PHÁT TRIỂN sản XUẤT RAU má THEO QUY TRÌNH VIETGAP tại HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

114 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -- - TẾ H U Ế NGUYỄN NGỌC TIẾN Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU MÁ THEO QUY TRÌNH VIETGAP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -- - H U Ế NGUYỄN NGỌC TIẾN ẠI H Ọ C KI N H TẾ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU MÁ THEO QUY TRÌNH VIETGAP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 TR Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ “PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU MÁ THEO QUY TRÌNH VIETGAP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng đƣợc hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Các liệu, kết phân tích, nhận xét, đánh giá nêu Luận văn hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm đề tài nghiên cứu TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Học viên i Nguyễn Ngọc Tiến LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài Luận văn Thạc sĩ cách hồn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hƣớng dẫn nhiệt tình q Thầy Cô, nhƣ động viên, ủng hộ gia đình quý đồng nghiệp quan, bạn bè suốt thời gian học tập thực nghiên cứu Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cảm ơn trân trọng chân thành đến PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt suốt trình thực Luận văn U Ế Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học quý H Thầy, Cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế Huế quan tâm, nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ, TẾ tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trƣờng N H Xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quảng Điền, KI phòng ban cấp huyện, đặc biệt phòng Nơng nghiệp PTNT, Văn phòng Ọ C HĐND UBND huyện, Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền, Trạm Khuyến ẠI H Nông-lâm-ngƣ, UBND xã Quảng Thọ, Quảng Phú, HTX NN Quảng Thọ 1, Quảng Thọ 2, Phú Thuận tạo điều kiện giúp đỡ trình thực tập, cung cấp G Đ tài liệu số liệu liên quan để thực Luận văn Cảm ơn quý lãnh đạo, cán N công chức quan, đơn vị nhiệt tình giúp đỡ nhiệt tình, hỗ trợ, hƣớng Ư Ờ dẫn tơi q trình nghiên cứu TR Cuối cùng, tơi xin đƣợc bày tỏ tình cảm, lời cám ơn sâu sắc đến gia đình, ngƣời thân, bạn bè lãnh đạo, cán phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Quảng Điền nơi công tác tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực Luận văn Quảng Điền, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Tiến ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN NGỌC TIẾN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU MÁ THEO QUY TRÌNH VIETGAP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Mục đích đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Mục đích: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất rau má theo quy trình U Ế VietGAP huyện Quảng Điền năm qua; đề xuất giải pháp để phát H triển quy mơ diện tích trồng rau má VietGAP TẾ - Đối tƣợng nghiên cứu: Tình hình sản xuất rau má theo quy trình sản xuất N H VietGAP huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế KI - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài thực nghiên cứu vùng trồng rau má Ọ C huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập 03 năm, từ ẠI H năm 2015-2017, sơ cấp đƣợc thu thập năm 2018 Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng: Phƣơng pháp điều tra, thu thập G Đ thơng tin, số liệu; phƣơng pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu N Các kết nghiên cứu kết luận Ư Ờ - Luận văn nghiên cứu thực trạng trồng rau má theo quy trình VietGAP TR huyện Quảng Điền Đánh giá thực trạng đầu tƣ phát triển rau má theo quy trình VietGAP - Nghiên cứu mối quan hệ tác động đến việc áp dụng quy trình VietGAP trồng rau má; từ đƣa thuận lợi khó khăn việc phát triển mở rộng quy mô trồng rau má VietGAP huyện - Một số giải pháp để phát triển sản xuất rau má theo quy trình VietGAP nhƣ: Hồn thiện quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng; ứng dụng quy trình VietGAP vào sản xuất, hiệu hoạt động sản xuất, tiêu thụ rau má, liên kết sản xuất, thu hút doanh nghiệp; giải tốt khâu tiêu thụ sản phẩm iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Hợp tác xã NN : Nông nghiệp HTX NN : Hợp tác xã nông nghiệp SXNN : Sản xuất nông nghiệp BVTV : Bảo vệ thực vật VSATTP : Vệ sinh an tồn thực phẩm CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa SL : Sản lƣợng CP : Chi phí DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận ĐVT : Đơn vị tính DA : Dự án KHCN : Khoa học công nghệ Ư Ờ NLĐ TR U H TẾ H N N G Đ TP KI Ọ C ẠI H : Kinh tế - Xã hội KT-XH KH Ế HTX : Thành phố : Kế hoạch : Nguồn lao động UBND : Ủy ban nhân dân PTNT : Phát triển nông thôn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ix Ế MỞ ĐẦU .1 H U 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TẾ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU H ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU N PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ẠI H RAU MÁ AN TỒN THEO QUY TRÌNH VIETGAP .6 Đ 1.1 Cơ sở lý luận phát triển sản xuất .6 G 1.1.1 Khái niệm Ờ N 1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển sản xuất 12 Ư 1.1.3 Các tiêu đo lƣờng phát triển sản xuất rau 14 TR 1.2 Sản xuất rau má theo quy trình VietGAP 18 1.2.1 Quy trình kỹ thuật điều kiện trồng rau má an tồn theo quy trình VietGAP 18 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu trồng rau má VietGAP 24 1.3 Cơ sở thực tiễn phát triển rau theo quy trình VietGAP 30 1.3.1 Kinh nghiệm trồng rau VietGAP số địa phƣơng nƣớc 30 1.3.2 Kinh nghiệm trồng rau VietGAP cho huyện Quảng Điền 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU MÁ THEO QUY TRÌNH VIETGAP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 34 v 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 34 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 34 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Quảng Điền 35 2.1.3 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Quảng Điền ảnh hƣởng đến hoạt động trồng rau má .38 2.2 Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau má theo quy trình VietGAP địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 41 2.2.1 Phát triển quy mơ diện tích hộ sản xuất rau má áp dụng quy trình Ế VietGAP huyện Quảng Điền .41 H U 2.2.2 Đánh giá hiệu kinh tế trồng rau má VietGAP địa bàn huyện Quảng TẾ Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .47 H 2.3 Thực trạng tiêu thụ rau má an toàn VietGAP địa bàn huyện Quảng Điền 52 N 2.3.1 Các chủ thể tham gia vào hoạt động tiêu thụ rau má VietGAP 52 KI 2.3.2 Hoạt động chủ thể chuỗi giá trị .56 Ọ C 2.4 Đánh giá hộ điều tra phát triển sản xuất rau má VietGAP huyện ẠI H Quảng Điền .60 Đ 2.4.1 Đặc điểm chung nhóm hộ 60 G 2.4.2.Chi phí sản xuất hộ điều tra 69 N 2.4.3 Tình hình sản xuất hiệu kinh tế hộ điều tra 71 Ư Ờ 2.5 Những vấn đề thách thức đặt 73 TR CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU MÁ AN TỒN THEO QUY TRÌNH VIETGAP Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ76 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển rau má an toàn VietGAP huyện Quảng Điền thời gian tới 76 3.1.1 Quan điểm phát triển rau má an toàn VietGAP huyện Quảng Điền thời gian tới 76 3.1.2 Mục tiêu phát triển rau má an toàn VietGAP huyện Quảng Điền thời gian tới 77 3.1.3 Định hƣớng phát triển sản xuất rau má an tồn theo quy trình VietGAP huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 78 vi 3.2 Một số giải pháp phát triển sản xuất rau má an tồn theo quy trình VietGAP huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 79 3.2.1 Đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất rau má an toàn VietGAP, tăng cƣờng quảng bá, giới thiệu sản phẩm 79 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động chủ thể chuỗi giá trị 80 3.2.3 Tạo liên kết chặt chẽ nhà nông nhà doanh nghiệp 81 3.2.4 Nâng cao vai trò nhà nƣớc việc liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân .81 3.2.5 Tổ chức lại sản xuất theo hƣớng liên kết khâu chuỗi giá trị 82 Ế 3.2.6 Hồn thành cơng tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với H U biến đổi khí hậu 83 TẾ 3.2.7 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ H thuật, nâng cao kiến thức cho ngƣời nông dân 84 N 3.2.8 Ứng dụng cơng nghệ cao, xây dựng mơ hình sản xuất thâm canh, nâng cao KI suất, chất lƣợng sản phẩm 84 Ọ C PHẦN III.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 ẠI H I.Kết luận 85 Đ II.Kiến nghị .86 G TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 N PHỤ LỤC 92 Ư Ờ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TR BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Lƣợng phân bón cho rau má (tính bình qn cho 500m2) 20 Bảng 2.1: Tình hình dân số huyện Quảng Điền giai đoạn 2015-2017 35 Bảng 2.2: Một số tiêu kinh tế huyện Quảng Điền giai đoạn 2015-2017 .36 Bảng 2.3: Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Quảng Điền 37 Bảng 2.4 Biến động diện tích rau má qua năm 40 Bảng 2.5 Biến động sản lƣợng rau má qua năm 41 Bảng 2.6 Biến động số hộ trồng rau má qua năm 41 Bảng 2.7: Tình hình kết rau má VietGAP huyện Quảng Điền 47 Bảng 2.8: Tình hình kết rau má thông thƣờng huyện Quảng Điền 45 Bảng 2.9 So sánh giá trị sản xuất lúa rau má an toàn năm TẾ H U Ế Bảng 1.1: N H 2017 50 Số lƣợng cá nhân, tổ chức tham gia thu mua rau má 52 Bảng 2.11: Đặc điểm chung nhóm hộ điều tra 60 Bảng 2.12: Đặc điểm điều kiện tổ chức sản xuất 62 Bảng 2.13 Về tiêu thụ sản phẩm cho ngƣời sản xuất 63 Bảng 2.14 Về tham gia để chứng nhận quy trình VietGAP .65 Bảng 2.15 Về áp dụng sản xuất rau má theo quy trình VietGAP .67 Bảng 2.16: Cơ cấu chi phí trồng rau hình thức trồng (bình quân 1.000m2) TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Bảng 2.10 Bảng 2.17: .69 Hiệu kinh tế vụ sản xuất năm 2018 phân theo hình thức trồng 71 viii tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ rau má an tồn, mở rộng thêm thị trƣờng rau má tỉnh + Chỉ thu gom sản phẩm rau má an toàn sản xuất theo quy trình VietGAP, có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng, có nhãn mác, bao bì để tạo uy tín, thƣơng hiệu thị trƣờng - Đối với chủ thể bán l : + Cần xây dựng cửa hàng bán rau má an tồn có thƣơng hiệu, có đăng ký quy trình đƣợc chứng nhận VietGAP, có giấy chứng nhận phù hợp với vệ sinh an toàn thực phẩm U Ế + Tăng cƣờng việc quảng bá, giới thiệu với ngƣời tiêu dùng H địa phƣơng, đặc biệt khách du lịch để tạo đƣợc thƣơng hiệu, uy tín TẾ ngành hàng rau má an tồn huyện Quảng Điền, từ nâng cao sản lƣợng, doanh N H thu, thu nhập ngƣời bán lẻ nói riêng ngành rau má an toàn Quảng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Điền nói chung 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Thanh Hải, ”Nghiên cứu thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm rau má HTX Quảng Thọ II, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp- Khuyến Nơng Phát triển nông thôn, Đại học Nông lâm Huế, 2016 Trần Thị Thanh Phƣơng, “So sánh hiệu sản xuất rau má VietGAP rau má thường hộ nông dân xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền”, chuyên đề tốt nghiệp- kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Huế, 2017 Ế Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội huyện Quảng Điền năm 2015- 2017 H U Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp huyện Quảng Điền 03 năm TẾ 2015- 2017 Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp huyện Quảng Điền theo hƣớng nâng N H cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, giai đoạn 2016- 2020 KI Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội xã Quảng Thọ, Quảng Phú Ọ C năm 2015- 2017 ẠI H Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp HTX NN Quảng Thọ 2, Quảng Đ Thọ 1, Phú Thuận 03 năm 2015- 2017 G Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền, “Niên giám Thống ê năm 2015, Ờ N 2016, 2017” Ư David Begg, “Kinh tế học”, NXB Thống kê, 1995 TR 10 Vũ Cao Đàm, “Phương pháp nghiên cứu hoa học”, Nxb Khoa học kỹ thuật, 2003 11 Luật trồng trọt, ngày 19 tháng 11 năm 2018 12 Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2018 Chính phủ Về sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp 13 Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp - Trƣờng ĐH Kinh tế quốc dân - NXB Đại học kinh tế quốc dân năm 2006; 90 14 David Colman, Trevor Young (1994), Nguyên lý inh tế nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 15 Các Mác (1962), Tư bản, NXB Sự thật, Hà Nội, Q3, T3, trang 122 16 Vũ Cao Đàm, “Phương pháp nghiên cứu hoa học”, Nxb Khoa học kỹ thuật, 2003 17 Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cho rau tƣơi, an toàn, điều kiện sản xuất chế biến 18 Vũ Đình Thắng, “Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp”, Nxb Hà Nội, 2006 U Ế 19 Phạm Thị Cần, Vũ Văn Phúc Nguyễn Văn Kỷ, “Kinh tế hợp tác H nông nghiệp nƣớc ta nay”, Nxb Chính trị quốc gia, 2003 TẾ 20 Cục trồng trọt “Hỏi đáp thực hành nông nghiệp tốt”, Nxb Nông N H nghiệp, 2016 KI 21 PGS, PTS Nguyễn Ngọc Mai, “Giáo tr nh Kinh tế Đầu tư”, Trƣờng đại Ọ C học Kinh tế quốc dân, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997 Nxb Nông nghiệp, 2011 ẠI H 22 Bộ Nông nghiệp PTNT, ”Giáo trình mơ đun trồng rau nhóm rau ăn lá”, G Đ 23 Võ Tòng Xn, “Nơng nghiệp nơng dân Việt Nam phải làm để hội Ư Ờ N nhập kinh tế quốc tế” Tạp chí Cộng sản, số (150) năm 2008 TR CÁC TRANG WEB: 18 Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/ 19 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn: http://www.agroviet.gov.vn/ 20 Bách khoa tồn thƣ: www.vi.wikipedia.org 21 Đại học kinh tế tài chính: www.uef.edu.vn 22 Niên giám nơng nghiệp- thực phẩm: www.niengiamnongnghiep.vn 23 Chính phủ: http://www.chinhphu.vn 91 TR Ư Ờ G N Đ ẠI H Ọ C H N KI TẾ PHỤ LỤC 92 U H Ế PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT RAU MÁ Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế PHẦN I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỘ C1.1 Họ tên chủ hộ: …………………………………………………………… C1.2 Địa xã:………………………………………………………………… C1.3 Tuổi chủ hộ: ………………….tuổi (Người đ nh sản xuất hộ gia đ nh) C1.4 Trình độ: 1 Cấp 3 Cấp 2 Cấp 4 Cao Đẳng - Đại học C1.5 Giới tính: 1.Nam  Nữ C1.5.Thành viên HTX 1 Có 2 Khơng C1.6.Thành viên Tổ sản xuất 1 Có 2 Khơng C1.7 Thơng tin thành viên (chỉ thành viên tham gia sản xuất với chủ hộ) Số lƣợng: 1 2 3 4 Chồng Vợ Con C1.8.Lao động tham gia sản xuất Số lƣợng: 1 2 3 4 TR Ư Ờ N G PHẦN II: THƠNG TIN VỀ VÙNG SẢN XUẤT C2.1 Thơng tin sở hạ tầng điều kiện vùng sản xuất C2.2 Thơng tin sở hạ tầng C2.2.1 Có đƣờng giao thơng đến vùng sản xuất 1 Có 2 Khơng C2.2.2 Điều kiện sản xuất 1 Khơng có 2 Có nhƣng 3 Tốt C2.3.Vị trí diện tích đất sản xuất 1 Trong vƣờn 2 Ngoài đồng ruộng C2.4.Phƣơng pháp tƣới 1 Tƣới phun bán tự động 2 Bằng tay 93 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế C2.5 Nguồn gốc sở hữu diện tích đất sản xuất Loại hình sở hữu Diện tích (m2) Có sổ đỏ Khai hoang Thuê đất 5% xã; đất HTX, thôn Thuê cá nhân Đấu thầu C2.5 Những khó khăn CSHT điều kiện sản xuất …………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… PHẦN III TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU MÁ VÀ KẾT QUẢ C3.1 Loại rau má nào? 1 Bản địa 2 Từ nơi khác đƣa C3.1.1 Hình thức trồng (sản xuất)? 1 Chuyên canh 2 Luân canh C3.2 Diện tích rau má anh/chị trồng năm 2018: …………….m2 C3.3 Chi phí sản xuất năm 2018 C4.3.1.Định mức sử dụng Định mức sửu dụng qua vụ Các vụ sản Thuốc Chi Thuê Lao xuất Giốn Phân phí Ure Vơi BVTV Lân Kali lao động khác g chuồng (kg) bột (1.000 (kg) (kg) động tự có năm (kg) (kg) (kg) đồng) (1.000 (cơng) (cơng) 2018 đồng) Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Tổng cộng (Những chi phí khác bao gồm khoản chi phí điện, nƣớc, chi phí vận chuyển, bảo trì thiết bị) 94 C3.3.2.Đơn giá loại Chủng loại Giống ĐVT Kg Phân chuồng Kg Ure Lân Kg Kg Kali Vôi bột Kg Kg Công lao động Đơn giá (1.000đ) Công C3.3.3.Tổng chi phí Ế U H Kali (1.000 đồng) TẾ Lân (1.000 đồng) H Ure (1.000 đồng) Vôi bột (1.000 đồng) Thuốc BVTV (1.000 đồng) Chi phí khác (1.000 đồng) Thuê lao động (1.000 đồng) KI Ọ C ẠI H Đ G N Ờ Ư Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Tổng cộng Chi phí sản xuất qua vụ N Các vụ sản Phân xuất Giống chuồng (1.000 (1.000 năm đồng) đồng) 2017 TR C3.4 Doanh thu năm 2017 Các vụ sản xuất năm 2017 Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ Tổng cộng Sản lƣợng (kg) 95 Đơn giá (1.000 đồng) Thành tiền (1.000 đồng) Lao động tự có (1.000 đồng) C3.5 Thị trƣờng tiêu thụ, phân phối -Ngƣời mua 1 HTX 2 Thƣơng lái -Có hợp đồng hay khơng? 1 Có 3 Tự bán 2 Khơng -Ngƣời mua có u cầu sản xuất quy trình VietGAP khơng? 1 Có 2 Khơng -Địa điểm thu mua: 1 Mua trực tiếp vƣờn 2 Chuyển đến sở thu mua -Hình thức thu mua: 1 Mua theo cụm 2 Mua theo trọng lƣợng (kg) -Giá bán đƣợc định nhƣ nào? 1.Theo hợp đồng 2 Ngƣời mua định -Hình thức tốn 1 Trả giao hàng U Ế 2 Trả sau ngƣời mua bán xong H -Nguồn thông tin (giá cả, nhu cầu ngƣời tiêu dùng) từ đâu? TẾ C3.6 Tham gia quy trình chứng nhận sản xuất VietGAP N H -Ông (bà) bắt đầu chuyển sang trồng rau má từ năm nào: ………………………… KI -Diện tích sản xuất có nằm vùng đƣợc chứng nhận VietGAP:  cókhơng Ọ C -Ơng (bà) trồng rau má có áp dụng theo quy trình VietGAP:  có khơng ẠI H -Tham gia lớp tập huấn sản xuất rau VietGAP: … Lớp 3.6.1 Lý tham gia VietGAP G Đ  Có sách hỗ trợ quyền địa phƣơng N  Để sản xuất sản phẩm tốt an tồn Ư Ờ  Kì vọng lợi ích kinh tế cao từ sản xuất rau má TR  Lý khác 3.6.2 Lợi ích từ việc Sx rau má theo tiêu chuẩn VietGAP  Năng suất cao (bao nhiêu %)  Chất lƣợng sản phẩm đƣợc nâng cao  Giá sản phẩm cao (bao nhiêu %)  Sức khỏe thân đƣợc cải thiện tốt (hạn chế dùng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học)  Lợi ích khơng rõ ràng Ý kiến khác: 96 3.6.3 Những khó khăn việc áp dụng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP gì?  Quy trình phức tạp  Vốn đầu tƣ cao (cụ thể, phải đầu tƣ thêm gì?)  Khó tìm kiếm đầu cho rau VietGAP  Khơng có khó khăn gì: Ý kiến khác: 3.6.4 Ông (bà) nhận đƣợc hỗ trợ từ quyền địa phƣơng chuyển sang sản xuất rau VietGAP  Đƣợc tham gia lớp tập huấn sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP U H  Đƣợc hỗ trợ giống, phân bón Ế  Đƣợc hỗ trợ tồn chi phí chứng nhận VietGAP H N 3.6.5 Dự định ông (bà) thời gian tới TẾ  Khơng nhận đƣợc Ọ C  Thu hẹp diện tích rau VietGAP KI  Mở rộng thêm diện tich sản xuất rau VietGAP ẠI H  Không tiếp tục đăng kí sản xuất rau VG nữa, tập trung VietGAP rau truyền thống  Giữ nguyên tình trạng G Đ Tại sao: N 3.6.6 Nếu chứng nhận VietGAP Ư Ờ ông (bà) hết hạn khơng nhận đƣợc hỗ trợ từ quyền, ơng (bà) có tiếp TR tục đăng kí bỏ chi phí xin chứng nhận VietGAP khơng  Có  Khơng Tại sao: 3.6.7 Các tiêu chí sản xuất rau VietGAP cần phải đáp ứng là:  Hợp lí thực đƣợc  Quá phức tạp khơng cần thiết (2) Hồn tồn khơng thể đáp ứng (3) Nếu chọn (2) (3) cho biết ý kiến đề xuất ông (bà): 97 C3.7 Áp dụng quy trình sản xuất rau má 3.7.1 Ông (bà) mua hạt giống rau đâu  HTX rau má Quảng Thọ  Đại lý địa phƣơng  Hộ nơng dân Tự để giống 3.7.2 Ơng (bà) thƣờng mua phân bón thuốc BTTV  HTX rau má Quảng Thọ  Đại lý địa phƣơng H 3.7.3 Về việc dùng phân bón hóa học thuốc BTTV U Ế  Nơi khác TẾ  Tuân thủ hoàn tồn hƣớng dẫn sử dụng ghi bao bì N H  Chỉ tuân thủ phần (việc gia tăng liều lƣợng tần suất gia tăng suất) KI Chỉ dựa vào kinh nghiệm trồng trọt tình hình sâu bệnh, khơng quan tâm đến Ọ C hƣớng dẫn sử dụng ẠI H 3.7.4 Các loại thuốc BTTV đƣợc sử dụng G  Có nhãn hiệu uy tín Đ  Trong danh mục cho phép đƣợc sử dụng Ư Ờ  Không quan tâm N  Đƣợc mua từ đại lý/HTX TR 3.7.5 Ơng (bà) có sử dụng phân hữu khơng  Có, phân qua ủ mục  Có, sử dụng phân tƣơi  Khơng 3.7.6 Nguồn nƣớc đƣợc sử dụng  Giếng khoan  Nƣớc ao, hồ, sông  Tất nguồn 98 3.7.7 Thời gian cách lý trƣớc thu hoạch  Tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn VietGAP  Tuân thủ phần  Không thể thực đƣợc 3.7.8.Trong trình sản xuất có ghi chép nhật kí đồng ruộng lƣu hồ sơ truy xuất nguồn gốc không?  Tuân thủ chặt chẽ quy trình VietGAP Tuân thủ phần TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Không thể thực đƣợc 99 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU TRA CÁC HỘ TRỒNG RAU MÁ VIETGAP Họ tên Sản lƣợng (kg) Giống (1.000 đồng) Phân chuồng (1.000 đồng) Ure (1.000 đồng) Lân (1.000 đồng) Kali (1.000 đồng) Vôi (1.000 đồng) Thuốc BVTV (1.000 đồng) 2.000 Chi khác (1.000 đồng) Tiền công Tổng cộng (1.000 đồng) Doanh thu (1.000 đồng) Lợi nhuận (1.000 đồng) Thuê (1.000 đồng) Hộ gia đình (1.000 đồng) 500 800 8.314 15.080 6.766 7.200 800 11.520 17.280 46.160 86.250 40.090 Hồng Hóa 1.500 3.520 600 1.200 1.184 1.200 800 30 Chế Văn Châu 3.000 16.300 0 5.760 1.680 1.920 Nguyễn Hữu Lộc 2.000 10.650 2.000 1.000 3.840 1.400 2.650 1.600 4.800 400 7.680 11.520 36.890 54.850 17.960 Văn Công Xà 2.000 10.800 2.000 1.000 3.840 1.400 2.650 1.600 4.800 800 7.680 11.520 37.290 52.900 15.610 Phan Hữu Chậm 3.000 15.800 3.000 1.500 5.760 2.800 2.560 4.000 7.200 1.000 11.520 17.280 56.620 79.300 22.680 Nguyễn Cơng Tồn 2.000 5.150 1.000 800 880 1.200 800 960 1.200 1.000 800 8.640 14.550 5.910 Cao Quảng Hòa 1.000 2.970 500 1.200 1.400 1.200 800 30 2.000 1.000 1.040 9.170 12.950 3.780 Hồ Ngọc Thạnh 1.000 2.925 500 1.400 1.040 960 800 32 2.400 1.000 960 9.092 15.185 6.093 Hoàng Trọng An 2.000 10.150 1.000 250 3.840 1.680 1.920 280 4.800 1.000 7.680 8.640 31.090 50.750 19.660 10 Phan Thùy Sang 5.000 27.000 1.000 9.600 2.800 3.840 5.600 12.000 1.000 19.200 28.800 83.840 140.500 56.660 11 Văn Cơng Bình 4.000 21.800 4.000 800 7.680 3.360 2.560 280 9.600 1.000 15.360 23.040 67.680 110.450 42.770 12 Hồ So 3.000 14.690 3.000 500 3.840 1.680 2.200 175 6.000 1.000 14.400 9.600 42.395 99.780 57.385 13 Chế Văn Điểu 4.500 24.300 4.500 1.000 8.960 2.800 4.160 2.240 12.000 1.000 26.800 38.800 102.260 121.800 19.540 14 Nguyễn Hữu Bửu 3.000 15.800 3.000 1.500 5.760 2.800 2.480 4.000 7.200 1.000 11.520 17.280 56.540 77.200 20.660 15 Hoàng Dũng 3.000 17.180 3.000 600 3.840 2.800 2.560 210 7.200 1.000 5.760 23.040 50.010 90.890 40.880 16 Hoàng Hữu Hoành 4.000 21.000 4.000 1.562 7.680 2.240 3.072 140 9.600 1.000 15.360 23.040 67.694 106.900 39.206 17 Cao Quảng Theo 3.000 16.790 3.000 600 3.840 2.520 2.304 210 7.200 1.000 11.520 17.280 49.474 90.500 41.026 18 Nguyễn Lƣơng Biểu 4.000 21.000 4.000 1.562 7.680 2.240 3.072 140 9.600 1.000 15.360 23.040 67.694 103.900 36.206 19 Cao Quảng Hạ 4.000 21.870 800 5.120 3.360 3.200 280 9.600 1.000 7.680 30.720 61.760 131.570 69.810 20 Trần Đức 3.000 16.620 600 3.072 2.520 2.688 210 7.200 1.000 9.600 19.200 46.090 91.580 45.490 21 Nguyễn Công Thỏa 1.000 10.650 400 2.560 1.680 1.600 140 4.800 800 19.200 31.180 58.570 27.390 22 Cao Quảng Cƣỡng 4.000 21.800 4.000 800 5.120 3.360 3.800 280 9.600 1.000 15.360 23.040 66.360 118.090 51.730 23 Cao Quảng Bảy 3.000 15.610 600 3.840 2.520 2.304 210 7.200 1.000 15.360 13.440 46.474 92.600 46.126 TẾ H N KI Ọ C ẠI Đ N G Ờ H 100 H TR Ư U Ế TT Diện tích (m2) Hồ Trƣờng 3.000 15.260 3.000 500 1.785 2.460 1.785 112 5.880 1.000 7.920 14.640 39.082 80.680 41.598 25 Phan Vĩnh Chậm 2.000 10.540 2.000 400 2.560 1.860 1.600 140 4.800 1.000 19.200 33.560 46.690 13.130 26 Nguyễn Hữu An 3.000 15.941 600 3.840 2.520 2.304 210 7.200 1.000 15.300 13.440 46.414 93.660 47.246 27 Nguyễn Đình Thành 4.000 21.680 4.000 800 5.120 3.360 3.200 280 9.600 1.000 15.360 23.040 65.760 117.070 51.310 28 Hoàng Đề 4.000 22.050 4.000 1.000 5.120 3.360 3.200 300 9.500 1.000 15.360 23.040 65.880 119.070 53.190 29 Nguyễn Đình Phƣớc 3.000 17.380 3.000 600 3.840 2.800 2.560 240 7.200 1.000 5.760 24.040 51.040 91.400 40.360 30 Trần Tuyên 3.000 17.020 3.000 600 3.800 3.000 2.500 210 8.000 1.000 5.760 23.040 50.910 89.920 39.010 31 Hoàng Thanh 3.000 17.240 3.000 600 3.840 2.850 2.600 280 7.000 1.000 5.760 23.040 49.970 90.800 40.830 32 Chế Văn Quang 2.000 10.370 2.000 375 3.800 1.120 1.600 200 4.800 800 7.600 11.520 33.815 51.660 17.845 33 Hồng Hòa 2.500 14.020 500 3.200 2.096 2.304 1.400 6.000 1.000 24.000 40.500 82.830 42.330 34 Nguyễn Công Võng 3.000 14.980 600 3.800 2.520 2.300 210 7.200 1.000 15.360 13.400 46.390 94.510 48.120 35 Nguyễn Đình Đỏ 3.000 16.690 3.000 600 3.800 2.520 2.300 294 7.200 1.000 11.520 17.280 49.514 87.100 37.586 36 Nguyễn Hữu Tý (B) 3.000 15.260 3.000 500 5.300 1.800 2.216 112 5.680 1.000 7.920 14.640 42.168 78.880 36.712 37 Văn Công Sành 3.000 16.790 3.000 600 3.840 2.500 2.300 7.000 1.000 11.520 17.280 49.340 85.500 36.160 38 Văn Công Xá 3.000 16.580 3.000 600 3.840 2.520 KI 300 2.304 210 7.000 1.000 11.520 17.280 49.274 97.430 48.156 39 Trần Nhƣ Hiếu 2.000 4.850 1.000 800 880 1.200 800 960 4.000 800 960 11.400 14.550 3.150 40 Nguyễn Đình Hiếu 1.000 2.970 500 1.200 1.400 1.200 800 30 2.400 300 1.040 8.870 12.950 4.080 41 Hồ Ngọc Thịnh 3.000 16.520 3.000 600 3.840 2.520 2.304 300 7.200 1.000 11.520 17.280 49.564 97.430 47.866 42 Cao Quảng Hóa 3.000 15.940 600 3.840 2.520 2.304 210 7.200 1.000 15.760 13.400 46.834 93.810 46.976 43 Hoàng Lục 2.500 13.470 3.000 500 44 Phan Hữu Thiền 2.500 14.820 3.000 45 Nguyễn Đình Cƣờng 2.500 13.480 46 Nguyễn Đình Lâm 3.000 17.140 47 Hồ So 2.000 7.160 48 Trần Đức 2.000 4.810 TR Ư 49 Nguyễn Đình Cảm 1.000 50 Trần Phụ Hiển 51 52 U H TẾ H N Ọ C H ẠI Đ Ế 24 3.000 840 175 6.000 1.000 9.600 14.400 41.715 80.300 38.585 3.840 1.680 2.240 175 6.000 1.000 14.400 9.600 42.435 89.620 47.185 500 2.560 2.096 2.240 175 6.000 1.000 24.000 38.571 83.060 44.489 3.000 600 3.840 2.800 2.560 240 7.200 1.000 5.760 23.040 50.040 90.400 40.360 500 110 784 1.200 800 30 1.600 500 960 6.484 30.340 23.856 100 1.500 1.200 800 1.600 32 1.600 1.800 1.200 9.832 12.500 2.668 3.830 300 500 1.600 384 760 240 1.600 800 1.200 7.384 12.440 5.056 2.000 5.537 1.000 800 880 1.200 800 960 1.200 600 960 8.400 13.398 4.998 Hoàng Thành 2.000 4.750 1.000 800 1.200 800 960 800 2.400 800 1.280 10.040 14.550 4.510 Nguyễn Đình Mùi 1.000 2.800 500 1.000 1.140 800 1.280 30 2.400 1.040 960 9.150 12.480 3.330 53 Nguyễn Đình Bai 1.000 2.750 500 1.000 990 800 1.200 30 1.600 880 1.040 8.040 12.480 4.440 54 Cao Quảng Chính 2.500 14.460 500 3.200 2.096 2.304 175 6.000 1.000 24.000 39.275 83.330 44.055 Ờ N G 3.200 500 101 Nguyễn Đình Thanh 2.000 5.785 1.000 800 950 1.200 1.200 80 2.400 1.000 3.200 11.830 16.440 4.610 56 Nguyễn Đình Chính 1.500 4.344 500 800 1.600 1.580 1.200 50 1.600 800 1.600 9.730 10.805 1.075 57 Nguyễn Đình Xá 1.000 2.750 500 1.000 1.300 800 1.200 50 2.400 1.040 960 9.250 12.480 3.230 58 Nguyễn Đình Minh 3.000 15.384 3.000 600 3.840 2.800 2.560 210 7.200 1.000 5.760 24.000 50.970 99.910 48.940 59 Nguyễn Công Đến 1.000 2.700 500 800 900 1.200 1.280 50 2.400 1.000 960 9.090 12.480 3.390 60 Nguyễn Văn Thu Tổng cộng 3.000 16.820 2.000 800 3.570 2.520 2.500 500 6.800 1.100 8.300 16.300 44.390 92.280 47.890 155.000 779.246 104.000 210.175 122.682 123.545 32.647 346.460 56.560 437.120 840.580 2.319.628 4.121.378 1.801.750 5,027 671 1.356 791 797 211 2.235 2.820 5.423 14.964 26.587 11.623 Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H U TẾ H 296 TR Ư Bình quân 1000m2 45.859 Ế 55 102 365 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU TRA CÁC HỘ TRỒNG RAU MÁ THÔNG THƢỜNG Lân (1.000 đồng) Kali (1.000 đồng) Vôi (1.000 đồng) Thuốc BVTV (1.000 đồng) Tiền cơng Hộ gia đình (1.000 đồng) 13.000 Tổng cộng (1.000 đồng) Doanh thu (1.000 đồng) Lợi nhuận (1.000 đồng) 1.000 Thuê (1.000 đồng) 7.420 30.295 38.500 8.205 Chi khác (1.000 đồng) Ế Ure (1.000 đồng) Hoàng Văn Bửu 1.300 6.680 1.200 375 1.920 840 1.900 140 2.500 Nguyễn Trực 1.000 5.000 1.000 2.720 1.050 1.600 140 2.450 1.000 4.800 9.840 24.600 26.250 1.650 Nguyễn Văn Nghiệp 5.200 33.380 5.000 1.500 7.000 5.000 5.200 500 7.200 3.000 9.600 25.600 69.600 164.520 94.920 Phạm Vĩnh 3.000 16.070 3.000 1.000 4.500 3.000 2.800 400 6.600 1.200 9.600 15.000 47.100 78.400 31.300 Thái Văn Cƣờng 1.500 7.325 1.500 3.000 1.680 1.920 4.000 1.200 17.500 31.010 40.650 9.640 Thái Ngọc Lộc 1.500 7.225 1.500 500 2.880 1.365 1.920 210 3.300 1.000 15.000 27.675 41.900 14.225 Lê Viết Kiệt 1.500 7.300 1.500 500 2.800 1.400 2.000 210 3.200 1.000 15.000 27.610 41.250 13.640 Hồ Ngọc Ngọ 2.000 8.875 2.000 625 3.000 2.400 2.520 285 3.600 1.500 15.000 30.930 44.760 13.830 Hồ Viết Khoa 1.500 7.205 1.500 2.800 1.600 1.920 210 3.200 1.000 15.000 27.230 40.700 13.470 10 Nguyễn Kim Mùi 3.000 14.930 3.000 625 4.500 2.900 350 5.000 1.000 9.600 15.000 44.875 55.750 10.875 11 Trần Văn Nam 1.500 8.030 300 750 3.200 2.520 2.560 1.680 6.800 100 15.000 32.910 44.650 11.740 12 Nguyễn Thiệt 1.000 5.700 300 625 3.200 2.520 2.560 140 6.400 800 13.400 29.945 31.700 1.755 13 Lê Viết Sơn 750 4.510 300 500 2.560 1.240 1.900 120 5.200 600 9.600 22.020 25.460 3.440 14 Nguyễn Thống 1.500 8.875 300 625 2.896 2.449 2.688 285 7.200 900 15.000 32.343 45.750 13.407 15 Nguyễn Sáu 1.000 7.810 1000 16 Phạm Khuynh 1.000 6.560 17 Nguyễn Văn Tiển 500 3.340 18 Nguyễn Hơn 2.000 11.130 19 Trần Quảng Tữu 2.000 20 Nguyễn Văn Minh Tổng cộng Bình quân 1000m2 N G H TẾ N 210 KI Ọ C ẠI 2.900 U H Phân chuồng (1.000 đồng) H Giống (1.000 đồng) Đ Họ tên Sản lƣợng (kg) Ờ TT Diện tích (m2) 2.800 1.050 1.600 170 1.200 1.000 15.000 23.820 37.600 13.780 300 3.200 1.050 1.600 210 1.200 1.000 13.000 22.560 27.670 5.110 500 1.600 525 800 105 500 300 8.400 12.730 16.240 3.510 2.000 7.200 2.275 3.200 420 2.500 1.000 17.000 35.595 48.600 13.005 11.270 4.000 2.000 1.357 1.360 725 984 2.650 1.000 16.800 2.400 33.276 55.620 22.344 500 2.810 1.000 1.000 382 371 193 360 710 200 6.000 10.216 15.360 5.144 33.250 184.025 31.900 10.925 63.515 36.595 42.506 7.129 75.410 19.800 57.820 270.740 616.340 921.330 304.990 5,535 959 329 1.910 1.101 1.278 214 2.268 595 1.739 8.143 18.536 27.709 9.173 TR Ư 1.000 103 ... hƣớng phát triển sản xuất rau má an toàn theo quy trình VietGAP huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 78 vi 3.2 Một số giải pháp phát triển sản xuất rau má an tồn theo quy trình VietGAP huyện. .. thực tiễn phát triển sản xuất rau má an toàn TR Ư theo quy trình VietGAP Chƣơng 2: Thực trạng phát triển sản xuất rau má theo quy trình VietGAP địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Chƣơng... pháp phát triển sản xuất rau má an toàn theo quy trình VietGAP huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU MÁ AN TỒN THEO QUY TRÌNH VIETGAP
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN sản XUẤT RAU má THEO QUY TRÌNH VIETGAP tại HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ , PHÁT TRIỂN sản XUẤT RAU má THEO QUY TRÌNH VIETGAP tại HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ