Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN DU LỊCH tại LÀNG cổ PHƯỚC TÍCH HUYỆN PHONG điền TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

114 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:40

̀ng ươ Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ NGUYỄN THỊ KIỀU NHI ho h in ̣c K PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ ́ uê HUẾ, NĂM 2017 ̀ng ươ Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ NGUYỄN THỊ KIỀU NHI in ̣c K ho PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH h MÃ SỐ: 60 34 05 tê ́H LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, NĂM 2017 ́ TS HOÀNG QUANG THÀNH uê NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn Thầy giáo TS Hoàng Quang Thành Các nội dung nghiên cứu, kết luận văn trung thực chưa công bố trước Những số liệu phục vụ cho Đ việc phân tích đánh giá quan tổ chức tác giả khác khác trích dẫn thích nguồn gốc cụ thể ại Nếu có phát gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm ̣c K ho Học viên Nguyễn Thị Kiều Nhi h in ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Thầy Cô giáo dạy dỗ cung cấp cho học viên kiến thức cần thiết bổ ích q trình học tập trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đ Đặc biệt, học viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Hoàng Quang Thành tận tình hướng dẫn giúp đỡ học viên suốt q trình ại hồn thành luận văn tốt nghiệp Dù có nhiều cố gắng, song luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, ho thiếu sót Kính mong nhận góp ý dẫn từ Thầy, Cô giáo bạn đọc ̣c K Học viên h in Nguyễn Thị Kiều Nhi ́H tê ́ uê ii ̀ng ươ Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : NGUYỄN THỊ KIỀU NHI Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2015 -2017 Đ Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH HUYỆN ại PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài ho Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhà nước công nhận trao xếp hạng "Di tích quốc gia" vào tháng ̣c K năm 2009 Đây làng thứ Việt Nam Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia sau làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) Việc cơng nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia mở hội phát triển cho làng cổ Phước Tích theo hướng phát triển dịch vụ du lịch in Tuy nhiên, hiệu khai thác tiềm du lịch địa phương chưa cao, chưa tương xứng với tiềm vị làng di sản Để tìm nguyên h nhân đưa giải pháp nhằm phát triển du lịch làng cổ Phước Tích tơi chọn đề Huế” làm đề tài luận văn thạc sỹ - Phương pháp thu thập liệu: (Thứ cấp sơ cấp) Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn uê - Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu phân tích ́H Phương pháp nghiên cứu tê tài “Phát triển du lịch làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn du lịch phát triển du lịch làng cổ ́ - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ du lịch làng cổ Phước Tích, qua mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế thời gian qua - Đề xuất định hướng giải pháp phát triển du lịch làng cổ Phước Tích thời gian tới DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iii ̀ng ươ Tr Ký hiệu Tên hình vẽ Trang Hình 2.1 Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Phong Điền theo giá hành 43 năm 2016 Hình 2.2 Chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động dịch vụ du 55 Hình 2.3 Thời gian tham gia dịch vụ du lịch bình quân tuần 72 ại Hình 2.4 Đ lịch làng cổ Phước Tích Mức độ hài lòng cư dân thu nhập 74 h in ̣c K ho ́H tê ́ uê iv ̀ng ươ Tr DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Ký hiệu Bảng 2.1 Tên bảng, biểu Trang Tình hình lực lượng lao động huyện Phong Điền qua năm 42 2015 -2016 Tình hình lượt khách – ngày khách giai đoạn 2013 -2016 Doanh thu tốc độ tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2013 -2016 52 Bảng 2.4 Sự phát triển sản phẩm du lịch làng cổ Phước Tích 56 Bảng 2.5 Hệ thống điểm di tích làng cổ Phước Tích 59 Bảng 2.6 Cơ sở lưu trú tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2013 -2016 61 Bảng 2.7 Đánh giá mức độ đồng ý du khách dịch vụ du lịch 66 ại 51 Bảng 2.3 Đ Bảng 2.2 ̣c K ho làng cổ Phước Tích Bảng 2.8 Tỷ trọng khách quốc tế nội địa giai đoạn 2013- 2016 69 Bảng 2.9 Số lao động tham gia hoạt động dịch vụ du lịch làng cổ Phước 70 in Tích qua năm 2013 -2016 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ du lịch người dân địa phương 73 Bảng 2.11 Sự hài lòng thu nhập cư dân địa 73 Bảng 2.12 Tổng vốn đầu tư phát triển làng cổ Phước Tích 2013-2016 h Bảng 2.10 ́H tê 74 ́ uê v ̀ng ươ Tr MỤC LỤC Trang Lời cam đoan I Lời cảm ơn II Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế III Đ Danh mục sơ đồ, hình vẽ III Danh mục bảng biểu V ại Mục lục VI PHẦN I MỞ ĐẦU ho 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu ̣c K 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 in 1.6 Bố cục luận văn .4 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU tê LỊCH LÀNG CỔ .5 1.1 Cơ sở lý luận phát triển du lịch làng cổ ́H 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc phát triển du lịch làng cổ 12 uê 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch làng cổ .13 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch làng cổ 22 Phước Tích 27 1.2.1 Một số kinh nghiệm phát triển du lịch làng cổ giới 27 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch làng cổ Việt Nam 32 1.2.3 Bài học kinh nghiệm làng cổ Phước Tích 37 1.3 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 38 vi ́ 1.2 Một số kinh nghiệm phát triển du lịch làng cổ học làng cổ ̀ng ươ Tr CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH .40 2.1 Tổng quan huyện Phong Điền làng cổ Phước Tích 40 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Phong Điền 40 2.1.2 Tổng quan làng cổ Phước Tích .46 Đ 2.2 Thực trạng phát triển du lịch làng cổ Phước Tích 52 2.2.1 Tình hình phát triển mặt quy mô .52 ại 2.2.2 Tình hình phát triển mặt chất lượng 55 2.2.3 Tình hình phát triển mặt cấu .71 ho 2.2.4 Kết quả, hiệu việc phát triển du lịch làng cổ Phước Tích .71 2.3 Đánh giá chung tình hình phát triển du lịch làng cổ Phước Tích 80 ̣c K 2.3.1 Những kết đạt .80 2.3.2 Những hạn chế, tồn 82 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 83 in CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH .84 h 3.1 Giải pháp phát triển sở vật chất kỹ thuật, phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch 84 tê 3.2 Giải pháp quảng bá hình ảnh Phước Tích 85 ́H 3.3 Các giải pháp bảo tồn 87 3.4 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch 89 uê PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .91 Kết luận 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Phụ lục Phụ lục Phụ lục Quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn vii ́ Kiến nghị 93 ̀ng ươ Tr Biên hội đồng chấm luận văn Nhận xét luận văn Chủ tịch hội đồng Nhận xét luận văn Ủy viên phản biện Nhận xét luận văn Ủy viên phản biện Giải trình nội dung chỉnh sửa luận văn ại Đ Giấy xác nhận hoàn thiện luận văn h in ̣c K ho ́H tê ́ uê viii ̀ng ươ Tr nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thơng qua khóa đào tạo phát triển kỹ Đồng thời cần có phối hợp chặt chẽ nhân dân quyền địa phương để hoạt động kinh doanh đồng tồn diện khơng thể phát triển riêng lẻ phục vụ cho cá nhân Tổ chức lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp với nhu cầu Đ phát triển du lịch thời điểm năm thời kỳ; bước tiến hành chuẩn hóa nhân lực du lịch để phù hợp với yêu cầu phục vụ khách du lịch ại nước quốc tế Giải pháp nguồn nhân lực làng cổ Phước Tích khơng đơn ho nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cán quản lý, kinh doanh du lịch mà cần thiết cộng đồng dân cư người dân ̣c K địa phương có tham gia hoạt động du lịch Tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; Khuyến khích đào tạo chỗ, tự đào tạo theo nhu cầu địa phương; Nâng cao in lực sở đào tạo du lịch, đảm bảo yêu cầu chung nội dung đào tạo, trình độ đào tạo h ́H tê ́ uê 90 ̀ng ươ Tr PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Làng cổ Phước Tích nơi có quần thể di tích nghệ thuật kiến trúc độc đáo Đ với 38 nhà rường cổ ngun vẹn có 12 ngơi nhà thờ họ, phái, 26 nhà dân Tất nhà rường 100 năm tuổi ại chạm khắc họa tiết hoa văn tinh xảo Nhà có vườn rộng nối liền hàng rào chè tàu bao quanh Ngồi có ho hệ thống di tích tín ngưỡng, tơn giáo đình, chùa, miếu; di tích văn hóa Chăm Pa; cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, bến nước, ̣c K sân đình Tất tạo nên cảnh quan đặc trưng làng quê Việt cổ kính Dịch vụ du lịch hình thành phát triển gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, thu hút hàng ngàn lượt khách nước đến in tham quan, khám phá làng di sản Du lịch phát triển đem lại nhiều kết đáng ghi nhận tạo nhiều công ăn việc làm giúp chuyển dịch cấu lao động từ h việc sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ du lịch, thương mại; Nâng cao suất lao tê động, tạo hiệu kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương Du lịch tạo hội trao đổi, giao lưu văn hóa khách du lịch với ́H cộng đồng người dân địa phương; Mở rộng mối quan hệ hợp tác, giao lưu, gặp gỡ người từ khắp nơi giới, học hỏi nét văn hóa đặc sắc vùng uê miền, đồng thời thông qua việc tham gia hoạt động du lịch giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh; Sự tác giao lưu kinh tế đối ngoại Việc phát triển lịch làng cổ Phước Tích tạo hiệu tốt việc sử dụng bảo vệ tốt nguồn tài nguyên mơi trường, góp phần tích cực vào việc bảo tồn tự nhiên, tăng thêm mức độ đa dạng sinh học điểm du lịch nhờ dự án xây dựng công viên, tạo cảnh quan môi trường, bảo tồn đa 91 ́ phát triển du lịch cải thiện nhiều mặt môi trường đầu tư, tăng cường hợp ̀ng ươ Tr dạng sinh học thông qua nuôi trồng nhân tạo phục vụ du lịch; Bổ sung vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực phát triển du lịch như: tạo thêm vườn cây, công viên cảnh quan, hồ nước Nghề gốm 500 năm tuổi làng có hội phục hồi phát triển đưa vào sản phẩm du lịch quảng diễn gốm sản xuất tham gia hội chợ thương mại sản phẩm nghề thủ công truyền thống địa phương Đ Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đường giao thông, điện thắp sáng, dịch vụ công cộng y tế, viễn thông, bến, bãi đỗ xe, trụ sở, nhà trưng bày ại hàng lưu niệm chưa đầu tư để phát triển du lịch Sản phẩm du lịch đa dạng hóa đưa vào khai thác ngày nhiều nhiên chưa đặc sắc hiệu ho việc thu hút du khách Người dân địa phương tham gia vào du lịch ngày tăng thu nhập sinh kế người dân địa ̣c K mức độ hài lòng thu nhập người dân khơng cao, du lịch chưa phải Nguyên nhân nhiều yếu tố chủ quan khách quan như: công tác quản lý in quyền địa phương lỏng lẻo, sản phẩm du lịch nghèo nàn chưa có sức hấp dẫn với du khách, cộng đồng dân cư chưa thật cởi mở với hoạt h động du lịch… gây tác động tiêu cực đến với hoạt động du lịch nơi Do đó, để phát triển du lịch văn hóa làng cổ Phước Tích cần có tê thống đồng cấp quyền người dân việc đầu tư ́H xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp Ngồi cần có phối hợp với công ty lữ hành, đơn vị hoạt động du lịch để quảng bá du lịch, đưa hình ảnh làng cổ uê đến du khách Những nhà đầu tư, cấp quản lý địa phương làng cổ có hoạt động du lịch cần có nhìn rõ nét việc hoạch định kế hoạch trước mắt ́ lâu dài phát triển du lịch phát triển kinh tế xã hội địa phương Tiến hành giải quyết, khắc phục khó khăn tồn tại làng cổ Phước Tích có hiệu to lớn việc khai thác, gìn giữ bảo tồn giá trị văn hóa đất nước tạo hội việc làm cho người nông dân vốn quen với đồng ruộng, làm thay đổi cấu kinh tế, nâng cao trình độ lao động nơng 92 ̀ng ươ Tr thôn Điều phần giải trước mắt vấn đề di dân từ nông thôn thành thị, làm ổn định xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân làm cho dân cư địa phương người trực tiếp hưởng lợi từ việc đầu tư sở hạ tầng quê hương mình: đường xá, khu vui chơi giải trí, làm phong phú thêm đời sống vật chất tinh thần cho người dân Phát triển du lịch văn hóa làng Đ cổ giúp việc khơi phục, gìn giữ bảo tồn giá trị văn hóa có, sản phẩm thủ cơng truyền thống, lễ hội, trò chơi, trang phục, ẩm thực truyền Kiến nghị ại thống quan tâm ho 2.1 Đối với quyền địa phương cấp Du lịch phải xem ngành kinh tế quan trọng địa phương Chính quyền cần phải quan tâm sách quy hoạch phát triển du lịch ̣c K Tạo hành lang pháp lý với chế quản lý phù hợp cấp ngành địa phương để đảm bảo cho việc phối hợp khai thác có hiệu tiềm du lịch Hoạt động du lịch kiểm sốt thơng qua sách,cơ chế đảm in bảo khai thác bền vững Tăng cường đầu tư công tác kêu gọi đầu tư cho sở hạ tầng, vật h chất kỹ thuật tê Hiện nay, hoạt động du lịch địa phương chưa có quy định, quy chế rõ ràng chế phân chia lợi ích, quy định cần tuân thủ ́H tham gia hoạt động du lịch Điều đòi hỏi quyền địa phương cần phải hỗ trợ, bàn bạc với ban quản lý du lịch xây dựng rõ ràng thống hệ 2.2 Đối với doanh nghiệp, công ty lữ hành Do hạn chế tiếp xúc quyền địa phương, gây nên khó khăn, thiếu thơng tin thị hiếu người tiêu dùng, thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ mong muốn du khách Chính điều cơng ty lữ hành cần phải quan tâm liên kết chặt chẽ với địa phương, thường xuyên cung cấp thông tin khách, đào tạo họ cách làm du lịch dựa ngun tắc đơi bên có lợi 93 ́ thống quy chế ̀ng ươ Tr Công ty lữ hành kênh phân phối, marketing sản phẩm du lịch hữu hiệu nhất.Họ người thường xuyên tiếp xúc với thị trường khách.Vì cơng ty lữ hành, nên tăng cường công tác marketing sản phẩm du lịch Phước Tích để du khách biết lựa chọn điểm đến tour Để xây dựng tin cậy, tạo hài lòng cho du khách Công ty du lịch cần Đ thông tin đầy đủ, rõ ràng tour đối tượng khách, số lượng khách, đặc điểm cần lưu ý phục vụ cho người dân biết trước thời gian 2-3 ngày.Vì ại họ biết đầy đủ thơng tin khách họ có chuẩn bị chu đáo đặc biệt dịch vụ homestay.Thông qua việc thể tôn trọng công ho ty lữ hành người dân Tạo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm du lịch: Đưa điểm du lịch Phước Tích vào miền Trung”… 2.4 Đối với cư dân địa phương ̣c K tour du lịch Huế - Quảng Trị, Huế - Quảng Bình, tour “Con đường di sản in Rèn luyện kỹ làm du lịch, văn hóa ứng xử với du khách, xếp trang trí nhà đậm chất phương đơng, giữ nét văn hóa riêng h khơng ảnh hưởng đến văn hóa du khách, đoàn kết, chung sức để phát triển tốt sản phẩm dịch vụ đáp ứng du khách để tăng mức thu nhập gia đình tê Thành lập ban đại diện gia đình tham gia dịch vụ du lịch Ban đại ́H diện đầu mối nhằm quản lý dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ, sinh hoạt Đặc biệt, ban đại diện có quyền thống giá nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp bắt chẹt ́ uê hộ gia đình, ép hộ gia đình giảm giá để thu lợi ích riêng doanh nghiệp./ 94 ̀ng ươ Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung Ương, (2017) Nghị 08-NQ/TW Bộ Chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Chính trị quốc gia, (2005), Luật du lịch, NXB Chính trị, Hà Nội Nguyễn Minh Đính, Trần Thị Minh Hòa, Giáo trình Kinh tế du lịch, Đ ại NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 Nguyễn Phước Bảo Đàn (2004) Làng gốm Phước Tích – thực trạng Thiên Huế ho triển vọng, Hội kiến trúc sư Việt Nam, Sở văn hóa thơng tin tỉnh Thừa Hồng Thái Lộc (2003) “Làng cổ Phước Tích phát lớn” - Báo ̣c K Thừa ThiênHuế Hoàng Thị Thu Lan, (2003/ “Phát triển du lịch văn hóa làng cổ Bắc Bộ”, Luận văn thạc sỹ Đại học Khoa học xã hội Nhân văn in Lê Thị Huệ, (2003) “Đánh giá tham gia cộng đồng địa phương h loại hình du lịch cộng đồng làng cổ Phước Tích huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Luận văn tốt nghiệp Khoa du lịch, Đại học Huế tê Ths Trần Thị Thúy Lan (2006) , Giáo trình tổng quan du lịch, Nhà xuất ́H Hà Nội, Hà Nội Lê Đức Kiên, (2012) “Phát triển du lịch bền vững làng cổ Đường Lâm’ Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa học Thái Nguyên; uê 10 Phạm Xuân Phượng (2004), Tiềm triển vọng mơ hình làng ́ văn hóa – du lịch Phước Tích, Hội kiến trúc sư Việt Nam, Sở văn hóa thơng tin tỉnh Thừa Thiên Huế 11.Nguyễn Văn Sáng (2013) “Thực trạng giải pháp phát triển du lịch cộng đồng Làng Cổ Phước Tích - Thừa Thiên Huế”, Luận văn tốt nghiệp Khoa du lịch, Đại học Huế 95 ̀ng ươ Tr 12.TS Bùi Thị Tám – TS Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Hướng dẫn du lịch, Nhà xuất đại học Huế 13 Hà Thị Thoa (2013), Phát triển du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế Huế 14 Bùi Xuân Đính, “Bàn thêm mối quan hệ làng xã qua qui mô cấp xã Đ thời phong kiến”, trong: Đinh Xuân Lâm, Dương Lan Hải (chủ biên), Nghiên cứu Việt Nam, số vấn đề lịch sử kinh tế–xã hội–văn hoá, Hà Nội, Nxb Thế Giới, ại 1998 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quy hoạch phát triển du lịch Thừa 16 Các trang web: ho Thiên Huế đến năm 2015 định hướng đến 2020 - Khamphahue.com.vn - Langcophuoctich.org.com h in ̣c K - Phongdien.thuathienhue.gov.vn ́H tê ́ uê 96 ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO CƯ DÂN Xin kính chào q Ơng/Bà! Tơi thực đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch làng cổ Phước Đ Tích, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Kính mong q Ơng/Bà dành thời gian giúp trả lời số câu hỏi phiếu Ý kiến quý Ông/Bà ại đóng góp quý giá đề tài nghiên cứu tơi Xin chân thành cảm ơn q Ơng/Bà! ho I Nhóm thơng tin chung 1.1 Giới tính: 1.2 Độ tuổi a Dưới 25 tuổi b Nữ in b Từ 25 – 34 tuổi ̣c K a Nam c Từ 35 đến 44 tuổi h d Từ 45 đến 54 tuổi 1.3 Trình độ văn hóa/chun mơn, nghiệp vụ cao a THPT c Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp ́ d Đại học, sau đại học uê b Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề ́H a Dưới THPT tê e Trên 54 tuổi e Trình độ khác II Nhóm thơng tin tham gia hoạt động du lịch làng cổ Phước Tích 2.1 Ơng/Bà có đào tạo nghiệp vụ du lịch quyền địa phương tổ chức khơng? a Có đào tạo du lịch b Chưa qua đào tạo du lịch ̀ng ươ Tr 2.2 Thời giam gia hoạt động du lịch bình qn Ơng/Bà / tuần? a Dưới b Từ đến 10 b Từ 10 đến 15 d Trên 15 2.3 Với thời gian (và tăng thêm thu nhập) Ơng/Bà có muốn Đ làm thêm khơng? a Có b Khơng ại 2.4 Thu nhập bình qn/tháng Ơng/Bà từ hoạt động du lịch? a Dưới 500.000 đ b Từ 500.000 đ đến 1.000.000đ ho b Từ 1000.000đ đến 2.000.000 đ d Trên 2.000.000đ 2.5 Ơng/Bà có hài lòng mức thu nhập từ du lịch đem lại khơng? b Hài lòng c Bình thường d Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng in ̣c K a Rất hài lòng h 2.6 Những thuận lợi khó khăn Ông/Bà tham gia làm du lịch gì? a Thuận lợi:…………………………………………………………………… tê b Khó khăn:…………………………………………………………………… ́H 2.7 Anh/ chị có mong muốn tham gia vào du lịch địa phương? …………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn quý Ông/Bà! ́ uê …………………………………………………………………………………… ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO KHÁCH NỘI ĐỊA Xin kính chào q Ơng/Bà!, Tơi thực đề tài nghiên cứu “Phát triển du lịch làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Kính mong quý Ơng/Bà dành Đ thời gian giúp tơi trả lời số câu hỏi phiếu Ý kiến q Ơng/Bà đóng góp q giá đề tài nghiên cứu ại Xin chân thành cảm ơn q Ơng/Bà! I Nhóm thơng tin chung: ho Xin Ơng/Bà cho biết vài thơng tin thân 1.1 Giới tính: b Nữ 1.2 Độ tuổi: a Dưới 25 tuổi c Từ 35 đến 44 tuổi e Trên 54 tuổi b Cán bộ, công nhân viên chức d Kinh doanh II Nhóm thơng tin chuyến tham quan làng cổ Phước Tích 2.1 Ơng/Bà biết đến Làng Cổ Phước Tích qua kênh thơng tin nào? a Cơng ty du lịch b.Internet, mạng xã hội c Người thân, bạn bè ́ e Nghề nghiệp khác uê c Công nhân ́H a Học sinh – Sinh viên tê 1.3 Nghề nghiệp: h d Từ 45 đến 54 tuổi in b Từ 25 – 34 tuổi ̣c K a Nam ̀ng ươ Tr d.Sách báo, tạp chí e Kênh thơng tin khác 2.2 Ông/Bà lựa chọn tour du lịch chuyến tham quan làng cổ Phước Tích? a Tour ½ ngày ( tour “cảm nhận làng di sản”) Đ b Tour ngày (tour “cùng vào bếp với người dân Phước Tích”) c Tour ngày đêm (tuor “ ngày làm người dân Phước Tích”) ại d Tour ngày đêm ( tour “khám phá làng di sản Phước Tích” ) 2.3 Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý Ông/Bà dịch vụ du lịch ho làng cổ Phước Tích? 1-Rất đồng ý, 2-Đồng ý, 3-Bình thường, 4-Khơng đồng ý, 5-Rất khơng đồng ý Về sản phẩm du lịch Độc đáo, lạ Tour phù hợp 5 tê Về đội ngũ tham gia dịch vụ du lịch h Giá hợp lý Mức độ đồng ý in Đa dạng, phong phú ̣c K Các tiêu chí Chuyên nghiệp phục vụ Có trách nhiệm với du khách Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đảm bảo chất lượng Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đại, thuận tiện 5 ́H Sự thân thiện, hiểu biết nhân viên uê Về sở hạ tầng, kỹ thuật ́ Về an ninh an toàn An ninh, trật tự đảm bảo ̀ng ươ Tr 2.4 So với kỳ vọng mức độ hài lòng Ơng/Bà chuyến tham quan làng cổ mình? a Rất hài lòng b.Hài lòng c Bình thường Đ d.Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng ại 2.5 Điều hài lòng điều mà Ơng/Bà khơng hài lòng sau đến tham quan du lịch làng cổ Phước Tích gì? ho 2.6 Ý kiến đề xuất ̣c K Ơng/Bà có đề xuất để hoàn thiện nâng cao chất lượng du lịch làng cổ in Phước Tích: h tê 2.7 Sau Ông/Bà có muốn quay trở lại làng cổ Phước Tích khơng? Tại sao? b Khơng ́H a Có Xin cảm ơn quý Ông/Bà! ́ ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO KHÁCH QUỐC TẾ Dear Sir/ Madam! I'm working on a research project " Developing Tourism in the ancient Đ village of Phuoc Tich in Phong Đien district, Thua Thien Hue province" Please not take any time to help me answer some of these questions Your opinion is a ại valuable contribution to my research topic Sincerely thank you! ho I General information group: Please tell me some information about yourself: 1.1 Sex: b.Female 1.2 Age: b From 25 to 34 years old c Ages 35 to 44 e Over age 54 a Student c Worker e Other occupations II Group information about the tour of Phuoc Tich ancient village: 2.1 How you know about Phuoc Tich Village? a Travel agency b Internet, social networking ́ d Business uê b Officers and employees ́H 1.3 Job: tê d From 45 to 54 years old h in a Under the age of 25 ̣c K a Male ̀ng ươ Tr c Relatives, friends d Books, magazines e Other information channel 2.2 Which tour did you choose during your visit to Phuoc Tich ancient village? a Half day tour (tour "feel the heritage village") Đ b One day tour (tour with the Phuoc Tich people) c Tour day night (tuor "one day Phuoc Tich people") ại d Tour days night (tour "discover Phuoc Tich heritage village") 2.3 Please indicate your level of agreement on tourism services in Phuoc Tich ho ancient village? 1-Very agree, 2-Agree, 3-Neutral, 4-Disagree, 5-Very Disagree Tourism products Variety, diversity Reasonable price agreement 5 h The level of concordance of tour Level of in Unique, modern ̣c K Criteria tê The staffs of tourism service The professional services The responsibility witchh visitors The quality of insfrastructure and technology The modern and convenience of insfrature and technology 5 Insfrastructure, technology Security The level of security ́ uê ́H The friendliness and knowledge of staffs ̀ng ươ Tr 2.4 Compared to the expectations, how satisfied are you with your visit to the ancient village? a Very pleased b Satisfied c Normal Đ d Unsatisfied e dissatisfaction ại 2.5 What is the most satisfied and what you most dissatisfied after visiting tour in Phuoc Tich ancient village? ho 2.6 Proposed ant ̣c K What suggestions you have to improve and improve the quality of tourism in Phuoc Tich ancient village: in 2.7 Do you want to return to Phuoc Tich ancient village? h a Yes b No tê Why? ́H Thank you! ́ uê ... đề tài: PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH HUYỆN ại PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài ho Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhà... “PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” làm đề tài luận văn thạc sỹ ̣c K 1.2 Câu hỏi nghiên cứu - Đâu sở khoa học việc phát triển du lịch làng cổ Phước. .. phân tích ́H Phương pháp nghiên cứu tê tài Phát triển du lịch làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn du lịch phát triển du lịch làng cổ ́ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN DU LỊCH tại LÀNG cổ PHƯỚC TÍCH HUYỆN PHONG điền TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min , Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN DU LỊCH tại LÀNG cổ PHƯỚC TÍCH HUYỆN PHONG điền TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

Từ khóa liên quan