giá bán để hưởng chênh lệch đến việc gian lận chủng loại, xuất xứ hàng hố thay đổi cơng suất, thiết kế Vì Đài QRT cần xác định rõ quy định thủ tục việc mua sắm TSCĐ Đài sau: Các Phòng có nhu cầu mua sắm TSCĐ, làm phiếu đề xuất gửi Phòng Tổ chức - Hành để trình Ban giám đốc duyệt Thực độc lập chức đề nghị mua hàng chức mua hàng Phòng Tổ chức - Hành đảm nhận việc mua hàng độc lập với Phòng khác, thường xuyên thay đổi nhân viên cho mua hàng đơn vị để xãy tình trạng người có quan hệ lâu dài với số nhà cung cấp thiết bị, TSCĐ Trường hợp mua tài sản thiết bị chun ngành PT-TH, Phòng Tổ chức - Hành phối hợp tham khảo ý kiến với Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng để cập nhập thơng tin thơng số kỹ thuật, hãng sản xuất, giá để làm kiểm sốt Đối với cơng tác tốn: Phòng Kế hoạch - Tài vụ thực kiểm sốt tồn hồ sơ chứng từ trước trình lãnh đạo Đài QRT ký duyệt Để kiểm sốt tốt cơng tác tốn Phòng Kế hoạch - Tài vụ thực lưu giữ danh sách ngày đến hạn tốn Trường hợp có thay đổi liên quan đến việc mua hàng dẫn đến thay đổi việc tốn hàng khơng quy cách, hưởng phần trăm hoa hồng mua hàng với số lượng nhiều Người mua hàng trực tiếp, Phòng Tổ chức - Hành có trách nhiệm phối hợp thơng báo cho Phòng Kế hoạch - Tài vụ biết để theo dõi chặt chẽ cơng việc tốn… Tất uỷ nhiệm chi đánh số trước Hoá 73 đơn tốn đóng dấu “đã tốn” số thứ tự uỷ nhiệm chi ghi lại Đối với cơng tác hạch tốn: Phòng Kế hoạch - Tài vụ mở sổ theo dõi chặt chẽ tình hình biến động TSCĐ mua sắm mới, sửa chữa lớn, lý lập lưu giữ Bảng đăng ký TSCĐ sổ phụ ghi chi tiết hạng mục TSCĐ Các thông tin bảng đăng ký TSCĐ nguyên giá tài sản giá trị tăng thêm hay thay đổi, giá trị hao mòn lũy kế tài sản Định kỳ đối chiếu số dư bảng đăng ký TSCĐ với giá trị TSCĐ Sổ tài khoản TSCĐ Cuối năm, đơn vị tiến hành kiểm kê tất TSCĐ, đối chiếu số lượng kiểm kê thực tế với bảng đăng ký TSCĐ Thông qua việc kiểm kê phát TSCĐ bị mất, hư hỏng, không sử dụng, hay phản ánh giá trị hao mòn đủ, để có biện pháp xử lý thích hợp Ngồi nên có hệ thống để cập nhật bảng đăng ký tài sản cố định kịp thời thông qua phối hợp phận với Phòng Kế hoạch Tài vụ Cuối năm, kiểm kê TSCĐ, đơn vị tiến hành lập Biên kiểm kê TSCĐ để đối chiếu số lượng kiểm kê thực tế với bảng đăng ký TSCĐ, định kỳ tiến hành lập báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ 3.2.2 Nâng cao lực đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn - Để mơ hình tổ chức máy quản lý tài phát huy hiệu cần thực số điểm sau: Rà soát đánh giá lại máy quản lý tài kế tốn kể lực, trình độ, phẩm chất đạo đức.Trên sở đó, tiến hành xếp lại tổ chức, kiện tồn máy quản lý tài Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán làm cơng tác quản lý tài để cập nhật kịp thời chế độ sách chế tài ĐVSNCL Khuyến khích cán làm cơng tác quản lý tài tham gia học ngoại ngữ, tin học nhằm trang bị kỹ cần thiết phục vụ công việc chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác tự chủ tài Làm tốt cơng tác tuyển dụng cán có trình độ, có lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Hiện cán kế toán kế cận Đài 74 QRT khơng có, sau lớp cán hưu tạo khoảng trống lớn Vì đơn vị cần phải có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán từ để có lớp cán kế cận cách hiệu 3.2.3 Tăng cường thực cơng khai tài quản lý tài sản đơn vị 3.2.3.1 Thực cơng khai tài Để minh bạch hố cơng tác quản lý tài việc cơng khai tài đơn vị điều tất yếu nhằm phát huy quyền kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức người lao động đơn vị Đài QRT năm qua thực cơng tác cơng khai tài chính, nhiên việc cần phải đẩy mạnh Việc cơng khai tài thực hình thức cơng bố kỳ họp đơn vị có thơng báo văn đến quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan Cung cấp thơng tin tài phải công khai, phù hợp với đối tượng, đảm bảo tính xác, kịp thời Cơng khai dự tốn ngân sách giao toán ngân sách cấp có thẩm quyền phê duyệt Hơn nữa, cần cơng khai toàn đơn vị nội dung cụ thể số liệu chung chung như: Phương án chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, viên chức người lao động, hệ số tăng thêm phải phù hợp với suất hiệu làm việc phận, cá nhân Tránh tình trạng phân chia lợi nhuận đồng đều, người làm việc với suất cao hay suất thấp nhận phần Có tạo bình đẳng đơn vị, thu nhập phân phối theo suất lao động phát động người thi đua để đạt thành tích cao công tác Công khai định mức chi tiêu toàn đơn vị để người nắm thực hiện, cơng khai mức khốn hàng tháng, hàng năm để có đối chiếu Cơng khai việc trích lập sử dụng quỹ như: quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ phát triển hoạt động nghiệp 75 Thực cơng khai tài giúp cho đơn vị có kênh giám sát tốt người lao động, cơng tác quản lý tài rõ ràng, minh bạch Cán bộ, viên chức người lao động đảm bảo quyền lợi, họ tham gia vào giám sát tài đơn vị, họ hiểu biết công tác chi tiêu đơn vị, biết cơng sức đóng góp thân tập thể chi trả Đồng thời tự ý thức quyền lợi để khơng ngừng phấn đấu, nâng cao hiệu cơng việc, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống ngày nâng cao 3.2.3.2 Tăng cường công tác quản lý tài sản Tài sản phần vốn, công cụ để tạo giá trị đơn vị Do cơng tác quản lý tài cần phải tăng cường cơng tác quản lý tài sản Việc quản lý tài sản nhà nước Đài QRT tuân theo quy định quản lý tài sản nhà nước Nhà nước ban hành Tài sản mua theo dõi sổ sách kế toán chặt chẽ quy định Các phận, phòng ban tiếp nhận, bàn giao phải có trách nhiệm việc sử dụng, quản lý giữ gìn tài sản Bộ phận quản trị theo dõi tài sản mặt số lượng, chất lượng để có đề xuất mua mới, sửa chữa hay nâng cấp tài sản Tài sản hết hao mòn, khấu hao hay hỏng hóc khơng sử dụng được nhập kho để quản lý Để tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước, Đài QRT cần phải làm tốt số nội dung như: Đối với phận, phòng ban, cá nhân sử dụng tài sản cần nâng cao trách nhiệm quản lý tài sản giao Khi tài sản giao cho phận chun trách hay phòng ban, cá nhân cụ thể tài sản thuộc quyền sử dụng, quản lý họ họ phải có trách nhiệm tự bảo quản, giữ gìn để kéo dài thời gian sử dụng tài sản Tài sản sau giao cho phận, phòng ban, cá nhân phải có biên bàn giao ghi rõ trách nhiệm bên giao bên sử dụng để làm sau quy trách nhiệm Yêu cầu không tự ý điều chuyển tài sản, tránh gây hỏng hóc, thất lạc khó khăn cho người quản lý tài sản.Yêu cầu phận, phòng ban, cá nhân nâng cao ý thức tự giác, có trách nhiệm bảo 76 quản, giữ gìn tài sản nơi cơng sở Đổi cơng tác lập dự toán: Việc mua sắm sửa chữa tài sản thực theo quy định hành Nhà nước Trường hợp mua sắm tài sản có giá trị lớn thực theo quy chế đấu thầu Nhà nước, tài sản mua sắm có giá trị lớn 100 triệu đồng phải đấu thầu… Lập dự toán cho mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định cần thiết, phải vào yêu cầu thực tế để có kế hoạch chi tiết Hiện nay, phận tài kế tốn lập dự tốn cho cơng tác chủ yếu vào số liệu thực năm ngoái ước chi năm nay, khơng có sở để lập dự tốn xác Khi lập dự tốn, phận, phòng ban đơn vị chưa phối hợp đầy đủ, không phản ánh hết nhu cầu mua sắm thực tế, thấy thiếu yêu cầu Do vậy, công tác lập dự tốn ln bị đặt vào bị động, khó khăn chủ động nguồn kinh phí Trước u cầu đó, đòi hỏi phận, phòng ban cần có phối hợp chặt chẽ với phận tài kế tốn để có sở lập dự trù kinh phí, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động nghiệp đơn vị Các ĐVSNCL thực kiểm kê tài sản cuối năm phải tiến hành đánh giá trạng tài sản cố định mở sổ theo dõi tăng giảm tài sản cố định Cơng việc lỏng lẻo, chưa trọng Một điều quan trọng cơng khai tài đơn vị phải thực cơng khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản đơn vị Việc cơng khai quản lý tài sản đơn vị coi nhẹ 3.2.4 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra, kiểm sốt nội Thực cơng tác kiểm sốt nội đơn vị Ban tra nhân dân Ban tra nhân dân đơn vị trì hoạt động thường xuyên hiệu chưa cao Ban tra nhân dân chưa xây dựng quy chế làm việc riêng, kế hoạch hoạt động sơ sài, chung chung chưa tham gia hoạt động tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giám sát nghiệp vụ Bên cạnh cán tham gia Ban tra nhân dân thực cơng tác kiểm sốt nội nằm rải rác phòng ban, có nhiệm vụ chun mơn khác nhau, kinh nghiệm quản lý tài khơng có 77 nhiều lại thường xun thay đổi Do vậy, để hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội đơn vị thủ trưởng đơn vị cần phải nhìn nhận rõ Ban tra nhân dân cơng cụ giám sát có hiệu thân quan, đơn vị, đảm bảo thực theo quy định pháp luật, nội quy, quy chế quan, đơn vị Ban tra nhân dân chức cảnh báo sớm sai phạm xảy đến với định người đứng đầu trình tổ chức triển khai công tác đơn vị, tạo điều kiện, sở vật chất cho Ban tra nhân dân hoạt động hiệu như: Xây dựng quy chế làm việc, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể định kỳ hàng năm nhiệm kỳ - Đối với cán bộ, người lao động quan cần nhận thức Ban - TTND đại diện cho tham gia vào hoạt động giám sát trình thực nhiệm vụ thủ trưởng quan, toàn đơn vị đồng thời đại diện bảo vệ quyền lợi ích Do từ lúc bình bầu thành viên ban giám sát cần phải lựa chọn người thực có tâm huyết, kỹ năng, lực giám sát Tổ chức lớp tập huấn thường xuyên để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán cử làm cơng tác tra nội - Ngồi đơn vị để dành phần kinh phí lập dự tốn để th kiểm tốn độc lập hàng năm để thực kiểm toán báo cáo tài đơn vị Việc thực kiểm toán độc lập hàng năm giúp cho đơn vị hồn thiện lại cơng tác tổ chức kế tốn, chứng từ, sổ sách… trước có thanh, kiểm tra tài quan cấp 78 Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu lý luận quản lý tài ĐVSNDL rút kết luận kết đạt được, hạn chế nguyên nhận thực trạng quản lý tài Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam, đề tài phân tích định hướng đề xuất giải pháp hồn thiện nội dung này: Hồn thiện cơng tác quản lý tài gồm giải pháp lập dự tốn, toán, kiểm soát nội Nâng cao lực đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn; Tăng cường thực cơng khai tài quản lý tài sản đơn vị; Hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra, kiểm soát nội Các giải pháp cần triển khai đồng đến đối tượng quản lý nhằm tạo hiệu cáo cho hoạt động Đài QRT 79 KẾT LUẬN Quản lý tài nội dung quan trọng hoạt động quản lý đơn vị, kết tài tranh tồn cảnh, rõ nét tình hình hoạt động Việc đảm bảo hiệu quản lý tài mang lại hiệu mặt kinh tế, xã hội tổ chức, nên quản lý tài cần quan tâm mức cho đạt hiệu tối ưu Với việc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, bám sát mục tiêu đối tượng phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ đặt Nghiên cứu hệ thống lại sở lý luận thực tiễn quản lý tài ĐVSNCL.Luận văn đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác quản lý tài Đài QRT qua năm 2016, 2017 2018 Từ việc đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý tài Đài QRT: Hồn thiện cơng tác lập dự toán; Tăng cường thực chế tự chủ tài chính, hồn thiện quản lý chi tiêu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác kế tốn; Tăng cường thực cơng khai tài quản lý tài sản đơn vị; Hoàn thiện cơng tác kiểm tra, tra, kiểm sốt nội Trong phạm vi nghiên cứu đề tài với hạn chế thời gian nghiên cứu kiến thức, hiểu biết chuyên môn nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận đóng góp nhà khoa học, thầy cô, anh chị bạn để đề tài thêm hoàn thiện thiết thực 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2008), Giáo trình Tài - hành nghiệp,Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2009), Thơng tư 09/2009/TT-BTC 21 tháng 01 năm 2009 hướng dẫn chế quản lý tài Đài truyền hình Việt Nam, Hà Nội Bộ Tài (2017), Thơng tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2017), Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn chế tài ĐVSNCL theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Chính phủ quy định chế tự chủ ĐVSNCL lĩnh vực nghiệp kinh tế nghiệp khác, Hà Nội Bộ Thông tin truyền thông, Bộ nội vụ (2010), Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 Bộ Thông tin Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài Phát Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanhTruyền hình thuộc UBND cấp huyện, Hà Nội Trần Thị Phương Chi (2018), Quản lý nguồn thu Đài phát truyền hình Quảng Trị, Luận văn thác sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế; Dương Đăng Chinh Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình Quản lý tài cơng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Chính phủ (2002), Nghị định 10/2002/NĐ-CP Chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ĐVSNCL 10 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ ĐVSNCL 11 Chính phủ (2016), Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Chính phủ quy định chế tự chủ ĐVSNCL lĩnh vực nghiệp kinh tế nghiệp khác 12 Đài QRT (2016 - 2018), Báo cáo tài năm 2016 – 2018, Quảng Nam 13 Phan Huy Đường (2010), Giáo trình Quản lý nhà nước kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 14 Trần Văn Giao (2011), Giáo trình Tài cơng cơng sản, Học viện Hành chính, Hà Nội 15 Đinh Trọng Hanh (2010), Đổi mới, hồn thiện tổ chức cơng tác kiểm toán ngân sách địa phương, Đề tài khoa học cấp 16 Học viện Tài (2004), Giáo trình Quản lý tài Nhà nước, NXB Tài 17 Bùi Thị Minh Huyền (2013), “Một số vấn đề tài cơng cải cách tài cơng” Nxb Thống kê, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Hương (2014), Quản lý tài Đại học Quốc gia Hà Nội bối cảnh đổi giáo dục đại học, Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Nguyễn Thị Giang Hương (2015), “Quản lý tài trường đại học cơng lập trực tự chủ tài địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo”, luận văn thác sĩ, Học viện Tài chính, Hà Nội 20 Nguyễn Tùng Lâm (2012), Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm Tài cấp Quận qua thực tiễn UBND Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Tài Ngân hàng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội… 21 Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trọng Nghĩa, Hà Thị Thanh Nga (2013) “Một số giải pháp nhằm nâng cao cơng tác quản lý tài Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái”, Tạp chí khoa học công nghệ,số 103 (03), tr.31-37 22 Đặng Thị Phương Nga (2018), Hồn thiện cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Sở Tài tỉnh Quảng Bình, Luận văn thác sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế; 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 20/11/2015 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 25/06/2015 26 Quy chế chi tiêu nội năm 2014 - 2016 Đài QRT 27 Sở Tài Quảng Nam (2016 - 2018), Các văn hướng dẫn lập dự toán, thực dự toán, toán ngân sách 2016 - 2018, Quảng Nam 28 Sở Tài Quảng Nam (2016 - 2018), Thơng báo thẩm định, xét duyệt tốn năm 2016 - 2018 đơn vị Đài Phát - truyền hình Quảng Nam, Quảng Nam 29 Trịnh Hùng Sơn (2014), Phát triển nguồn thu Đài phát truyền hình Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; 30 Trần Đình Ty (2003), Quản lý tài cơng, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 31 UBND tỉnh Quảng Nam (2011), Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2011 việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Đài QRT, Quảng Nam 32 Đặng Thị Hồng Vân (2015), “Hoàn thiện chế quản lý tài Đài truyền hình Việt Nam”, luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Về thực trạng quản lý tài Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam) Để đánh giá thực trạng quản lý tài Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam thời gian qua, từ đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác thời gian tới Rất mong Ơng/Bà vui lòng cho ý kiến đánh giá nội dung Tác giả luận văn xin đảm bảo thông tin cá nhân Phiếu khảo sát hoàn toàn bảo mật khơng sử dụng cho mục đích khác Ý kiến đánh giá Ơng/ bà cơng bố kết tổng hợp, khơng cơng bố danh tính cá nhân A THƠNG TIN CÁ NHÂN (Khơng bắt buộc) Họ tên:………………………………Nam……………Nữ……………… Chức vụ:…………… Trình độ chun mơn ……………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………… Địa quan nơi công tác …………………………………………… Điện thoại ……………Fax………………… Email ……………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT Ơng/ bà vui lòng tick mức điểm phù hợp với: Tốt Xin trân trọng cảm ơn! Câu Đánh giá ông bà cơng tác lập dự tốn Đài QRT? Thang đánh giá TT Công tác lập dự tốn quy trình, nhiệm vụ giao Dự toán lập biểu mẫu, thời gian nộp dự toán quy định Lập dự toán thu sát tình hình thực tế Lập dự toán chi tiêu chuẩn định mức nhà nước, quy chế chi tiêu nội Câu Đánh giá ơng bà cơng tác chấp hành dự tốn Đài QRT? Thang đánh giá TT Chấp hành thu Công tác quản lý thu tiến hành nghiêm túc, minh bạch Công tác thu tiến hành thu người, đối tượng Công tác thu kiểm tra định kỳ Dự toán thu đạt kế hoạch đề Chấp hành chi Đơn vị chi dự toán duyệt, định mức, quy chế chi tiêu nội Đơn vị cơng khai dự tốn chi ngân sách Câu Đánh giá ông bà công tác tốn Đài QRT? TT Nội dung/Tiêu chí Báo cáo toán nộp thời gian quy định Báo cáo toán biểu mẫu Báo cáo toán nội dung duyệt, mục lục ngân sách Số liệu toán đối chiếu đầy đủ Tỷ lệ toán đạt yêu cầu đề Câu Đánh giá ông bà công tác thanh, kiểm tra Đài QRT? TT Nội dung/Tiêu chí Thanh tra kiểm tra, đánh giá Đơn vị thường xuyên tổ chức hoạt động tra, giám sát, kiểm tra nội Đơn vị thực tốt nguyên tắc, chế độ, sách có cơng tác thanh, kiểm tra cấp Tổ chức cơng tác kế tốn Sổ sách rõ ràng, minh bạch, chứng từ lưu trữ gọn gàng, đầy đủ Đội ngũ cán tài thực tốt cơng việc khơng Câu Kiến nghị ơng/ bà nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài Đài QRT? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông/bà) ... VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Đơn vị nghiệp công lập 1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập 10 1.3 Nội dung hoạt động quản lý tài đơn vị nghiệp. .. VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ YẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý. .. cơng tác quản lý tài chính, thúc đẩy ĐVSNCL hoạt động hiệu hơn, lựa chọn đề tài nghiên cứu Quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập: Nghiên cứu trường hợp Đài Phát - Truyền hình tỉnh Quảng Nam làm
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý tài CHÍNH TRONG đơn vị sự NGHIỆP CÔNG lập NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại đài PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý tài CHÍNH TRONG đơn vị sự NGHIỆP CÔNG lập NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại đài PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan