QUẢN lý NHÀ nước TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM

134 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN ĐÌNH QUANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI – Năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN ĐÌNH QUANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC HÙNG HÀ NỘI – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ““Quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trần Đình Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp địa bàn cấp huyện 1.2 Nội dung quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp quyền cấp huyện 13 1.3 Một số nhân tố ảnh hưởng đấn công tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp cấp huyện 20 1.4 Kinh nghiệm địa phương liên quan đến quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TRONG THỜI GIAN QUA 29 2.1 Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã điện bàn .29 2.2 Thực trạng công tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn thời gian qua .34 2.3 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 60 3.1 Quan điểm, định hướng công tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn 60 3.2 Các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn .62 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị .78 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình Thầy cô học viện Khoa học xã hội Việt Nam Trước tiên Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc học viện Khoa học xã hội Việt Nam, đặc biệt khoa Kinh tế học viện thầy, tận tình giảng dạy suốt thời gian học tập học viện Tôi xin gửi lời biết ơn đến PGS TS Bùi Đức Hùng giành nhiều thời gian hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghệp Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt nhà khoa học tham gia nghiên cứu đề tài TN18/X06 thuộc chương trình Tây Nguyên 20162020 Thầy giáo PGS TS Bùi Đức Hùng làm chủ nhiệm chia sẻ thông tin giúp thu thập tài liệu, thu thập thông tin, liệu khảo sát suốt q trình nghiên cứu Mặc dù thân tơi có nhiều cố gắng q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn, nhiên tránh khỏi hạn chế sai sót, mong bảo, đóng góp ý kiến Q Thầy, Cơ để luận văn đạt kết cao Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Đình Quang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATTP GCN KSGM KT-XH NN&PTNT QLNN SX, KD TN&TKQ TTHC UBMTTQVN UBND VSTY VTNN GTNN GTLN GTXHTX GTTB SL TĐKTTN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 Quy trìn Trình tự ATTP Nội dun động vậ Diễn biế Một số 2018 Thu – c 2018 Tốc độ Điện Bà 2.5 Một số 2.6 Một số 2.7 Kết hoạch, k Kết 2.8 hành cá doanh lĩ Số hiệu bảng 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Kết nghiệp t Kết hoạch, k Kết xã Điện Kết Điện Bà Đầu tư giai đoạ 2.14 Kết 2.15 Kết 2.16 Kết 2.17 2.18 2.19 Kết xử lý Đội ngũ Bàn gia Kết QLNN Bảng 2.18 Đội ngũ CBCCVC QLNN nông nghiệp thị xã Điện Bàn giai đoạn 2014-2018 TT Chỉ tiêu Số lượng CBCCVC (người) Trình hóa (người) Chuyên môn ngành (người) Số lượng nữ (người) Cơ cấu tuổi (%) (Nguồn: UBND thị xã Điện Bàn) Bảng 2.19 Kết đo mức độ hài lòng cơng tác tổ chức thực QLNN nông nghiệp Nội dung Tổ chức thực quản lý nghiệp phù hợp Các tổ chức hợp chặt chẽ công nông nghiệp tác Năng lực Nội dung bộ, công chức ứng yêu cầu tác quản lý nghiệp Các chất, kỹ thuật trang bị đầy đủ Ứng dụng hiệu khoa học công nghệ công tác quản lý nông nghiệp (Nguồn: Điều tra tác giả) điều PHỤ LỤC SỐ III Hình 2.1 Thực trạng quy trình xây dựng đề án thị xã Điện Bàn Thị ủy (4b) Ý kiến góp ý UBND thị xã (5a) Trình thơng qua HĐND thị xã Hình 2.2 Thực trạng quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất nơng nghiệp thị xã Điện Bàn UBND thị xã (Nguồn: UBND thị xã Điện) Hình 2.3 Quy trình xây dựng TTHC lĩnh vực nông nghiệp thị xã Điện Bàn UBND thị xã (1) Thành lập ban đạo, tổ giúp (5) Phê duyệt, ban hành định công bố (4) Thẩm định thủ tục, trình UBND thị xã phê duyệt Hình 2.4 Nội dung, quy trình triển khai thực sách, chương trình, đề án Tổ chức Hội nghị triển khai Thành lập Ban đạo, Tổ giúp việc Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai UBND thị xã Hướng dẫn, đôn đốc triển khai Xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết UBND xã, phường Hình 2.5 Quy trình thực triển khai cơng tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm lĩnh vực nông nghiệp Quy chế hoạt động Thành lập Ban đạo liên ngành, Tổ kiểm tra liên ngành Phân cơng nhiệm vụ Củng cố, kiện tồn Xây dựng năm Kế hoạch đợt kiểm tra, giám sát Nội dung; Dự kiến thời gian Kinh phí thực Rà soát sở SX, KD Thực năm Lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép thị xã Tên xã, Lập kế hoạch kiểm tra phường; thời gian Kinh phí thực Họp ban đạo, tổ kiểm tra liên ngành để thông báo, triển khai Triển khai kiểm tra, giám sát sở Báo cáo UBND thị xã kết kiểm tra Họp thông báo kiểm tra, lập biên bản, họp kết thúc, thông báo kết kiểm tra Hình 2.6 Cơng tác tổ chức thực QLNN nông nghiệp Điện Bàn UBMTTQVN; hội, đồn thể UBND cấp xã Ban nơng Chỉ đạo trực tiếp Chỉ đạo gián tiếp PHỤ LỤC SỐ IV : PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Phiếu số : BẢNG CÂU HỎI Về công tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Thưa q Ơng/Bà ! Tơi tên Trần Đình Quang, cơng tác UBND phường Điện Nam Bắc Hiện nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn thạc sĩ Để tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn, đồng thời tham khảo ý kiến ơng (bà) nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thời gian tới, mong ông (bà) bớt chút thời gian trả lời câu hỏi bảng Tôi muốn Ông/Bà cho biết nguồn thông tin công tác quản lý nhà nước thị xã Điện Bàn Thông tin mà Ông/Bà cung cấp dùng cho nghiên cứu khoa học mà khơng dùng cho mục đích khác Xin vui lòng đánh dấu vào thích hợp với qui ước:  chọn một; A Thông tin người trả lời  chọn nhiều Họ tên Ông/Bà: ………………………………………… Giới tính?  Nam Ơng/Bà thuộc nhóm tuổi nào?   Dưới 20 Từ 40 đến 50 Trình độ học vấn:   Phổ thơng Đại học  Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức  Nông dân Sống địa bàn:   Thành thị Nơng thơn Ơng/Bà sản xuất, kinh doanh loại hình nào?  Trồng trọt  Chăn ni B Thông tin cần khảo sát B.1 Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp Ơng (bà) có tham gia ý kiến q trình lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đề án phát triển nông nghiệp địa phương khơng? Xin vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp tương ứng với mức độ đồng ý với nhận định sau: Mức độ đồng ý ơng/bà với tiêu chí sau Quy trình lập quy hoạch, kế hoạch hợp lý Nội dung quy hoạch, kế hoạch phù hợp, khả thi B.2 Công tác xây dựng, ban hành quy định quy trình hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp Xin vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp tương ứng với mức độ đồng ý với nhận định sau: Mức độ đồng ý ông/bà với tiêu chí sau Quy trình lậpthủ tục hợp lý Nội dung thủ tục phù hợp, thuận Mức độ đồng ý ơng/bà với tiêu chí sau lợi cho công dân quan giải thủ tục Các văn hướng dẫn dễ hiểu, quy định rõ ràng, đầy đủ Các văn quy định khơng gây khó khăn, tính cơng sản xuất, kinh doanh B.3 Triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sách, quy định, thủ tục hành hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nơng nghiệp Ơng/Bà có lấy ý kiến phản hồi trình thực quy hoạch, kế hoạch, sách, thủ tục hành khơng? Xin vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp tương ứng với mức độ đồng ý với nhận định sau: Mức độ đồng ý ơng/bà với tiêu chí sau Triển khai thực quy hoạch, kế hoạch hợp lý Quy hoạch, kế hoạch, sách quyền cơng bố công khai, thông tin rộng rãi Thủ tục hành quyền niêm yết, cơng bố, thơng tin Mức độ đồng ý ơng/bà với tiêu chí sau rộng rãi, rõ ràng, đầy đủ Giải cơng việc theo quy trình Thủ tục hành giải hẹn Thái độ, tinh thần, trách nhiệm, cách thức cán bộ, công chức tiếp xúc, giải công việc tốt B.4 Kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm lĩnh vực nơng nghiệp Xin vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp tương ứng với mức độ đồng ý với nhận định sau: Mức độ đồng ý ơng/bà với tiêu chí sau quan, công phù hơp Số lượt kiểm tra phù hợp Thời điểm kiểm tra thích hợp kiểm tra hợp lý Mức độ đồng ý ơng/bà với tiêu chí sau sách nhiễu B.5 Tổ chức thực quản lý nhà nước lĩnh vực nơng nghiệp Xin vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp tương ứng với mức độ đồng ý với nhận định sau: Mức độ đồng ý ơng/bà với tiêu chí sau Bộ máy tổ chức quản lý nông nghiệp phù hợp Các tổ chức phối hợp chặt chẽ công tác quản lý nông nghiệp Năng lực cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nông nghiệp Các điều kiện vật chất, kỹ thuật trang bị đầy đủ Ứng dụng hiệu khoa học công nghệ công tác quản lý nơng nghiệp B6 Theo ý kiến Ơng/Bà, cần khắc phục tồn công tác quản lý quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nội dung chưa phù hợp? Những kiến nghị, đề xuất ơng (bà) để cơng tác hồn thiện Trân trọng cảm ơn! ... giải pháp tăng cường quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp địa bàn thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam góp phần tăng cường hiệu quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn từ đến năm 2025... tác quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN ... LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN ĐÌNH QUANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý NHÀ nước TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý NHÀ nước TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM