500 bài tập hóa học khó ( giải chi tiết)

167 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 22:18

Để giúp những bạn học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi rất quan trọng, đánh dấu 12 năm đèn sách, em xin gửi đến tài liệu: “TUYỂN CHỌN 500 BÀI TẬP HÓA KHÓ”. Tài liệu chủ yếu dành cho các em 2001, 2002 và giúp các bạn 99 và các bạn sẽ tham gia thi năm 2019 rèn luyện phương pháp khi làm cả vô cơ và hữu cơ cùng lúc. Nếu năm sau có được thời gian, mình sẽ cùng một số bạn tham gia giải chi tiết file để phục vụ cho các bạn đam mê bộ môn hóa 500 BÀI TẬP HAY – LẠ – KHĨ | ƠN THI 2019 - GIẢI CHI TIẾT Mục lục: 100 tốn hay khó (H+ NO3-) khơng có khí H2 thoát 100 toán hay khó (H+ NO3-) 35 Có khí H2 thoát 35 50 tốn hay khó 70 Hỗn hợp chứa chất phức tạp 70 50 tốn hay khó liên quan tới hỗn hợp 83 Kết tủa (Al(OH)3; BaSO4; BaCO3; CaCO3) 83 50 toán hay khó HNO3 99 50 tốn hay khó este đa chức 114 50 tốn hay khó 134 Hỗn hợp chứa este hợp chất chứa C – H - O 134 50 tốn hay khó 151 Hỗn hợp chứa Peptit Este 151 100 toán hay khó (H+ NO3-) KHƠNG có khí H2 CÂU 1: Hòa tan hết 13,12 gam hỗn hợp gồm Fe Fe3O4 dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch X chứa 48,4 gam muối a mol khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị a A 0,16 mol B 0,12 mol C 0,15 mol D 0,20 mol Định hướng tư giải Fe : 0, O : 0,12 BTNT.Fe  BTKL 13,12  Ta có: n Fe( NO3 )3  0,  BTE   0, 2.3  0,12.2  3a   a  0,12 CÂU 2: Hòa tan hết 15,6 gam hỗn hợp X gồm Fe Fe3O4 dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch X chứa 50,82 gam muối khí NO (sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Fe X là? A 14,36% B 7,18% C 10,77% D 16,15% Định hướng tư giải BTNT.Fe Ta có: n Fe(NO3 )3  0, 21   n Otrong X  0, 24   %Fe  15,  0, 06.232  10, 77% 15, CÂU 3: Hòa tan hết 21,52 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe3O4 dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch X chứa m gam muối 4,704 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m là? A 70,18 B 72,60 C 62,92 D 82,28 Định hướng tư giải  n e  0, 21 Ta có: n NO  0, 07   n Fe2O3  Bơm thêm 0,105 mol Oxi vào X  21,52  0,105.16  0,145 160   n Fe  0, 29   m  0, 29.242  70,18 CÂU Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2 Fe(OH)3 dung dịch chứa 0,26 mol H2SO4 0,22 mol HNO3, thu dung dịch X (chỉ chứa muối) 0,05 mol khí NO (spkdn) Cho HCl dư vào X lại thấy có 0,01 mol NO Khối lượng muối khan có X là? A 48,94 B 54,26 C 44,18 D 51,92 Định hướng tư giải  n NO  0,01   n Fe3  0,03 Cho HCl vào Y  Fe2 : 0,03  2 SO : 0, 26 Điền số điện tích cho X     m  48,94   NO3 : 0,17   Fe3 : 0, 21   CÂU Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2 Fe(OH)3 dung dịch chứa 0,26 mol H2SO4 0,22 mol HNO3, thu dung dịch X (chỉ chứa muối) 0,05 mol khí NO (spkdn) Cho HCl dư vào X lại thấy có 0,01 mol NO thoát Mặt khác, cho Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất m gam kết tủa Giá trị m là? A 78,95 B 98,34 C 85,75 D 82,35 Định hướng tư giải  n NO  0,01   n Fe3  0,03 Cho HCl vào Y  Fe2 : 0,03  2 SO4 : 0, 26 Ba(OH) Điền số điện tích cho X     m  85,75   NO3 : 0,17   Fe3 : 0, 21   CÂU 6: Hòa tan hết 25,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 dung dịch chứa 0,62 HCl loãng, thu dung dịch Y a mol khí NO Dung dịch Y hòa tan tối đa 9,52 gam bột Fe, thấy thoát 0,05 mol NO Biết phản ứng xảy hồn tồn khí NO sản phẩm khử N+5 trình Giá trị a là? A 0,07 B 0,06 C 0,08 D 0,09 Định hướng tư giải BTE  n YFe3 Ta có: n Fe  0,17  Fe3 : 0,19   H : 0,  0,19  Y  Cl : 0, 62      NO3 : 0,15   m Y  42,15 BTKL   25,4  0,62.36,5  42,15  30a  0,21.18   a  0,07 CÂU 7: Hòa tan hết 19,76 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 tr ong dung dịch chứa 0,14 mol HNO3, 0,74 mol HCl, thu 0,11 mol khí X dung dịch Y (chỉ chứa muối trung hòa) Dung dịch Y hòa tan tối đa x gam bột Cu Biết khí NO sản phẩm khử q trình phản ứng xảy hồn toàn Giá trị x A 6,40 B 5,12 C 6,08 D 6,72 Định hướng tư giải H  : 0,88 H  Ta có:   n O  0, 22   n Fe  0, 29  NO : 0,11 x BTE   0, 29.2   0, 22.2  0,11.3   x  6,08 64 CÂU 8: Hòa tan hết 21,12 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 dung dịch chứa 0,11 mol HNO 3, 0,87 mol HCl, thu 3,3 gam khí X dung dịch Y (chỉ chứa muối trung hòa) Cho dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch NaOH thu m gam kết tủa Biết khí NO sản phẩm khử trình phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 28,60 B 20,24 C 40,88 D 31,59 Định hướng tư giải    H : 0,98 H Ta có:   n O  0, 27     NO : 0,11 n Fe  0,3   m  0,3.56  17.0,87  31,59 CÂU 9: Hòa tan hết 21,56 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3, Fe(OH)2 (trong Fe(OH)2 chiếm 8,35% khối lượng) dung dịch chứa 0,2 mol HNO 3, 0,96 mol HCl, thu 0,15 mol khí X dung dịch Y Cho Cu vào dung dịch Y thấy có m gam Cu phản ứng 0,448 lít khí X (đktc) Biết NO sản phẩm khử trình, phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 9,60 B 10,24 C 11,84 D 6,72 Định hướng tư giải H  :1,16  H Ta có: Fe(OH)2 : 0,02  n O  0, 22   n Fe  0,31   NO : 0,17 x BTE   0,31.2   0,02.2  0,17.3  0,22.2   x  11,84 64 NO OH O   CÂU 10: Cho 19,6 gam bột Fe vào bình chứa 200 ml dung dịch NaNO 0,5M KHSO4 2,75 M Sau kết thúc phản ứng, thêm tiếp lượng dư dung dịch Ba(OH) vào bình (khơng có mặt oxi), thu m gam rắn khơng tan Biết khí NO sản phẩm khử N +5 Giá trị m là: A 157,1 B 146,5 C 136,8 D 162,6 Định hướng tư giải H  : 0,55 Fe : 0,35     m  157,1BaSO4 : 0,55 Ta có:  NO3 : 0,1  Fe : 0,35  OH : 0,55  CÂU 11: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe 1,6 gam Cu 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M HCl 0,4M,thu khí NO (khí nhất) dung dịch X Cho X vào dung dịch AgNO3 dư ,thu m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn, NO sản phẩm N+5 phản ứng Giá trị m là: A 30,05 B 34,10 C 28,70 D 5,4 Định hướng tư giải: AgNO3 dư nên cuối H+ hết n H  0, 25    n NO  0,05  n Fe  0,05 n Cu  0,025 H    n NO  0,0625 BTE     0,05.3  0,025.2  0,0625.3  a n Ag  a  BTNT.Clo    AgCl : 0,2   a  0,0125   m  30,05  Ag : 0,0125 CÂU 12: Oxi hóa chậm m gam Fe ngồi khơng khí thu gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 Fe dư Hòa tan A vừa đủ 200 ml dung dịch HNO3 thu 0,56 lít NO (đktc) Tính m nồng độ mol/l dung dịch HNO3 A Đáp án khác B 2,52 gam 0,8M C 1,94 gam 0,5M D 1,94 gam 0,8M Định hướng tư giải Hòa tan vừa đủ ta hiểu muối thu Fe(NO3)3 m 3 m BTE     0,025.3   m  2,52(gam) 56 16 NO O   n HNO3  0,045.3  0,025  0,16   HNO3   0,8M BTNT.N CÂU 13: Đốt 5,6 gam Fe khơng khí, thu hỗn hợp chất rắn X Cho toàn X tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 18,0 B 22,4 C 15,6 D 24,2 Định hướng tư giải BTNT.Fe   n Fe  0,1  n Fe(NO3 )3  0,1  m  0,1.242  24,2 CÂU 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe oxit vào dung dịch HCl loãng dư thu a mol H2 dung dịch có chứa 45,46 gam hỗn hợp muối Mặt khác, hòa tan hết m gam X dung dịch chứa 1,2 mol HNO thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+ ) hỗn hợp khí Z gồm 0,08 mol NO 0,07 mol NO2 Cho từ từ 360 ml dung dịch NaOH 1M vào Y thu 10,7 gam kết tủa suy Giá trị a là: A 0,05 B 0,04 C 0,06 D 0,07 Định hướng tư giải  NaNO3 : 0,36  n HNO3  1, BTNT  Ta có:     BTNT.N 1,  0,15  0,36   Fe(NO3 )3 :  0, 23    n N  0,15   n Fe(OH)3  0,1   n H  0,36  0,1.3  0,06 Và   H  1,  0,06  0,08.4  0,07.2  2n O   n O  0,34 Fe : 0,33 BTKL    n Fe  0,33   45,46  Cl : 0,76 BTNT.Cl   n HCl  0,76   a  0,04 CÂU 15 Đốt cháy 6,16 gam bột Fe oxi, thu 7,6 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch chứa a mol HNO3, thu dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,32 gam bột Cu Biết phản ứng, khí NO sản phẩm khử N+5 Giá trị a A 0,54 mol B 0,64 mol C 0,58 mol D 0,68 mol Định hướng tư giải BTKL    n O  0,09 2   Cu : 0,13 Ta có: n Cu  0,13    2  n  0,11 Fe : 0,11  Fe 0,13.2  0,11.2  0,09.2 BTE H   n NO   0,1   a  0,58 CÂU 16 Đốt cháy 7,84 gam bột Fe oxi, thu 9,76 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch chứa a mol HNO3, thu dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,12 gam bột Fe Biết phản ứng, khí NO sản phẩm khử N+5 Giá trị a A 0,54 mol B 0,64 mol C 0,58 mol D 0,68 mol Định hướng tư giải  n Fe  0,14 Ta có:    BTKL  n O  0,12    2  Fe : 0,145  0,14  0, 285 BTE Y Và n Fe  0,145      n NO  0,11    NO3 : 0,57 BTNT.N  a  0,68 CÂU 17 Đốt cháy 8,4 gam bột Fe oxi, thu 10,32 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch chứa HNO3, thu dung dịch Y khí Dung dịch Y hòa tan tối đa 7,56 gam bột Fe thu a mol khí NO Biết phản ứng, khí NO sản phẩm khử N+5 Giá trị a A 0,04 mol B 0,05 mol C 0,08 mol D 0,06 mol Định hướng tư giải Fe : 0,15 BTE 0,15.3  0,12.2 Ta có: 10,32    n NO   0,07 O : 0,12 BTE Cho Fe vào Y    n Fe  0, 285    n NO  0, 285.2  0,12.2  0,11  a  0,04 CÂU 18: Hỗn hợp X gồm FeO Fe3O4 có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 Cho luồng CO qua ống sứ đựng m gam X nung nóng, sau thời gian thu 6,96 gam hỗn hợp Y gồm Fe, FeO Fe3O4 Hòa tan hồn Y dung dịch HNO3 dư thu 2,24 lít (đkc) hỗn hợp Z gồm NO NO2 (khơng có sản phẩm khử khác N+5), tỉ khối Z so với metan 2,725 Giá trị m A 10,34 B 6,82 C.7,68 D 30,40 Định hướng tư giải  NO : 0,015 Don chat   Fe2O3 : 6,96  0,065.16    n Fe  0,1 Ta có: n Z  0,1  NO2 : 0,085 FeO : 0,01 BTNT.Fe   m  7,68  Fe3O4 : 0,03 CÂU 19 Đốt cháy 10,08 gam bột Fe oxi, thu 12,48 gam rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch chứa a mol HNO3, thu dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa 9,6 gam bột Cu Biết phản ứng, khí NO sản phẩm khử N+5 Giá trị a A 0,70 B 0,80 C 0,78 D 0,76 Định hướng tư giải BTKL    n O  0,15 2   Cu : 0,15 Ta có: n Cu  0,15    2  n  0,18 Fe : 0,18  Fe 0,15.2  0,18.2  0,15.2 H  0,12   a  0,78 CÂU 20: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe oxit vào dung dịch HCl loãng dư thu a mol H2 dung dịch có chứa 41,91 gam FeCl2 Mặt khác, hòa tan hết m gam X dung dịch chứa 1,6 mol HNO3 thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+ ) hỗn hợp khí Z gồm 0,15 mol NO 0,08 mol NO2 Cho từ từ 440 ml dung dịch NaOH 1M vào Y thu 10,7 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,10 B 0,08 C 0,12 D 0,14 Định hướng tư giải BTE   n NO   NaNO3 : 0, 44  n HNO3  1,6 BTNT  Ta có:     BTNT.N 1,6  0, 23  0, 44   Fe(NO3 )3 :  0,31    n N  0, 23   n Fe(OH)3  0,1   n H  0, 44  0,1.3  0,14 Và   H  1,6  0,14  0,15.4  0,08.2  2n O   n O  0,35  n FeCl2  0,33 BTNT.Cl    n Fe  0,41     n HCl  0,9   a  0,1 n  0,08 FeCl   CÂU 21: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N+5 Số mol HNO3 có Y A 0,78 mol B 0,54 mol C 0,50 mol D 0,44 mol Định hướng tư giải BTKL    56a  16b  8,16 Fe : a(mol) a  0,12     Ta có: 8,16  O : b(mol) b  0, 09 3a  2b  0, 06.3 BTE  0,09.2  a  3n NO   n NO  0,02(mol) Cho Fe vào n Fe  0,09  Fe(NO3 )2 : 0,12  0,09 BTNT.N     n HNO3  0,5(mol)  NO : 0,02  0,06  0,08 CÂU 22: Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu V lít khí NO(duy đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 77,44 gam muối khan Giá trị V A 2,688 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Định hướng tư giải Fe : 0,32 BTNT.Fe  22,72  BTKL n Fe(NO3 )3  0,32   O : 0,3   BTE  0,32.3  0,3.2  3nNO  V  2,688 CÂU 23: Để 4,2 gam sắt khơng khí thời gian thu 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit Hòa tan hết X dung dịch HNO3, thấy sinh 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Y Vậy khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch Y A 13,5 gam B 18,15 gam C 16,6 gam D 15,98 gam Định hướng tư giải 2  Fe : 0,075 Fe : a BTE 2a  3b  0,07.2  0,02.3 Fe : 0,075      3     O : 0,07 a  b  0,075 Fe : b a  0,025 BTKL     m  4,2  62(2.0,025  3.0,05)  16,6 b  0,05 CÂU 24: Hòa tan hết 0,03 mol oxit sắt có cơng thức FexOy vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu 0,01 mol oxit nitơ có cơng thức NzOt (sản phẩm khử nhất) Mối quan hệ x, y, z, t A 27x –18y = 5z – 2t B 9x –6y = 5z – 2t C 9x –8y = 5z – 2t D 3x –2y = 5z – 2t Định hướng tư giải 2t  5 z zN (5z 2t) zN     Ta có:  2y xFe x   (3x  2y)e  xFe3    0,03.(3x  2y)  0,01(5z  2t)   9x y  5z t CÂU 25: Hòa tan hết m gam hỗn hợp M gồm oxit sắt lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch X Sục khí Cl2 tới dư vào X thu dung dịch Y chứa 40,625 gam muối Nếu cho m gam M tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng, dư thu 0,05 mol NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 23,6 B 18,4 C 19,6 D 18,8 Định hướng tư giải Fe : a 40,625 Ta quy đổi m    Y : FeCl3  a   0,25 56  35,5.3 O : b BTE   0,25.3  2b  0,05.3  b  0,3 BTKL  m  0,25.56  0,3.16  18,8 CÂU 26: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO3 đặc nóng thu 4,48 lit khí NO2 (đktc) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 145,2 gam muối khan giá trị m là: A 35,7 gam B 15,8 gam C 46,4 gam D 77,7 gam Định hướng tư giải  Fe : a  0,6  n Fe NO3 3 BTE m   3.0,6  2b  0,2   b  0,8  O : b   m  46,4(gam) CÂU 27: Để m gam phơi bào sắt ngồi khơng khí,sau thời gian Fe bị oxi hóa thành hỗn hợp X gồm chất rắn có khối lượng 27,2 gam Hòa tan vừa hết X 300 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/lit thấy 3,36 lít H2(đktc) dung dịch Y Cho tiếp dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch Y dung dịch Z chứa hỗn hợp FeCl3, Fe(NO3)3, HNO3 dư có 2,24 lít NO thoát (đktc) Giá trị m a là: A 22,4 3M B 16,8 gam 2M C 22,4 gam 2M D 16,8 gam 3M Định hướng tư giải Bài ta áp dụng BTE cho trình Fe : a BTE 27,2    3a  2b  0,15.2  0,1.3 O : b a  0,  3a  2b  0,6  m  22,     56a  16b  27,2 b  0,3 BTNT.hidro n HCl  n H   n HCl  0,15.2  2b  0,9   a  3M CÂU 28: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch HNO3 đặc, nóng thu 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử đktc) Tính m ? A 12 B C 20 D 24 Định hướng tư giải Fe : a 56a  16b  10,44 a  0,15  10,44      O : b 3a  2b  0,195 b  0,1275 0,15 160  12 CÂU 29: Đốt 4,2 gam sắt khơng khí thu 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit sắt Hòa tan hết X 200 ml dung dịch HNO3 a mol/l sinh 0,448 lít NO (ở đktc, sản phẩm khử N+5) Giá trị a A 1,2 B 1,1 C 1,5 D 1,3 Định hướng tư giải  m  Chú ý: Số mol NO3 muối số mol e nhường Với toán ta BTE cho trình nên sơ mol e nhường tính qua O NO 5,32  4,2   0,07 n O   n e  n NO  0,07.2  0,02.3  0,2 16  n  0,02  NO 0,22 BTNT.nito   n HNO3  0,2  0,02  0,22  a   1,1 0,2 CÂU 30: Để 4,2 gam sắt khơng khí thời gian thu 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit Để hòa tan hết X cần 200 ml dung dịch HNO3 xM, thấy sinh 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Y Vậy giá trị x A 1,3 B 1,2 C 1,1 D 1,5 Định hướng tư giải Fe : 0,075 BTNT.Fe 2  a  b  0,075  Fe : a BTNT  BTE     BTE Ta có: O : 0,07   3   2a  3b  0,2    NO : 0,02 Fe : b  a  0,025     N : 0,22   x  1,1 b  0,05 CÂU 31: Cho 22,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với H2 dư, nóng Phản ứng hồn tồn thu chất rắn Y, cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu 84,7 gam muối % khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 50,80% B 49,21% C 49,12% D 50,88% Định hướng tư giải 84, 22,8  0,35.56  0,35   nO   0, Ta có: n Fe( NO3 )3  245 16    n Fe3O4  0,05   %Fe3O4  50,877 CÂU 32: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng Sau thời gian thu 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch HNO3 đặc, nóng thu 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử đktc) Tính m ? A 12 B C 20 D 24 Định hướng tư giải Fe : a 56a  16b  10,44  10,44    O : b 3a  2b  0,195 a  0,15 0,15    m  160  12 b  0,1275 CÂU 33: Hòa tan m(g) hỗn hợp A gồm FeO Fe2O3 dung dịch HNO3 thu 0,01 mol NO Nung m(g) hỗn hợp A với a mol CO b(g) chất rắn B hòa tan HNO3 thu 0,034 mol NO Giá trị a là: A 0,024 B 0,036 C 0,03 D 0,04 Định hướng tư giải 0, 024.3 n  0, 034  0, 01  0, 024   nO   n CO  0, 036 CÂU 34: Hòa tan hết 31,2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 800 ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ thu V lít NO (đkc, sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 9,6 gam Cu Giá trị V là: A 8,21 lít B 6,72 lít C 3,36 lít D 3,73 lít Định hướng tư giải Cu  : 0,15  BTNT.N Điền số điện tích   Fe2  : a   n NO  1,3  2a  NO : 2a  0,3  Fe : a 56a  16b  31, a  0,5     Và 31,  O : b 2a  0,15.2  2b  3(1,3  2a) b  0,   n NO  1,3  2a  0,3   V  6,72 CÂU 35: Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào lít dung dịch HNO3 1,7 M vừa đủ thu V lít NO (đkc, sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 12,8 gam Cu Giá trị V là: A 9,52 lít B 6,72 lít C 3,92 lít D 4,48 lít Định hướng tư giải Cu  : 0,2  BTNT.N Điền số điện tích   Fe2  : a   n NO  1,3  2a  NO : 2a  0,4  Fe : a 56a  16b  32 a  0,5     O : b 2a  0, 2.2  2b  3(1,3  2a) b  0, 25 Và 32    n NO  1,3  2a  0,3   V  6,72 CÂU 36: Hòa tan hết 23,6 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 vào 1,1 lít dung dịch HNO3 1,0 M thu V lít NO (đkc) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 12,8 gam Cu Biết NO sản phẩm khử N+5 Giá trị V là: A 0,896 B 1,12 C 1,344 D 2,24 Định hướng tư giải Cu  : 0,  BTNT.N Điền số điện tích   Fe2  : a   n NO  0,7  2a  NO : 2a  0,  Fe : a 56a  16b  23,6 a  0,31     Và 23,6  O : b 2a  0, 2.2  2b  3(0,7  2a) b  0,39 BTE   n NO  0,05   V  1,12 10   2n CO  n H O 2  n CO  0,  1,19   n  0,39   H2 O BTKL   m  0,515.32  0,4.44  0,39.18  0,03.28   m  8,98 CÂU 7: X peptit mạch hở (được tạo Gly, Ala Val), Y chất béo rắn Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 2:1 Đun nóng m gam E 110 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu bốn muối Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 1,115 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,04 mol N2 Giá trị m là? A 11,58 B 14,94 C 18,43 D 19,78 Định hướng tư giải  0,11  0,04.2 n NaOH  0,11     nY   0,01   n X  0,02 n N  0,04   Bơm thêm 0,06 mol H2O vào E đốt cháy CTDT   nCO  (nH O  0,06)  0,04  0,02   nCO  nH O  0,04 2 2   0,02.5  0,01.6  1,115.2  2nCO  n H O BTNT.O   2n CO  n H O 2  n CO  0,81  2,39   n  0,77   H2 O BTKL   m  1,115.32  0,81.44  0,77.18  0,04.28   m  14,94 CÂU 8: X peptit mạch hở (được tạo Gly, Ala Val), Y chất béo rắn Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 2:1 Đun nóng m gam E 110 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu bốn muối Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 1,115 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,04 mol N2, a mol CO2 b mol H2O Giá trị a là? A 0,93 B 0,78 C 0,90 D 0,81 Định hướng tư giải  0,11  0,04.2 n NaOH  0,11     nY   0,01   n X  0,02 n N  0,04   Bơm thêm 0,06 mol H2O vào E đốt cháy CTDT   nCO  (nH O  0,06)  0,04  0,02   nCO  nH O  0,04 2 2   0,02.5  0,01.6  1,115.2  2nCO  n H O BTNT.O   2n CO  n H O 2  n CO  0,81  2,39     a  0,81 n H O  0,77   CÂU 9: X peptit mạch hở (được tạo Gly, Ala Val), Y chất béo rắn Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 2:1 Đun nóng m gam E 110 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu bốn muối Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 1,115 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,04 mol N2, a mol CO2 b mol H2O Giá trị b là? A 0,63 B 0,77 C 0,80 D 0,71 Định hướng tư giải 153  0,11  0,04.2 n NaOH  0,11     nY   0,01   n X  0,02 n N  0,04   Bơm thêm 0,06 mol H2O vào E đốt cháy CTDT   nCO  (nH O  0,06)  0,04  0,02   nCO  nH O  0,04 2 2   0,02.5  0,01.6  1,115.2  2nCO  n H O BTNT.O 2  n CO  0,81   2n CO  n H O  2,39     a  0,77 2 n H O  0,77   CÂU 10: X peptit mạch hở (được tạo Gly, Ala Val), Y chất béo Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 2:1 Đun nóng m gam E 270 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu bốn muối Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 3,165 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,09 mol N2 2,13 mol H2O Axit cấu tạo lên Y là? A stearic B panmitic C oleic D Linoleic Định hướng tư giải  0,27  0,09.2 n NaOH  0,27     nY   0,03   n X  0,06 n N  0,09   Bơm thêm vừa đủ 0,12 mol H2O a mol H2 vào E đốt cháy CTDT   nCO  (2,13  0,12  a)  0,09  0,03.2   nCO  a  2,22 2   0,06.4  0,03.6  3,165.2  2nCO  2,13   nCO  2,31 BTNT.O 2   a  0,09   gốc axit có nối đối C=C → Chọn C CÂU 11: X peptit mạch hở (được tạo Gly, Ala Val), Y chất béo Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 2:1 Đun nóng m gam E 270 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu hỗn hợp muối Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 3,135 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,09 mol N2 2,07 mol H2O Giá trị m là? A 45,58 B 34,94 C 41,10 D 39,78 Định hướng tư giải  0,27  0,09.2 n NaOH  0,27     nY   0,03   n X  0,06 n 0,09  N   Bơm thêm vừa đủ 0,12 mol H2O a mol H2 vào E đốt cháy CTDT   nCO  (2,13  0,12  a)  0,09  0,03.2   nCO  a  2,22 2   0,06.4  0,03.6  3,165.2  2nCO  2,13   nCO  2,31 BTNT.O 2   a  0,09   gốc axit có nối đối C=C BTKL  m E  2,31.44  2,07.18  0,09.28  3,135.32  41,1 Dồn chất  CÂU 12: X peptit mạch hở (được tạo Gly, Ala Val), Y chất béo Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 2:1 Đun nóng m gam E 270 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu hỗn hợp muối Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 3,135 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,09 mol N2 2,07 mol H2O Phần trăm khối lượng peptit X E là? 154 A 46,21% Định hướng tư giải B 35,77% C 25,43% D 38,39%  0,27  0,09.2 n NaOH  0,27     nY   0,03   n X  0,06 n 0,09    N2 Bơm thêm vừa đủ 0,12 mol H2O a mol H2 vào E đốt cháy CTDT   nCO  (2,13  0,12  a)  0,09  0,03.2   nCO  a  2,22 2   0,06.4  0,03.6  3,165.2  2nCO  2,13   nCO  2,31 BTNT.O 2   a  0,09   gốc axit có nối đối C=C BTKL  m E  2,31.44  2,07.18  0,09.28  3,135.32  41,1 Dồn chất   %m EX  35,77%  số mắc xích X 3,suy X GlyAlaVal  Lại có n X  0,06  CÂU 13: Hỗn hợp 0,06 mol E chứa m1 gam hai peptit X, Y (đều hở, tạo Ala Val) este Z có cơng thức C2H3COOCH3 Đốt cháy 0,06 mol E có khối lượng m lượng khí O2 vừa đủ thu 1,792 lít khí N2 đktc 30,18 gam hỗn hợp CO2 H2O Mặt khác đốt cháy m1 gam X,Y cần vừa đủ 10,416 lít khí O2 đktc Gía trị m là? A 13,11 B 13,51 C 13,22 D 13,76 Định hướng tư giải Bơm b mol NH b mol H2 vào E để coi E’ hỗn hợp peptit a  b  0,06 n X  Y : a a  0,03   b  0,03 n Z : b 44c  18d  30,18       NAP.332   n :c   c  4b   3.0,08  2.0, 465  CO2   c  0,51 n H O : d  NAP.332  c   d  0, 5b  b   0,08  0, 5b  0,06 d  0, 43    Donchat  m  14.0,51  29  0,16  0, 03  0, 06.18  0, 03 15    13,22 CÂU 14: Hỗn hợp E chứa peptit Gly-Ala-Val este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 13,9 gam E cần dùng 0,555 mol O2 Cho toàn sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư thấy có 0,672 lít khí (đktc) Cho tồn E vào dung dịch chứa NaOH (vừa đủ) Sau phản ứng cô cạn thu m gam muối Giá trị m là: A 18,32 B 20,04 C 17,14 D 14,96 Định hướng tư giải BTKL  13,9  0,555.32  mCO2 H2O  0,03.28   mCO2 H2O  30,82 Ta có: n N2  0,03   n GlyAla Val  0,02 Bơm thêm 0,02.2 mol H2O vào E   n CO2  (n H2O  0,04)  0,03  CO : 0,5 0,38  0,02.4 BTNT.O     n Otrong E  0,5.2  0, 49  0,555.2  0,38   n este   0,15 H 2O : 0, 49 155 Gly  Na : 0, 02 Ala  Na : 0, 02 0,5  0,02.10  BTKL BTNT.C   Ceste       m  17,14(gam) 0,15 Val  Na : 0, 02  HCOONa : 0,15 CÂU 15: Hỗn hợp E chứa peptit GlyAlaVal2 este, đơn chức (có liên kết C=C), mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 29,24 gam E cần dùng 1,62 mol O2 Cho toàn sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư thấy có 2,688 lít khí (đktc) Phần trăm số mol este E là? A 54,8% B 58,5% C 62,5% D 64,8% Định hướng tư giải  CO : a n O2  1,62 chay   E    n peptit  0,06 H O : b  n N2  0,12  Ta có:  Bơm thêm 0,06.3 mol H2O 44a  18b  77, 72 a  1,3     a  (b 0,18)  0,12  n este   b  1,14   % Este  62,5% 2n  0, 06.5  1, 62.2  2a  b  n este  0,1  este CÂU 16: E hỗn hợp chứa peptit mạch hở tạo Gly, Ala Val Người ta lấy 0,02 mol E trộn với lượng este Y (no, đơn chức, mạch hở) thu 12,46 gam hỗn hợp T Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng vừa đủ 0,545 mol O2 Sản phẩm cháy cho qua bình đựng nước vơi dư thấy xuất m gam kết tủa có 0,04 mol khí N2 Giá trị m là: A 27,0 B 47,0 C 57,0 D 37,0 Định hướng tư giải Bơm thêm 2a mol NH vào T để biến este thành aminoaxit NAP.332    3n C  3(0,04  a)  2.(0,545  0,5a) n  0,47    Don chat   C a  0,05  14n C  29.(0,08  2a)  18(0,02  2a)  12,46  2a.15   CÂU 17: X peptit mạch hở tạo Gly, Ala Val Y este (no, đơn chức, mạch hở) Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 1:2 Đun nóng E 100 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu bốn muối ancol etylic Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 0,515 mol O2 Sản phẩm cháy thu có 0,03 mol N2 Phần trăm khối lượng Y E là? A 46,31% B 34,48% C 45,43% D 38,39% Định hướng tư giải n NaOH  0,1     n Y  0,1  0,03.2  0,04   n X  0,02 n N2  0,03 CTDT Bơm thêm 0,04 mol H2O vào E   nCO  (nH O  0,04)  0,03    nCO  nH O  0,01 2   0,02.4  0,04.2  0,515.2  2nCO  n H O   2n CO  n H O BTNT.O Số mắc xích X 2 2  n CO  0,4  1,19   n  0,39   H2 O 0,03.2    X : GlyAlaVal : 0,02 0,02  m E  0, 4.14  0,06.29  0,02.18  0,04.32  8,98 Dồn chất  156 don chat   n CY  0,  0,02.10  0,2   %m EY  45, 43% m Y  0,2.14  0,04.32  4,08  CÂU 18: X peptit mạch hở (được tạo Gly, Ala Val), Y chất béo rắn Hỗn hợp E chứa X, Y với tỷ lệ mol tương ứng 2:1 Đun nóng m gam E 110 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu bốn muối Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng vừa đủ 1,115 mol O2 Sản phẩm cháy thu có chứa 0,04 mol N2 Tổng khối lượng muối Z là? A 16,58 B 19,94 C 18,43 D 18,06 Định hướng tư giải  0,11  0,04.2 n NaOH  0,11     nY   0,01   n X  0,02 n N  0,04   CTDT Bơm thêm 0,06 mol H2O vào E   nCO  (nH O  0,06)  0,04  0,02   nCO  nH O  0,04 2 2  n CO  0,81 BTNT.O   0,02.5  0,01.6  1,115.2  2nCO  n H O   2n CO  n H O  2,39   2 2 n  0,77   H2 O  mZ  (0,81  0,01.3).14  0,08.69  0,01.3.54  18,06 Dồn chất  CÂU 19: Hỗn hợp 0,1 mol E chứa este Z có cơng thức CH3COOC2H5 m1 gam hai peptit X, Y (đều hở, tạo Ala Val) Đốt cháy 0,1 mol E lượng khí O2 vừa đủ thu 1,904 lít khí N2 đktc 53,31 gam hỗn hợp CO2 H2O Mặt khác đốt cháy m1 gam X,Y cần vừa đủ 28,08 gam khí O2 Giá trị m1 là? A 12,15 B 13,41 C 15,21 D 16,78 Định hướng tư giải Bơm b mol NH vào E để coi E’ hỗn hợp peptit a  b  0,1 n X  Y : a a  0,05   b  0,05  n Z : b 44c  18d  53,31      NAP.332   n CO2 : c   c  4b   3.0,085  2.0,8775    c  0,87 NAp.332 n  d  0,835  c   d  0,5b   0,085  0,5b  0,1  H2 O : d     m1  14  0,87  0, 05.4   0,17.29  0, 05.18  15,21 CÂU 20: Hỗn hợp E gồm chất: X (là este amino axit); Y Z hai peptit mạch hở, nguyên tử nitơ (đều chứa hai loại gốc amino axit, MY< MZ) Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở 45,34 gam ba muối glyxin, alanin, valin (trong có 0,1 mol muối alanin) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E O2 dư, thu CO2, N2 1,38 mol H2O Phần trăm khối lượng Y E A 18,39% B 20,72% C 27,58% D 43,33% Định hướng tư giải n NaOH  0, 44   n N  0, 22  n E  0, 21 NAP332  n CO2  1,38  0, 22  n E   Ta có:   n CO2  1,39  14n  0, 44.29  18n  36 E  CO2 AlaNa : 0,1    45,34 GlyNa : 0,31   n ancol  0,32   C2 H5OH : 0,16(mol) C ValNa : 0,03  157 X5 : 0,02  n peptit  0,05   Vậy este phải Gly-C2H5: 0,16  Y6 : 0,03 Gly3Ala : 0,02    %Y  18,39 Xếp hình  ValGly3 Ala : 0,03 CÂU 21: X este a-aminoaxit có cơng thức phân tử C5H11O2N; Y Z hai peptit mạch hở (MY 75) cần 1,09 mol O2, thu CO2và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 0,02 mol khí N2 Cũng lượng H cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng m gam rắn khan ancol Biết KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng Giá trị m A.38,792 B.34,760 C.31,880 D.34,312 Định hướng tư giải CO2 : 48a CO : 0,96  BTKL Ta có: H O : 49a   a  0,02     n COO  n H  0,36 H O : 0,98  N : 0,02  → Ancol phải CH3OH BTKL   25,56  0,36.1,2.56  m  0,04.18  0,32.32   m  38,792 CÂU 33: Hai peptit X, Y (MX< MY) mạch hở, có số nguyên tử cacbon, Z este amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N Đun nóng 47,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng dung dịch chứa 0,6 mol NaOH, thu 0,12 mol ancol T 64,36 gam hỗn hợp muối glyxin, alanin valin Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E A 43,68% B 25,48% C 33,97% D 29,12% Định hướng tư giải Z phải GlyCH3: 0,12 mol m X  Y  37,12 XY n CO  1,  Don chat Xử lý hai peptit   m muoi peptit  52, 72    n X  Y  0,  n NaOH  0,  0,12  0, 48 Mat xich  2, Venh GlyVal : 0,12       %Y  33,97% GlyGlyAla : 0, 08 C  CÂU 34: Hai peptit X, Y (X tạo từ loại axit amin) mạch hở, có số nguyên tử cacbon, Z este amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N Đun nóng 25,07 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng dung dịch chứa 0,31 mol NaOH, thu 0,1 mol ancol T 33,01 gam hỗn hợp muối glyxin, alanin valin Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với: A 19,43% B 18,43% C 20,43% D 21,43% Định hướng tư giải Z phải GlyCH3: 0,1 mol m X  Y  16,17 XY n CO  0, 63  Don chat  m muoi peptit  23,31   Xử lý hai peptit  n X  Y  0, 07  n NaOH  0,31  0,1  0, 21 Mat xich  Venh Ala : 0, 05       %Y  18, 428% Gly Val : 0, 02 C  CÂU 35: Hai peptit X, Y (MX< MY) mạch hở, có số nguyên tử cacbon, Z este amino axit có cơng thức phân tử C5H11O2N Đun nóng 28,93 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng dung dịch chứa 0,27 mol KOH, thu 0,15 mol ancol T 36,25 gam hỗn hợp muối glyxin, alanin valin Biết tỉ khối T so với H2 23 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E A 29,86% B 28,43% C 20,03% D 29,48% 162 Định hướng tư giải Z phải AlaC2H5: 0,15 (mol) m X  Y  11,38 XY n CO  0,5  Don chat Xử lý hai peptit   m muoi peptit  17,    n X  Y  0, 05 n KOH  0, 27  0,15  0,12  Mat xich  2, Venh Val2 : 0, 04       %Y  29,86% Gly Ala : 0, 01 C  10 2    CÂU 36: Hai peptit X, Y (số Cacbon X Y nguyên tử Y chứa Gly, Ala, Val) mạch hở, Z este amino axit và có cơng thức phân tử C3H7O2N Đun nóng 9,08 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng dung dịch chứa 0,12 mol NaOH, thu 0,03 mol ancol T 12,2 gam hỗn hợp muối glyxin, alanin valin Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với A 19,43% B 18,43% C 20,43% D 26,98% Định hướng tư giải Z phải GlyCH3: 0,03 mol Xử lý hai peptit m X  Y  6, 41 XY n CO  0, 22  Don chat   m muoi peptit  9, 29    n X  Y  0, 04  n NaOH  0,12  0, 03  0, 09 Mat xich  2, 25 Gly2 : 0, 03       %Y  26,98% GlyAlaVal : 0, 01 C  5,5 CÂU 37: Hai peptit X, Y (số nguyên tử C Y gấp lần X) mạch hở, Z este amino axit có cơng thức phân tử C5H11O2N Đun nóng 25,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng dung dịch chứa 0,375 mol KOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng), thu 0,1 mol ancol T dung dịch Z chứa 34,46 gam hỗn hợp muối glyxin, alanin valin Biết tỉ khối T so với He 15 Phần trăm khối lượng muổi Gly m gam chất rắn thu cô cạn Z A 69,43% B 81,84% C 80,43% D 51,43% Định hướng tư giải Z phải GlyC3H7: 0,1 (mol) m X  Y  13,58 XY n CO  0, 44  Don chat Xử lý hai peptit   m muoi peptit  23,16    n X  Y  0, 09  n KOH  0,3  0,1  0, Mat xich  2, Gly : 0, 08     Gly AlaVal : 0, 01 C  4,8   m  38, 66   %GlyK  81,84% CÂU 38: Hai peptit X, Y (số nguyên tử C Y nhiều X 9) mạch hở, Z este amino axit có cơng thức phân tử C3H7O2N Đun nóng 28,76 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng dung dịch chứa 0,48 mol KOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng), thu 0,08 mol ancol T dung dịch Z chứa 45,9 gam hỗn hợp muối glyxin, alanin valin Phần trăm khối lượng muối Ala m gam chất rắn thu cô cạn Z A 9,43% B 5,04% C 20,43% D 21,43% Định hướng tư giải Z phải GlyCH3: 0,08 (mol) 163 m X  Y  21, 64 XY n CO  0, 69  Don chat Xử lý hai peptit   m muoi peptit  36,86    n X  Y  0,15  n KOH  0,  0, 08  0,32 Gly2 : 0,14   C  4,   GlyAla Val : 0, 01   m  50,38   %AlaK  5, 04% CÂU 39: Hỗn hợp X gồm hai chất béo Hỗn hợp Y gồm hai peptit mạch hở Đun nóng 104 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 119,8 gam hỗn hợp T chứa muối (trong có ba muối glyxin, alanin valin) Đốt cháy toàn T, thu CO2, N2; 5,33 mol H2O 0,33 mol Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn toàn 104 gam Z trên, thu CO2, a mol N2 5,5 mol H2O Giá trị a là? A 0,21 B 0,25 C 0,28 D 0,15 Định hướng tư giải  n NaOH  0,66 Ta có: n Na 2CO3  0,33  BTNT.H   5,5  5,33  4.n glixerol  n Y  0,33   n glixerol  0,125  0, 25n Y BTKL  104  0,66.40  119,8   0,125  0, 25n Y  92  18n Y   n Y  0,18   nglixerol  0,125  0, 25n Y  0,08   n N2  0, 21 CÂU 40: Hỗn hợp X gồm ba chất béo Hỗn hợp Y gồm ba peptit mạch hở Đun nóng 33,21 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 37,11 gam hỗn hợp T chứa muối (trong có ba muối glyxin, alanin valin) Đốt cháy toàn T, thu CO2, N2; 1,815 mol H2O 0,09 mol Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn toàn 33,21 gam Z trên, thu CO2, a mol N2 1,875 mol H2O Giá trị a là? A 0,025 B 0,045 C 0,045 D 0,065 Định hướng tư giải  n NaOH  0,18 Ta có: n Na 2CO3  0,09  BTNT.H  1,875  1,815  4.n glixerol  n Y  0,09   n glixerol  0,0375  0, 25n Y BTKL   33, 21  0,18.40  37,11   0,0375  0, 25n Y  92  18n Y   n Y  0, 03   nglixerol  0,0375  0, 25n Y  0,03   n N2  0,045 CÂU 41: Biết X tripanmitin Hỗn hợp Y gồm ba peptit mạch hở Đun nóng 21,64 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 28,04 gam hỗn hợp T chứa muối (trong có ba muối glyxin, alanin valin) Đốt cháy toàn T, thu CO2, N2; 0,985 mol H2O 0,105 mol Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn toàn 21,64 gam Z trên, thu CO2, N2 0,98 mol H2O Phần trăm khối lượng X Z là? A.29,12% B 37,25% C.38,80% D.35,15% Định hướng tư giải  n NaOH  0, 21 Ta có: n Na 2CO3  0,105  BTNT.H   0,98  0,985  4.n glixerol  n Y  0,105   n glixerol  0, 025  0, 25n Y BTKL   21, 64  0, 21.40  28, 04   0, 025  0, 25n Y  92  18n Y   n Y  0, 06 164   n glixerol  0, 025  0, 25n Y  0, 01   % C3 H (OOC15 H 31 )3  37, 25% CÂU 42: Hỗn hợp X gồm hai chất béo Hỗn hợp Y gồm hai peptit mạch hở Đun nóng 26,79 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T chứa muối (trong chứa muối glyxin, alanin) Đốt cháy toàn T, thu N2, H2O, 1,245 mol CO2 0,105 mol Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn toàn 52,58 gam Z, thu 2,82 mol CO2, a mol N2 H2O Giá trị a là? A 0,12 B 0,14 C 0,13 D 0,15 Định hướng tư giải Xử lý 26,79 gam Z ta có : n Na2CO3 : 0,105   NaOH  0,21  CO  26, 79 2,82  1, 41 52,58 1, 41  1, 245  3.n glixerol  0,105   n glixerol  0,02 Ta có:  BTNT.C  n N2    nCOO chất béo : 0,02.3=0,06    n 52,58  N2 0, 21  0, 06  0, 075 52,58 0, 075  0,15 26, 79 CÂU 43: Hỗn hợp X gồm chất béo Hỗn hợp Y gồm ba peptit mạch hở Đun nóng 30,98 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 38,46 gam hỗn hợp T chứa muối (trong có ba muối glyxin, alanin valin) Đốt cháy toàn T, thu CO2, N2; 27 gam H2O 13,78 gam Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn toàn 30,98 gam Z trên, thu CO2, a mol N2 27,18 gam H2O Giá trị a là? A 0,12 B 0,14 C 0,10 D 0,15 Định hướng tư giải  n NaOH  0, 26 Ta có: n Na 2CO3  0,13  BTNT.H  1,51  1,5  4.n glixerol  n Y  0,13   n glixerol  0,035  0, 25n Y BTKL   30,98  0, 26.40  38, 46   0,035  0, 25n Y .92  18n Y   n Y  0, 06   nglixerol  0,035  0, 25n Y  0,02   n N2  0,1 CÂU 44: Biết X triolein Hỗn hợp Y gồm hai peptit mạch hở Đun nóng 22,11 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 29,09 gam hỗn hợp T chứa muối (trong có ba muối glyxin, alanin valin) Đốt cháy toàn T, thu CO2, H2O 0,095 mol khí N2 11,66 gam Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn toàn 44,22 gam Z trên, thu CO2, N2 a gam H2O Giá trị a là? A.29,12 B 34,74 C.38,80 D.35,15 Định hướng tư giải  n NaOH  0, 22 Ta có: n Na2CO3  0,11  Lại có : n N2  0, 095   nglixerol  0, 01 BTKL   22,11  0, 22.40  29, 09  0, 01.92  18n Y   n Y  0, 05 donchat   nCO2 ( Z )  1,06 29,09  14.nCO2 (muoi)  52.0,03  0,19.69  22,11 44,22 Z Z    H2 O  0,965    H2O  44,22 0,965  1,93   a  34,74 22,11 CÂU 45: Biết X tristearin Hỗn hợp Y gồm ba peptit mạch hở Đun nóng 31,44 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T chứa muối (trong có ba muối glyxin, alanin valin) 165 1,84 gam glixerol Đốt cháy toàn T, thu CO2, H2O N2 12,72 gam Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn lượng Z trên, thu 37,856 lít khí CO2 đktc, N2 a gam H2O Giá trị a là? A 24,12 B 32,14 C 28,80 D 25,15 Định hướng tư giải Ta có: n Na 2CO3  0,12   n NaOH  0, 24 Lại có : n glixerol  0, 02   C17 H35 COONa  0, 06   n N2  0, 09  n Y  0, 04 Dồn chất 31, 44  1, 69.14  0, 02.92  0,18.29  18.n Y    n ZH2O  1,69  0,02.2  0,09  0,04  1,6   a  28,8 CÂU 46: Biết X propyl acrylat Hỗn hợp Y gồm ba peptit mạch hở Đun nóng 23,2 gam hỗn hợp Z chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 31,36 gam hỗn hợp T chứa muối (trong có ba muối glyxin, alanin valin) Đốt cháy toàn lượng T, thu CO2, 13,5 gam H2O N2 15,9 gam Na2CO3 Nếu đốt cháy hoàn 23,2 gam Z trên, thu CO2, a mol N2 15,12 gam H2O Giá trị a là? A 0,12 B 0,14 C 0,13 D 0,15 Định hướng tư giải  n NaOH  0,3 Ta có: n Na2CO3  0,15  BTNT.H   0,84  0, 75  4.n propanol  n Y  0,15   n propanol  0, 06  0, 25n Y BTKL   23,  0,3.40  31,36   0, 06  0, 25n Y  60  18n Y   n Y  0, 08   n propanol  0,06  0, 25n Y  0,04   n N2  0,13 CÂU 47: Hỗn hợp T gồm hexapeptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala, Val) este Y( tạo từ axit cacboxylic no, đơn chức etanol) Thủy phân m gam T dung dịch NaOH vừa đủ thu 32,4 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối cần 1,11 mol O2 thu H2O, Na2CO3, N2 33,0 gam CO2 Giá trị m là: A 26,68 B 22,82 C 23,88 D 25,28 Định hướng tư giải Cn H 2n NO2 Na : 2a Cm H 2m1O2 Na : 2b Ta có: 32,    n Na2CO3  a  b   n C  a  b  0,75 Dồn chất  14(a  b 0, 75)  2a 69  54.2b  32, BTNT.O Bơm H    4a  4b  1,11.2  b  3(a  b  0, 75)  (a  b) b  0, 03 0, 24     n peptit   0, 04 a  0,12 Cắt xén BTKL   m  32,  0, 24.40  0, 06.23  0, 04.18  0, 06.29  23,88 CÂU 48: Hỗn hợp T gồm pentapeptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala, Val) este Y( tạo từ axit cacboxylic đơn chức khơng no có chứa liên kết C=C metanol) Thủy phân m gam T dung dịch NaOH vừa đủ thu 35,97 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối cần 28,056 lít khí O2 đktc thu H2O, Na2CO3, N2 38,5 gam CO2 Giá trị m là: A 23,01 B 24,93 C 26,23 D 27,56 Định hướng tư giải 166 Cn H 2n NO2 Na : 2a Cm H 2m3O2 Na : 2b Ta có: 35,97    n Na2CO3  a  b   n C  a  b  0,875 Dồn chất  14(a  b 0,875)  2a 69  52.2b  35,97 BTNT.O Bơm H    4a  4b  1, 2525.2  3b  3(a  b  0,875)  (a  b)  b  0, 04 0, 25     n peptit   0,05 a  0,125 BTKL Cắt xén   m  35,97  0, 25.40  0, 08.23  0, 05.18  0, 08.15  26, 23 CÂU 49: Hỗn hợp T gồm tetrapeptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala, Val) este Y(thuần chức tạo từ axit cacboxylic đơn chức khơng no có chứa liên kết C=C etylenglycol) Thủy phân m gam T dung dịch NaOH vừa đủ thu 14,66 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hồn tồn khối lượng muối cần 11,088 lít khí O2 đktc thu H2O, Na2CO3, N2 15,84 gam CO2 Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng X T thu 9,68 gam CO2 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp T gần là: A 49 B 50 C 51 D 52 Định hướng tư giải Cn H 2n NO2 Na : 2a Cm H 2m 3O2 Na : 2b Ta có: 14, 66    n Na2CO3  a  b   n C  a  b  0,36 Dồn chất  14(a  b 0,36)  2a 69  52.2b  14, 66 BTNT.O Bơm H    4a  4b  0, 495.2  3b  3(a  b  0,36)  (a  b) b  0, 03 0,08     n peptit   0,02 a  0, 04 Cắt xén BTKL   m  14, 66  0, 08.40  0, 06.23  0, 02.18  0, 03.28  11, 28 nCX : 0, 22   nC muối axit là: 0,21   m Y  0, 21.14  29.0, 06  0, 03.28  5,52   % Y  49% CÂU 50: Hỗn hợp T gồm hexanpeptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala, Val) axit hữu Y (Y đồng đẳng axit oxalic) Thủy phân m gam T dung dịch NaOH vừa đủ thu 28,08 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối cần 19,04 lít khí O2 đktc thu H2O, Na2CO3, N2 13,44 lít CO2 đktc Giá trị m là? A 26,34 B 25,36 C 22,56 D 19,22 Định hướng tư giải Ta có: C H NO2 Na : a 28, 08  n 2n   n Na 2CO3  0,5a  b   n C  0,5a  b  0, Cm H 2m4O4 Na : b Dồn chất  14(0,5a  b 0, 6)  a 69  106b  28, 08 Bơm H BTNT.O    2a  4b  0,85.2  2b  3(0,5a  b  0, 6)  (0,5a  b) a  0,18 0,18     n peptit   0, 03 b  0, 05 BTKL Cắt xén   m  28, 08  0,18.40  0, 05.46  0, 03.18  0, 05.2  19, 22 167 ...100 tốn hay khó (H+ NO3-) KHƠNG có khí H2 CÂU 1: Hòa tan hết 13,12 gam hỗn hợp gồm Fe Fe3O4 dung dịch HNO3 loãng...  31,59 CÂU 9: Hòa tan hết 21,56 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3, Fe(OH)2 (trong Fe(OH)2 chi m 8,35% khối lượng) dung dịch chứa 0,2 mol HNO 3, 0,96 mol HCl, thu 0,15 mol khí X dung dịch... NO3 : 0,1  Fe : 0,35  OH : 0,55  CÂU 11: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe 1,6 gam Cu 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M HCl 0,4M,thu khí NO (khí nhất) dung dịch X Cho X vào dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 bài tập hóa học khó ( giải chi tiết), 500 bài tập hóa học khó ( giải chi tiết)