Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước châu á, bài học kinh nghiệm cho việt nam

87 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 22:30

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C KINH T TP.H CHÍ MINH ðÀO QUANG THANH !NH HƯ"NG PHÁT TRI#N TÀI CHÍNH THEO CHI%U SÂU ð N TĂNG TRƯ"NG KINH T , TRƯ NG H*P M T S+ NƯ,C CHÂU Á, BÀI H C KINH NGHI-M CHO VI-T NAM Chuyên ngành: KINH T PHÁT TRI#N Mã s8: 60.31.05 LU?N VĂN TH C SĨ KINH T NGƯ I HƯ,NG DAN KHOA H C: PGS.TS NGUYCN TR NG HỒI TP H Chí Minh Năm 2009 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C KINH T TP.H CHÍ MINH ðÀO QUANG THANH !NH HƯ"NG PHÁT TRI#N TÀI CHÍNH THEO CHI%U SÂU ð N TĂNG TRƯ"NG KINH T , TRƯ NG H*P M T S+ NƯ,C CHÂU Á, BÀI H C CHÍNH SÁCH CHO VI-T NAM LU?N VĂN TH C SĨ KINH T TP H Chí Minh Năm 2009 DANH M C B NG BI U Tên b ng Trang B ng 3.1 Gi i thích bi n mơ hình 3.2 26 B ng 3.2 Tóm t t th ng kê mô t bi n quan tr ng v"i d$ li&u 32 Thái Lan B ng 3.3 Tóm t t th ng kê mô t bi n quan tr ng v"i d$ li&u 32 Hàn Qu c B ng 3.4 Tóm t t th ng kê mơ t bi n quan tr ng v"i d$ li&u 33 Malaysia B ng 3.5 K t qu h/i quy g0p thu2n tuý 34 B ng 3.6 K t qu h/i quy g0p thu2n túy sau ñã lo8i bi n 35 PDofGDP B ng 3.7 K t qu h/i quy v"i mơ hình tác đ0ng c đ=nh (FEMA1) 36 B ng 3.8 K t qu h/i quy theo mơ hình tác ñ0ng c ñ=nh sau 37 lo8i bi n PDofGDP (FEMA2) B ng 3.9 K t qu h/i quy mơ hình tác đ0ng ngFu nhiên (REM) 38 B ng 3.10 K t qu h/i quy theo mơ hình tác ñ0ng c ñ=nh v"i lIa 40 ch n CrossAsection weighting (FEMA3) B ng 3.11 K t qu h/i quy theo mơ hình tác đ0ng c đ=nh v"i lIa 41 ch n v"i lIa ch n Cross –Section Sur (FEMA4) B ng 3.12 B ng tính tốn k t qu kiPm đ=nh LogAlikelihood 42 DANH M C HÌNH Tên hình Trang Hình 2.1 M i quan h& gi$a tài tăng trưSng kinh t 17 Hình 3.1 ð/ th= mơ t quan h& gi$a M2/GDP PD/GDP v"i GDP 29 cVa Hàn Qu c Hình 3.2 ð/ th= mơ t quan h& gi$a M2/GDP PD/GDP v"i GDP 30 cVa Thái Lan Hình 3.3 ð/ th= mơ t m i quan h& gi$a M2/GDP PD/GDP v"i 30 GDP cVa Malaysia Hình 4.1 ð/ th= mơ t sI gia tăng M2 Tín dXng n0i đ=a Vi&t 46 Nam Hình 4.2 So sánh đ0 sâu tài M2/GDP m0t s qu c gia khu 49 vIc Châu Á Hình 4.3 So sánh đ0 sâu tài PD/GDP m0t s qu c gia khu vIc Châu Á 50 M CL C M C L C L I D N CHƯƠNG GI I THI U 1.1 Gi i thi u nghiên c u 1.2 M c tiêu câu h i nghiên c u 1.2.1 M c tiêu nghiên c u 1.2.2 Câu h i nghiên c u 1.3 ð"i tư$ng ph&m vi nghiên c u 1.4 Gi) thi*t nghiên c u 1.5 Phương pháp nghiên c u 1.6 K*t c1u c2a nghiên c u CHƯƠNG LÝ THUY6T VÀ NH:NG NGHIÊN CN 2.1 Các khái ni m v@ tài tăng trưDng kinh t* 2.1.1 H th ng tài 2.1.2 Phát tri n tài theo chi#u sâu áp ch' tài 2.1.3 Khái ni m v# tăng trư-ng kinh t' 2.2 Lý thuy*t v@ m"i quan h giHa phát triIn tài tăng trưDng kinh t* 10 2.2.1 Phát tri n tài tăng trư-ng kinh t' 10 2.2.2 Các đ2c trưng có liên quan c7a phát tri n tài tăng trư-ng kinh t' 14 2.3 Các nghiên c u thJc nghi m v@ phát triIn tài tăng trưDng kinh t* 17 K t lu n 22 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ K6T QUN NGHIÊN C li u 27 3.2 Phân tích mơ t) dH li u v@ tài tăng trưDng mUt s" qu"c gia mXu nghiên c u 28 3.3 Mô t) th"ng kê bi*n quan trZng 31 3.4 K*t qu) phân tích h[i quy 34 3.4.1 Mơ hình hDi quy gFp thu?n t 34 3.4.2 Mơ hình hDi quy tác ñFng c ñGnh 36 3.4.3 Mơ hình hDi quy tác ñFng ngng nhà ho^ch ñGnh sách Tuy nhiên, ph?n l[n nghiên c u thac nghi m ñ'n c7a nhà nghiên c u nLi ti'ng ngành tài Mc Kinnon Shaw, King Levine đi#u có k't luIn kheng đGnh vai trò tích cac c7a phát tri n tài tăng trư-ng kinh t' Các qu c gia khu vac Châu Á nghiên c u nh>ng qu c gia có nhi#u m tương ñDng v# văn hóa lGch sA phát tri n cH sách phát tri n kinh t' Cho ñ'n nay, có rZt nhi#u nghiên c u v# kinh t' phát tri n, tư vZn ho^ch đGnh sách thưXng sA d ng kinh nghi m phát tri n kinh t' c7a qu c gia ðơng Á đ làm h9c kinh nghi m cho phát tri n kinh t' Vi t Nam qu c gia khác 1.2 M c tiêu câu h i nghiên c u 1.2.1 M c tiêu nghiên c u XuZt phát tS nh>ng dijn bi'n c7a h th ng tài th' gi[i qua nhi#u giai đo^n phát tri n “thăng tr?m” v[i thay ñLi c7a n#n kinh t' Phát tri n mFt n#n tài v>ng m^nh, có chi#u sâu đóng vai trò có ý nghĩa ñ i v[i phát tri n kinh t' qu c gia Tuy nhiên, ta hóa tài gây thi t h^i cho qu c gia phát tri n có kh7ng hoHng tài chính, h th ng tài qu c gia ph?n l[n phát tri n chưa ñDng bF M c tiêu c7a nghiên c u (1) KhHo sát thac nghi m vai trò c7a vi c phát tri n h th ng tài theo chi#u sâu tác đFng c7a đ'n tăng trư-ng kinh t'; (2) ðánh giá tLng quan hi n tr^ng phát tri n h th ng tài Vi t Nam có đ i chi'u - m c mơ tH v[i h th ng tài nư[c ch9n l9c Châu Á; (3) Liên h k't quH nghiên c u thac nghi m nư[c ch9n l9c Châu Á ñ rút nh>ng sách gRi ý phát tri n h th ng tài Vi t Nam theo hư[ng phát tri n Ln ñGnh theo chi#u sâu 1.2.2 Câu h i nghiên c u Câu h i nghiên c u rút tS m c tiêu nghiên c u sau: (1) Phát tri n tài theo chi#u sâu có tác đFng đ'n tăng trư-ng kinh t' - qu c gia Châu Á nghiên c u hay khơng? (2) Chính sách cho nhà ho^ch ñGnh sách ñ phát tri n n#n tài Vi t Nam theo Ln ñinh theo chi#u sâu? 1.3 ð"i tư$ng ph&m vi nghiên c u r ð i tưRng c7a nghiên c u trình đF phát tri n tài qua đF sâu tài gDm ts l cung ti#n M2 so v[i GDP ts l tín d ng cho khu vac tư nhân so v[i GDP nhân t tác ñFng ñ'n tăng trư-ng, nhân t khác V n, Lao ñFng c7a qu c gia Châu Á gDm: Singapore, Hàn Qu c, Thái Lan, Malaysia, Philippines r D> li u nghiên c u gDm s li u th ng kê h th ng tài khoHn qu c gia c7a nư[c ch9n l9c, khoHng thXi gian tS năm 1986 ñ'n năm 2007, d> li u nghiên c u ñưRc thi't lIp theo d^ng bHng (Panel) 1.4 Gi) thi*t nghiên c u Li u rWng thư[c ño phát tri n tài theo chi#u sâu M2/GDP ts l tín d ng cZp cho khu vac tư nhân/GDP có tác đFng tích cac đ'n tăng trư-ng kinh t' hay không 1.5 Phương pháp nghiên c u Trong nghiên c u này, tác giH sA s ng k't hRp nhi#u phương pháp nghiên c u ñ thac hi n nghiên c u nhWm phân tích, làm rõ, ki m ch ng m i quan h mà m c tiêu nghiên c u ñ# Các phương pháp sA d ng là: phương pháp phân tích, ñánh giá thac tr^ng, phương pháp th ng kê mô tH, phương pháp so sánh, phương pháp đGnh lưRng thơng qua mơ hình kinh t' lưRng 1.6 K*t c1u c2a nghiên c u Ngoài Chương gi[i thi u, luIn văn s` trình bày chương ti'p theo Chương 2: Trình bày s- lý thuy't nghiên c u thac nghi m g?n ñây th' gi[i làm s- cho phân tích thac nghi m so sánh ñ i chi'u v[i nghiên c u này; Chương 3: Trình bày mơ hình nghiên c u phân tích k't quH , rút nh>ng k't luIn trH lXi m c tiêu ñ2t c7a nghiên c u; Chương 4: TIp trung phân tích tình hình phát tri n tài Vi t Nam đưa h9c sách mang tính gRi ý đ phát tri n h th ng tài Vi t Nam 69 Ph l c 3.2: S" li u qua x‰ lý bŠng phvn m@m Ms Excel Ph^ l^c 3.2a: S li u trưoc l y Log s e Qu c gia Korea Singapore Năm 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 L"c lư%ng lao ñ'ng (L) 16,116 16,873 17,305 18,023 18,539 19,109 19,499 19,806 20,353 20,845 21,288 21,782 21,428 21,666 22,069 22,471 22,921 22,957 23,417 23,743 23,978 24,216 1,299 1,329 1,378 1,425 1,563 1,554 1,620 1,636 1,693 V n (K) M2/GDP (%) 49,117 57,519 43,021 36 35 36 96,367 115,458 134,135 134,587 140,534 163,199 179,701 198,589 188,104 130,566 162,080 179,413 179,334 189,898 194,579 203,859 208,077 214,225 221,371 18,843 20,430 20,118 22,461 26,444 26,768 29,097 34,204 34,108 38 37 77 82 85 88 93 96 105 132 127 122 123 127 124 123 126 136 141 79 86 82 88 93 93 94 87 87 T l5 tín d+ng tư nhân so v9i GDP(%) hay PD/GDP 46 36 37 45 46 112 116 120 128 132 139 155 165 156 141 118 130 128 123 130 145 156 69 66 63 65 66 65 65 66 68 S2n lư%ng qu c n'i (GDP) (giá c ñ7nh) 185,869 248,764 275,235 293,799 320,696 350,820 371,433 394,216 427,868 467,099 499,790 523,035 487,184 533,399 578,665 600,866 642,748 662,655 693,996 723,127 759,234 798,057 52,809 57,948 64,157 70,591 77,082 82,133 87,339 97,585 108,874 70 Qu c gia Malaysia Thailand Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1986 1987 1988 1989 L"c lư%ng lao ñ'ng (L) 1,749 1,802 1,876 1,932 1,976 2,192 2,120 2,129 2,150 2,183 2,367 2,594 2,751 6,222 6,457 6,658 6,850 7,042 7,204 7,370 7,627 7,834 7,893 8,616 8,784 8,884 9,152 9,556 9,699 9,887 10,240 10,347 10,413 10,630 10,890 27,836 29,552 30,512 29,443 V n (K) 39,068 42,811 51,166 38,831 42,876 53,220 41,305 39,301 26,570 35,841 37,477 42,381 55,348 14,390 18,716 24,350 28,988 35,189 45,569 47,126 57,859 68,154 81,985 86,724 96,468 54,944 52,822 95,756 86,832 93,699 92,283 98,614 97,615 106,008 111,457 331 394 508 595 M2/GDP (%) 85 86 87 117 125 107 118 114 121 114 113 125 122 78 74 69 71 70 71 76 81 82 89 94 104 105 112 100 103 100 102 113 119 125 124 59 62 61 65 T l5 tín d+ng tư nhân so v9i GDP(%) hay PD/GDP 74 80 83 88 80 73 77 71 74 69 66 63 64 75 67 64 68 73 78 76 75 76 86 94 112 117 112 101 105 102 99 111 112 113 113 46 48 52 57 S2n lư%ng qu c n'i (GDP) (giá c ñ7nh) 117,746 126,901 137,469 135,535 145,269 159,840 156,190 162,505 167,271 181,851 193,453 209,680 229,123 57,750 81,085 89,143 97,219 105,976 116,094 126,408 138,917 151,713 166,626 183,292 196,714 182,237 193,422 356,401 358,246 377,559 399,414 426,508 447,818 474,392 505,353 1,257 1,377 1,560 1,750 71 Qu c gia Phillipines Năm L"c lư%ng lao ñ'ng (L) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 30,820 30,419 31,491 31,716 31,433 31,878 32,123 32,575 32,410 32,719 33,224 33,813 34,262 34,902 35,718 36,120 36,429 36,942 22,067 22,880 23,451 24,120 24,244 25,631 26,290 26,879 27,654 28,380 29,733 28,902 29,674 30,759 30,911 32,809 33,936 34,571 35,862 35,287 35,788 35,918 V n (K) 781 885 931 1,012 1,119 1,279 1,346 1,051 516 560 623 640 678 770 869 975 905 952 90 108 124 149 173 143 154 166 181 187 210 235 197 193 239 222 212 218 234 214 219 249 M2/GDP (%) 70 73 75 79 78 79 81 92 103 105 102 102 99 95 92 91 87 98 23 23 25 27 28 28 28 32 36 40 40 43 43 46 42 42 46 44 43 43 46 46 T l5 tín d+ng tư nhân so v9i GDP(%) hay PD/GDP 65 70 74 83 94 101 105 125 119 112 89 77 84 82 79 79 75 84 14 16 16 17 19 18 20 26 29 37 49 55 47 41 39 35 43 40 38 34 33 28 S2n lư%ng qu c n'i (GDP) (giá c ñ7nh) 1,945 2,112 2,283 2,471 2,693 2,942 3,115 3,073 2,750 2,872 3,008 3,074 3,237 3,468 3,686 3,851 4,044 4,245 591 617 659 699 721 717 719 734 766 802 849 893 888 918 973 990 1,034 1,085 1,154 1,210 1,276 1,369 72 Ph^ l^c 3.2b: S li u l y Log s e ñ th%c hi n hng nghiên c u c7a Mc Kinnon (1973) Shaw (1973): Phát tri n tài theo chi u sâu có nghĩa “tích lũy tài s,n tài nhanh tích lũy tài s,n phi tài chính Phát tri n tài theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước châu á, bài học kinh nghiệm cho việt nam , Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước châu á, bài học kinh nghiệm cho việt nam