Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại phòng giao dịch thị xã quảng trị – vietinbank quảng trị

114 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THỊ LUYẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PHỊNG GIAO DỊCH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VIETINBANK QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 31 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG TRIỆU HUY HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn Thầy giáo TS Hoàng Triệu Huy Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đề xuất đưa quan điểm cá nhân sau nghiên cứu Luận văn không chép, không trùng lặp với nghiên cứu khoa học công bố Tôi cam đoan giúp đỡ hỗ trợ cho việc thực luận văn cảm ơn đầy đủ Tác giả luận văn Hoàng Thị Luyến i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ động viên ủng hộ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt Thầy giáo TS Hoàng Triệu Huy người trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn thành viên gia đình ln động viên, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho để đạt kết hôm Tôi bày tỏ biết vô bờ bến gia đình Cuối cùng, tơi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến anh chị Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng, cán đồng nghiệp khách hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị - Phòng Giao dịch Thị xã Quảng Trị hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Hoàng Thị Luyến ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: HOÀNG THỊ LUYẾN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Triệu Huy Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - VIETINBANK QUẢNG TRỊ 1.Mục đích đối tượng nghiên cứu: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị – Vietinbank Quảng Trị năm 2015 – 2017 từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị – Vietinbank Quảng Trị 2.Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: Để tiến hành phân tích, đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, phương pháp thống kê kinh tế để làm rõ mối quan hệ nhóm đối tượng khác liên quan đến q trình tiếp cận sử dụng tín dụng từ ngân hàng 3.Các kết nghiên cứu kết luận: Để ngày phát triển lớn mạnh, nâng cao tồn diện chất lượng cơng tác tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhanh chóng đạt mục tiêu hòa nhập vào tài khu vực giới Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề mang tính cốt lõi chiến lược hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị Cùng nằm định hướng chung đó, Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị Vietinbank Quảng Trị ln trọng nâng cao chất lượng tín dụng nói chung tín dụng khách hàng doanh nghiệp nói riêng để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhằm đưa hoạt động kinh doanh ngày phát triển mang lại hiệu cao Trong thời gian vừa qua Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị tích cực áp dụng giải pháp như: Giải pháp sách tín dụng, quy trình tín dụng, xử lý dứt điểm nợ hạn, kỹ thu thập thông tin, giải pháp công nghệ nhân để đồng thời với việc tăng trưởng dư nợ việc giảm dần nợ hạn, nợ xấu Khi giảm nợ hạn giảm số tiền trích lập bắt buộc, từ đảm bảo hoạt động an tồn hiệu Mặc dù nỗ lực tỷ lệ nợ hạn dư nợ Khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị mức cao, tập trung vào số nhóm khách hàng lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro Vì Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị Vietinbank Chi nhánh Quảng Trị cần có biện pháp tích cực nhiều phương diện để sớm giảm dần nợ hạn, nâng cao chất lượng tín dụng iii DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHDN FDI : Khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước KHDN SVM : Khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô KHDN VVN : Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ NHCT, Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NQH : Nợ hạn PGD : Phòng giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ : Tài sản bảo đảm Vietinbank Quảng : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Trị : – Chi nhánh Quảng Trị VNĐ : Việt Nam Đồng iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục từ ngữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ viii PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn .3 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 Tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại .5 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .5 1.2.2 Bản chất tín dụng ngân hàng 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2.4 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.3 Chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng .9 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 11 1.4 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 16 1.4.1 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng vay vốn 16 1.4.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng 17 1.5 Kinh nghiệm NHTM nước việc nâng cao chất lượng tín dụng học rút cho Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị - Vietinbank Quảng Trị 23 v 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng số NHTM nước 23 1.5.2 Bài học kinh nghiệm Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị - Vietinbank Quảng Trị .25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ – VIETINBANK QUẢNG TRỊ 26 2.1 Tổng quan Vietinbank Quảng Trị Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị 26 2.1.1 Sự hình thành phát triển Vietinbank Quảng Trị 26 2.1.2.Sự hình thành phát triển Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Vietinbank Quảng Trị .27 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị 31 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị Vietibank Quảng Trị năm 2015 – 2017 33 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị - Vietinbank Quảng Trị 42 2.2.1 Tình hình dư nợ tín dụng .42 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp .52 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị - Vietinbank Quảng Trị 54 2.3.1 Các tiêu định lượng 54 2.3.2 Các tiêu định tính 64 2.4 Đánh giá chung chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị - Vietinbank Quảng Trị .66 2.4.1 Những kết đạt 66 2.4.2 Một số tồn nguyên nhân 68 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ – VIETINBANK QUẢNG TRỊ 75 3.1 Quan điểm định hướng nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng Giao dịch Thị xã Quảng Trị - Vietinbank Quảng Trị 75 vi 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh 75 3.1.2 Quan điểm định hướng quản lý nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 75 3.1.3 Mục tiêu quản lý nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 77 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp PGD Thị xã Quảng Trị - Vietinbank Quảng Trị 77 3.2.1 Giải pháp sách tín dụng .77 3.2.2 Giải pháp quy trình nghiệp vụ .82 3.2.3 Ngăn ngừa giải dứt điểm nợ hạn doanh nghiệp .87 3.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng nâng cao kỹ thu thập thông tin 90 3.2.5 Thực tốt công tác Marketing ngân hàng 91 3.2.6 Giải pháp nhân 93 3.2.7 Giải pháp công nghệ 94 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị .97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Phòng giao dịch TX Quảng Trị 35 Bảng 2.2: Tình hình cho vay Phòng giao dịch TX Quảng Trị 37 Bảng 2.3: Kết kinh doanh Phòng giao dịch TX Quảng Trị .41 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp .43 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay KHDN theo loại hình doanh nghiệp .45 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay KHDN theo kỳ hạn .48 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay KHDN theo ngành kinh tế 50 Bảng 2.8: Thu nhập từ hoạt động cho vay KHDN 53 Bảng 2.9: Vòng quay vốn tín dụng KHDN .54 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ hạn KHDN 56 Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu KHDN 58 Bảng 2.12: Lãi cho vay chưa thu KHDN 59 Bảng 2.13: Tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm KHDN 61 Bảng 2.14: Chi phí dự phòng rủi ro KHDN 62 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Vietinbank Quảng Trị 30 viii PHẦN I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại giống thực thể kinh tế khác, hoạt động nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị Để đạt mục tiêu đòi hỏi Ngân hàng thương mại phải khơng ngừng tìm kiếm giải pháp tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh mở rộng gia tăng thị phần, đa dạng hóa bán chéo sản phẩm, cải thiện chất lượng loại hình dịch vụ… Bên cạnh Ngân hàng thương mại tập trung nghiên cứu, đánh giá đưa sách để nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn khoản tín dụng cấp Đây vấn đề sống Ngân hàng thương mại phần lớn lợi nhuận có trình kinh doanh chủ yếu từ hoạt động cấp tín dụng mang lại Với cạnh tranh ngày khóc liệt ngân hàng biến động khôn lường kinh tế đặt cho Ngân hàng thương mại nhiều rủi ro tiềm ẩn Các Ngân hàng thương mại cạnh tranh mà nới lõng điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng Bên cạnh chế, sách vĩ mơ thay đổi làm thay đổi kinh tế Chính yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại nói riêng chất lượng tín dụng hệ thống Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị NHTM hàng đầu tỉnh Quảng Trị, trải qua nhiều năm phát triển mạnh mẽ, ngân hàng đạt kết tiến vượt bậc mặt kinh doanh Với học khứ biến động bất lợi kinh tế, nguy sụt giảm chất lượng tín dụng ln ln hữu có khả đe dọa lớn tới phát triển bền vững Ngân hàng Để ngày phát triển lớn mạnh, nâng cao toàn diện chất lượng cơng tác tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhanh chóng đạt mục tiêu hòa nhập vào tài khu vực giới Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề mang tính cốt lõi chiến lược hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị Cùng nằm định hướng phục vụ cho việc chủ động trước, sau cho vay Đặc biệt hoạt động kinh doanh khách hàng ln biến động, việc thu thập thơng tin đánh giá khách hàng phải thường xuyên liên tục Việc vấn khách hàng việc quan trọng cán tín dụng làm tốt thường xuyên Phòng Trong thời gian tới Phòng cần thực điều thường xuyên hơn, đồng thời nâng cao khả nhạy bén phán đoán trò chuyện với khách hàng, để biết tính trung thực tài liệu mà họ cung cấp hồ sơ tín dụng Để tăng cường lượng thơng tin, cán tín dụng phải có nghi ngờ tương đối kỹ đặt câu hỏi tốt khai thác thơng tin hiệu mà trì mối quan hệ tốt đẹp Bên cạnh nguồn thông tin khách hàng cung cấp, cán ngân hàng cần nâng cao kỹ thu thập thông tin tư cách người vay, tình hình nhân sự, người lãnh đạo DN; thị trường, sản phẩm kinh doanh khách hàng để dự đốn tình hình cung cầu, giá sản phẩm Cần tăng cường thông tin từ nguồn trung gian từ bạn hàng chủ nợ khác DN; từ ngân hàng khác địa bàn; thông qua quan thuế (xem xét tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước); qua trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC); qua phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, truyền hình, internet.v.v 3.2.5 Thực tốt công tác Marketing ngân hàng Những năm qua số lượng DN tăng trưởng mạnh, chủ yếu DNVVN Trong chế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, để hoạt động kinh doanh có hiệu đòi ngân hàng phải nhận thức đắn đối tượng khách hàng, đẩy mạnh, đổi công tác tiếp thị, marketing đến khách hàng Để công tác tiếp thị có hiệu cần phải thực tốt giải pháp sau: - Đổi phong cách giao tiếp, phục vụ khách hàng: Trước đây, khách hàng thường nghĩ Vietinbank ngân hàng nhà nước, có sẵn lượng khách hàng lớn nên khơng cần đến khách hàng với giao dịch nhỏ, dẫn đến cách cư xử khách hàng không hợp lý Cần phải đổi phong cách giao dịch, xây dựng cách làm việc nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, thân thiện ảnh hưởng 91 đến hành vi, thái độ khách hàng việc lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, góp phần to lớn việc tạo lập uy tín, hình ảnh ngân hàng - Thành lập phận Marketing thực chuyên trách công tác quảng bá, tiếp thị, chăm sóc khách hàng Chức phận Marketing nghiên cứu thị trường bao gồm nghiên cứu đối tượng khách hàng, nhu cầu khách hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đánh giá dịch vụ ngân hàng, nghiên cứu biến động thị trường, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm ngân hàng mở rộng hoạt động - Xây dựng hình ảnh ngân hàng động, biết tìm kiếm khách hàng chiến lược, làm ăn có hiệu xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp: Một số KHDN Quảng Trị thường thiếu tự tin giao dịch, hiểu biết vay vốn ngân hàng Bên cạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường khơng mang tính hữu hình, chủ động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng giải pháp giúp cho DN hiểu rõ lợi ích mà ngân hàng mang lại Cán bán hàng cần phải hòa nhã, tận tâm sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn khách hàng cách đầy đủ kịp thời; đồng thời phải thấu hiểu tâm lý “sức khỏe” khách hàng để đưa lời khuyên hay sản phẩm dịch vụ phù hợp - Thường xuyên phân tích, nghiên cứu sách đối thủ cạnh tranh địa bàn để hiểu rõ đối thủ, từ xây dựng chiến lược cạnh tranh có hiệu - Tăng cường quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua diễn đàn, Hiệp hội doanh nghiệp, quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng,… - Tăng cường củng cố mối quan hệ với khách hàng: có ý kiến cho rằng: Chăm sóc khách hàng khâu bán hàng bán lần, chăm sóc khách hàng sau bán bán nhiều lần Chính việc tăng cường chăm sóc khách hàng sau bán hàng dành cho khách hàng tơn trọng, hài lòng sẵn lòng sử dụng giới thiệu người khác sử dụng sản phẩm dịch vụ lần sau Vì ngân hàng cần đề chương trình khuyến mãi, chương trình quà tặng vào dịp lễ, Tết, ngày thành lập công ty, sinh nhật ban lãnh đạo công ty để trì mở rộng quan hệ tốt với khách hàng Tuy nhiên khơng phải chăm sóc khách hàng giống 92 mà phải phù hợp sâu sát đến đối tượng khách hàng như: Khách hàng VIP, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, khách hàng phổ thông… - Một phương thức thiếp thị có hiệu cao tiếp thị qua khách hàng có ngân hàng Chính phong cách phục vụ nhân viên, tính tiện ích việc sử dụng dịch vụ ngân hàng sở để tạo phản ứng dây chuyền, tạo “vết dầu loang” uy tín ngân hàng DN 3.2.6 Giải pháp nhân Hoạt động tín dụng cơng tác quan trọng hoạt động ngân hàng, điều đòi hỏi cán tín dụng phải vừa có kiến thức chun mơn nghiệp vụ, phải có đạo đức nghề nghiệp tốt, làm việc phát triển chung ngân hàng Để nâng cao chất lượng nhân lực cho hoạt động tín dụng, cần trọng vấn đề sau: - Chú trọng nâng cao công tác tuyển dụng: áp dụng phương pháp tuyển dụng tiên tiến, công khai, minh bạch nhằm tuyển chọn cán tín dụng tốt - Quản lý cán bộ: Rà sốt lại cơng tác tổ chức, bố trí cơng việc phù hợp lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ cán tạo điều kiện cho họ có hội thăng tiến nhằm giữ chân cán giỏi, tránh tình trạng chảy máu chất xám Thường xuyên, định kỳ đánh giá kiểm tra lại lực cán tín dụng để xếp lại cơng việc Tăng cường công tác quản lý cán bộ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật tuân thủ nội quy lao động, quy định quy trình ngân hàng - Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên: Tăng cường đào tạo, đào tạo lại cán bộ, đào tạo chỗ gửi đào tạo theo chuyên đề Bên cạnh trình độ chuyên môn cần bồi dưỡng cho cán kiến thức hiểu biểu kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, thị trường, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh DN để phục vụ cho công tác thẩm định tốt Ngồi ra, cán tín dụng cần học tập thêm kỹ bán hàng, chăm sóc khách hàng, khả giao tiếp, tư vấn để có đủ kinh nghiệm trình độ để đàm phán với khách hàng cho đảm bảo quyền lợi ngân hàng khách hàng - Từng bước chun mơn hóa tín dụng: đa số NHTM phân cơng cán tín dụng dựa sở số khách hàng, mức dư nợ hay phân theo địa 93 bàn, theo thành phần kinh tế Như khó cho việc thu thập xử lý thơng tin tín dụng Để hoạt động tín dụng đạt hiệu quả, ngân hàng vào lực, sở trường kinh nghiệm cán (hay nhóm cán tín dụng) cụ thể để phân cơng người thực cho vay nhóm khách hàng phân chia theo đặc điểm riêng Việc chun mơn hóa cán tín dụng góp phần làm tăng chất lượng độ tin cậy thơng tin tín dụng, tạo sở cho việc xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài Đồng thời giảm chi phí cơng tác điều tra, tìm kiếm khách hàng, thẩm định, giám sát khách hàng q trình sử dụng tiền vay - Có chế lương thưởng hợp lý: Môi trường làm việc cán tín dụng đầy cạm bẫy cám dỗ, đòi hỏi cán tín dụng phải ln tỉnh táo, thu nhập thấp làm giảm tận tâm chí làm họ sa ngã Vì Phòng cần quan tâm mức chế độ tiền lương, vật chất tinh thần cho cán làm công tác tín dụng Cần có chế độ lương khốn theo tiêu kinh doanh có chế thưởng phạt phân minh: phạt cán để xảy NQH khen thưởng thích hợp với cán thực cho vay tốt, phát triển khách hàng, không để xảy NQH để tạo động lực giúp cán cống hiến phát triển chung Phòng 3.2.7 Giải pháp cơng nghệ Nâng cấp trang thiết bị, máy móc đại bảo mật thông tin: Các trang thiết bị hệ thống máy vi tính, hệ thống thơng tin điện tốn phải đồng với hệ thống để việc trao đổi kết nối thuận lợi Cần tạo ứng dụng phầm mềm đại kết nối với ngân hàng khác không hệ thống Vietinbank mà ngân hàng lớn khác Vietcombank, BIDV, Agribank, để kết nối thông tin tín dụng khách hàng với ngân hàng Đi đơi với việc đại hố cơng tác bảo mật Công nghệ đại kết nối rộng rãi cơng tác bảo mật khó khăn Do vậy, nâng cấp trang thiết bị máy móc đại cơng tác bảo mật phải nâng lên Đây giải pháp quan trọng Vietinbank Quảng Trị có phòng giao dịch nhiều nơi, công tác bảo mật liên quan đến hoạt động cho vay quan trọng 94 Đẩy mạnh cơng tác đại hóa ngân hàng: Hiện đại hố ngân hàng vừa đại hoá trang thiết bị, sở vật chất vừa phải đại hoá công tác quản lý, tác phong làm việc cán đặc biệt cán thường xuyên tiếp xúc với khách hàng Việc đại hóa ngân hàng phải thực tồn Chi nhánh khơng phải riêng hoạt động tín dụng Điều giúp cho hoạt động tín dụng diễn trơi chảy, nhanh chóng, xác, thỏa mãn tốt nhu cầu mong muốn khách hàng, làm cho chất lượng tín dụng nâng lên 95 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quá trình nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị – Vietinbank Quảng Trị” tác giả rút số kết luận sau: Hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, việc kiến tạo nguồn vốn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội đất nước Vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp mục tiêu hàng đầu mà ngân hàng theo đuổi để tồn phát triển mơi trường kinh doanh ngày có cạnh tranh gay gắt Qua trình thực đề tài cho thấy hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị có thành tốt năm vừa qua Trong ba năm qua, PGD TX Quảng Trị hỗ trợ phần nhu cầu vốn giúp doanh nghiệp phát triển, góp phần vào phát triển chung kinh tế tỉnh nhà, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng qua năm Bên cạnh việc đẩy mạnh cho vay vấn đề chất lượng tín dụng Phòng đặc biệt quan tâm bối cảnh kinh tế Nâng cao chất lượng tín dụng khơng có vai trò quan trọng cho thân ngân hàng mà giúp cho doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, sở giúp kinh tế phát triển bền vững Vì thấy, việc nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHTM có ý nghĩa to lớn thân NHTM kinh tế xã hội Kết nghiên cứu đề tài PGD TX Quảng Trị cần phải thiết lập sách tín dụng cụ thể, có chiến lược phù hợp theo thời kỳ có định hướng theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội quốc gia địa phương Bên cạnh đó, PGD TX Quảng Trị cần hồn thiện quy trình nghiệp vụ, tăng cường hoạt động marketing, có giải pháp ngăn ngừa xử lý nợ hạn phát sinh cụ thể, 96 nâng cao lực đội ngũ cán để vừa phát triển hoạt động tín dụng KHDN, vừa quản lý tốt, phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, góp phần vào việc “Phát triển - An toàn - Hiệu quả” Phòng Đây số giải pháp tổng thể biện pháp nhằm quản lý hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng KHDN nói riêng, chúng phát huy tác dụng có phối hợp đồng cấp, ngành liên quan trình thực hiện, tạo điều kiện cho đề tài triển khai ứng dụng vào thực tiễn đạt kết Kiến nghị (i) Kiến nghị Nhà nước - Chính phủ ban ngành cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để khuyến khích DN yên tâm hoạt động theo pháp luật NHTM có hành lang pháp lý chuẩn để tuân theo Nhà nước cần ban hành sách hỗ trợ, bảo vệ DN, sách thuế, sách thương mại, đất đai; ban hành đạo luật tạo môi trường pháp lý cần thiết để DNVVN dễ dàng thực biện pháp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng dễ dàng việc xử lý tài sản đảm bảo có rủi ro xảy Tạo điều kiện phát triển ổn định bình đẳng cho tất DN thuộc thành phần lĩnh vực kinh doanh - Giám sát chặt chẽ hoạt động DN Thực tế lực sản xuất kinh doanh DN Việt Nam hạn chế, khả quản trị nhân lực Bởi nhà nước cần điều chỉnh chế, tăng cường biện pháp quản lý nhà nước cách chặt chẽ hoạt động DN như: cấp giấy phép kinh doanh quy mô hoạt động phải phù hợp với số vốn sở hữu lực quản lý thực tế, tiến hành thu hồi có thời hạn vĩnh viễn giấy phép kinh doanh trường hợp buôn lậu, lừa đảo, sản xuất hàng giả… cách nghiêm khắc Đối với DN nhà nước cần triệt để thực trình cải cách DN, có giải pháp khắc phục phận DN Nhà nước làm ăn yếu kém, thua lỗ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh khu vực quốc doanh ngồi quốc doanh 97 Bộ tài quan quản lý tỉnh thành, địa phương cần tổ chức thực tốt việc kiểm tra, buộc DN phải hạch toán theo quy định, bảo tính xác thực báo cáo tài Bên cạnh đó, DN vi phạm quy định Nhà nước công tác hạch tốn kế tốn cần phải bị xử phạt cách nghiêm túc - Từng bước hoàn thiện chế hoạt động hệ thống NHTM góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Để đảm bảo cho NHTM phát huy tính chủ động sáng tạo q trình kinh doanh, góp phần thực tốt mục tiêu sách tiền tệ, hỗ trợ đắc lực cho thực mục tiêu cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, Nhà nước cần trọng đến số vấn đề: + Ngoài chế áp dụng chung cho loại hình DN, NHTM cần có chế riêng, bình đẳng DN khác hoạt động kinh doanh, quyền lựa chọn phương án tối ưu để thực cho vay, bảo lãnh, tránh sức ép từ nhiều phía, nhiều hình thức Ngồi ra, hoạt động tín dụng có chức kiểm sốt hoạt động kinh tế đồng tiền, ngăn ngừa tượng chiếm dụng vốn lẫn DN, nhằm thiết lập trật tự lành mạnh hoá lưu thông tiền tệ, NHTM cần quyền ưu tiên yêu cầu DN vay vốn gửi báo cáo tài cơng khai kiểm tốn để Ngân hàng thu thập thơng tin nhằm giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình khách hàng có liên quan đến việc sử dụng vốn vay, nhằm đảm bảo hiệu tín dụng + Nhà nước cần tạo điều kiện để hoạt động tín dụng NHTM thực theo chế thị trường, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh tổ chức tín dụng, xố dần quy định có tính chất can thiệp trực tiếp đến hoạt động tín dụng NHTM Nhà nước cần giành khoản vốn thích đáng cho quỹ đại hoá ngân hàng, để đổi tồn diện triệt để hoạt động ngân hàng Vì so với ngân hàng giới công nghệ ngân hàng nhiều bất cập, lạc hậu Ngồi nhà nước cần có sách khuyến khích, hỗ trợ cho hoạt 98 động ngân hàng để ngân hàng thực đóng vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ cho phát triển ngành kinh tế khác (ii) Kiến nghị Ngân hàng nhà nước - Tăng cường hiệu hoạt động tra giám sát với tổ chức tín dụng: Hiện nay, NHTM cạnh tranh khốc liệt nhiều cách Do vậy, để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh NHTM NHNN nên tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt NHTM Ngồi ra, điều đảm bảo an tồn cho hệ thống ngân hàng Vì ngân hàng chạy đua để cạnh tranh mà lơi lỏng quy định NHNN dẫn đến khả tốn tất ngân hàng toàn hệ thống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chất lượng tín dụng khó đảm bảo Cơng tác tra kiểm soát phải thực cách nghiêm túc không làm ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Các vi phạm phải có chế tài xử lý rõ ràng, minh bạch phải thực thi cách xác, cơng - Tổ chức hệ thống thơng tin ngân hàng có hiệu quả: Có thể nói, thơng tin Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) cung cấp thời gian qua hạn chế so với nhu cầu thơng tin nhằm quản lý nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng địa bàn tỉnh, chưa kể thơng tin thiếu tính đa dạng kịp thời Mở rộng hệ thống thơng tin tín dụng phòng ngừa rủi ro cách nâng cấp, cung cấp thông tin đa dạng hơn, đặc biệt thông tin phi tài DN lực quản lý đội ngũ lãnh đạo, tình hình kỹ thuật cơng nghệ DN Ngồi ra, với nguồn thơng tin thu thập từ NHTM, NHNN cần đưa quy định chặt chẽ buộc NHTM phải cung cấp kịp thời, xác thơng tin quan trọng có liên quan đến khách hàng tình hình dư nợ, tình hình trả nợ, nợ xấu khách hàng tài sản chấp Bên cạnh NHNN cần ban hành quy chế trao đổi thông tin ngân hàng 99 - Ban hành quy định bảo hiểm tín dụng lẽ hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro Quỹ bảo hiểm tín dụng bảo vệ phần cho ngân hàng bên cạnh việc trích lập dự phòng rủi ro (iii) Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Khuyến khích chi nhánh mở rộng quy mơ cho vay, đa dạng hố hình thức cho vay dịch vụ Ngân hàng Vietinbank Quảng Trị chi nhánh trực thuộc NHCT Việt Nam Do đó, ngồi hình thức cho vay thơng thường Chi nhánh với khách hàng, số hình thức cho vay khác có liên quan cho vay hợp vốn, cho vay liên chi nhánh, cho vay dự án lớn, khoản cho vay trung dài hạn nhằm nâng cao cấu dư nợ cho vay vốn đầu tư Chi nhánh cần phải có hướng dẫn, đạo hỗ trợ kịp thời từ phòng ban trụ sở NHCT Việt Nam cần khuyến khích Chi nhánh việc đa dạng hố hình thức cho vay nhằm mở rộng quy mơ cho vay, qua đạt tiêu mà NHCT Việt Nam giao cho Chi nhánh - Tăng cường công tác thông tin chi nhánh hệ thống NHCT Việt Nam NHCT Việt Nam triển khai áp dụng nhiều chương trình phần mềm liên quan đến “Thơng tin phòng ngừa rủi ro tín dụng” Qua q trình thực hiện, chương trình vận hành tương đối tốt, đảm bảo truy cập, phân tích lưu trữ cung cấp thơng tin khách hàng vay vốn NHCT Việt Nam Trong thời gian tới, nên mở rộng mối quan hệ mua - bán thông tin NHCT Việt Nam với Ngân hàng khác, với quan thông tin tư vấn, thực ln việc kết hợp tín nhiệm khách hàng nhằm cung cấp thông tin cho chi nhánh kịp thời, xác đầy đủ - Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể việc thi hành văn bản, định NHNN NHCT Việt Nam toàn hệ thống Trong năm qua NHNN ban hành tương đối đầy đủ văn hướng dẫn thực luật NHNN luật TCTD NHCT Việt Nam có văn 100 đạo thực nhìn chung chậm Do NHCT Việt Nam cần triển khai kịp thời hướng dẫn văn bản, định NHNN việc thi hành luật TCTD văn luật NHNN, văn ngành có liên quan cách kịp thời Các văn bản, định NHCT Việt Nam ban hành tới Chi nhánh cần hướng dẫn, triển khai kịp thời, cụ thể - Nâng quyền phán tín dụng kiểm sốt giao dịch chi nhánh, Phòng giao dịch lẽ nhu cầu vay vốn đầu tư dự án DN lớn Nếu khoản vay nhỏ phải trình Trụ sở xét duyệt dẫn đến khách hàng phải chờ đợi lâu trước nhận định cho vay ngân hàng - Tạo chế chủ động cho Giám đốc chi nhánh công tác huy động cho vay phải đảm bảo hiệu kinh doanh để định nhanh chóng phương án hiệu doanh nghiệp bị cạnh tranh lôi kéo từ NHTM khác 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Quy định, Quy trình văn hướng dẫn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Hồ Diệu (2000), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đơng Trần Bình Định (2008), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB Tư pháp Phan Thị Thu Hà (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Đinh Xuân Hạng (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài Trịnh Thị Mai Hoa (2009), Giáo trình kinh tế học tiền tệ ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia Học viện ngân hàng (2008), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, NXB thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống Kê 11 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 12 Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài 13 Luật Các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH ngày 12/12/1997 14 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/Q 12 ngày 16/06/2010 15 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 46/2010/Q ngày 16/06/2010 16 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 1627/2001/QĐ-N NN ngày 31/12/2002, Quyết định số 493/2005/QĐ-N NN ngày 22/04/2005, Quyết định số 18/2007/QĐ-N NN ngày 25/04/2007 102 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 39/2016/TT-N NN ngày 30/12/2016 Quy định hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước Khách hàng 18 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị, Báo cáo tổng kết từ năm 2015 đến năm 2017 19 Dương Hồng Tâm (2001), Góp thêm ý kiến nâng cao chất lượng tín dụng, Tạp chí Ngân hàng số 12 20 Tạp chí Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam 2015 – 2017 21 Nguyễn Thu Thuỷ (2002), ệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng giải pháp, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 20 22 Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB thống kê, Hà Nội 23 Lê Văn Tư (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài 24 David Cook (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB trị quốc gia Hà Nội 25 Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật 26 Rose P.S (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 27 Các website: - http://cafef.vn - http://gafin.vn - http://www.sbv.gov.vn - http://www.vnba.org.vn - http://www.vietinbank.vn - http://vi.wikipedia.org 103 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát chất lượng tín dụng PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG Kính gửi: Q Khách hàng Hiện chúng tơi tiến hành khảo sát ý kiến quý khách hàng chất lượng tín dụng Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị -Vietinbank Quảng Trị, nhằm tạo sở đưa giải pháp giúp PGD TX Quảng Trị ngày nâng cao chất lượng tín dụng, mang đến cho khách hàng hài lòng lựa chọn thoả mãn tối đa trình sử dụng sản phẩm dịch vụ Chúng cảm ơn cộng tác, giúp đỡ quý khách hàng Để khảo sát đạt kết mong muốn, mong nhận phản hồi từ phía Quý khách hàng I Thông tin Quý khách hàng - Tên doanh nghiệp: - Loại hình doanh nghiệp: - Lĩnh vực hoạt động: - Thông tin liên hệ: II Đánh giá Quý khách hàng chất lượng tín dụng Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị Xin Quý Khách hàng cho biết ý kiến vấn đề sau: Quý khách vui lòng vòng tròn vào đáp án mà Quý khách hàng lựa chọn: 1) Lãi suất cho vay PGD TX Quảng Trị so với ngân hàng khác địa bàn? a Thấp b Bằng c Cao 2) Hồ sơ, thủ tục vay vốn PGD TX Quảng Trị? a Đơn giản b Bình thường c Phức tạp 3) Thời gian thực giao dịch tín dụng PGD TX Quảng Trị? a Nhanh chóng b Bình thường c Chậm 4) Thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ PGD TX Quảng Trị áp dụng? a Phù hợp với nhu cầu khách hàng b Không phù hợp với nhu cầu khách hàng 104 5) Trình độ nghiệp vụ đội ngũ tín dụng PGD TX Quảng Trị? a Giỏi b Khá c Trung bình, 6) Phong cách, thái độ phục vụ khách hàng đội ngũ tín dụng PGD TX Quảng Trị? a Nhiệt tình, chu đáo b Bình thường c Chưa nhiệt tình, chu đáo 7) Cơng tác chăm sóc khách hàng (mối quan hệ giao dịch, việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu thắc mắc, khiếu nại khách hàng)? a Tốt b Bình thường c Khơng tốt 8) Cơ sở vật chất (trụ sở, máy móc thiết bị, ) PGD TX Quảng Trị? a Hiện đại, tốt b Bình thường c Lạc hậu 9) Các dịch vụ hỗ trợ (chuyển tiền, tiết kiệm, kho quỹ ) PGD TX Quảng Trị? a Tốt b Bình thường c Khơng tốt 10) Hoạt động tín dụng PGD TX Quảng Trị đáp ứng nhu cầu khách hàng? a Đáp ứng tốt b Đáp ứng mức trung bình c Chưa đáp ứng 11) Quý khách đánh chất lượng tín dụng PGD TX Quảng Trị năm gần (2015 - 2017)? a Ngày tốt b Không thay đổi c Ngày 12) Chất lượng tín dụng PGD TX Quảng Trị so với ngân hàng khác? a Tốt b Bình thường c Kém 13) Mức độ hài lòng Quý khách hàng PGD TX Quảng Trị? a Hài lòng b Bình thường c Khơng hài lòng III Ý kiến đóng góp với PGD Thị xã Quảng Trị? Theo Quý khách hàng, PGD TX Quảng Trị cần làm để nâng cao chất lượng tín dụng (có thể chọn khoanh tròn nhiều đáp án) Tăng cường chất lượng, phong cách phục vụ Hạ lãi suất cho vay Rút ngắn thời gian thực giao dịch Giảm bớt hồ sơ, thủ tục Ý kiến khác: Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách hàng! Trân trọng kính chào! 105 ... ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ – VIETINBANK QUẢNG TRỊ 26 2.1 Tổng quan Vietinbank Quảng Trị Phòng giao dịch Thị xã Quảng. .. lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị – Vietinbank Quảng Trị năm 2015 – 2017 từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng. .. cấp tín dụng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Thị xã Quảng Trị – Vietinbank Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2017, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại phòng giao dịch thị xã quảng trị – vietinbank quảng trị , Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại phòng giao dịch thị xã quảng trị – vietinbank quảng trị

Từ khóa liên quan