Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing sản phẩm nhựa gia dụng của công ty cổ phần đại đồng tiến

103 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - LÝ MƯỜI GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỢNG MARKETING SẢN PHẨM NHỰA GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - LÝ MƯỜI GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỢNG MARKETING SẢN PHẨM NHỰA GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒ TIẾN DŨNG Tp Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến ” cơng trình nghiên cứu riêng thân tôi, hướng dẫn khoa học của: PGS.TS Hồ Tiến Dũng Các số liệu điều tra kết có luận văn thực nghiêm túc trung thực Tôi xin khẳng định trung thực lời cam kết Tp HCM, ngày…… tháng …… năm 2014 Tác giả luận văn Lý Mười MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn .5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING .6 1.1 Một số khái niệm Marketing 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Mục tiêu chức Marketing .8 1.1.2.1 Mục tiêu Marketing 1.1.2.2 Chức Marketing .8 1.2 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 1.2.1 Các khái niệm thị trường 10 1.2.2 Phân khúc thị trường người tiêu dùng 10 1.2.3 Xác định thị trường mục tiêu 11 1.3 Hoạt động Marketing 12 1.3.1 Khái niệm vai trò hoạt động Marketing 12 1.3.2 Sản phẩm hoạt động sản phẩm .13 1.3.2.1 Khái niệm sản phẩm 13 1.3.2.2 Hoạt động sản phẩm 14 1.3.3 Hoạt động giá 17 1.3.3.1 Khái niệm giá 17 1.3.3.2 Phương pháp định giá 18 1.3.3.3 Các hoạt động giá .19 1.3.4 Hoạt động phân phối 22 1.3.4.1 Khái niệm phân phối 22 1.3.4.2 Các hoạt động phân phối .23 1.3.5 Hoạt động chiêu thị 23 1.3.5.1 Khái niệm chiêu thị 23 1.3.5.2 Các công cụ chiêu thị 24 1.3.5.3 Hoạt động chiêu thị .27 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM NHỰA GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN 29 2.1 Giới thiệu chung công ty 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến 30 2.1.3 Những thành tựu đạt Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến 31 2.1.4 Các sản phẩm cơng ty 32 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 33 2.2 Phân tích trạng hoạt động Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến .36 2.2.1 Hiện trạng thị trường 36 2.2.1.1 Thị trường nhựa gia dụng nước 36 2.2.1.2 Thị trường nhựa xuất 37 2.2.2 Công tác nghiên cứu, phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 40 2.2.3 Hiện trạng hoạt động Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến 43 2.2.3.1 Hoạt động sản phẩm 43 2.2.3.2 Hoạt động giá 45 2.2.3.3 Hoạt động phân phối .47 2.2.3.4 Hoạt động chiêu thị .49 2.3 Đánh giá chung hoạt động Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến .51 2.3.1 Ưu điểm 51 2.3.2 Hạn chế 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM NHỰA GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN 57 3.1 Định hướng, quan điểm mục tiêu hoạt động công ty .57 3.1.1 Định hướng, quan điểm hoạt động công ty .57 3.1.2 Mục tiêu hoạt động Marketing công ty .58 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến .59 3.2.1 Giải pháp nghiên cứu thị trường 59 3.2.2 Giải pháp phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu .62 3.2.3 Giải pháp hoạt động Marketing 62 3.2.3.1 Hoạt động sản phẩm 62 3.2.3.2 Hoạt động giá 67 3.2.3.3 Hoạt động phân phối .72 3.2.3.4 Hoạt động chiêu thị .74 3.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến .76 3.3 Một số kiến nghị nhà nước .78 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước .78 3.3.2 Kiến nghị Hiệp hội Nhựa 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN .82 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐĐT: Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội NTD: Người tiêu dùng R&D (Research and Development): Nghiên cứu phát triển WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Ưu nhược điểm phương tiện quảng cáo chủ yếu 25 Bảng 2.1: Doanh thu Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến từ năm 2011-2013 .35 Bảng 2.2: Kết khảo sát người tiêu dùng sản phẩm nhựa gia dụng .42 Bảng 2.3: Kết khảo sát người tiêu dùng yếu tố sản phẩm .44 Bảng 2.4: Kết khảo sát người tiêu dùng yếu tố giá sản phẩm .46 Bảng 2.5: Tỷ lệ doanh thu theo kênh bán hàng 48 Bảng 2.6: Kết khảo sát người tiêu dùng yếu tố phân phối 49 Bảng 2.7: Kết khảo sát người tiêu dùng hoạt động chiêu thị 50 Bảng 3.1: Tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng 70 Bảng 3.2: Xây dựng bảng giá số sản phẩm tiêu biểu 71 Danh mục hình vẽ Hình 1.1 Những khái niệm cốt lõi Marketing .7 Hình 1.2: Các nhân tố cấu thành sản phẩm .14 Hình 2.1: Tỷ lệ phân bố điểm bán hàng Đại Đồng Tiến 34 Hình 2.2: Cơ cấu thị trường xuất sản phẩm nhựa tháng đầu năm 2013 38 Hình 2.3: Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất năm 2013 39 Hình 2.14: Hệ thống phân phối Cơng ty cổ phần Đại Đồng Tiến 47 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giới ngày “phẳng” hơn, kinh tế quốc gia khơng chủ thể độc lập, tách biệt mà phải hòa vào xu hướng hội nhập với kinh tế toàn cầu Các quốc gia hiểu rõ tiềm thách thức việc hội nhập khơng muốn đứng bên lề q trình tồn cầu hóa Việt Nam khơng ngoại lệ, kinh tế Việt Nam kể từ ngày thức gia nhập WTO hội nhập ngày sâu vào kinh tế giới, theo lộ trình mà phủ thỏa thuận gia nhập WTO Mặc dù việc hội nhập trình tất yếu với nhiều hội, đưa đến thách thức to lớn hơn, doanh nghiệp nước phải cạnh tranh gay gắt với đối thủ mạnh hẳn tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý Vì vậy, để tận dụng lợi trình hội nhập mang lại doanh nghiệp nước cần phải nỗ lực trình hoạt động Ngành nhựa ngành chiến lược Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao nhiều năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam lựa chọn 10 ngành ưu tiên phát triển Năm 2011, Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Theo đó, năm 2015, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp ngành nhựa đạt 78.500 tỷ đồng, năm 2020 đạt 181.577 tỷ đồng tới năm 2025 390.000 tỷ đồng.1 Mục tiêu tổng quát quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam thành ngành công nghiệp tiên tiến, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã, có tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường nước, có khả xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao với sản lượng ngày cao Cụ thể, phấn đấu tỷ trọng ngành nhựa so với tồn ngành cơng nghiệp đến năm 2015 đạt 5%, đến Tuệ Văn (2011) Quy hoạch phát triển ngành nhựa đến năm 2020 [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] năm 2020 đạt 5,5% tăng lên 6% vào năm 2025 Đến năm 2015, sản lượng sản phẩm ngành nhựa đạt 7,5 triệu tấn; đến năm 2020 đạt 12,5 triệu Quy hoạch ngành nhựa nhằm chuyển dịch cấu nhóm sản phẩm nhựa theo hướng giảm tỷ trọng nhóm sản phẩm nhựa bao bì nhựa gia dụng, tăng dần tỷ trọng nhóm nhựa vật liệu xây dựng nhựa kỹ thuật.2 Trong tương lai, ngành nhựa Việt Nam nhiều hội để phát triển Tuy nhiên đặc điểm ngành nhựa việc gia nhập ngành dễ đặc biệt phân khúc nhựa gia dụng cấp thấp, cơng ty có chiến lược đắn, đầu tư vào công nghệ phân khúc sản phẩm có tiềm phát triển lớn tồn doanh nghiệp nhỏ, cơng nghệ lạc hậu khó có khả tồn phân hóa tiếp tục diễn Thị trường sản phẩm nhựa ngày phát triển không ngừng biến đổi, sức ép cạnh tranh ngày mạnh mẽ từ cơng ty nước ngồi việc mở cửa thị trường sau gia nhập WTO Trong năm gần đây, số công ty nước ngồi với tiềm lực tài dồi dào, trình độ công nghệ cao hệ thống quản lý đại thâm nhập thị trường ngành nhựa Việt Nam nhanh chóng khẳng định thương hiệu mình, gây khơng khó khăn cho doanh nghiệp nước Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến với 30 năm hoạt động lĩnh vực hàng nhựa gia dụng, xây dựng thương hiệu mình, người tiêu dùng biết đến nhiều, đứng trước cạnh tranh đến từ đối thủ nước gặp khơng khó khăn việc trì ổn định ảnh hưởng đến khả phát triển công ty tương lai Trong giai đoạn trước công ty chủ yếu tập trung vào việc sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng nhựa gia dụng cấp thấp, giá trị gia tăng thấp, lợi nhuận không cao, cạnh tranh chủ yếu giá, hệ thống phân phối sản phẩm dàn trải Các hoạt động công ty không đồng bộ, việc nghiên cứu thị trường chưa quan tâm mức, dẫn đến tỷ lệ thành Tuệ Văn (2011) Quy hoạch phát triển ngành nhựa đến năm 2020 [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] 81 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả đưa quan điểm để thực giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng Đại Đồng Tiến, sở xác định mục tiêu cho hoạt động Marketing công ty thời gian tới: mở rộng thị trường tiêu thụ giới, gia tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu; đồng thời củng cố phát triển hệ thống phân phối nước, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu với nhiều thách thức thời gian tới Kết hợp với thực trạng hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng chương 2, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng nhằm tăng cường hoạt động Tất giải pháp đưa nhằm giúp cho hoạt động Marketing Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến ngày hiệu hơn, đáp ứng mục tiêu định hướng mà lãnh đạo công ty đề 82 KẾT LUẬN Hoạt động Marketing đóng vai trò vơ quan trọng phát triển doanh nghiệp Môi trường kinh doanh thay đổi, q trình hội nhập tồn cầu hóa mở hội rộng lớn cho doanh nghiệp đồng thời mang lại nhiều thách thức áp lực cạnh tranh ngày khốc liệt Các doanh nghiệp nước phải tạo lợi cạnh tranh cho riêng thành cơng Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng sản phẩm dịch vụ mình, đồng thời xây dựng hoạt động có tính hiệu cao, thích ứng với biến động thị trường Do đó, để hồn thiện phát triển phát triển hoạt động Marketing lên tầm cao hơn, chun nghiệp hơn, đòi hỏi khơng giải pháp mà tác giả đề cập mà phải có cam kết Ban Giám Đốc tồn thể đội ngũ nhân viên cơng ty Vì thế, thơng qua đề tài này, tác giả phần khắc họa đạt mục tiêu đề ra: - Thứ nhất, phân tích thực trạng hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến, từ ưu điểm hạn chế hoạt động - Thứ hai, sở thực trạng hạn chế tồn hoạt động Marketing, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến thời gian tới Hạn chế đề tài: Khảo sát thông tin mẫu lựa chọn thuận tiện với 320 người tiêu dùng khu vực Tp.HCM hạn chế Khả tổng quát hóa kết thu thập cao thực với mẫu lớn toàn quốc Hướng nghiên cứu tiếp theo: - Mở rộng hướng nghiên cứu cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp - Mở rộng quy mô nghiên cứu phạm vi toàn quốc 83 Mặc dù cố gắng, hạn chế khả thời gian nên luận văn có khiếm khuyết Rất mong góp ý Quý Thầy Cô đồng nghiệp Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến để luận văn trở nên hoàn thiện áp dụng cách có hiệu Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Văn Hùng cộng sự, 2013 Giáo trình Marketing Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Kinh Tế Tp.HCM Philip Kotler, 2009 Quản trị Marketing Hà Nội: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội Quách Thị Bửu Châu cộng sự, 2007 Marketing Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Lao Động Trương Đình Chiến, 2012 Quản trị Marketing Hà Nội: Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tiếng Anh Philip Kotler, Gary Armstrong, 2008 Principles of Marketing Twelfth edition Pearson Education International, Prentice Hall Thông tin tham khảo Internet: http://www.daidongtien.com.vn [Ngày truy cập: 19 tháng năm 2014] http://vpas.vn/index.php/vi [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] http://baodientu.chinhphu.vn [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] http://tinthuongmai.vn [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] 10 http://www.duytan.com [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2014] 11 http://www.nhuahiepthanh.com [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2014] 12 http://www.vihungplastic.com [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2014] 13 http://thuongmai.vn [Ngày truy cập: 31 tháng năm 2014] 14 http://www.vietrade.gov.vn [Ngày truy cập: 31 tháng năm 2014] 15 http://www.itpc.gov.vn [Ngày truy cập: 31 tháng năm 2014] DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục dòng sản phẩm Cơng ty cổ phần Đại Đồng Tiến Dòng sản phẩm STT SINA Loại sản phẩm  Hộp Sina  Hộp Sina Crystal NICE  Tủ DDT-HOME  Bàn ghế  Bình đá  Giỏ ca  Kệ  Rổ thùng rác  Sóng  Thau  Thùng  Tủ mini FoodPAK  Hộp siêu mỏng G.I.P  Hộp đa dụng  Pallet  Thùng sơn  Kết sóng  Sản phẩm theo yêu cầu Nguồn: Phòng Marketing Cơng ty cổ phần Đại Đồng Tiến, năm 2013 Phụ lục 2: Số điểm bán hàng toàn quốc Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến STT Tỉnh/Thành phố Miền Tây Nam Bộ Miền Đông Nam Bộ 96 Miền Trung Miền Bắc Tổng số điểm bán hàng 96 TP Hồ Chí Minh Cần Thơ Đà Nẵng Hà Nội An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bến Tre Bình Định Bình Dương 9 10 Bình Phước 1 11 Bình Thuận 12 Cà Mau 13 Đắc Lắc 14 Đồng Nai 15 Đồng Tháp 16 Gia Lai 17 Hà Nam 1 18 Hà Tây 1 19 Hậu Giang 20 Khánh Hoà 21 Kiên Giang 22 Kon Tum 23 Nam Định 2 24 Hải Phòng 3 25 Nghệ An 1 26 Phú Yên 1 27 Quảng Nam 2 28 Quảng Ngãi 1 29 Sóc Trăng 30 Thanh Hóa 1 31 Thừa Thiên Huế 1 32 Tiền Giang 1 33 Vĩnh Long Tổng 25 192 7 4 28 28 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 4 1 1 111 21 35 Nguồn: Tổng hợp từ trang web Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến, năm 2013 Phụ lục 3: Bảng khảo sát nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢNG KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU Bảng khảo sát số: Xin chào Anh/Chị Tôi học viên cao học Trường Đại học Kinh tế Tp HCM thực nghiên cứu thị trường sản phẩm nhựa gia dụng phục vụ cho đề tài tốt nghiệp: “Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến” Rất mong q Anh/Chị dành chút thời gian vui lòng điền thông tin vào Bảng khảo sát Tất thơng tin q Anh/Chị có giá trị cho đề tài tốt nghiệp Tôi cam kết thơng tin thu thập giữ bí mật tuyệt đối phục vụ cho nghiên cứu Chân thành cảm ơn anh/chị! Hướng dẫn trả lời : Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào mà Anh/Chị lựa chọn để trả lời cho câu hỏi Anh chị có sử dụng (mua) sản phẩm nhựa gia dụng Cơng ty Đại Đồng Tiến khơng? Có Nếu Có Anh/Chị vui lòng trả lời tiếp câu hỏi bên dưới, Khơng dừng lại Tiêu chí anh/chị đưa chọn mua sản phẩm nhựa gia dụng gì? Anh/chị dàng nhận biết sản phẩm nhựa gia dụng Công ty Đại Đồng Tiến? Rất dễ Dễ Bình thường Rất khó Khó Anh/chị đánh chất lượng sản phẩm nhựa gia dụng Công ty Đại Đồng Tiến? Rất tốt Tốt Trung bình Khơng tốt 5.Khơng có ý kiến Anh/chị đánh chất lượng sản phẩm nhựa gia dụng Đại Đồng Tiến so với sản phẩm loại công ty khác? 1.Rất tốt Tốt Trung bình Khơng tốt Khơng có ý kiến Anh/chị đánh giá bán sản phẩm nhựa gia dụng Đại Đồng Tiến? Rất mắc Mắc Trung bình Rẻ Rất rẻ Theo Anh/Chị giá sản phẩm nhựa gia dụng Đại Đồng Tiến có tương xứng với chất lượng sản phẩm? Quá cao Cao Tương xứng Rẻ Rất rẻ Theo Anh/Chị giá sản phẩm nhựa gia dụng Đại Đồng Tiến so với sản phẩm loại công ty khác là: Quá cao Cao Tương xứng Rẻ Rất rẻ Anh/Chị thường mua sản phẩm Công ty Đại Đồng Tiến địa điểm nhất? Siêu thị, trung tâm thương mại Đại lý Đại Đồng Tiến Hệ thống điểm bán hàng/cửa hàng chuẩn Đại Đồng Tiến Chợ điểm bán lẻ 10 Anh/chị dàng nhận biết điểm phân phối sản phẩm Công ty Đại Đồng Tiến? Rất dễ Dễ Bình thường Khó Rất khó 11 Anh/chị dàng tìm mua sản phẩm nhựa gia dụng Công ty Đại Đồng Tiến? Rất dễ Dễ Bình thường Khó Rất khó 12 Anh/chị tìm hiểu thơng tin sản phẩm nhựa gia dụng qua phương tiện nào: Quảng cáo báo, tạp chí Trang web cơng ty nhựa Hệ thống điểm bán hàng /cửa hàng chuẩn công ty nhựa Người quen giới thiệu Qua giới thiệu người bán chợ, điểm bán lẻ Qua thông tin giới thiệu sản phẩm, khuyến siêu thị, trung tâm thương mại Khác (vui lòng ghi rõ):……………………………………………………… 13 Anh/chị biết đến sản phẩm nhựa gia dụng Công ty Đại Đồng Tiến qua phương tiện nào: Quảng cáo báo, tạp chí Trang web Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến Hệ thống điểm bán hàng/cửa hàng chuẩn Đại Đồng Tiến Người quen giới thiệu Qua giới thiệu người bán chợ, điểm bán lẻ Qua thông tin giới thiệu sản phẩm, khuyến siêu thị, trung tâm thương mại Khác (vui lòng ghi rõ):……………………………………………………… 14 Anh/Chị nhận thấy chương trình khuyến cho sản phẩm nhựa gia dụng Công ty Đại Đồng Tiến nào? Rất hấp dẫn Hấp dẫn Bình thường Kém hấp dẫn 5.Không hấp dẫn Xin vui lòng cho biết đơi nét thơng tin cá nhân Anh/Chị: 15 Giới tính: 1 Nam 16 Độ tuổi anh/chị:  Dưới 25 2 Nữ  Từ 25 đến 40  Từ 40 trở lên 17 Anh/Chị vui lòng cho biết thu nhập bình qn tháng gia đình Anh/Chị -20 18 Nếu anh/chị quan tâm đến kết nghiên cứu này, xin vui lòng cho biết số điện thoại liên lạc địa email: Điệnthoại: Email Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý anh/chị! Phụ lục 4: Bảng giá số sản phẩm tiêu biểu STT DANH MỤC SẢN PHẨM HIỆP THÀNH I NHÓM TỦ MINI Tủ mini ngăn Tủ ngăn nhí Tủ mini ngăn Tủ ngăn nhí Tủ mini ngăn Tủ ngăn nhí II NHĨM XƠ Xơ 10 B952 III NHĨM SỌT RÁC - THÙNG RÁC Sọt nhỏ I1022 IV NHÓM GIỎ - LỒNG BÀN Giỏ siêu thị Lồng bàn nhật Lồng bàn nhỏ V NHĨM BÀN GHẾ Bàn vng bầu Bàn vuông Ghế bành lưới Ghế bành sọc 10 Ghế bành lớn Ghế bành lớn 11 Ghế bành nhỏ Ghế bành lưới nhỏ 12 Ghế cao sọc Ghế cao 304 13 Ghế cao F5 14 Ghế cao F7 Ghế cao 15 Ghế dựa sọc nhỏ 16 Ghế dựa sọc 17 Ghế dựa sọc nhỏ 18 Ghế dựa sọc Ghế dựa sọc 19 Ghế nhỏ 20 Ghế lùn F4 Ghế lùn 21 Ghế lùn kiểu Ghế lùn cũ 22 Ghế lùn lưới F3 Ghế lùn tròn GIÁ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VĨ HƯNG Dòng sản phẩm: HOUSEHOLD DUY TÂN 58,000 69,000 80,000 Giá nhà phân phối Giá bán lẻ 51,478 62,820 74,163 59,000 72,000 85,000 39,263 45,000 Xơ 10 lít thái 21,000 Sọt nhỏ 15,000 Sọt nhỏ Oval 22,500 17,886 20,500 Giỏ đa 65,000 Giỏ siêu Thị 75,000 65,438 17,450 75,000 20,000 87,000 Bàn chữ nhật 74,000 Ghế bành đan 87,000 74,000 Ghế bành trung Ghế cao 601 Ghế cao kiểu 37,000 Ghế cao kiểu 87,000 Ghế dựa lớn sọc Ghế dựa lưới nhỏ Ghế dựa lớn sọc Ghế dựa nhỏ sọc 23,500 Ghế lùn lổ Ghế lùn lớn 20,000 Ghế lùn kiểu 68,500 43,000 40,500 40,500 78,525 69,800 109,063 60,203 34,900 36,645 41,880 42,753 88,995 42,753 86,378 20,940 18,323 19,195 17,450 90,000 80,000 125,000 69,000 40,000 42,000 48,000 49,000 102,000 49,000 99,000 24,000 21,000 22,000 20,000 25,000 89,000 Bàn kiểu bướm 74,000 Ghế bành lưới 132,000 68,000 38,000 41,000 Ghế cao Ghế dựa lớn (3 sọc) 98,000 19,000 Ghế lùn sọc 27,000 26,000 Ghế lùn kiểu bướm 87,000 44,000 88,000 45,000 21,000 21,500 20,500 DANH MỤC SẢN PHẨM VI NHÓM THÙNG 23 Thùng 25 lít nắp 24 Thùng 35 lít nắp 25 Thùng 45 lít nắp 26 Thùng 60 lít nắp 27 Thùng 80 lít nắp 28 Thùng 120 lít nắp 29 Thùng 160 lít nắp 30 Thùng 220 lít nắp VII NHĨM BÌNH ĐÁ 31 Bình đá lít 32 Bình đá lít 33 Bình đá lít 34 Bình đá lít 35 Bình đá lít 36 Bình đá 12 lít 37 Bình đá 14 lít 38 Bình đá 18 lít 39 Bình đá 26 lít VIII NHĨM XƠ 40 Xô 10L 41 Xô 14L 42 Xô 18L 43 Xơ 20L IX.NHĨM CA NHẬT 44 Ca Nhật 1L 45 Ca Nhật 1.5L 46 Ca Nhật 2L 47 Ca Nhật 2.5L STT GIÁ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VĨ HƯNG HIỆP THÀNH Thùng gạo 35l Thùng gạo 45l Thùng gạo 60l Thùng gạo 80L Thùng gạo 125L Thùng 160 lít Thùng 220 lít 75,000 89,000 116,000 170,000 247,000 319,000 437,000 Bình đá lít Bình đá lít Bình đá lít Bình đá lít Bình đá lít Bình đá vng 12 lít 38,500 55,000 67,000 80,000 93,000 108,000 Thùng 25 lít Thùng 35 lít Thùng 45 lít Thùng 60 lít Thùng 80 lít Thùng 120 lít Thùng 160 lít Thùng 220 lít Xơ 14L Xơ 18L Xơ 20L Xơ 10 lít thường 32,000 Xơ 14 lít 39,000 Xơ 18 lít 48,500 Xơ 20 lít Ca nhiệt nhỏ Ca nhiệt trung Ca nhiệt lớn 18,000 26,000 34,000 52,000 75,000 89,000 116,000 171,000 238,000 305,000 420,000 DUY TÂN Thùng 25 lít Thùng 35 lít Thùng 45 lít Thùng 60 lít Thùng 90 lít 52,000 75,000 89,000 116,000 180,000 Thùng 220 lít 339,500 Bình lít Bình lít Bình lít Bình lít Bình 12 lít Bình 14 lít Bình 18 lít Bình 22 lít 25,000 Xơ 10L 928 35,000 Xô 14LN 39,000 43,000 Xô 20LN 37,000 52,000 62,000 74,000 98,000 109,000 132,000 157,000 20,000 31,000 42,500 Giá nhà phân phối Giá bán lẻ 47,988 68,055 78,525 104,700 152,688 205,038 253,025 340,275 55,000 78,000 90,000 120,000 175,000 235,000 290,000 390,000 30,538 39,263 52,350 66,310 77,653 97,720 104,700 139,600 183,225 21,813 32,283 38,390 42,753 35,000 45,000 60,000 76,000 89,000 112,000 120,000 160,000 210,000 7,853 10,470 13,960 15,705 9,000 12,000 16,000 18,000 25,000 37,000 44,000 49,000 DANH MỤC SẢN PHẨM HIỆP THÀNH X NHÓM SỌT RÁC - THÙNG RÁC: 48 Sọt rác vuông 98 Sọt rác vuông lớn 45,000 49 Thùng rác 416 Thùng rác đạp Nhật 90,000 50 Thùng rác trung Thùng rác lật trung 63,000 XI NHÓM RỔ - SĨNG CHÉN 51 Sóng chén lớn 52 Rổ thái lớn 53 Rổ thái nhỏ XII NHÓM GIỎ - LỒNG BÀN 54 Giỏ xách đại Giỏ xách lưới 21,000 55 Giỏ xách nhỏ 56 Giỏ Đài Loan lớn Giỏ xách 27,000 57 Lồng bàn lớn Lồng bàn lớn 30,000 XIII NHÓM KỆ 58 Kệ đồng tiền Kệ tầng 100,000 59 Kệ tầng (lớn) Kệ tầng 200,000 60 Kệ tầng (lớn) Kệ tầng 287,000 XIV NHÓM THAU 61 Thau 3T5 Thau 3T6 14,000 62 Thau 4T Thau 4T2 21,000 63 Thau 4T5 Thau 4T5 24,000 64 Thau 5T Thau 5T 33,000 65 Thau 5T sâu 66 Thau 5T5 Thau 5T7 43,000 67 Thau 6T Thau 6T2 58,000 68 Thau 6T5 69 Khay vuông STT GIÁ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VĨ HƯNG DUY TÂN Sọt vuông đại 41,500 Sọt vuông đại Thùng rác đạp lớn Thùng rác nắp lật Sóng sọc Rổ 360 Rổ 320 25,000 10,000 Rổ vuông 3T6 8,800 Rổ vuông 3T2 Giỏ xách lớn Giỏ xách nhỏ Giỏ thái lớn Lồng bàn lớn 29,000 26,000 Giỏ thái nhỏ 27,000 Giỏ thái lớn 18,500 Kệ tầng đại Kệ tầng đại Kệ tầng đại 55,000 80,500 Kệ lớn ngăn 115,000 Kệ lớn ngăn Thau 3T6 Thau 4T2 Thau 4T6 Thau 5T Thau 5T sâu Thau 5T5 sâu Thau 6T Thau 6T5 Khay thạch dừa 13,000 20,000 26,000 31,200 38,000 46,000 55,000 87,500 12,700 64,000 115,000 99,000 10000 8,200 20,000 23,000 167,000 214,000 Thau 3T5 Thau 4T Thau 4T5 Thau 5T 11,500 15,300 22,500 30,000 Thau 5T4 Thau 5T8 35,500 46,500 Giá nhà phân phối Giá bán lẻ 59,330 100,338 95,975 68,000 115,000 110,000 28,793 13,088 8,725 33,000 15,000 10,000 25,303 22,685 25,303 24,430 29,000 26,000 29,000 28,000 87,250 165,775 235,575 100,000 190,000 270,000 14,833 20,068 26,175 33,155 40,135 45,370 58,458 69,800 20,940 17,000 23,000 30,000 38,000 46,000 52,000 67,000 80,000 24,000 STT DANH MỤC SẢN PHẨM NHÓM TỦ 70 Tủ đa ngăn 71 Tủ đa ngăn 72 Tủ đa ngăn 73 Tủ nhỏ ngăn 74 Tủ nhỏ ngăn 75 Tủ nhỏ ngăn 76 Tủ kiểu ngăn 77 Tủ kiểu ngăn 78 Tủ kiểu ngăn 79 Tủ Vic ngăn 80 Tủ Vic ngăn 81 Tủ Vic ngăn 82 Tủ VIC T707 83 Tủ VIC T740 84 Tủ Nice T1000 4N 85 Tủ Nice T1000 5N 86 Tủ Nice ngăn T978 87 Tủ Nice ngăn T979 GIÁ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VĨ HƯNG Dòng sản phẩm: NICE HIỆP THÀNH Tủ cao ngăn Tủ cao ngăn Tủ cao ngăn 352,000 440,000 528,000 Tủ đôi ngăn Tủ đôi ngăn 1,055,000 1,320,000 Tủ tầng lớn Tủ tầng lớn 655,000 815,000 Giá nhà phân phối Giá bán lẻ 620,000 810,000 990,000 430,000 550,000 670,000 365,000 460,000 555,000 715,000 905,000 1,095,000 1,000,000 1,210,000 590,000 715,000 610,750 785,250 959,750 392,625 497,325 610,750 349,000 436,250 523,500 654,375 828,875 1,003,375 872,500 1,047,000 959,750 1,090,625 1,047,000 1,221,500 700,000 900,000 1,100,000 450,000 570,000 700,000 400,000 500,000 600,000 750,000 950,000 1,150,000 1,000,000 1,200,000 1,100,000 1,250,000 1,200,000 1,400,000 25,000 16,000 34,000 160,000 130,000 109,063 78,525 39,263 130,875 104,700 125,000 90,000 45,000 150,000 120,000 DUY TÂN Tủ đại kiểu ngăn Tủ đại kiểu ngăn Tủ đại kiểu ngăn Tủ bít lớn ngăn Tủ bít lớn ngăn Tủ bít lớn ngăn Tủ lớn ngăn Tủ lớn ngăn Tủ lớn ngăn Tủ Rona ngăn Tủ Rona ngăn Tủ Rona ngăn Tủ Tabi ngăn Tủ Tabi ngăn Tủ khóa Sake ngăn Tủ khóa Sake ngăn Dòng sản phẩm: GIP NHĨM KẾT- SĨNG 88 Sóng bánh lớn 89 Sóng bánh nhỏ 90 Sóng vng 91 Sóng E667 92 Sóng E1062 Sóng lưới lớn Sóng lưới nhỏ Sóng bít lớn Sóng 3T1 Sóng 2T8 STT 93 94 95 96 97 98 99 100 DANH MỤC SẢN PHẨM Hộp vuông nhỏ Hộp vuông trung Hộp vuông lớn Bộ hộp vuông Hộp quai nhỏ Hộp quai trung Hộp quai lớn Bộ hộp quai GIÁ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VĨ HƯNG Dòng sản phẩm: FOODPAK HIỆP THÀNH Hộp vuông nhỏ Hộp vuông trung Hộp vuông lớn Bộ hộp vuông Hộp 469 Hộp 470 Hộp 471 Bộ hộp quai 7,000 9,500 12,000 28,500 17,000 27,000 40,000 82,500 DUY TÂN Giá nhà phân phối Giá bán lẻ 7,416 10,906 13,960 30,538 13,960 24,430 34,900 74,163 8,500 12,500 16,000 35,000 16,000 28,000 40,000 85,000 ... trạng hoạt động Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoàn thiện Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  Kết luận... Marketing sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến Đối tượng phạm vi nghiên... điểm hoạt động công ty .57 3.1.2 Mục tiêu hoạt động Marketing công ty .58 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho sản phẩm nhựa gia dụng Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing sản phẩm nhựa gia dụng của công ty cổ phần đại đồng tiến , Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing sản phẩm nhựa gia dụng của công ty cổ phần đại đồng tiến

Từ khóa liên quan