Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh bình dương

71 188 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH WX NGUYỄN THỊ THU HÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH WX NGUYỄN THỊ THU HÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG THỊ HỒNG Tp Hồ Chí Minh - Năm 2008 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Trang CHƯƠNG I: KHÁI QT VỀ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT 1.1 Khái niệm vai trò hình thức tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Vai trò: 1.1.3 Ngun tắc tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng 1.1.4 Ý nghĩa hình thức tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.5 Xu phát triển phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt đến năm 2020 1.2 Các phương tiện TTKDTM 1.2.1 Séc ( Chèque, Check) 1.2.2 Ủy nhiệm chi .10 1.2.3 Uỷ nhiệm thu nhờ thu 11 1.2.4 Thẻ toán 12 1.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 15 1.3 Các phương thức TTKDTM 17 1.3.1 Thanh toán bù trừ 17 1.3.2 Thanh toán điện tử liên ngân hàng 17 1.3.3 Thanh toán bảng kê ngoại tỉnh 18 1.3.4 Thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng khác 18 1.4 Kinh nghiệm việc chuyển đổi từ kinh tế sử dụng tiền mặt sang không dùng tiền mặt số nước rút học Việt Nam 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 23 2.1 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bình dương giai đoạn nay, thuận lợi, khó khăn cơng tác phát triển, mở rộng TTKDTM .23 2.1.1 Thuận lợi: 25 2.1.2 Khó khăn: 25 2.2 Tình hình NHTM địa bàn tỉnh .26 2.2.1 Về phát triển mạng lưới TCTD: 26 2.2.2 Công tác huy động vốn: 26 2.2.3 Cơng tác tín dụng: 27 2.2.4 Cơng tác tốn: 28 2.2.5 Công tác quản lý tiền mặt an toàn kho quỹ: 29 2.3 Tình hình mở tài khoản cá nhân ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương qua năm 29 2.4 Tình hình sử dụng tiền mặt ( tỷ trọng tiền mặt lưu thông so với tổng phương tiện toán từ năm 2006 đến tháng năm 2008)… 31 2.5 Tình hình tốn không dùng tiền mặt 33 2.5.1 Tình hình tốn Séc .33 2.5.2 Tình hình toán ủy nhiệm chi 35 2.5.3 Tình hình tốn UNT 37 2.5.4 Tình hình toán thẻ số NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương 38 2.5.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 42 2.6 Quan hệ toán ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 48 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BÌNH DƯƠNG 49 3.1 Phương hướng phát triển chung ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương: 49 3.2 Giải pháp nhằm mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt tỉnh Bình Dương: 49 3.2.1 Nhóm giải pháp đề xuất với NHNN quan chức tỉnh Bình Dương 50 3.2.2 Nhóm giải pháp NHTM Bình Dương 55 3.2.3 Nhóm giải pháp người sử dụng dịch vụ .59 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 60 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN − ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình − ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu − Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam − ANZ : Ngân hàng liên doanh Úc – Newzealand − ATM : Automatic Teller Machine – Máy rút tiền tự động − BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam − CNTT : Công nghệ thông tin − DAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á − DVNHĐT : Dịch vụ ngân hàng điện tử − EXIMBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam − HSBC : Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải − KBNN : Kho bạc nhà nước − KCN : Khu công nghiệp − NH : Ngân hàng − NHNN : Ngân hàng Nhà nước − NHTM : Ngân hàng thương mại − Saigonbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương − SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà nội − TCB : Techcombank – Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam − TCTD : Tổ chức tín dụng − TT : Thanh tốn − TTKDTM : Thanh tốn khơng dùng tiền mặt − UNC : Ủy nhiệm chi − UNT : Ủy nhiệm thu − UOB : United Overseas Bank − VCB : Vietcombank – Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam − Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Số lượng tài khoản cá nhân tỉnh Bình Dương 30 Bảng 2: Tỷ trọng tiền mặt so với tổng phương tiện toán địa bàn tỉnh ffffffffffBình.Dương 32 Bảng 3: Doanh số tốn séc địa bàn tỉnh Bình Dương 33 Bảng 4: Doanh số tốn UNC địa bàn tỉnh Bình Dương 36 Bảng 5: Doanh số toán UNT địa bàn tỉnh Bình Dương 37 Bảng 6: Tình hình phát hành sử dụng thẻ địa bàn tỉnh Bình Dương 41 Bảng 7: Doanh số toán qua dịch vụ NHĐT địa bàn tỉnh Bình Dương 46 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ trọng toán tiền mặt so với tổng phương tiện toán fffffffffffffcủa số NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương tháng đầu năm 2008 32 Biểu đồ 2: Tỷ trọng toán UNC so với tổng phương tiện toán tỉnh fffffffffffffBình Dương từ năm 2006 đến tháng năm 2008 36 Biểu đồ 3: Tỷ trọng toán UNT so với tổng phương tiện tốn tỉnh ffffffffffffBình Dương từ năm 2006 đến tháng năm 2008 38 Biểu đồ 4: Thị phần phát hành thẻ NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương 42 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thanh tốn hoạt động khơng thể thiếu kinh tế hàng hóa Trên thực tế ln tồn hai hình thức tốn: tiền mặt khơng dùng tiền mặt Trong đó, tốn khơng dùng tiền mặt phát triển hoàn thiện kinh tế thị trường áp dụng rộng rãi lĩnh vực kinh tế tài đối nội đối ngoại Sự phát triển rộng khắp tốn khơng dùng tiền mặt u cầu phát triển vượt bậc kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoá phát triển cao, khối lượng hàng hố trao đổi nước ngồi nước lớn cần có cách thức trả tiền thuận tiện, an toàn tiết kiệm Trong năm qua, với tiến q trình đại hóa hệ thống Ngân hàng Việt Nam, dịch vụ toán ngân hàng thương mại bước cải tiến tác động tích cực đến lưu thơng tiền tệ kinh tế, đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Đứng trước tình hình đó, việc nghiên cứu để đưa nhận định thực trạng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt đưa giải pháp nhằm mục đích cuối phát huy kết tích cực mà hoạt động mang lại Do người viết chọn đề tài giới hạn nhỏ hẹp hơn, tìm hiểu thực trạng tốn khơng dùng tiền mặt nước địa bàn tỉnh Bình Dương – tỉnh Miền Đông Nam bộ, nằm khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tách từ tỉnh Sông Bé vào ngày 01/01/1997 Mục tiêu nghiên cứu: ¾ Hệ thống hóa sở lý luận tốn khơng dùng tiền mặt ¾ Phân tích thực trạng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Bình Dương ¾ Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Bình Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu: ¾ Đối tượng nghiên cứu: hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương ¾ Phạm vi nghiên cứu: đề tài giới hạn nghiên cứu hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt phạm vi nội địa, địa bàn tỉnh Bình Dương Phương pháp nghiên cứu: Để thực đề tài này, người viết sử dụng phương pháp tổng hợp số liệu, thống kê, hệ thống hóa, phân tích tình hình thực tế kết hợp với hiểu biết nghiệp vụ chuyên mơn, nắm rõ quy định Chính phủ ngân hàng Nhà nước Từ đưa giải pháp với hi vọng góp phần vào việc mở rộng phát triển tốn khơng dùng tiền mặt tỉnh Bình Dương Kết cấu luận văn: Ngồi lời cam đoan, lời mở đầu, danh mục từ ngữ viết tắt, danh mục bảng biểu, mục lục, kết luận, phụ lục, luận văn chia thành chương: Chương I: Khái qt tốn khơng dùng tiền mặt Chương II: Thực trạng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Bình Dương Giải pháp mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt Bình Dương thời gian tới Trang 47 toán TCTD chi nhánh NHNN tỉnh góp phần giúp cho NHNN nắm bắt thơng tin kịp thời luồng chu chuyển vốn chủ yếu kinh tế, vốn khả dụng NHTM, giúp tăng cường chức kiểm soát điều hành cơng cụ sách tiền tệ linh động, có hiệu Với phiên ngày từ thứ hai đến thứ sáu, phiên xử lý vào 16h ngày giúp cho ngân hàng thành viên kịp thời xử lý hầu hết lệnh toán ngày, đảm bảo tăng tối đa tốc độ vòng quay vốn kinh tế nói chung, giúp tổ chức, cá nhân nói riêng sử dùng có hiệu vốn sản xuất kinh doanh Việc nhập liệu vào hệ thống truyền qua máy chủ NHNN giúp khắc phục nhược điểm lớn việc tốn thủ cơng trước, giảm thiểu rủi ro toán Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi trên, tổ chức tín dụng gặp phải số khó khăn sau: Giờ mở cửa kho quỹ NHNN không phù hợp, buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều từ 2h30 đến 3h30, gây khơng khó khăn cho TCTD vấn đề khoản an toàn kho quỹ NHNN TCTD chưa thống số yếu tố chứng từ, phần nội dung tốn, gây khó khăn cho khách hàng q trình theo dõi sổ phụ tài khoản tiền gởi tốn, tốn cơng nợ Khi nhận lệnh chuyển tiền sai (tên đơn vị hưởng, sai tài khoản, tài khoản khơng mở đơn vị chẳng hạn) phải chuyển trả, NHNN ghi nhận lệnh lệnh tốn thu phí, điểm không hợp lý Một số TCTD mở PGD Bình Dương chi nhánh lại HCM, mà PGD lại không tham gia hệ thống toán bù trừ dẫn đến việc toán với TCTD nhiều thời gian Trang 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG II: Chương II phân tích thực trạng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Bình Dương, qua phác họa tổng quan cơng tác tốn qua NH với thuận lợi, khó khăn vướng mắc Trên sở đề xuất giải pháp khắc phục nhằm mở rộng dịch vụ toán đại chương III Trang 49 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BÌNH DƯƠNG 3.1 Phương hướng phát triển chung ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương: ¾ Thực nghiêm chỉnh đạo Thống đốc NHNN Việt Nam tất mặt, đặc biệt công tác huy động, cho vay, quản lý ngoại hối, tốn, cơng tác an tồn kho quỹ an tồn tài sản quan Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy quyền địa phương lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng ¾ Thực tốt chức năng, vai trò trung tâm tiền tệ, toán cung ứng dịch vụ tiện ích ngân hàng địa bàn; tăng cường công tác tra, kiểm sốt nhằm đảm bảo tính an tồn hệ thống, giải dứt điểm đơn thư khiếu nại – tố cáo, kịp thời chấn chỉnh sai sót, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa quy định không phù hợp với thực tiễn hoạt động khơng nhân dân đồng tình ¾ Thực tốt công tác thi đua – khen thưởng ngành ngân hàng địa bàn 3.2 Giải pháp nhằm mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt tỉnh Bình Dương: Xuất phát từ lý luận thực trạng nêu Chương I chương II công tác tốn khơng dùng tiền mặt, vào chức năng, nhiệm vụ chi nhánh NHNN quan chức tỉnh Bình Dương, tác giả xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Với yêu cầu đề xuất giải pháp là: ¾ Sự tâm cao chi nhánh NHNN tỉnh quan hữu quan tỉnh Bình Dương ¾ Sự đồng thuận TCTD Trang 50 ¾ Sự đồng thuận người dân, đặc biệt người tham gia sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt nói riêng Khi triển khai phải thực đồng nhóm giải pháp, khơng xem nhẹ giải pháp Các giải pháp đề xuất phân ba nhóm giải pháp : Nhóm giải pháp đề xuất với quan chức quản lý Nhà nước tỉnh Bình Dương, nhóm giải pháp đề xuất với NHTM Bình Dương nhóm giải pháp cho người sử dụng dịch vụ 3.2.1 Nhóm giải pháp đề xuất với NHNN quan chức tỉnh Bình Dương 3.2.1.1 Giải pháp với NHNN: ¾ Phát triển mạng lưới: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương cấp giấy phép hoạt đơng cho Tổ chức tín dụng mở Chi nhánh, Phòng giao dịch địa bàn tỉnh Bình Dương cần xem xét tiêu chí vốn đủ mạnh, hiệu hoạt động năm trước, bên cạnh cần xét them địa bàn xin đặt trụ sở, dịch vụ tiện ích ngân hàng có khả cung cấp cho kinh tế…Và NHNN, quyền hạn mình, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, cấp phép thành lập doanh nghiệp, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng… cần yêu cầu phải có điểm chấp nhận tốn thẻ Trên địa bàn Bình Dương ngồi Ngân hàng thương mại có tới 11 Quỹ tín dụng nhân dân xã Phường, hoạt động kinh doanh Quỹ chủ yếu dừng việc huy động vốn cho vay phạm vi địa bàn xã phường Các Quỹ tín dụng chưa quan tâm đến cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt, chí xem nhẹ Do đó, chưa động viên khách hàng mở tài khoản tiền gửi tốn Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước phải khuyến cáo yêu cầu Quỹ tín dụng mở rộng hình thức tốn không dùng tiền mặt khu vực nông thôn, đồng thời kết nối với Ngân hàng thương mại toàn tỉnh Trang 51 toàn quốc Thực việc Ngân hàng nhà nước quan tâm tồn diện đến mở rộng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt phạm vi tồn tỉnh ¾ Nên cân nhắc giải pháp kinh tế: Cũng cần nhắc lại cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt có tầm quan trọng đặc biệt mà trước năm thập niên 80 kỷ XX, Ngân hàng Nhà nước có Chỉ thị 172 việc Quy định việc tốn khơng dùng tiền mặt, biện pháp gắt gao nghiêm cấm hai đơn vị có tài khoản tiền gửi toán Ngân hàng mà toán tiền mặt, vi phạm bị chế tài phạt, nghiêm cấm tổ chức có tài khoản Ngân hàng mang tiền mặt tỉnh 20 triệu đồng để tốn mua sắm hàng hóa dịch vụ Tuy nhiên, vào thời kỳ mà các dịch vụ ngân hàng tài phát triển nên Quy định tồn không Đến nay, nước ta vận hành theo chế thị trường định hướng XHCN, dịch vụ Ngân hàng mà Ngân hàng thương mại đưa phong phú Vì vậy, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh nên nghiên cứu mặt tích cực hạn chế Quy định nói trên, từ đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa Quy định phù hợp tình hình thực tế để hạn chế đến mức thấp việc đơn vị doanh nghiệp tốn bằng tiền mặt ¾ Điều tra số người dân biết sử dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt : Mấy năm gần đây, hoạt động Ngân hàng chứng khoán kinh tế thị trường sôi động, người dân làm quen với lãi suất tiền vay tiền gửi, loại thẻ, máy ATM … thực tế số người dân sử dụng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt phổ cập chưa, người dân biết đến hình thức tốn ẩn số? Vì đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh sớm có thăm dò cộng đồng dân cư hình thức trắc nghiệm quy mơ tồn tỉnh, tất thành phần kinh Trang 52 tế Từ mở hội điều kiện tốt cho công tác tốn khơng dùng tiền mặt Để làm việc tất nhiên phía Ngân hàng Nhà nước, phải thời gian, lao động cân đối kinh phí định tin có hiệu kinh tế xã hội Cũng nhấn mạnh việc Ngân hàng Nhà nước thực hiệu Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Thương mại làm người dân dễ hiểu sang vế khác trang quảng cáo, quan tâm người dân thận trọng 3.2.1.2 NHNN phối hợp thực với quan chức tỉnh Việc mở rộng cơng tác tốn không dùng tiền mặt công việc liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Vấn đề khó khăn phức tạp “Nền kinh tế tiền mặt” ngự trị xã hội ta thành thói quen Thay đổi thói quen, nếp sống việc khơng thể sớm, chiều, đến lúc đòi hỏi Nhà nước nhân dân phải chung tay khởi động góp sức xây dựng nếp sống “Văn hóa tốn khơng dùng tiền mặt” ¾ Với Cục thuế tỉnh Bình Dương: Chúng ta biết để tối đa hóa lợi nhuận, mặt trái kinh tế thị trường trốn thuế, kê khai doanh thu so với thực tế, chí khơng kê khai doanh thu, tiêu thụ người dân chưa quen đòi xuất hóa đơn, điều dễ hiểu Doanh nghiệp dân doanh toán với tiền mặt, toán chuyển khoản qua Ngân hàng cho dù khơng xuất hóa đơn cho người mua Cục Thuế kiểm sốt doanh thu thơng qua tài khoản người bán Ngân hàng Vì NHNN phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế cách động viên, khuyến cáo tiến tới yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh mua bán tốn có giá trị từ 500 ngàn đồng trở lên phải sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng Hoạt động doanh thu doanh nghiệp dân doanh phản ánh chủ yếu tài khoản Ngân hàng việc thu Trang 53 thuế ngành thuế thuận lợi, hạn chế thất thu thuế cho nhà nước, hạn chế tiêu cực quan hệ hàng hoá tiền tệ, ngành Ngân hàng mở rộng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Cũng cần lưu ý với giải pháp hai ngành phải xin ý kiến quan có thẩm quyền, chọn đơn vị làm thử, rút kinh nghiệm đánh giá có giải pháp phù hợp ¾ Đối với Cơng an tỉnh Bình Dương: Với chức nhiệm vụ quan quản lý Hộ tịch hộ cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND) cho công dân cần thường xuyên tổ chức cấp chứng minh thư nhân dân cho công dân đến tuổi công dân bị mất, chứng minh thư hết hạn kể làm dịch vụ vào ngày nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia giao dịch toán qua Ngân hàng nhằm khắc phục thực trạng số công dân bị chứng minh thư, chứng minh thư hết hạn sử dụng (trên 15 năm kể từ ngày cấp) nên nhiều bị ảnh hưởng đến cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Việc nhiều người đến quy định CMND có thời hạn sử dụng 15 năm, hết thời hạn người dân phải có trách nhiệm đổi lại Theo Nghị định 05/1999, công dân phải làm thủ tục đổi CMND trường hợp CMND thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp Cũng theo Nghị định này, thông tin “ thời hạn giá trị sử dụng CMND” in mặt trước, bên trái, từ xuống, thực tế, giấy CMND lại khơng thể dòng thông tin Nghị định 170 ngày 19/11/2007 sửa đổi Nghị định 05 thể nội dung CMND Cụ thể, thời hạn thể nội dung “ có giá trị đến (ngày, tháng, năm)” mặt trước, bên trái, từ xuống CMND Vì vậy, ngành cơng an cần thực cơng tác tuyên truyền, phổ biến đến công dân biết thực ¾ Với ngành giáo dục: Xây dựng nét Văn hóa khơng dùng tiền mặt kinh tế ngành Ngân hàng Nhà nước khởi xướng Việc mở rộng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt công việc liên quan tới nhiều ngàn, nhiều lĩnh vực đời sống xã hội khó khăn Trang 54 phức tạp “Nền kinh tế tiền mặt” ngự trị xã hội ta thành thói quen Thay đổi mơt thói quen nếp sống việc sớm chiều, đến lúc đòi hỏi Nhà nước nhân dân phải chung tay khởi động góp sức xây dựng nếp sống “Văn hóa tốn khơng dùng tiền mặt” mà Ngân hàng Nhà với tư cách đại diện Nhà nước phải khởi động vấn đề sớm tốt Tại ngành Giao thông đưa vào trường học phổ thông học sinh biết Luật lệ giao thơng; ngành Y tế nói khơng với bệnh kỷ HIV- AIDS; ngành Bảo hiểm đưa vào học đường phổ thơng hình thức bảo hiểm đa dạng phong phú cho học sinh, bậc phụ huynh đón nhận tâm đắc; hay ngành Giáo dục triển khai chủ trương: “ Nói khơng với bệnh thành tích” năm gần thu nhiều kết tích cực, dư luận xã hội đồng tình, ngành Ngân hàng lại không làm nét Văn hóa riêng tốn khơng dùng tiền mặt? (Mặc dù Đề án khơng dùng tiền mặt phần có nêu nhiên góc độ ta thấy lên lĩnh vực thẻ tính xã hội chưa rộng chưa phổ cập, số lượng máy ATM ít) Nên năm cuối học phổ thông, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ngành giáo dục có trang sách nho nhỏ nói Nếp sống Cơng dân giới thiệu với Công dân chuẩn bị lập thân lập nghiệp (vì cơng dân đủ điều kiện cấp chứng minh thư để giao dịch với Ngân hàng) phương thức tốn khơng dùng tiền mặt tính hữu ích Các hệ có trách nhiệm góp phần cải biến “Nền kinh tế tiền mặt” ta cách nhanh nhất, họ biết tiêu tiền cho văn minh, an toàn, tiết kiệm hiệu chắn họ lựa chọn phương thức tốn khơng dùng tiền mặt đồng thời họ Tuyên truyền viên cho ngành Ngân hàng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Trang 55 3.2.2 Nhóm giải pháp NHTM Bình Dương 3.2.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực: Con người yếu tố quan trọng Do đó, TCTD phải có sách thu hút nhân tài cách hợp lý Nhân viên phải tinh thông nghiệp vụ, tiếp thị tốt, tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái tin tưởng đến giao dịch với Ngân hàng, vướng mắc khách hàng phải kịp thời xử lý tinh thần tôn trọng lợi ích bên Đối với nhân viên mới: phải đào tạo thông qua lớp hướng dẫn nghiệp vụ quy tắc giao tiếp, ứng xử Khơng tình trạng thiếu nhân mà nhân viên chưa đào tạo kỹ lưỡng giao công việc làm độc lập, dẫn đến hướng dẫn sai cho khách hàng, gây lòng tin nơi khách hàng Đối với nhân viên cũ: phải thường xuyên tái đào tạo, huấn luyện, củng cố nghiệp vụ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Tổ chức thi nghiệp vụ, nâng bậc hàng năm kèm theo sách tiền lương, tiền thưởng xứng đáng, khuyến khích nhân viên tồn tâm, tồn ý với cơng việc, gắn bó với tổ chức 3.2.2.2 Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng: Q trình cạnh tranh khơng ngừng thúc đẩy q trình tốn nhanh chóng, xác ngày thuận tiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Để giành thắng lợi cạnh tranh, tổ chức cung ứng dịch vụ tốn phải khơng ngừng đổi ứng dụng cơng nghệ tốn đại với phương tiện tốn mới, Vì vậy, chế tốn khuyến khích tổ chức cung ứng dịch vụ toán vận dụng phương tiện toán trọng nội hệ thống phù hợp với điều kiện hoạt động ¾ Vấn đề chất lượng cung cấp dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt chuyển tiền Ngân hàng hệ thống, Ngân hàng khác hệ thống địa bàn Ngân hàng khác địa bàn khác hệ thống để xảy chuyển tiền chậm trễ, chí sai sót phải tra sốt gây Trang 56 phiền hà cho khách hàng Mặc dù có số Ngân hàng có cam kết mạnh mẽ chuyển tiền chậm mà xác định lỗi Ngân hàng Ngân hàng phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng tùy theo mức độ, câu chuyện quy kết bồi thường không đơn giản chút thường quy cho lỗi đường truyền, điện, … Vì để hạn chế đến mức thấp sai sót đề nghị NHTM địa bàn tỉnh phải khẩn trương nâng cấp đường truyền, sử dụng đường truyền có tốc độ cao kết nối cáp quang, trang bị máy phát điện có cơng suất đủ lớn dự phòng điện ¾ Tăng cường lắp đặt máy ATM sở chấp nhận toán thẻ tỷ lệ thuận với số lượng thẻ phát hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích máy ATM, đảm bảo cho máy hoạt động liên tục, bố trí đội ngũ bảo trì, bảo dưỡng máy theo định kỳ, xử lý kịp thời lỗi hỏng hóc máy, đường iúp khách hàng dễ dàng tiếp ctruyền, thực tiếp quỹ tiền mặt kịp thời cho máy ¾ Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến Việc nên gắn liền với việc chun mơn hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp theo hướng nâng cao chất lượng, cắt giảm chi phí, thủ tục, phát triển có chọn lọc sản phẩm đại 3.2.2.3 Bảo mật đảm bảo an toàn cho khách hàng tốn chuyển khoản Các TCTD phải tơn trọng thông tin liên quan đến khách hàng đảm bảo thơng tin bảo mật nghiêm ngặt Nhất sản phẩm, dịch vụ đại đời thẻ toán, dịch vụ ngân hàng điện tử nguyên tắc buộc TCTD phải tuyệt đối tuân thủ ¾ Đối với thẻ toán: Dần thay thẻ từ thẻ chip, nâng cao độ an toàn cho người sử dụng, giảm thiểu tình trạng thẻ giả đánh cắp thơng tin, gây thiệt hại cho khách hàng Trang 57 Nâng cao kiến thức cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến giả mạo thẻ cho chủ thể tham gia, đơn vị chấp nhận thẻ, trang bị thiết bị máy móc đại nhằm đảm bảo tính nhận dạng thẻ giả, lắp đặt thiết bị an ninh nợi chấp nhận thẻ, theo sát doanh số toán giao dịch ĐVCNT để phát trường hợp thay đổi đột ngột Tập trung phối hợp với tổ chức thẻ quốc tế quan an ninh quốc tế nhằm phòng chống tội phạm lĩnh vực thẻ Trong công tác phát hành thẻ, NHTM phải đảm bảo nguyên tắc an toàn như: thẻ mã số PIN chuyển từ trung tâm phát hành đến chi nhánh trực thuộc phải gửi tách biệt nhau, đảm bảo tuyệt đối thẻ phải giao tận tay chủ thẻ thông qua việc kiểm tra chứng minh nhân dân, đối chiếu chữ ký mẫu ¾ Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử: Hoạt động ngân hàng điện tử loại hình tương đối mới, mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích nhờ q trình đại hóa giao dịch ngân hàng, nhiên lại chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro Việc kết nối, giao dịch, cung cấp thông tin khách hàng thông qua mạng Internet đặt khách hàng vào rủi ro việc thông tin bị tiết lộ xâm nhập trái phép Do vậy, tổ chức cung ứng dịch vụ cần phải thiết lập sách thống biện pháp bảo mật đồng bộ, kết hợp kỹ thuật, công nghệ bảo mật, đào tạo nâng cao trách nhiệm nhân viên việc đảm bảo bí mật, an toàn hệ thống Đồng thời, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định, yêu cầu pháp lý giao dịch điện tử Xác định xác thơng tin khách hàng đăng kí ban đầu Mọi thay đổi phải cập nhật kịp thời tiếp nhận yêu cầu văn từ phía người sử dụng Trang 58 Xây dựng quy trình kiểm tra an tồn từ từ bước thiết lập giao dịch kết thúc trình truyền liệu Cụ thể, đảm bảo cung cấp chữ ký điện tử xác đến người đăng kí, có biện pháp cần thiết để kiểm chứng mức độ tin cậy chữ ký điện tử trước chấp nhận chữ ký điện tử Tư vấn để khách hàng hiểu rõ rủi ro phát sinh phối hợp ngân hàng bảo đảm thực sách an tồn thơng tin mạng 3.2.2.4 Đẩy mạnh cơng tác quảng cáo, tun truyền: ¾ Các NHTM cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức sản phẩm, dịch vụ phương tiện thơng tin đại chúng như: truyền hình, báo chí, internet hay nơi cơng cộng…Bên cạnh đó, NH tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm, buổi nói chuyện chun đề trực tiếp cơng ty, xí nghiệp…nhằm giới thiệu, tư vấn, tạo điều kiện để người dễ dàng tiếp cận sử dụng dịch vụ toán đại ngân hàng ¾ Chủ động hợp tác với đơn vị cung ứng dịch vụ sinh hoạt thường kỳ điện, nước, điện thoại…để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tốn tiền qua thẻ hay hình thức tốn khơng dùng tiền mặt khác 3.2.2.5 Chính sách chăm sóc khách hàng: ¾ Thường xun ký Chương trình hợp tác với doanh nghiệp Doanh nghiệp có nhiều lao động để thực trả lương qua tài khoản Trong Ngân hàng Thương mại giao tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay, số dư huy động vốn cho cán phải gắn với việc giao tiêu mở rộng số khách hàng đến mở tài khoản giao dịch Ngân hàng, khắc phục nhược điểm xem nhẹ khách hàng có số dư tiền gửi ít, tốn ít, khách hàng phải đánh giá khách hàng tiềm Việc quan tâm tới khách hàng lớn cần thực cách tế nhị chiến lược Ngân hàng Trang 59 ¾ Các NHTM cần phải đơn giản hóa thủ tục pháp lý, gận dịch vụ Và điều quan trọng đảm bảo an toàn trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tránh cho người sử dụng tâm lý e dè, lo sợ rủi ro xảy đến với họ ¾ Các NH định kỳ gửi thư xin ý kiến khách hàng nên để sẵn tem phong bì để khách hàng điền vào form gửi lại cho Ngân hàng, cách làm thiết thực để Ngân hàng xem lại chất lượng sản phẩm dịch vụ mình, có dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, mà cải tiến cho phù hợp giai đoạn phát triển Ngân hàng Cũng cần nhấn mạnh cách làm thể trân trọng lấy thơng tin từ khách hàng có phản hồi 3.2.3 Nhóm giải pháp người sử dụng dịch vụ Để nhằm thúc đẩy phát triển công tác TTKDTM riêng đơn vị cung ứng dịch vụ đề giải pháp cho riêng mình, mà cần có tác động đắc lực tất chủ thể tham gia thị trường, phải kể đến khả nhận thức khách hàng Mỗi cá nhân hay tổ chức tham gia vào dịch vụ tốn, với tư cách người toán với tư cách người tốn Vì vậy, vai trò họ khơng phần quan trọng ¾ Mỗi cá nhân phải tự nâng cao trình độ nhằm tăng thu nhập Chủ động cập nhật thông tin dịch vụ toán đại chủ động tiếp cận với lối sống đại, tự tìm hiểu để chọn cho tổ chức cung ứng dịch vụ tốt ¾ Bản thân người sử dụng dịch vụ cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công cộng ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ tất quy định mà tổ chức cung ứng dịch vụ đặt sản phẩm, dịch vụ nhằm giảm thiểu rủi ro xảy cho Chẳng hạn sử dụng thẻ toán, tuyệt đối không để lộ mã số PIN, không đưa thẻ cho người khác mượn, thẻ phải thông báo cho NH phát hành để khóa thẻ kịp thời… Trang 60 ¾ Mọi thay đổi thơng tin cá nhân số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa liên lạc, số điện thoại, chữ ký…phải thông báo với NH quản lý tài khoản để cập nhật kịp thời KẾT LUẬN CHƯƠNG III: Trên ba nhóm giải pháp mà Đề tài mạnh dạn trân trọng nêu ra, thời gian từ đến năm 2020 mục tiêu chiến lược nước ta phải đưa nước ta trở thành nước Công nghiệp đại, đương nhiên nước công nghiệp tồn “Nền Kinh tế tiền mặt” được, chắn cộng đồng quốc tế công nhận Việt Nam nước Công nghiệp phải đồng nghĩa với việc Việt Nam có hệ thống Dịch vụ Ngân hàng văn minh, đại Trong dịch vụ Thanh tốn khơng dùng tiền mặt chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng phương tiện tốn mà Bình Dương phải tỉnh có số cao KẾT LUẬN Đề tài từ sở lý luận, phân tích tình hình thực tế kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm nước cho thấy hoạt động toán dịch vụ kinh tế, thực tế tỉnh Bình Dương thời gian qua có bước phát triển ban đầu xác định toán dịch vụ Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh cung cấp dịch vụ toán động lực phát triển không ngừng Điều đòi hỏi quan chức cần có chế tạo điều kiện đảm bảo cho tổ chức cung ứng dịch vụ toán cạnh tranh mơi trường bình đẳng Trên sở đó, đề tài đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm mở rộng phát triển dịch vụ tốn địa bàn tỉnh Bình Dương Mục tiêu trước mắt ngành Ngân hàng mở rộng dịch vụ toán qua ngân hàng tiếp cận với thành phần dân cư, từ khuyến khích người dân sử dụng Vấn đề lại nhận thức hành động, nói làm giai đoạn tới đòi hỏi chuyển biến nhiều để đạt mục tiêu đề ... khơng dùng tiền mặt ¾ Phân tích thực trạng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Bình Dương ¾ Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Bình Dương Đối tượng... khơng dùng tiền mặt Chương II: Thực trạng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn tỉnh Bình Dương Giải pháp mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt Bình Dương thời gian tới Trang CHƯƠNG I KHÁI QT VỀ THANH. .. khơng dùng tiền mặt ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương ¾ Phạm vi nghiên cứu: đề tài giới hạn nghiên cứu hoạt động toán không dùng tiền mặt phạm vi nội địa, địa bàn tỉnh Bình Dương Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh bình dương , Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh bình dương , CHƯƠNG IKHÁI QUÁT VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT, 1 Khái niệm và vai trò của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt., 2 Các phương tiện TTKDTM., 4 Kinh nghiệm về việc chuyển đổi từ nền kinh tế sử dụng tiền mặt sang không dùng tiền mặt ở một số nước và rút ra bài học của Việt Nam., 6 Quan hệ thanh toán giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương., CHƯƠNG II2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG, 1 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bình dương trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn đối với công tác phát triển, mở rộng TTKDTM., 2 Tình hình các NHTM trên địa bàn tỉnh., 5 Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt., CHƯƠNG IIIGIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI BÌNH DƯƠNG., 2 Giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại tỉnh Bình Dương:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm