Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất trà rau má tại xã quảng thọ, huyện quảng điền, thừa thiên huế

77 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:39

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MƠ HÌNH SẢN XUẤT “TRÀ RAU MÁ” TẠI XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mã số: SV2017-01-17 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phương Hồng Anh Lớp : K48B_KTNN Huế, 11/2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MƠ HÌNH SẢN XUẤT “TRÀ RAU MÁ” TẠI XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mã số: SV2017-01-17 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Phạm Thị Thanh Xuân Chủ nhiệm đềtài Nguyễn Phương Hồng Anh Huế, 11/2017 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Nguyễn Phương Hồng Anh Võ Thị Kim Lan Đặng Thị Hoài Thương Lời Cảm Ơn Trong thời gian năm qua, để hoàn thành Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường ngày hơm nay, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành trước hết đến Ban Lãnh đạo Nhà trường hỗ trợ tạo hội cho nhóm chúng em thực nghiên cứu dành tâm huyết vào cơng trình đặc biệt ý nghĩa qng đời sinh viên chúng em Đồng thời, nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể thầy, cô giảng viên khoa Kinh Tế Phát Triển tạo điều kiện thuận lợi trang bị cho chúng em kiến thức chuyên sâu suốt thời gian qua Đặc biết nhóm em xin gửi lời cảm ơn Phạm Thị Thanh Xuân tận tâm hướng dẫn chúng em qua buổi gặp mặt buổi nói chuyện, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm vô quý báu để nhóm vận dụng hồn thành nghiên cứu này.Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo em nghĩ nghiên cứu khoa học nhóm em khó hồn thiện Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến Ban chủ nhiệm tập thể nhân viên Hợp tác xã Quảng Thọ II- huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho nhóm thực nghiên cứu Cuối chúng em kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc tập thể nhân viên Hợp tác xã Quảng Thọ II dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp cơng việc Huế, tháng 11 năm 2017 Nhóm sinh viên thực MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu đề tài .2 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu .2 4.1.1 Tài liệu thứ cấp 4.1.2 Phương pháp phân tích sử lý số liệu .3 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢSẢN XUẤT TRÀ RAU MÁ .4 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Quan điểm chất hiệu kinh tế 1.1.2 Lý luận chung hiệu hoạt động kinh doanh .5 1.1.2.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh .5 1.1.2.2 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất rau má 17 1.1.5 Các tiêu đánh giá kết hiệu kinh tế sản xuất trà rau má 18 1.2 Vai trò giá trị rau má trà rau má .19 1.2.1 Vai trò giá trị sản xuất rau má 19 1.2.2 Vai trò giá trị sản xuất trà rau má 21 1.3 Quy trình sản xuất trà rau má 22 1.4 Tình hình sản xuất, tiêu thụ rau má trà rau má 25 1.4.1 Ở Việt Nam 25 1.4.2 Ở tỉnh Thừa Thiên Huế .25 CHƯƠNG II : HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠ HÌNH SẢN XUẤT TRÀ RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ .26 2.1 Tình hình TN _ KTXH xã Quảng Thọ 26 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 26 2.1.1.1 Vị trí địa lý: 26 2.1.1.2 Về địa hình .26 2.1.1.3 Về khí hậu .26 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 27 2.1.2.1 Tình hình dân số lao động 27 2.1.2.2 Tình hình đất đai .28 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế 28 2.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu .30 2.1.3.1 Thuận lợi 30 2.1.3.2 Khó khăn 31 2.2 Tình hình hoạt động HTX Quảng Thọ II 31 2.2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh HTX Quảng Thọ II 31 2.2.2 Tình hình sản xuất rau má HTX Quảng Thọ II 34 2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ trà rau má HTX Quảng Thọ II 36 2.3.1 Giới thiệu dự án Trà rau má 36 2.3.2 Quy mô mức độ đầu tư dự án trà rau má 37 2.3.3 Kết hiệu sản xuất trà rau má năm 2016 39 2.3.3.1 Chi phí sản xuất trà rau má năm 2016 39 2.3.3.2 Kết sản xuất trà rau má theo chủng loại sản phẩm 40 2.3.3.3 Kết hiệu sản xuất trà rau má 41 2.3.3.4 Phân tích biến động hoạt động sản xuất trà rau má 42 2.3.4 Hiệu xã hội môi trường dự án 43 2.3.4.1 Hiệu xã hội .43 2.3.4.2 Hiệu môi trường .44 2.3.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm trà rau má .45 2.3.6 Tình hình biến động giá “Trà rau má” .48 2.3.7 Thuận lợi, khó khăn dự án Trà rau má 49 2.3.7.1 Thuận lợi 49 2.3.7.2 Khó khăn 49 2.3.8 Phân tích ma trận SWOT hoạt động sản xuất trà rau má 51 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MƠ HÌNH SẢN XUẤT TRÀ RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .54 3.1 Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp 54 3.2 Giải pháp 54 3.2.1 Công tác quản lý đạo thực sản xuất VietGAP 54 3.2.2 Công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại quảng bá để nâng cao giá trị sản phẩm 55 3.2.3 Công tác tổ chức sản xuất, thu mua chế biến đa dạng gắn với tiêu thụ sản phẩm rau má trà rau má 56 3.2.3.1 Về sản xuất, đóng gói bap bì bảo quản 56 3.2.3.2 Về hợp đồng tiêu thụ 57 3.2.3.3 Về chế biến, phát triển đa dạng sản phẩm từ rau má 58 3.3.3 Giải pháp vốn 58 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Kết luận 59 Kiến nghị 61 2.1 Đối với nhà nước 61 2.2 Đối với quyền địa phương 62 2.3 Đối với HTX 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Tình hình dân số lao động xã Quảng Thọ năm 2016 .27 Bảng 2.2:Quy mô, cấu đất đai xã Quảng Thọ 28 Bảng 2.3 : Cơ cấu kinh tế xã Quảng thọ đến 6/2017 30 Bảng 2.4 : Quy mô, cấu kết sản xuất HTX Quảng Thọ II năm 2016 32 Bảng 2.5: Tình hình sản xuất rau má địa bàn HTX 2013-2016 .35 Bảng 2.6 : Diện tích gieo trồng rau má giai đoạn2013-2015 theo tiêu chuẩn VietGAP 2013-2016 36 Bảng 2.7 :Nhucầuvốnvàngồnvốn 37 Bảng 2.8 : Chi phí sản xuất trà rau má năm 2016 39 Bảng 2.9: Kết sản xuất trà rau má theo quy mô loại sản phẩm 40 Bảng 2.10 : Kết hiệu sản xuất trà rau má 41 Bảng 2.11 : Ảnh hưởng giá trà rau má thay đổi 42 Bảng 2.12 : Ảnh hưởng giá thu mua nguyên liệu thay đổi 43 Bảng 2.13: Sốlượngvàthunhậpcủalaođộngtrong HTX Quảng Thọ II 44 Bảng 2.14 : Tình hình tiêu thụ trà rau má năm 2016 45 Bảng 2.15: giá bán trà rau má HTX Quảng Thọ II, Quảng Điền,Thừa Thiên Huế .48 Bảng 2.16 : Ma trận SWOT hoạt động sản xuất trà rau má 51 Bảng 2.17 Một số chiến lược đề 53 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 : Phân bổ hoạt động dịch vụ HTX năm 2016 33 Biểu đồ 2.2 : Thể biến động thu mua rau má bà qua năm 48 Bên cạnh số bà thực không cam kết hợp đồng tự ý phá vỡ hợp đồng, Từ số hộ liên kết với HTX ngày giảm • Hạn chế nguồn lực HTX ,đặc biệt tài người rau má tươi tiêu thụ thị trường ngoại tỉnh mà không bán thị trường Thừa Thiên Huế • Do vừa vào hoạt động nên hầu hết sách hỗ trợ, nguồn vốn, nhận lực đầu tư tập trung vào việc phát triển sản xuất trà rau má nên việc đầu tư kinh phí cho đầu tư phát triển thương hiệu hạn chế Các sách hỗ trợ tập trung chủ yếu vào vật tư, máy móc thiết bị sản xuất Một số sách quan tọng như: hội chợ sản phẩm, cung cấp thông tin thị trường quảng bá, giới thiệu sản phẩm hạn chế • Nhà bán buôn chưa nhận thức rau má VietGAP rau má thường Việc lựa chọn nhà bán bn mang tính tự phát ,khơng có tiêu chí tuyển chọn cụ thể, khách hàng không phân biệt rau má VietGAP rau má thường làm ảnh hưởng đến giá bán • Tìm kiếm thị trường tiêu thụ ngày khó khăn, phải cạnh tranh với sản phẩm trà khác có mặt từ lâu thị trường • Hợp tác xã q trình tìm kiếm thăm dò thị trường, mức độ chấp nhận bán sản phẩm khó thương hiệu thị trường nên giá trị lợi ích mang lại cho thành viên kênh phân phối chưa cao nên khó thuyết phục họ hợp tác • Hợp tác xã tiềm lực tài chưa mạnh để đưa mức chiết khấu hấp dẫn hỗ trợ về mặt khác ba nô, tủ trưng bày, tờ rơi… • Chưa có phận Marketing chuyên đảm nhận hoạt động bán hàng đưa chương trình khuyến mại cho đại lý, cửa hàng thúc đẩy họ mua hàng nhận bán ký gửi từ Hợp tác xã chưa có đội ngũ bán hàng chuyên biệt để phụ trách việc bán hàng, chăm sóc khách hàng, chăm sóc điểm bán… Như vậy, muốn nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm Trà Rau Má, Hợp tác xã cần thiết kế tổ chức lại hệ thống kênh phân phối mình, tăng cường hợp tác nỗ lực hoạt động bán hàng để cải thiện doanh số hiệu tiêu thụ nói chung thông qua biện pháp vụ thể như: Đánh giá chọn lọc lại cửa hàng, đại 50 lý, tăng tỷ lệ chiết khấu để khuyến khích nỗ lực bán hàng, hỗ trợ thêm hoat động tài cho cơng nợ, hỗ trợ tờ rơi, trưng bày hàng hóa điểm bán, ba nơ, áp phích thơng tin sản phẩm, hỗ tợ tủ trưng bày sản phẩm, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài gắn kết thành phần kênh phân phối 2.3.8 Phân tích ma trận SWOT hoạt động sản xuất trà rau má Qua phân tích đánh giá thấy phần điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức trình sản xuất trà rau má xã Quang Thọ Nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu để xác định đắn phương hướng tương lai SWOT viết tắt chữ: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội), Threats (thách thức) Bảng 2.16 : Ma trận SWOT hoạt động sản xuất trà rau má Điểm yếu (W) Điểm mạnh(S) - Nguồn nguyên liệu chỗ dồi dào, dễ - Khả tài ,nguồn vốn hạn trồng dễ phát triển hẹp - Lao động địa phương giá rẻ, dễ tìm - Do thời tiết khí hậu biến đổi bất thường - Có nhiều sách hỗ trợ phát triển từ ( q nóng nhiệt độ 38-40độ C, xã lạnh rét nhiệt độ 13 độ C làm cho - Có nhiều hội quảng bá sản phẩm loại trồng, có rau má thông qua hội chợ triển lãm bị ảnh hưởng - Chất lượng rau ngày nâng - Trong trình sản xuất thâm canh cao, kinh nghiệm sản xuất nhiều năm rau má chưa đầu tư mức, khai thác lợi lớn sản xuất trà rau má tối đa nguồn dinh dưỡng đất - HĐQT HTX có kinh nghiệm việc bà không ý đến cải tạo đất, điều hành liên hệ với hộ nông dân bổ sung phân hữu cơ, phân vi sinh nên có tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh số vùng rau má trồng lâu năm bị - Trang thiết bị dây chuyền máy móc đáp tượng nấm bệnh, chết héo,…Diện ứng quy mô sản lượng tích rau má bị chết bà chuyển sang nhu cầu tiêu dùng thị trường trồng khác - Việc ký hợp đồng mua bán HTX 51 với hộ thành viên chưa thực mở rộng đội ngũ thu mua HTX thiếu, chưa có tính cạnh tranh tư thương Bên cạnh số bà thực khơng cam kết hợp đồng tự ý phá vỡ hợp đồng, Từ số hộ liên kết với HTX ngày giảm - Một số hộ nông dân chưa ý thức tầm quan trọng sản xuất an toàn VietGap làm ảnh hưởng chung đến thương hiệu Cơ hội (O) Thách thức(T) - Mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho - Yêu cầu người tiêu dùng ngày người sản xuất, nhu cầu thị trường ngày cao đòi hỏi chất lượng mẫu tăng mã sản phẩm ngày cao - Khoa học công nghệ ngày phát - Thị trường không ổn định triển điều kiện để sản xuất sản phẩm - Chưa xây dựng hình ảnh chất lượng thương hiệu vững mạnh thị trường - Sự quan tâm đầu tư Nhà nước - Cạnh tranh với sản phẩm trà túi lọc, địa phương trà đống chai khác có mặt lâu năm thị - Thu nhập nhu cầu người dân trường sản phẩm an tồn ,tốt cho sức khỏe - Tìm kiếm thị trường lâu dài bền vững ngày tăng Qua phân tích Swot nhóm rút số giải pháp sau: - Thứ nhất, nâng cao ý thức người dân việc trồng rau má, đảm bảo sản phẩm đầu 100% theo tiêu chuẩn VietGap - Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra giám sát - Thứ ba, tăng cường đầu tư vào marketing nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm đến người tiêu dùng - Thứ tư, tìm nguyên cứu sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng 52 Bảng2.17 Một số chiến lược đề Chiến lược SO Chiến lược WO - Mở rộng mơ hình sản xuất để sản xuất - Tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu nhiều loại sản phẩm đa dạng phục vụ thụ sản phẩm cho HTX nhu cầu ngày cao người tiêu - Đẩy mạnh công tác xúc tiến quang bá dùng, thương hiệu đến khách hàng, tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng lớn, đảm bảo khả tiêu thụ sản phẩm hiệu - Kêu gọi hỗ trợ từ quyền địa phương việc đầu tư nâng cấp hệ thống sở hạ tầng đồng thời phối hợp chặt chẽ với nahf nước công tác dự báo thị trường cách xác tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất quảng bá sản phẩm Chiến lược ST Chiến lược WT - Kinh nghiệm từ thành viên - Huy động vốn từ nhiều nguồn khác HTX dự báo tình hình thời tiết, để mở rộng quy mơ sản xuất, trang cách ứng phó với điều bị thêm trang thiết bị phục vụ tốt kiện thời tiết giúp bà hoạt động sản hoạt động sản xuất xuất tốt - Có sách tuyển dụng - Nhờ trang bị trang thiết bị nguồn nhân cải thiện đội dây chuyền sản xuất giúp sản xuất ngũ nhân sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu thị trường 53 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MƠ HÌNH SẢN XUẤT TRÀ RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp Quảng Thọ nơi có điều kiện tự nhiên, đất đai nguồn nước dồi phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp bền vững Việc sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap tiền đề cho phát triển nông nghiệp bền vững xã Quảng Thọ Bên cạnh việc sản xuất việc tìm đầu cho sản phẩm vấn đề quan trọng Đầu ổn định ngày mở rộng sở để bà tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hợp tác xã Tạo cho chỗ đứng, thương hiệu thị trường, quảng bá rộng rãi sản phẩm đến với người tiêu dùng Ngày cao nâng cao chất lượng mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm Vai trò người dân quan trọng việc tạo thương hiệu cho sản phẩm, để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, cần sản xuất rau đảm bảo an toàn, chất lượng rau ngày nâng cao Hợp tác xã có vai trò tìm sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao khả cạnh tranh thị trường Đầu tư cho marketing để đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng Phát triển sản phẩm không nước mà hướng đến xuất sản phẩm nước Tiếp tục phát triển nhân rộng việc sản xuất trà rau má có hiệu quả, thực đạo cấp huyện tiếp tục tổ chức buổi tập huấn nhằm tăng cường kiến thức kĩ thuật cho người dân trình trồng sản xuất trà rau má Phát triển thị trường gắn với nhãn hiệu, thương hiệu để người tiêu dùng biết đến nhiều nhằm đảm bảo đầu cho sản phẩm 3.2 Giải pháp 3.2.1 Công tác n lý đạ o thự c hiệ n sả n xuấ t VietGAP - Để làm quy trình sản xuất rau VietGAP, không theo sát quản lý người mà tự người sản xuất phải có tính tự giác cao, có đạo đức sản xuất sản phẩm để người tiêu dùng không bị đầu độc - Đây xem nhiệm vụ bắt buộc, khơng khó người nông dân thực lại cảm thấy khó Như bón phân, phun thuốc BVTV phải 54 mang đồ bảo hộ lao động bà tuân thủ quy định này; Rồi rau bị bệnh giống người bệnh, nên khấn vái tứ phương, dùng nhiều loại thuốc hỗn hợp lại 01 bình để phun, loại thuốc ngồi danh mục sử dụng cho rau,…Khi rau lên giá bà tranh thủ cắt để bán cho không để ý đến thời gian cách ly phân bón thuốc BVTV Tuy việc số làm ảnh hưởng chung cộng đồng, thông tin rau má bơm nhiều, rau 02 luống phần ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm - Để chứng minh thương hiệu Rau má Quảng Thọ rau VietGAP, an tồn tuyệt đối bà phải thực quy trình hướng dẫn, biết ghi chép nhật ký đồng ruộng Biết đối thoại thơng tin sai lệch, nói xấu sản phẩm chúng ta, sản phẩm sử dụng thuốc BVTV danh mục, gồm thuốc sinh học, dùng phân vi sinh có thời gian cách ly đến 10 ngày thu hoạch,… - Ngồi cơng tác vận động, tun truyền, nâng cao ý thức tự giác bà con, cần củng cố, kiện tồn lại Ban VietGAP Tổ trưởng phụ trách tổ để thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn giúp đỡ cho hộ ghi chép nhật ký đồng ruộng; Ban VietGAP với Tổ trưởng định kỳ 06 tháng 01 lần thực việc kiểm tra, giám sát việc ghi chép nhật ký đồng ruộng, kịp thời chấn chỉnh việc ghi chép thực khơng quy trình 3.2.2 Cơng tác tuyên truyề n, xúc tiế n thư ng mạ i ng bá để nâng cao giá trị sả n phẩ m Song song với việc sản xuất gắn với tiêu thụ, để sản phẩm đến tay người tiêu dùng biết sản phẩm nguồn gốc đâu, phải có quảng bá gắn với thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm Trong tiến trình hội nhập tồn cầu sản phẩm khơng có nguồn gốc xuất xứ sớm hay muộn bị loại khỏi chơi Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể “ Rau má Quảng Thọ” HTX tiến hành từ tháng 10/2013 Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp theo Quyết định số: 37224/QĐ-SHTT, ngày 26/6/2015 có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn (01/10/2013) Để khai thác lợi 02 năm qua HTX sản xuất Trà Rau má mang nhãn hiệu “ Rau má Quảng Thọ” chưa áp dụng với sản phẩm rau 55 má tươi, hộ thành viên thu hoạch bán cho tư thương Vì thời gian tới HTX cần phải phối hợp với hộ sản xuất phận tiểu thương xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể “ Rau má Quảng Thọ” để đưa thị trường tiêu thụ; - Hàng năm có kế hoạch tham gia Hội chợ thương mại, Hội chợ hàng nơng sản, trích kinh phí quảng bá truyền hình trung ương địa phương để thương hiệu “Rau má Quảng Thọ” phát triển lan rộng - HTX cần đẩy mạnh nhiều quảng cáo phương tiện báo chí, phát triển việc bán hàng qua web, facebook, youtube, để tiếp cận tương tác trực tiếp với khách hàng, nhận phản hồi trực tuyến để biết cảm nhận khách hàng để sửa đổi phát triển sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách hàng - HTX cần phải đầu tư cho nội dung quảng cáo nhằm tạo hấp dẫn, thu hút ý khách hàng + Đối với việc quảng cáo qua nhân viên bán hàng cần phải đầu tư đồng phục có in logo Trà rau má nhằm gây ấn tượng với khách hàng Đội ngũ nhân viên cần chuyên nghiệp, nắm vững chuyên môn bán hàng sản phẩm, có kỹ giao tiếp tốt Thiết kế tờ rơi phải bắt mắt in rỏ, thông tin sản phẩm Đặc biệt quảng cáo nơi đơng người, nhắm tới mục tiêu khách hàng có khả sử dụng Trà rau má cao chợ, đoạn đường mà khách hàng tiếp cận hay hội thảo + Đầu tư nhiều cho chương trình khuyến hậu 3.2.3 Công tác tổ c sả n xuấ t, thu mua chế biế n đa ng hơ n gắ n vớ i tiêu thụ sả n phẩ m rau má trà rau má 3.2.3.1 Về sản xuất, đóng gói bap bì bảo quản - Năm 2016, UBND xã cho thuê diện tích đất 5%, HTX tổ chức sản xuất rau má với diện tích 1,3 ( có: 0,1 trồng nhà lưới) Thời gian qua, HTX vừa sản xuất sở áp dụng khoa học kỹ thuật kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng 01 quy trình chuẩn chăm sóc, bón phân phòng trừ sâu bệnh nhằm phổ biến cho bà nghiên cứu áp dụng 56 - Vận động bà tăng cường bón phân hữu phân vi sinh kết hợp với hệ thống tưới phù hợp để nâng cao suất, chất lượng rau góp phần bổ sung vi lượng cho đất nhằm khai thác có hiệu - Tổ chức sản xuất thí điểm mơ hình cải tạo lại đất diện tích trồng rau má lâu năm để đánh giá đúc rút kinh nghiệm - Phát triển rau má VietGAP cần phải quy hoạch vùng tập trung, không tự ý chuyển sang trồng vùng riêng lẻ đất ruộng lúa - Bao bì hợp tác xã nên thiết kế có logo bật nhằm làm tăng khả nhận diện thương hiệu, thơng tin bao bì phải cụ thể, rõ ràng thông tin liên lạc cho nhà cung cấp, thơng tin cửa hàng có bán trà rau má, địa điểm bán trà, đặc biệt thông tin hướng dẫn cụ thể cách pha chế trà rau má là: trà túi lọc, HTX nên cần đưa thơng tin với túi trà chế lượng nước khoảng túi dành cho người thích uống nhạt uống đậm Đối với trà sấy khô nên cần hướng dẫn khách hàng pha chế sản phẩm phải có thêm lưới lộc cặn - HTX nên cần đầu tư vào chất lượng bao bì để đảm bảo cho việc khách hàng mở sản phẩm lần đầu lần sau không bị bay hơi, bay mùi, không bị vấn đề ẩm thấp - HTX cần phải đầu tư thêm việc thiết kế hộp nhằm cho mục đích tặng,biếu 3.2.3.2 Về hợp đồng tiêu thụ - HTX hợp đồng tiêu thụ sản phẩm rau má với số hộ nơng dân thời gian qua góp phần nâng cao giá trị rau má, làm bình ổn giá, phá vỡ độc tôn trước phận tiểu thương Thời gian tới HTX tìm kiếm thị trường để mạnh dạn mở rộng đòi hỏi bà nơng dân phải có trách nhiệm với hợp đồng ký kết, không tự ý phá vỡ hợp đồng; - Hàng năm HTX công khai minh bạch chia lãi dịch vụ mà hộ thành viên tham gia với HTX Năm 2015 trở HTX thực chia lãi mức độ sử dụng dịch vụ, bao gồm: Dịch vụ thủy lợi, vật tư NN, giống trồng với mức trích 35% tổng lãi sau thuế để chia Theo hình thức đó, từ năm 2016 trở hộ thành viên hợp 57 đồng bán rau má cho HTX cuối năm hạch tốn có lãi dịch vụ hưởng tỉ lệ tương ứng - Bên cạnh đó, việc hình thành hệ thống thu mua số bà địa bàn góp phần giải cơng việc làm, tăng thu nhập đầu cho người nông dân Nhưng cần vào Chính quyền với HTX tổ chức cam kết, để hệ thống tiểu thương phải có trách nhiệm khâu sơ chế, đóng gói đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với nhãn hiệu “Rau má Quảng Thọ” 3.2.3.3 Về chế biến, phát triển đa dạng sản phẩm từ rau má - Hiện HTX đưa thị trường 03 loại sản phẩm từ rau má, gồm có: Rau má tươi, trà rau má túi lọc, trà rau má khô Để phát triển đa dạng sản phẩm từ rau má nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần giải đầu cho bà thành viên, định hướng bước sang năm 2017 năm thực dự án chế biến cao rau má trà rau má hòa tan Đây dự án có tính khả thi cao hỗ trợ Nhà nước, khoa Dược – Trường Đại học Y Dược Huế nghiên cứu thành công chuyển giao quy trình sản xuất chế biến cho HTX; - Bên cạnh với thương hiệu “ Rau má Quảng Thọ” phải tìm cách nâng cao giá rau má tươi lên với giá trị đích thực Một mặt chấp hành nghiêm túc quy trình sản xuất rau má VietGAP, mặt khác thực quy trình sản xuất rau má hữu để sản phẩm rau má tươi vào siêu thị, khu công nghiệp, Hiện HTX sản xuất theo quy trình rau má hữu với DT 0,1 nhà lưới hợp đồng cung ứng cho Tập đoàn Quế Lâm với giá ổn định: 15.000 đ/kg; 3.3.3 Giả i pháp vố n Đây dự án thực chủ trương Nhà nước, tỉnh huyện việc đảmbảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng đến sản xuất nông nghiệp phát triểnbền vững sản xuất nơng nghiệp vừa xây dựng mơ hình chế biến sản phẩmrau má sản xuất nhằm tạo nguồn tiêu thụ ổn định giúp cho nông dân yên tâm sảnxuất, vừa sản xuất chế biến sản phẩm có lợi cho sức khỏe người tiêudùng Vì vậy, trình thực dự án phải tập trung nhiều nguồn lực như: Kinhphí Sự nghiệp khoa học tỉnh huyện, từ nguồn kinh phí Khuyến Cơng, 58 nguồn kinh phí hỗ trợ sách bảo vệ đất trồng lúa nước theo quy định Nghịđịnh 42/2012/NĐ-CP Chính phủ (phần tỉnh, huyện, xã), kinh phí hỗ trợ pháttriển sản xuất Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nơng thơn mới, kinh phítừ Dự án Luc-xăm-bua (pha 2, giai đoạn 2013-2017), kinh phí từ nguồn vốn lưu động Hợp tác xã, nhân dân đóng góp vốn vay từ ngân hàng - Thựctếchothấyđâylàmộtdựánlớnvớinhiềunguồnvốnkhácnhauthìbêncạnhphânt áchnguồnvốnchocáchoạtđộngcầnphảiphâncấpnguồnvốnvàquảnlýmộtcáchchặtchẽhơn - Thườngxunkiểmtra,đánhgiáhiệuquảsửdụngvốncủadựántránhtìnhtrạngthấtth ốtvốnvàsửdụngnguồnvốnkhơngđúngmụcđích - Giảmcácthủtụchànhchính,giấychứngnhận,giảmcácchiphíthủtụckhơngcầnthiết - Việc đánh giá rau VietGAP định kỳ hàng năm việc làm Ban VietGAP với anh tổ trưởng VietGAP Theo quy định thời hạn 02 năm phải thuê tổ chức chứng nhận VietGAP đánh giá lại quy trình thực hiện, tiêu chí đạt yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận vùng sản xuất đủ tiêu chuẩn VietGAP.Để có kinh phí hoạt động Ban VietGAP, tổ chức hội nghị, chi phí hợp đồng trả cho đơn vị chứng nhận VietGAP phải huy động nội lực từ bà trồng rau má Theo Nghị Đại hội đại biểu thành viên, lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2019 trí phần đóng góp 10.000đ/sào/năm để chi phí khoản trên; Kế hoạch đưa vào thu gọi phí chứng nhận VietGAP vào vụ Hè Thu hàng năm Vì Ban Giám đốc HTX kêu gọi bà trồng rau má tích cực hưởng ứng Đểcácgiảiphápvềvốnthànhcơngthìđòihỏiphảicósựhợptácgiữachủthựchiệndựán,c hínhquyềnđịaphương, cơquan tíndụngvà quantrọng nhấtlàýthứccủaviệcvayvốn.HTXcầnhuyđộngvốn,tranhthủcácnguồnvốncủaNhànước,cá cchươngtrình dựánvàcác nguồn vốn vaykhác nhằmđảmbảo đủmức đầu tưcầnthiếtđểmanglạihiệuquảkinhtếcaohơn PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 59 Đề tài tập trung nghiên cứu “Đánh giá hiệu mơ hình sản xuất “Trà rau má” xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2016 Cho thấy năm 2016 vừa qua cho dù chưa hoạt động hết công suất thiết kế dự án dự án có thành cơng bước đầu cho thấy dự án phát triển rộng tương lai Qua thực tế điều tra,thu thập thơngtin vàquaphân tích đánh giásố liệu thu thậpđượcởHTXxãQuảngThọ-huyệnQuảngĐiền-tỉnhThừaThiênHuếcónhữngkếtluận bước đầunhưsau: HTXcónhữngđiềukiệnthuậnlợiđểpháttriểntrồngraumáantồntheotiêuchuẩnVietG AP,nhờnằmtrongđiềukiệnkhíhậukháthuậnlợi,cóthổnhưỡngphùhợpvớiđiềukiệntrồngrau má,thêmvàođóđượcsựquantâmvàhỗtrợcủachínhquyềnđịaphươngnênsảnxuấttràrau mácónhiềucơhộipháttriển Hoạt động sản xuất, chế biến trà rau má Quảng Thọ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân xã Quảng Thọ Việc chuyển đổi từ việc sản xuất tiêu thụ rau má tươi sang mơ hình sản xuất chế biến trà rau má mang lại hiệu Từkếtquảđiềutrachothấy trongcơcấuđầutưcủaHTXchủyếulàcáckhoảnchiphí trực tiếp chi phí quản lý, HTX nên xem xét việc tối đa hóa khoản chi phí để đem lại lợi nhuận cao Trongbốicảnhnềnkinhtếpháttriểnmạnh nhưhiệnnay,vấnđềđặtrakhơngchỉlàsựtồntạimàcònphảipháttriển,pháttriểntrongsựcạnhtra nhgâygắt.Hiệntạitrênthịtrườngvớinhiềusảnphầmtràmangthươnghiệuvàđượcnhiềungười biếtđếnnhư:tràsen,tràhoanhài,tràlinhchi…cácloạitràthảodượckhác.Đơn cử địa bàn Huế có “Trà vả Lộc Mai” loại trà làm từ 100% trái vả, đối thủ nặng ký cạnh tranh với “Trà rau má” HTXcòngặpkhókhănnhư thiếu vốn, trình độ quản lí hạn chế, thơng tin thị trường việc tuyên truyền, quảng bá sản phẩm yếu Việc phát triển thương hiệu sản phẩm việc làm lâu dài, gặp nhiều khó khăn Vì vậy, hỗ trợ, giúp đỡ Nhà nước chế , sách điều cần thiết vơ cấp bách 60 Tiềm sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm trà rau má Quảng Thọ lớn Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thương hiệu đóng vai trò quan trọng để trà rau má Quảng Thọ tiếp cận thị trường nước nước Để Trà rau má phát triển lâu dài đứng vững kinh tế thị trường thi HTXcầncónhữngbiệnphápcụthểnhằmnângcaohiệuquảkinhtếtrongsảnxuấtkinhdoanhnh ư:nângcaotrìnhđộchongườilaođộng,đầutưcảitạohệthốngtrangthiếtbịmáymóctrongsảnxu ất,mởrộngcáchoạtđộngdịchvụcủa HTX,…nhưvậysẽ gópphầnnâng caothunhậpchongười dân,đemlạinguồnlợichoHTXtừđóthúcđẩynềnkinhtếcủaxãpháttriển Kiến nghị Sản phẩm “Trà rau má” HTX Quảng Thọ II có nhiều tiềm sản xuất tiêu thụ sản phẩm tương lai Nhưng để trụ phát triển HTX cần phải vượt qua khó khăn trước mắt Phải nhanh chóng thực nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh, đứng vững thị trường nước hướng tới xa thị trường nước ngồi Để làm điều quan chức kết hợp với HTX hộ nông dân cần phải thực biện pháp đồng cáckhâusảnxuất:ngunliệu,chếbiến,…chorasảnphẩm Tràraumáđảmbảochấtlượngsảnphẩmantồn.Từđó,chúngtơixinđưaramộtsốkiếnnghịnhưs au: 2.1 Đối với nhà nước Tiếptụcbanhànhcácchínhsáchưuđãichosảnxuấtnơngnghiệptrongđócósảnxuấtchế biếnsảnphẩmtừraumánhưchínhsáchvềvốn,chínhsáchhỗtrợmuamáymóc,bảohiểmsảnxuất nơngnghiệp Nhà nước nên xây dựng thể chế, sách nhằm hỗ trợ cho phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản, nên xây dựng chiến lược quốc gia, chiến lược ngành việc bảo tồn thương mại hóa sản phẩm đặc sản vùng nhằm phát huy lợi cạnh tranh vùng nước 61 Tiếptụcđầutưngânsáchxâydựng,tusửahệthốnggiaothơng,đặcbiệtlàhệthốngthủylợi phục vụtưới tiêu cho sảnxuấtraumá,ngunliệuchính trongsảnxuấtchếbiếntràrau má ởHTXQuảngThọ II Tăngcườngthúcđẩycôngtácnghiêncứukhoahọc,đầutưkỹthuậtđểtạoranhiềuloạisản phẩmtừthiênnhiên,đảmbảosứckhỏengườitiêudùng.Chuyểngiaonhữngứngdụngkhoahọc vàosảnxuấtnôngnghiệp 2.2 Đối với quyền địa phương TạođiềukiệnđểHTXsảnxuấttràraumáđượcvayvốnvớisốlượnglớn,thờihạndài.Tha mgiacơngtácquảnlýnguồnvốnđúngmụcđíchvàcóhiệuquả Tiếptụcnângcấpvàxâydựngcơsởhạtầngkỹthuật,đặcbiếtlàcáccơngtrình thủylợi,hệthốnggiaothơng,mạngtruyềnthơngđểphụcvụchoviệcmởrộngthịtrườngtiêuthụs ảnphẩm Đẩymạnhcáccơngtáckhuyếnnơng,nângcaohiệuquảcơngtáckhuyếnnơng,tổchứccá cbuổithamquantậphuấnvàhướngdẫnkỹthuậtmớitrongsảnxuấtchếbiếnnơngsản 2.3 Đối với HTX Quảnlýhoạtđộngsảnxuất kinhdoanhtheo đúngmục đích, nângcao chấtlượngtrongsảnxuất,đảmbảosảnphẩmantồn Thườngxunkiểmtra,đánhgiáhiệuquảsửdụngvốncủadựán.Tránhnhữngtìnhtrạng thấtthốt,lãngphínguồnvốn.Nângcaocơngtácvậnhành,quảnlýsảnxuấtkinhdoanhcủaHTX SXNNQuảngThọ Theodõinhữngbiếnđộngtrênthịtrườngnhư:giásảnphẩm,đốithủcạnhtranh,nhucầut hịtrường…đểcónhữngđiềuchỉnhhợplýtrongsảnxuất.Bêncạnhđótăngcườngtìmkiếm,khait hácthịtrườngtiềmnăng,mởrộngtrongkhâuphânphốiđadạnghóasảnphẩmnhưsảnxuấtnước đóngchai.Xâydựngthươnghiệusảnphẩmantồnsứckhỏe,đẩymạnhđưasảnphẩmraxuấtkhẩ u Khơngngừnghọchỏi,tíchcựctrongtraođổi,cảitiếnkỹthuậtvàkinhnghiệmsảnxuấtnơ ngsản,sảnxuấttrà Để tạo thương hiệu uy tín cho doanh nghiệp HTX cần phải có số biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm như: 62 - Nâng cao ý thức học hỏi kỹ thuật chế biến kỹ kinh doanh, tham gia khóa đào tạo phù hợp để nâng cao lực quản lí hiệu sản xuất kinh doanh - Tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm tích cực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, từ chủ động tìm hướng xuất cho sản phẩm - Tham quan học tập kinh nghiệm quản lí kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu sở sản xuất kinh doanh khác Đào tào, đưa cán tập huấn để học hỏi nhiều kinh nghiệm để nâng cao trình độ cán - Thành lập riêng phận, phòng ban marketing chun làm cơng tác nghiên cứu phát triển nhu cầu sản phẩm HTX - Cần phải nâng cấp trang thiết bị sản xuất, văn phòng để phục vụ tốt cho công việc - Khai thác thị trường khách quen thuộc mở rộng thị trường khác đặc biệt tỉnh vùng thị trường HTX - Cần sáng tạo q trình sản xuất để giảm thiểu chi phí đảm bảo chất lượng - Xúc tiến công tác quảng cáo sản phẩm công ty nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm để nâng cao uy tín cho sản phẩm cơng ty 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu giáo trinh LêNữMinhPhương,2014.BàigiảngLậpvàphântíchdựánđầutư,ĐạihọcKinhtếHu ế HồTúLinh,2014.BàigiảngKinhtếđầutư,ĐạihọcKinhtếHuế MaiChiếmTuyến,2012.Thẩmđịnhdựánđầutư,ĐạihọcKinhtếHuế II Tài liệu khác www.raumaquangtho.com.vn Các khóa luận thư viện trường Các NCKH thư viện trường Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo đánh giá kết thực sản xuất rau má Vietgap 02 năm qua & phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến Báo cáo tóm tắt tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 Một số thông tin mạng internet 64 ... xuất Trà rau má xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền,tỉnh Thừa Thiên Huế ”làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu mơ hình sản xuất Trà rau má xã Quảng Thọ, huyện Quảng. .. ma trận SWOT hoạt động sản xuất trà rau má 51 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MƠ HÌNH SẢN XUẤT TRÀ RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .54 3.1... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MƠ HÌNH SẢN XUẤT “TRÀ RAU MÁ” TẠI XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất trà rau má tại xã quảng thọ, huyện quảng điền, thừa thiên huế , Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất trà rau má tại xã quảng thọ, huyện quảng điền, thừa thiên huế

Từ khóa liên quan