QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục đào tạo tại HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM

88 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:24

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ LY LY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ LY LY QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Quản lý kinh tế NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG DƯƠNG VIỆT ANH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Tôi xin cam đoan số liệu trích dẫn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm luận văn Tác giả luận văn Lê Thị Ly Ly MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO .8 1.1 Lý luận chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - Đào tạo 1.2 Quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo .22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM .36 2.1 Khái quát, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội giáo dục đào tạo huyện Hiệp Đức 36 2.2 Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức giai đoạn 2015 đến 2018 45 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo địa bàn huyện Hiệp Đức 51 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM .59 3.1 Mục tiêu phát triển giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức đến năm 2020 năm 59 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt NSNN CNH-HĐH NSĐP NSTW KBNN XHCN TC-KH BHXH BHYT 10 BHTN 11 HĐND 12 UBND 13 THPT DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Quy mô giáo dụ Kết đánh gi Hiệp Đức Quy trình lập dự huyện Hiệp Đức Dự tốn chi NS DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 Bản đồ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất kỳ quốc gia giới muốn phát triển bền vững phải đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo Sứ mệnh giáo dục đào tạo nước ta phải nâng cao trình độ dân trí, đào tạo phát triển nhân lực, phát bồi dưỡng nhân tài, đóng góp cách định vào kiến thiết phát triển quốc gia, xây dựng người Việt Nam XHCN văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Trong phát triển chung xã hội tri thức người xem yếu tố quan trọng có tính chất định Bác Hồ nói “Một dân tộc dốt dân tộc yếu”, cần phải diệt giặc dốt, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài để tạo sức mạnh cho dân tộc điều thực thơng qua nghiệp giáo dục Giáo dục tảng văn hố, sở hình thành nhân cách, phẩm chất ý thức cá nhân xã hội Nhân tố định thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế người, nguồn nhân lực Giáo dục ngày khơng đơn q trình giáo dục văn hố tư tưởng, đạo đức, lối sống mà phải coi nguồn lực nội sinh, coi chiến lược phát triển người phận tách rời chiến lược phát triển kinh tế đảm bảo thực thành cơng tiến trình cơng nghiệp hóa - đại hóa phát triển chung đất nước Nhận thức rõ tầm quan trọng nghiệp giáo dục - đào tạo trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Nhà nước ta coi giáo dục quốc sách hàng đầu, dành ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho giáo dục - đào tạo Đại hội lần thứ XII Đảng xác định đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực định hướng lớn đề thực hóa mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Luật giáo dục quy định rõ nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục - đào tạo bao gồm nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp nguồn kinh phí khác nguồn vốn từ ngân sách nhà nước phải chiếm vị trí quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn so với tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục Vì vậy, hàng năm nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục - đào tạo từ ngân sách nhà nước lớn tăng lên với phát triển kinh tế đất nước Vai trò chi tiêu NSNN cung cấp nguồn lực tài để trì hoạt động giáo dục đào tạo, mà quan trọng thực chức định hướng điều chỉnh hoạt động giáo dục phát triển theo mục tiêu đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước Trong thời gian qua, huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam nói riêng, giáo dục - đào tạo có bước phát triển mới, đạt thành quan trọng việc xóa mù chữ phổ cập giáo dục nên trình độ dân trí ngày nâng lên Tuy nhiên, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo địa bàn huyện gặp vấn đề bất cập Trên sở đó, tơi chọn đề tài: “Quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý Chi Ngân sách nhà nước (NSNN) cho giáo dục - đào tạo Đề tài nghiên cứu đưa kiến nghị, mô hình quản lý để phát triển chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện nhà tương xứng với tiềm thời gian đến Tình hình nghiên cứu đề tài Quản lý nguồn chi ngân sách cho giáo dục đào tạo chủ đề nhiều quan quản lý Nhà nước giới nghiên cứu lĩnh vực tiếp tục nhân quan tâm Tiêu biểu có nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực này, nêu như: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo địa bàn huyện Phổ Yên - Thái Nguyên (Đồng Văn Tâm - 2009): Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề có liên quan công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo địa bàn huyện Phổ Yên - Thái Nguyên Tuy nhiên, tác giả chưa nêu bậc nội dung vai trò quản lý chi ngân sân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo quan, đơn vị quản lý Nhà nước; luận văn chưa đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo địa bàn huyện Phổ Yên - Thái Nguyên Chi tiêu công phát triển bền vững (tác giả Bùi Đại Dũng, năm 2012): viết phân tích thực trạng chi tiêu cơng khủng hoảng nợ công giới, mối quan hệ nguyên nhân, kết khủng hoảng nợ công bội chi ngân sách nhà nước Tác giả có đối chiếu so sánh để phân tích thực trạng nợ cơng thực tiễn tình hình chi tiêu công nước ta nhằm nêu số cảnh báo đưa dự báo Đề xuất phương hướng khắc phục nhằm gia tăng hiệu quản lý chi tiêu công nước ta Phát triển giáo dục - đào tạo - khoa học công nghệ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH (tác giả Nguyễn Duy Bắc, năm 2013): chuyên đề nghiên cứu vào phân tích vai trò hệ trọng khoa học cơng nghệ giáo dục - đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Nhận diện đánh giá thực trạng để xác định thành tựu đổi phát triển giáo dục – đào tạo; đồng thời phân tích cácvấn đề yếu kém/ bất cập đặt giáo dục nước ta Ngồi ra, chun đề phân tích bối cảnh ảnh hưởng tác động đến trình phát triển khoa học công nghệ giáo dục - đào tạo Việt Nam Qua xác định mục tiêu quan điểm phát triển khoa học công nghệ giáo dục - đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Đề tài luận văn Sự cần thiết phải tăng cường quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo Việt Nam (tác giả Hoàng Anh Vũ, năm 2012): Cơng trình nghiên cứu đề tài trình bày làm rõ bước số sở lý luận chi NSNN cho hoạt động giáo dục - đào tạo Đồng thời, phân tích đánh giá tình hình thực trạng quản lý nguồn chi NSNN cho giáo dục đào tạo, xác định số nguyên nhân dẫn đến hạn chế, qua đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nguồn chi NSNN cho hoạt động giáo dục - đào tạo Tuy vậy, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể quản lý nguồn chi Ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục đào tạo huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) Do đó, đề tài lựa chọn khơng trùng lặp với nghiên cứu trước cạnh việc chi tiết hóa đối tượng phân cấp cần phải xác định thẩm quyền định trách nhiệm cụ thể quan, tổ chức người đứng đầu Luật Ngân sách nhà nước phòng ngừa vi phạm nâng cao hiệu trách nhiệm sử dụng Ngân sách nhà nước 3.2.2 Giải pháp tăng chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tăng cường khai thác nguồn thu cho giáo dục - đào tạo Chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tăng chưa đủ so với nhu cầu thực tế cuả trường Do vậy, việc tăng cường huy động nguồn lực tài nhân dân, tổ chức để tạo nguồn thu nhằm bổ sung cho giáo dục - đào tạo, giảm gánh nặng chi Ngân sách nhà nước điều cần thiết Muốn huy động tốt nguồn lực xã hội cần thực biện pháp sau: Đa dạng hóa loại hình giáo dục sở đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho giáo dục - đào tạo nguồn xã hội hóa giáo dục Thực liên kết doanh nghiệp với sở đào tạo nghề việc đào tạo nghề để gắn học lý thuyết với thực hành, lý luận thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Sử dụng hiệu nguồn vốn đóng góp nhân dân bao gồm tiền học phí sở thực chế độ Nhà nước quy định thu nộp sử dụng Số thu từ học phí phải nộp trực tiếp qua tài khoản tiền gửi KBNN để KBNN kiểm sốt việc thu - chi Khi có nhu cầu sử dụng đơn vị trường học cần phải lập dự tốn gửi Phòng Tài - Kế hoạch huyện phê duyệt cho phép duyệt chi nhu cầu trường học Trong trình thu - chi phải công khai, minh bạch, sử dụng khoản chi mục đích Xây dựng hồn chỉnh quy chế chi tiêu nội theo hướng khoa học mang tính dân chủ Thảo luận cơng khai chế phân phối thu nhập, quy định mức trích lập quỹ….để uy chế chi tiêu nội trở thành sở pháp lý cho q trình quản lý tài đơn vị trường học Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh trường hợp chi sai mục đích, chế độ Các quan quản lý trực tiếp cần phải kiểm tra, kiểm sốt thường xun việc sử dụng kinh phí thu học phí trường Kêu gọi, khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đóng chân 63 địa bàn huyện cần tạo điều kiện đóng góp xây dựng sở vật chất trường học nhằm phục vụ tốt hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh 3.2.3 Giải pháp lập, chấp hành toán Ngân sách giáo dục - đào tạo 3.2.3.1 Lập dự toán Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo Lập dự tốn xác cơng việc “kiểm sốt trước” nhằm định hướng việc chấp hành dự toán từ ban đầu Xây dựng dự toán cho nhiệm vụ chi Ngân sách nhà nước phải dự lường cách đầy đủ, chặt chẽ Đây sở để làm phân bổ kinh phí cách xác, xóa bỏ tình trạng làm theo kiểu cũ, nặng tính hình thức xảy dẫn đến đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung dự toán thực cấp bổ sung dự toán Để đảm bảo dự toán giao xong đến hết ngày 31/12, cần giảm bớt khâu trung gian, trùng lắp quy trình Nên đơn vị trường học chủ động thực việc xây dựng dự tốn chi sở xem xét khả thu yêu cầu chi đơn vị trường học để xây dựng dự toán phân bổ dự toán cho thực nhiệm vụ giao UBND huyện Hiệp Đức thực giao dự toán cho đơn vị trường học, cần thiết phải phân khai chi tiết đến đơn vị để KBNN phối hợp kiểm tra tổng dự toán UBND giao phải khớp với số chi tiết cho đơn vị trường học Trình tự xây dựng dự toán, định, phân bổ, giao dự toán phải thực đầy đủ theo quy định Quy trình lập dự tốn phải đảm bảo theo Luật Trong q trình lập dự tốn đặc biệt cần lưu ý đến chất lượng khâu có tính then chốt là: Khâu hướng dẫn, số thông báo kiểm tra dự toán cho đơn vị thụ hưởng NSNN khâu xem xét dự toán đơn vị thụ hưởng ngân sách gửi cho quan Tài Các cấp ngân sách cần có phối hợp để làm rõ nhu cầu dự toán nhằm phục vụ tốt cho trình xét duyệt dự toán Các đơn vị trường học địa bàn huyện lập dự toán chi Ngân sách nhà nước phải bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Lập gửi dự toán theo quy định 64 Phòng Tài - Kế hoạch huyện có nhiệm vụ tổng hợp xây dựng dự toán chi Ngân sách nhà nước sở dự toán quan, đơn vị, đồng thời dự kiến nguồn thu hưởng để cân đối nhiệm vụ chi Phòng Tài - Kế hoạch đơn vị trường học cần phối hợp xây dựng định mức chuẩn mực làm sở cho việc lập dự toán xét duyệt dự tốn chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương Đổi định dự toán Ngân sách: Quyết định dự toán chi NSNN phải dựa vào chuẩn mực khoa học xác định, nhằm đảm bảo cho dự toán chi NSNN duyệt phù hợp với khả cân đối ngân sách địa phuơng Khâu xét duyệt dự toán quan Tài với đơn vị dự tốn phải trao đổi, thảo luận để đến thống dự toán đơn vị Trên sở thống dự toán đơn vị thụ hưởng NSNN quan Tài tổng hợp dự tốn ngân sách cấp thơng qua UBND trình HĐND cấp định dự toán NSNN nhằm đảm bảo cho dự toán xét duyệt hợp lý 3.2.3.2 Chấp hành dự toán Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo Việc thực dự toán NSNN phải duyệt chia cụ thể theo quý, tháng đảm bảo: Kinh phí chi quỹ lương kinh phí quản lý có tính tốn mức biến động tăng, giảm quỹ năm để điều chỉnh cho phù hợp Kinh phí nghiệp duyệt có xem xét dự tốn duyệt có nhu cầu chi theo yêu cầu thực tế dự kiến năm kế hoạch Xây dựng hạn mức chi để lên kế hoạch cấp phát kinh phí cho phù hợp, đảm bảo theo tiến độ năm kế hoạch Cần có kết hợp quan Tài cấp để hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ, thông tin kịp thời vấn đề tồn vướng mắc q trình chấp hành dự tốn để kịp thời tìm biện pháp tháo gỡ, giải Đồng thời, cần có kết hợp quan chức quản lý NSNN đơn vị thụ hưởng ngân sách phải thống quản lý nhằm tránh chồng chéo khơng cần thiết Để tránh tình trạng xin cho, gây lãng phí q trình sử dụng ngân sách, việc khoán chi ngân sách từ huyện Hiệp Đức đến đơn vị trường học cần đơn giản hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo, quản lý để tránh tham ô, tham nhũng, lãng phí tạo động lực việc tiết kiệm chi chi có hiệu 65 Việc khốn phải dựa vào chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ giao, công việc thực hiện, định biên cán đơn vị; chế độ sách hành Quan trọng nhất, việc khốn chi phải dựa sở cơng bằng, khách quan, minh bạch Thực tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đơn vị trường học Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công Thực nghiêm chế độ trách nhiệm người làm công tác quản lý, lãnh đạo Thực nghiêm túc chế độ cơng khai tài chính, mua sắm, sửa chữa tài sản theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước Nâng cao hiệu công tác quản lý quy hoạch Chi bổ sung, dự tốn rà sốt, điều chỉnh mà khơng đủ nguồn 3.2.3.3 Quyết toán Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo Phòng Tài - Kế hoạch, KBNN đơn vị sử dụng ngân sách cần phối hợp kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán, kế toán năm đảm bảo khớp đơn vị sử dụng ngân sách KBNN nơi giao dịch, rà soát khoản thu, nộp kịp thời vào NSNN Đối với toán NSNN: - Sau nhận báo cáo tốn đơn vị dự tốn, Phòng Tài - Kế hoạch huyện đơn vị kiểm tra dự tốn cấp có trách nhiệm xét duyệt tốn thơng báo kết xét duyệt cho đơn vị dự tốn - KBNN có trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán thu - chi NSNN theo mục lục NSNN đảm bảo khoản thu, chi NSNN phát sinh hạch tốn đầy đủ, xác, kịp thời theo định kỳ hàng tháng, quý, năm - Quyết tốn chi NSNN phải quan tâm tới khâu phân tích số liệu, đánh giá việc thực tiêu kinh tế - xã hội địa phương, tình hình thực Nghị HĐND cấp rút học kinh nghiệm phục vụ cho việc quản lý điều hành chi NSNN địa phương cho năm - Hoàn thiện chế độ kế toán, kiểm toán, toán NSNN Thực kiểm toán nội đơn vị, quan sử dụng kinh phí NSNN - Phòng Tài - Kế hoạch có kế hoạch xét duyệt, thẩm định số liệu toán để chấn chỉnh sai phạm kịp thời Nghiên cứu thiết lập hệ thống tiêu 66 đánh giá hiệu sử dụng nguồn vốn từ NSNN 3.2.3.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cơng tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước huyện Tăng cường kiểm tra, tra việc lập dự tốn thu, chi NSNN: Hồn thiện mối quan hệ phối hợp phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan tham gia vào trình kiểm tra ngân sách từ khâu lập, chấp hành toán ngân sách, tức kiểm tra trước, kiểm tra thực kiểm tra sau Cải tiến kiểm tra, tra việc lập dự toán thu, chi NSNN quan Tài cấp đảm nhận đảm bảo yêu cầu, trình tự xây dựng dự tốn theo luật định Trong đó, đặc biệt quan tâm khâu trọng yếu: Khâu hướng dẫn số thơng báo kiểm tra dự tốn ngân sách phải thật cụ thể khâu xét duyệt dự toán phải thực chặt chẽ, khách quan giải vấn đề chưa đồng thuận quan tham gia lập dự toán ngân sách Thứ nhất, cải tiến kiểm tra, tra trình chấp hành NSNN: Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước thường xuyên kiểm tra, đối chiếu theo tiến trình chấp hành NS chế độ, tiêu chuẩn, định mức hành, tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ… đặc biệt hiệu tiết kiệm chi tiêu NSNN Cơ quan Tài chính, Thuế phối hợp với KBNN cấp rà soát, đối chiếu tất khoản thu, chi NSNN từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12 bảo đảm khoản thu, chi NSNN hạch tốn đầy đủ, xác, mục lục NSNN Việc kiểm tra, tra, kiểm toán tốn NSNN phải đảm bảo tính trung thực pháp luật; xử lý nghiêm minh sai phạm khen thưởng kịp thời việc sử dụng tiết kiệm, hiệu kinh phí NSNN giao Thứ hai, đẩy mạnh việc triển khai thực quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ, quy chế tự kiểm tra nhằm đảm bảo mở rộng đối tượng tham gia, tra, kiểm tra toàn diện lĩnh vực đơn vị thụ hưởng NSNN Thu thập nguồn thông tin từ quần chúng từ nội để phát tiến hành kiểm tra, tra bên cạnh quan chức chun mơn tra, kiểm tra thường xuyên quan Tài quan Kho bạc Nhà nước Việc khen thưởng cho đơn vị trực tiếp thụ hưởng ngân sách, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu cao, 67 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hạn chế sai phạm cần tiến hành kịp thời Đồng thời, xử lý vi phạm nghiêm minh, minh bạch góp phần hạn chế sai phạm đơn vị thụ hưởng ngân sách Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp quan chuyên môn Xây dựng chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan tài chính, KBNN đơn vị thụ hưởng ngân sách việc sử dụng ngân sách quy trình kiểm sốt Thứ tư, việc kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải tiến hành cách liên tục có hệ thống thơng qua hình thức sau: - Bộ phận Tài - Kế tốn đơn vị hưởng thụ ngân sách phải thực kiểm tra, giám sát hàng ngày qua nghiệp vụ cấp phát kinh phí cho nhu cầu chi - Kho bạc nhà nước, Phòng Tài - Kế hoạch quan chức khác thực kiểm tra, giám sát theo định kỳ việc thẩm định xét duyệt báo cáo tình hình chi hàng quý, năm chi thường xuyên ngân sách - Thực kiểm tra, giám sát; đột xuất tổ chức tra tài phát thấy có dấu hiệu sai phạm 3.2.4 Giải pháp khắc phục tồn công tác quản lý tài trường học Các đơn vị trường học nơi trực tiếp sử dụng khoản kinh phí Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục - đào tạo (bao gồm kinh phí ngân sách cấp nguồn thu khác đơn vị) Vấn đề cần đặt quản lý, sử dụng tiết kiệm, mục đích, chế độ khoản chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục – đào tạo, tăng cường tính tự chịu trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị, hiệu trưởng trường học chủ tài khoản công tác quản lý tài Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức gây nên lãng phí chi tiêu khơng mục đích Nếu vi phạm làm ảnh hưởng đến việc tổn thất ngân sách Nhà nước phải bồi thường, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật 68 Để đáp ứng yêu cầu nêu đòi hỏi đội ngũ cán làm cơng tác quản lý tài đơn vị trường học phải có đủ trình độ chun mơn nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ hạch toán đầy đủ, rõ ràng, chi tiết khoản chi từ nguồn khác Xuất phát từ thực trạng thời gian qua, cán làm công tác quản lý đơn vị trường học chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, chủ tài khoản chuyên sâu quản lý chuyên môn giáo dục - đào tạo, không am hiểu quản lý tài Đội ngũ cán kế tốn đơn vị dự toán chưa thành thạo nghiệp vụ chun mơn, Còn số khác lại kiêm nhiệm nhiều việc Do vậy, việc củng cố nâng cao chất lượng công tác quản lý tài trường học cần trọng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nói chung, cơng tác kế tốn nói riêng cho đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn Tại huyện Hiệp Đức nói riêng tỉnh Quảng Nam nói chung năm gần đây, Sở tài sở kế hoạch đầu tư quan tâm vấn đề này, đặc biệt, Sở tài tỉnh Quảng Nam mời giảng viên trường Đại học có uy tín nước để tổ chức lớp tập huấn cho Thủ trưởng đơn vị đôi ngũ làm công tác kế toán trường học nhằm nâng cao nghiệp vụ chun mơn Vì thời gian kinh phí hạn hẹp nên việc tổ chức chưa thường xuyên chưa nhiều nên lượng kiến thức truyền tải hết cho người tham gia Trong thời gian tới, cần tập trung rà soát, đánh giá lại khả nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ để lên phương án xếp lại cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương 3.2.5 Thực tốt cơng tác tun truyền vai trò giáo dục – đào tạo nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trách nhiệm nhân dân Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhân dân vị trí, vai trò giáo dục - đào tạo phát triển kinh tế xã hội Tổ chức tốt biện pháp tuyên truyền vai trò giáo dục - đào tạo để nhân dân thấy rõ tầm quan trọng chiến lược phát triển người gắn với phát triển kinh tế xã hội Phát triển nguồn nhân lực cách hợp lý, cân đối lao động ngành nghề, kết hợp với lao động trí thức động lực quan trọng thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 69 3.2.6 Chú ý công tác đào tạo, đào tạo lại trình độ quản lý tài đội ngũ cán quản lý ngành giáo dục Nâng cao chất lượng cán bộ: thực tiêu chuẩn hoá chun mơn hố đội ngũ cán quản chi NSNN Yêu cầu cán phải có lực chuyên môn cao, đào tạo bồi dưỡng tốt, am hiểu nắm vững tình hình KT-XH chế sách Nhà nước Đồng thời có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc giao Để thực yêu cầu trên, hàng năm quan phải rà soát đánh giá phân loại cán theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý…từ có kế hoạch bồi dưỡng, xếp, phân công công tác theo lực trình độ người Tăng cường đào tạo đào tạo lại kiến thức quản lý tài NSNN cho đội ngũ cán làm cơng tác tài chính, kế tốn đơn vị dự toán để người hiểu nhận thức yêu cầu quản lý NSNN chức nhiệm vụ thẩm quyền mình, đồng thời tự tích luỹ kiến thức kinh nghiệm để có đủ khả thực thi công vụ Công tác đào tạo đào tạo lại phải đặc biệt trọng để đảm bảo cán ngành Tài hiểu rõ chủ trương, sách Nhà nước hội nhập kinh tế, từ vận dụng vào q trình hoạch định sách q trình tổ chức thực nhiệm vụ Áp dụng linh hoạt chế độ luân chuyển cán nhằm nâng cao tính động, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa sai phạm cán Có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tạo lòng tin nhân dân Nhà nước Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng lực lượng cán tin học chuyên nghiệp, tổ chức tốt yên tâm công tác lâu dài cần thiết mục tiêu quan trọng hệ thống quản lý Tiếp tục thực tinh giản máy quản lý: Chính quyền địa phương từ huyện đến xã phường cần coi trọng việc triển khai thực tinh giản máy cán bộ, xác định lại xác chức nhiệm vụ quan, đơn vị thực quản lý nhà nước ngân sách để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm phiền hà rườm rà thủ tục hành cho doanh nghiệp nhân 70 dân Kiên đưa khỏi máy Nhà nước cán không đủ lực phẩm chất, không đủ sức khoẻ trình độ chun mơn, khơng để bất cập máy cán kéo dài làm tổn hại đến uy tín quan nhà nước ảnh hưởng đến KTXH địa phương 3.2.7 Một số giải pháp hỗ trợ khác 3.2.7.1 Sự quan tâm, đạo cấp ủy Đảng, quyền huyện Hiệp Đức Đây điều kiện cần thiết để đảm bảo giải pháp thực Trên sở nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng giáo dục đào tạo nói cơng tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo cấp uỷ Đảng, quyền địa phương xây dựng kế hoạch phát triển, hoạch định chiến lược, đề phương hướng để phát triển giáo dục Chỉ đạo các quan ban ngành tiếp tục đầu tư ngân sách, quản lý ngân sách cho giáo dục - đào tạo đảm bảo công tác phát triển nghiệp giáo dục địa bàn huyện thực cách đắn, hiệu 3.2.7.2 Sự phối hợp chặt chẽ cấp, ngành việc thực mục tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển cách đồng hiệu cao có quan tâm, phối hợp chặt chẽ cấp, ngành Điều thể phối hợp, kết hợp Phòng Tài - Kế hoạch huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện trường học việc lập phân bổ dự toán, chấp hành dự toán toán Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch hệ thống trường lớp, cấp học nhằm tạo điều kiện thu hút người học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 3.2.7.3 Tăng cường yếu tố người, yếu tố vật chất khoa học kỹ thuật Nâng cao trình độ giáo viên giảng dạy trình độ quản lý hiệu trưởng, nghiệp vụ kế toán cán tài kế tốn, mở lớp tập huấn để kịp thời phổ biến sách, chế độ cách phù hợp Đầu tư kinh phí để sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị mở rộng quy mô trường lớp để phục vụ tốt nhu cầu học tập học sinh Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trường học, 71 thiết lập trang thiết bị truyền thông thống nhất, tập trung xây dựng chương trình ứng dụng nhằm trợ giúp cơng tác quản lý, điều hành Quản lý chặt chẽ hoạt động chi Ngân sách hệ thống thông tin thống nhất, theo dõi chặt chẽ quy trình từ dự tốn duyệt đến việc kiểm soát định mức, chế độ, kết hợp việc quản lý chi quan quản lý hệ thống Kho bạc nhà nước, đại hóa cơng nghệ tốn qua Kho bạc Nhà nước TIỂU KẾT CHƯƠNG Căn vào nguyên nhân, tồn tại, hạn chế công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức Trên sở phân tích thực trạng quản lý quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo, tác giả đưa đề xuất nhằm thực tốt công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo Bên cạnh đó, tác giả đưa số kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Giáo dục - đào tạo có vị trí to lớn phát triển kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao dân trí, mơi trường để phát triển đào tạo nhân tài cho đất nước Phát triển giáo dục đào tạo xây dựng móng văn hóa dân tộc, sở để phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc văn háo dân tộc Giáo dục đào tạo sở thiết yếu để đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu nghiệp CNH, HĐH Giáo dục đào tạo không nhân tố có ý nghĩa định đến đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất xã hội mà trung tâm đào tạo nhân tài cho đất nước Trong trình phát triển kinh tế tri thức nay, vai trò nhân tài nói riêng, đội ngũ tri thức nói chung ngày chiếm vị trí đặc biệt quan trọng không nghiệp phát triển kinh tế - xã hội mà lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối nội đối ngoại Công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho giáo dục - đào tạo vấn đề cấp bách, mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trường học huyện Hiệp Đức Luận văn sâu phân tích vấn đề Ngân sách Nhà nước, tầm quan trọng giáo dục - đào tạo công tác chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức Từ xác định vai trò, nội dung cơng tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo bậc học mầm non, tiểu học, THCS huyện Hiệp Đức Đồng thời, cần thiết cần phải tăng cường công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức Qua đó, rút ưu, khuyết điểm công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức đề xuất số giải pháp nhằm tăng hiệu cho khoản chi Trong khuôn khổ giới hạn Luận văn khả tác giả khó tránh khỏi khiếm khuyết định Nhưng hy vọng giải pháp trên, quan tâm 73 thực thận trọng góp phần vào cơng tác quản lý Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức Thực thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với định hướng cải cách tài cơng giai đoạn Kiến nghị 2.1 Đối với Chính phủ: Cần phân cấp mạnh quản lý, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh tế - tài xác lập rõ trách nhiệm cấp để từ đặt yêu cầu phải tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nước 2.2 Đối với Bộ tài Cần xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp phù hợp với điều kiện địa phương sở rà soát lại định mức, tiêu chuẩn chi tiêu - Quy định phối hợp quan cấp, ngành đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn, định mức ban hành sát với thực tế điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội địa phương, để có tính khả thi phù hợp với điều kiện thu, chi ngành, lĩnh vực - Đổi quy trình thu thuế đối tượng nộp thuế gồm tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhằm nâng cao ý thức tự đăng ký thuế,tự khai, tự tính, tự nộp thuế, ấn định thuế Đảm bảo quy trình, đơn giản thủ tục, chặt chẽ, hiệu công tác thu thếu mà Tổng cục thuế ban hành tiếp tục đổi mới, hồn thiện sách giá 2.3 Đối với tỉnh Quảng Nam Một là, Để khắc phục trùng lặp thẩm quyền, trách nhiệm cấp ngân sách định, điều chỉnh dự toán phê chuẩn toán NSNN tỉnh Quảng Nam cần phải phân cấp quản lý Chi NSNN tỉnh Quảng Nam Phân cấp rõ ràng NSNN HĐND tỉnh Quảng Nam để đảm bảo cân vùng địa phương cân đối NSNN cho giáo dục - đào tạo tỉnh Quảng Nam tích cực theo nguyên tắc phù hợp, đồng với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức máy hành khả quản lý cấp, ngành địa 74 phương Qua đó, phát huy chức nhiệm vụ HĐND tỉnh Quảng Nam phân cấp Chi NSNN cho giáo dục - đào tạo tỉnh Quảng Nam nhằm loại bỏ quy định ràng buộc HĐND tỉnh Quảng Nam vào nhiều quan quản lý cấp Với phân cấp nhiệm vụ chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo, HĐND UBND tỉnh Quảng Nam phải vào trình độ, khả quản lý cấp huyện, xã nguồn thu địa bàn, đồng thời phải đảm bảo kế hoạch chung tỉnh phát triển kinh tế - xã hội Đối với phân cấp chi cho đầu tư xây dựng cơng trình địa phương quản lý phải vào trình độ, khả quản lý đầu tư xây dựng khối lượng vốn đầu tư Quy định cụ thể UBND tỉnh Quảng Nam quyền điều chỉnh dự toán chi NSNN cho giáo dục - đào tạo trường hợp khơng làm cân đối dự tốn chi Ngân sách nhà nước HĐND tỉnh Quảng Nam định Trường hợp biến động, làm thay đổi dự toán định nên giao cho UBND cấp trực tiếp thống với thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam cấp trước định báo cáo với HĐND tỉnh kỳ họp gần Như tạo thống hệ thống văn quy phạm pháp luật dự toán chi NSNN cho giáo dục - đào tạo, đồng thời HĐND tỉnh Quảng Nam có sở để tổ chức giám sát việc sử dụng Chi NSNN tỉnh Quảng Nam theo quy định Hai là, tăng cường thu hút đầu tư sở đảm bảo phát triển bền vững sở đưa sách hợp lý Ba là, định kỳ mở lớp bồi dưỡng theo chuyên đề quản lý ngân sách cho đơn vị trường học có sử dụng ngân sách đến đối tượng làm công tác quản lý chuyên trách tài chính; trọng bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư xây dựng nhằm nâng cao lực chủ đầu tư 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Duy Bắc (2011), Văn hoá giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Thời đại, Hà Nội Nguyễn Duy Bắc (2013), Phát triển giáo dục - đào tạo - KHCN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, NXB trị quốc gia Hà Nội Bộ giáo dục - đào tạo (2015) , tình hình phát triển giáo dục số nước giới, NXB giáo dục Hà Nội Chi cục thống kê huyện Hiệp Đức, Niên giám thống kê năm 2015, 2016, 2017, 2018, Hiệp Đức Cơ quan tra huyện Hiệp Đức, Báo cáo công tác tra năm 2016, 2017, 2018, Hiệp Đức Bùi Đại Dũng (2012), Chi tiêu công phát triển bền vững, Bài viết khoa học, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế Kinh doanh số 28 Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức, Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Hiệp Đức, khóa VIII, Hiệp Đức Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015, 2016, 2017, 2018, Hiệp Đức Huyện ủy huyện Hiệp Đức (2016), Báo cáo đánh giá kết thực Nghị Đại Hội đại biểu Đảng huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020 10 Kho bạc nhà nước huyện Hiệp Đức, Quy chế làm việc; Quy định chức năng, nhiệm vụ năm 2015, 2016, 2017, 2018, Hiệp Đức 11 Nguyễn Thị Loan (2019), Quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục cơng lập tỉnh Thanh Hóa, Luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Tài – Ngân hàng, Học viện Tài chính, Hà Nội 12 Nhiều tác giả (2007), Những vấn đề giáo dục đại nay: quan điểm giải pháp, NXB Tri thức 13 Phòng Tài – Kế hoạch huyện Hiệp Đức, Quy chế làm việc; Quy định chức năng, nhiệm vụ năm 2015, 2016, 2017, 2018 14 Phòng Tài huyện Hiệp Đức (2015, 2016, 2017, 2018), Báo cáo tốn tình hình chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo huyện Hiệp Đức 2015, 2016, 2017, 2018 15 Quốc hội Việt Nam (2015), Luật ngân sách nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 16 Quốc hội Việt Nam (2005), Luật giáo dục, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 17 Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012, định phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo 2011 – 2020 18 Đồng Văn Tâm (2009), Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục – đào tạo địa bàn huyện Phổ Yên – Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường đại học Thái Nguyên 19 Võ Trí Thành (2013), nguồn lực cho giáo dục: đầu tư chưa tương xứng với quy mô 20 Uỷ ban nhân dân huyện Hiệp Đức (2011), đề án phát triển giáo dục – đào tạo đến năm 2015 năm 21 Ủy Ban nhân dân huyện Hiệp Đức, Báo cáo tình hình thực dự tốn ngân sách năm 2014, phân bổ dự toán ngân sách năm 2015, 2016, 2017, 2018, Hiệp Đức 22 Hoàng Anh Vũ (2012), Sự cần thiết phải tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục – đào tạo Việt Nam, luận văn thạc sỹ ... thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 1.1 Lý luận chi Ngân sách nhà. .. chi Ngân sách cho giáo dục - đào tạo 21 1.2 Quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo 1.2.1 Chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo 1.2.1.1 Khái niệm chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục -. .. 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO .8 1.1 Lý luận chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - Đào tạo 1.2 Quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục đào tạo tại HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục đào tạo tại HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM