Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng ngoại thương việt nam

83 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 22:47

BQ GIAO Dl)C VA DAO TAO TRVONG DAI HOC KINH TE TP.HCM """""""""" ~ ? ' TRAN THJ HAl HOA vv GIAI PHAP NANG CAO CHAT Lu'(jNG DJCH INTERNET BANKING TAl NGAN HANG NGOAI THUONG Vl¢T NAM LU~N vAN TH~C SY KINH TE BQ GIAO DUC eAo TAO -·~, TRUONG f)~J HQC KINH r{TP.HCM THUVIEN • /r;(/(6 ~¢) TP HO CHi MINH -NAM 2008 BQ GIAO DlJC VA DAO TAO TRVdNG DAI HQC KINH TE TP.HCM r r r r r ~ ? ' TRAN THJ HAl HOA vv GIAI PHAP NANG CAO CHAT Lu'(iNG DJCH " ' INTERNET BANKING TAl HANG NGOAI NGAN THUdNG VI"¢T NAM Chuyen nganh : Kinh Te' Tai Chinh Ngan Hang Ma s6 : 60.31.12 LU~NVANTH~C SY KINHTE NGlJ(H HUONG DAN KHOA HOC: ' TS DOAN THANH HA' TP HO CHi MINH -NAM 2008 rl=h '~ ! LOI CAM DOAN B6 Uti da duqc chinh sli'a theo dung cac y kie'n dong g6p sli'a chua cua H(>i B6ng Bao V~ Lu~n Van Th~c SI-Truong B~i H9c Kinh Te' Tp HCM H9c vien thlfc hi~n ~ ? ' TRAN THl HAl HOA MVCLVC Trang phf:t bra LO'i cam doan Mqc lqc Danh mqc cac chii' vie't ' ? Hit ~ LOI MO DAU GI01 THie U cHuaNG 1:TONG QUAT cHuNG vf NGAN HANG DieN Tu vA INTERNET BANKING 1.1 Khai Ni~m V~ Ngan Hang Di~n Til' Va Internet Banking / nH(m " ve~ ngan " h'ang d'" 1 Kh a1 H(n t;~ u 1.1.2 Internet Banking 1.1.3 D~c di~m cua Internet Banking 10 1.1.4 Cac hlnh thcli phat tri~n cua dich Vl,l Internet Banking 11 1.1.5 Cac d(p d: nhfrng thu~n lqi va kh6 khan cua NHNT vi~c cung cAp san phdm dich vv Internet Banking hi~n t~i cua ngan hang d~n vai khach hang cling nhu nhfrng phan h6i cua khach hang d6i vai san phdm d~ tir d6 d~ phuang huang nh~m Trang Y€u t6 cong ngh~ ky thu~t: bao g6m nhung san phAm nhu Firewall, phdn m8m phong ch6ng virus, giai phap m~t rna, san phAm m~ng, h~ di8u hanh va nhung ung dvng nhu: trinh duy~t Internet va phdn m8m nh~n Email tir may tr~m Phai c6 SlJ k€t hqp ella nhi8u giai phap, va cac giai phap phai dam bao duqc c~p nh~t thucmg xuyen phu hqp v6i sv phat tri~n ella cong ngh~ d~ dam bao cho ho~t d{)ng an ninh m~ng Y€u t6 ngm'ri: Hdu nhu phdn 16n cac phuang thuc tdn cong duqc hacker su dvng la khai thac cac di~m y€u ella h~ th6ng thong tin va da phdn cac di~m y€u d6 l~i ngu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng ngoại thương việt nam , Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng ngoại thương việt nam

Từ khóa liên quan