Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

125 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:39

̀ng ươ Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ NGUYỄN TẤT THẮNG ̣c K ho NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC in CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ h ́H tê ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Huế, 2017 ̀ng ươ Tr BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ại Đ NGUYỄN TẤT THẮNG ho NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ̣c K CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ h in CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH ́H tê MÃ SỐ: 60 34 01 02 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS HOÀNG TRIỆU HUY Huế, 2017 ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam Đ đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc ại Tp Huế, ngày 20 tháng năm 2017 ̣c K ho Học viên thực hiên Nguyễn Tất Thắng h in ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trang bị kiến thức cho Đ suốt thời gian qua, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến ại thầy giáo TS Hoàng Triệu Huy hưỡng dẫn tận tình đầy trách nhiệm để tơi hồn thành luậ văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến ban Giám đốc anh chị em đồng nghiệp , ho cán nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi Nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệt tình giúp đỡ cung cấp tài liệu , thong tin cần thiết giúp tơi hồn ̣c K thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến người thân, bạn bè ủng hộ, động viên mặt tinh thần vật chất suốt thời gian học tập nghiên cứu in đề tài h Tác giả ́H tê Nguyễn Tất Thắng ́ uê ii ̀ng ươ Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : NGUYỄN TẤT THẮNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2015- 2017 Người hướng dẫn khoa học : TS HOÀNG TRIỆU HUY Đ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ại THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài ho Nguồn nhân lực nhân tố đầu vào định đến thành công hay thất bại tổ chức Đặc biệt xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế ̣c K diễn vô mạnh mẽ, môi trường cạnh tranh ngày trở nên gay gắt ngân hàng, doanh nghiệp ngồi nước đòi hỏi Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam phải xây dựng cho nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc hiệu in nhằm đảm bảo vai trò quản lý vĩ mơ, tham mưu cho phủ sách tài tiền tệ Các nhà kinh tế hiệu làm việc người lao động phụ h thuộc vào nhiều nhân tố, động lực lao động nhân tố quan trọng có ảnh hưởng thúc đẩy người lao động hăng hái, say mê, nỗ lực làm việc tê Phương Pháp nghiên cứu ́H Các phương pháp nghiên cứu áp dụng: phương pháp khảo cứu tài liệu, phương pháp điều tra vấn trực tiếp, phương pháp so sánh số tương đối số Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Đánh giá thực trạng từ đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi Nhánh tỉnh TT Huế Kết nghiên cứu xác định phân tích nhân tố tác động đến động lực làm việc người lao động Ngân hàng Luận văn nghiên cứu đưa chiến lược, giải pháp có sở khoa học thực tiễn nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nhà nước Việt nam chi nhánh Thừa Thiên Huế thời gian tới iii ́ uê tuyệt đối, phương pháp thống kê mơ tả, phân tích nhân tố khám phá, ̀ng ươ Tr MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Đ Mục lục iv Danh mục bảng vii ại Danh mục sơ đồ, biểu đồ viii PHẦN I: MỞ ĐẦU ho Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu ̣c K Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn in PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU h 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận tê 1.2.1 Khái niệm “Động lực lao động” ́H 1.2.2 Khái niệm “Tạo động lực làm việc” .10 1.2.3 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc 11 uê 1.2.4 Các nhân tố tài phi tài ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động 12 1.3 Cơ sở thực tiễn .18 1.4 Mơ hình nghiên cứu .22 1.4.1 Quy trình nghiên cứu 22 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu 24 1.4.3 Các giả thuyết nghiên cứu .24 iv ́ 1.2.5 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực thúc đẩy làm việc 14 ̀ng ươ Tr CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Tỉnh TT Huế .26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 27 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng 29 Đ 2.1.4 Kết hoạt động Chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 .31 2.1.4 Một số đặc điểm đội ngũ lao động ngân hàng nhà nước chi nhánh ại Tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.2 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động ngân hàng ho Nhà nước chi nhánh Tỉnh TT Huế 36 2.2.1 Chính sách tiền lương .36 ̣c K 2.2.2 Chính sách phúc lợi .38 2.2.3 Chính sách khen thưởng kỷ luật lao động 39 2.2.4 Chính sách đào tạo phát triển .40 in 2.2.5 Môi trường làm việc 42 2.3 Đánh giá người lao động thực trạng công tác tạo động lực ngân h hàng Nhà Nước Chi Nhánh Tỉnh TT Huế 44 2.3.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 44 tê 2.3.2 Mã hóa biến 47 ́H 2.3.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 48 2.3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 51 2.3.5 Mơ hình hiệu chỉnh 54 2.3.6 Phân tích hồi quy đa biến 55 việc nhân viên 63 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 71 3.1 Định hướng 71 3.2 Giải pháp 72 v ́ 2.3.7 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm ̀ng ươ Tr 3.2.1 Giải pháp chung 72 3.2.2 Giải pháp cụ thể 73 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .77 Kết luận .77 Kiến nghị 77 Đ TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 01 82 ại PHỤ LỤC 02 86 h in ̣c K ho ́H tê ́ uê vi ̀ng ươ Tr DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kết hoạt động ngân hàng giai đoạn 2014 - 2016 .32 Bảng 2.2: Cơ cấu đội ngũ lao động Chi nhánh theo độ tuổi cuối năm 2016 .33 Bảng 2.3: Cơ cấu đội ngũ lao động Chi nhánh theo trình độ giai đoạn 2014 - 2016 34 Đ Bảng 2.4: Cơ cấu đội ngũ lao động Chi nhánh theo thâm niên công tác năm 2016 36 Bảng 2.5: Bảng mã hóa biến quan sát .47 ại Bảng 2.6 : Kiểm định độ tin cậy liệu khảo sát .49 Bảng 2.7: Phân tích nhân tố khám phá EFA với biến độc lập 52 ho Bảng 2.8: Kết phân tích nhân tố EFA cho thang đo biến phụ thuộc 53 Bảng 2.9: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan biến phụ thuộc ̣c K biến độc lập .55 Bảng 2.10: Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 57 Bảng 2.11: Kết kiểm định F .57 in Bảng 2.12: Kiểm định tượng đa cộng tuyến .60 Bảng 2.13: Kết phân tích hồi quy đa biến 60 h Bảng 2.14: Tóm tắt kiểm định giả thiết nghiên cứu 61 Bảng 2.15: Kết kiểm định One Sample T- test 64 tê Bảng 2.16: Kết kiểm định One Sample T- test 65 ́H Bảng 2.17: Kết kiểm định One Sample T- test 66 Bảng 2.18: Kết kiểm định One Sample T- test 67 uê Bảng 2.19: Kết kiểm định One Sample T- test 68 Bảng 2.20: Kết kiểm định One Sample T- test 69 vii ́ Bảng 2.21: Kết kiểm định One Sample T- test 70 ̀ng ươ Tr DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHNN Chi nhánh tỉnh TT Huế 31 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổng thể theo độ tuổi .45 Đ Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tổng thể theo trình độ .46 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tổng thể theo thâm niên công tác .46 ại Biểu đồ 2.4: Biểu đồ P - P plot hồi quy phần dư chuẩn hóa 58 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn 59 h in ̣c K ho ́H tê ́ uê viii ̀ng ươ Tr YT3 ,809 TT1 ,841 TT2 ,820 TT3 ,584 CV2 LD2 LD3 ,730 ,825 TN4 TN2 ,816 ,863 ,777 ,713 in TN3 ,821 ̣c K ho LD1 ,740 ại CV1 Đ CV3 ,831 DN3 ,800 h DN1 ,710 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a ́H tê DN2 ,756 uê a Rotation converged in iterations ́ 101 ̀ng ươ Tr Component Component Transformation Matrix ,428 ,274 ,569 ,572 ,217 -,128 -,165 ,577 -,326 -,051 ,131 -,342 ,223 ,612 -,021 ,626 -,007 -,127 ,197 ,706 ,233 ,117 -,385 -,030 -,146 ,880 ,005 ,204 ại Đ -,492 -,477 ,448 ,280 -,076 ,495 -,035 ,103 -,102 -,666 ,553 ,096 ,283 -,375 -,466 ,484 ,088 -,332 ,601 ho ,204 -,169 ̣c K Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization h in ́H tê ́ uê 102 ̀ng ươ Tr Phân tích hồi quy đa biến Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Removed Model a Method DN_X7, CV_X4, Đ LD_X5, YT_X2, Enter TN_X6, MT_X1, b ại TT_X3 b All requested variables entered ̣c K ho a Dependent Variable: DL_Y b Model Summary Change Statistics R R ,820 Square R Square a ,672 ,614 of the R Square F Estimate Change Change ,27082 ,672 df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson h Model Adjusted in Std Error 11,686 40 2,046 ́H tê a Predictors: (Constant), DN_X7, CV_X4, LD_X5, YT_X2, TN_X6, MT_X1, TT_X3 ,000 b Dependent Variable: DL_Y uê a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig ́ Regression 6,000 ,857 Residual 2,934 40 ,073 Total 8,934 47 103 11,686 ,000 b ̀ng ươ Tr a Dependent Variable: DL_Y b Predictors: (Constant), DN_X7, CV_X4, LD_X5, YT_X2, TN_X6, MT_X1, TT_X3 Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients ại Đ Model B (Constant) a Std Error -,876 Beta Collinearity Statistics t ,528 ho ,210 YT_X2 ,132 TT_X3 ,170 ,076 ,265 CV_X4 ,068 ,068 ,120 LD_X5 ,236 ,077 ,292 TN_X6 ,217 ,062 ,339 DN_X7 ,224 ,079 ,309 ,105 VIF ,089 ,259 2,359 ,023 ,681 1,468 ,055 ,232 2,402 ,021 ,878 1,138 2,230 ,031 ,583 1,715 ,999 ,324 ,574 1,743 in 3,059 ,004 ,902 1,109 3,475 ,001 ,863 1,158 h 2,833 ,007 ,692 1,445 tê a Dependent Variable: DL_Y Maximum a Mean Std Deviation N 4,3497 3,7013 ,35729 48 -,36226 ,90488 ,00000 ,24984 48 Std Predicted Value -2,024 1,815 ,000 1,000 48 Std Residual -1,338 3,341 ,000 ,923 48 ́ 2,9780 uê Minimum ́H Residuals Statistics Predicted Value Tolerance -1,657 ̣c K MT_X1 Sig Residual a Dependent Variable: DL_Y 104 ̀ng ươ Tr Charts ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 105 ̀ng ươ Tr ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 106 ̀ng ươ Tr Kiểm định giá trị trung bình nhân tố One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 48 3,33 ,996 ,144 YT2 48 3,58 ,895 ,129 48 3,69 ,776 ,112 YT3 ại Đ YT1 ho One-Sample Test ̣c K Test Value = 95% Confidence Interval of the df in t Difference Sig (2-tailed) Mean Difference 47 ,000 -,667 YT2 -3,225 47 ,002 -,417 YT3 -2,790 47 ,008 -,313 -,96 -,38 -,68 -,16 tê -4,635 Upper h YT1 Lower -,54 -,09 ́H Mean Std Deviation Std Error Mean TT1 48 3,50 ,744 ,107 TT2 48 3,38 ,866 ,125 TT3 48 3,54 ,798 ,115 107 ́ N uê One-Sample Statistics ̀ng ươ Tr t One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper Đ ,000 -5,000 47 ,000 -,625 -,88 -,37 47 ,000 -,458 -,69 -,23 -4,658 TT2 TT3 -3,980 47 ại TT1 -,500 -,72 -,28 ̣c K ho One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 3,94 ,633 MT2 48 3,96 ,617 MT3 48 3,81 ,571 ,091 ,089 ,082 h 48 in MT1 ́H tê One-Sample Test Test Value = uê 95% Confidence Interval of the Difference ́ t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper MT1 -,684 47 ,497 -,063 -,25 ,12 MT2 -,468 47 ,642 -,042 -,22 ,14 MT3 -2,276 47 ,027 -,188 -,35 -,02 108 ̀ng ươ Tr One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 48 3,73 ,676 ,098 LD2 48 3,79 ,651 ,094 LD3 48 3,73 ,610 ,088 ại Đ LD1 ho One-Sample Test Test Value = ̣c K 95% Confidence Interval of the t df Sig (2-tailed) Mean Difference Difference Lower Upper LD1 -2,776 47 ,008 LD2 -2,217 47 ,031 in LD3 -3,077 47 ,003 -,271 -,47 -,07 -,208 -,40 -,02 -,45 -,09 h -,271 ́H tê One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 48 3,56 ,965 ,139 TN2 48 3,48 ,989 ,143 TN3 48 3,44 ,873 ,126 TN4 48 3,58 ,679 ,098 109 ́ TN1 uê N ̀ng ươ Tr t One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper Đ ,003 -3,648 47 ,001 -,521 -,81 -,23 47 ,000 -,563 -,82 -,31 -,417 -,61 -,22 -3,139 TN3 -4,465 TN4 -4,252 47 ho TN2 47 ại TN1 ,000 -,438 -,72 -,16 ̣c K One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 3,21 ,849 CV2 48 3,85 ,899 CV3 48 4,02 ,956 ,123 ,130 ,138 h 48 in CV1 ́H tê One-Sample Test Test Value = uê 95% Confidence Interval of the Difference ́ t df Sig (2-tailed) Mean Difference Lower Upper CV1 -6,457 47 ,000 -,792 -1,04 -,55 CV2 -1,124 47 ,267 -,146 -,41 ,12 CV3 ,151 47 ,881 ,021 -,26 ,30 110 ̀ng ươ Tr One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 48 3,65 ,758 ,109 DN2 48 3,60 ,792 ,114 DN3 48 3,52 ,684 ,099 ại Đ DN1 ho One-Sample Test Test Value = ̣c K 95% Confidence Interval of the t df Sig (2-tailed) Mean Difference Difference Lower Upper -3,239 47 ,002 -,354 -,57 DN2 -3,463 47 ,001 in -,13 -,396 -,63 -,17 DN3 -4,855 47 ,000 -,479 -,28 h DN1 -,68 ́H tê ́ uê 111 ̀ng ươ Tr Kiểm định tượng tự tương quan Pearson DL_Y Đ DL_Y Correlations Correlation MT_X1 ại Sig (2-tailed) N Pearson Correlation N YT_X2 Pearson N Pearson Correlation CV_X4 Pearson Correlation * ** ,308 ,378 * ,000 ,016 ,002 ,020 ,039 ,008 ,033 48 48 48 48 48 48 48 ** -,020 ,000 ,299 ,049 ,329 * ,379 * ,742 ,022 ,008 ,890 1,000 ,039 48 48 48 48 48 48 48 * ,049 ,177 ,187 ,171 ,120 -,187 ,016 ,742 ,229 ,202 ,247 ,415 ,203 48 48 48 48 48 48 48 48 * ,177 ,002 ,022 ,229 48 48 48 ** ,187 ,020 ,008 ,202 ,000 48 48 48 48 * -,020 ,171 ,039 ,890 ,247 ,000 48 ,347 ,430 ** ,336 * ,329 ,379 ,594 ** ,219 -,097 -,205 ,000 ,134 48 48 48 ** ,074 -,145 -,180 ,616 ,327 ,221 48 48 48 48 ,219 ,074 -,109 -,184 ,134 ,616 ,459 ,210 ,594 ,512 ,162 48 48 ́ uê N ,299 ,336 ́H Sig (2-tailed) ** * ** DN_X7 tê TT_X3 ,489 ,430 TN_X6 h Sig (2-tailed) * LD_X5 in Correlation ,347 CV_X4 ̣c K Sig (2-tailed) 48 ** TT_X3 ho MT_X1 ,489 YT_X2 Sig (2-tailed) N LD_X5 Pearson Correlation Sig (2-tailed) ,299 112 ̀ng ươ Tr N TN_X6 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Đ DN_X7 Pearson Correlation 48 48 48 48 48 48 48 48 ** ,000 ,120 -,097 -,145 -,109 ,281 ,008 1,000 ,415 ,512 ,327 ,459 48 48 48 48 48 48 48 48 * -,187 -,205 -,180 -,184 ,281 ,033 ,039 ,203 ,162 ,221 ,210 ,053 48 48 48 48 48 48 48 ,378 ,308 * ,299 ại Sig (2-tailed) ho N ,053 48 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ̣c K * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) h in ́H tê ́ uê 113 ̀ng ươ Tr Thống kê mơ tả mẫu Statistics Trình độ học Giới tính Valid Chức vụ vấn Thâm niên 48 48 48 48 48 Đ N Độ tuổi 0 0 Missing ại Frequency Table ̣c K ho Giới tính Cumulative Frequency Valid Percent 27 56.3 56.3 Nữ 21 43.8 43.8 Total 48 100.0 100.0 56.3 100.0 h Nam Percent in Valid Percent Cumulative Valid Percent Valid Percent Percent 10 20.8 20.8 20.8 Từ 31 đến 44 11 22.9 22.9 43.8 Từ 45 đến 54 15 31.3 31.3 75.0 Trên 55 12 25.0 25.0 100.0 Total 48 100.0 100.0 ́ Dưới 30 uê Frequency ́H tê Độ tuổi 114 ̀ng ươ Tr Valid Chức vụ Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 15 31.3 31.3 31.3 Không phải quản lý 33 68.8 68.8 100.0 48 100.0 100.0 Đ Quản lý Total ại Trình độ học vấn ho Frequency Valid Percent Percent ̣c K Valid Percent Cumulative 17 35.4 35.4 35.4 Đại học 20 41.7 41.7 77.1 Cao đẳng 10.4 10.4 87.5 Lao động phổ thông 12.5 12.5 100.0 48 100.0 h Total in Trên đại học 100.0 ́H tê Thâm niên Frequency Percent Valid Percent Percent ́ uê Cumulative Valid Dưới 10 năm 16 33.3 33.3 33.3 10.4 10.4 43.8 Trên 20 năm 27 56.3 56.3 100.0 Total 48 100.0 100.0 Từ 10 đến 20 năm 115 ... đến động lực làm việc người lao động Ngân hàng Luận văn nghiên cứu đưa chi n lược, giải pháp có sở khoa học thực tiễn nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nhà nước Việt nam. .. Đánh giá động lực thúc đẩy người lao động làm việc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi Nhánh tỉnh TT Huế tê - Xác định phân tích nhân tố tác động đến động lực làm việc ́H người lao động Ngân hàng -... Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi Nhánh tỉnh TT Huế ̀ng ươ Tr 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực người lao động làm việc thức Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi Nhánh tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min , Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại NGÂN HÀNG NHÀ nước VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ min

Từ khóa liên quan