Quản lý nguồn thu tại bệnh viện hữu nghị việt nam – cu ba đồng hới, tỉnh quảng bình, giai đoạn 2015 2017

96 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN THỊ VÂN ́H QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ TÊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH, KI N H GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ H O ̣C Mã số: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN TỒN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Luận văn không chép bất U Ế kỳ cơng trình nghiên cứu TÊ ́H Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H NGUYỄN THỊ VÂN i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ mặt suốt Ế trình học tập nghiên cứu U Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Toàn- ́H người Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, Khoa phòng Bệnh viện Hữu TÊ Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, nghiên cứu, đóng góp cho tơi ý kiến q báu để hoàn thành luận H văn N Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, KI bạn bè người thân suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn ẠI H O ̣C Tác giả luận văn Đ NGUYỄN THỊ VÂN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ VÂN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TOÀN Tên đề tài: QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH, GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 U Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đơn vị nghiệp có thu, ́H Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thực tự chủ phần chi phí hoạt động kể từ tháng năm 2009 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, nâng cao hiệu chất TÊ lượng cơng tác, đòi hỏi cơng tác quản lý tài phải trọng ngày đổi mới; Vì vậy, hồn thiện quản lý tài theo chế tự chủ tài giúp H Bệnh viện kiểm sốt tốt tình hình tài đơn vị từ đưa N biện pháp thích hợp cho phát triển Bệnh viện tương lai KI Nhận thức tầm quan trọng trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn ̣C 2015 - 2017” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp H O Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu Với ẠI 117 bảng hỏi qua điều tra sơ cấp, luận văn sử dụng phương pháp phân tích: thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu: thống kê mô tả Đ Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý nguồn thu Bệnh viện công lập Bên cạnh đó, luận văn phân tích quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới dựa số liệu thứ cấp giai đoạn 2015 - 2017 số liệu điều tra khảo sát cán nhân viên Bệnh viện Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới giai đoạn tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii Ế DANH MỤC SƠ ĐỒ ix U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 H Kết cấu luận văn N PHẦN II: NỘI DUNG KI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP ̣C 1.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn vị nghiệp có thu H O 1.1.1.Khái niệm: 1.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp có thu: .6 ẠI 1.1.3.Phân loại đơn vị nghiệp có thu Đ 1.2.Nguồn thu nghiệp Bệnh viện công lập 1.2.1 Khái niệm Bệnh viện công lập .8 1.2.2 Nguồn thu nghiệp Bệnh viện công .9 1.2.3 Các nguồn thu nghiệp bệnh viện công 1.3 Mục tiêu nội dung quản lý nguồn thu nghiệp bệnh viện công 15 1.3.1 Mục tiêu quản lý nguồn thu nghiệp 15 1.3.2 Nội dung quản lý nguồn thu nghiệp bệnh viện công 16 1.3.3 Các công cụ tham gia quản lý nguồn thu Bệnh viện công lập 21 iv 1.4 Những nhân tố tác động đến nguồn thu nghiệp bệnh viện công 22 1.4.1 Nhân tố tác động bên 22 1.4.2 Nhân tố tác động bên .24 1.5 Kinh nghiệm quản lý nguồn thu bệnh viện công giới thực tiễn Việt Nam 26 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý nguồn thu số nước Đông Nam Á : 26 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý nguồn thu số bệnh viện Việt Nam 26 Ế 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Bệnh viện công lập Việt Nam Bệnh viện Hữu U nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 28 ́H CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI 30 TÊ 2.1 Khái quát Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới 30 2.1.1 Lược sử hình thành phát triển Bệnh viện 30 H 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện 32 N 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện 33 KI 2.1.4 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng Tài Kế tốn 34 2.2 Thực trạng công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ̣C Ba Đồng Hới .36 H O 2.2.2 Công tác lập dự toán thu 36 2.2.3 Thực dự toán 37 ẠI 2.2.4 Cơng tác tốn 43 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra, đánh giá 45 Đ 2.2.6 Thực trạng việc sử dụng công cụ quản lý nguồn thu bệnh viện 46 2.3 Đánh giá công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới thông qua số liệu điều tra thực tế 49 2.3.1 Thống kê mẫu khảo sát 49 2.3.2 Đánh giá công tác quản lý nguồn thu nghiệp Bệnh viện .51 2.4 Đánh giá chung công tác tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới 57 v 2.4.1 Kết đạt .57 2.4.2 Hạn chế 59 2.4.3 Những nguyên nhân hạn chế 61 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI .63 3.1 Mục tiêu quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới .63 Ế 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu U Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới 64 ́H 3.2.1 Giải pháp chung 64 3.2.2 Giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ .65 TÊ 3.2.3 Nhóm giải pháp khai thác nguồn thu tiềm 70 3.2.4 Nhóm giải pháp khác 74 H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 N Kết luận 77 KI Kiến nghị .78 2.1 Đối với Chính phủ 78 ̣C 2.2 Kiến nghị Bộ Y tế 78 H O 2.3 Đối với quan Bảo hiểm xã hội địa phương 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 ẠI PHỤ LỤC 83 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ Đ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT :Bảo hiểm Y tế BHXH :Bảo hiểm xã hội BTC :Bộ tài BYT :Bộ Y tế CP :Chính phủ ĐVSNCL :Đơn vị nghiệp công lập LDLK :Liên doanh liên kết NĐ :Nghị định NQ :Nghị NSNN :Ngân sách Nhà nước QĐ :Quyết định TCKT :Tài Kế tốn TT :Thông tư :Thông tư liên tịch ̣C TTLT TW :Trung Ương :Ủy ban nhân dân VPCP :Văn phòng phủ XDCB :Xây dựng Đ ẠI H O UBND vii U ́H TÊ H N :Tài sản cố định KI TSCĐ Ế BHYT DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình đội ngũ cán quản lý tài Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015-2017 34 Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017 36 Bảng 2.3: Cơ cấu biến động nguồn thu nghiệp Bệnh viện (giai đoạn Ế 2015 – 2017) 38 Phân tích nguồn thu nghiệp Bệnh viện giai đoạn 2015 – 201740 Bảng 2.5: Báo cáo thực trích lập quỹ nghiệp Bệnh viện Hữu nghị ́H U Bảng 2.4: Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 - 2017 44 Tổng hợp kết kiểm soát nguyên nhân sai sót Hồ sơ tài TÊ Bảng 2.6: Bệnh viện 46 Dự toán thu, chi ngân sách Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba H Bảng 2.7: N Đồng Hới giai đoạn 2015 -2017 47 Đặc điểm mẫu khảo sát .50 Bảng 2.9: Tổng hợp đánh giá cán kế tốn cơng tác quản lý nguồn ̣C KI Bảng 2.8: thu Bệnh viện 51 Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức Bộ máy quản lý công H O Bảng 2.10: tác lập dự toán nguồn thu Bệnh viện 53 Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức công tác quản lý ẠI Bảng 2.11: Đ nguồn thu toán nguồn thu Bệnh viện .54 Bảng 2.12: Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức công tác tra, kiểm tra công cụ tham gia quản lý nguồn thu Bệnh viện 55 Bảng 2.13: Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức nội dung khác liên quan đến công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện 56 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới 33 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức phòng Tài kế tốn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 - 2017 35 ix thu hút bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, họ sử dụng dịch vụ y tế bệnh viện với chất lượng giá hợp lý Nguồn thu dịch vụ tăng số lượng bệnh nhân tăng, bệnh nhân tăng thẻ bảo hiểm y tế tăng, mối quan hệ xuyên suốt thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân dịch vụ, vòng tuần hồn khép kín Muốn thu hút nhiều đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế bệnh viện khác chuyển Bệnh viện sử dụng dịch vụ bệnh viện, dịch vụ y tế Bệnh viện phải tốt hơn, phong cách phục vụ chu đáo giá phải thấp hơn, điều kiện bắt Ế buộc cạnh tranh, để thu hút số lượng thẻ bảo hiểm y tế, nhằm tăng nguồn thu U bảo hiểm y tế ́H Thứ năm, để tăng số lượng thẻ bảo hiểm y tế nhìn góc độ quản lý nhà nước, thẻ bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế địa phương điều tiết bệnh TÊ viện địa tỉnh Quảng Bình Chính với khả chuyên môn, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị y tế, trình độ y bác sỹ có khả đáp ứng tốt H công tác khám điều trị cho người bệnh, số lượng bệnh nhân có khả tiếp N nhận được, điều kiện để bệnh viện báo cáo đề xuất với bảo hiểm y tế KI tỉnh Quảng Bình điều tiết tăng số lượng thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh viện 3.2.3.2 Mở rộng phát triển đa dạng loại hình dịch vụ y tế từ hoạt ̣C động liên doanh, liên kết H O Thứ nhất, sử dụng nhiều biện pháp, hình thức huy động nguồn vốn hình thức góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết như: Tổ chức, cá nhân tham gia ẠI góp vốn với bệnh viện đầu tư hoạt động dịch vụ y tế, hưởng lợi từ hoạt động đầu tư mang lại; bệnh viện cho thuê địa điểm, nhà đầu tư bỏ vốn Đ làm dịch vụ y tế sau hưởng lợi; Bệnh viện huy động nguồn vốn nhàn dỗi cán nhân viên đầu tư thiết bị y tế đại làm dịch vụ sở hợp đồng vay vốn theo thảo thuận vv Các hình thức liên doanh, liên kết phải đa dạng phong phú với nhiều cách thức lựa chọn khác nhau, tiền, tài sản, cho thuê góp vốn, số mơ hình liên doanh, liên kết sau: Tư nhân bỏ vốn mua trang thiết bị lắp đặt bệnh viện tự lo kinh phí bảo dưỡng hỏng hóc Việc thu hồi vốn thơng qua thu phí dịch vụ Bệnh viện 72 có thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, trả tiền sử dụng máy thông qua chế trích tỷ lệ cố định số phí dịch vụ thu Điều quan trọng phải đảo bảo quyền lợi lợi nhuận nhà đầu tư Tư nhân cho bệnh viện vay tiền, hưởng lãi theo hợp đồng huy động vốn, bệnh viện đầu tư mua sắm trang thiết bị, nhà cửa, sở hạ tầng Bệnh viện trả dần ngân sách hàng năm trả nguồn kinh phí thu hoạt động nghiệp tích lũy.Bệnh viện đối tác đầu tư góp vốn hình thức cổ phần, Ế đầu tư xây dựng bệnh viện bán công bệnh viện hoạt động độc lập U vệ tinh bệnh viện với dịch vụ y tế chất lượng cao ́H Thứ hai, chế sách tham gia góp hoạt động liên doanh, liên kết phải minh bạch, công khai, dân chủ, để nhà đầu tư thấy TÊ quyền lợi tham gia, cán nhân viên bệnh viện tham gia họ những lợi ích ưu đãi trách nhiệm họ nào, trách nhiệm bên tham gia H liên doanh cụ thể hóa đề án hợp đồng liên doanh, liên kết Bên N cạnh muốn thu hút nguồn vốn đầu tư, bệnh viện phải đa dạng hóa hoạt KI động dịch vụ chuyên môn phép liên doanh, liên kết hoạt động khám chữa bệnh ̣C 3.2.3.3 Mở rộng mơ hình khám điều trị theo yêu cầu H O Thứ nhất, mở rộng quy mô phát bệnh viện, xây dựng mô hình thí điểm bệnh viện khách sạn Thực giải pháp bệnh viện quan tâm đầu tư mở rộng ẠI khu điều trị chất lượng cao, với phòng có đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt cho bệnh nhân, có khơng gian xanh đẹp Trong chế tài mở Đ bệnh viện thực với hình thức xã hội hóa nhà nước nhân dân làm, góp vốn hưởng lợi Đây giải pháp có tính chiến lược lâu dài, hồn tồn phù hợp với thực tiễn xu hội nhập quốc tế đại hóa y học Việt Nam Xây dựng bệnh viện theo hướng thoả mãn nhu cầu khách hàng thay buộc khách hàng theo Khách hàng bệnh viện người có nhu cầu khám, chữa bệnh Bệnh viện cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với bệnh nhân: thường xuyên tổ chức điều tra, vấn để việc 73 khảo sát tình hình bệnh tật phải tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân Thành lập hội đồng khách hàng làm nhiệm vụ tiếp nhận phản hồi từ phía khách hàng Mở rộng hình thức cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nhà, khám chữa bệnh theo yêu cầu… Thứ ba, bệnh viện cần mở rộng mơ hình khám điều trị theo u cầu, mơ hình nhiều hạn chế chưa có nguồn thu bệnh viện Xu thể phát triển chung xã hội hội nhập quốc tế, điều kiện kinh tế phát triển nhu Ế cầu dịch vụ y tế có chất lượng cao phát triển, người dân có tiền họ U hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng dịch vụ cao Để đáp ứng tiêu trí ́H bệnh viện cần phải thực nâng cấp số khu vực bệnh viện có thiết bị y tế đại có buồng bệnh đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ y tế TÊ Mở rộng loại dịch vụ điều trị chăm sóc sức khỏe cộng đồng dịch vụ bác sỹ gia đình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhà, Bệnh viện chưa có hoạt H động dịch vụ này, nên thời gian tới cần có giải pháp để mở rộng loại N hình dịch vụ với nhiều hình thức khác như: Thực ký hợp KI đồng chăm sóc sức khỏe trọn gói gia đình theo năm, ký hợp đồng tư vấn dinh dưỡng cho cháu bé, kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho người già, ký hợp ̣C đồng với đơn vị chăm sóc sức khỏe tồn diện cho cán công, nhân viên vv, H O nhiều dịch vụ y tế mà bệnh viện làm để tạo nguồn thu 3.2.4 Nhóm giải pháp khác ẠI 3.2.4.1 Hồn thiện ứng dụng hệ thống cơng nghệ thông tin vào công tác quản lý nguồn thu Đ Bước vào kỷ XXI, phát triển cách mạng khoa học công nghệ đại bùng nổ cơng nghệ cao, cơng nghệ thơng tin yếu tố quan trọng có tác động sâu sắc đến toàn xã hội Kinh tế tri thức với sản phẩm mũi nhọn công nghệ thông tin thể vai trò sức mạnh vượt trội chi phối hoạt động người Đặc biệt, công nghệ thông tin phương tiện trợ giúp đắc lực có hiệu cao cơng tác quản lý hành nói chung quản lý ngành y tế nói riêng Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nguồn thu 74 bệnh viện yêu cầu cấp bách nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý bệnh viện, thúc đẩy bệnh viện phát triển toàn diện, bước đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân Trong trình thực giải pháp cần ý tới số vấn đề sau: Phải sử dụng đồng phần mềm kế toán chung để dễ hoạt động quản lý Tăng cường quản lý nguồn thu cách thực triển khai đồng việc Ế ứng dụng công nghệ vào quản lý Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống mạng nội U bộ, đưa phần mềm quản lý viện phí nội, ngoại trú vào sử dụng nâng cấp, ́H cải tiến phần mềm kế toán dùng, tích hợp phần mềm sử dụng bệnh viện thành hệ thống đồng bộ, tránh lãng phí nguồn nhân lực TÊ Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng cơng nghệ thơng tin Cần có kế hoạch đào tạo tin học cho đội ngũ cán làm công tác tài Bên cạnh đó, cần tuyển chọn H số cán để đào tạo chuyên sâu tin học để phân tích hệ thống quản lý có N hiệu hệ thống thơng tin QLTC thơng qua mạng nội đơn vị KI 3.2.4.2 Thực khốn quản số khoa phòng bệnh viện Thực khốn quản có nghĩa bệnh viện khốn kế hoạch tồn ̣C nguồn tài bệnh viện thu quản lý Bệnh viện thực khoán số mục H O chi tiêu với định mức hợp lý cho tất khoa phòng (văn phòng phẩm, điện thoại…) Nếu vượt định mức khốn chi, khoa phòng phải tự chi trả phần vượt quy định ẠI Nếu vượt qua ngưỡng khoán thu làm tăng nguồn thu cho bệnh viện phận nhận khốn thưởng theo mức khung quy định Nhà nước Việc xác Đ định mức khoán kế hoạch dựa số kinh phí mà bệnh viện chi cho phận Làm tốt cơng tác khốn giúp cho bệnh viện giảm sức ép quản lý theo chiều rộng, tập trung nguồn lực quản lý theo chiều sâu Đồng thời đảm bảo cho việc quản lý có hiệu nguồn kinh phí tránh thất nguồn thu Đối với khoa phòng nhận khốn bắt buộc phải có kế hoạch tăng thu tiết kiệm khoản chi 3.2.4.3 Tăng cường công tác quản lý tài sản công Dự toán thu chi bệnh viện lập hàng năm, bệnh viện phải lập 75 kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản Bộ y tế phê duyệt, sở lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản theo quy định hành pháp luật đấu thầu mua sắm tài sản, hạn chế việc mua sắm tài sản không cần thiết đảm bảo việc mua sắm phù hợp với điều kiện, lực bệnh viện Bên cạnh việc quản lý sử dụng tài sản phải theo dõi sổ sách kế toán giao cụ thể cho khoa phòng sử dụng Các khoa phòng tiếp nhận tài sản phải có trách nhiệm việc sử dụng, bảo quản, giữ gìn để tài sản sử dụng lâu dài Hàng năm Ế phải tính hao mòn tài sản phục vụ cho hoạt động chuyên môn giao U bệnh viện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định Nhà nước tài sản ́H dùng vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Cuối năm cần tiến hành kiểm kê, đánh giá lại Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ tài sản để xem việc thiếu thừa tài sản để từ có phương án xử lý thích hợp 76 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quản lý nguồn thu Bệnh viện nội dung quan trọng công tác quản lý bệnh viện bệnh viện, muốn thành cơng phải tiến hành với q trình đổi tồn diện hoạt động bệnh viện đổi quản lý chung việc cung ứng dịch vụ y tế theo luật khám chữa bệnh, quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ y tế Ế Việc thực chế tự chủ tài theo nghị định 85/2012/NĐ-CP nghị U định 16/2015/NĐ-CP Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đạt ́H nhiều thành tựu cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ tài chính, giúp Bệnh viện chủ động việc quản lý nguồn thu chi, phát huy tối đa quyền tự TÊ chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm tăng nguồn thu, tiết kiệm chi hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Nhờ việc thực sách tự chủ, năm gần H đây, Bệnh viện có điều kiện thực cấu lại máy, định hướng phát triển N nguồn nhân lực huy động vốn, mua sắm trang thiết bị đại phục vụ công KI tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà; đồng thời có chế đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho người dân khám chữa bệnh kỹ thuật ̣C cao; đồng thời thu nhập cán y tế tăng lên, tạo tâm lý ổn định hài lòng H O cán y tế Nâng cao thu nhập đời sồng cho cán công nhân viện, tiêu lãnh đạo bệnh viện quan tâm hàng đầu, thể qua việc tăng thu ẠI nhập lương cho người lao động, số liệu năm sau cao năm trước năm 2015 mức thư thập lương 1.500.000đồng/người/tháng đến năm 2017 mức tăng Đ 1.900.000 đồng/người/tháng đời sống tăng Tăng nguồn vốn đầu tư, nâng cấp trang thiết bị có, nguồn thu nghiệp góp phần khơng nhỏ vào việc tăng nguồn vốn đầu tư cho bệnh viện giai đoạn năm 2015 đến năm 2017 bệnh viện đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, sửa chữa nâng cấp tài sản 12.610 triệu đồng, nguồn đầu tư tăng qua năm Các thiết bị y tế đại bệnh viện đầu tư có trọng tâm điểm như: Máy chụp CT scan sọ não, Máy chụp cộng hưởng từ…, đầu tư phục vụ bệnh nhân từ nguồn thu nghiệp bệnh viện Tạo nguồn vốn tích lũy cho 77 đơn vị thơng qua việc trích lập quỹ, giai đoạn 2015 - 2017 quỹ đơn vị không ngừng tăng lên, bệnh viện trích lập loại quỹ là: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập; Quỹ phát triển hoạt động nghiệp; Quỹ khen thưởng phúc lợi Năm 2015 nguồn vốn trích lập cho loại quỹ 10,8 tỷ đồng đến năm 2017 20 tỷ đồng tăng gần lần năm Tuy nhiên, cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ Bệnh viện gặp nhiều hạn chế: việc quản lý nguồn thu hay việc quản lý chi rườm rà số thủ tục hành Ế Kiến nghị U Trong khuôn khổ luận văn tác giả đưa số đánh giá thực trạng công ́H tác quản lý nguồn thu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới thời gian qua phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý nguồn thu Bệnh viện TÊ thời gian tới Để góp phần đẩy mạnh hồn thiện cơng tác quản lý nguồn thu đơn vị, không nỗ lực thân ngành Y tế mà phải phối hợp N 2.1 Đối với Chính phủ H với ban ngành liên quan quan tâm đạo Bộ Y tế KI Để việc thực quản lý nguồn thu đơn vị nghiệp công lập đạt hiệu cao, thời gian tới Chính phủ cần sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành ̣C chế độ sách hướng dẫn việc giao quyền tự chủ để tạo điều kiện cho H O đơn vị nghiệp thực đồng bộ, đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính; đồng thời có quy định cụ thể thực quyền tự chủ nội dung, lĩnh vực để việc thực thuận lợi hiệu ẠI Sửa đổi ban hành số sách nhiều định mức kinh tế kỹ Đ thuật, tiêu chuẩn ngành thiếu lac hậu chưa phù hợp với thực tế Cần nghiên cứu, xây dựng ban hành văn quy định tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ hồn thành chất lượng hoạt động nghiệp đơn vị giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thích hợp với đặc thù ngành 2.2 Kiến nghị Bộ Y tế Chỉ đạo triển khai tổng kết, đánh giá kết thực bước đầu chế tự chủ tài sở y tế Trên sở đề xuất phương án hồn chỉnh chế quản lý tài cho phù hợp với đặc thù ngành 78 Tăng cường kiểm tra cơng tác quản lý tài sở y tế Đây hoạt động cần thiết, góp phần tăng cường QLNN đơn vị nghiệp trình thực nhiệm vụ giao Thông qua công tác kiểm tra tình hình chấp hành ngân sách, chấp hành chế, sách, chế độ Nhà nước, tình hình thực quy chế chi tiêu nội đơn vị, ngành y tế uốn nắn kịp thời sai sót giải vướng mắc đơn vị.[5] Tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan khác kết thực chế quản lý tài nhằm rút Ế ưu nhược điểm chế, cách thức triển khai thực chế nhanh U chóng có hiệu ́H 2.3 Đối với quan Bảo hiểm xã hội địa phương TÊ Trên thực tế, việc toán tốn quan BHXH địa phương chậm, không kịp thời cho sở khám chữa bệnh, làm ảnh hưởng không nhỏ H đến việc chi tiêu đơn vị, chi trả tiền lương cho cán công nhân viên N trả nợ tiền thuốc, vật tư tiêu hao nhà thầu KI Do đó, luận văn nghiên cứu kiến nghị quan BHXH địa phương cần thực nhanh chóng việc toán toán cho đơn vị nghiệp cơng lập ̣C ngành y tế nói chung bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới nói H O riêng Theo đó, giám đốc BHXH địa phương cần tuân thủ thực đầy đủ quy định tạm ứng kinh phí toán chi KCB BHYT với sở KCB Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật BHYT điều 15 ẠI Quyết định số 1399/QĐ-BHXH Cụ thể: Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày Đ nhận báo cáo toán quý trước sở KCB, quan BHXH tạm ứng kinh phí KCB BHYT cho sở KCB lần 80% chi phí KCB BHYT theo báo cáo toán quý trước sở KCB Trường hợp sau 15 ngày đầu quý, sở KCB chưa gửi báo cáo toán quý trước, quan BHXH tạm ứng kinh phí KCB BHYT cho sở KCB lần 80% chi phí KCB BHYT theo báo cáo toán quý trước quý liền kề sở KCB 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (2015), Đề án quy hoạch phát triển bệnh viện đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Bình [2] Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (2015, 2016, 2017) Báo cáo tài năm, Quảng Bình [3] Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (2015, 2016, 2017), Báo cáo chi tiết thu chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, Ế Quảng Bình U [4] Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (2015, 2016, 2017), Bảng ́H đối chiếu dự tốn tình hình sử dụng kinh phí ngân sách kho bạc, TÊ Quảng Bình [5] Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (2015, 2016, 2017), Quy H chế chi tiêu nội bộ, Quảng Bình N [6] Bộ Y tế, Bộ Tài Chính (2015), Thơng tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT- KI BTC quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữ bệnh viện hạn toàn quốc, Hà Nội ̣C [7] Bộ Y tế (2010), Báo cáo khảo sát tình hình thực Nghị định 43/2006/NĐ- H O CP hệ thống bệnh viện công lập, Hà Nội [8] Bộ Tài Chính (2017), Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán Hành nghiệp ẠI [9] Bộ Y tế, Ngân hàng giới (2011), Báo cáo Phân tích việc thực Chính Đ sách tự chủ bệnh viện giới thực tế Việt Nam, Hà Nội [10] Bộ Y tế (2017), Thực tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập ngành Y tế, Tạp chí Tài [11] Chính phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập, Hà Nội [12] Chính phủ (2006), Thơng tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Hà Nội 80 [13] Chính phủ (2012), Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012, chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá khám dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh, Hà Nội [14] Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015, chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập [15] Gia Bảo (2018), Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Hướng cách làm Ế hay, Tạp chí Cộng sản U [16] Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam (2010), Tài bệnh viện Việt ́H Nam vấn đề cần quan tâm (dự thảo), Hà Nội [17] Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu cơng, NXB trị quốc gia TÊ [18] Lương Ngọc Khuê (2014), Giáo trình Quản lý bệnh viện, NXB Y học Hà Nội H [19] Nguyễn Thị Lan Anh, Hoàng Thị Hải Yến (2017), Nâng cao lực quản N lý bệnh viện công chế tự chủ tài chính, Tạp chi Tài Chính KI [20] Vũ Văn Hóa, Lê Văn Hưng (2009), Giáo tình Tài cơng, Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội ̣C [21] Vũ Xuân Phú (2012), Khái niệm kinh tế y tế tài y tế, Nhà H O xuất lao động xã hội [22] Website Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn/ ẠI [23] Website Bộ Y tế: www.moh.gov.vn/ Đ [24] Website https://phusannhidanang.org.vn/ke-hoach-phat-trien-bv/303-bao-c ao-tong-ket-nam-2016-cua-benh-vien-phu-san-nhi-da-nang 81 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC 82 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh (chị) Tôi học viên Trường Đại học Kinh tế Huế tiến hành nghiên cứu luận văn tốt nghiệp “Quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2015 - 2017” Kính mong anh (chị) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Tôi cam kết thông tin mà anh (chị) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Giới tính  Nữ ́H  Nam U Ế Trân trọng cảm ơn ! TÊ Độ tuổi  20 – 30 tuổi  31 – 40 tuổi  41 – 50 tuổi  51 – 60 tuổi H Trình độ  Đại học KI N  Trung cấp  Cao đẳng  Sau đại học Thời gian c ng tác bệnh viện  Từ năm đến năm ̣C  Dưới năm  Trên 10 năm H O  Trên năm đến 10 năm Vị trí làm  Dược sĩ  Điều dưỡng  Kĩ thuật viên  Kế toán  Khác (ghi rõ)………………… Đ ẠI  Bác sĩ (nếu vị trí làm “kế tốn” xin bắt đầu trả lời từ câu hỏi 6; xin chuyển đến trả lời từ câu hỏi 7) Xin Anh (chị) cho biết mức độ đồng ý nội dung đánh giá công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, cách đánh dấu  đễ diễn tả xác mức độ anh (chị) cho thích hợp 1=Hoàn toàn kh ng đồng ý 2=Kh ng đồng ý 83 3=Bình thường 4=Đồng ý 5= Rất đồng ý MỨC ĐỘ TT ĐỒNG Ý YẾU TỐ Ế Việc luân chuyển định kỳ năm lần cơng việc tài U phận phù hợp Bệnh viện làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ́H với khối lượng công việc làm độ chuyên môn cho đội ngũ làm cơng tác tài Bệnh viện lập dự toán hàng năm chi tiết TÊ Số lượng cán làm cơng tác tài Bệnh viện phù hợp Bệnh viện thực quản lý tốt khoản thu từ hoạt động nghiệp H N Nguồn thu nghiệp với nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên góp phần bảo đảm bù đắp nhu cầu tiền lương KI tăng thêm cho nhân viên ̣C quy định Việc nộp báo cáo phần hành kế toán lên phận kế toán tổng hợp đảm bảo thời gian Bệnh viện thực tốt công tác tự kiểm tra tài Đ 10 Bệnh viện thực khoản thu phải đóng thuế theo H O Cơ cấu giá viện phí phù hợp với giá thị trường ẠI Các chế độ, chế tài Nhà nước ban hành áp 11 dụng đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi công tác quản lý nguồn thu bệnh viện 84 Xin anh (chị) cho biết mức độ đồng ý nội dung đánh giá công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, cách đánh dấu  đễ diễn tả xác mức độ anh (chị) cho thích hợp TT quy trình Về quản lý nguồn thu dịch vụ Việc triển khai nguồn thu dịch vụ đa dạng, hiệu Giá khoản thu dịch vụ bệnh viện hợp lý IV Nguồn thu BHYT, viện phí 5 5 KI N H III ̣C Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu bệnh viện H O đảm bảo tăng nguồn thu Đa dạng đối tượng bệnh nhân viện phí để nguồn thu viện phí hiệu ẠI Quyết tốn nguồn thu Đ Bệnh viện thực chế độ báo cáo toán hàng năm theo quy định Việc lập báo cáo, phân tích báo cáo tài bệnh viện đáp ứng yêu cầu quản lý 12 Tăng khả tích lũy cho bệnh vện VI Về c ng tác tra, kiểm tra, đánh giá 13 TÊ quy định Việc lập dự tốn ln đảm bảo tiến độ 11 Cơng tác lập dự tốn hàng năm Bệnh viện đảm bảo 10 ́H Về c ng tác lập dự toán thu V Cán chuyên trách tài giải vấn đề II tại: Trưởng phòng Tài kế tốn kế tốn trưởng Các thủ tục tốn thực nhanh chóng Bệnh viện nên sử dụng mơ hình quản lý tài Ế Về máy quản lý tài U I MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý YẾU TỐ Công tác tra, kiểm tra phản ánh thực tế, giúp đơn vị chấn chỉnh kịp thời sai sót 85 Cơng tác kiểm tra tài hỗ trợ tốt công tác quản lý 14 nguồn thu hiệu Thực nội dung kiểm tra nội xác, tuân thủ 15 theo định kiểm tra Về c ng cụ tham gia quản lý tài VII nghiêm túc theo quy định nhà nước Quy chế chi tiêu nội rõ ràng, phù hợp với quy định 17 U Các nội dung khác c ng tác quản lý nguồn thu Ế nhà nước VIII 5 ́H Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nguồn thu tốt Tăng nguồn vốn tái đầu tư cho Bệnh viện TÊ 19 Công cụ hạch toán, kế toán, kiểm toán đựơc thực 16 18 Việc quản lý nguồn thu giúp cho bệnh viện vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vừa tăng thu nhập cho nhân H 20 23 KI ̣C Đánh giá chung Anh (chị) hài lòng với quy trình, thủ tục liên quan đến công H O 22 máy móc, TBYT với bên ngồi, xã hội hóa dịch vụ tác quản lý nguồn thu bệnh viện Đánh giá tổng quát Anh(chị) công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện hoàn thiện ẠI IX Mở rộng phát triển đa dạng loại hình liên doanh, liên kết Những đề xuất anh (chị) nhằm nâng cao công tác quản lý nguồn thu bệnh viện Đ 21 N viên thời gian tới 86 ... cán quản lý tài Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015- 2017 34 Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017. .. cho Bệnh viện công lập Việt Nam Bệnh viện Hữu U nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 28 ́H CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA. .. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI .63 3.1 Mục tiêu quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới .63
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nguồn thu tại bệnh viện hữu nghị việt nam – cu ba đồng hới, tỉnh quảng bình, giai đoạn 2015 2017 , Quản lý nguồn thu tại bệnh viện hữu nghị việt nam – cu ba đồng hới, tỉnh quảng bình, giai đoạn 2015 2017