Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của quy định bỏ thi lại đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học huế

51 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:39

́H tê Nhóm chúng tơi xin chân thành cám ơn! ́ uê 38 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC2 giới tính Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 83 48.3 48.3 48.3 nữ 89 51.7 51.7 100.0 Total 172 100.0 100.0 Statistics Đ N Valid Tiepcan ahKQHT ahTL ahQTHT ahCPHT ahPPHT tính hợp li đề xuất 172 172 172 172 172 172 172 172 172 0 0 0 0 ho Missing 172 Khoa ại giới tính in ̣c k Khoa h Frequency Valid Percent tê Valid Percent 22.1 Cumulative Percent 38 22.1 khoa kế toán kiểm toán 24 14.0 14.0 36.0 khoa tài ngân hàng 29 16.9 16.9 52.9 khoa kinh tế phát triển 33 19.2 19.2 72.1 khoa kinh tế trị 16 9.3 9.3 81.4 khoa hệ thống thông tin kinh tế 32 18.6 18.6 100.0 Total 172 100.0 100.0 ́H khoa quản trị kinh doanh ́ uê 39 22.1 Đại học Kinh tế Huế Cách tiếp cận định (tiepcan) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trag wed trường 60 34.9 34.9 34.9 google, internet 15 8.7 8.7 43.6 truyền miệng 76 44.2 44.2 87.8 Khác 16 9.3 9.3 97.1 nhiều phương tiện 2.9 2.9 100.0 Total 172 100.0 100.0 Ảnh hưởng kết học tập ( ahKQHT ) Percent Valid Percent Cumulative Percent 77 44.8 44.8 44.8 ảnh hưởng tiêu cực 84 48.8 48.8 93.6 không ảnh hưởng 11 6.4 6.4 100.0 Total 172 100.0 100.0 Đ Valid Frequency ảnh hưởng tích cực ại in ̣c k ho Ảnh hưởng tâm lí (ahTL) Percent h Có 123 71.5 71.5 Khơng 49 28.5 28.5 Total 172 100.0 100.0 Valid Percent Cumulative Percent ́H tê Valid Frequency 71.5 100.0 ́ uê Ảnh hưởng chi phí học tập ( ahCPHT ) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Tăng 79 45.9 45.9 45.9 giảm 32 18.6 18.6 64.5 không thay đổi 61 35.5 35.5 100.0 Total 172 100.0 100.0 40 Đại học Kinh tế Huế Ảnh hưởng trình học tập ( ahQTHT ) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ảnh hưởng tích cực 111 64.5 64.5 64.5 ảnh hưởng tiêu cực 55 32.0 32.0 96.5 không ảnh hưởng 3.5 3.5 100.0 Total 172 100.0 100.0 Ảnh hưởng phương pháp học tập ( ahPPHT ) Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 103 59.9 59.9 59.9 Khơng 69 40.1 40.1 100.0 Total 172 100.0 100.0 ại Đ Frequency ̣c k ho tính hợp li Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 45.9 45.9 45.9 32.6 78.5 in Frequency 79 khơng hợp lí 56 32.6 không quan tâm 37 21.5 Total 172 100.0 h hợp lí tê 21.5 ́H 100.0 ́ uê 41 100.0 ... học Kinh tế Huế Ảnh hưởng trình học tập ( ahQTHT ) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ảnh hưởng tích cực 111 64.5 64.5 64.5 ảnh hưởng tiêu cực 55 32.0 32.0 96.5 không ảnh. .. 100.0 Total 172 100.0 100.0 Ảnh hưởng kết học tập ( ahKQHT ) Percent Valid Percent Cumulative Percent 77 44.8 44.8 44.8 ảnh hưởng tiêu cực 84 48.8 48.8 93.6 không ảnh hưởng 11 6.4 6.4 100.0 Total... 16.9 52.9 khoa kinh tế phát triển 33 19.2 19.2 72.1 khoa kinh tế trị 16 9.3 9.3 81.4 khoa hệ thống thông tin kinh tế 32 18.6 18.6 100.0 Total 172 100.0 100.0 ́H khoa quản trị kinh doanh ́ uê
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của quy định bỏ thi lại đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học huế , Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của quy định bỏ thi lại đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học huế

Từ khóa liên quan