Hồ thức thuận bài 2 tích phân

8 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:27

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! BÀI TÍCH PHÂN Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận Tất đáp án lời giải chi tiết có group “ Live Vip” Câu (Đề Tốn - Đề số 4) Cơng thức cơng thức tính tích phân phần? A  b C  b a a b udv  uv ab   vdu a b udv  uv ab  vdu a B  b D  b a a b udv  u ab v ab   vdu a Câu (Mã đề 101 - BGD - 2019) Biết A 1 b udv  u ab v ab   vdu a 1 0  f  x dx  2  g  x dx  ,   f  x   g  x dx bằng: C 5 B D Câu (THPT Chuyên Quảng Nam): Cho hàm số f ( x) liên tục [0;3]  f ( x)dx  1,  f ( x)dx  2  f ( x)dx Tính A B -3 C D Câu (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho  f ( x)dx  12 Tính A I  I   f (3x)dx C I  B I  36 D I  Câu (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho  f  x  dx  2 1  g  x  dx  1 Tính 1 I    x  f  x   3g  x   dx 1 A I  17 B I  2 Câu (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) D I  11 ln D ln D I  e2  C I  dx  2x  bằng: A ln 35 B ln C e Câu (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) T nh t ch phân I   x ln xdx : A I  e2  B I  C I  e2  2 Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!   Câu (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho  f  x  dx  Tính I    f  x   2sin x  dx  B I   A I   D I    C I  Câu (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018)  e3 x 1dx : 1  e e D e4  e  1   Câu 10 (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho    dx  a ln  b ln với a , b số nguyên x  x    Mệnh đề đúng? A 1 e  e A a  2b  B e3  e C B a  b  C a  2b  D a  b  2  Câu 11 Tích phân I    dx có giá trị bằng: sin x A 1 ln B 2ln C ln D ln Câu 12 (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho F  x  nguyên hàm hàm số f  x   ln x Tính: x I  F  e   F 1 ? A I  B I  e D I  e C I  21 Câu 13 (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho x dx x4  a ln  b ln  c ln , với a, b, c số hữu tỉ Mệnh đề sau đúng? A a  b  2c B a  b  2c C a  b  c D a  b  c     Câu 14 (THPT Chuyên Sơn La- Lần 2): Nếu    e  dx  a  2be giá trị a + 2b là:  2  A 12 B C 12,5 D  Câu 15 (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Tính tích phân I   cos3 x.sin xdx A I   B I    4 C I   D I  Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! e Câu 16 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho  1  x ln x  dx  ae  be  c với a , b , c số hữu tỷ Mệnh đề đúng? A a  b  c B a  b  c C a  b  c D a  b  c  Câu 17 (THPT Chuyên Sơn La-Lần 2) Nếu I    sin x cos x a dx  lnc ,(a,b, c Z ) a  2b  3c là: b  sin x A 13 B 14 C D 11 Câu 18 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho xdx   x  2  a  b ln  c ln với a, b, c số hữu tỷ Giá trị 3a  b  c A B C 2 D 1 Câu 19 (THPT Cổ Loa - Hà Nội) Cho hàm số y  f ( x) liên tục, có đạo hàm  ;   có đồ thị hình vẽ Tích phân I   f   x  3 dx A B C D Câu 20 (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số f  x  Biết f    f '  x   2sin x  1, x    f  x  dx A   16  16 B 2 4 16 C   15 16 D   16  16 Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ 16 , Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 21 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho e Tính S  a  b A S  2 dx 1 e  a  b ln , với a, b số hữu tỉ 1 x B S  C S  D S  Câu 22 (THCS-THPT-NGUYỄN-KHUYẾN-TP-HCM) Cho số nguyên Giá trị P  abc là: A P  36 B P   x2 dx  a ln  b ln  c với a , b , c x 1 C P  18 Câu 23 (Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho f  x  có đạo hàm liên tục f    16,  f  x dx  Tính D P  18 thỏa mãn I   x f   x dx ta kết : A I  14 B I  20 C I  10 Câu 24 (Sở Hưng Yên Lần1) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục 0 D I  có đồ thị hình vẽ Giá trị biểu thức I   f '  x   dx   f '  x   dx bằng: A 2 B C D 10 Câu 25 (CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU ĐỒNG THÁP 2019 LẦN 2) Cho hàm số f  x  liên tục có đồ thị hình bên Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! 1 Biết F (x)  f (x), x [ 5;2]  f  x  dx  3 A  145 B  89 C 14 Tính F    F  5 145 D 89 Câu 26 (CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG QUẢNG NAM) Cho hàm số f  x  liên tục  0;1 Biết 1   x f  1  x   f x  dx  Tính f  0 B f    A f    1 C f     D f    Câu 27 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm f '( x) liên tục R có đồ thị hàm số f '( x) hình vẽ, Biết   x  1 f '( x) dx  a  A a  b  4c  5d 3 f '( x) dx  b ,  f '( x) dx  c , f (1)  d Tích phân B a  b  3c  2d  f ( x)dx C a  b  4c  3d D a  b  4c  5d Câu 28 (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc 11 t  t  m / s  , t (giây) khoảng thời gian t nh từ biến thiên theo thời gian quy luật v(t )  180 18 lúc A bắt đầu chuyển động Từ trạng thái nghỉ, chất điểm B xuất phát từ O , chuyển động thẳng hướng với A chậm giây so với A có gia tốc a  m / s  ( a số) Sau B xuất phát 10 giây đuổi kịp A Vận tốc B thời điểm đuổi kịp A A 15  m / s  B 10  m / s  C  m / s  D 22  m / s  Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 29 (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Biết  ( x  1) dx dx  a  b  c với a, b, c x  x x 1 số nguyên dương T nh P  a  b  c A P  18 B P  46 C P  24 D P  12 Câu 30 (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục Biết f (5) xf (5 x)dx , x f ( x)dx 0 A 15 B 23 A 123 D 25 thỏa mãn điều kiện f 1  , f  x   0, x  C Câu 31 (Quỳnh Lưu Lần 1) Cho hàm số f  x  x  1 f '  x    f  x   x  1 với x  Giá trị f   2 2 B  5 C  D Câu 32 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số f  x  liên tục f  x   f   x    2cos x , x  3 Tính I   A I  6 B I  thoả mãn  f  x  dx C I  2 D I  Câu 33 (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y  f  x  Đồ thị hàm số y  f   x  hình bên Đặt g  x   f  x    x  1 Mệnh đề đúng? A g  3  g  3  g 1 B g 1  g  3  g  3 C g 1  g  3  g  3 D g  3  g  3  g 1 Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 34 (ĐH VINHL3 -2019 ) Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục f ( x)  f (2  x)  x2  x  2, x  A 4 B Tích phân C  xf ( x)dx thỏa mãn f (0)  bằng: D 10 b Câu 35 (CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT 2019 lần 1) Cho P     x  x   dx có giá trị lớn với ( a a  b; a, b  ) Khi t nh S  a  b A S  2 B S  C S  D S  Câu 36 (THPT PHỤ DỰC – THÁI BÌNH) Cho hàm số f  x  có đạo hàm  1;    Biết đẳng thức f  x   ( x  1) f   x   A  x( x  1) B  x2  thỏa mãn x   1;    Tính giá trị f   D.Chưa đủ kiện tính f   C  Câu 37 (NGHĨA-HƯNG-NAM-ĐỊNH) Cho hàm số f  x  thỏa mãn  xf   x    x 1  f  x  f "  x  với x dương Biết f 1  f  1  Giá trị f   2 A f    2ln  B f    2ln  C f    ln  D f    ln  Câu 38 Cho hai hàm số f ( x)  ax4  bx3  cx  dx  e g ( x)  mx3  nx2  px  với a , b , c , d , e , m , n , p , q số thực Đồ thị hai hàm số y  f ( x) , y  g ( x) hình vẽ bên Tổng nghiệm phương trình f ( x)  q  g ( x)  e A 13 B  13 C D  Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Em đăng ký học livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 39 (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc 59 biến thiên theo thời gian quy luật v  t   t  t  m / s  , t (giây) khoảng thời gian t nh từ 150 75 lúc a bắt đầu chuyển động Từ trạng thái nghỉ, chất điểm B xuất phát từ O , chuyển động thẳng hướng với A chậm giây so với A có gia tốc a  m / s  ( a số) Sau B xuất phát 12 giây đuổi kịp A Vận tốc B thời điểm đuổi kịp A A 15  m / s  B 20  m / s  C 16  m / s  D 13  m / s    Câu 40 (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu- Lần 2): Cho hàm f : 0;   R hàm liên tục thỏa mãn  2    0  f ( x)   f ( x)(sin x  cos x)  dx   Tính 2  f ( x)dx    2 A  f ( x)dx  1 B  f ( x)dx  C   f ( x)dx  2 D  f ( x)dx  - HẾT - Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ ... Lần 2) : Nếu    e  dx  a  2be giá trị a + 2b là:  2  A 12 B C 12, 5 D  Câu 15 (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 20 17) Tính tích phân I   cos3 x.sin xdx A I   B I    4 C I   D I  Thầy Hồ. .. / s  C  m / s  D 22  m / s  Thầy Hồ Thức Thuận- Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11, 12 Tại Hà Nội Link fanpage : https://www.facebook.com/thaythuantoan/ Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook:... 1 e  e A a  2b  B e3  e C B a  b  C a  2b  D a  b  2  Câu 11 Tích phân I    dx có giá trị bằng: sin x A 1 ln B 2ln C ln D ln Câu 12 (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 20 17) Cho F  x
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ thức thuận bài 2 tích phân , Hồ thức thuận bài 2 tích phân