ĐỀ ôn tập lý THUYẾT hóa học

4 137 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

- ĐỀ ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC – LẦN ĐỀ CHÍNH THỨC NHĨM HỌC LÝ THUYẾT ONLINE (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm 25 phút (không kể thời gian phát đề) QUÉT CODE ĐỂ NHẬN THÊM ĐÁP ÁN VÀ CẬP NHẬT THÊM TÀI LIỆU => MOD: CAO PHÚC HẬU Mã đề thi: 105 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Zn = 65; Cu = 64; Ag = 108 Câu 1: Thủy ph}n ho|n to|n tinh bột, thu monosaccarit A Hiđro hóa A thu chất hữu B Hai chất A, B l|: A Glucozơ, sobitol B Saccarozơ, glucozơ C Glucozơ, axit gluconic D Fructozơ, sobitol Câu 2: Cho c{c chất sau: glyxin, phenol, anilin, etylamin, axit glutamic Số chất dãy t{c dụng với dung dịch HCl loãng l|: A B C D Câu 3: Cho dãy c{c chất sau: etilen, axetanđehit, glucozơ, saccarozơ, C3H4O2 (este, mạch hở) Số chất dãy có phản ứng tr{ng gương l| A B C D Câu 4: Ancol v| amin n|o sau đ}y có bậc? A Propan-2-ol propyl-2-amin B Propan-1-ol v| đimetylamin C Propan-1-ol trimetylamin D Propan-2-ol v| đimetylamin Câu 5: Cho dãy c{c chất sau: CH3COOH3NCH3, H2NCH2COONa, H2NCH2CONHCH2-COOH, ClH3NCH2COOH, saccarozơ v| glyxin Số chất vừa t{c dụng với NaOH, vừa t{c dụng với dung dịch HCl l|: A B C D Câu 6: Amin n|o sau đ}y không tồn thể khí điều kiện thường? A Etylamin B Metylamin C Anilin D Trimetylamin Câu 7: Số đồng ph}n cấu tạo este có cơng thức ph}n tử C4H8O2 là: A B C D Câu 8: Trong ph}n tử cacbohiđrat ln có: A nhóm chức axit B nhóm chức ancol C nhóm chức este D nhóm chức anđehit Câu 9: Đun nóng hỗn hợp gồm alanin v| valin thu tetrapeptit mạch hở tỉ lệ gốc alanin v| valin l| : Số tetrapeptit tạo th|nh l|: A B C D Câu 10: X v| Y l| hai đồng ph}n có CTĐGN trùng với CTPT, th|nh phần chứa 44,44% oxi theo khối lượng Đốt ch{y ho|n to|n X v| Y thu khí CO2 v| H2O có tỉ lệ thể tích tương ứng l| : (đo điều kiện nhiệt độ, {p suất) A, C, D, E l| hợp chất hữu kh{c Cho biết quan hệ c{c chất n|y biểu diễn theo sơ đồ sau: (1) X + AgNO3 + NH3 + H2O  A + Ag + B (2) Y + NaOH  C + D (3) A + NaOH (dư)  C3H2O4Na2 + NH3 + H2O (4) C + AgNO3 + NH3 + H2O  E + Ag + B (5) D + AgNO3 + NH3 + H2O  F + Ag + B (6) D + NaOH  Na2CO3 + H2 Chất A, C, F l|: A CH2(CHO)2, HCOONa, (NH4)2CO3 B CH2(COONH4)2, CH3CHO, Na(NH4)CO3 C HCOOCH=CH2, HCOONa, (NH4)2CO3 D CH2(CHO)2, CH3CHO, Na(NH4)CO3 Câu 11: Cho c{c bước thí nghiệm sau: (1) Nhỏ v|i giọt anilin v|o ống nghiệm chứa 10 ml nước cất, lắc đều, sau để yên (2) Nhỏ tiếp dung dịch HCl đặc v|o ống nghiệm (3) Cho tiếp dung dịch NaOH lỗng (dùng dư), đun nóng Nhận định n|o sau đ}y l| sai? A Kết thúc bước (1), nhúng quỳ tím v|o thấy quỳ tím khơng đổi m|u B Ở bước (2) anilin tan dần C Kết thúc bước (3), thu dung dịch suốt D Ở bước (1), anilin khơng tan, tạo vẩn đục v| lắng xuống đ{y Câu 12: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Đipeptit Val-Lys có phản ứng m|u biure (2) Dung dịch axit glutamic l|m đổi m|u quỳ tím th|nh xanh (3) Etyl fomat v| glucozơ có cơng thức đơn giản (4) Phenylamin có lực bazơ mạnh amoniac (5) Saccarozơ có phản ứng thủy ph}n môi trường axit (6) Vinyl axetat l|m m|u dung dịch brom Số ph{t biểu là: A B C D Câu 13: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm ph}n tích định tính cacbon v| hiđro: Cho c{c ph{t biểu sau thí nghiệm trên: (1) Bông tẩm CuSO4 khan dùng để nhận biết H2O (2) Ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi bị đục (3) Nên lắp ống nghiệm chứa C6H12O6 v| CuO miệng hướng lên (4) Có thể thay glucozơ (C6H12O6) saccarozơ (5) Khi th{o dụng cụ, nên th{o vòi dẫn khỏi nước vôi tắt đèn cồn (6) Có thể thay dung dịch Ca(OH)2 dung dịch NaOH Số ph{t biểu là: A B C D Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (1) n-pentan  A + B D + E (2) A + Cl2  CH3-CHCl-CH3 + F (3) CH3COONa + NaOH  D + G (4) D + Cl2  L + F (5) CH3-CHCl-CH3 + L + Na  M + NaCl C{c chất A, B, D, E v| M có cấu tạo l|: A CH3-CH3, CH(CH3)3, CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3 B CH3-CH2-CH3, CH4, CH3-CH3, CH3-CH2-CH2-CH3, CH(CH3)3 C CH3-CH2-CH3, CH2=CH2, CH4, CH2=CH-CH2-CH3, CH(CH3)3 D CH4, CH3-CH2-CH2-CH3, CH3-CH2-CH3, CH3-CH3, CH(CH3)3 Câu 15: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Vinylaxetilen v| glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư (2) Phenol alanin tạo kết tủa với nước brom (3) Hiđro hóa ho|n to|n chất béo lỏng thu chất béo rắn (4) 1,0 mol Val-Val-Lys t{c dụng tối đa với dung dịch chứa 3,0 mol HCl (5) Dung dịch Lysin l|m quỳ tím hóa xanh (6) Thủy ph}n đến amilopectin thu hai loại monosaccarit Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 16: Sắp xếp trình tự thí nghiệm điều chế lượng nhỏ C2H2 v| thử tính chất cộng brom phòng thí nghiệm: (1) Rót nước v|o bình tam gi{c (2) Đặt ống nghiệm lên gi{, cho nước brom bão hòa vào (3) Lấy mẫu CaC2 cho vào bình tam giác khơ (4) Cho ống dẫn khí sục v|o ống nghiệm chứa nước brom (5) Chuẩn bị hóa chất v| dụng cụ cần thiết (6) Đậy nhanh ống nghiệm nút cao su có kèm ống dẫn khí A – – – – – B – – – – – C – – – – – D – – – – – Câu 17: Thực sơ đồ chuyển hóa sau (đúng tỉ lệ mol c{c chất): X (C4H7O4N)   H 2SO4 loang, t  T(H , t )  NaOH, t  P (C6H8O4)  Z    Y  1:2 1:1 1:2 0 Biết X mạch hở, ph}n nh{nh Điều nhận định n|o sau đ}y sai? A X không tồn đồng ph}n hình học B X có tính lưỡng tính C Trong X chứa hai nhóm hiđroxyl (-OH) D Chất Z có số nguyên tử cacbon số nguyên tử oxi Câu 18: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Có thể rửa ống nghiệm có dính anilin dung dịch NaOH (2) Dung dịch valin l|m quỳ tím chuyển m|u xanh (3) H2NCH2COONH3CH3 l| este glyxin (4) Alanin t{c dụng với dung dịch brom tạo kết tủa trắng (5) Dung dịch albumin t{c dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất m|u v|ng (6) Ở nhiệt độ thường, anilin l|m m|u nước brom, tạo kết tủa trắng Số ph{t biểu l|: A B C D Câu 19: Este X mạch hở có cơng thức ph}n tử C7H10O4 Từ X thực c{c phản ứng sau: (1) X + 2NaOH  X1 + X2 + X3 (2) X2 + H2  X3 (3) X1 + H2SO4  Y + Na2SO4 (4) 2Z + O2  2X2 Biết c{c phản ứng xảy theo tỉ lệ mol Ph{t biểu n|o sau đ}y l| sai? A Đun nóng X3 với H2SO4 đặc (1700C) thu chất Z B Trong Y có số nguyên tử cacbon số nguyên tử hiđro C X có mạch cacbon khơng ph}n nh{nh D X3 có nhiệt độ sơi cao X2 Câu 20: Cho c{c ph{t biểu sau: (1) Đốt ch{y este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (2) Trong hợp chất hữu thiết phải có cacbon v| hiđro (3) Những hợp chất hữu có th|nh phần nguyên tố giống nhau, th|nh phần ph}n tử hay nhiều nhóm CH2 l| đồng đẳng (4) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo Ag (5) Saccarozơ có cấu tạo mạch vòng Số ph{t biểu l|: A B C D XEM THÊM LÝ THUYẾT HÓA HỌC TẠI ... đẳng (4) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo Ag (5) Saccarozơ có cấu tạo mạch vòng Số ph{t biểu l|: A B C D XEM THÊM LÝ THUYẾT HÓA HỌC TẠI ... brom (5) Chuẩn bị hóa chất v| dụng cụ cần thiết (6) Đậy nhanh ống nghiệm nút cao su có kèm ống dẫn khí A – – – – – B – – – – – C – – – – – D – – – – – Câu 17: Thực sơ đồ chuyển hóa sau (đúng tỉ...  1:2 1:1 1:2 0 Biết X mạch hở, ph}n nh{nh Điều nhận định n|o sau đ}y sai? A X không tồn đồng ph}n hình học B X có tính lưỡng tính C Trong X chứa hai nhóm hiđroxyl (-OH) D Chất Z có số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn tập lý THUYẾT hóa học , ĐỀ ôn tập lý THUYẾT hóa học

Từ khóa liên quan