02 DE THI HOC KY 1 DE SO 2

4 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:27

Luyện đề thi học kỳ 1- Lê Văn Tuấn Sách ID Một cách mạng sách BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN HỌC ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KỲ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 112 Câu Tìm tất khoảng nghịch biến hàm số y   x3  3x2  24 x  A  4;  B  4;0   2;   C  ; 4   0;  D  ; 4   2;   Câu 2: [717042]: Cho hình trụ có bán kính đáy a độ dài đường cao 3a Diện tích tồn phần hình trụ cho A 8 a B 7 a C 4 a Câu 3: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số đây? A y  x3  3x  D 5 a B y  x  x  C y  x4  x  D y   x3  3x  Câu [50289]: Với số thực a, b  0, a  1, giá trị biểu thức log a  ab3  A  log a b 2 B  2log a b C  3log a b D  log a b   Câu [50293]: Cho  a  1, b, c  thỏa mãn log a b  3, log a c  2 Tính log a a3b2 c A 18 B C 10 D Câu [717059]: Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy 2a cạnh bên a Thể tích khối chóp cho 5a 3a D 3 Câu 7: Cho hàm số y   x3  mx2   4m  9 x  với m tham số Có giá trị A 5a3 B 3a3 C nguyên m đề hàm số nghịch biến khoảng  ;   ? A B C D Câu [50324]: Cho log a x  2, logb x  với a, b số thực lớn Tính P  log a x b2 A P  6 B P  C P   D P  Câu [717172]: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên AA '  3a Hình chiếu vng góc A ' lên mặt phẳng  ABC  trung điểm BC Thể tích khối lăng trụ cho A a 13 B 3a 13 C Câu 10: Hàm số f ( x)  log  x  x  có đạo hàm 3a 11 D A f '( x)  ln x  2x B f '( x)  ( x  x) ln C f '( x)  (2 x  2) ln x2  2x D f '( x)  2x  ( x  x) ln 2 a 11 2 Câu 11: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x6 nghịch biến x  5m khoảng 10;   ? A B vô số C D Câu 12 [50527]: Đạo hàm hàm số y  5x 3 x3 A y   x  3x  3  x   x 3 x  y  x 3 x  C y   x  3 5x 3 x3 B ln D y   x  3 5x 3 x3.ln 2 Câu 13 Hàm số y  log   x  x  nghịch biến khoảng A  0;   B  3;6  D  0;3 C  0;6  Câu 14: Gọi S tập nghiệm phương trình 2log8  x   log 2  x  1  Số phần tử tập hợp S A B C D x2  Mệnh đề đúng? x 1 A Cực tiểu hàm số  B Cực tiểu hàm số Câu 15: Cho hàm số y  C Cực tiểu hàm số  D Cực tiểu hàm số Câu 16: Cho hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 Điều kiện để đồ thị hàm số có điểm cực trị tạo thành tam giác là: A m  B m   3 C m  3 D m  1 Câu 17: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  a, AD  2a Hình chiếu vng góc đỉnh S mặt phẳng đáy trùng với trọng tâm tam giác BCD Đường thẳng SA tạo với mặt phẳng  ABCD  góc 450 Khoảng cách hai đường thẳng AC SD A 2a 22 11 B a 22 11 C a 11 11 D 2a 11 11 Câu 18: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d Khẳng định sau đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 19 : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  a, AD  2a, SA   ABCD  SA  a Tính theo a khoảng từ D đến mặt phẳng  SBM  với A d  M trung điểm CD 2a 33 33 B d  a 33 33 C d  a 33 11 D d  Câu 20 : Có giá trị nguyên âm tham số m để hàm số y  x3  mx  a 33 22 đồng x5 biến khoảng  0;   ? A B C D Câu 21: Cho hàm số y  x4   m2  5 x2  3m  Có giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn  10;10 để hàm số đồng biến khoảng  3;   A B C D Câu 22: Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau  x f  x   0    0  Hàm số y  f  x  2  x3  3x đồng biến khoảng đây? A 1;    B   ;  1 C  1;0  D  0;  Câu 23: Cho hàm số y  f  x  , hàm số y  f   x  liên tục  có bảng biến thiên hình vẽ x  2    f ' x Bất phương trình f  x   3e A m  f  2   x2 1  m có nghiệm x   2;2  B m  f    3e4 C m  f    3e4  Câu 24: Cho số thực x, y thỏa mãn điều kiện  3x  y 2 7 D m  f    3e4     81 .5 M , m giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức P  M m x y x  2  y  2 2 Gọi x y Tính tổng 2x  y  A 1 B D 1 C Câu 25: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm, liên tục  , gọi d1 , d tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x  y  x f  3x   điểm có hoành độ Biết hai đường thẳng d1 , d vng góc nhau, khẳng định sau đúng? A  f    B f    C f    D  f    Câu 26: Có giá trị nguyên m  10;10 để phương trình nghiệm nhất? A 11 B 12 C 14 Câu 27: Cho hàm số f  x  liên tục  có đồ thị hình vẽ Có giá trị nguyên tham số m  3sin x  cos x   để phương trình f   f  m  4m     2cos x  sin x   có nghiệm? A B C Vô số D D 15 log5  mx   có log5  x  1 ...  log  x  x  có đạo hàm 3a 11 D A f '( x)  ln x  2x B f '( x)  ( x  x) ln C f '( x)  (2 x  2) ln x2  2x D f '( x)  2x  ( x  x) ln 2 a 11 2 Câu 11 : Có giá trị nguyên tham số...  2a Hình chiếu vng góc đỉnh S mặt phẳng đáy trùng với trọng tâm tam giác BCD Đường thẳng SA tạo với mặt phẳng  ABCD  góc 450 Khoảng cách hai đường thẳng AC SD A 2a 22 11 B a 22 11 C a 11 ... đường thẳng d1 , d vng góc nhau, khẳng định sau đúng? A  f    B f    C f    D  f    Câu 26 : Có giá trị nguyên m  10 ;10  để phương trình nghiệm nhất? A 11 B 12 C 14 Câu 27 : Cho hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 DE THI HOC KY 1 DE SO 2 , 02 DE THI HOC KY 1 DE SO 2