listen unit 2 lớp 9

1 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 05:29

You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check (v) the letter of the correct picture to show what Mary is wearing. (Bạn sẽ nghe thấy một thông báo công khai về một cô bé bị lạc gọi là Mary. Lắng nghe và đánh dấu (v) vào hình ảnh chính xác để hiển thị những gì Mary đang mặc.)Gợi ý:a. Bb. Ac. C
- Xem thêm -

Xem thêm: listen unit 2 lớp 9, listen unit 2 lớp 9