Thư viện đề 2020 đề số 24 thi thử THPT 2020 nguyễn khuyến lần 5

4 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

SỞ GD-ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN Mơn thi: Hóa Học 40 câu TN-thời gian làm 50 phút Họ tên:………………………………………………… SBD:………………………………… Câu Dung dịch sau tác dụng với kim loại Cu? A HCl B HNO3 loãng C H2SO4 loãng D KOH Câu Etyl fomat có mùi thơm, khơng độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm Công thức phân tử etyl fomat A C2H4O2 B C3H6O2 C C3H4O2 D C4H8O2 Câu Cho biết số hiệu nguyên tử Al Z=13 Vị trí Al bảng tuần hồn A chu kì 3, nhóm IIIA B chu kì 3, nhóm IA C chu kì 2, nhóm IIIA D chu kì 3, nhóm IIIB Câu Đốt cháy hoàn toàn chất hữu sau thu sản phẩm có chứa N2? A Xenlulozơ B Protein C Chất béo D Tinh bột Câu Kim loại X có nhiệt độ nóng chảy thấp sử dụng nhiệt kế, áp kế số thiết bị khác Ở điều kiện thường, X chất lỏng Kim loại X A W B Cr C Hg D Pb Câu Chất có khả tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) A alanin B trimetylamin C metyl acrylat D saccarozơ Câu Kim loại sau tan hết nước dư nhiệt độ thường tạo dung dịch? A Na B Fe C Mg D Al Câu Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A Tristearin B Metyl axetat C Metyl fomat D Benzyl axetat Câu Kim loại phản ứng với dung dịch FeSO4 A Cu B Pb C Mg D Ni Câu 10 Trong máu người bình thường có nồng độ chất X không đổi 0,1% Nếu lượng X màu giảm người mắc bệnh suy nhược Ngược lại lượng X máu tăng lên người mắc bệnh tiểu đường Chất X A Glucozơ B Tristearin C Saccarozơ D Glyxin Câu 11 Trong dung dịch, C2H5NH2 không phản ứng với chất sau đây? A HCl B CH3COOH C NaOH D FeCl3 Câu 12 Dãy gồm ion kim loại có tính oxi hóa giảm dần A Fe3+, Fe2+, Cu2+ B Cu2+, Fe3+, Fe2+ C Fe3+, Cu2+, Fe2+ D Fe2+, Cu2+, Fe3+ C C6H7N D C3H9N Câu 13 Alanin có cơng thức phân tử là: A C3H7O2N B C2H5O2N Câu 14 Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng A Al, Mg, Cu B Zn, Mg, Ag C Mg, Zn, Fe D Al, Fe, Ag Câu 15 Chất khơng có phản ứng thủy phân A Gly-Gly B Tripanmitin C Fructozơ Saccarozơ D Câu 16 Loại hợp chất sau có phản ứng màu biure? A Cacbohiđrat B Chất béo C Axit cacboxylic D Polipeptit Câu 17 Trong kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại có tính khử mạnh A Cu B Mg C Fe D Al Câu 18 Đốt cháy hoàn toàn a gam glucozơ cần dùng 2,688 lít O2 (đkc) Mặt khác cho a gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu khối lượng Ag A 4,32 B 2,16 C 3,24 D 8,64 Câu 19 Thủy tinh hữu (hay thủy tinh plexiglas) vật liệu quan trong, sử dụng làm kính máy bay, kính ơtơ, kính chống đạn,….Thủy tinh hữu tổng hợp từ phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH2=CH-COO-C2H5 B CH2=CH(CH3)-COO-CH3 C CH3-COO-CH=CH2 D CH2=CH-CN Câu 20 Kết luận sau không đúng? A Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên B Cao su loại vật liệu polime có tính đàn hồi C Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp D Tơ nitron thuộc loại polime bán tổng hợp Câu 21 Ngâm lượng dư bột kẽm vào dung dịch 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn có khối lượng tăng m gam so với khối lượng bột kẽm ban đầu Giá trị m A 0,430 B 1,510 C 0,755 D 3,020 Câu 22 Hòa tan hồn tồn 3,9 gam hỗn hợp (X) gồm Mg Al vào lượng vừa đủ dung dịch HCl, sau phản ứng thu 4,48 lít H2 (đktc) dung dịch X Khối lượng Al có hỗn hợp (X) là: A 2,7 gam B 1,2 gam C 1,35 gam D 0,81 gam Câu 23 Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat Thủy phân hoàn toàn X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M KOH 1,5M, đun nóng, sau phản ứng hồn toàn thu m gam hỗn hợp muối 25 gam hỗn hợp ancol Giá trị m là: A 43,8 B 42,4 C 40,6 D 39,5 Câu 24 Ứng với cơng thức phân tử C5H13N có amin bậc một, mạch cacbon không phân nhánh, đồng phân cấu tạo nhau? A B C D Câu 25 Cho m gam Fe phản ứng hồn tồn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu 3,36 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 2,8 B 5,6 C 11,2 D 8,4 Câu 26 Thủy phân este X mạch hở có cơng thức phân tử C5H8O2 mơi trường kiềm thu hỗn hợp sản phẩm chứa hai chất có khả tham gia phản ứng tráng bạc Số chất X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 27 Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu 34,0 gam muối Công thức phân tử hai amin A C3H9N C4H11N B C3H7N C4H9N C CH5N C2H7N D C2H7N C3H9N Câu 28 Thủy phân khơng hồn toàn peptit Y mạch hở, thu hỗn hợp sản phẩm có chứa đipeptit Gly-Gly Ala-Ala Để thủy phân hoàn toàn mol Y cần mol NaOH, thu muối nước Số công thức cấu tạo phù hợp Y A B C D Câu 29 Cho 6,8 gam phenyl axetat tác dụng với 125 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu m gam rắn, giá trị m A 5,1 B 9,9 C 11,3 D 10,9 Câu 30 Cho chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam A B C D Câu 31 Thủy phân 2,61 gam đipeptit X (tạo α-amino axit chứa nhóm –COOH nhóm NH2 phân tử) dung dịch NaOH dư, thu 3,54 gam muối Đipeptit X A Gly-Ala B Gly-Val C Ala-Val D Ala-Ala Câu 32 Cho chất sau: ClH3N-CH2-COOH; HCOONH3CH3; C6H5NH3Cl; CH3-OOC-COOC2H5; CH3COO-C6H5 (C6H5- gốc phenyl); H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu dung dịch chứa hai muối là: A B C D Câu 33 Cho nhận xét sau đây:(a) Trong phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°), glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa (b) Tơ nilon-6,6 gọi poli peptit (c) Đốt cháy este no, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (d) Chất béo dùng sản xuất số thực phẩm mì sợi, đồ hộp (e) Trong phân tử α-amino axit có nhóm amino (g) Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân Số nhận xét A B C D Câu 34 Hợp chất X, mạch hở có cơng thức phân tử C6H8O4 Cho 14,4 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH vừa đủ, thu dung dịch Y chứa hai muối Z, T (MZ < MT) 5,8 gam ancol đơn chức R Khối lượng muối T có Y A 8,4 B 11,4 C 9,8 D 19,8 Câu 35 Cho phản ứng sau theo tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 + 2H2O Biết X có cơng thức phân tử C5H14O4N2; X1 X2 hai muối natri hai axit cacboxylic đơn chức dãy đồng đẳng (MX1 < MX2); X3 amin bậc Cho phát biểu sau: (a) X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện (b) X1 có phản ứng tráng gương (c) X2 X3 có số nguyên tử cacbon (d) X muối aminoaxit với amin bậc Số phát biểu A B C D Câu 36 Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hỗn hợp (X) gồm Mg, Al, Zn khí oxi (dư) thu m gam hỗn hợp (Y) gồm oxit Hòa tan hồn tồn m gam (Y) dung dịch HCl (vừa đủ) thu 4,8 gam hỗn hợp muối Mặt khác hòa tan hồn tồn 1,605 gam (X) dung dịch HNO3 lỗng, dư thu V lít khí NO (đkc, sản phẩm khử N+5) Giá trị V A 0,896 B 0,448 C 0,672 D 1,344 Câu 37 X amino axit, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl thu dung dịch Y Cho Y tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu 23,55 gam muối Mặt khác, lấy 0,05 mol X cho tác dụng với 0,15 mol NaOH thu dung dịch Z Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu m gam muối Giá trị m A 136,650 B 8,475 C 11,775 D 17,25 Câu 38 Đốt cháy hoàn toàn (m + 4,32) gam triglixerit X cần dùng 3,1 mol O2, thu H2O 2,2 mol CO2 Mặt khác, lượng X tác dụng tối đa với 0,08 mol H2 (Ni, t°C) Nếu cho (m + 0,03) gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu glixerol a gam muối Giá trị a A 31,01 B 32,69 C 33,07 D 31,15 Câu 39 Hỗn hợp A gồm muối X (CxHyO3N2) peptit Y (được tạo nên từ α-aminoaxit no, mạch hở phân tử có nhóm NH2 nhóm COOH) Cho 55,2 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm hai amin có tỉ khối so với H2 19 dung dịch E chứa muối Cô cạn dung dịch E thu hỗn hợp muối F Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối F thu H2O, N2, Na2CO3 1,8 mol CO2 Số nguyên tử H có peptit Y A 20 B 38 C 22 D 56 Câu 40 Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (X, Y đơn chức, MX < MY Z hai chức) Thủy phân 23,36 gam T dung dịch NaOH (vừa đủ), thu 18,32 gam hỗn hợp E gồm muối axit cacboxylic no 15,44 gam hỗn hợp F gồm ba ancol có số cacbon (có khối lượng phân tử khác nhau) Mặt khác, đốt cháy 23,36 gam T cần dùng 29,12 lít O2 (đktc) đốt cháy 15,44 gam F cần dùng 25,312 lít O2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu khối lượng mZ - mX có giá trị gần A 15,4 B 13,3 C 14,4 D 16,3 ĐÁP ÁN 1.B 6.C 11.C 16.D 21.D 26.D 31.B 36.C 2.B 7.A 12.C 17.B 22.A 27.D 32.B 37.D 3.A 8.A 13.A 18.A 23.A 28.D 33.B 38.B 4.B 9.C 14.C 19.B 24.D 29.D 34.B 39.B 5.C 10.A 15.C 20.D 25.B 30.B 35.A 40.A ... thu 23 ,55 gam muối Mặt khác, lấy 0, 05 mol X cho tác dụng với 0, 15 mol NaOH thu dung dịch Z Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu m gam muối Giá trị m A 136, 650 B 8,4 75 C 11,7 75 D 17, 25 Câu 38... dịch NaOH dư, thu 3 ,54 gam muối Đipeptit X A Gly-Ala B Gly-Val C Ala-Val D Ala-Ala Câu 32 Cho chất sau: ClH3N-CH2-COOH; HCOONH3CH3; C6H5NH3Cl; CH3-OOC-COOC2H5; CH3COO-C6H5 (C6H5- gốc phenyl); H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH... muối 25 gam hỗn hợp ancol Giá trị m là: A 43,8 B 42,4 C 40,6 D 39 ,5 Câu 24 Ứng với công thức phân tử C5H13N có amin bậc một, mạch cacbon không phân nhánh, đồng phân cấu tạo nhau? A B C D Câu 25 Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Thư viện đề 2020 đề số 24 thi thử THPT 2020 nguyễn khuyến lần 5 , Thư viện đề 2020 đề số 24 thi thử THPT 2020 nguyễn khuyến lần 5

Từ khóa liên quan