Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của việc tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm đến kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế và phát triển, trường đại học kinh tế đại học huế

64 152 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:39

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ, ĐỘI NHÓM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ Mã số: SV2017-01-25 Chủ nhiệm đề tài: HOÀNG THỊ NHƯ QUỲNH Huế, 12/2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ, ĐỘI NHÓM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ Mã số: SV2017-01-25 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài Thạ c sĩ Mai Chiế m Tuyế n Hoàng Thị Như Quỳnh Huế, 12/2017 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Lê Thị Kim Oanh - Lớp: K48B KHĐT LỜI CẢM ƠN Trong học tập sống, đằng sau kết có hỗ trợ, giúp đỡ Trong suốt thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, hồn thành báo cáo này, nhóm chúng tơi nhận nhiều giúp đỡ từ nhiều phía Trước hết nhóm nghiên cứu xin gửi lời cám ơn đến Ban Giám Hiệu Nhà Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế, đặc biệt thầy cô Khoa Kinh tế & Phát triển, người tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho nhóm hồn thành tốt báo cáo Và đặc biệt quãng thời gian nghiên cứunày, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến thầy Mai Chiế m Tuyế n người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ nhóm q trình thực đề tài Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến sinh viên trường ĐHKT- ĐHH tham gia khảo sátđã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhơm chúng tơi hoàn thành tốt kết nghiên cứu Trong báo cáo này, nhóm cố gắng đạt mục tiêu yêu cầu, nhiên tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý từ q Thầy bạn đọc để nghiên cứu hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG .iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀIKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Tóm tắt tiến trình thực đề tài .3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAM GIA CLB, ĐỘI NHÓM ĐẾN KQHT CỦA SV .5 1.1 Cơ sở lý luận việc tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT SV 1.1.1 Khái niệm ảnh hưởng 1.1.2 Tổng quan KQHT .5 1.1.2.1 Khái niệm KQHT .5 1.1.2.2 Đánh giá KQHT 1.1.2.3 Cách tính điểm đánh giá phận, điểm học phần 1.1.3 Khái niệm CLB, đội nhóm 1.1.4 Phân loại CLB, đội nhóm .8 1.1.5 Vai trò câu lạc bộ, đội nhóm 1.1.6 Mối liên hệ việc tham gia CLB, đội nhóm KQHT 1.2 Cơ sở thực tiễn tình hình tham gia CLB, đội nhóm 10 1.2.1 Tình hình tham gia CLB, đội nhóm nước 10 1.2.2 Tình hình tham gia câu lạc bộ, đội nhóm Đại học Huế .11 1.2.3 Tình hình tham gia CLB, đội nhóm Trường ĐHKT - ĐHH 11 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 13 2.1 Tổng quan Khoa Kinh tế Phát triển Trường ĐHKT-ĐHH 13 ii 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 13 2.1.2 Những nhiệm vụ chức 13 2.1.3 Thành tựu đạt 14 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế Phát triển 17 2.1.5 Cơ sở vật chất 18 2.2 Tổng quan CLB, đội nhóm Trường ĐHKT-ĐHH 19 2.3 KQHT SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT – ĐHH 24 2.4 Phân tích ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT sinh viên điều tra Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT - ĐHH 24 2.4.1 Thông tin chung sinh viên điều tra Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT – ĐHH 24 2.4.2 Tình hình tham gia CLB, đội nhóm SV điều tra Khoa Kinh tế Phát triển Trường ĐHKT – ĐHH 26 2.4.3 Phân tích ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT Khoa Kinh tế Phát triển Trường ĐHKT - ĐHH .29 2.4.3.1 Bố trí thời gian dành cho học tập sinh viên điều tra Khoa Kinh tế Phát triển .29 2.4.3.2 Phương pháp địa điểm học tập sinh viên điều tra Khoa Kinh tế Phát triển Trường ĐHKT – ĐHH 31 2.4.3.3 Số tín đăng kí kết học tập SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT – ĐHH 32 2.4.3.4 Nhận định sinh viên điều tra Khoa Kinh tế Phát triển ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT 34 2.4.3.6 Ảnh hưởng thời điểm tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT-ĐHH 36 2.4.3.7 Ảnh hưởng chức vụ CLB, đội nhóm đến KQHT SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT-ĐHH 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 Kết luận 40 Kiến nghị 40 2.1 Đối với nhà trường 40 2.2 Đối với CLB, đội nhóm 41 2.3 Đối với sinh viên 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra Bảng : Tóm tắt tiến trình thực đề tài Bảng 2.1 : KQHT SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT – ĐHH 24 Bảng 2.3 : Lý mục đích tham gia CLB, đội nhóm .26 Bảng 2.4 : Tình hình tổ chức hoạt động CLB, đội nhóm 26 Bảng 2.5 : Chất lượng hoạt động CLB, đội nhóm 27 Bảng 2.6 :Đánh giá vấn đề thời gian vắng học SV để tham gia CLB, đội nhóm 27 Bảng 2.8 : Lý sinh viên điều tra không tham gia CLB, đội nhóm 28 Bảng 2.9: Tình hình cư trú sinh viên điều tra có tham gia CLB, đội nhóm 29 Bảng 2.10 : Bố trí thời gian dành cho học tập sinh viên 29 Bảng 2.11 : Phương pháp địa điểm học tập sinh viên điều tra Khoa Kinh tế Phát triển Trường ĐHKT - ĐHH .31 Bảng 2.12: Số tín đăng kí kết học tập SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT – ĐHH 32 Bảng 2.13: Mức độ ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm .34 Bảng 2.14 : Mức độ tham gia CLB, đội nhóm 34 Bảng 2.15 : Mức độ tham gia CLB, đội nhóm kết học tập sinh viên 36 Bảng 2.16: Thời điểm tham gia CLB, đội nhóm 36 Bảng 2.17 : Thời điểm tham gia CLB, đội nhóm kết học tập sinh viên 37 Bảng 2.19 : Quan điểm kết học tập sinh viên 38 Bảng 2.20 : Quan điểm học tập đến kết trung bình 39 iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức khoa kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Đại học Huế 17 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCN : Ban chủ nhiệm CBGV : Cán Giảng viên CC : Cơ cấu CLB : Câu lạc CSVC : Cơ sở vật chất ĐHKT-ĐHH : Đại học Kinh tế - Đại học Huế GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo HS : Học sinh KQHT : Kết học tập KT&PT : Kinh tế Phát triển SL : Số lượng SV : Sinh viên TNCS HCM : Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TNMT : Tài ngun mơi trường vi ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thông tin chung Tên đề tài: Ảnh hưởng việc tham gia câu lạc bộ, đội nhóm đến kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.1 Mã số đề tài: SV2017-01-25 1.2 Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Như Quỳnh 1.3 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.4 Thời gian thực hiện: 12 tháng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến kết học tập sinh viên; - Phân tích đánh giá ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế; - Đề xuất số giải pháp giúp sinh viên vừa tham gia tốt CLB, đội nhóm vừa có kết cao học tập; Tính sáng tạo (nêu điểm mới, sáng tạo đề tài; khoảng 100 từ) Trọng tâm đề tài nghiên cứu ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến kết học tập, ngồi chúng tơi khảo sát yếu tố mà giả định ảnh hưởng đến KQHT sinh viên thống kê thời gian, địa điểm phương pháp học tập quan điểm việc học sinh viên Trường ĐHKT Các kết nghiên cứu thu (nêu vắn tắt kết ứng với nội dung nghiên cứu, gồm thông tin, số liệu đánh giá) Thực trạng tham gia CLB, đội nhóm gồm tỷ lệ sinh viên tham gia không tham gia, thời gian, thời điểm, chức vụ CLB…, số liệu thống kê mơ tả tình trạng học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Và phân tích sâu tình trạng kết luận giải pháp đề xuất Các sản phẩm đề tài (nếu có) Báo cáo tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp sở, đề tài “ Ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế” vii Bảng 2.20 : Quan điểm học tập đến kết trung bình Điểm số quan trọng Kiến thức quan trọng Kinh nghiệm quan trọng Thái độ học tập quan trọng Không quan trọng Khác Kết hợp nhiều yếu tố 8.5 Tổng số SL CC SL CC SL CC SL CC SL CC (SV) (%) (SV) (%) (SV) (%) (SV) (%) (SV) (%) 0 38,5 53,8 7,7 13 100 3,1 12 37,5 18 56,2 3,1 32 100 0 10 66,7 33,3 0 15 100 0 40,0 40,0 20 100 0 0 0 0 100 0 16,7 66,7 16,7 100 0 11 42,3 15 57,7 0 26 100 (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua Bảng 2.20 ta thấy, nhóm đặt câu hỏi quan điểm kết học tập 97 bạn trả lời có bạn không trả lời cho câu hỏi 100 phiếu điểu tra Nhìn vào Bảng 2.20trên thấy số lượng sinh viên cho Kiến thức quan trọng chiếm tỷ lệ cao 33% tổng mẫu điều tra, 32 sinh viên cho kiến thức quan trọng có 56,2% sinh viên có điểm trung bình nằm khoảng 7.0-8.49 37,5% sinh viên có điểm trung bình nằm khoảng 5.0-6.99, điểm trung bình 8.5 chiếm tỷ lệ 3,1% điều thể đại đa số sinh viên có ý thức học cao, mong muốn năm học trường tích luỹ kiến thức để áp dụng vào thực tiễn sau trường Còn hai quan điểm Kinh nghiệm quan trọng Điểm số quan trọng có chênh lệch 15,5% 13,4% Đối với 13 sinh viên cho Điểm số quan trọng khơng có bạn có điểm trung bình 8.5 chiếm 7,7%, 15 sinh viên cho Kinh nghiệm quan trọng điểm trung bình tập trung chủ yếu vào hai khoảng 5.0-6.99, 7.0-8.49 Rất đáng ngạc nhiên khơng có bạn sinh viên trả lời Không quan trọng (kết được) câu hỏi Những số cho ta thấy phần đông sinh viên quan tâm định hướng cho việc học tập mình, dấu hiệu đáng mừng vấn đề học tập sinh viên Khoa Kinh tế phát triển * Chúng nghi ngờ có hay khơng mối liên hệ quan điểm học tập kết học tập sinh viên nên muốn kiểm định liệu quan điểm học tập sinh viên có ảnh hưởng tới kết học tập không H0: Quan điểm học tập không ảnh hưởng đến KQHT SV H1: Quan điểm học tập có ảnh hưởng đến KQHT SV Nhìn vào Bảng phụ lục 2.12, thấy giá trị Sig=0,313 > mức ý nghĩa α = 0,05 phương sai lựa chọn biến định tính khơng khác nhau, xem tiếp kết bảng ANOVA Ta thấy Bảng phụ lục 2.13, giá trị sig=0,238 > mức ý nghĩa α = 0,05.Từ kết trên, chưa đủ sở để bác bỏ giả thiết H0 Nên khẳng định quan điểm học tập không ảnh hưởng đến KQHT SV 39 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong tổng mẫu điều tra,số lượng sinh viên nữ trả lời phiếu điều tra gấp bốn lần sinh viên nam số lượng sinh viên nữ có tham gia CLB, đội nhóm nhiều sinh viên nam Việc định tham gia CLB, đội nhóm đại đa số sinh viên tự đăng ý tham gia với nhiều mục đích khác chủ yếu để phát triển kỹ Nhìn chung sinh viên tham gia CLB, đội nhóm chủ yếu < 1h 1h-2h ngày, nhiên việc tham gia CLB, đội nhóm có hay khơng tốn thời gian chúng tơi nhận câu trả lời có khơng chênh lệch ít, có lẽ người có quan niệm thời gian khác Đặc biệt, qua điều tra đại đa số sinh viên không nghỉ học để tham gia hoạt động mà CLB, đội nhóm tổ chức Từ thấy sinh viên đặt việc học lên hàng đầu, coi việc học quan trọng Đây biểu đáng mừng sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển Trường ĐHKT-ĐHH Qua điều tra đánh giá sinh viên CLB, đội nhóm nhìn chung hoạt động mà CLB, đội nhóm tổ chức đa dạng có chất lượng tốt Từ thấy CLB, đội nhóm tạo mơi trường hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu lợi ích thiết thực SV để SV rèn luyện, trưởng thành, hoàn thiện thân mặt Khơng nhờ đa dạng góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động CLB, đội nhóm phù hợp với mơ hình đào tạo theo tín Qua phân tích ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT SV điều tra Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT-ĐHH Kết phân tích cho thấy việc tham gia, mức độ tham gia, thời điểm tham gia, chức vụ CLB, đội nhóm quan điểm học tập khơng có khác biệt nhiều có ảnh hưởng đến KQHT SV Mặc dù đề tài giải tốt mục tiêu nghiên cứu đề tồn vài hạn chế sau: SV trả lời Phiếu điều tra khơng hồn thành tồn câu hỏi đặt nên dẫn đến tình trạng xử lý số liệu khó khăn gặp nhiều vấn đề Và lần tiến hành làm Đề tài Nghiên cứu Khoa học nên câu từ, lời lẽ vụng về, chưa hồn hồn đảm bảo tính khoa học Kiến nghị Từ vài ý kiến bạn sinh viên khảo sát, chúng tối xin đưa vài kiến nghị để Đoàn trường, CLB, đội nhóm bạn sinh viên tham khảo sau: 2.1 Đối với nhà trường - Qua điều tra việc chuyên cần SV đại đa số SV không nghỉ học để tham gia CLB, đội nhóm bên cạnh số bạn nghỉ học để tham 40 gia CLB, đội nhóm Vì chúng tơi kiến nghị, cần quản lý chặt chẽ vấn đề chuyên cần SV, không nên để SV phải nghỉ học để tham gia hoạt động mà CLB, đơi nhóm tổ chức - Nhà trường nên tổ chức thi đua CLB, đội nhóm với khơng tình hình tổ chức, chất lượng hoạt động mà CLB đội nhóm tổ chức mà thành tích học tập thành viên CLB đội nhóm, tỷ lệ mà CLB đội nhóm đạt thành tích học tập cao sau khen thưởng buổi lễ tổng kết Điều kích thích thành viên CLB đội nhóm cố gắng nhiều học tập khơng danh dự thân mà tồn thể CLB, đội nhóm - Phát động rộng rãi vận động sinh viên tốt cho toàn thể sinh viên, có liên hệ chặt với ban giám hiệu, phòng đào tạo việc đánh giá tồn diện sinh viên Làm cho sinh viên toàn xã hội thấy niềm vinh dự đạt danh hiệu “sinh viên tốt” Cùng với nhà trường CLB đội nhóm tổ chức hoạt động kết hợp với kết học tập thành viên CLB sau vào kết phấn đấu bạn sinh viên hoạt động, kết học tập để bình xét theo tiêu chí sinh viên tốt ( Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ tốt, hội nhập tốt) Như vậy, sinh viên khơng tích cực tham gia hoạt động CLB đội nhóm để có kỹ tốt mà phấn đấu học tập để đạt danh hiệu 2.2 Đối với CLB, đội nhóm - Các CLB đội nhóm cần có xếp thời gian hợp lý để thành viên không bị ảnh hưởng tham gia hoạt động mà CLB tổ chức trình chọn thời gian tổ chức chương trình BCN CLB nên xếp thời gian cho 100% tất thành viên tham gia mà không làm hưởng tới việc học để thành viên CLB phải nghỉ học để tham gia xin phép thầy cô sớm lúc học để tham gia - Mặc dù qua điều tra đa số sinh viên cho hoạt động mà CLB, đội nhóm tổ chức đa dạng có chất lượng tốt Nhưng bên cạnh số cho tình hình tổ chức CLB, đội nhóm khơng đa dạng hay bình thường chất lượng người cho không tốt hay không tốt bình thường Vì vậy, chúng tơi kiến nghị CLB, đội nhóm nên tổ chức phong trào, hoạt động phong phú, đa dạng đặc biệt thiết thực vấn đề học tập sinh viên - Ngồi việc thường xun tổ chức chương trình vui chơi, giải trí cho sinh viên BCN CLB đội nhóm nên thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt cuối kì để khuyến khích bạn sinh viên vừa tham gia CLB đội nhóm tích cực đạt kết cao học tập cụ thể kết thúc buổi sinh hoạt CLB đội nhóm gửi tặng quà nhỏ để biểu dương bạn có kết tốt học tập tuyên dương trước toàn thể người CLB đội nhóm để tạo thi đua thành viên với Như CLB trở nên thú vị thu hút nhiều thành viên tham gia 41 2.3 Đối với sinh viên Sinh viên tham gia CLB, đội nhóm để nâng cao kỹ giao tiếp, tăng hội học hỏi CLB, đội nhóm nơi trao có nhiều hội để rèn luyện kỹ thân Nhưng cá nhân sinh viên cần phân bổ hợp lý việc học trường tham gia CLB, đội nhóm Nếu có thời gian rãnh rỗi khơng nên tham gia CLB, đội nhóm mà nên tranh thủ học tập ơn trước sau tham gia cân thời gian biểu mình, cân sống vừa mang lại KQHT cao vừa hồn thiện tốt thân để có cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực Cách đào tạo theo tín đòi hỏi thân sinh viên tự học tìm tài liệu phục vụ cho mơn học giảng viên định hướng cách học, cung cấp số tài liệu mà thầy có cho sinh viên Làm việc theo nhóm phần bổ sung quan trọng cho giảng Các mơn học ngày có xu hướng tham gia thảo luận nhóm nhiều Càng sinh viên khối ngành kinh tế tham gia học nhóm hoạt động cần thiết đem lại nhiều bổ ích cho việc học tập Hơn nữa, SV nên tham gia CLB, đội nhóm vào năm năm hai, gắn gó cống hiến cho CLB, đội nhóm Đến tận năm học thứ tưthì nên hạn chế tham gia, dành nhiều thời gian cho học tập, làm khóa luận, chun đề tốt nghiệp để hồn thành chương trình học với kết cao Tóm lại người tự chọn cho cách sống làm việc riêng, khơng có cơng thức vừa vặn cho tất mội người Nhưng điều quan trọng là: uống rượu bạn cần biết tửu lượng để biết điểm dừng, việc tham gia hoạt động mà CLB đội nhóm tổ chức học tập bạn cần biết giới hạn riêng để học tập vui chơi cách hiệu 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo GD &TĐ (2014),“ Đánh giá kết học tập học sinh - cách hiểu phân loại” baomoi truy cập lần cuối ngày tháng 12 năm 2017 từ https://baomoi.com/danh-gia-ket-qua-hoc-tap-cua-hoc-sinh-cach-hieu-va-phanloai/c/13508897.epi 2.Báo GD &TĐ (2016), “ Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp thí sinh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mừa tuyển sinh 2016” baomoi truy cập lần cuối vào ngày tháng 12 năm 2017 từ https://baomoi.com/truong-dai-hockinh-te-dh-hue-su-lua-chon-phu-hop-cua-thi-sinh-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyentrong-mua-tuyen-sinh-2016/c/19859076.epi Bộ GD & ĐT (2007) , Quyết định việc “ Ban hành quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chinhs quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành ngày 15 tháng năm 2007 http://quanly.pdu.edu.vn/QuyChe43.aspx “Câu lạc bội đội nhóm”, phòng cơng tác sinh viên Trường ĐHKT-ĐHH http://ctsv.hce.edu.vn/?cat_id=10 Các quy chế đào tạo, quản lý sinh viên văn chế độ sách sinh viên (2014), Huế Đỗ Huấn (2016), “ Mơ hình câu lạc bộ-đội-nhóm thiếu nhi” hoianrt truy cập lần cuối ngày tháng 12 năm 2017 từ http://www.hoianrt.vn/tin-tuc/xa-hoi/mohinh-cau-lac-bo-doi nhom-cua-thieu-nhi.html Huỳnh Toàn , “ Lý luận CLB đội nhóm”http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h2FvCVD0FDsJ:saobac dau.com.vn/tai_lieu/Kinh%2520nghiem%2520CLB%2520Doi%2520Nhom/Ly%2520l uan%2520CLB%2520Doi%2520nhom.doc+&cd=2&hl=vi&ct=clnk&gl=vn Hoàng Trung Kiên (2017), “Sinh viên với CLB - Những điều bạn chưa biết” http://forum.tnut.edu.vn/threads/sinh-vien-voi-cau-lac-bo-nhung-dieu-co-the-banchua-biet.517/ Khoa Kinh tế Phát triển Trường ĐHKT-ĐHH http://feds.hce.edu.vn/?cat_id=601&id=575 10 Lan vũ (2016), “ Là sinh viên nên tham gia câu lạc bộ” kênh14 truy cập lần cuối ngày tháng 12 năm 2017 từ http://kenh14.vn/la-sinh-vien-hay-nentham-gia-it-nhat-mot-cau-lac-bo-o-truong-2016060100354668.chn 11 Tống Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Mai Như, Phạm Thị Hồng Huyên, Hoàng Mai Anh & Nguyễn Thị Thi Nguyệt, “ Tác động việc tham gia phong trào Hội, câu lạc bộ, thi Trường Đại học đến việc học tập rèn luyện kỹ mềm sinh viên” môn Lý thuyết thống kê Trường Đại học Quốc gia TP.HCM Khoa Kinh tế http://luanvan.net.vn/luan-van/tac-dong-cua-viec-tham-gia-phong-trao-doan-hoi-caccau-lac-bo-cac-cuoc-thi-trong-truong-dai-hoc-den-viec-hoc-tap-va-hinh-6201/ 12 VinRoSe1210 (2012), “Mặt trái phải cơng tác Đồn, Đội” kênh 14 truy cập lần cuối ngày 28 tháng 12 năm 2017 từ http://kenh14.vn/hoc-duong/mat-traiva-phai-cua-cong-tac-doan-doi-201207101031175.chn 43 PHỤ LỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1 :Kiểm định khác biệt thời gian học tập trường/ngày SV có tham gia khơng tham gia CLB, đội nhóm Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances Thời gian học tập trường/ngày Equal variances assumed t-test for Equality of Means F Sig t df 2.179 143 1.538 95 Equal variances not assumed 1.535 92.218 Sig Mean Std Error (2Difference Difference tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 127 23718 15424 -.06902 54338 128 23718 15455 -.06907 54412 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.2: Kiểm định khác biệt thời gian học tập trường/ngày SV có tham gia khơng tham gia CLB, đội nhóm Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances Thời gian tự học/ngày Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper F Sig t df Sig (2tailed) 659 419 738 96 462 12914 17505 -.21834 47662 746 95.872 458 12914 17322 -.21470 47298 Mean Difference Std Error Difference (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.3 : Kiểm định khác biệt phương pháp học SV có tham gia khơng tham gia CLB, đội nhóm Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances F Equal variances 1.325 assumed Phương pháp học Equal variances not assumed t-test for Equality of Means Sig Mean Std Error (2Difference Difference tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Sig t df 253 389 96 698 05702 14647 -.23373 34777 382 83.778 703 05702 14917 -.23963 35367 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.4 : Kiểm định khác biệt địa điểm học tập SV có tham gia khơng tham gia CLB, đội nhóm Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances Địa điểm học tập Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means Sig Mean Std Error (2Difference Difference tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper F Sig t df 787 377 243 96 808 12075 49685 -.86549 1.10700 241 90.603 810 12075 50011 -.87271 1.11422 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.5: Kiểm định khác biệt số tín đăng ký học kỳ SV có tham gia khơng tham gia CLB, đội nhóm Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances F Số tín đăng ký học kì Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig t-test for Equality of Means t 1.605 208 634 df 96 628 89.188 Sig Mean Std Error (2Difference Difference tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 528 04906 07739 -.10456 20267 532 04906 07811 -.10614 20425 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.6: Kiểm định khác biệt điểm TB SV có tham gia khơng tham gia CLB, đội nhóm Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances Điểm TB Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper F Sig t df Sig (2tailed) Mean Difference Std Error Difference 097 756 -.217 96 829 -.02600 12002 -.26424 21225 829 -.02600 11976 -.26377 21178 -.217 94.189 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.7 :Kiểm định biến Mức độ tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT-ĐHH Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic 1.573 Điểm trung bình năm học 2016-2017 df1 df2 41 Sig .211 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.8: Kiểm định biến Mức độ tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT SV Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT-ĐHH ANOVA Điểm trung bình năm học 2016-2017 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 345 115 323 809 Within Groups 14.632 41 357 Total 14.978 44 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.9 : Kiểm định mối liên hệ thời điểm tham gia CLB, đội nhóm kết học tập sinh viên Test of Homogeneity of Variances Điểm trung bình năm học 2016-2017 Levene Statistic df1 df2 Sig .121 42 886 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.10 :Kiểm định mối liên hệ thời điểm tham gia CLB, đội nhóm kết học tập sinh viên ANOVA Điểm trung bình năm học 2016-2017 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 292 146 418 661 Within Groups 14.686 42 350 Total 14.978 44 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.11 :Kiểm định mối liên hệ chức vụ CLB, đội nhóm kết học tập sinh viên Independent Samples Test Levene’s Test for Equality of Variances Điểm trung bình năm học 20162017 Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means F Sig t df 360 552 -.747 43 -.758 2.305 Sig (2Mean tailed) Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 459 -.26190 35044 -.69863 44482 518 -.26190 34541 -1.57447 1.05066 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.12: Kiểm định mối liên hệ quan điểm học tập kết học tập sinh viên Test of Homogeneity of Variances Điểm trung bình năm học 2016-2017 Levene Statistic df1 df2 Sig 1.206 91 313 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 2.13: Kiểm định mối liên hệ quan điểm học tập kết học tập sinh viên ANOVA Điểm trung bình năm học 2016-2017 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 2.352 470 1.382 238 Within Groups 30.967 91 340 Total 33.320 96 (Nguồn: Số liệu điều tra) PHIẾU ĐIỀU TRA Chào bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế! Nhằm đánh giá kết học tập sinh viên tham gia câu lạc bộ, đội nhóm, chúng tơi tiến hành thực đề tài “Ảnh hưởng việc tham gia câu lạc bộ, đội nhóm đến kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển” từ đề xuất giải pháp phát huy tác động tích cực việc tham gia câu lạc bộ, đội nhóm để đạt kết cao học tập Chúng mong nhận giúp đỡ anh /chị thông qua việc điền đầy đủ nội dung phiếu vấn Các ý kiến đóng góp anh /chị quý báu đề tài Chúng xin đảm bảo thông tin anh/chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn tham gia anh/chị ! Mã số phiếu:…………………………………………………………………………… Người điều tra:………………………………………………………………………… Ngày điều tra: /… /… I THÔNG TIN CHUNG Câu 1.Họ tên người vấn:…………………………………………………… Câu 2.Giới tính: 1.Nam 2.Nữ Câu 3.Lớp: K……………… Câu 4.Ngành:………………………………………………………………………… II THƠNG TIN VỀ VIỆC THAM GIA CLB, ĐỘI NHĨM Câu 5.Anh/chị có tham gia CLB, đội nhóm trường khơng? 1.Có 2.Khơng Câu Nếu “Khơng” anh/ chị khơng tham gia CLB, đội nhóm trường? 1.Khơng thích 2.Bận làm thêm 3.Khơng đủ thời gian học tập 4.Khác(Ghi rõ………………) (Nếu câu trả lời Câu “Không” xin tiếp tục trả lời Mục III) Câu7.Anh/chị tham gia CLB, đội nhóm gì? 1.CLB Hiến máu 2.CLB Cơng tác xã hội 3.CLB Báo chí 4.Khác(Ghi rõ ………) Câu 8.Lí tham gia ban đầu anh/chị? 1.Tự đăng kí 2.Có người rủ đăng kí Câu 9.Chức vụ CLB? 1.Ban chủ nhiệm CLB 2.Thành viên CLB Câu 10.Anh/chị giữ vai trò lớp? 1 Lớp Trưởng 2 Bí thư Đồn 3 Ban chấp hành 4 Thành viên 5 Khác(ghi rõ………………………………………….) Câu 11 Anh/chị thường tham gia hoạt động CLB, đội nhóm vào thời gian nào? 1.Trước học 2.Lúc rãnh rỗi 3.Sau học 4.Khác(Ghi rõ ……….) Câu12 Theo anh/chị việc tham gia CLB, đội nhóm có tốn nhiều thời gian khơng? 1.Có 2.Không Câu 13 Theo anh/chị việc tham gia CLB, đội nhóm có ảnh hưởng đến kết học tập khơng? 1.Có 2.Khơng Câu 14 Nếu “Có” mức độ ảnh hưởng nào? 1.Ảnh hưởng 2.Ảnh hưởng nhiều 3.Ảnh hưởng nhiều Câu 15.Theo anh/chị, kết học tập sau trước tham gia CLB, đội nhóm nào? 1.Thấp nhiều 3.Bằng 2.Thấp 4.Cao 5 Cao nhiều Câu 16.Theoanh/chị, hoạt động CLB tổ chức nào? 1.Rất khơng đa dạng 3.Bình thường 2.Khơng đa dạng 4.Đa dạng5.Rất đa dạng Câu 17.Anh/chị đánh nàovề chất lượng hoạt động CLB ,đội nhóm nay? 1.Rất khơng tốt 2.Khơng tốt 3.Bình thường 4.Tốt 5.Rất tốt Câu 18.Có anh/chị phải nghỉ học để tham gia hoạt động CLB, đội nhóm hay khơng? 1 Có 2 Khơng Câu 19 Anh/chị tham gia có thường xun khơng? 1.Rất khơng thường xun 2 Khơng thường xun 3.Bình thường 4.Thường xun 5 Rất thường xuyên Câu 20.Anh/chị thường bỏ thời gian để tham gia CLB, đội nhóm ngày? 1.Dưới 1h 2.1h-2h 3.2h-3h 4.Trên 4h Câu 21.Mục đích anh/chị tham gia CLB, đội nhóm gì? 1.Vui chơi,giải trí 2.Học tập 3.Phát triển kỹ 4.Khác(Ghi rõ:……………………) Câu 22.Sự trải nghiệm anh/chị có tham gia CLB, đội nhóm? 1.Kỹ giao tiếp 2.Kỹ làm việc nhóm 3.Kỹ lãnh đạo 4.Khác(Ghi rõ:…………………) Câu 23.Anh/chị sống với ai? 1 Ở nhà với bố mẹ 2 Ở với anh/ chị 3 Ở trọ với bạn 4 Ở 5 Ở KTX 6 Khác(ghi rõ:…………) III THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ HỌC TẬP Câu 24.Quan điểm anh/chị kết học tập nào? 1 Điểm số quan trọng 2 Kiến thức quan trọng 3 Kỹ quan trọng 4 Thái độ học tập quan trọng 5 Không quan trọng ( kết được) 6 Khác (Ghi rõ………………………………………………………………) Câu 25 Thời gian học tập trường anh/chị ngày? 1.2h – 4h 2.4h – 6h 3.6h – 8h 4.Trên 8h Câu 26.Thời gian tự học anh/chị ngày? 1.Dưới 1h 2.1h-2h 3.2h – 3h 4.Trên 3h Câu 27 Phương pháp học anh/chị? 1.Tự học 2.Học theo nhóm Câu 28 Địa điểm anh/chị thường học tập? 1 Tại nhà 2 Thư Viện/ Trung tâm hoc liệu 3 Quán cà phê 4 Nhà tự học KTX 5 Trường 6 Khác(Ghi rõ:………………) Câu 29.Số tín trung bình mà anh/chị đăng kí học kì? 1.10-14 2.15-19 3.19-25 Câu 30.Điểm trung bìnhcủa anh/chị năm học 2016 – 2017? 1.Dưới 5.0 2.Từ 5.0 đến 6.99 3.Từ 7.0 đến 8.49 4 Trên 8.5 Câu 31.Xếp loại rèn luyệncủa anh/chị năm học 2016 - 2017? 1.Xuất sắc 2.Giỏi 3.Khá 4.Trung bình 5.Yếu 6 Kém Câu 32.Một số kiến nghị đề xuất nhằm đảm bảo kết học tập tốt tham gia CLB, đội nhóm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn hợp tác anh /chị để giúp Nhóm nghiên cứu chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Chúng hy vọng với kết phiếu điều tra giúp Nhóm chúng tơi tìm giải pháp tối ưu đảm bảo đạt kết học tập tốt tham gia CLB, đội nhóm! ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU Tên đề tài: “ Ảnh hưởng việc tham gia Câu lạc bộ, Đội nhóm đến Kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế” Họ tên chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Như Quỳnh Điện thoại: 0972 624 935 Email: Hquynh789@gmail.com NỘI DUNG CHỈNH SỬA TT Nội dung điều chỉnh Nội dung chỉnh sửa Thiếu Cơ sở lý luận mối liên hệ việc tham gia CLB, đội nhóm KQHT Bổ sung phần mối liên hệ việc tham gia CLB, đội nhóm KQHT mục 1.1.6 Thiếu số CLB, đội nhóm liên quan đến KQHT Chỉnh sửa phần kết luận Điều chỉnh bảng kiểm định Bổ sung phần số CLB, đội nhóm liên quan đến KQHT mục 3.2 Qua phân tích ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến KQHT SV điều tra Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT-ĐHH Kết phân tích cho thấy việc tham gia, mức độ tham gia, thời điểm tham gia, chức vụ CLB, đội nhóm quan điểm học tập khơng có khác biệt nhiều có ảnh hưởng đến KQHT SV Đưa sau phần Phụ lục Chủ tịch Hội đồng Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Lê Hiệp Hoàng Thị Như Quỳnh ...ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ, ĐỘI NHÓM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT... việc tham gia CLB, đội nhóm đến kết học tập sinh viên; - Phân tích đánh giá ảnh hưởng việc tham gia CLB, đội nhóm đến kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế; -... TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thơng tin chung Tên đề tài: Ảnh hưởng việc tham gia câu lạc bộ, đội nhóm đến kết học tập sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của việc tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm đến kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế và phát triển, trường đại học kinh tế đại học huế , Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của việc tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm đến kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế và phát triển, trường đại học kinh tế đại học huế

Từ khóa liên quan