Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình

110 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:32

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) có vai trò to lớn việc phát triển kinh tế xã hội đất nước Việc phát triển DNNVV cho phép khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, công nghệ thị trường; tạo cơng ăn, việc làm cho người lao động; góp phần chuyển dịch cấu kinh tế; giảm bớt chênh lệch giàu nghèo; hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp lớn; trì phát triển ngành nghề truyền thống Với số lượng lớn, chiếm 97% tổng số DN nước, DNNVV tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể vào GDP kim ngạch xuất khẩu, khẳng định vai trò khơng thể thiếu trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Việt Nam nói chung huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình nói riêng, việc phát triển DNNVV điều kiện tiền đề để khai thác tốt tiềm năng, mạnh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại Sự tồn phát triển loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường tất yếu khách quan nhiệm vụ quan trọng Đảng, Nhà nước quyền địa phương cấp Trong năm gần đây, Nhà nước ban hành nhiều sách cho DNNVV nhiều mặt từ việc hỗ trợ tiếp cận nguồn lực (đất đai, vốn, công nghệ ), đến hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quan hệ với bạn hàng, khách hàng Nhờ đó, DN có bước phát triển mạnh số lượng, lực kinh doanh khả cạnh tranh Tuy nhiên, thân DN hỗ trợ Nhà nước nhiều hạn chế, chưa phát huy hết tiềm DNNVV Đối với huyện Quảng Trạch, phần lớn DN địa bàn DNNVV Trong năm qua, nhiều văn pháp lý quan trọng liên quan đến phát triển DN Đảng, Nhà nước, Quốc hội Chính phủ quan tâm ban hành, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế đất nước Trong đó, quan trọng Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 ban hành kèm theo Thông tư, Nghị định thi hành Luật Doanh nghiệp thúc đẩy DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch có bước phát triển mạnh số lượng, lực sản xuất có đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội huyện Để góp phần thúc đẩy hình thành phát triển loại hình DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình, nhằm huy động tối đa tiềm vốn, lao động, mặt nhân dân, cần thiết phải nghiên cứu để tìm biện pháp phù hợp thúc đẩy DNNVV địa bàn phát triển số lượng lẫn chất lượng Đây vấn đề cấp thiết có tính bản, lâu dài huyện Quảng Trạch trình hội nhập ngày sâu rộng Chính lẽ đó, q trình thực tập lựa chọn đề tài: “Phát triể n doanh nghiệ p nhỏ vừ a đị a bàn huyệ n Quả ng Trạ ch - tỉ nh Quả ng Bình" làm luận văn tốt nghiệp cao học ngành Quản lý kinh tế Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp để phát triển DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn phát triển DNNVV - Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình thời gian từ năm 2012 đến năm 2016 - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: Là doanh nghiệp nhỏ vừa quy định theo Luật doanh nghiệp 2005 Phạm vi nghiên cứu 4.1 Khơng gian: Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 4.2 Thời gian: - Số liệu thứ cấp thu thập giai đoạn 2012 - 2016 - Số liệu sơ cấp tiến hành điều tra năm 2017 Phương pháp nghiên cứu 5.1.Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thu thập gồm 02 nguồn chính, số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp + Số liệ u thứ cấ p: Số liệu từ trang thông tin điện tử chuyên ngành, báo cáo thức, niên giám thống kê Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thống kê huyện Quảng Trạch, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương tài liệu sách báo, tạp chí khác Căn vào kết ĐTDN hàng năm Cục Thống kê Quảng Bình; tiến hành thu thập, rà sốt, trích lược, tổng hợp xử lý số liệu phần mềm chuyên ngành Tổng cục Thống kê ban hành áp dụng nước + Số liệ u sơ cấ p: Số liệu tổ chức điều tra, vấn thông qua bảng hỏi; tổng hợp, phân tích từ phiếu điều tra 81 DNNVV (tương ứng 81 phiếu); DN thuộc lĩnh vực NLTS, 31 DN thuộc lĩnh vực CN-XD 48 DN thuộc lĩnh vực TMDV Về chức vụ có phiếu hỏi giám đốc/phó giám đốc DN, 24 phiếu hỏi cấp trưởng/ phó trưởng phòng 49 phiếu hỏi nhân viên 5.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích - Sử dụng phần mềm excel SPSS để tổng hợp thông tin từ DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình - Phân tổ thống kê để phân tổ DN theo hình thức sở hữu, lĩnh vực SXKD, vốn SXKD, lao động, doanh thu, lợi nhuận - Phân tích xu hướng để thấy xu hướng phát triển doanh nghiệp giai đoạn nghiên cứu tiêu tốc độ phát triển định gốc tốc độ phát triển bình quân - Kiểm định ANOVA để kiểm định ý kiến đánh giá chuyên gia nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm 03 chương Chương Cơ sở lý luận thực tiển phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chương Thực trạng phát triển DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình Chương Một số giải pháp nhằm phát triển DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) 1.1.1.1 Khái niệm DNNVV Doanh nghiệp kinh tế thị trường hiểu tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Theo từ điển Bách khoa tồn thư: Doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé mặt vốn, lao động hay doanh thu DNNVV sở sản xuất kinh doanh mục đích lợi nhuận, có quy mơ doanh nghiệp giới hạn định theo tiêu thức vốn, lao động, doanh thu, giá trị thu thời kỳ theo quy định quốc gia Ở Việt Nam, ngày 30/6/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP trợ giúp phát triển DNNVV Nghị định đưa định nghĩa chung DNNVV để ban ngành, địa phương, tổ chức ngồi nước có xác định đối tượng thực sách biện pháp trợ giúp DNNVV phát triển Theo đó, DNNVV sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn số lao động bình qn năm[1] 1.1.1.2 Tiêu chí xác định DNNVV Theo tiêu chí Ngân hàng Thế giới, DN siêu nhỏ DN có số lượng lao động 10 người, DN nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến 50 người, DN vừa có từ 50 đến 300 lao động Ở nước, người ta có tiêu chí riêng để xác định DNNVV Ở Việt Nam, nhìn chung dựa vào hai tiêu chí chủ yếu số lượng lao động tổng vốn đầu tư để xác định loại hình DNNVV Nhưng nước, mức độ định lượng khác Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại DNNVV số quốc gia Tên nước Mỹ Nhật Bản EU Thái Lan Singapore Phân loại Tất ngành Chế tác Bán buôn Bán lẻ Dịch vụ DN cực nhỏ DN nhỏ DN vừa Sản xuất nhỏ Sản xuất vừa Bán buôn nhỏ Bán buôn vừa Bán lẻ nhỏ Bán lẻ vừa - Số lao động  500  300  100  50  100 < 10 20 – 100 > 200 - 300 III Thương mại dịch vụ < 10 ≤ 10 10 – 50 > 10 – 50 > 50 - 100 Nguồn: Tổng hợp từ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Theo cách phân loại này, số lượng DNNVV chiếm 97% tổng số doanh nghiệp có Việt Nam Trung bình năm DNNVV tạo thêm khoảng nửa triệu lao động mới, sử dụng tới 51% lao động xã hội đóng góp 40% GDP cho kinh tế 1.1.2 Đặc điểm DNNVV Một là, dễ khởi nghiệp: Do vốn ít, lao động khơng đòi hỏi chun mơn cao; với đặc tính chu kỳ sản phẩm ngắn nên doanh nghiệp sử dụng vốn tự có vay mượn bạn bè, tổ chức tín dụng Hơn nữa, quy trình tổ chức quản lý DNNVV gọn nhẹ, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn nội doanh nghiệp dễ dàng bàn bạc, thống hành động Vì vậy, DNNVV dễ dàng khởi hoạt động nhạy bén theo chế thị trường Có máy tổ chức sản xuất quản lý gọn nhẹ, hiệu Các định quản lý đưa thực thiện nhanh chóng, khơng ách tắc tránh phiền hà nên tiết kiệm tối đa chi phí quản lý DN DNNVV có vốn ban đầu xảy rủi ro nên tạo nhiều khả đầu tư cá nhân thành phần kinh tế Hiện Việt Nam, chủ thể có ý tưởng SXKD cộng với số vốn, số lao động định mặt khơng lớn khởi DN Hai là, DNNVV có tính linh hoạt, động cao, dễ thích ứng với biến động thị trường Do quy mô không lớn, nên DNNVV động dễ thích ứng với thay đổi nhanh chóng thị trường Trong số trường hợp, DNNVV động thích ứng nhanh với biến động chế, sách quản lý kinh tế nhà nước Trong thương mại, nhờ tính linh hoạt, dễ tham gia thị trường, dễ rút lui khỏi thị trường điều kiện kinh doanh không thuận lợi, nên DNNVV dễ dàng tìm kiếm lợi nhuận từ "ngách” thị trường, đặc biệt giai đoạn chuyển đổi kinh tế Ba là, DNNVV có số lợi tương đối lãi suất đầu tư thấp nhờ phát huy nguồn lực đầu vào chỗ lao động, tài nguyên hay nguồn vốn, khai thác phát huy ngành nghề truyền thống địa phương Thực tế Việt Nam có nhiều DN bước trưởng thành, lớn mạnh nhờ khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống hộ gia đình, dòng họ, làng nghề nông thôn Việt Nam Bốn là, DNNVV có số lợi việc theo sát nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, qua sáng tạo nhiều loại sản phẩm hàng hố dịch vụ mới, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng khách hàng Về khía cạnh này, nói DNNVV có số lợi việc định hướng làm xuất nhiều nhu cầu từ phía người tiêu dùng Bên cạnh ưu DNNVV có đặc điểm yếu cần giúp đỡ vủa Nhà nước, tổ chức xã hội: Thứ nhất, hầu hết DNNVV có quy mơ nhỏ, hoạt động phân tán, thiếu nguồn lực để tiến hành dự án đầu tư lớn; khả mở rộng thị trường đầu ra, đặc biệt thị trường quốc tế có nhiều hạn chế; nhiều doanh nghiệp thiếu tính chiến lược khơng có kế hoạch dài hạn Thứ hai, liên kết, hợp tác DNNVV liên kết hợp tác theo hiệp hội ngành hàng, theo địa bàn không bền vững Thứ ba, thiết bị - công nghệ DNNVV thường mức trung bình, khơng đủ tài cho việc nghiên cứu triển khai hay tiếp nhận công nghệ tiên tiến, suất tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu cao 1.1.3 Vai trò DNNVV phát triển kinh tế xã hội 1.1.3.1 Đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hiện nay, hầu giới, đặc biệt nước phát triển, DNNVV chiếm tỷ trọng cao, đóng vai trò quan trọng kinh tế Tốc độ gia tăng số lượng DNNVV nhanh so với loại hình DN khác Các DNNVV hoạt động phổ biến tất ngành CN, TM, DV, từ công nghiệp thủ công truyền thống đến ngành công nghiệp kỹ thuật cao, tạo khả gia công, thầu phụ cho doanh nghiệp lớn Sự phát triển có hiệu quả, nguồn vốn quay vòng nhanh DNNVV góp phần nâng cao tích luỹ tài sản nước DN tạo khối lượng hàng hoá dịch vụ lớn hơn, phong phú hơn, chất lượng tốt hơn, thay nhiều mặt hàng phải nhập khẩu, góp phần quan trọng cải thiện nâng cao mức tiêu dùng nước tăng xuất khẩu, yếu tố giữ cho kinh tế ổn định phát triển Vì vậy, DN góp phần quan trọng vào gia tăng thu nhập quốc dân nước giới, bình quân chiếm khoảng 50% GDP nước Riêng Việt Nam, năm qua, năm DNNVV đóng góp khoảng 25% GDP nước 1.1.3.2 Gia tăng tính động kinh tế DNNVV nhân tố tạo nên động kinh tế chế thị trường Do số lượng DNNVV tăng lên nhanh, làm gia tăng số lượng, chủng loại hàng hoá, dịch vụ làm tăng tính cạnh tranh kinh tế Chính cạnh tranh DN việc tìm kiếm thị trường, mẫu mã sản phẩm, giá hàng hóa… mà kinh tế ngày trở nên động Với quy mô nhỏ vừa, thành lập phân tán hầu khắp địa phương, , DNNVV có khả tận dụng tiềm lao động, nguyên vật liệu sẵn có địa phương, sử dụng sản phẩm phụ phế liệu, phế phẩm DN lớn Lợi quy mô nhỏ động, linh hoạt, sáng tạo kinh doanh với nhiều hình thức, có nhiều khả thay đổi mặt hàng, chuyển hướng sản xuất, đổi công nghệ, kết hợp chun mơn hố đa dạng hố mềm dẻo, đáp ứng kịp thời đòi hỏi kinh tế thị trường Nên DNNVV lực lượng chủ yếu đảm bảo lưu thơng hàng hố xã hội có vai trò quan trọng việc góp phần làm tăng tính động kinh tế Phân bố rộng, yêu cầu vốn ban đầu không nhiều, nên DNNVV linh hoạt việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tầng lớp dân cư…Chính vậy, DNNVV coi phương tiện có hiệu linh hoạt việc huy động, sử dụng khoản tiền nhàn rỗi dân cư biến thành khoản vốn đầu tư quan trọng kinh tế 1.1.3.3 Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Sự phát triển DNNVV tạo nên ngành công nghiệp dịch vụ phụ trợ quan trọng, DNNVV thường chun mơn hóa vào sản xuất vài chi tiết dùng để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh Đặc biệt, khu vực nông thôn, phát triển DNNVV không làm cho cơng nghiệp phát triển mạnh, mà thúc đẩy phát triển ngành thương mại, dịch vụ DNNVV cầu nối công nghiệp đại với tiểu thủ công nghiệp nông nghiệp phi tập trung, làm sở tiền đề cho phát triển cơng nghiệp đại Do đó, DNNVV đóng vai trò quan trọng việc làm thay đổi đa dạng hố cấu cơng nghiệp, thúc đẩy nhanh q trình chuyển dịch cấu kinh tế, góp phần làm cho tỷ trọng lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản ngày thu hẹp, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ ngày tăng lên 1.1.3.4 Giải việc làm cho xã hội Số liệu thống kê cho thấy, nước phát triển số lượng DNNVV thường chiếm 2/3 tổng số DN nước, thu hút 2/3 lao động xã hội đóng góp từ 40-60% thu nhập quốc dân, chẳng hạn Mỹ DNNVV thu hút 78,5% lao động đóng góp 34% thu nhập quốc dân, Đức 75% lao động 45% thu nhập quốc dân Ở Việt Nam DNNVV góp phần tăng trưởng kinh tế (chiếm 51,7%), tạo việc làm thu nhập cho 88,5% lao động Phát triển DNNVV khu vực thành thị khu vực nông thôn biện pháp chủ yếu để tăng thu nhập, đa dạng hoá thu nhập tầng lớp nhân dân khắp vùng nước Sự lớn mạnh DNNVV góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp kinh tế DNNVV không tạo việc làm trực tiếp cho số lao động làm việc thường xuyên DN, mà tạo điều kiện để lao động ngồi DN có việc làm thông qua hoạt động cung ứng đầu vào, tiếp nhận đầu phục vụ SXKD Xét góc độ giải việc làm DNNVV ln đóng vai trò quan trọng DN lớn, đặc biệt thời kỳ suy thoái kinh tế Lịch sử phát triển, đổi cho thấy: Khi kinh tế suy thoái, DN lớn phải giảm lao động để giảm chi phí 10 Phụ lục số 3: Kết điều tra qua SPSS Oneway – THEO HÌNH THỨC SỞ HỮU Descriptives N q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum 3.00 1.000 577 52 5.48 15 2.80 862 223 2.32 3.28 57 81 2.88 3.00 2.88 4.00 825 894 827 1.000 109 365 092 577 2.66 2.06 2.69 1.52 3.10 3.94 3.06 6.48 5 15 3.20 775 200 2.77 3.63 57 81 3.46 2.83 3.38 3.00 908 753 888 1.000 120 307 099 577 3.22 2.04 3.19 52 3.70 3.62 3.58 5.48 2 5 15 3.40 828 214 2.94 3.86 57 81 3.44 3.33 3.41 3.00 887 516 848 1.000 117 211 094 577 3.20 2.79 3.22 52 3.67 3.88 3.59 5.48 5 15 3.40 632 163 3.05 3.75 57 81 3.72 3.50 3.62 3.00 818 837 799 1.000 108 342 089 577 3.50 2.62 3.44 52 3.94 4.38 3.79 5.48 5 15 3.53 743 192 3.12 3.94 57 81 3.53 3.33 3.49 868 516 823 115 211 091 3.30 2.79 3.31 3.76 3.88 3.68 5 96 q_6 q_7 q_8 q_9 q_10 q_11 q_12 hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan 3.67 577 333 2.23 5.10 15 3.60 632 163 3.25 3.95 57 81 3.53 3.00 3.51 3.67 758 894 744 577 100 365 083 333 3.33 2.06 3.34 2.23 3.73 3.94 3.67 5.10 2 5 15 3.73 594 153 3.40 4.06 57 81 3.51 3.50 3.56 3.33 539 548 548 577 071 224 061 333 3.37 2.93 3.43 1.90 3.65 4.07 3.68 4.77 3 4 15 3.73 594 153 3.40 4.06 57 81 3.58 3.50 3.59 3.33 596 548 587 577 079 224 065 333 3.42 2.93 3.46 1.90 3.74 4.07 3.72 4.77 3 5 15 3.40 737 190 2.99 3.81 57 81 3.16 3.00 3.20 3.33 902 894 858 577 119 365 095 333 2.92 2.06 3.01 1.90 3.40 3.94 3.39 4.77 5 15 3.27 594 153 2.94 3.60 57 81 3.12 3.00 3.15 3.33 965 894 882 1.155 128 365 098 667 2.87 2.06 2.95 46 3.38 3.94 3.34 6.20 2 5 15 3.33 488 126 3.06 3.60 57 81 3.25 3.00 3.25 3.33 689 894 681 577 091 365 076 333 3.06 2.06 3.10 1.90 3.43 3.94 3.40 4.77 2 4 4 15 3.20 676 175 2.83 3.57 97 q_13 q_14 q_15 q_16 q_17 q_18 cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total 57 81 3.21 3.00 3.20 3.00 796 000 732 000 105 000 081 000 3.00 3.00 3.04 3.00 3.42 3.00 3.36 3.00 3 4 15 3.20 676 175 2.83 3.57 57 81 3.07 3.00 3.09 2.67 728 000 674 577 096 000 075 333 2.88 3.00 2.94 1.23 3.26 3.00 3.24 4.10 2 4 15 2.87 743 192 2.46 3.28 57 81 2.70 2.83 2.74 2.67 865 408 803 577 115 167 089 333 2.47 2.40 2.56 1.23 2.93 3.26 2.92 4.10 2 4 15 2.47 743 192 2.06 2.88 57 81 2.39 2.67 2.43 3.00 774 516 741 000 102 211 082 000 2.18 2.12 2.27 3.00 2.59 3.21 2.60 3.00 4 15 2.87 640 165 2.51 3.22 57 81 2.91 2.83 2.90 2.67 830 408 752 577 110 167 084 333 2.69 2.40 2.74 1.23 3.13 3.26 3.07 4.10 2 2 5 15 3.60 507 131 3.32 3.88 57 81 3.44 3.83 3.47 2.33 824 753 776 577 109 307 086 333 3.22 3.04 3.30 90 3.66 4.62 3.64 3.77 5 15 2.93 594 153 2.60 3.26 57 81 2.93 3.50 2.95 728 548 705 096 224 078 2.74 2.93 2.79 3.12 4.07 3.11 4 98 q_19 q_20 q_21 q_22 q_23 q_24 q_25 hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan 2.33 577 333 90 3.77 15 2.80 1.207 312 2.13 3.47 57 81 2.56 3.00 2.63 2.67 1.086 1.414 1.112 577 144 577 124 333 2.27 1.52 2.38 1.23 2.85 4.48 2.88 4.10 1 5 15 3.47 915 236 2.96 3.97 57 81 3.47 4.00 3.48 3.00 947 632 923 000 125 258 103 000 3.22 3.34 3.28 3.00 3.72 4.66 3.69 3.00 3 5 15 3.80 561 145 3.49 4.11 57 81 3.54 3.67 3.58 3.00 1.053 1.366 986 1.000 140 558 110 577 3.26 2.23 3.36 52 3.82 5.10 3.80 5.48 1 5 15 3.27 1.100 284 2.66 3.88 57 81 3.25 4.17 3.31 3.00 1.154 753 1.125 1.000 153 307 125 577 2.94 3.38 3.06 52 3.55 4.96 3.56 5.48 5 15 3.47 743 192 3.06 3.88 57 81 3.56 3.33 3.51 3.33 982 1.506 976 577 130 615 108 333 3.30 1.75 3.29 1.90 3.82 4.91 3.72 4.77 1 5 15 3.67 976 252 3.13 4.21 57 81 3.77 3.50 3.72 4.33 732 837 778 577 097 342 086 333 3.58 2.62 3.54 2.90 3.97 4.38 3.89 5.77 2 5 15 4.07 704 182 3.68 4.46 99 q_26 q_27 q_28 q_29 q_30 cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total hop tac xa doanhnghieptu nhan cong ty TNHH cong ty co phan Total 57 81 4.11 4.17 4.11 4.33 795 753 758 1.155 105 307 084 667 3.89 3.38 3.94 1.46 4.32 4.96 4.28 7.20 3 5 5 15 3.80 941 243 3.28 4.32 57 81 4.11 4.33 4.07 3.67 838 816 863 577 111 333 096 333 3.88 3.48 3.88 2.23 4.33 5.19 4.26 5.10 3 5 15 4.00 535 138 3.70 4.30 57 81 3.95 4.50 3.99 3.00 742 548 698 000 098 224 078 000 3.75 3.93 3.83 3.00 4.14 5.07 4.14 3.00 5 15 3.07 594 153 2.74 3.40 57 81 3.00 3.83 3.07 3.33 845 753 803 577 112 307 089 333 2.78 3.04 2.90 1.90 3.22 4.62 3.25 4.77 3 5 15 3.73 799 206 3.29 4.18 57 81 3.58 4.50 3.67 4.00 1.085 548 1.012 1.000 144 224 112 577 3.29 3.93 3.44 1.52 3.87 5.07 3.89 6.48 5 5 15 3.53 516 133 3.25 3.82 57 81 3.53 3.17 3.52 734 408 691 097 167 077 3.33 2.74 3.37 3.72 3.60 3.67 5 100 ANOVA q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 q_7 q_8 q_9 q_10 q_11 Between Groups Within Groups Total Between Groups Sum of Squares 225 54.540 54.765 3.762 Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups 59.374 63.136 587 56.968 57.556 Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups 48.609 51.136 970 53.277 54.247 Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups 42.477 44.247 654 23.346 24.000 561 26.995 27.556 994 57.846 58.840 482 61.740 62.222 500 2.527 1.770 df Mean Square F 075 106 77 708 80 1.62 1.254 77 771 80 196 265 77 740 80 1.33 842 77 631 80 323 467 77 692 80 1.06 590 77 552 80 218 719 77 303 80 187 533 77 351 80 331 441 77 751 80 161 200 77 802 80 167 351 101 Sig .956 190 851 269 706 367 543 661 724 896 788 36.561 37.062 299 42.540 42.840 276 36.119 36.395 392 51.163 51.556 634 43.242 43.877 082 45.128 45.210 77 80 77 80 77 80 77 80 77 80 77 80 475 q_17 Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups 3.038 1.013 45.135 48.173 77 80 586 q_18 Within Groups Total Between Groups 2.983 994 Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups 36.819 39.802 1.787 97.102 98.889 77 80 77 80 478 3.612 1.204 Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups 64.611 68.222 1.855 75.874 77.728 77 80 77 80 839 4.956 1.652 Within Groups 96.328 77 1.251 q_12 q_13 q_14 q_15 q_16 q_19 q_20 q_21 q_22 102 100 180 552 909 092 196 469 899 131 197 664 898 211 377 562 770 027 047 586 987 1.72 168 2.08 110 596 472 1.261 1.43 618 627 985 1.32 702 239 599 274 101.284 1.145 75.102 76.247 934 47.535 48.469 198 45.802 46.000 1.787 57.768 59.556 80 77 80 77 80 77 80 77 80 q_27 Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups 1.979 660 37.009 38.988 77 80 481 q_28 Within Groups Total Between Groups 3.789 1.263 47.767 51.556 77 80 620 q_29 Within Groups Total Between Groups 5.005 1.668 76.995 82.000 77 80 1.000 q_30 Within Groups Total Between Groups 1.445 482 Within Groups Total 36.777 38.222 77 80 478 q_23 q_24 q_25 q_26 103 382 391 975 760 311 504 617 680 066 111 595 953 596 794 750 501 1.37 258 2.03 116 1.66 181 1.00 394 Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 q_7 q_8 nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.00 2.77 2.88 816 831 827 147 120 092 2.70 2.53 2.69 3.30 3.01 3.06 1 5 4.00 1.414 1.000 -8.71 16.71 31 48 81 3.90 3.02 3.38 870 699 888 156 101 099 3.58 2.82 3.19 4.22 3.22 3.58 1 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.23 3.52 3.41 956 772 848 172 111 094 2.88 3.30 3.22 3.58 3.74 3.59 1 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.68 3.58 3.62 979 679 799 176 098 089 3.32 3.39 3.44 4.04 3.78 3.79 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.45 3.52 3.49 1.060 652 823 190 094 091 3.06 3.33 3.31 3.84 3.71 3.68 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.68 3.40 3.51 832 676 744 149 098 083 3.37 3.20 3.34 3.98 3.59 3.67 2 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.48 3.60 3.56 508 574 548 091 083 061 3.30 3.44 3.43 3.67 3.77 3.68 2 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 3.58 620 111 3.35 3.81 104 q_9 q_10 q_11 q_12 q_13 q_14 q_15 q_16 thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san 48 81 3.60 3.59 574 587 083 065 3.44 3.46 3.77 3.72 2 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.29 3.13 3.20 1.006 761 858 181 110 095 2.92 2.90 3.01 3.66 3.35 3.39 1 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.32 3.02 3.15 979 812 882 176 117 098 2.96 2.79 2.95 3.68 3.26 3.34 1 5 3.00 1.414 1.000 -9.71 15.71 31 48 81 3.39 3.17 3.25 615 694 681 110 100 076 3.16 2.97 3.10 3.61 3.37 3.40 2 4 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.29 3.13 3.20 739 733 732 133 106 081 3.02 2.91 3.04 3.56 3.34 3.36 1 4 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 48 81 2.97 3.17 3.09 706 663 674 127 096 075 2.71 2.97 2.94 3.23 3.36 3.24 2 4 2.50 707 500 -3.85 8.85 31 48 81 2.45 2.94 2.74 723 810 803 130 117 089 2.19 2.70 2.56 2.72 3.17 2.92 1 4 2.50 707 500 -3.85 8.85 31 48 81 2.29 2.52 2.43 693 772 741 124 111 082 2.04 2.30 2.27 2.54 2.74 2.60 1 4 3.00 000 000 3.00 3.00 3 105 q_17 q_18 q_19 q_20 q_21 q_22 q_23 congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total 31 48 81 3.13 2.75 2.90 846 668 752 152 096 084 2.82 2.56 2.74 3.44 2.94 3.07 2 5 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 48 81 3.29 3.60 3.47 693 818 776 124 118 086 3.04 3.37 3.30 3.54 3.84 3.64 5 2.50 707 500 -3.85 8.85 31 48 81 2.77 3.08 2.95 805 613 705 145 088 078 2.48 2.91 2.79 3.07 3.26 3.11 4 2.50 707 500 -3.85 8.85 31 48 81 2.48 2.73 2.63 996 1.198 1.112 179 173 124 2.12 2.38 2.38 2.85 3.08 2.88 1 5 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 48 81 3.29 3.63 3.48 902 937 923 162 135 103 2.96 3.35 3.28 3.62 3.90 3.69 1 5 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 48 81 3.39 3.73 3.58 1.022 962 986 184 139 110 3.01 3.45 3.36 3.76 4.01 3.80 1 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 2.97 3.52 3.31 1.110 1.111 1.125 199 160 125 2.56 3.20 3.06 3.37 3.84 3.56 1 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.29 3.65 3.51 1.039 934 976 187 135 108 2.91 3.37 3.29 3.67 3.92 3.72 1 5 106 q_24 q_25 q_26 q_27 q_28 q_29 q_30 nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total nong lam nghiepvathuy san congnghiep - xay dung thuongmaiva dich vu Total 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 48 81 3.61 3.81 3.72 667 842 778 120 122 086 3.37 3.57 3.54 3.86 4.06 3.89 2 5 4.00 000 000 4.00 4.00 4 31 48 81 4.06 4.15 4.11 998 583 758 179 084 084 3.70 3.98 3.94 4.43 4.32 4.28 5 4.00 1.414 1.000 -8.71 16.71 31 48 81 3.94 4.17 4.07 1.031 724 863 185 105 096 3.56 3.96 3.88 4.31 4.38 4.26 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.84 4.10 3.99 735 660 698 132 095 078 3.57 3.91 3.83 4.11 4.30 4.14 5 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 48 81 3.06 3.08 3.07 929 739 803 167 107 089 2.72 2.87 2.90 3.41 3.30 3.25 5 3.00 000 000 3.00 3.00 3 31 48 81 3.65 3.71 3.67 1.018 1.031 1.012 183 149 112 3.27 3.41 3.44 4.02 4.01 3.89 1 5 3.50 707 500 -2.85 9.85 31 48 81 3.65 3.44 3.52 877 542 691 158 078 077 3.32 3.28 3.37 3.97 3.59 3.67 2 5 107 Oneway – THEO LĨNH VỰC KINH DOANH ANOVA q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 q_7 q_8 q_9 q_10 q_11 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.786 52.979 54.765 15.447 47.689 63.136 1.657 55.899 57.556 195 50.941 51.136 090 54.157 54.247 1.494 42.753 44.247 279 23.721 24.000 028 27.528 27.556 702 58.137 58.840 1.969 60.253 62.222 1.040 36.022 37.062 108 df Mean Square 893 78 679 80 7.723 78 611 80 829 78 717 80 097 78 653 80 045 78 694 80 747 78 548 80 139 78 304 80 014 78 353 80 351 78 745 80 984 78 772 80 520 78 462 80 F 1.315 Sig .274 12.633 000 1.156 320 149 862 065 937 1.362 262 459 634 040 961 471 626 1.274 285 1.126 329 q_12 q_13 q_14 q_15 q_16 q_17 q_18 q_19 q_20 q_21 q_22 q_23 q_24 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups 702 42.137 42.840 761 35.634 36.395 4.566 46.990 51.556 1.010 42.866 43.877 2.726 42.484 45.210 2.307 45.866 48.173 2.216 37.586 39.802 1.168 97.721 98.889 2.585 65.637 68.222 2.894 74.834 77.728 5.837 95.447 101.284 2.381 73.866 76.247 1.802 46.667 109 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 351 540 650 525 380 457 832 439 2.283 602 3.789 027 505 550 919 403 1.363 545 2.502 088 1.153 588 1.961 148 1.108 482 2.300 107 584 1.253 466 629 1.293 842 1.536 222 1.447 959 1.508 228 2.919 1.224 2.385 099 1.190 947 1.257 290 901 598 1.506 228 q_25 q_26 q_27 q_28 q_29 q_30 Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total 48.469 150 45.850 46.000 1.018 58.538 59.556 1.815 37.173 38.988 018 51.538 51.556 987 81.013 82.000 813 37.409 38.222 110 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 78 80 075 588 127 880 509 750 678 511 907 477 1.904 156 009 661 014 987 493 1.039 475 624 406 480 848 432 ... trạng phát triển DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình Chương Một số giải pháp nhằm phát triển DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT... độ phát triển bình quân (%, lần) = n 1 yn y1 (3) 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA MỘT SỐ HUYỆN Ở CÁC TỈNH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển DNNVV địa bàn huyện. .. lượng DNNVV địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình có phát triển mức độ trung bình, tổng số DNNVV địa bàn huyện loại hình DN cơng ty TNHH có phát triển nhanh góp phần khơng nhỏ vào ổn định,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình , Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan