Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN bảo HIỂM y tế tự NGUYỆN THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNH min

109 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:40

̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Hoàng Triệu Huy Các nội dung nghiên cứu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Đ khác Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần ại tài tiệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh ho số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc./ ̣c K Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2017 Học viên h in Nguyễn Thị Hiếu ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin cảm ơn nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức q báu, giúp đỡ để tơi hồn thành tốt khóa học nghiên cứu để hồn thiện đề tài luận văn Đ Tơi xin chân thành cảm ơn TS Hoàng Triệu Huy truyền đạt kinh nghiệm tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn, nhờ mà học hỏi ại nhiều kiến thức nhiều kinh nghiệm quý báu Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, quan, cá nhân bạn học viên ho tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ cho tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng chắn luận văn không tránh khỏi hạn ̣c K chế, thiếu sót Rất mong nhận đóng góp chân thành nhà khoa học, thầy cô giáo bạn học viên Xin chân thành cảm h in ́H tê ́ uê ii ̀ng ươ Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hiếu Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2015 – 2017 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Triệu Huy Tên đề tài: Đ “PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH ại QUẢNG BÌNH” Tính cấp thiết đề tài Thu hút phát triển người dân tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện mục ho tiêu hàng đầu quan BHXH, nhiệm vụ trị quan trọng mà Đảng Nhà nước giao.BHXH tập trung triển khai mơ hình BHYT đề ̣c K cao cơng tác phát triển BHYT tự nguyện tồn dân số lượng tham gta hàng năm có tăng trưởng chưa cao, chưa thực tương xứng với tiềm địa bàn in Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: “PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH” làm đề tài h luận văn thạc sĩ tê Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng phát triển Bảo hiểm y tế tự nguyện giai đoạn 2014 – 2016; đề xuất giải pháp nhằm phát triển Bảo hiểm y tế ́H tự nguyện bảo hiểm xã hội thị xã Ba Đồn thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, điều tra so sánh Kết nghiên cứu: Luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện xã, phường; địa bàn thị xã Ba Đồn , phân tích thực trạng phát triển Bảo hiểm xã hội thị xã Ba Đồn giai đoạn 2014 – 2016; đề xuất giải pháp nhằm phát triển Bảo hiểm y tế tự nguyện BHXH thị xã Ba Đồn thời gian tới iii ́ uê xã, phường để thu thập số liệu sơ cấp Các phương pháp phân tích, thống kê mơ tả, ̀ng ươ Tr MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv Đ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii ại PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ho MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ̣c K ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu in PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu .3 h 4.1.1.Thông tin số liệu thứ cấp .3 4.1.2 Thông tin số liệu sơ cấp tê 4.2 Phương pháp xử lý, tổng hợp phân tích số liệu .6 ́H 4.2.1 Phương pháp xử lý 4.2.2 Phương pháp thống kê kinh tế 4.2.3 Phương pháp so sánh .6 uê KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Y TẾ TỰ NGUYỆN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ BHYT, BHYT TỰ NGUYỆN (BHYTTN) .7 1.1.1 Khái niệm BHYT 1.1.2 Khái niệm BHYT tự nguyện 1.1.3 Đối tượng tham gia BHYT tự nguyện iv ́ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM ̀ng ươ Tr 1.2 SỰ CẦN THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN BHYT TỰ NGUYỆN 1.2.1 Sự cần thiết khách quan 1.2.2 Vai trò BHYT tự nguyện 1.3 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BHYT TỰ NGUYỆN 14 1.3.1 Đối tượng phạm vi tham gia BHYT tự nguyện 14 1.3.2 Phương thức đóng BHYT tự nguyện 14 Đ 1.3.3 Các loại hình BHYT tự nguyện 15 ại 1.3.4 Quỹ BHYT tự nguyện .15 1.3.5 Tổ chức BHYT tự nguyện .17 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAM GIA BHYT TỰ NGUYỆN 19 ho 1.5 PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN 20 1.5.1 Một số khái niệm liên quan tới phát triển phát triển BHYT TN 20 ̣c K 1.5.2 Nội dung phát triển BHYT TN .21 1.6 CƠ SỞ THỰC TIỄN 22 1.6.1 Khái quát tình hình tham gia BHYT tự nguyện Việt Nam 22 in 1.6.2 Những học kinh nghiệm phát triển BHYT tự nguyện thị xã Ba Đồn 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TẠI h THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH .25 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ XÃ BA ĐỒN VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC THỰC tê HIỆN BHYT TN TRÊN ĐỊA BÀN 25 2.1.1 Vị trí địa lý 25 ́H 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 26 2.1.3 Hệ thống tổ chức thực BHYT địa bàn .28 uê 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BHYT TỰ NGUYỆN TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN 30 2.2.1 Thực trạng bao phủ BHYT TN 30 2.2.3 Tình hình thu chi sử dụng quỹ BHYT 43 2.3 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN BHYT TỰ NGUYỆN QUA KHẢO SÁT ĐIỀU TRA HỘ 45 2.3.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 45 2.3.2 Tình hình tham gia BHYT TN hộ điều tra 48 v ́ 2.2.2 Tình hình cung cấp dịch vụ phục vụ BHYT TN 33 ̀ng ươ Tr 2.3.3 Ảnh hưởng công tác tuyên truyền BHYT TN hộ điều tra 51 2.3.4 Nhận thức sách BHYT TN hộ điều tra .52 2.3.5 Nhu cầu tham gia BHYT TN hộ điều tra 54 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN BHYT TỰ NGUYỆN TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN 57 2.4.1 Những tồn 57 Đ 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 58 ại CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BHYT TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH 61 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN BHYT TỒN DÂN THEO ho LUẬT BHXH 61 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN BHYT TỰ NGUYỆN TẠI ̣c K THỊ XÃ BA ĐỒN .62 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức thực 62 3.2.2 Nhóm giải pháp điều kiện đảm bảo 64 in PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 KẾT LUẬN 68 h 5.2 KIẾN NGHỊ .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO .71 tê PHỤ LỤC 73 ́H ́ uê vi ̀ng ươ Tr DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội Đ BVĐK ại CS KCB Bệnh viện đa khoa Cơ sở khám chữa bệnh Dịch vụ kỷ thuật GDP Tổng sản phẩm quốc nội GDSK Giáo dục sức khỏe HĐND Hội đồng nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước TX Thị xã UBND Ủy ban nhân dân VTYT Vật tư y tế h in ̣c K ho DVKT ́H tê ́ uê vii ̀ng ươ Tr DANH MỤC CÁC BẢNG Dân số theo địa bàn hành phường/xã .27 Bảng 2.2 Đối tượng, số lượng người cung cấp BHYT 30 Bảng 2.3 Thực trạng bao phủ dân số BHYT theo địa bàn năm 2016 .32 Bảng 2.4 Thực trạng sở khám chữa bệnh BHYT 34 Bảng 2.5 Thực trạng lực khám chữa bệnh BHYT .35 Bảng 2.6 Bảng 2.8 Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo nhóm đối tượng .36 Thực trạng chi phí khám chữa bệnh (đúng tuyến) 38 ại Bảng 2.7 Đ Bảng 2.1 Thực trạng Bao phủ chi phí khám chữa bệnh (khơng tuyến ) ho .39 Tình hình chi quỹ BHYT 41 Bảng 2.10 Tình hình Quỹ BHYT 44 Bảng 2.11(a) Đặc điểm nhóm tuổi thành viên hộ 46 Bảng 2.11(b) Đặc điểm trình độ học vấn nghề nghiệp thành viên .47 Bảng 2.12 Tình hình sở hữu thẻ BHYT hộ điều tra 48 Bảng 2.13 Tình hình tham gia BHYT TN phân theo nhóm đối tượng 49 Bảng 2.14 Tình hình tham gia BHYT theo quy mô hộ 50 Bảng 2.15 Tỷ lệ hộ nghe BHYT TN 51 Bảng 2.16 Nguồn thông tin mà người dân biết BHYT TN 52 Bảng 2.17 Nhận thức người dân mục đích tham gia BHYT TN .52 Bảng 2.18 Nhận thức người dân quyền lợi tham gia BHYT TN 53 Bảng 2.19 Ảnh hưởng mức phí lên nhu cầu tham gia BHYT TN 54 Bảng 2.20 Ý kiến mức đóng BHYT TN phù hợp 55 Bảng 2.21 Lý không tham gia BHYT TN .55 Bảng 2.22 Khả tham gia BHYT TN nhóm hộ chưa tham gia BHYT TN h in ̣c K Bảng 2.9 ́H tê viii ́ uê .56 ̀ng ươ Tr DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Thực trạng bao phủ dân số BHYT theo địa bàn 33 Hình 2.2 Tình hình cân đối .42 ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ix ̀ng ươ Tr PHẦN I MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Chăm sóc sức khoẻ cho người dân vấn đề đặt lên hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Bởi vì, khơng có sức khoẻ Đ người không làm việc xét phạm vi quốc gia ại ảnh hưởng đến kinh tế - trị quốc gia BHYT đảm bảo quyền lợi chăm sóc y tế nâng cao chất lượng KCB cho ho người tham gia BHYT bị ốm đau, bệnh tật BHYT góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước thực công xã hội chăm sóc sức khoẻ tái phân phối thu nhập BHYT làm sống lại hệ thống y tế sở gắn bó thành ̣c K viên xã hội Trên giới Việt Nam, BHYT coi chế tài chủ yếu cho y tế BHYT giải pháp bản, thiết thực giúp cho người dân in chủ động kinh tế việc phòng ngừa ốm đau bệnh tật BHYT vừa mục tiêu vừa h nhu cầu tất yếu xã hội phát triển phát triển BHYT tự nguyện góp phần thực BHYT tồn dân mục đích mà nhiều quốc gia hướng tới Hiện tê số nước giới hồn thành lộ trình BHYT tồn dân, ví dụ: Đức, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Canada, Nhật Bản, Mông Cổ, Hàn Quốc, Úc, Niu Di Lân Kinh ́H nghiệm tất nước thực lộ trình BHYT tồn dân cho thấy bên cạnh hình thức BHYT bắt buộc, triển khai mơ hình BHYT tự nguyện, BHYT tự nguyện dựa cộng đồng cho khu vực nông thôn mơ hình triển khai nhiều nước phát triển ́ Chính sách BHYT Việt Nam thức ban hành thực từ tháng năm 1992 Đến nay, qua 20 năm hình thành phát triển, BHYT khẳng định sách hồn tồn phù hợp điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội nước ta Như vậy, BHYT toàn dân giải pháp cho tốn chống đói nghèo bệnh tật nơng dân Việt Nam nói chung người dân tỉnh Quảng Bình nói riêng ̀ng ươ Tr Số TT Câu hỏi Trả lời Mã Chuyể hoá n câu Q 5.1 gia đình khoảng tiền? Đ Khi thẻ BHYT - đình ơng (bà) có - TN hết hạn, gia ại Q 4.13 Khơng tiếp tục tham gia (có lựa chọn) ho hay khơng? Kinh tế khó khăn - Khơng thuận tiện KCB Lý tai gia - Khơng có người ốm ̣c K - - Tinh thần, thái độ phục vụ nhân in đình ơng (bà) khơng tham gia viên y tế h Q 4.14 Có BHYT TN HGĐ - Quyền lợi BHYT khơng đượcđảmbảo (có thể có Chật lượng thuốc, dịch vụ y tế chưa - tê nhiều lựa chọn)? tốt Có phân biệt đối xử - Khác (ghi rõ) ́H - Ngày tháng năm 2016 Điều tra viên 86 ́ Khơng câu hỏi khác, xin trân trọng cảm ơn ông, (bà)! ̀ng ươ Tr BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHĨM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đ ại BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM (Chủ hộ người thay chủ hộ để trả lời) Hôm nay, ngày tháng năm 2016, ho Thành phần gồm: 10 người, đó: Đại diện cho HGĐ tham gia BHYT tự nguyện: 04 người Đại diện cho HGĐ chưa tham gia BHYT tự nguyện: 04 người Chủ trí: Ơng Nguyễn Hồng Ban ̣c K   Thư ký: 2- Mục tiêu buổi thảo luận nhóm: xác định số lý ảnh hưởng in đến nhu cầu tham gia, không tham gia BHYT tự nguyện Đề xuất biện pháp để h giải vấn đề Chúng tơi cam đoan rằng, tồn ý kiến tham gia ông , bà tê phục vụ cho nghiên cứu khoa học khơng sử dụng vào mục đích khác Nếu ơng bà không muốn tham gia buổi thảo luận rút lui mà khơng bị ảnh hưởng - Một hướng dẫn viên, thư ký; ́H Phương pháp: thảo luận nhóm tập trung theo chủ đề - Thời gian 45 phút đến 60 phút; ́ uê - Sử dụng máy ghi âm, ghi biên bản; Sơ đồ buổi thảo luận Số Số Số Số Số Thư ký Số Số Số (Thư ký ghi giới, tuổi người tham gia thảo luận mà không ghi tên) Hướng dẫn 87 ̀ng ươ Tr Giới tính Tuổi Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Đ Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số ại Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số ho Người ngồi vị trí số 3- Nội dung: Thực trạng tình hình mua, sử dụng thẻ BHYT yếu tố liên quan ̣c K đến việc tham gia BHYT TN 3.1 Ông bà biết sách BHYT TN từ đâu? in h tê ́H 88 ́ 3.2 Những lý khiến gia đình ơng (bà) tham gia BHYT TN ? ̀ng ươ Tr 3.3 Những lý khiến gia đình ơng (bà) khơng tham gia BHYT TN ? Đ ại ho ̣c K 3.4 Ông bà hiểu tác dụng tham gia BHYT TN nào? in h tê 3.5 Mức phí BHYT TN HGĐ cao hay thấp? ́H uê 89 ́ ̀ng ươ Tr 3.6 Trong gia đình thường mua thẻ BHYT TN cho ai? Tại sao? Đ ại 3.7 Trong thời gian qua bị ốm KCB thẻ BHYT TN ông (bà) quyền lợi gì? ho ̣c K in 3.8 Trong thời gian qua, khơng có thẻ BHYT TN KCB ơng bà có gặp h khó khăn phiền hà không? tê ́H 3.9 Ơng (bà) có tham gia BHYT TN khơng? sao? - Với gia đình tham gia: 90 ́ uê ̀ng ươ Tr - Với gia đình chưa tham gia: Đ ại ho ̣c K 3.10 Theo ông (bà) làm để hộ gia đình thơn, xã tham gia BHYT TN ? giải pháp: in h tê ́H tháng năm 2016 ́ uê Ngày 91 ̀ng ươ Tr BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHĨM VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ại Đ Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ho h in ̣c K Hơm nay, ngày tháng năm 2016, i.Thành phần gồm: - Chủ tịch xã (hoặc phó Chủ tịch), Chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư Đồn niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư Chi thơn,1 Trưởng thơn - Chủ trí: Ơng Nguyễn Hồng Ban - Thư ký: Mục tiêu: đánh giá thực trạng tình hình tham gia BHYT TN xác định số yếu tố liên quan đến tham gia BHYT TN địa phương? Nêu số giải pháp thúc đẩy tham gia BHYT tự nguyện thời gian tới địa phương Chúng tơi cam đoan rằng, tồn ý kiến tham gia ông , bà phục vụ cho nghiên cứu khoa học khơng sử dụng vào mục đích khác Nếu ơng bà không muốn tham gia buổi thảo luận rút lui mà khơng bị ảnh hưởng Phương pháp: thảo luận nhóm tập trung theo chủ đề - Một hướng dẫn viên, thư ký; - Sử dụng máy ghi âm, ghi biên bản; - Thời gian 45 phút đến 60 phút; Sơ đồ buổi thảo luận Số Số Số Hướng dẫn Số Số Thư ký Số Số Số ́H tê 92 ́ uê (Thư ký ghi giới, tuổi, không ghi họ tên người tham gia thảo luận) ̀ng ươ Tr Giới tính Tuổi Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Đ Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số ại Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Nội dung: ho Người ngồi vị trí số 4.1.1 ̣c K 4.1- Thực trạng tình hình tham gia BHYT tự nguyện Tại địa phương lại tham gia BHYT TN? in h tê ́H 4.1.2 Những biện pháp, kế hoạch tổ chức thực xây dựng nào? uê 93 ́ ̀ng ươ Tr 4.1.3 Kết tham gia BHYT tự nguyện sao? + Về số hộ gia đình tham gia?: hộ; số người: người + Số hộ chưa tham gia, lý chưa tham gia?: Đ ại ho 4.2- Một số yếu tố liên quan ̣c K 4.2.1 Ông bà nêu số yếu tố khách quan liên quan đến kết tham gia BHYT TN địa phương: Mức phí; sở KCB (khoảng cách, tinh thần thái độ thầy thuốc); thiên tai, mùa; tập quán; sách BHYT TN in h tê ́H 4.2.2 Ông bà nêu số yếu tố chủ quan liên quan đến kết tham gia Nhà nước? Đảng, Chính quyền, đồn thể địa phương? 94 ́ uê BHYT tự nguyện địa phương: phía người tham gia? Phía quan BHXH, Y tế, ̀ng ươ Tr 4.3- Một số giải pháp thúc đẩy tham gia BHYT tự nguyện, góp phần tiến tới BHYT tồn dân? 4.2.3 Nghị lãnh đạo Đảng uỷ, biện pháp quyền địa phương? Đ ại 4.2.4 Đề xuất số giải pháp, kiến nghị: Đối với quan BHXH cấp? Đối ho với sở KCB? Đối với phủ? ̣c K Xin trân trọng cảm ơn đóng giúp ý kiến đồng chí! h in Thư ký ́H tê ́ uê 95 ̀ng ươ Tr BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM VỚI BÁC SĨ, Y TÁ NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP CUNG CẤP DỊCH VỤ Đ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ại Độc lập - Tự - Hạnh phúc ho BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM VỚI BÁC SĨ, Y TÁ NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP CUNG CẤP DỊCH VỤ h in ̣c K - Hôm nay, ngày tháng năm 2016, 1- Thành phần: Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình 01 người 07 người là: Y tá, Y sĩ, Bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân có thẻ BHYT Chủ trí: Ơng Nguyễn Hồng Ban Thư ký: 2- Mục tiêu: xác định số yếu tố liên quan quan cung cấp dịch vụ cần làm để có BHYT tự nguyện ? Chúng tơi cam đoan rằng, tồn ý kiến tham gia ông , bà phục vụ cho nghiên cứu khoa học không sử dụng vào mục đích khác Nếu ơng bà khơng muốn tham gia buổi thảo luận rút lui mà khơng bị ảnh hưởng 3- Phương pháp: vấn sâu theo chủ đề - Sử dụng máy ghi âm, ghi biên - Thời gian 60 phút đến 120 phút - Địa điểm: trụ sở BHXH Thị xã Ba Đồn ́H tê uê Sơ đồ buổi thảo luận ́ Hướng dẫn Thư ký Số Số Số Số Số Số Số Số (Thư ký ghi giới, tuổi, không ghi họ tên người tham gia thảo luận) 96 ̀ng ươ Tr Giới tính Tuổi Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số Đ Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số ại Người ngồi vị trí số Người ngồi vị trí số ho 4- Nội dung: ̣c K 4.1- Thực trạng tình hình cung cấp dịch vụ cho người có thẻ BHYT TN? in h tê ́H 4.2- Các yếu tố liên quan: uê - Phía người tham gia: 97 ́ ̀ng ươ Tr - Phía Bệnh viện: Đ ại ho - Các yếu tố khác? ̣c K in h tê 4.3- Nếu thời gian tới tăng số thẻ BHYT tự nguyện BV cần có giải ́H pháp để đáp ứng nhiệm vụ này? uê Xin trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến đồng chí! THƯ KÝ 98 ́ ̀ng ươ Tr TỔNG HỢP THẢO LUẬN NHÓM I Số lượng ý kiến Số ý kiến Cơ sở Đ Nội dung KCB Hộ gia ại đình Chính quyền địa Cộng phương Thực trạng: tình hình cung cấp dịch vụ y ho tế cho người có thẻ BHYT TN; tổ chức thực sách BHYT TN địa phương; ̣c K tham gia BHYT TN người dân Các yếu tố liên quan đến việc: cung cấp dịch vụ cho người có thẻ BHYT; tổ chức gia BHYT TN người dân (hiểu biết Giải pháp Phát triển BHYT tự nguyện h người dân BHYT TN) in thực BHYT TN địa phương; tham II Nội dung ý kiến - Thực trạng: ́ - Nguyên nhân: uê Cung cấp dịch vụ y tế cho người có thẻ BHYT TN: ́H tê nhân dân Tổ chức thực sách BHYT tự nguyện địa phương - Nhận thức: - Biện pháp tổ chức thực hiện: - Kết thực hiện: tỷ - Nguyên nhân: 99 ̀ng ươ Tr Việc tham gia BHYT tự nguyện người dân - Thực trạng: - Hiểu biết sách BHYT: - Khả tham gia BHYT: Đ Các giải pháp thúc đẩy tham gia BHYT tự nguyện góp phần thực BHYT toàn dân thị xã Ba Đồn ại …………………… h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 100 ... Thực trạng phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển BHYT tự nguyện địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN... tài: “PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH” làm đề tài h luận văn thạc sĩ tê Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng phát triển Bảo hiểm y tế tự nguyện. .. Tên đề tài: Đ “PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH ại QUẢNG BÌNH” Tính cấp thiết đề tài Thu hút phát triển người dân tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện mục ho tiêu hàng đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN bảo HIỂM y tế tự NGUYỆN THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNH min , Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN bảo HIỂM y tế tự NGUYỆN THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNH min

Từ khóa liên quan