ĐÁP án bộ đề hữu cơ

224 66 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP MỤC LỤC ĐỀ SỐ 01: ÔN TẬP CÁC CÔNG THỨC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỀ SỐ 02: ƠN TẬP ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT VẬT LÝ, TÍNH CHẤT HĨA HỌC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỀ SỐ 03: ÔN TẬP ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ, TÊN GỌI 14 ĐỀ SỐ 04: LÝ THUYẾT PHENOL, ANCOL, 25 ĐỀ SỐ 05: LÝ THUYẾT ANĐEHIT, AXITCACBOXYLIC 35 ĐỀ SỐ 06: LÝ THUYẾT ESTE 44 ĐỀ SỐ 07:LÝ THUYẾT ESTE + CHẤT BÉO 46 ĐỀ SỐ 08: BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ ESTE 49 ĐỀ SỐ 09: ESTE + CHẤT BÉO NÂNG CAO 54 ĐỀ SỐ 10: CACBOHIĐRAT CƠ BẢN 60 ĐỀ SỐ 11: CACBOHIĐRAT NÂNG CAO 65 ĐỀ SỐ 12: LÝ THUYẾT AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT 71 ĐỀ SỐ 13: BÀI TẬP CƠ BẢN AMIN, AMINOAXIT VÀ PEPTIT 79 ĐỀ SỐ 14: AMIN, AMINOAXIT, PEPTIT, PROTEIN 88 ĐỀ SỐ 15 : BÀI TẬP POLIME 95 ĐỀ SỐ 16: ĐỀ ESTE 101 ĐỀ SỐ 17: ESTE 105 ĐỀ SỐ 18: ESTE + CACBOHIĐRAT 109 ĐỀ SỐ 19: ESTE + CACBOHIĐRAT 116 ĐỀ SỐ 20: ĐỀ ESTE – CACBONHIĐRAT (NÂNG CAO) 125 ĐỀ SỐ 21: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT + POLIME 136 ĐỀ SỐ 22: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT + POLIME 143 ĐỀ SỐ 23: ESTE + CACBOHIĐRAT 150 ĐỀ SỐ 24: ESTE + CACBOHIĐRAT 158 ĐỀ SỐ 25: ESTE + CACBOHIĐRAT 165 ĐỀ SỐ 26: ESTE + CACBOHIĐRAT 172 ĐỀ SỐ 27: ESTE + CACBOHIĐRAT 180 ĐỀ SỐ 28: ESTE + CACBOHIĐRAT 188 ĐỀ SỐ 29: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT + POLIME 196 ĐỀ SỐ 30: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT + POLIME 202 ĐỀ SỐ 31: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT + POLIME 210 ĐỀ SỐ 32: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT + POLIME 217 Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MÔN HÓA HỌC – TẬP ĐỀ SỐ 01 Ơn Tập Các Cơng Thức Về Hợp Chất Hữu Cơ Câu 1: Ankan hiđrocacbon no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n+2 (n ≥1) B CnH2n (n ≥2) C CnH2n-2 (n ≥2) D CnH2n-6 (n ≥6) Câu 2: Anken hiđrocacbon khơng no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n+2 (n ≥1) B CnH2n (n ≥2) C CnH2n-2 (n ≥2) D CnH2n-6 (n ≥6) Câu 3: Ankin hiđrocacbon khơng no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n+2 (n ≥1) B CnH2n (n ≥2) C CnH2n-2 (n ≥2) D CnH2n-6 (n ≥6) Câu 4: Công thức chung ankylbenzen là: A CnH2n+1C6H5 B CnH2n+6 với n ≥ C CxHy với x ≥ D CnH2n-6 với n ≥ Câu 5: Công thức tổng quát ancol : A R(OH)n B CnH2n + 2O C CnH2n + 2Ox D CnH2n + – 2a – x (OH)x Câu 6: Công thức công thức ancol no, mạch hở ? A R(OH)n B CnH2n + 2O C CnH2n + 2Ox D CnH2n + – x (OH)x Câu 7: Dãy đồng đẳng ancol etylic có cơng thức : A CnH2n + 2O B ROH C CnH2n + 1OH D Tất Câu 8: Công thức phân tử tổng quát anđehit mạch hở (n  1) xeton mạch hở (n  3) : A CnH2n +2-2a-2bOb B CnH2n-2O2 C CnH2n + 2-2bOb D CnH2nO2 Câu 9: Công thức tổng quát anđehit đơn chức, mạch hở có liên kết đơi C=C : A CnH2n+1CHO B CnH2nCHO C CnH2n-1CHO D CnH2n-3CHO Câu 10: Một anđehit có cơng thức tổng qt CnH2n + – 2a – m (CHO)m Các giá trị n, a, m xác định A n > 0, a  0, m  B n  0, a  0, m  C n > 0, a > 0, m > D n  0, a > 0, m  Câu 11: Hợp chất hữu mạch hở có cơng thức chung CnH2nO thuộc dãy đồng đẳng sau ? A Rượu no, đơn chức B Anđehit no, đơn chức C Xeton no, đơn chức D B C Câu 12: Công thức phân tử tổng quát axit cacboxylic mạch hở : A CnH2n +2-2a-2bO2b B CnH2n-2O2b C CnH2n + 2-2bO2b D CnH2nO2b Câu 13: Một axit cacboxylic có cơng thức tổng qt CnH2n + – 2a – m (COOH)m Các giá trị n, a, m xác định : A n > 0, a  0, m  B n  0, a  0, m  C n > 0, a > 0, m > D n  0, a > 0, m  Câu 14: Hợp chất hữu mạch hở có cơng thức chung CnH2nO2 thuộc dãy đồng đẳng sau ? A Rượu no, đơn chức B Anđehit no, hai chức C Xeton no, hai chức D Axit cacboxylic no, đơn chức Câu 15: Một axit có cơng thức chung CnH2n-2O4, loại axit sau ? A Axit đa chức chưa no B Axit no, chức C Axit đa chức no D Axit chưa no hai chức Câu 16: Axit không no, đơn chức, có liên kết đơi gốc hiđrocacbon có cơng thức phù hợp : A CnH2n+1-2kCOOH (n  2) B RCOOH C CnH2n-1COOH (n  2) D CnH2n+1COOH (n  1) Câu 17: Este mạch hở có cơng thức tổng qt : A CnH2n+2-2a-2bO2b B CnH2n - 2O2 C CnH2n + 2-2bO2b D CnH2nO2 Câu 18: Công thức tổng quát este tạo axit cacboxylic ancol : A CnH2nOz B RCOOR’ C CnH2n -2O2 D Rb(COO)abR’a Câu 19: Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức tổng qt : A CnH2nO2 (n  2) B CnH2n - 2O2 (n  2) C CnH2n + 2O2 (n  2) D CnH2nO (n  2) Câu 20: Este no, đơn chức, đơn vòng có cơng thức tổng qt : A CnH2nO2 (n  2) B CnH2n - 2O2 (n  2) C CnH2n + 2O2 (n  2) D CnH2nO (n  2) Câu 21: Công thức phân tử tổng quát este tạo ancol no, đơn chức axit cacboxylic khơng no, có liên kết đơi C=C, đơn chức : A CnH2nO2 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2n+1O2 Câu 22: Este tạo axit no đơn chức, mạch hở ancol no chức, mạch hở có cơng thức tổng qt : A CnH2n(OH)2-x(OCOCmH2m+1)x B CnH2n-4O4 C (CnH2n+1COO)2CmH2m D CnH2nO4 Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Câu 23: Công thức phân tử tổng quát este tạo ancol no, chức axit cacboxylic khơng no, có liên kết đơi C=C, đơn chức : A CnH2n-2O4 B CnH2n+2O2 C CnH2n-6O4 D CnH2n+1O2 Câu 24: Công thức phân tử tổng quát este tạo ancol no chức axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng axit benzoic : A CnH2n-18O4 B CnH2nO2 C CnH2n-6O4 D CnH2n-2O2 Câu 25: Trong nhận xét sau đây, nhận xét ? A Tất chất có cơng thức Cn(H2O)m cacbohiđrat B Tất cabohiđrat có cơng thức chung Cn(H2O)m C Đa số cacbohiđrat có cơng thức chung Cn(H2O)m D Phân tử cacbohiđrat có nguyên tử cacbon Câu 26: Công thức tổng quát amin mạch hở có dạng A CnH2n+3N B CnH2n+2+kNk C CnH2n+2-2a+kNk D CnH2n+1N Gọi a số liên kết  , liên kết  2H nên -2a Gọi k số Nito, nhóm –NH2 lại thừa 1H nên +k Câu 27: Công thức tổng quát amin no, mạch hở có dạng A CnH2n+3N B CnH2n+2+kNk C CnH2n+2-2a+kNk D CnH2n+1N Amin no khơng có liên kết  nên bỏ phần -2a Câu 28: Công thức tổng quát amin no, đơn chức, mạch hở có dạng A CnH2n+3N B CnH2n+2+kNk C CnH2n+2-2a+kNk D CnH2n+1N Amin no, đơn chức khơng có liên kết  có nhóm –NH2 nên số H 2n+2+1=2n+3 Câu 29: Công thức cấu tạo thu gọn xenlulozơ A [C6H5O2(OH)3]n B [C6H7O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H8O2(OH)3]n Câu 30: Cơng thức hóa học sau nước Svayde, dùng để hòa tan xenlulozơ trình sản xuất tơ nhân tạo ? A [Cu(NH3)4](OH)2 B [Zn(NH3)4](OH)2 C [Cu(NH3)4]OH D [Ag(NH3)4OH Câu 31: Trong nhận xét đây, nhận xét sai ? A Tất ankan có cơng thức phân tử CnH2n+2 B Tất chất có cơng thức phân tử CnH2n+2 ankan C Tất ankan có liên kết đơn phân tử D Tất chất có liên kết đơn phân tử ankan Câu 32: Chọn khái niệm anken : A Những hiđrocacbon có liên kết đôi phân tử anken B Những hiđrocacbon mạch hở, có liên kết đơi phân tử anken C Anken hiđrocacbon có liên kết ba phân tử D Anken hiđrocacbon mạch hở có liên kết ba phân tử Câu 33: Ankađien : A hiđrocacbon có liên kết đôi C=C phân tử B hiđrocacbon mạch hở, có liên kết đơi C=C phân tử C hiđrocacbon có cơng thức CnH2n-2 D hiđrocacbon, mạch hở có cơng thức CnH2n-2 Câu 34: Ankađien liên hợp : A ankađien có liên kết đơi C=C liền B ankađien có liên kết đơi C=C cách nối đơn C ankađien có liên kết đôi C=C cách liên kết đơn D ankađien có liên kết đơi C=C cách xa Câu 35: Ankylbenzen hiđrocacbon có chứa : A vòng benzen B gốc ankyl vòng benzen C gốc ankyl benzen D gốc ankyl vòng benzen Câu 36: Trong công thức sau đây, công thức chất béo ? A C3H5(OCOC4H9)3 B C3H5(COOC15H31)3 C C3H5(OOCC17H33)3 D C3H5(COOC17H33)3 Câu 37: Trong thành phần loại sơn có triglixerit trieste glixerol với axit linoleic C17H31COOH axit linolenic C17H29COOH Công thức cấu tạo có trieste : (1) (C17H31COO)2C3H5OOCC17H29 (2) C17H31COOC3H5(OOCC17H29)2 (3) (C17H31OOC)2C3H5OOCC17H29 (4) (C17H31OCO)2C3H5COOC17H29 Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Những cơng thức : A (1), (2), (3), (4) B (1), (2) C (1), (2), (4) D (2), (3), (4) Câu 38: Khi vòng benzen có sẵn nhóm -X, nhóm thứ hai ưu tiên vào vị trí o- p- Vậy -X nhóm ? A -CnH2n+1, -OH, -NH2 B -OCH3, -NH2, -NO2 C -CH3, -NH2, -COOH D -NO2, -COOH, -SO3H Câu 39: Công thức triolein : A (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]14COO)3C3H5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Bến Tre, năm 2015) Hướng dẫn giải Đáp án A Công thức triolein (C17 H33COO)3 C H5 Câu 40: Phân tử axit hữu có nguyên tử cacbon, nhóm chức, mạch hở chưa no có liên kết đơi mạch cacbon CTPT : A C5H6O4 B C5H8O4 C C5H10O4 D C5H4O4 ĐỀ SỐ 02: Ôn Tập Định Nghĩa, Tính Chất Vật Lý, Tính Chất Hóa Học Về Hợp Chất Hữu Cơ Câu 1: Hãy chọn phát biểu hoá học hữu số phát biểu sau: A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon B Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon, trừ cacbon(II) oxit, cacbon(IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua, C Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon, trừ cacbon(II) oxit, cacbon(IV) oxit D Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon trừ muối cacbonat Hướng dẫn: Phát biểu là: Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon, trừ cacbon(II) oxit, cacbon(IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua, Câu 2: Thành phần nguyên tố hợp chất hữu A thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đến halogen, S, P B gồm có C, H nguyên tố khác C bao gồm tất nguyên tố bảng tuần hồn D thường có C, H hay gặp O, N, sau đến halogen, S, P Hướng dẫn: Thành phần nguyên tố hợp chất hữu thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đến halogen, S, P Câu 3: Cặp hợp chất sau hợp chất hữu ? A CO2, CaCO3 B CH3Cl, C6H5Br C NaHCO3, NaCN D CO, CaC2 Hướng dẫn: Cặp hợp chất hợp chất hữu CO2, CaCO3 CH3Cl, C6H5Br Câu 4: Dãy chất sau hợp chất hữu ? A (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6 B C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N C CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl D NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4 HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl Dãy gồm chất hợp chất hữu C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N Câu 5: Cho chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3 Số hợp chất hữu chất ? A B C D Hướng dẫn: Số hợp chất hữu 4, bao gồm: HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Câu 6: Trong hợp chất sau: CH4; CHCl3; C2H7N; HCN; CH3COONa; C12H22O11; Al4C3; CH5NO3; CH8O3N2; CH2O3 Số chất hữu hữu A B C D Hướng dẫn: Số hợp chất hữu 8, bao gồm: CH4; CHCl3; C2H7N; CH3COONa; C12H22O11; CH5NO3; CH8O3N2; CH2O3 Câu 7: Cho dãy chất : CH4; C6H6; C6H5OH; C2H5ZnI; C2H5PH2 Nhận xét sau ? A Các chất dãy hiđrocacbon B Các chất dãy dẫn xuất hiđrocacbon C Các chất dãy hợp chất hữu D Có chất vô hữu hợp chất cacbon Hướng dẫn: Nhận xét : Các chất dãy hợp chất hữu Câu 8: Nhận xét chất hữu so với chất vô ? A Độ tan nước lớn B Độ bền nhiệt cao C Tốc độ phản ứng nhanh D Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi thấp Hướng dẫn: Nhận xét là: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi thấp Câu 9: Đặc điểm chung phân tử hợp chất hữu : (1) Thành phần nguyên tố chủ yếu C H (2) Có thể chứa nguyên tố khác Cl, N, P, O (3) Liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hoá trị (4) Liên kết hoá học chủ yếu liên kết ion (5) Dễ bay hơi, khó cháy (6) Phản ứng hố học xảy nhanh Nhóm ý : A (4), (5), (6) B (1), (2), (3) C (1), (3), (5) D (2), (4), (6) Hướng dẫn: Nhóm nhận xét : (1) Thành phần nguyên tố chủ yếu C H (2) Có thể chứa nguyên tố khác Cl, N, P, O (3) Liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hố trị Câu 10: Phản ứng hóa học hợp chất hữu có đặc điểm : A thường xảy nhanh cho sản phẩm B thường xảy chậm, không hồn tồn, khơng theo hướng định C thường xảy nhanh, khơng hồn tồn, khơng theo hướng định D thường xảy chậm, hồn tồn, khơng theo hướng xác định Hướng dẫn: Phản ứng hóa học hợp chất hữu có đặc điểm là: thường xảy chậm, khơng hồn tồn, khơng theo hướng định thường tạo hỗn hợp sản phẩm Câu 11: Thuộc tính hợp chất hữu : A Khả phản ứng hoá học chậm, theo nhiều hướng khác B Không bền nhiệt độ cao C Liên kết hoá học hợp chất hữu thường liên kết ion D Dễ bay dễ cháy hợp chất vô Hướng dẫn: Thuộc tính khơng phải hợp chất hữu : Liên kết hoá học hợp chất hữu thường liên kết ion Câu 12: Hợp chất hữu phân loại sau : A Hiđrocacbon hợp chất hữu có nhóm chức B Hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon C Hiđrocacbon no, không no, thơm dẫn xuất hiđrocacbon D Tất Hướng dẫn: Các cách phân loại Trên thực tế, hợp chất hữu phân loại sau: Cách 1: Hiđrocacbon hợp chất hữu có nhóm chức Cách 2: Hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Cách 3: Hiđrocacbon no, không no, thơm dẫn xuất hiđrocacbon Câu 13: Các chất nhóm chất dẫn xuất hiđrocacbon ? A CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br B CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH C CH2Br–CH2Br, CH2=CHBr, CH3Br, CH3CH3 D HgCl2, CH2Br–CH2Br, CH2=CHBr, CH3CH2Br Hướng dẫn: Dẫn xuất hiđrocacbon hợp chất hữu mà thành phần nguyên tố C, Cl, Br, S, Na, K, Vậy chất CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH dẫn xuất hiđrocacbon Câu 14: Nguyên tắc chung phép phân tích định tính là: A Chuyển hóa nguyên tố C, H, N,… thành chất vô dễ nhận biết B Đốt cháy hợp chất hữu để tìm hiđro có nước C Đốt cháy hợp chất hữu để tìm cacbon dạng muội đen D Đốt cháy hợp chất hữu để tìm nitơ có mùi khét Hướng dẫn: Ngun tắc chung phép phân tích định tính là: Chuyển hóa nguyên tố C, H, N,… thành chất vô dễ nhận biết Câu 15: Kết luận sau phù hợp với thực nghiệm? Nung chất hữu X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy khí CO2, H2O khí N2 A Chất X chắn chứa cacbon, hiđro, có nitơ B X hợp chất nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, oxi C X hợp chất nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ D Chất X chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ; có khơng có oxi Hướng dẫn: Nung chất hữu X với lượng dư chất oxi hóa CuO, người ta thấy khí CO2, H2O khí N2 Suy chất X chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ; có khơng có oxi Câu 16: Theo thuyết cấu tạo hóa học, phân tử chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với A theo hóa trị B theo thứ tự định C theo số oxi hóa D theo hóa trị theo thứ tự định Hướng dẫn: Theo thuyết cấu tạo hóa học, phân tử chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo hóa trị theo thứ tự định Câu 17: Cấu tạo hoá học : A Số lượng liên kết nguyên tử phân tử B Các loại liên kết nguyên tử phân tử C Thứ tự liên kết đặc điểm liên kết nguyên tử phân tử D Bản chất liên kết nguyên tử phân tử Hướng dẫn: Cấu tạo hoá học : Thứ tự liên kết đặc điểm liên kết nguyên tử phân tử Câu 18: Hiện tượng chất có cấu tạo tính chất hoá học tương tự nhau, phân tử hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) gọi tượng A đồng phân B đồng vị C đồng đẳng D đồng khối Hướng dẫn: Hiện tượng chất có cấu tạo tính chất hố học tương tự nhau, phân tử hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) gọi tượng đồng đẳng Câu 19: Trong dãy chất sau đây, dãy có chất đồng phân nhau? A C2H5OH, CH3OCH3 B CH3OCH3, CH3CHO C CH3CH2CH2OH, C2H5OH D C4H10, C6H6 Hướng dẫn: Dãy có chất đồng phân C2H5OH, CH3OCH3 Câu 20: Cho chất :v Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP H3C C CH2 CH3 (I) H2C H2C CH2 H2C CH2 CH2 H2C (II) CH CH2 CH3 CH CH3 (III) H3C CH CH CH3 (IV) (V) Các chất đồng phân : A (II), (III) B (I), (IV), (V) C (IV), (V) D (I), (II), (III), (IV), (V) Hướng dẫn: Các chất đồng phân là: (I), (II), (III), (IV), (V) Mức độ thông hiểu Câu 21: Cho hỗn hợp ankan sau : pentan (sôi 36oC), heptan (sôi 98oC), octan (sôi 126oC), nonan (sôi 151oC) Có thể tách riêng chất cách sau ? A Kết tinh B Chưng cất C Thăng hoa D Chiết Hướng dẫn: Phương pháp tách riêng hợp chất hữu có nhiệt đọ sơi khác chưng cất Câu 22: Để xác nhận phân tử chất hữu có nguyên tố H người ta dùng phương pháp sau đây? A Đốt cháy cho sản phẩm qua P2O5 B Đốt cháy cho sản phẩm qua CuSO4 khan C Đốt cháy thấy có nước D Đốt cháy cho sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc Hướng dẫn: Để xác nhận phân tử chất hữu có nguyên tố H người ta dùng phương pháp đốt cháy cho sản phẩm qua CuSO4 khan Bản chất vấn đề là: H2O CuSO khan   CuSO 2H O       Màu tr ắ ng Màuxanh Cõu 23: Cho hỡnh v mơ tả q trình chiết chất lỏng khơng trộn lẫn vào : Phát biểu sau không ? A Chất lỏng nhẹ lên trên phễu chiết B Chất lỏng nhẹ chiết trước C Chất lỏng nặng phía đáy phễu chiết D Chất lỏng nặng chiết trước Hướng dẫn: Phát biểu không là:“ Chất lỏng nhẹ chiết trước“ Giải thích: Chất lỏng nhẹ lên nên chiết sau Câu 24: Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu C6H12O6 : Hãy cho biết vai trò bơng CuSO4 khan thí nghiệm ? Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP A Xác định có mặt O B Xác định có mặt C H C Xác định có mặt H D Xác định có mặt C Hướng dẫn: Vai trò bơng CuSO4 khan để xác định có mặt H C6H12O6 C6H12O6 bị oxi hóa CuO tạo thành hợp chất vơ đơn giản khí CO2 hới nước H2O Hơi nước qua tẩm CuSO4 khan làm màu sắc CuSO4 bị biến đổi từ màu trắng sang màu xanh Sơ đồ phản ứng: o t C H12 O  CuO   CO  H O  Cu CuSO4 khan  5H O   CuSO 2H O   Màutr ắ ng Màuxanh Cõu 25: Phát biểu sau dùng để định nghĩa công thức đơn giản hợp chất hữu ? A Công thức đơn giản công thức biểu thị số nguyên tử nguyên tố phân tử B Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ tối giản số nguyên tử nguyên tố phân tử C Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol nguyên tố phân tử D Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C H có phân tử Hướng dẫn: Cơng thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ tối giản số nguyên tử nguyên tố phân tử Câu 26: Cho chất axetilen (C2H2) benzen (C6H6), chọn nhận xét nhận xét sau : A Hai chất giống cơng thức phân tử khác công thức đơn giản B Hai chất khác cơng thức phân tử giống công thức đơn giản C Hai chất khác cơng thức phân tử khác công thức đơn giản D Hai chất có cơng thức phân tử công thức đơn giản Hướng dẫn: Nhận xét là: Hai chất khác công thức phân tử giống công thức đơn giản Câu 27: Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự liên kết kiểu liên kết nguyên tử phân tử hợp chất hữu người ta dùng công thức sau ? A Công thức phân tử B Công thức tổng quát C Công thức cấu tạo D Công thức đơn giản Hướng dẫn: Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự liên kết kiểu liên kết nguyên tử phân tử hợp chất hữu người ta dùng công thức cấu tạo Câu 28: Hai chất có cơng thức : C6H5 - C - O - CH3 vµ CH3 - O - C - C6H5 O O Nhận xét sau ? A Là cơng thức hai chất có cơng thức phân tử có cấu tạo khác B Là cơng thức hai chất có cơng thức phân tử có cấu tạo tương tự C Là cơng thức hai chất có cơng thức phân tử cấu tạo khác D Chỉ cơng thức chất cơng thức phân tử cấu tạo giống Hướng dẫn: Chỉ cơng thức chất cơng thức phân tử cấu tạo giống Câu 29: Cho hợp chất chứa vòng thơm: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH, (T) C2H3C6H4OH Những hợp chất thuộc dãy đồng đẳng là: A X, Z B X, Y, Z C Y, X D X, Y, T Hướng dẫn: Trong số chất thì: + X, Y, T có nhóm OH gắn trực tiếp vào vòng bezen, Z có nhóm OH gắn vào nhánh vòng bezen + T chứa gốc không no CH2  CH  gắn vào vòng bezen Vậy có X, Y có cấu tạo tương tự nên đồng đẳng Câu 30: Cho chất sau: Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP CH3 C2H3 (1) CH3 (2) C2H5 C2H5 (3) C2H5 C2H3 (4) (5) Có chất đồng đẳng benzen? A B C D Hướng dẫn: Có chất đồng đẳng benzen (2), (3), (4) Chúng có đặc điểm chung có vòng bezen gắn với gốc hidrocacbon no Câu 31: Trong dãy chất sau đây, có dãy gồm chất đồng đẳng nhau? (1) C2H6, CH4, C4H10; (2) C2H5OH, CH3CH2CH2OH; (3) CH3OCH3, CH3CHO; (4) CH3COOH, HCOOH, C2H3COOH A B C D Hướng dẫn: Có dãy gồm chất đồng đẳng (1) (2) Các chất dãy có cấu tạo tương tự, phân tử vài nhóm –CH2 – Dãy (3) gồm chất đồng phân Dãy (4) có hai chất đầu đồng đẳng nhau, chất lại thuộc dãy đồng đẳng khác Câu 32: Cho chất sau : CH = CH2 CH3 CH2 -CH3 CH = CH2 CH3 CH3 (I) (II) (III) (V) (IV) Chất đồng đẳng benzen : A (I), (II), (III) B (II), (III) C (II), (V) D (II), (III), (IV) Hướng dẫn: Chất đồng đẳng benzen (II), (III) Câu 33: Cho chất sau : (I) CH3CH(OH)CH3 (II) CH3CH2OH (III) CH3CH2CH2OH (IV) CH3CH2CH2OCH3 (V) CH3CH2CH2CH2OH (VI) CH3OH Các chất đồng đẳng : A (I), (II) (VI) B (I), III (IV) C (II), (III), (V) (VI) D (I), (II), (III), (IV) Hướng dẫn: Các chất đồng đẳng (II), (III), (V) (VI) Câu 34: Cho chất : C6H5OH (X); C6H5CH2OH (Y); HOC6H4OH (Z); C6H5CH2CH2OH (T) Các chất đồng đẳng : A Y, T B X, Z, T C X, Z D Y, Z Hướng dẫn: Các chất đồng đẳng Y T Câu 35: Nguyên nhân tượng đồng phân hóa học hữu ? A Vì hợp chất hữu cơ, ngun tố cacbon ln có hóa trị IV B Vì cacbon liên kết với để tạo thành mạch cacbon (thẳng, nhánh, nhánh vòng) C Vì thay đổi trật tự liên kết nguyên tử phân tử D Vì hợp chất hữu chứa nguyên tố hiđro Hướng dẫn: Nguyên nhân tượng đồng phân hóa học hữu thay đổi trật tự liên kết nguyên tử phân tử Câu 36: Chọn định nghĩa đồng phân đầy đủ : A Đồng phân tượng chất có cấu tạo khác B Đồng phân tuợng chất có tính chất khác Dũng Trần Trang BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP C Đồng phân hợp chất khác có chất có CTPT D Đồng phân tuợng chất có cấu tạo khác nên có tính chất khác Hướng dẫn: Định nghĩa đồng phân: Đồng phân hợp chất khác có chất có CTPT Câu 37: Các chất hữu đơn chức Z1, Z2, Z3 có CTPT tương ứng CH2O, CH2O2, C2H4O2 Chúng thuộc dãy đồng đẳng khác Công thức cấu tạo Z3 : A CH3COOCH3 B HOCH2CHO C CH3COOH D CH3OCHO Hướng dẫn: Từ giả thiết suy ra: Z1 HCHO, Z2 HCOOH, Z3 HCOOCH3 hay CH3COCHO Câu 38: Hợp chất hữu sau khơng có đồng phân cis-trans ? A CHCl=CHCl B CH3CH2CH=C(CH3)CH3 C CH3CH=CHCH3 D CH3CH2CH=CHCH3 Hướng dẫn: Hợp chất hữu khơng có đồng phân cis-trans CH3CH2CH=C(CH3)CH3 Hợp chất nàu thõa mãn điều kiện có liên kết đơi C=C, có ngun tử C có nối đơi lại liên kết với hai nhóm CH3 giống Câu 39: Chất sau có đồng phân hình học ? A CH3  C  C  CH3 B CH3  CH  CH  CH3 C CH2 Cl  CH2Cl D CH2  CCl  CH3 Hướng dẫn: Chất có đồng phân hình học CH3CH=CHCH3 phân tử có liên kết đơi C  C hai nhóm nguyên tử liên kết với nguyên tử có liên kết đơi khác CH3CH=CHCH3 H3C H3C CH3 C C C H H H H Cis Câu 40: Chất sau có đồng phân hình học ? A CH2=CH–CH=CH2 B CH3–CH=CH–CH=CH2 C CH3–CH=C(CH3)2 D CH2=CH–CH2–CH3 Hướng dẫn: CH3–CH=CH–CH=CH2 H3C CH C trans H C C H H CH Cis Câu 41: Cho chất: CH2=CH–CH=CH2; CH133–CH2–CH=C(CH3)2; CH3–CH=CH–CH=CH2; CH3–CH=CH2; CH3–CH=CH–COOH Số chất có đồng phân hình học : A B C D Hướng dẫn: Số chất có đồng phân hình học CH3–CH=CH–CH=CH2 H3C CH C CH2 CH C H CH2 Trans H3C C H CH3 H3C CH2 C H C CH2 C H H Cis Cis CH3-CH=CH-COOH H3C COOH C H3C C H H C H Cis C H COOH trans Câu 42: Cho chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, Dũng Trần Trang 10 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MÔN HÓA HỌC – TẬP Khi cho peptit tác dụng với HCl C H Có :  O  CH CH3CH2CH2  O  CH2CH2CH3 (CH )2 CH  O  CH(CH )2 CH  O  CH(CH ) Vậy khối lượng muối thu 53,475gam Câu 40: Tripeptit X tetrapeptit Y mạch hở (được tạo nên từ α-amino axit có cơng thức dạng H2N – CxHy – COOH) Tổng phần trăm khối lượng oxi nitơ X 45,88%; Y 55,28% Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp X Y cần vừa đủ 400 ml dung dịch KOH 1,25M, sau phản ứng thu dung dịch Z chứa ba muối Khối lượng muối α- aminoaxit có phân tử khối nhỏ Z là: A 45,2 gam B 48,97 gam C 38,8 gam D 42,03 gam Chọn đáp án B Phân tích : Có CTCT α-aminoaxit H2 N-CxHy -COOH, suy X Y là: -2 H O H N- C x H y - COOH  X -3H O H N- C x H y - COOH  Y 45,88%  16.4  14.3  M X  231 MX  M  -aminoaxit  Ta có: 231  18.2  89 Suy X : Val-Val-Val Tương tự có  M  -aminoaxit  MY  246 246  18.3  75  Y phải Gly-Gly-Gly-Gly Vì thủy phân hồn tồn X,Y tạo hỗn hợp muối nên X Val-Val-Val Suy X Gly-Ala-B với B α-aminoaxit có CTCT sau : CH3 -CH2 -CH(NH2)COOH (M=103) Gly làα-aminoaxit có muối mà phân tử khối nhỏ dung dịch Z Đặt nX  a, nY  b  3a  b  nKOH  0, a   30   231a  246 b  32,3 b  0,1 Ta có:   nGly  a  b   0, 30 Gly α-aminoaxit có muối mà phân tử khối nhỏ dung dịch Z    mmuèi gly  113   0,   48, 97 gam  30  ĐỀ SỐ 31: Amin – Aminoaxit – Peptit + Polime Câu 01: Ứng với CTPT C3H9N có số đồng phân là: A B Chọn đáp án B Các đồng phân: +) CH3CH2CH2NH2; (CH3)2CHNH2 +) CH3CH2NHCH3 Dũng Trần C D Trang 210 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP +) N(CH3)3 Câu 02: Chất sau thuộc loại amin bậc 1? A (CH3)3N B CH3NHCH3 C CH3NH2 D CH3CH2NHCH3 Chọn đáp án C Bậc amin = số nhóm hidrocacbon gắn vào N Câu 03: Có amin bậc có cơng thức phân tử C4 H11 N? A B C D Chọn đáp án A Các amin bậc có cơng thức phân tử C4H11N : CH3NHCH2CH2CH3, CH3NHCH(CH3)CH3; CH3CH2NHCH2CH3 Chú ý : Bậc amin khác với bậc ancol Câu 04: Trong chất đây, chất glyxin? A H2N-CH2-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C HOOC-CH2CH(NH2)COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Chọn đáp án A Phân tích: Glyxin có CTCT H2N-CH2-COOH Câu 05: Cho polime sau : sợi (1), tơ tằm (2), sợi đay (3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7) Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là? A 1, 2, 3, 5, B 5, 6, C.1, 2, 5, D 1, 3, 5, Chọn đáp án D Phân tích: Những loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ : sợi bông(1), sợi đay(3), tơ visco(5), tơ axetat(6) Câu 06: Chất sau đổi màu quỳ tím sang xanh? A anilin B etylamin C alanin D glyxin Đáp án B Etylamin(C2H5NH2) làm đổi màu quỳ tím sang xanh Câu 07: Amino axit X no, mạch hở có cơng thức phân tử CmHmO4N Mối quan hệ m với n là: A m = n  B m = n  C m = n +1 D m = n Đáp án A Amino axit no, mạch hở có cơng thức CnHmO4N nên amino axit có nhóm −COOH nhóm –NH2 Đặt cơng thức cấu tạo NH2CaH2a-1(COOH)2 Suy , n  a  2và m    2a  1   2a   m  2n  Câu 08: Cho chất C6H5OH (X); C6H5NH2 (Y); CH3NH2 (Z) HCOOCH3 (T) Chất khơng làm đổi màu quỳ tím là: A X, Y B X, Y, Z C X, Y, T D Y T Đáp án C Các chất không làm quỳ tím đổi màu C6H5OH(X), C6H5NH2(Y), HCOOCH3(T) Chỉ có chất CH3NH2 làm quỳ tím hóa xanh Câu 09: Từ α-amino axit: glyxin, alanin, valin tạo tripeptit mạch hở có đủ α-amino axit ? A B C D Đáp án B Gly-Ala-Val; Gly-Val-Ala; Ala-Gly-Val; Ala-Val-Gly; Val-Gly-Ala; Val-Ala-Gly Câu 10: Cho 20 gam hỗn hợp amin: Metyl amin, etyl amin, propyl amin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 31,68 g muối khan Giá trị V là: A 240ml B 320 ml C 120ml D 160ml Chọn đáp án B Áp dụng BTKL ta có m(HCl) = mmuối - mamin = 11,68 gam  0,32 mol => V = 0,32 lít Câu 11: Cơng thức tổng qt aminoaxit no chứa hai nhóm amino nhóm cacboxyl, mạch hở là: A CnH2n+2O2N2 B CnH2n+O2N2 C Cn+H2n+O2N2 D CnH2n+3O2N2 Chọn đáp án A Câu 12: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm (CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH) tác dụng với V ml dung dịch NaOH M thu dung dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 200 ml B 250 ml C 100 ml D 150 ml Chọn đáp án C HD : nX = 13,35 : 89 = 0,15 mol X chứa chất có nhóm NH2 nên ta có Dũng Trần Trang 211 BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP n(HCl) = n(NaOH) + nX => n(NaOH) = 0,25 – 0,15 = 0,1 mol => V = 0,1 lít = 100 ml Câu 13: Dung dịch chất sau làm q tím hóa xanh? A Alanin B Anilin C Metylamin D Glyxin Chọn đáp án C Metylamin(CH3NH2) chất có tính bazo mạnh Câu 14: Tripeptit hợp chất mà phân tử có A hai liên kết peptit, ba gốc β-aminoaxit B hai liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit C ba liên kết peptit, hai gốc α-aminoaxit D ba liên kết peptit, ba gốc α-aminoaxit Chọn đáp án B Câu 15: Cho đipeptit Y có cơng thức phân tử C6 H12 N2 O3 Số đồng phân peptit Y (chỉ chứa gốc a-aminoaxit) mạch hở là: A B C D Chọn đáp án A Phân tích: Các α-aminaxit tạo nên đipeptit Y : A: H2N-CH2-COOH; B: CH3-CH2-CH(NH2)-COOH; C: (CH3)2C(NH2)COOH; D: CH3-CH(NH2)-COOH Các đồng phân đipeptit Y(C6H12N3O2) là: A-B; B-A A-C; C-A D-D Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Tất amin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Để rửa ống nghiệm có dính anilin, dùng HCl C Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước D Các amin không độc, sử dụng chế biến thực phẩm Chọn đáp án B A sai vì: amin có nhóm hút e C6H5NH2 khơng làm đổi màu quỳ tím C sai vì: nhiệt độ thường, anilin khơng tan nước D sai vì: C6H5NH2 chất độc … Câu 17: Ancol amin sau bậc? A (CH3)3COH (CH3)2NH B (CH3)2CHCH2OH CH3NHCH(CH3)2 C CH3CH(NH2)CH3 CH3CH2OH D (CH3)2CHOH (CH3)2CHNH2 CH3CH(NH2)CH3 amin bậc CH3CH2OH ancol bậc  Đáp án C Câu 18: Ảnh hưởng gốc C6H5 đến nhóm NH2 phân tử anilin thể qua phản ứng anilin với chất sau đây? A Quỳ tím (khơng đổi màu) B Dung dịch HCl C Nước brom D Dung dịch H2SO4 Gốc C6H5 hút e làm cho mật độ e nguyên tử N giảm;  Tính bazơ giảm nên quỳ tím khơng đổi màu;  Đáp án A Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất A (thuộc dãy đồng đẳng anilin) thu 4,62g CO2 , a gam H2O 168 cm3 N2 (dktc) Xác định số công thức cấu tạo thỏa mãn A? A > B C D Chọn đáp án B A thuộc dãy đồng đẳng anilin => A có CTTQ : CnH2n-7NH2 Có : nN2 = 0,0075 mol ; nCO2 = 0,105 mol => nC : nN = : Vì A có nguyên tử N nên A có 7C (n = 7) => A C7H7NH2 Các CTCT thỏa mãn : C6H5CH2NH2 ; o,m,p-CH3-C6H4NH2 Vậy có CTCT thỏa mãn Câu 20: Cho nhận định sau: (1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh (2) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ (3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh (4) Axit ađipic hexametylenđiamin nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6 Dũng Trần Trang 212 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2020 – MÔN HÓA HỌC – TẬP (5) Methionin thuốc bổ thận Số nhận định là: A B C D Chọn đáp án C Phân tích : Các nhận định : 2, 3, Nhận định sai Alanin có CTCT CH3-CH(NH2)- COOH nên khơng làm quỳ tím hóa xanh Nhận định sai methionin thuốc bổ gan Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hóa: o dd,NaOH,t    NH3 ,  H 2O A A : B H 2SO4    Na 2SO3 o C C2 H5OH,H2SO4 ,t    H2 O CH3-CH(NH3HSO4)-COOC2H5 A CH3-CH(NH2)-COONH4 B CH3-CH(CH3)-COONH4 C H2N-CH2-CH2-COOH D CH3-CH(NH2)-COOH Chọn đáp án A A : CH3-CH(NH2)-COONH4 B : CH3-CH(NH2)-COONa C : CH3-CH(NH3HSO4)-COOH Câu 22: X đipeptit Ala-Glu, Y tripeptit Ala-Ala-Gly Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X Y có tỉ lệ số mol X Y tương ứng 1:2 với dung dịch NaOH vừa đủ Phản ứng hoàn toàn thu dung dịch T Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu 56,4 gam chất rắn khan Giá trị m là: A 45,6 B 40,27 C 39,12 D 38,68 Chú ý: Glu có hai nhóm –COOH phân tử Câu 23: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X, T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng Y, Z Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam X,T Dung dịch FeCl3 Kết tủa đỏ nâu X, Y, Z, T là: A Etylamin, glucozơ, saccarozơ, trimetylamin B Etylamin, saccarozơ, glucozơ, anilin C Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ D Etylamin, glucozơ, mantozơ, trimetylamin Chọn đáp án A Câu 24: Phát biểu sau đúng? A Ở nhiệt độ thường, amino axit chất lỏng B Các amino axit thiên nhiên hầu hết β–amino axit C Axit glutamic thành phần bột D Amino axit thuộc loại hợp chất hữu tạp chức Đáp án D  HCl  NaOH Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin  Y   X  Chất Y chất sau đây? A H2N-CH2-CH2-COOH B CH3-CH(NH3Cl)-COONa C CH3-CH(NH3Cl)-COOH D CH3-CH(NH2)-COONa Các phản ứng: CH3 – CH(NH2) – COOH + HCl  CH3 – CH(NH3Cl) – COOH; CH3 – CH(NH3Cl) – COOH + NaOH  CH3-CH(NH2)-COONa + NaCl + H2O;  Đáp án D Dũng Trần Trang 213 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Câu 26: Thủy phân hồn tồn mol pentapeptit X thu mol glyxin, mol alanin mol valin Khi thủy phân khơng hồn tồn X hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Gly-Gly; Ala-Gly; tripeptit Gly-Val-Gly Amino axit đầu N, amino axit đầu C X A Gly, Val B Ala, Gly C Ala, Val D Gly, Gly Theo pentapeptit là: Ala-Gly-Val-Gly-Gly  Đáp án B Câu 27: Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải A Etylamin, amoniac, phenylamin B Etylamin, phenylamin, amoniac C Phenylamin, etylamin, amoniac D Phenylamin, amoniac, etylamin Đáp án D Câu 28: Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phênol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl Số chất dãy tác dụng với dung dịch KOH đun nóng là: A B C D Đáp án C Các chất thỏa mãn là: H2NCH(CH3)COOH; C6H5OH; CH3COOC2H5; CH3NH3Cl Câu 29: Hợp chất sau không thuộc loại đipeptit ? A H2N-CH(CH3)CONH-CH2COOH B H2N-CH2CH2CONH-CH2-CH2COOH C H2N-CH2CONH-CH2COOH D H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH Hợp chất H2N-CH2CH2CONH-CH2-CH2COOH có liên kết CO-NH liên kết đơn vị aminoaxit nên peptit;  Đáp án B Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức đồng đẳng cần 2,24 lít O2 thu 1,12 lít CO2 (các khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Công thức amin là: A C2H5NH2, C3H7NH2 B C3H7NH2, C4H9NH2 C C4H9NH2, C5H11NH2 D CH3NH2, C2H5NH2 Đáp án D Phương pháp: Đặt cơng thức trung bình, Bảo tồn ngun tố Gọi cơng thức trung bình amin là: Cn H n 3 N Phản ứng cháy: Cn H 2n+3 N + 1,5 n + 0, 75  O  nCO2 +  n +1,5  H O + 0,5 N Bảo toàn O: n O2 = n CO2 + n H O  n H O = 0,1mol Dựa vào phương trình hóa học: n H 2O - n CO2 = 1, n amin  na  1/ 30 mol => Số C trung bình amin = 1,5 Vậy amin là: CH3NH2 C2H5NH2 Câu 31: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) (H2N)2C5H9COOH (lysin) 400ml dung dịch HCl 0,1 M, thu dung dịch Y Biết Y phản ứng với vừa hết 800ml dung dịch NaOH 1M Số mol lysin hỗn hợp X là: A 0,2 B 0,25 C 0,1 D 0,15 Đáp án A X gồm: a mol axit glutamic: HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH Và b mol lysin H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH  a  b  0,3 mol 1 Xét trình: nCOOH  nHCl  nNaOH  nCOOH  2a  b  0,8  0,  0, 4mol  a  0,1; b  0, mol Câu 32: Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm Trong X, % khối lượng nguyên tố C, H, N 40,449% ; 7,865% ; 15,73% Khi cho 4,45g X phản ứng hoàn toàn với NaOH (đun nóng) 4,85g muối khan Nhận định X sau không : A X vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH B Phân tử X chứa nhóm este C X dễ tan nước Alanin D X hợp chất no, tạp chức Chọn đáp án C Dũng Trần Trang 214 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Phương pháp : Xác định công thức phân tử dựa tỉ lệ phần trăm nguyên tố %mC : %mH : %mO : %mN = 40,449 : 7,865 : 35,956 : 15,73 => nC : nH : nO : nN = 3,37 : 7,865 : 2,25 : 1,12 = : : : Vì CTPT trùng CTĐGN => X C3H7O2N Vì X phản ứng NaOH tạo muối => có nhóm COO ,nX = nmuối = 0,05 mol => Mmuối = 97g => X : H2N-C2H4COOH Câu 33: Cho chất : NH2-CH2-COOH; CH3COOH; CH3COOCH3 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) với dung dịch HCl (đun nóng) Số trường hợp xảy phản ứng là: A B C D Chọn C - Các phản ứng xảy ra: to  H NCH 2COOH  NaOH  H NCH 2COONa  H 2O to H NCH 2COOH  HCl  ClH NCH 2COOH to  CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O to CH 3COOCH  NaOH  CH 3COONa  CH 3OH  HCl,t o   CH 3COOH  CH 3OH CH 3COOCH  H 2O    Câu 34: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng phản ứng xảy hồn tồn cạn thu m gam hỗn hợp Y gồm muối D E (MD < ME) 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm amin no, đơn chức, đồng đẳng có tỉ khối so với H2 18,3 Khối lượng muối E hỗn hợp Y là: A 4,24 B 3,18 C 5,36 D 8,04 Chọn D - Khi cho hỗn hợp X tác dụng với NaOH vừa đủ : t0 (C H NH ) CO3 (A)  2NaOH  Na 2CO3 (D)  2C H NH  2H 2O t0 (COONH 3CH ) (B)  2NaOH (COONa) (E)  CH NH  2H 2O - Xét hỗn hợp khí Z ta có : n C 2H NH  n CH 3NH  0, n C 2H NH  0, 08 mol n E  0,5n CH NH  0, 06 mol    45n C 2H NH  31n CH3 NH  0, 2.18,3.2 n CH NH  0,12 mol  m E  0, 06.134  8, 04 (g) Câu 35: Ứng dụng sau amino axit không : A Axit glutamic thuốc bổ thần kinh B Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (gọi mì hay bột ngọt) C Amino axit thiên nhiên (hầu hết a-amino axit) sở để kiến tạo nên loại protein thể sống D Các amino axit có nhóm –NH2 vị trí số trở lên nguyên liệu để sản xuất tơ nilon Chọn đáp án B Muối mononatri axit glutamic làm mì Câu 36: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm dipeptit X, tripeptit Y tetrapeptit Z mạch hở lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 0,5 mol muối glyxin 0,4 mol muối alanin 0,2 mol muối valin Mặt khác đốt cháy m gam E O2 vừa ddurr thu hỗn hợp O2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 78,28g Giá trị m gần với giá trị : A 40 B 50 C 35 D 45 Chọn đáp án C Phương pháp: Qui đổi hỗn hợp thành chất đại diện, bảo toàn khối lượng Đặt : CT amino axit: CnH2n+1O2N  ( x 1) H 2O NaOH x CnH2n+1O2N   hh E   CnH2nO2NNa; mhh muối = 120,7 gam Ta có : 14n + 69 = 120, 1,1 32 => n = ;x= = 2,75 11 0, 0, 1,75H 2O  O2 2,75 CnH2n+1O2N   C2,75n H5,5n – 0,75O3,75N2,75 (E)    CO2 + H2O + N2 Dũng Trần Trang 215 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Đặt nE = a (mol) mCO2 + mH2O = 44.2,75an + 9(5,5n – 0,75)a = 78,28 => a = 0,16 mol mhh E = 0,16(38,5 32 - 0,75 + 16.3,75 + 14.2,75) = 33,56 gam 11 Câu 37: Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng : : Thủy phân hoàn toàn m gam A thu hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin 16,02 gam Alanin Biết số liên kết peptit phân tử X nhiều Z tổng số liên kết peptit ba phân tử X, Y, Z nhỏ 17 Giá trị m là: A 30,93 B 31,29 C 30,57 D 30,21 Chọn đáp án A HD : Ta có Gly : Ala = 29 : 18 → tổng số mắt xích T bội số ( 29 + 18 )k = 47k ( với k số nguyên dương) Tổng số liên kết peptit 16 → k đạt max Z chứa 15 mắt xích ( ứng với 14 liên kết peptit) , Y chứa mắt xích ( ứng với liên kết peptit), X chứa mắt xích (( ứng với liên kết peptit) → 47k ≤ 2.2 + + 15 → k ≤ 1,48 → k = Quy đổi peptit X, Y, Z thành peptit G chứa 47 mắt xích gồm 29 Gly 18 Ala, đơng thời giải phóng phân tử H2O Có nG = 0,29 : 29 = 0,01 mol 2X + 3Y + 4Z → 29Gly-18Ala + 8H2O m = mG + mH2O = 0,01 (29 75 + 18 89-46.18) +0,08 18 = 30,93 gam Câu 38: Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly Ala–Gly oxi chiếm 21,3018% khối lượng Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu m gam muối Giá trị m là: A 86,16 B 90,48 C .83,28 D 93,26 Chọn B - Nhận thấy hỗn hợp M có dạng GlyAla(Lys) x (CTPT M C 56x H1012x O3 x N 2 2x ) - Theo đề ta có: %m O  16(3  x)  0,213018  x  1,5 12(5  6x)  16(3  x)  10  12x  14(2  2x) t0 - Khi cho M tác dụng HCl thì: GlyAla(Lys)1,5  5HCl  2,5H O  GlyHCl  AlaHCl  Lys(HCl)2 0,16 mol 0,8mol 0,4 mol BTKL  m muèi  m M  36,5n HCl  18n H2O  90,48(g) Câu 39: Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X tetrapeptit Y cần dùng 580 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch chứa muối natri glyxin valin Mặt khác, đốt cháy lượng E oxi vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O, N2, tổng khối lượng CO2 H2O 115,18 gam Công thức phân tử peptit Y A C14H26N4O5 B C17H32N4O5 C C11H20N4O5 D C18H32N4O5 C n H2n - 1ON(0,58 mol) + O2 Quy ®ỉi hh E     CO2 + H O  N     H O (x mol)   x mol  115,18 gam 45,54 gam Theo ta có phương trình: 0,58(14n + 29) + 18x = 45,54; Theo bảo toàn nguyên tố C, H: 0,58n × 44 + 18(0,58n – 0,29) + 18x = 115,18; Giải hệ pt ta được: n = 191/58; x = 0,11; Gọi CT peptit X là: (Gly)n(Val)6-n; Y là: (Gly)m(Val)4-m;  n X + n Y = 0,11  n X = 0,07 ;   ;  6n X + 4n Y = n NaOH = 0,58  n Y = 0,04 191 0,07(30 – 3n) + 0,04(20 – 3m) = 0,58 = 1,91; 58 X + 6NaOH   muèi + H O ;    Y + 4NaOH  Ta có:  Theo bảo toàn mol C:  7n + 4m = 33;  n = 3; m = 3; Vậy CT phân tử peptit Y là: (C2H3ON)3(C5H9ON)H2O; hayC11H20N4O5  Đáp án C Câu 40: Thuỷ phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu hỗn hợp Y gồm amino axit (no, phân tử chứa nhóm -COOH, nhóm -NH2) đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 58,8 lít khơng khí (chứa 20% O2 thể tích, lại N2) thu CO2, H2O 49,28 lít N2 (các khí đo đktc) Số cơng thức cấu tạo thoả mãn X Dũng Trần Trang 216 BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP A B 12 Chọn đáp án C Trong khơng khí có: n O2  0,525 mol ; nN  2,1 mol C D nN2 sau phản ứng = 2,2 mol => ntạo = 0,1 mol Hỗn hợp amin no đơn chức đồng đẳng có cơng thức chung là: Cn H n 1O2 N  1,5n  0, 75  O2  nCO2   n  0,5 H 2O  0,5 N 0,525 mol 0,1 mol  0,525.0,5  0,1 1,5n  0, 75  n  2, 25 => amino axit H2NCH2COOH(Gly) CH3CH(NH2)-COOH(Ala) với số mol x  x  y  2nN  0, mol nO2  2, 25 x  3, 75 y  0,525  x  0,15; y  0, 05 mol  x : y  :1 Vậy tetrapeptit có 3Gly 1Ala => Số peptit thỏa mãn là: ĐỀ SỐ 32: Amin – Aminoaxit – Peptit + Polime Câu 01: Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch chất sau nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng? A H2N–CH2–COOH B CH3–NH2 C CH3COOC2H5 D C6H5–NH2 (anilin) Chọn đáp án D Câu 02: Dung dịch amino axit sau làm xanh quỳ tím? A Lysin B Glyxin C Alanin D Axit glutamic Chọn đáp án A Lysin có nhóm NH2 nhóm COOH Câu 03: Chất sau amin bậc một? A C2H5NHCH3 B CH3NH2 C C6H5NH2 D C2H5NH2 Chọn đáp án A Amin bậc amin có nhóm hidrocacbon thay cho H phân tử NH3 Câu 04: Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Tơ visco B Tơ nitron C Tơ nilon–6,6 D Tơ xenlulozơ axetat Chọn đáp án C Câu 05: Chất sau vừa có phản ứng với H2NCH(CH3)COOH vừa có phản ứng với C2H5NH2? A CH3OH B NaOH C HCl D NaCl Chọn đáp án C Câu 06: Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl x mol/lít, thu dung dịch chứa 15,6 gam hỗn hợp muối Giá trị x A 0,5 B 1,5 C 2,0 D 1,0 Chọn đáp án D Tổng quát : R-N + HCl -> RNHCl Bảo toàn khối lượng : mamin + mHCl = mmuối=> nHCl = 0,2 mol=> x = 1M Câu 07: Cho chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3 Chất có lực bazơ mạnh dãy A CH3NH2 B NH3 C CH3NHCH3 D C6H5NH2 Chọn đáp án C Các gốc hidrocacbon no gắn vào N làm tăng lực bazo Các gốc hidrocacbon thơm (C6H5-) gắn vào N làm giảm lực bazo Càng nhiều nhóm tăng hiệu lực Câu 08: Khi nấu canh cua thấy mảng “riêu cua” lên Dũng Trần Trang 217 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MÔN HÓA HỌC – TẬP A đông tụ protein nhiệt độ B phản ứng màu protein C đông tụ lipit D phản ứng thủy phân protein Chọn đáp án A Câu 09: Phân tử khối peptit Gly–Ala A 146 B 164 C 128 D 132 Chọn đáp án A Câu 10: Hỗn hợp X gồm Valin Gly–Ala Cho a mol X vào 100 ml dung dịch HCl 1,0M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 275 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M đun nóng, thu dung dịch chứa 26,675 gam muối Giá trị a A 0,175 B 0,275 C 0,125 D 0,225 Chọn đáp án C Trong a mol X có : x mol Valin ; y mol Gly-Ala Xét tổng quát : nNaOH = nHCl + nVal + 2nGly-Ala => x + 2y = 0,175 mol (1) Lại có: hỗn hợp muối gồm : x mol Val-Na ; y mol Gly-Na ; y mol Ala-Na ; 0,1 mol NaCl => mmuối = 139x + 208y + 0,1.58,5 = 26,675g(2) Từ (1),(2) => x = 0,075 ; y = 0,05 mol => a = 0,125 mol Câu 11: Hai hợp chất hữu sau đồng phân nhau? A amilozơ amilopectin B anilin alanin C vinyl axetat metyl acrylat D etyl aminoaxetat -aminopropionic Chọn C - Đồng phân chất có cơng thức phân tử khác công thức cấu tạo A Sai, Amilozơ amilopectin thành phần tinh bột có cơng thức (C6H10O5)n phân tử khối amylopectin lớn nhiều so với amilozơ B Sai, Anilin (C6H5NH2) alanin (CH3CH(NH2)COOH) có cơng thức phân tử khác C Đúng, Vinyl axetat (CH3COOCH=CH2) metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3) có công thức phân tử D Sai, Etyl aminoaxetat (CH3COOC2H5) -aminopropionic (CH3CH(NH2)COOH) có cơng thức phân tử khác Câu 12: Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu glyxin alanin Số đồng phân cấu tạo X A B C D Chọn D - Có đồng phân X là: GGA ; GAG ; AGG ; AGA ; AAG ; GAA Câu 13: Trong chất đây, chất amin bậc hai ? A H2N(CH2)6NH2 B CH3NHCH3 C C6H5NH2 D CH3CH(CH3)NH2 Chọn B Bậc amin tính số nguyên tử H phân tử aminoac bị thay gốc hidrocacbon có CH3NHCH3 amin bậc Câu 14: Cho 6,675 gam amino axit X (phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH) tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu 8,633 gam muối Phân tử khối X ? A 117 B 89 C 97 D 75 Chọn D BTKL  n X  8, 633  6, 675 6, 675  0, 089 mol  M X   75 40  18 0, 089 Câu 15: Trung hoà 9,0 gam amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M CTPT Y A C4H11N B CH5N C C3H9N D C2H7N Chọn D - Ta có: M Y  mY   45 : Y C H N n Y 0, Câu 16: Hỗn hợp X gồm H2NCH2COOH (7,5 gam) CH3COOC2H5 (4,4 gam) Cho toàn X tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y m gam chất rắn khan Giá trị m A 13,8 B 15,8 C 19,9 D 18,1 Chọn đáp án B Trong X có : 0,1 mol H2NCH2COOH 0,05 mol CH3COOC2H5 phản ứng với NaOH Tạo chất rắn gồm : 0,1 mol H2NCH2COONa ; 0,05 mol CH3COONa ; 0,05 mol NaOH Dũng Trần Trang 218 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP => m = 15,8g Câu 17: Phát biểu sau sai A Metyl amin chất khí, làm xanh quỳ tím ẩm B Các đipeptit hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường C Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao D Các chất béo có gốc axit béo khơng no thường chất lỏng Chọn B Câu 18: X a–amino axit phân tử có có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N–CH2–COOH B H2N–[CH2]3–COOH C H2N–[CH2]2–COOH D H2N–CH(CH3)–COOH Chọn đáp án D X có dạng : H2N-R-COOH + HCl -> ClH3NRCOOH Bảo toàn khối lượng : mX + mHCl = mMuối => nHCl = 0,3 mol = nX => MX = 89g => X CH3-CH(NH2)-COOH Câu 19: Các α–amino axit có A khả làm đổi màu quỳ tím B nhóm amino C nhóm –COOH D hai nhóm chức Chọn D Trong phân tử α–amino axit chứa đồng thời nhóm amino –NH2 nhóm cacboxyl –COOH Tùy thuộc vào chất khác mà số nhóm chức có chất giống khác Câu 20: Đun nóng dung dịch chứa 0,2 mol hỗn hợp gồm glyxin axit glutamic cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu lượng muối khan A 36,32 gam B 30,68 gam C 35,68 gam D 41,44 gam Chọn B - Hướng tư 1: Xác định chất có muối 0,32 mol  H NCH 2COOH : x mol H NCH 2COONa : x mol  NaOH    H 2O  HOOC(CH ) CH(NH ) COOH : y mol  NaOOC(CH ) CH(NH ) COONa : y mol  x  y  0,  x  0, 08 + Ta có:    mmuối = 97x + 191y = 30, 68 (g)  x  2y  0,32  y  0,12 - Hướng tư 2: Bảo tồn khối lượng BTKL + Ta có: n H 2O  n NaOH  0, 32 mol  mmuối = m gly  m glu  40n NaOH  m H 2O  30, 68 (g) Câu 21: Cho 1,752 gam amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 2,628 gam muối Số đồng phân cấu tạo X A B C D Chọn C BTKL  n HCl  n X  2, 628  1, 752 1, 752  0, 024 mol  M X   73 : X C4H11N 36,5 0, 024 - Số đồng phân ứng với công thức X CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH CH3 NH2 NH2 CH3 CH3 CH CH2 NH2 CH3 C NH2 CH3 CH3 CH3 NH Dũng Trần CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 NH CH2 CH3 Trang 219 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP CH3 CH NH CH3 CH3 N CH2 CH3 CH3 CH3 Câu 22: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Cu(OH)2 mơi trường kiềm Dung dịch màu tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng X, Y, Z A metyl amin, lòng trắng trứng, glucozơ B metyl amin, glucozơ, lòng trắng trứng C glucozơ, metyl amin, lòng trắng trứng D glucozơ, lòng trắng trứng, metyl amin Chọn đáp án A Câu 23: Chất sau không phản ứng với dung dịch HCl A H2N-CH2-COOH B CH3COOH C C2H5NH2 D C6H5NH2 Chọn B  Những chất tác dụng với HCl thường gặp hóa hữu cơ: - Muối phenol : C6H5ONa + HCl   C6H5OH + NaCl - Muối axit cacboxylic: RCOONa + HCl   RCOOH + NaCl - Amin, anilin: R-NH2 + HCl   R-NH3Cl - Aminoaxit: HOOC-R-NH2 + HCl   HOOC-R-NH3Cl - Muối nhóm cacboxyl aminoaxit: H2N-R-COONa + 2HCl   ClH3N-R-COONa + NaCl - Muối amoni axit hữu cơ: R-COO-NH3-R’ + HCl   R-COOH + R’-NH3Cl Vậy CH 3COOH không tác dụng với HCl Câu 24: Phát biểu sau ? A Tất amino axit lưỡng tính B Các hợp chất peptit bền mơi trường bazơ bền môi trường axit C Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím D Trong phân tử tetrapeptit có liên kết peptit Chọn A A Đúng, Tất amino axit lưỡng tính B Sai, Các hợp chất peptit bền môi trường axit lẫn môi trường bazơ C Sai, Các đipeptit mạch hở trở lên tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím D Sai, Trong phân tử tetrapeptit có liên kết peptit Câu 25: Amino axit hợp chất hữu phân tử có chứa ? A nhóm cacboxyl B nhóm amino nhóm cacboxyl C nhóm amino D nhóm amino nhóm cacboxyl Chọn D - Amino axit loại hợp chất hữu tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) Cơng thức chung: (H2N)x – R – (COOH)y Câu 26: Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly Ala–Gly oxi chiếm 21,3018% khối lượng Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu m gam muối Giá trị m là: A 86,16 B 90,48 C .83,28 D 93,26 Chọn B - Nhận thấy hỗn hợp M có dạng GlyAla(Lys)x (CTPT M C 56x H1012x O3x N22x ) - Theo đề ta có: %m O  16(3  x)  0,213018  x  1,5 12(5  6x)  16(3  x)  10  12x  14(2  2x) - Khi cho M tác dụng HCl thì: Dũng Trần Trang 220 BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP t0 GlyAla(Lys)1,5  5HCl  2,5H O  GlyHCl  AlaHCl  Lys(HCl)2 0,16 mol 0,8 mol 0,4 mol BTKL  m muèi  m M  36,5n HCl  18n H 2O  90, 48(g) Câu 27: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Z Nước brom Kết tủa trắng X, Y, Z, T là: A Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin B Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin C Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ D Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin Chọn D Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng T Etylamin: C2H5NH2 Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Glucozơ: C6H12O6 Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng Z Anilin: C6H5NH2 Nước brom Kết tủa trắng X Saccarozơ: C12H22O11 Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Câu 28: Cho số tính chất : (1) Có dạng sợi (2) Tan nước (3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác (4) Tham gia phản ứng tráng bạc (5) Bị thủy phân axit đun nóng Các tính chất xenlulozơ là: A (1), (3), (5) B (2), (3), (4) C (3), (4), (5) D (1), (2), (4) Chọn A - Công thức phân tử xenlulozơ: (C6H10O5)n có trạng thái tự nhiên tính chất vật lí sau: - Xenlulozơ chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan nước dung môi hữu thông thường benzen, ete - Xenlulozơ thành phần tạo lớp màng tế bào thực vật, khung cối - Xenlulozơ có nhiều trong bơng (95 – 98 %), đay, gai, tre, nứa (50 – 80 %), gỗ (40 – 50 %) to - Phản ứng polisaccarit (thủy phân): (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 - Phản ứng với HNO3/H2SO4 đặc (phản ứng este hóa): dựa vào tỉ lệ mol phản ứng mà sản phẩm tạo khác H SO ,t o 1: Ví dụ: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (đặc)  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O - Phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc): [C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O   [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH - Phản ứng CS2 NaOH: [C6H7O2(OH)3]n + nNaOH   [C6H7O2(OH)2ONa]n + nH2O [C6H7O2(OH)2ONa]n + nCS2   [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n - Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2, tan dd[Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde) tạo chất lỏng nhớt dùng để tạo tơ đồng - amoniac Vậy nhận định là: (1), (3), (5) Câu 29: Tên gọi của C2H5NH2 là: A etylamin B đimetylamin C metylamin D propylamin Chọn A Tên gọi Etylamin Đimetylamin Metylamin Propylamin Công thức cấu tạo C2H5NH2 CH3NHCH3 CH3NH2 CH3CH2CH2NH2 Dũng Trần Trang 221 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X chứa trimetylamin hexametylenđiamin cần dùng 0,715 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Mặt khác cho 24,54 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu m gam muối Giá trị m A 39,14 gam B 33,30 gam C 31,84 gam D 35,49 gam Chọn D - Đốt cháy X (CH3 ) N (A)  5, 25O n A  n B  0,1 n A  0,06   H N(CH ) NH (B)  10O 5, 25n A  10n B  0,715 n B  0, 04 - Trong 0,1 mol X có 8,18 gam  24,54 gam X có 0,18 mol A 0,12 mol B BTKL  n HCl  0,18  2.0,12  0, 42 mol  m  24,54  0, 42.36,5  39,87 (g) Câu 31: Cho dung dịch chứa 14,6 gam Lysin (H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 21,90 B 18,25 C 16,43 D 10,95 Chọn A BTKL Ta có: n HCl  2n lysin  0, mol  mmuối = m lysin  36, 5n HCl  21,9 (g) Câu 32: Thủy phân hoàn toàn 42,96 gam hỗn hợp gồm hai tetrapeptit môi trường axit thu 49,44 gam hỗn hợp X gồm aminoaxit no, mạch hở (chỉ chứa nhóm cacboxyl –COOH nhóm amino –NH2) Cho toàn X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau cạn dung dịch thu m gam muối khan Giá trị m là: A 66,96 B 62,58 C 60,48 D 76,16 Chọn A H - Khi thủy phân hỗn hợp peptit môi axit: (A)  3H 2O  4A BTKL  n H 2O  m X  m peptit  0,36 mol  n A  n HCl  0, 48 mol 18 - Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì: A + HCl   AHCl BTKL  n HCl  n A  0, 48 mol  m AHCl  m A  36,5n HCl  66,96 (g) Câu 33: Đốt cháy 4,56 gam hỗn hợp E chứa metylamin, đimetylamin, trimetylamin cần dùng 0,36 mol O2 Mặt khác lấy 4,56 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu lượng muối A 9,67 gam B 8,94 gam C 8,21 gam D 8,82 gam Chọn B - Quy đổi hỗn hợp E: CH NH , (CH ) NH, (CH )3 N thành CnH2n+3N: a mol - Đốt cháy E: CnH2n+3N + (1,5n + 0,75)O2   nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2  n O2  (1,5n  0,75)a  0,36 (1) m E  (14n  17) a  4,56 (2) Từ (1), (2) ta tính được: a = 0,12 mol BTKL - Cho E tác dụng với HCl n HCl  n E  0,12 mol  mmuối = mE + 36,5nHCl = 8,94 (g) Câu 34: Chất A có cơng thức phân tử C4H9O2N, biết : t0 t0 A + NaOH  B + HCl dư   B + CH3OH (1)  C + NaCl (2) Biết B muối cùa α-amino axit, công thức cấu tạo A, C : A H2NCH2CH2COOCH3 ClH3NCH2CH2COOH B CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH C H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH D CH3CH2CH2(NH2)COOH CH3CH2CH(NH3Cl)COOH Chọn B t0 CH3CH(NH2)COOCH3 + NaOH   CH3CH(NH2)COONa + CH3OH (1) t0  CH3CH(NH3Cl)COOH + NaCl (2) CH3CH(NH2)COONa + HCl dư  Câu 35: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) X muối axit hữu đa chức, Y muối axit vô Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol : 5) dung dịch chứa m gam muối giá trị m là: A 5,92 B 4,68 C 2,26 D 3,46 Dũng Trần Trang 222 BỘ ĐỀ ÔN TẬP THPT 2020 – MƠN HĨA HỌC – TẬP Chọn D - Gọi a b số mol X Y Khi cho E tác dụng với NaOH : t0 NH OOC  COONH 3CH  NaOH  (COONa)2  NH  CH 3NH  H O  a mol a mol a mol a mol t0 (CH 3NH )2 CO  NaOH  2CH 3NH  Na CO  H O  b mol 2b mol b mol a  2b  0,05 a  0,01mol   m muèi  134n (COONa)2  106n Na 2CO3  3, 46 (g) a  0,01 b  0,02 mol Ta có  Câu 36: Chất X có cơng thức phân tử C2 H7O3N Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH đun nóng nhẹ thấy khí Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH Sau phản ứng cô cạn dung dịch chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng khơng đổi m gam chất rắn Giá trị m là: A 16,6 B 18,85 C 17,25 D 16,9 Chọn A t0 - Phương trình phản ứng : CH 3NH 3HCO  2KOH  K CO  CH 3NH  H O 0,1mol 0,25mol 0,1mol  m r¾n  138n K 2CO3  56n KOH(d­)  16,6 (g) Câu 37: Hỗn hợp X gồm tripeptit A tetrapeptit B cấu tạo glyxin alanin Phân trăm khối lượng nitơ A B theo thứ tự 19,36% 19,44% Thủy phân hoàn 0,1 mol hỗn hợp X lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 36,34 gam hỗn hợp muối Tỉ lệ mol A B hỗn hợp X là: A : B : C : D : Hướng dẫn giải MA  A lµ  Ala 2  Gly 3.14 4.14  217;M B   288   19,36% 19,44% B lµ  Ala 3  Gly  Ala 2  Gly  3NaOH  Muèi  H 2O x 3x x  Ala 3  Gly  4NaOH  Muèi  H O y 4y y x  0,06 n A  B  x  y  0,1    y  0,04 m muèi  217x  288y  40  3x  4y   18  x  y   36,34 x : y  :  Câu 38: Hỗn hợp X gồm amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH –NH2 phân tử), tỉ lệ mO : mN = 80 : 21 Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy (CO2, H2O N2) vào nước vôi dư khối lượng kết tủa thu A 20 gam B 13 gam C 10 gam D 15 gam (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2012) m O 80  ;n  n HCl  0,03  m O  1,6   n O  0,1mol m N 21 N  NH2  C : x mol CO : x H :y mol 12x  y  0,1.16  0,03.14  3,83    O2 3,83g    H O : 0,5y   0,1425mol 2x  0, 5y  0,1425.2  0,1 O : 0,1 N  N : 0,03 x  0,13  m CaCO3  13gam  y  0,25 Câu 39: X Y peptit mạch hở Thủy phân hoàn toàn X Y thu Gly Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X Y cần dùng 22,176 lít O2 (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn sản Dũng Trần Trang 223 BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bình xuất m gam kết tủa, khí khỏi bình tích 2,464 lit (đktc) Giá trị m : A 77 B 55 C 88 D 66 Hướng dẫn giải Chọn đáp án A Nhìn thấy nO2  0,99(mol) phải nhớ tới điều tơi nói đốt peptit hay đốt aminoaxit tương ứng số mol O2 cần  n C H NO  a(mol) O  CO : 2a  5b BTNT.N Gọi    a  b  0,11.2   n  b(mol) H O : 2,5a  5,5b   C H11NO2 BTNT.O   2a  2b  0,99.2  2(2a  5b)  (2,5a  5,5b)  4,5a  13,5b  1,98 a  0,11(mol)   n CO2  0,77(mol)  m   77(gam)  b  0,11(mol) Câu 40: X tetrapeptit Gly-Val-Ala-Val, Y tripeptit Val-Ala-Val Đun nóng 14,055 gam hỗn hợp X Y dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z thu 19,445 gam muối Phần trăm kh%ối lượng X hỗn hợp : A 51,05% B 38,81% C 61,19% D 48,95% Hướng dẫn giải X : Gly  Val  Ala  Val : 344   n NaOH  4n X   n H2 O  n X Y : Val  Ala  Val : 287   n NaOH  3n Y   n H2 O  n Y  Val  Na 2  Ala  Na  Gly  Na : 486 X  NaOH 14,055g   19, 445  g  muèi   H2 O Val  Na  Ala  Na : 389   Y  316n X  287n Y  14,055 n X  0,02 0,02.344   %m X  100  48,95%  14,055 486n X  389n Y  19, 445 n Y  0,025 C¸ch : 316n X  287n Y  14,055 n X  0,02 BTKL    14,055  40  4n X  3n Y   19, 445  18  n X  n Y  n Y  0,025 CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT Dũng Trần Trang 224 ...BỘ ĐỀ ƠN TẬP THPT 2019 – MƠN HĨA HỌC – TẬP ĐỀ SỐ 01 Ơn Tập Các Cơng Thức Về Hợp Chất Hữu Cơ Câu 1: Ankan hiđrocacbon no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n+2 (n... C5H8O4 C C5H10O4 D C5H4O4 ĐỀ SỐ 02: Ôn Tập Định Nghĩa, Tính Chất Vật Lý, Tính Chất Hóa Học Về Hợp Chất Hữu Cơ Câu 1: Hãy chọn phát biểu hoá học hữu số phát biểu sau: A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên... Là cơng thức hai chất có cơng thức phân tử có cấu tạo tương tự C Là công thức hai chất có cơng thức phân tử cấu tạo khác D Chỉ cơng thức chất công thức phân tử cấu tạo giống Hướng dẫn: Chỉ cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án bộ đề hữu cơ , ĐÁP án bộ đề hữu cơ