Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị mỹ tho

100 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế ĐOÀN NGỌC TIẾN N H PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ẠI H Ọ C MỘT THÀNH VIÊN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ MỸ THO MÃ SỐ: 31 01 10 Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÍ KINH TẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN VĂN HÒA HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “Phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên cơng trình thị Mỹ Tho” học viên Đồn Ngọc Tiến thực hướng dẫn khoa học giảng viên PGS.TS Phan Văn Hòa Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác Các số liệu thông tin luận văn chưa sử dụng để bảo vệ học vị U Ế Tiền Giang, tháng năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Tác giả luận văn i Đoàn Ngọc Tiến LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn, em nhận giúp đỡ quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, em xin chân thành cảm ơn giảng viên khoa kinh tế, Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học kinh tế Huế, Đại học Tiền Giang, đặc biệt giảng viên PGS.TS Phan Văn Hòa hướng dẫn tận tình suốt thời gian em nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo U Ế cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang, Công ty Trách H nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình thị Mỹ Tho quý doanh nghiệp… TẾ góp ý giúp đỡ em suốt thời gian em nghiên cứu hoàn thành luận văn N H Xin chân thành cảm ơn đến người thân, đồng nghiệp, bạn bè động viên, khích lệ tơi suốt thời gian em nghiên cứu hoàn thành luận văn KI Mặc dù thân ln cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi với tinh thần Ọ C cố gắng nỗ lực cao, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tơi H mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô, nhà khoa học, ẠI chuyên gia người quan tâm để luận văn hồn thiện Đ thực thi tốt thực tiễn G Em xin trân trọng cảm ơn! TR Ư Ờ N Tác giả luận văn Đồn Ngọc Tiến ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Đoàn Ngọc Tiến Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình thị Mỹ Tho Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân U Ế lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình thị Mỹ Tho giai H đoạn 2013 – 2017, đề xuất số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực TẾ Công ty đến 2025 N H Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình thị Mỹ KI Tho Đối tượng khảo sát: Cán công nhân viên làm việc Ban giám đốc, H viên Cơng trình thị Mỹ Tho Ọ C phòng, đội đơn vị trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành ẠI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Đ Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ G cấp, sơ cấp; phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài phương pháp Ờ N thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tổ, phương pháp chuyên Ư gia,… nhằm để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu TR hạn thành viên Công trình thị Mỹ Tho Các kết nghiên cứu kết luận Kết nghiên cứu: mặt lý thuyết, luận văn hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp; mặt thực tiễn: luận văn đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình thị Mỹ Tho giai đoạn 20132017 mơ hình tham chiếu cho việc xây dựng định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình thị Mỹ Tho thời gian đến iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bình qn CB Cán CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, đại hố CNV Cơng nhân viên CT Cơng ty DV Dịch vụ KTXH Kinh tế, xã hội LĐ Lao động LNST Lợi nhuận sau thuế MTV Một thành viên NNL Nguồn nhân lực QL Quản lý SXKD Sản xuất, kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TẾ N H KI Ọ C H ẠI Đ G N Ờ Ư TR iv H U Ế BQ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ viii PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 N H Kết cấu đề tài KI PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ọ C CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP H 1.1 Sự cần thiết phải phải phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp .5 ẠI 1.2 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực Đ 1.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực N G 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp Ờ 1.3 Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp .11 Ư 1.3.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 11 TR 1.3.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp .13 1.3.2.1 Đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng cấu phù hợp 13 1.3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 15 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 18 1.4.1 Nhân tố bên 18 1.4.2 Nhân tố bên 22 1.5 Kinh nghiệm phát triển NNL số công ty tỉnh .23 1.5.1 Cơng ty Cổ phần Cơng trình Đơ thị Gò Công .23 1.5.2 Công ty TNHH Một thành viên Chương Dương Tiền Giang 24 v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠNG TRÌNH ĐƠ THI MỸ THO 27 2.1 Đặc điểm Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình Đô thị Mỹ Tho 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 32 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .33 U Ế 2.1.4 Đánh giá chung tình hình ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh H doanh Công ty 35 TẾ 2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho .38 N H 2.2.1 Về công tác hoạch định nguồn nhân lực 38 KI 2.2.2 Về công tác tuyển dụng 39 Ọ C 2.2.3 Về cơng tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực 42 2.2.4 Thực trạng phát triển số lượng nguồn nhân lực 44 H 2.2.5 Thực trạng cấu nguồn nhân lực cơng ty theo giới tính 45 ẠI 2.2.6 Thực trạng cấu lao động công ty theo độ tuổi 47 Đ 2.2.7 Thực trạng cấu lao động công ty theo thời gian công tác 49 N G 2.2.8 Phân tích thực trạng phát triển chất lượng nguồn nhân lực 51 Ờ 2.2.8.1 Thực trạng trình độ chun mơn .51 Ư 2.2.8.2 Phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty .54 TR 2.2.8.3 Khả làm việc theo nhóm 57 2.2.8.4 Phát triển thể lực cho người lao động 58 2.2.8.5 Phát triểm phẩm chất nguồn nhân lực .59 2.2.8.6 Về chế độ tiền lương, thù lao đãi ngộ .60 2.2.8.7 Áp dụng tiến khoa học công nghệ 63 2.3 Đánh giá chung hoạt động phát triển nguồn nhân lực Công ty 64 2.3.1 Kết đạt .64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 64 2.3.3 Các vấn đề cần ý để phát triển nguồn nhân lực 66 vi CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH ĐƠ THỊ MỸ THO 68 3.1 Định hướng phát triển phát triển nguồn nhân lực 68 3.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 68 3.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho .69 3.3.1 Cải tiến cấu tổ chức 69 U Ế 3.3.2 Mô hình tuyển dụng nguồn nhân lực Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành H viên Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho .69 TẾ 3.3.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nguồn nhân lực 71 N H 3.3.4 Nâng cao nhận thức, kiến thức kỹ công tác phát triển nguồn nhân KI lực cho cán lãnh đạo, quản lý .72 Ọ C 3.3.5 Nhóm giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực số lượng cấu 72 3.3.6 Nhóm giải pháp trì nguồn lực Công ty .77 H 3.3.6.1 Thu hút trì người lao động giỏi cho công ty 77 ẠI 3.3.6.2 Xây dựng văn hố cơng ty 78 Đ 3.3.6.3 Hồn thiện chế độ khuyến khích động viên nhân viên .80 N G 3.3.6.4 Định hướng nghề nghiệp 82 Ờ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 Ư Kết luận 85 TR Kiến nghị .85 2.1 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang .85 2.2 Kiến nghị với Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2013-2017 34 Bảng 2.2 Tình hình doanh thu Cơng ty giai đoạn 2013- 2017 35 Bảng 2.3 Tổng số lao động Công ty năm 2017 44 Bảng 2.4 Công tác hoạch định phát triển nguồn nhân lực công ty giai đoạn 2013-2017 39 Số lượng lao động Công ty tuyển dụng giai đoạn 2013 – U Ế Bảng 2.5 H 2017 42 Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán lao động TẾ Bảng 2.6 N H công ty giai đoạn 2013 - 2017 43 Tổng số lao động theo giới tính cơng ty giai đoạn 2013 – 2017 46 Bảng 2.8 Tổng số lao động theo độ tuổi công ty giai đoạn 2013 – 2017 48 Bảng 2.9 Tổng số lao động theo thời gian công tác công ty giai đoạn 2013 Ọ C KI Bảng 2.7 H – 2017 50 Trình độ chun mơn lao động cơng ty giai đoạn 2013 – 2017.52 Bảng 2.11 Trình độ lao động công ty năm 2017 53 Bảng 2.12 Các hình thức đào tạo cơng ty giai đoạn 2013- 2017 55 Bảng 2.13 Tổng số lao động tự đào tạo công ty giai đoạn 2013 – 2017 .56 Đ G N Ờ Đánh khả làm việc theo nhóm lao động công ty TR Ư Bảng 2.14 ẠI Bảng 2.10 Bảng 2.15 năm 2017 57 Kết khám sức khỏe định kỳ hàng năm lao động công ty giai đoạn 2013-2017 .59 Bảng 2.16 Quỹ lương Thu nhập người lao động từ 2013 - 2017 61 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tồ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Công trình Đơ thị Mỹ Tho 33 Sơ đồ 2.2 Các bước quy trình tuyển dụng 41 viii PHẦN I: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển nguồn nhân lực có trí thức, có kỹ thuật đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển khu vực kinh tế, vùng kinh tế, thành phần kinh tế nội dung quan trọng chương trình phát triển nguồn nhân lực quốc gia, địa phương tỉnh Tiền Giang Đây vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển bền vững Quan tâm phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại U Ế hóa, trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học, cơng nghệ có trình độ cao, cán H quản lý giỏi, đội ngũ cơng nhân có tay nghề đồng thời quan tâm đào tạo TẾ nguồn nhân lực cho tất lĩnh vực, có lĩnh vực dịch vụ cơng ích nhằm N H đáp ứng chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động cho khu vực Phát triển đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, thu hút lao động có KI lực, nhiệt tâm để xây dựng nguồn nhân lực vấn đề có ý nghĩa định Ọ C cấp bách với phát triển đất nước địa phương Vấn đề đòi hỏi phải có H cơng trình nghiên cứu khoa học với phương pháp tiếp cận hệ thống, Đ cầu nguồn nhân lực ẠI vận dụng nguyên tắc, để từ phân tích sâu sắc thực tiễn dự báo yêu G Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên Cơng trình thị Mỹ Ờ N Tho đơn vị hoạt động lĩnh vực cơng ích, 100% vốn nhà nước Hiện đội Ư ngũ Cán (CB), công nhân viên (CNV) công ty 413 người, cơng tác TR phận, phòng, đội lĩnh vực khác Năng lực doanh nghiệp hình thành yếu tố tài chính, sở vật chất, tài sản vơ hình, cơng nghệ, người, người trung tâm trình hoạt động, điều kiện quan trọng để định tồn phát triển công ty Thực tế, công tác nguồn nhân lực Cơng ty nhiều bất cập so với thay đổi nhanh chóng chế thị trường Đồng thời, quan tâm, nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển yếu tố người Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình Độ thị Mỹ Tho quan trọng, góp phần hoàn thiện việc xây dựng TP Mỹ Tho thành đô thị thông minh + Tăng khả giải vấn đề liên quan đến nội dung vấn đề vào cuối chương trình đào tạo; +Thể hành vi thái độ tích cực việc áp dụng kỹ đào tạo sau kết thúc chương trình đào tạo 3.3.6 Nhóm giải pháp trì nguồn lực Cơng ty 3.3.6.1 Thu hút trì người lao động giỏi cho công ty Công ty cần thu hút người giỏi cung cấp cho họ hội học tập tạo cho họ hội phát triển Tập trung nhiều vào việc tạo môi trường cho họ ứng U Ế dụng điều học vào nơi làm việc tạo đường phát triển nghề nghiệp H cho họ lâu dài hơn, ràng buộc vấn đề tài cơng ty nhân viên chi TẾ phí đào tạo Để đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả, nhà quản lý người đào N H tạo nên giao mục tiêu công việc có liên quan đến nội dung học trước đào tạo ln theo dõi động viên khuyến khích để người học áp dụng vào công việc sau học KI a Giữ chân người giỏi chiến lược biện pháp đối phó Ọ C thời H Vì phải có chiến lược giữ người từ phía cạnh: thu hút, tuyển dụng, hội ẠI nhập cộng tác Trong danh tiếng cơng ty yếu tố đầu tiên, quan trọng nhằm Đ thu hút người giỏi từ bên vào đồng thời giữ người giỏi bên G Công ty người giỏi lần tuyển dụng họ Ờ N thiếu tính chuyên nghiệp, phần lớn doanh nghiệp đợi đến nhân Ư viên nộp đơn xin nghỉ lúc họ tìm cách níu chân, việc giữ người TR phải bắt đầu từ lúc nhân viên công tác cơng ty, cơng ty phải tìm cách hướng dẫn chi tiết nhân viên hội nhập nhanh chóng Trong q trình cơng tác, cơng ty ln minh bạch, qn sách nhân sự, cơng đánh giá lực, hội phát triển nhau, cơng việc thu hút quan hệ làm việc tích cực b Những tiêu chí định tính định lượng giúp công ty nhận diện nhân viên giỏi cần giữ - Các tiêu chí định tính: + Ln hồn thành xuất sắc mục tiêu công việc 77 + Đảm trách cơng việc đòi hỏi kỹ năng, kiến thức thị trường lao động + Thành cá nhân đóng góp vào thành công ty + Không ngừng cải tiến hiệu làm việc + Tâm huyết với phát triển doanh nghiệp - Các tiêu chí định lượng: + Năng lực, thành tích sở để xác định nhân viên giỏi công ty H c Những yếu tố định để giữ nhân viên giỏi U nhân viên giỏi sau xác định mà theo thứ tự ưu tiên Ế + Một điểm lưu ý lúc công ty phải giữ tất TẾ - Yếu tố tạo nguồn: bao gồm thu hút tuyển dụng N H - Yếu tố giảm bất mãn: bao gồm tiền lương, đãi ngộ điều kiện làm việc công việc văn hố cơng sở Ọ C 3.3.6.2 Xây dựng văn hố cơng ty KI - Yếu tố động viên: bao gồm khen thưởng, đào tạo giúp đỡ, tạo sức hút H Bất kỳ công ty bước vào kinh doanh muốn có cơng ty có ẠI nhân viên làm việc hiệu quả, với cơng việc trung thành với Đ cơng ty Thực tiễn nhận thấy “Trình độ tay nghề người lao động nhân tố G có tác động mạnh đến lực cạnh tranh công ty” Tuy nhiên, công ty Ờ N yếu điểm sở vật chất, lương, phúc lợi môi trường làm Ư việc không công ty khác nên khó thu hút lao động có trình độ có tỷ lệ TR luân chuyển lao động sang doanh nghiệp khác cao Trên thực tế nhiều doanh nghiệp thu hút gìn giữ lực lượng lao động xây dựng văn hóa riêng, quan tâm đến gia đình “Văn hóa doanh nghiệp biểu thị đồng thuận nhận thức tất thành viên tổ chức hệ thống giá trị chung có tác dụng giúp phân biệt tổ chức với tổ chức khác” Một văn hóa tổ chức mạnh, thực nghĩa tạo khác biệt giá trị, chuẩn mực, nghi thức, lễ hội riêng biệt mà chủ yếu phải dựa vào giá trị cốt lõi tổ chức Chính vậy, cần có phương án xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp thực qua hai giai đoạn: 78 Giai đoạn 1: Xác định giá trị cốt lõi chuẩn mực phù hợp để thành viên doanh nghiệp chia sẻ, quan tâm Đó là: “Lương tâm, trách nhiệm hiệu quả” Để đạt điều đó, nét văn hóa sau cần khuyến khích phát triển: - Trước hết tuân thủ pháp luật, bảo đảm có lãi, khơng ni người lao động mà phát triển; - Sự đồn kết, chịu đựng, kiên trì sản xuất- kinh doanh phải coi đức tính quan trọng; U Ế - Sự động, không ngừng vượt qua khó khăn để phát triển; H - Trí tuệ, sức sáng tạo, niềm tin hướng đến tương lai tốt đẹp; TẾ - Ln sửa mình, phân đấu đến hoàn thiện N H Dựa vào giá trị cốt lõi, chuẩn mực nói trên, xây dựng nội quy, quy chế thủ tục để nhân viên tuân thủ; thực truyền đạt dẫn hành KI vi cá nhân doanh nghiệp, hướng dẫn nhân viên sử dụng chung Ọ C ngôn ngữ, thuật ngữ, nghi lễ, tôn kính cách ứng xử quan hệ làm việc H Giai đoạn 2: Xây dựng văn hóa cơng ty ẠI Trước hết, công ty bắt đầu cách truyền đạt cho nhân viên hiểu biết về: Đ - Sứ mạng, mục đích cơng ty G - Các giá trị cốt lõi thành viên công ty công nhận; Ờ N - Niềm tin vào thành công, mong đợi công ty Ư Cơng ty tổ chức chương trình kỷ niệm truyền thống ngày thành TR lập, xây dựng nhân viên lòng tự hào với giá trị cơng ty tơn trọng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm cao đồn kết gắn bó tập thể, đơn vị Mặt khác, công ty cần tổ chức nhiều hình thức khuyến khích động viên nhân viên sau: - Áp dụng thời gian làm việc linh động cho phận khác nhau, cho phép nhân viên thực chế độ ngày làm việc rút ngắn cho phép nhân viên bắt đầu thời gian làm việc khác đảm bảo kết đạt theo yêu cầu doanh nghiệp; 79 - Xây dựng phòng truyền thống với bảng vàng ghi lại thành tích cá nhân, tập thể thành doanh nghiệp trình hoạt động nhằm làm cho tất CBCNV cảm thấy tự hào với đóng góp Để tạo niềm tin nhân viên, cấp quản lý phải nhanh chóng kịp thời giải kiến nghị ý kiến đóng góp nhân viên, phát huy quy chế dân chủ sở đơn vị Các ý kiến cá nhân hay tập thể cần lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng cần thiết nên nhờ đến hỗ trợ nhà chun mơn để sau định Trong trường hợp kiến nghị không chấp thuận, U Ế cấp quản lý phải có cách giải thích khéo léo để khơng làm giảm lòng nhiệt tình H thành viên tổ chức Muốn vậy, cộng ty phải có quy trình hướng dẫn nhân TẾ viên phương pháp cách thức phản hồi, đóng góp ý kiến cách hợp lý khoa N H học 3.3.6.3 Hồn thiện chế độ khuyến khích động viên nhân viên KI a Đổi sách tiền lương Ọ C Để phát huy hiệu nguồn nhân lực, cơng ty cần đổi sách H tiền lương với nội dung sau đây: ẠI Một là, phải đảm bảo hài hòa lợi ích công ty người lao động; giữ vững Đ quan hệ tối ưu phần tích lũy với phần chia cho người lao động tự tổ chức tái G sản xuất sức lao động phần để tổ chức chung công ty; công minh Ờ N bạch; đồng thời, sử dụng hình thức trả lương phù hợp với nhu cầu cấp Ư thiết, ưu tiên thỏa mãn loại người lao động TR Hai là, thiết kế xây dựng lại hệ thống lương theo nhóm chức danh cơng việc cụ thể sở u cầu trình độ chun mơn, kỹ xử lý, độ phức tạp mức tiêu hao trí lực thể lực người thực theo chức danh với nội dung nhằm đảm bảo tương quan hợp lý chức danh bậc hệ số chức danh cụ thể, sở tham khảo giá sức lao động thị trường sức lao động tỉnh Tiền Giang Ba là, phân phối tiền lương phải dựa sở xác định xác tỷ lệ tham gia đóng góp đơn vị, người thực tham gia đóng góp vào việc đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đối tác, khách hàng, người tiêu dùng, vào thành lao 80 động chung Tỷ lệ tham gia đóng góp cá nhân, đơn vị xác định sở tổng hợp kết đánh giá mặt sau đây: - Tham gia đóng góp mặt số lượng; - Tham gia đóng góp mặt tuân thủ quy định chất lượng; - Tham gia đóng góp mặt tuân thủ tiến độ; - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ đào tạo; - Thâm niên công tác công việc Căn vào số liệu thực tế tối đa, tối thiểu mặt công ty, chia U Ế khoảng, cho điểm khoảng có quan tâm trọng số; sau đo lường, đánh giá cụ H thể cho người, cho đơn vị TẾ Bốn là, nghiên cứu hình thức tổ chức trả lương cho người lao động theo N H hướng đa dạng hóa, nhằm khai thác nỗ lực tối đa người lao động cho việc thực mục tiêu công ty KI b Đổi chế độ phân phối tiền thưởng Ọ C Một là, mức thưởng phải tương xứng với công sức lao động bỏ để hồn H thành cơng việc hiệu kinh tế mang lại cho công ty ẠI Hai là, Công ty cần xác lập tiêu thức xét thưởng cách xác Đ kịp thời nhằm phát huy động lực vật chất lẫn động lực tinh thần G CBCNV, tạo phong trào thi đua lành mạnh, mang lại hiệu thiết Ờ N thực cho doanh nghiệp Cụ thể là: Ư - Hàng năm, xét thưởng danh hiệu thi đua cho người thực tiêu TR biểu, vào số lượng chất lượng lao động - Chú trọng việc xét thưởng cho người có sáng kiến quản lý giải pháp kỹ thuật áp dụng có hiệu c Chuẩn xác công tác đánh giá nhân viên Để cho công tác đánh giá nhân viên trở thành yếu tố động viên thực sự, công ty cần thực chuẩn xác công tác theo hướng sau đây: Một là, vào bảng mô tả công việc tiêu chuẩn chức danh, xây dựng áp dụng bảng chấm điểm cụ thể cho nhân viên để thực việc đánh giá nhân viên công ty Bảng chấm điểm nhân viên phải đảm bảo nội dung 81 đánh giá chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc, mức độ chuyên cần mức độ tin cậy, trung thành nhân viên Hai là, bảng chấm điểm thực lãnh đạo trực tiếp nhân viên, cụ thể tổ trưởng, đội trưởng, phó phòng trưởng phòng Ba là, kết đánh giá nhân viên phải thông báo công khai, minh bạch lưu giữ hồ sơ cá nhân phục vụ cho mục đích khen thưởng, quy hoạch, đề bạt cán bồi dưỡng đào tạo nhân viên xác kịp thời 3.3.6.4 Định hướng nghề nghiệp U Ế a Thực chương trình hoạt động nghề nghiệp H Để tạo điều kiện cho nhân viên định hướng nghề nghiệp cách xác, N H cơng ty cần lưu ý thực số vấn đề sau đây: TẾ phù hợp với lực, sở trường ngày phát triển nghề nghiệp mình, Một là, thiết lập mục tiêu nghề nghiệp cho loại nghề nghiệp kịp KI thời cung cấp thông tin hội nghề nghiệp doanh nghiệp cho người lao Ọ C động để họ có đủ thời gian chuẩn bị tham gia nghề nghiệp phù hợp H Hai là, tổ chức hội thảo nghề nghiệp để nhân viên hiểu rõ mục ẠI tiêu, yêu cầu loại nghề nghiệp công ty tương lai Đ Ba là, thông qua cơng tác đánh giá nhân viên, cơng ty thức thông báo Ờ N nghiệp họ G nhân viên biết lực thực công việc khả phát triển nghề Ư Bốn là, định kỳ luân phiên thay đổi công việc, mở rộng phạm vi công việc để TR nhân viên tự nâng cao tay nghề Bên cạnh nhằm sàng lọc, xếp, bố trí nhân viên vào lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp b Đổi công tác cán Đổi công tác cán nội dung quan trọng nhằm xác lập yếu tố động viên mạnh mẽ nguồn nhân lực khía cạnh tạo hội thăng tiến cho đối tượng cách cơng minh bạch Do đó, đổi công tác cán bao gồm nội dung sau đây: Một là, đổi công tác quy hoạch cán nhằm phát hiện, bồi dưỡng chuẩn bị đội ngũ cán dự bị cho tương lai đáp ứng yêu cầu đặt từ mục tiêu 82 chiến lược phát triển doanh nghiệp, tiêu chuẩn chức danh quản trị Công tác quy hoạch cán phải làm tốt, xác từ khâu đánh giá, phát cán thực theo bước sau: - Tổ chức đánh giá toàn diện chất lượng nguồn nhân lực có cơng ty xác định ứng viên tiềm sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu người để tìm phù hợp cho vị trí quan trọng tương lai; - Quy hoạch cán phải thực theo nguyên tắc động mở; nghĩa vị trí quy hoạch 3-4 ứng viên, ứng viên quy hoạch vào 2-3 vị U Ế trí định kỳ bổ sung loại khỏi danh sách cán quy hoạch; H - Thảo luận kết đánh giá với người đánh giá nhằm giúp cho họ biết TẾ vị trí, tình trạng so với yêu cầu chức vụ tương lai, cho họ N H biết điểm yếu, khóa đào tạo, huấn luyện cần tham dự; - Lập kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ lãnh đạo cấp ứng viên KI tiềm Ọ C Hai là, đổi công tác tuyển chọn cán lãnh đạo, quản lý trước đề bạt H hình thức phương pháp thực hiện, phù hợp với xu cạnh tranh công ẠI tài trí tuệ người Mọi người có quyền bộc lộ hết khả Đ để cống hiến phục vụ cho xã hội, thực lý tưởng, mơ ước G Phải để cá nhân có hội giành vị trí xứng Ờ N đáng khả công sức bỏ ra, đồng thời với vị trí giành họ có đủ quyền Ư hạn để phát huy lực thực tốt cơng việc Nghiên cứu triển khai TR hình thức thi tuyển cho vị trí lãnh đạo quan trọng (như trưởng phòng, ) với nội dung cụ thể sau: - Mục tiêu thu hút nhân tài từ nguồn khác cho vị trí quan trọng, tạo cạnh tranh lành mạnh, đổi mới, đột phá tiến lãnh đạo; - Chủ trì tổ chức thi tuyển hội đồng xét tuyển gồm có Chủ tịch, ban giám đốc số chun gia ngồi cơng ty; - Tham dự ứng viên Ban giám đốc Công ty định đối tượng khác hay ngồi cơng ty đáp ứng tiêu chuẩn cho vị trí; 83 - Nội dung kiểm tra bao gồm trình độ chun mơn, quản lý, kiến thức pháp luật, kỹ ứng xử tình quản trị, hiểu biết tình cảm, hồn cảnh mơi trường ứng tuyển, kế hoạch dự định thực bổ nhiệm, Ba là, thực bổ nhiệm cán có thời hạn có xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nghiêm túc mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán trước bổ nhiệm lại Bên cạnh đó, cần thực chế độ luân chuyển cán theo định kỳ cách hợp lý, trung thực nhằm đào tạo cho cán trạng thái phấn đấu cao TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế không ngừng nâng cao lực công tác 84 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm qua, từ năm 2013 đến năm 2017, Cơng ty TNHH MTV Cơng trình thị Mỹ Tho đạt kết đáng phấn khởi : doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế cho ngân sách nhà nước, tiền lương cán công nhân viên người lao động công ty…đều tăng, năm sau cao năm trước, công ty tập trung phát triển nguồn nhân lực đảm bảo hàng năm có tăng số lượng chất lượng Hiện nay, để đáp ứng tiêu chuẩn nông thôn gắn với đô thị văn U Ế hóa, thị thơng minh, đòi hỏi cơng ty, cơng ty cơng ích hoạt động kinh H doanh lĩnh vực vệ sinh mơi trường, xây dựng cầu đường, nước, điện TẾ chiếu sáng khả cạnh tranh đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng N H nơng thơn, thành thị Cơng ty nhiều hạn chế Sự yếu đội ngũ nhân viên có tay nghề cao kỹ sư tư vấn giám sát, quản lý dự án, kiến trúc sư thiết KI kế cơng trình., đặc biệt cơng trình lớn, có tính kỹ thuật phức tạp làm Ọ C hạn chế khả cạnh tranh ngành xây dựng cầu đường, điện, chiếu H sáng, lĩnh vực môi trường tỉnh hay mở rộng ngồi tinh ẠI Do đó, Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho Đ cần phải có giải pháp, đổi chế quản lý, thực tuyển dụng sử dụng G nhân viên phải theo qui trình, áp dụng mơ hình quản lý để nâng cao chất Ờ N lượng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc biệt đầu tư trọng tâm vào Ư nguồn nhân lực; sử dụng hiệu thiết bị, công nghệ tiên tiến; đồng thời TR nâng cao chất lượng sản phẩm cho Công ty thời gian tới Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Chỉ đạo ban, ngành tỉnh phối hợp với Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ sở hữu Công ty tiến hành chuyển Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho thành Công ty cổ phần theo tinh thần đạo quy định Chính Phủ; với bước thành lập Ban đạo cổ phần hóa, Tổ tư vấn bán đấu giá cơng ty có 100% vốn nhà nước 85 thuê công ty tư vấn, để xây dựng quy chế bán đấu giá, xác định giá trị tài sàn, xác định người lao động dôi dư, giá bán cổ phần… - Quan tâm đầu tư công nghệ nhằm thay trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải củ kỹ lạc hậu 2.2 Kiến nghị với Công ty TNHH MTV Công trình Đơ thị Mỹ Tho - Cần xây dựng ban hành Quy chế quản lý sửng dụng cán nhân viên người lao động, với phương châm “có vào có ra”, tránh trình trạng người lạo động không đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công việc mà công ty không cắt, U Ế giảm cho nghỉ việc, dẫn đến phải trả lương theo hành chính, thâm niên H - Cần hồn thiện cơng tác quy hoạch gắn với đào tạo cán nhân viên TẾ người lao động, xây dựng kinh phí đào tạo hàng năm, để tạo điều kiện N H cho người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn, kỹ thật tay nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần cho cơng ty phát triển TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI ổn định bền vững 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, (2005), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb thống kê, TP Hồ Chí Minh Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, TP Hồ Chí Minh Trung tâm Thơng tin Kinh tế - Xã hội quốc gia (9/2005), Phân tích khả đạt tăng trưởng cao nên kinh tế Việt Nam U Ế Nguyễn Tài Phúc (2008), Giáo trình Quản trị nhân sự, Đại học Kinh tế Huế H Hồng Chí Bảo (1993), "Ảnh hưởng văn hóa việc phát huy nguồn lực TẾ người", Tạp chí Triết học N H Văn kiện Đại hộ Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XII văn kiện khác Đảng KI Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1751/QĐ-TTg ngày 31 tháng năm 2010 Ọ C việc thành lập Tổ công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai H đoạn 2011- 2020 ẠI UBND tỉnh Tiền Giang, Nghị kế hoạch phát triển KT-XH số Đ 37/2012/NQ-HĐND, ngày 14/12/2012 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực G đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ Ờ N UBND tỉnh Tiền Giang, Công văn số 4342/UBND-VX ngày 10/9/2010 việc Ư phê duyệt đề cương dự tốn kinh phí xây dựng quy hoạch phát triển nguồn TR nhân lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn năm 2011-2020 10 UBND tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2008 việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 11 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ định hướng hoạt động hàng năm Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho 12 Thơng báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2013-2017, Cục Thống kê Tiền Giang 87 PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN Kính gửi: Anh (Chị) Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho Tơi tên Đồn Ngọc Tiến học viên cao học Quản lý Kinh tế K17 Trường Đại học kinh tế Huế Hiện nay, tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho” Mục đích phiếu để tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực sử dụng doanh nghiệp Anh (Chị) vui lòng dành cho chúng tơi chút thời gian trả lời số câu hỏi U Ế Mọi thông tin mà Anh (Chị) trả lời sử dụng với mục đích nghiên cứu H hồn tồn giữ kín tuyệt đối TẾ Xin Anh (Chị) vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: N H Câu Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu Đối với phát biểu, Anh (Chị) đánh chữ X vào ô chọn KI 1: Không đồng ý; 3: Đồng ý cao Đ ẠI 4: Khơng có ý kiến H Ọ C 2: Đồng ý Các phát biểu G STT TR Ư Ờ N I Nhận xét đặc điểm công việc Anh (Chị) làm Công việc cho phép Anh (Chị) sử dụng tốt lực cá nhân Công việc mà Anh (Chị) làm phù hợp Cơng việc tơi có tính thử thách Cơng việc phù hợp với lực sở thích tơi II Nhận xét hội thăng tiến Công ty Anh/Chị có nhiều hội thăng tiến Cơng ty Công ty tạo cho Anh/Chị nhiều hội phát triển cá nhân Chính sách thăng tiến công ty rõ ràng công khai III Nhận xét công tác đào tạo Công ty Anh/Chị đào tạo kỹ cần thiết để thực cơng việc Anh/Chị có hội đào tạo nâng cao kiến thức kỹ làm việc Anh (Chị) tham gia chương trình đào tạo theo u cầu cơng việc Các chương trình đào tạo Công ty tương đối tốt 88 Mức độ đồng ý Anh (Chị) cung cấp kiến thức/ kỹ cần thiết cho cơng việc Cơng ty giúp cho Anh (Chị) có kế hoạch rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân IV Nhận xét công tác đánh giá kết thực công việc công ty Việc đánh giá nhân viên đơn vị cơng bằng, khách quan Q trình đánh giá giúp cho Anh /Chị có kế hoạch, định hướng rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân Phương pháp đánh giá Công ty hợp lý Việc đánh giá giúp Anh (Chị) nâng cao chất lượng công việc V Nhận xét cơng tác tuyển dụng, bố trí làm việc đơn vị Công tác tuyển dụng lao động đơn vị khách quan hợp lý Công tác tuyển dụng lao động đơn vị có tác dụng khuyến khích người tài vào làm việc Bố trí cơng việc phù hợp với chun mơn đào tạo VI Nhận xét thu nhập (tiền lương, tiền thưởng) Tiền lương mà Anh (Chị) nhận tương xứng với kết làm việc Nhân viên sống hồn tồn dựa vào thu nhập từ Cơng ty Tiền lương phù hợp so với mặt chung thị trường lao động Tiền lương trả đầy đủ hạn Chính sách tiền thưởng cơng hợp lý VII Nhận xét phúc lợi Công ty Các hình thức bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn) công ty rõ rang Chế độ nghĩ phép, nghĩ bệnh hợp lý Đảm bảo ổn định công việc tương lai Các chương trình phúc lợi Cơng ty thể rõ ràng quan tâm nhân viên VIII Nhận xét mối quan hệ với cấp Người lao động nhận nhiều hỗ trợ cấp Lãnh đạo lắng nghe quan điểm suy nghĩ người lao động Lãnh đạo khuyến khích cấp phát huy sáng kiến đổi Nhân viên Công ty lãnh đạo đối xử công IX Nhận xét quan hệ với đồng nghiệp đơn vị Đồng nghiệp hỗ trợ, cho lời khuyên cho Anh/Chị cần thiết Đồng nghiệp Anh (Chị) thân thiện, dễ gần hòa đồng Đồng nghiệp Anh (Chị) ln tận tâm, tận tụy để hồn thành công việc Đồng nghiệp Anh (Chị) người đáng tin cậy X Nhận xét môi trường điều kiện làm việc đơn vị Có đầy đủ thông tin để thực công việc Môi trường làm việc thoải mái TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế 89 Nhân viên tham gia ý kiến định Công ty Không gian làm việc hợp lý Các sách liên quan đến nhân viên công khai, minh bạch Khoa học cơng nghệ ( máy móc thiết bị) XI Anh (Chị) nhận xét khả làm việc theo nhóm Thường xuyên làm việc theo nhóm Hiệu cao làm việc theo nhóm Giúp nâng cao kỹ kinh nghiệm Yêu cầu công việc phải làm theo nhóm Được tập huấn làm việc theo nhóm U Ế H Câu 2: Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết đơi nét thân (Đánh dấu vào câu trả TẾ lời) N H Giới tính:  Nữ KI  Nam  Dưới 30 tuổi H  Từ 41 đến 50 tuổi Ọ C Tuổi:  Từ 30 đến 40 tuổi  Trên 50 tuổi ẠI Anh (Chị) vui lòng cho biết trình độ chun mơn kỹ thuật Anh (Chị)?  Cơng nhân kỹ thuật có  Trung cấp  Đại học/Cao đẳng N G Đ  Lao động phổ thông Ờ  Trên đại học Ư Thâm niên làm việc  Từ năm đến = 20 năm TR  Từ năm đến năm Anh/Chị vui lòng cho biết cơng việc mà Anh ( Chị) đảm trách?  Nhân viên văn phòng  Cán quản lý  Nhân viên kỹ thuật  Khác Anh (Chị) vui lòng cho biết mức thu nhập bình quân hàng tháng Anh(Chị)?  Dưới triệu  Trên – 10 triệu  Từ – triệu  Trên 10 triệu 90  Trên – triệu Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức thu nhập Anh (Chị)?  Thấp  Hơi thấp  Trung bình  Khá  Cao Xin chân thành cảm ơn hợp tác quí Anh (Chị)! Chúc Anh (Chị) thành TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế công công việc 91 ... phát triển nguồn nhân lực 68 3.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 68 3.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình Đơ thị Mỹ Tho. .. triển nguồn nhân lực 66 vi CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ MỸ THO 68 3.1 Định hướng phát triển phát. .. nhằm phát triển nguồn nhân lực TẾ Công ty đến 2025 N H Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Cơng trình thị Mỹ KI Tho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị mỹ tho , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị mỹ tho