ĐỀ 17

3 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

Huỳnh Thanh – Liên hệ: 0968873079 https://www.facebook.com/xanh.co.5249349 CHUẨN BỊ CHO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA 2020 THI THỬ ONLINE LẦN 17 Chuyên đề: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Mã đề thi: CSH17 Sưu tầm biên soạn: Thầy Huỳnh Thanh Thời gian bắt đầu làm 21:30, thời gian nộp 22:00 Câu 1: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai xay cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ ruồi mắt đỏ: ruồi đực mắt đỏ: ruồi đực mắt trắng? A XaXa × XAY B XAXa× XaY C XAXa × XAY D XAXA × XaY Câu 2: Ở cừu kiểu gen HH quy đinh có sừng; hh: khơng sừng; Hh: đực có sừng cừu lại không sừng Đây tượng tính trạng A di truyền liên kết với giới tính B biểu phụ thuộc ngoại cảnh C di truyền theo dòng mẹ D biểu phụ thuộc giới tính Câu 3: Ở người, alen A quy định máu đông bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định máu khó đơng, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y; alen B quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen b quy định bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường Biết khơng có đột biến theo lí thuyết cặp vợ chồng sau có khả sinh trai mắc hai bệnh? A XAXabb × XAYBB B XAXABb × XaYBb A a A C X X Bb × X Ybb D XAXABB × XAYbb Câu 4: Trong số phát biểu sau, có phát biểu NST giới tính? I NST giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xoma II Trên NST giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường III Ở tất loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới IV Ở tất lồi động vật, cá thể có cặp NST giới tính XX, cá thể đực có cặp NST giới tính XY V Các gen vùng tương đồng NST X Y không tuân theo quy luật phân li A B C D Câu 5: Đặc điểm đặc điểm bệnh di truyền gen lặn liên kết với NST giới tính X người? A Người nữ khó biểu bệnh muốn biểu gen bệnh phải trạng thái đồng hợp B Bệnh có xu hướng dễ biểu nam gen lặn đột biến khơng có alen bình thường tương ứng Y át chế C Mẹ mang gen bệnh trạng thái dị hợp làm biểu bệnh nửa số trai D Bố mang gen bệnh truyền gen bệnh cho nửa số gái AB D d Câu 6: Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh có kiểu gen X X khơng xảy đột biến xảy ab hoán vị gen alen A alen a Theo lí thuyết, loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A ABXD, AbXd, aBXD, abXd ABXd, AbXD, aBXd, abXD B ABXD, AbXD, aBXd, abXd ABXd, AbXd, aBXD, abXD C ABXD, AbXd, aBXD, abXd ABXd, AbXd, aBXD, abXD D ABXD, AbXD, aBXd, abXd ABXd, AbXD, aBXd, abXD Câu 7: Ở ruồi giấm, cho F1 giao phối thu F2 có 25% ruồi đực mắt đỏ, cánh bình thường: 50% ruồi mắt đỏ, cánh bình thường: 25% ruồi đực mắt trắng, cánh xẻ Biết gen quy định tính trạng Nếu quy ước cặp alen (Aa, Bb) kiểu gen ruồi giấm đời F1và qui luật di truyền chi phối cặp tính trạng A XAB Xab  XAB Y , quy luật di truyền liên kết với giới tính liên kết hoàn toàn Luyện thi Y-Dược TP HCM Trang 1/3 Huỳnh Thanh – Liên hệ: 0968873079 https://www.facebook.com/xanh.co.5249349 B XAb XaB  Xab Y , quy luật di truyền liên kết với giới tính có hốn vị gen C AaXBXb x AaXBY, quy luật di truyền liên kết với giới tính D AaBb x AaBb, quy luật phân ly độc lập Câu 8: Cho ruồi giấm mắt đỏ chủng giao phối với ruồi giấm mắt trắng chủng F1 đồng loạt mắt đỏ Cho đực F1 lai phân tích, thu Fa có 50% ruồi đực mắt trắng; 25% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng Biết không xảy đột biến Kiểu gen thể F1 là? A Đực F1 có kiểu gen XAY Bb, F1 có kiểu gen XAXa Bb B Cái F1 có kiểu gen XAY Bb, đực F1 có kiểu gen XAXa Bb C Đực F1 có kiểu gen XAY Bb, F1 có kiểu gen XAXa Bb D Cái F1 có kiểu gen XAY Bb, đực F1 có kiểu gen XAXa Bb Câu 9: Ở lồi trùng, đực: XY, cái: XX Khi cho P chủng đực cánh đen lai với cánh đốm thu F1 toàn cánh đen Cho F1 giao phối với nhau, F2 có tỉ lệ cánh đen : cánh đốm cánh đốm tồn Biết tính trạng gen qui định, gen A qui định cánh đen trội hoàn toàn so với gen a qui định cánh đốm Có giải thích sau có nội dung đúng? I Gen qui định màu sắc cánh nằm NST giới tính II Kiểu gen P XaXa III Kiểu gen đực F1 XaY IV Tỉ lệ kiểu gen F2 : : : A B C D Câu 10: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hồn tồn Tần số hốn vị gen A a AB D d Ab D 20% Xét phép lai X X  X Y , theo lý thuyết kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỉ lệ ab ab %? A 2,5% B 22,5% C 38,25% D 3,75% Câu 11: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Nếu khơng xảy đột biến ruồi đực có kiểu gen khác gen xét giảm phân tạo tối đa loại tinh trùng? A 16 B.192 C 24 D 128 Câu 12: Tính trạng lơng vằn khơng vằn nòi gà cặp alen A, a quy định; F1 đồng loạt kiểu hình; F2 có 50% gà trống lông vằn : 25% gà mái lông vằn : 25% gà mái lông không vằn Trong số phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Tính trạng lơng vằn trội so với lông không vằn II Bố mẹ có vai trò ngang việc truyền tính trạng cho III Cặp NST giới tính gà mái XX, gà trống XY IV Cho cá thể F2 lai ngẫu nhiên với nhau, thu F3 có tỷ lệ phân li kiểu hình: 13 lơng vằn : lông không vằn A B C D Câu 13: Ở ruồi giấm, hai gen B V nằm cặp NST tương đồng B quy định thân xám trội hồn toàn so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ Các cá thể F1 giao phối tự thu F2 Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 12,5% B 25% C 1,25% D 2,5% Câu 14: Ở loài sinh vật lưỡng bội, xét hai gen (I II) nằm NST giới tính X vùng khơng tương đồng Biết có tối đa 288 phép lai tạo thành quần thể Tổng số alen gen A B C D 16 Ab d AB D d Câu 15: Ở ruồi giấm, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai : XE Y  Xe Xe aB ab tạo F1 Trong kết luận sau có kết luận đúng? Luyện thi Y-Dược TP HCM Trang 2/3 Huỳnh Thanh – Liên hệ: 0968873079 https://www.facebook.com/xanh.co.5249349 I Đời F1 có số loại kiểu gen tối đa 40 II Số cá thể mang tính trạng trội F1 chiếm 12,5% III Số cá thể đực mang tính trạng lặn F1 chiếm 6,25% IV Con F1 có loại kiểu hình A B C D Câu 16: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm AB D d nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Ở phép lai ruồi giấm X X với ruồi ab AB D giấm X Y cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 15% Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi ab F1 thân đen, cánh cụt, mắt đỏ A 10% B 15% C 2,5% D 7% Câu 17: Ở lồi thú, tính trạng màu sắc lông cặp gen A,a B,b quy định Khi có mặt alen trội khác cho lơng màu đỏ, có alen trội A B cho lơng hung, khơng có alen trội cho lơng vàng, cho phép lai (P) AaXBY × AaXBXb thu F1 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai P : : II Tất lông vàng III Trong cá thể lông màu đỏ F1, cá thể đực chiếm tỉ lệ 1/3 IV Trong thể lông F1, tỉ lệ cá thể đực 5/7 A B C D Câu 18: Cho đực (XY) có thân đen, mắt trắng giao phối với có thân xám, mắt đỏ F1 gồm 100% cá thể có thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối tự do, F2 có tỉ lệ 50% thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân đen, mắt trắng : 5% đực thân xám, mắt trắng : 5% đực thân đen, mắt đỏ Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định Có kết luận số kết luận đây? I Có kiểu gen quy định kiểu hình thân xám, mắt đỏ II Hai cặp tính trạng màu sắc thân màu mắt di truyền liên kết với III Hoán vị gen diễn hai giới đực IV Đã có hốn vị gen với tần số 10% A B C D Câu 19: Trong quần thể, xét gen: gen I có alen, gen II có alen, hai gen nằm nhiễm sắc thể thường số 1; gen III, IV, V có alen, hai gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có đoạn tương đồng Y, gen VI có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y khơng có alen X Số kiểu gen tối đa có quần thể A 14040 B 40014 C 7020 D 2340 Câu 20: Ở quần thể động vật, giới đực giới dị giao tử, xét locut gen: locut I có alen, locut II có alen locut nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; locut III có alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính Y Trong số phát biểu sau quần thể nói trên, có phát biểu khơng xác? I Có tối đa 45 kiểu gen locut xuất quần thể II Nếu quần thể giao phối ngẫu nhiên, tạo 504 kiểu giao phối khác quần thể III Nếu locut thứ III có đột biến gen tạo alen đa dạng kiểu gen tối đa quần thể tăng thêm 13,33% IV Việc xuất alen locut thứ III tạo đa dạng kiểu gen lớn so với việc xuất alen locut I A B C D -HẾT Luyện thi Y-Dược TP HCM Trang 3/3 ... 15% Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ruồi ab F1 thân đen, cánh cụt, mắt đỏ A 10% B 15% C 2,5% D 7% Câu 17: Ở lồi thú, tính trạng màu sắc lông cặp gen A,a B,b quy định Khi có mặt alen trội khác cho lơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 17 , ĐỀ 17