DE XAC SUAT CB DE BAI

4 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:27

Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ §Ị KIĨM TRA ĐịNH Kỳ Môn: Toán 11 Chủ đề: Tổ HợP _ X¸C ST ĐỀ ƠN TẬP SỐ 06_TrNg 2019 Líp To¸n thầy LÊ Bá BảO Tr-ờng THPT Đặng Huy Trứ 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế SĐT: 0935.785.115 Facebook: Lê Bá Bảo Trung tâm KM 10 H-ơng Trà, Huế NI DUNG ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) Câu 1: Gieo súc sắc (cân đối đồng chất) hai lần Số phần tử không gian mẫu A B 12 C 36 D 18 Câu 2: Một nhóm có nam nữ Số cách chọn từ nhóm cặp song ca nam nữ A 10 B 24 C 12 D 16 1 Câu 3: Cho A B hai biến cố xung khắc P  A   , P  B   Giá trị P  A  B  A B C D 6 Câu 4: Tung đồng xu (cân đối đồng chất) hai lần Xét biến cố A : “Hai lần xuất khác nhau” Khẳng định sau đúng? A A  SS; NN B A  SN ; SS C A  SN ; NS D A  NS Câu 5: Một tổ có nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Xác suất cho người chọn có nữ A B C D 15 15 15 15 2  Câu 6: Số hạng không chứa x khai triển  x    x   x  2 4 A C6 B C6 C 24.C64 D 22.C64 Câu 7: Một lơ hàng có 20 sản phẩm, phế phẩm Lấy tùy ý sản phẩm từ lơ hàng Xác suất để sản phẩm lấy có khơng q phế phẩm 91 637 91 A B C D 323 969 285 Câu 8: Từ chữ số ; ; lập số tự nhiên có chữ số khác đơi một? A B C D Câu 9: Trong khai triển  x   n6  n   có tất 17 số hạng Vậy n A 10 B 11 C 17 D 12 Câu 10: Cho X tập hợp chứa số tự nhiên lẽ và số tự nhiên chă̂n Chọn ngẫu nhiên từ X ba số tự nhiên Xác suất để chọn ba số có tích số chẵn C63 C63 C43 C43 A P  B P   C P  D P   C10 C10 C10 C10 Câu 11: Có hộp bút chì màu Hộp thứ có có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Hộp thứ hai có có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Chọn ngẫu nhiên hộp bút chì Xác suất để có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh 19 17 A B C D 36 36 12 12 Câu 12: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn Cnn5  An33 A n  14 B n  17 C n  20 D n  15 Câu 13: Có 100000 vé đánh số từ 00000 đến 99999 Hỏi số vé gồm chữ số khác nhau? A 30240 B 32212 C 23460 D 32571 Câu 14: Có học sinh thầy giáo A , B , C Hỏi có cách xếp chỗ người ngồi hàng ngang có chỗ cho thầy giáo ngồi hai học sinh? A 4320 B 90 C 43200 D 720 12 Câu 15: Hệ số x khai triển (1  x) A 820 B 210 C 792 D 220 II PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm) Câu 16: Hỏi có cách xếp bạn nam bạn nữ thành hàng dọc cho bạn nữ đứng cạnh nhau? Câu 17: Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, người ta lập tất số gồm chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số số lập Tính xác suất để số chọn chia hết cho Câu 18: Với n số nguyên dương thỏa mãn Cn1  Cn2  55 , số hạng không chứa x khai triển n   biểu thức  x3   ,  x   x   HẾT Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ §Ị KIĨM TRA ĐịNH Kỳ Môn: Toán 11 Chủ đề: ễN TP S 07_TrNg 2019 Tổ HợP _ XáC SUấT Lớp Toán thầy LÊ Bá BảO Tr-ờng THPT Đặng Huy Trứ 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế SĐT: 0935.785.115 Facebook: Lê Bá Bảo Trung tâm KM 10 H-ơng Trà, Huế NI DUNG ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) Câu 1: Gieo súc sắc (cân đối đồng chất) hai lần Gọi A biến cố: “Lần đầu xuất mặt chấm “, số phần tử biến cố A A B 12 C 36 D 18 Câu 2: Giá sách có sách Tốn khác sách Lý khác Số cách chọn từ giá sách sách A 11 B 30 C 12 D 16 Câu 3: Cho A biến cố với khơng gian mẫu  Khẳng định sau đúng? A P     B P     C P  A   D P  A   Câu 4: Tung súc sắc (cân đối đồng chất) hai lần Xét biến cố B : “Tổng số chấm lai lần 9” Khẳng định sau đúng? A B    2;7  ;  7;  ;  3;6  ;  6;  B B    6;  ;  3;6  ;  5;  C B    2;7  ;  7;  ;  3;6  ;  6;  ;  5;  D B    3;6  ;  6;  ;  5;  ;  4;  Câu 5: Trên giá sách có sách Toán, sách Lý, sách Hóa Lấy ngẫu nhiên sách Xác suất để ba sách lấy có Toán 37 10 A B C D 42 21 Câu 6: Việt Nam chơi cờ Trong ván cờ, xác suất Việt thắng Nam 0,3 Nam thắng Việt 0, Hai bạn dừng chơi có người thắng, người thua Xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ A 0,12 B 0, C 0,9 D 0, 21 Câu 7: Cho số 1,5, 6, lập số tự nhiên có chữ số với chữ số khác nhau? A 12 B 24 C 64 D 256 21 2  Câu 8: Số hạng không chứa x khai triển nhị thức Newton  x   , x  0, n  * x   7 8 8 A C21 B C21 C 2 C21 D 27 C21   Câu 9: Có bơng hồng đỏ, bơng hồng vàng 10 hồng trắng, hồng khác đơi Hỏi có cách lấy bơng hồng có đủ ba màu? A 560 B 310 C 3014 D 319 Câu 10: Hệ số x khai triển (3  x) A C97 B 9C97 C 9C97 D C97 Câu 11: Một nhóm gồm nam nữ Chọn ngẫu nhiên bạn Xác suất để bạn chọn có nam lẫn nữ mà nam nhiều nữ 60 238 210 82 A B C D 143 429 429 143 Câu 12: Trong khai triển  x   n 3  n    có tất 16 số hạng Vậy n A 10 B 11 C 17 D 12 Câu 13: Từ số 1, 2,3, 4,5,6,7 lập số tự nhiên gồm chữ số khác số chia hết cho 5? A 360 B 120 C 480 D 347 x3 Câu 14: Tập hợp tất giá trị x thỏa mãn đẳng thức Ax  Cx  14x A 2; 5 C 5 B 7; 5 D 7 Câu 15: Một giải thi đấu bóng đá quốc tế có 16 đội thi đấu vòng tròn lượt tính điểm (Hai đội thi đấu với trận) Sau trận đấu, đội thắng điểm, đội thua điểm; hòa đội điểm Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê 80 trận hòa Hỏi tổng số điểm tất đội sau giải đấu bao nhiêu? A 720 B 560 C 280 D 640 II PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm) Câu 16: Cho tập hợp X  1; 2; 3; 4; 5;6 Hỏi từ tập X lập số tự nhiên chẳn có ba chữ số đôi khác nhau? Câu 17: Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ công ty sữa, người ta gửi đến phận kiểm nghiệm hộp sữa cam, hộp sữa dâu hộp sữa nho Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên hộp để phân tích mẫu Tính xác suất để hộp sữa chọn có loại Câu 18: Cho số nguyên dương n thỏa mãn 2Cn31  Cn2  An3 Tìm hệ số số hạng chứa x16 n  2 khai triển  x2   ,  x   x  HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: DE XAC SUAT CB DE BAI , DE XAC SUAT CB DE BAI