PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa KHU vực NGOÀI NHÀ nước TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà TĨNH

106 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH TÙNG H U Ế PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẾ KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN Ọ C KI N H THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ẠI H Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Ư Ờ N G Đ Mã số: 8310110 TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ "Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh" học viên Nguyễn Thanh Tùng - Lớp K18A1 QLKT UD thực dƣới hƣớng dẫn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Phát Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết nghiên cứu đƣợc nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Nguồn số liệu thứ cấp, sơ cấp số ý H khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo U Ế kiến đánh giá, nhận xét tác giả tổ chức đƣợc thu thập từ nhiều nguồn TẾ Tôi xin chịu trách nhiệm hồn tồn trƣớc Hội đồng tính trung thực Tác giả ẠI H Ọ C KI N H Luận văn TR Ư Ờ N G Đ Nguyễn Thanh Tùng i LỜI CẢM ƠN Họ tên học viên: Nguyễn Thanh Tùng - Lớp K18A1 QLKT UD - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Huế Trong trình học tập thực nghiên cứu luận văn này, nhận đƣợc giúp đỡ, động viên cộng tác nhiều cá nhân tập thể Trƣớc hết, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tồn thể thầy, giáo Đại học Huế, Trƣờng Đại học Kinh tế, Phòng Đào tạo sau đại học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nhƣ thực luận văn Ế Đặc biệt, xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS H U Nguyễn Văn Phát, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học dành nhiều thời gian TẾ giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn H Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn, KI N Chi cục Thống kê thuộc Cục Thống kê Hà Tĩnh; doanh nghiệp địa bàn thành Ọ C phố Hà Tĩnh sở, ban, ngành có liên quan tham gia cung cấp thơng tin tạo điều kiện giúp đỡ thực luận văn ẠI H Tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Đ ngƣời ln giúp đỡ, khích lệ động viên tơi suốt q trình học tập hồn G thành luận văn Ờ N Mặc dù thân nổ lực cố gắng nghiên cứu, học hỏi với tinh thần cầu TR Ư thị, nhƣng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định, mong nhận đƣợc góp ý chân thành quý thầy cô giáo, nhà khoa học, chuyên gia ngƣời quan tâm để luận văn đƣợc hoàn thiện ứng dụng đƣợc thực tiễn Tác giả Nguyễn Thanh Tùng ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THANH TÙNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: “PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH” Mục đích đối tƣợng nghiên cứu Ế Mục đích nghiên cứu: Phân tích nhân tố tác động đến việc phát triển H U doanh nghiệp, hiệu sản xuất kinh doanh sở đánh giá thực trạng phát TẾ triển DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn H 2013 – 2017 Từ đề xuất giải pháp để phát triển DNNVV khu vực nhà N nƣớc Ọ C KI Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu DNNVV khu vực ngồi nhà nƣớc hạch tốn kinh tế độc lập đƣợc thành lập chịu điều tiết Luật ẠI H Doanh nghiệp; hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã, hoạt động sản xuất Đ kinh doanh địa bàn thành phố Hà Tĩnh N Ờ nghiên cứu sau: G Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng: Luận văn sử dụng phƣơng pháp TR Ư Phƣơng pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp đƣợc tổng hợp, phân tích chủ yếu từ kết điều tra doanh nghiệp hàng năm Cục Thống kê Hà Tĩnh thực số liệu từ trang thông tin điện tử chuyên ngành, số liệu Sở ngành địa bàn tỉnh Nguồn số liệu sơ cấp đƣợc tổ chức điều tra mẫu, tổng hợp kết từ 105 DN mẫu địa bàn thành phố Hà Tĩnh Phƣơng pháp phân tích số liệu: Luận văn sử dụng 03 phƣơng pháp phân tích là: Phƣơng pháp phân tổ; phƣơng pháp thống kê mô tả; phƣơng pháp so sánh Công cụ xử lý: Số liệu đƣợc tổng hợp, xử lý, phân tích phần mềm chuyên ngành thống kê, Microsoft Excel iii Các kết nghiên cứu kết luận Kết nghiên cứu: Luận văn trình bày vấn đề sở lý luận DNNVV khu vực nhà nƣớc, vấn đề phát triển DNNVV số học kinh nghiệm số nƣớc số địa phƣơng Luận văn đánh giá đƣợc thực trạng phát triển DNNVV khu vực ngồi nhà nƣớc sở phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Hà Tĩnh; khái quát tình hình phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc qua việc phân tích, đánh giá số lƣợng, cấu, quy mơ, vốn, lao động, thực trạng máy móc thiết bị, kết hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV khu vực U Ế nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh H Đánh giá nhân tố ảnh hƣởng: Luận văn tổng hợp phân tích ý kiến TẾ đánh giá đối tƣợng điều tra nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển N H DNNVV khu vực nhà nƣớc KI Trên sở đánh giá thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh doanh Ọ C nghiệp kết hợp chủ trƣơng sách, luận văn đề xuất 03 nhóm giải pháp ẠI H hồn thiện sách; hỗ trợ mơi trƣờng sản xuất kinh doanh; giải pháp với DNNVV khu vực ngồi nhà nƣớc để góp phần phát triển DNNVV năm G Đ N Kết luận: Luận văn đƣa khái niệm tiêu chí xác định DNNVV; Ư Ờ xây dựng tiêu nghiên cứu; xác định nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển TR DNNVV khu vực nhà nƣớc; hệ thống tiêu đánh giá phát triển DNNVV Tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn DNNVV khu vực nhà nƣớc, nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển DN, hiệu hoạt động DN sở phân tích nguồn số liệu thứ cấp; đánh giá nhân tố ảnh hƣởng sở điều tra, tổng hợp số liệu sơ cấp từ đề xuất số giải pháp tiếp tục phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc năm iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bình quân CN-XD Công nghiệp xây dựng CN-TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CP Cổ phần CTCP Công ty cổ phần DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính HTX Hợp tác xã GDP Tổng sản phẩm quốc nội LĐ Lao động NĐ-CP Nghị định Chính phủ NLTS Nơng lâm nghiệp thuỷ sản U H TẾ H Đ G TNHH N KI Ọ C ẠI H Thƣơng mại, dịch vụ TMDV Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh UBND Uỷ ban nhân dân Ờ N SXKD Ư TR Ế BQ WTO Tổ chức Thƣơng mại giới GTGT Giá trị gia tăng v MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn iii Danh mục chữ viết tắt v Mục lục vi Danh mục bảng biểu ix Danh mục đồ thị, biểu đồ xi Ế PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ H U Tính cấp thiết đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu N H Phƣơng pháp nghiên cứu KI Kết cấu luận văn .6 Ọ C PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI H CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC Đ 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA N G 1.1.1 Khái quát chung doanh nghiệp .7 Ờ 1.1.2 Khái niệm tiêu chí xác định DNNVV TR Ư 1.1.3 Vai trò DNNVV phát triển kinh tế xã hội .11 1.1.4 Đặc điểm DNNVV 15 1.2 LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN, PHÁT TRIỂN DNNVV 17 1.2.1 Khái niệm phát triển kinh tế .18 1.2.2 Khái niệm phát triển DNNVV 18 1.2.3 Nội dung phát triển DNNVV 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNNVV .19 1.2.5 Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển DNNVV 25 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .28 1.3.1 Kinh nghiệm số nƣớc giới 28 vi 1.3.2 Kinh nghiệm số địa phƣơng nƣớc 32 1.3.3 Bài học PT DNNVV khu vực nhà nƣớc cho thành phố Hà Tĩnh 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 37 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Đặc điểm dân số lao động .39 Ế 2.1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội 40 U 2.1.4 Đánh giá chung .42 TẾ H 2.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DNNVV KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2013-2017 43 N H 2.2.1 Số lƣợng DNNVV khu vực nhà nƣớc 43 KI 2.2.1.1 Cơ cấu theo hình thức sở hữu 44 Ọ C 2.2.1.2 Cơ cấu theo lĩnh vực kinh doanh 46 ẠI H 2.2.2 Số lƣợng lao động 48 2.2.3 Vốn quy mơ vốn bình qn DNNVV khu vực nhà nƣớc 51 Đ 2.2.4 Thực trạng cơng nghệ, máy móc thiết bị SXKD doanh nghiệp 55 N G 2.2.5 Đánh giá chung lực SXKD DNNVV khu vực nhà nƣớc Ờ địa bàn thành phố Hà Tĩnh 56 TR Ư 2.3 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 57 2.3.1 Kết sản xuất kinh doanh DNNVV khu vực nhà nƣớc giai đoạn 2013 – 2017 57 2.3.2 Hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV khu vực nhà nƣớc giai đoạn 2013 – 2017 59 2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÁC DNNVV KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH .62 2.4.1 Mô tả thông tin chung doanh nghiệp mẫu đƣợc khảo sát 63 vii 2.4.2 Đánh giá chủ DN tác động số yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động SXKD 66 2.4.3 Đánh giá chủ DN sách hỗ trợ quan cấp tỉnh 70 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA DNNVV KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH .71 2.5.1 Kết đạt đƣợc 71 2.5.2 Những hạn chế, tồn 72 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 75 Ế 3.1 QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƢƠNG VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN U DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 75 TẾ H 3.1.1 Chủ trƣơng sách phát triển DNNVV 75 3.1.2 Quan điểm phát triển DNNVV địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm N H .75 KI 3.1.3 Định hƣớng phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn thành Ọ C phố Hà Tĩnh .77 ẠI H 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN DNNVV KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRONG THỜI GIAN TỚI 77 Đ 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện sách phát triển DNNVV 78 N G 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ mơi trƣờng sản xuất kinh doanh 80 Ờ 3.2.3 Nhóm giải pháp DNNVV .82 TR Ư KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 KẾT LUẬN 86 KIẾN NGHỊ 87 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại DNNVV số quốc gia .10 Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNNVV Việt Nam 11 Bảng 2.1: Dân số lao động thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2017 39 Bảng 2.2: Quy mô cấu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2013 -2017 theo giá hành 41 Bảng 2.3: Tình hình phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn Cơ cấu DNNVV khu vực ngồi nhà nƣớc theo hình thức sở hữu H Bảng 2.4: U Ế thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2013 – 2017 44 H Số lƣợng cấu lao động DNNVV có đến 31/12 hàng năm giai N Bảng 2.5: TẾ lĩnh vực kinh doanh, giai đoạn 2013 – 2017 .46 KI đoạn 2013-2017 48 Số lao động bình qn/1 DNNVV có đến 31/12 hàng năm 49 Bảng 2.7: Trình độ lao động DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn ẠI H Ọ C Bảng 2.6: thành phố Hà Tĩnh năm 2017 50 Quy mơ vốn bình qn DNNVV khu vực ngồi nhà nƣớc 52 Bảng 2.9: Tỷ trọng nguồn vốn DNNVV khu vực nhà nƣớc .54 Bảng 2.10: Thực trạng máy móc thiết bị DNNVV khu vực nhà nƣớc TR Ư Ờ N G Đ Bảng 2.8: Bảng 2.11: .56 Tốc độ phát triển BQ số tiêu DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh .58 Bảng 2.12: Một số tiêu phản ánh hiệu SXKD DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2017 60 Bảng 2.13 Cơ cấu mẫu điều tra 63 Bảng 2.14 Thông tin ngƣời đứng đầu doanh nghiệp phân theo giới tính, độ tuổi trình độ chuyên môn .64 ix hợp lý hố khâu giải cơng việc quan để giảm bớt loại giấy tờ thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đổi công tác tra, kiểm tra nhằm giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp Thƣờng xuyên tổ chức hội thảo nhằm trao đổi, tháo gỡ nhanh chóng khó khăn, vƣớng mắc Tổ chức giới thiệu văn bản, sách để DN nắm bắt kịp thời để thực 3.2.1.2 Hoàn thiện sách tài chính, tín dụng cho DNNVV Để nâng cao hiệu sách tài chính, tín dụng cho DNNVV, thực khuyến khích DN phát triển bối tình kinh tế giới nƣớc thiếu ổn định; U Ế kinh tế hội nhập ngày sâu rộng, Nhà nƣớc cần xem xét vấn đề sau: H Một là, đẩy mạnh việc thành lập, tổ chức hoạt động quỹ bảo lãnh tín TẾ dụng cho DNNVV N H Việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng hỗ trợ cho phát triển DNNVV theo KI Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 giúp cho DNNVV vay vốn Ọ C gặp khó khăn tài sản chấp mà khơng vay đƣợc vốn tổ chức tín ẠI H dụng Quỹ bảo lãnh tín dụng cho khoản vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn dự án SXKD có hiệu G Đ Thứ hai, hợp tác với tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế thực N hoạt động bão lãnh tín dụng cho DNNVV Ư Ờ Đây hoạt động cần thiết cần khuyến khích đẩy mạnh TR Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hố nay; DN nói chung DNNVV nói riêng tham gia nhiều vào hoạt động XNK vƣơn thị trƣờng quốc tế Thứ ba, tạo vốn từ ngân sách nhà nước Nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm khả cạnh tranh DNNVV, ngân sách nhà nƣớc cần thay đổi phƣơng thức đầu tƣ hỗ trợ với hình thức linh hoạt khác nhau, tập trung vào phƣơng thức sau Trong kế hoạch phát triển kinh tế 05 năm, hàng năm cần dành tỷ lệ vốn ngân sách tƣơng xứng với phát triển DNNVV để đầu tƣ trực tiếp vào thiết kế 79 sở hạ tầng quan trọng nhƣ hệ thống giao thơng, cơng trình thuỷ lợi, điện, thơng tin, quy trình khoa học kỹ thuật mới, tiêu thụ sản phẩm Thứ tư, sách tài sản chấp vay vốn tổ chức tín dụng Trong thực tế nay, DNNVV muốn vay vốn hầu hết phải chấp tài sản; doanh nghiệp khơng có tài sản chấp khơng vay đƣợc vốn số doanh nghiệp dù có tài sản chấp, nhƣng thủ tục vay phức tạp nên họ khó tiếp cận đƣợc vốn vay, làm cho DN bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh Thứ năm, mở rộng hoạt động cho thuê tài DNNVV Cho thuê tài (tín dụng thuê, mua) tạo khả cung cấp vốn trung U Ế dài hạn cho hoạt động SXKD DNNVV Mở rộng hoạt động cho thuê tài H giải pháp hữu hiệu giúp cho DNNVV khắc phục khó khăn vốn để TẾ đầu tƣ đổi công nghệ, mở rộng SXKD; mặt khác, phƣơng thức giúp N H ngân hàng thƣơng mại tháo gỡ đƣợc tình trạng "đóng băng" vốn Tín dụng th KI mua tài khơng vấn đề nƣớc ta, nhƣng chƣa phổ biến; tin tƣởng Ọ C thời gian tới hoạt động cho thuê tài trở thành phổ biến ẠI H DNNVV địa bàn thành phố Hà Tĩnh Thứ sáu, cần có sách miễn thuế hợp lý cho doanh nghiệp thành lập G Đ N Muốn DN phát triển cần có sách hợp lý sách thuế, Ư Ờ sách miễn thuế cho DN thành lập mới, thời hạn TR đƣợc quy định cho lĩnh vực, ngành cho hình thức doanh nghiệp Điều khuyến khích DN phát triển khơng số lƣợng mà chất lƣợng đƣợc miễn thuế thời gian nhƣ DN có nguồn lực để hoạt động nhƣ tồn phát triển thành lập non trẻ 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ mơi trƣờng sản xuất kinh doanh 3.2.2.1 Đẩy mạnh tuyên truyền hội nhập kinh tế, cung cấp đầy đủ thông tin thị trƣờng nƣớc cho DNNVV Việt Nam gia nhập WTO tiến tới tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng tạo nhiều hội thách thức lớn cho 80 DNNVV nƣớc nói chung Hà Tĩnh nói riêng; cạnh tranh diễn sâu sắc từ phía doanh nghiệp nƣớc ngồi Nếu DNNVV thiếu hiểu biết kinh tế hội nhập gặp nhiều khó khăn cho thân mình; nhiều DNNVV thành phố Hà Tĩnh thiếu hiểu biết kinh tế hội nhập họ thiếu thông tin không nắm bắt đƣợc thông tin từ quan chức Để giúp cho DNNVV thành phố Hà Tĩnh hiểu biết sâu rộng hội thách thức trình hội nhập kinh tế quốc tế, có biện pháp đối phó hữu hiệu với cạnh tranh từ thành viên khác WTO, quan ban ngành tỉnh cần: U Ế (1) Khẩn trƣơng rà soát, sửa đổi, bổ sung chế sách khuyến khích H xuất phù hợp với chế sách phát triển kinh tế nói chung tỉnh; loại TẾ bỏ quy định không tƣơng hợp với qui định WTO hội nhập kinh tế quốc N H tế, đồng thời đảm bảo tính quán, rõ ràng để dễ triển khai thực hiện; KI (2) Hàng năm, tỉnh cần dành khoản ngân sách đáng kể để hƣớng dẫn, tổ Ọ C chức, cung cấp thông tin thị trƣờng nƣớc; cam kết với WTO, ẠI H quy định pháp lý quốc gia, cách thức xâm nhập vào thị trƣờng giới, tranh chấp thƣơng mại giải tranh chấp cho doanh nghiệp G Đ 3.2.2.2 Hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ N Để tạo thuận lợi cho DN bƣớc áp dụng tiến khoa học, công Ư Ờ nghệ vào SXKD cần thực giải pháp cụ thể sau: TR - Đẩy mạnh việc thực chƣơng trình hỗ trợ DN áp dụng công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn tiên tiến, đổi đại hố cơng nghệ nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm hiệu sản xuất kinh doanh; chƣơng trình hỗ trợ DN áp dụng cơng nghệ hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến để nâng cao chất lƣợng hàng hoá phục vụ tiêu dùng xuất - Xây dựng ban hành chế sách khuyến khích doanh nghiệp đổi cơng nghệ để sớm triển khai thực - Tăng cƣờng tiềm lực khoa học cơng nghệ, xây dựng sách khuyến khích hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết vào lĩnh vực ƣu tiên nhƣ: 81 nghiên cứu công nghệ thiết bị bảo quản nông, lâm sản, đặc biệt cơng nghệ chế biến gỗ, cói, bảo quản rau nhằm nâng cao chất lƣợng hạ giá thành sản phẩm; cải tiến đại hố cơng nghệ truyền thống nhằm tạo thay đổi chất lƣợng làng nghề 3.2.3 Nhóm giải pháp DNNVV Để thực đƣợc mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn thành phố Hà Tĩnh đƣợc nhanh bền vững khơng có sách, giải pháp từ phía nhà nƣớc tổ chức trị xã hội mà cần hợp tác, cố gắng từ phía thân DN Qua phân tích thực trạng cho ta thấy, để phát triển DNNVV cần thực U Ế số giải pháp cụ thể sau: H 3.2.3.1 Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh TẾ Các DNNVV thiếu chiến lƣợc kinh doanh dài hạn, họ thƣờng có N H nhìn vào lợi ích ngắn hạn lợi ích dài hạn Hầu hết, DNNVV thành KI phố Hà Tĩnh xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, chí đƣợc hỏi, nhiều Ọ C chủ doanh nghiệp thấy mơ hồ xa lạ với thuật ngữ chiến lƣợc kinh doanh ẠI H Chiến lƣợc kinh doanh cách thức mà doanh nghiệp lựa chọn để chuyển hóa tiềm có hạn cải tài ngƣời nhằm hình thành lợi G Đ nhuận tối đa Để chiến lƣợc kinh doanh mang tính khả thi cao, N DNNVV thành phố Hà Tĩnh cần phải phân tích kỹ mơi trƣờng kinh doanh Ư Ờ nƣớc, lƣờng trƣớc đƣợc thay đổi chế, sách vĩ TR mơ nói chung sách ƣu đãi tỉnh Hà Tĩnh nói riêng Tóm lại: Để hoạch định chiến lƣợc kinh doanh tổng thể nhƣ chiến lƣợc phận, đảm bảo đƣợc yêu cầu xác hiệu cạnh tranh, doanh nghiệp cần dựa vào kết phân tích để lực chọn áp dụng 03 chiến lƣợc cạnh tranh thị trƣờng thích hợp cho mình: cạnh tranh dựa vào nhân tố nội doanh nghiệp môi trƣờng kinh doanh; cạnh tranh dựa vào khách hàng cạnh tranh dựa vào đối thủ cạnh tranh Nói cách khác cần dựa vào yếu tố bên bên doanh nghiệp để chọn áp dụng chiến lƣợc kinh doanh phù hợp 82 3.2.3.2 Xây dựng quảng bá thƣơng hiệu, đẩy mạnh hoạt động Marketing Xây dựng thƣơng hiệu q trình lựa chọn kết hợp thuộc tính hữu hình nhƣ vơ hình với mục đích để khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ tập đồn cách thức thú vị, có ý nghĩa hấp dẫn Để xây dựng thƣơng hiệu phát triển bền vững dài hạn, doanh nghiệp tham khảo năm bƣớc sau: (1) Xác định cấu trúc móng thƣơng hiệu; (2) Định vị thƣơng hiệu; (3) Xây dựng chiến lƣợc thƣơng hiệu; (4) Xây dựng chiến lƣợc truyền thông; (5) Đo lƣờng hiệu chỉnh Xây dựng thƣơng hiệu giải pháp cần thiết DNNVV, để vƣơn thị trƣờng khu vực giới doanh nghiệp phải U Ế mạnh riêng, lợi riêng để quảng bá giới thiệu H Các doanh nghiệp phải tăng cƣờng quảng cáo, giới thiệu doanh nghiệp TẾ nhƣ sản phẩm doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng lợi ích mà N H doanh nghiệp mang lại cho khách hàng Tăng cƣờng biện pháp tiếp thị, KI hoạt động tƣ vấn dịch vụ hỗ trợ để khuyến khích khách hàng đến với doanh nghiệp Ọ C 3.2.3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn ẠI H Qua phân tích chƣơng ta thấy DNNVV thiếu vốn kinh doanh đầu tƣ mở rộng SXKD, hiệu SXKD DNNVV chƣa cao, hiệu G Đ SXKD tác động nhiều yếu tố, nhƣng yếu tố có tác N động lớn hiệu sử dụng vốn Ư Ờ Các DNNVV cần phải chủ động tích cực tham gia tổ chức liên doanh, TR hợp tác SXKD với doanh nghiệp tỉnh kể doanh nghiệp nƣớc Cần tranh thủ tối đa hỗ trợ vốn doanh nghiệp lớn thơng qua hình thức nhƣ nhận gia công, làm đại lý Huy động vốn từ ngƣời làm việc doanh nghiệp để vừa tăng vốn tự có, vừa tạo gắn bó, trách nhiệm ngƣời lao động với doanh nghiệp Để giải pháp đầu tƣ vốn tín dụng đƣợc thực hiện, đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực lớn, phải chủ động xây dựng phƣơng án, kế hoạch kinh doanh khả thi, thay đổi đổi cấu tổ chức quản lý, điều định thành công doanh nghiệp việc sử dụng nguồn 83 vốn Doanh nghiệp phải tạo đƣợc uy tín khả cạnh tranh sản phẩm thị trƣờng, việc sử dụng vốn vay có hiệu trả nợ vay thời hạn DNNVV phải không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao lực tài chính, lực lập dự án, đồng thời phải tạo dựng đƣợc uy tín với đối tác kinh doanh DNNVV phải tích cực tìm kiếm đƣợc dự án khả thi, phải thực nghiêm chỉnh Luật kế tốn, phải có hệ thống sổ sách theo quy định Nhà nƣớc Để nâng cao hiệu sử dụng vốn hàng năm doanh nghiệp cần phân tích đánh giá hệ thống tiêu nhƣ: vòng quay vốn, lợi nhuận vốn, lợi U Ế nhuận doanh thu từ thấy đƣợc nguyên nhân để có biện pháp khắc H phục Nếu hiệu sử dụng vốn đƣợc nâng cao nâng cao hiệu TẾ SXKD mà giúp cho doanh nghiệp khắc phục đƣợc tình trạng thiếu vốn N H 3.2.3.4 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực KI Thứ nhất, nâng cao lực quản lý chủ DNNVV Ọ C Hầu hết chủ DNNVV quản lý doanh nghiệp theo kinh nghiệm ẠI H có tính chất gia đình Việc ứng dụng mơ hình quản lý đại chƣa có doanh nghiệp tham gia, hầu hết họ chƣa đủ lực, kiến thức kinh nghiệm G Đ mơ hình quản lý mới, mặt khác điều kiện hạn chế mặt tài chính, trình độ N ngƣời lao động Do việc nâng cao lực quản lý cho chủ DNNVV Ư Ờ thành phố Hà Tĩnh cần thiết TR Mỗi DNNVV có đặc tính riêng, ngành nghề kinh doanh đòi hỏi cách quản lý riêng Do đó, để xác định mơ hình tổ chức quản lý phù hợp, DNNVV cần phải vào chiến lƣợc kinh doanh xây dựng, đặc điểm tính chất ngành nghề kinh doanh, trình độ đội ngũ lao động doanh nghiệp Thứ hai, đào tạo đào tạo lại người lao động doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ lao động có vai trò to lớn Nhiều DNNVV thành phố Hà Tĩnh bỏ qua nguyên nhân nhƣ: chi phí đào tạo cao khó giữ đƣợc chân nguồn nhân lực có kinh nghiệm, 84 trình độ tay nghề cao Tuy nhiên kinh tế hội nhập tồn cầu hóa nguồn nhân lực trở thành yếu tố có tính chất định tồn phát triển doanh nghiệp Với tầm quan trọng nhƣ đòi hỏi DNNVV trích kinh phí để đầu tƣ thích đáng cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mặt khác, DNNVV cần sử dụng cách có hiệu kinh phí đào tạo Chính phủ tổ chức quốc tế tài trợ thơng qua chƣơng trình dự án Tiến hành xếp bố trí hợp lý đội ngũ quản lý nhân viên có doanh nghiệp Cần phát ngƣời có lực, bố trí họ vào công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo sở trƣờng thân Bổ sung nhân viên có đủ U Ế tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển đồng thời thay nhân viên không đủ H lực, không đủ tiêu chuẩn, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lƣợng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ hiệu công tác đội ngũ lao động có 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Luận văn tập trung phân tích, tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn DNNVV khu vực nhà nƣớc; nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp, hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV địa bàn thành phố Hà Tĩnh thời gian qua Từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục tăng số lƣợng doanh nghiệp, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh thời gian tới Tôi xin rút số kết luận sau: U Ế (1) Về lý luận: Luận văn hệ thống hoá đƣợc vấn đề lý luận H làm sở cho việc nghiên cứu chƣơng Đó là, (1) đƣa đƣợc khái niệm TẾ tiêu chí xác định DNNVV; (2) xây dựng tiêu nghiên cứu; (3) xác định N H nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc; (4) hệ KI thống tiêu chí đánh giá phát triển DNNVV; (5) kinh nghiệm phát triển Ọ C DNNVV số huyện tỉnh học kinh nghiệm ẠI H (2).Về đánh giá thực trạng phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc - DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn thành phố có tốc độ phát G Đ triển (7,6%) Trong cấu, loại hình cơng ty cổ phần chiếm tỷ trọng lớn N (48% năm 2017); tiếp đến công ty TNHH (43,8% năm 2017), hình thức Ư Ờ lại chiếm tỷ trọng không đáng kể TR - Theo lĩnh vực SXKD: Số lƣợng DN lĩnh vực TMDV chiếm tỷ trọng lớn (56,9% năm 2017) lĩnh vực NLTS chiếm tỷ trọng thấp (0,6% năm 2017) - Quy mơ DN nhỏ bé, số doanh nghiệp có quy mô vốn SXKD dƣới tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhấtvà quy mơ vốn SXKD bình qn DN thấp (9,6 tỷ đồng/1DN); lao động DN dƣới 50 lao động chiếm tỷ trọng lớn, lao động bình quân 1DN tăng qua năm nhƣng nhìn chung thấp, năm 2017 bình qn 22 lao động/1DN; doanh thu bình quân DN 8.684 triệu đồng/1DN; lợi nhuận bình quân 1DN đạt thấp, năm 2017 24,3 triệu đồng/1DN 86 - Về nhân tố ảnh hƣởng: Trên sở cấu tổng thể chọn mẫu điều tra 105 doanh nghiệp gồm: hợp tác xã, doanh nghiệp tƣ nhân, 46 công ty TNHH 50 công ty cổ phần Nhằm đánh giá sâu hơn, xác nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNNVV địa bàn thành phố Hà Tĩnh cách lấy phiếu khảo sát DNNVV địa bàn Qua đó, tổng hợp ý kiến đánh giá đối tƣợng điều tra nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc nhƣ: Ý kiến đánh giá đối tƣợng điều tra sở hạ tầng; ý kiến đánh giá đối tƣợng điều tra thủ tục hành chính; ý kiến đánh giá đối tƣợng điều tra sách hỗ trợ DN quan cấp tỉnh U Ế (3).Trên sở đánh giá thực trạng lực hiệu sản xuất kinh H doanh DNNVV khu vực nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh, TẾ kết hợp với chủ trƣơng, sách, quan điểm, định hƣớng Đảng, Chính phủ N H Chính quyền địa phƣơng, luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp để KI nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho DNNVV giai đoạn Ọ C Trong hai nhóm giải pháp chính, tác giả đề xuất nhóm giải pháp cụ thể, ẠI H mang tính đồng bộ, với quan hoạch định sách nhƣ nhà đầu tƣ, chủ doanh nghiệp nhằm xây dựng DNNVV địa bàn phát triển G Đ nhanh bền vững, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại Ư Ờ KIẾN NGHỊ N II, thành phố "năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện" TR Định hƣớng phát triển DNNVV khu vực nhà nƣớc thành phố Hà Tĩnh phải đặt chiến lƣợc phát triển chung tỉnh Doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hà Tĩnh có phát triển đƣợc hay khơng phụ thuộc vào nhiều yếu tố đòi hỏi phải có nổ lực tham gia cấp uỷ, quyền, đồn thể từ Trung ƣơng đến địa phƣơng thân DN Để giải pháp áp dụng đƣợc cách có hiệu cho phát triển DNNVV xin đề xuất số kiến nghị sau: Đối với phủ Bộ, ngành Trong kinh tế hội nhập ngày sâu rộng, để DNNVV phát triển số lƣợng lẫn chất lƣợng cần có hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ Bộ, 87 ngành việc giảm thiểu rủi ro, rào cản từ phía chế sách, tạo mơi trƣờng kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, rõ ràng minh bạch nhằm khuyến khích DNNVV phát triển, nâng cao hiệu hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh trƣờng Quốc tế Nhà nƣớc cần khẳng định tầm quan trọng phát triển DNNVV phát triển kinh tế đất nƣớc xây dựng chiến lƣợc phát triển DNNVV, nhƣ chƣơng trình tổng thể hỗ trợ cho phát triển DNNVV Thực tế năm vừa qua có nhiều sách chế thay đổi liên tục, làm cho nhiều DNNVV không xoay chuyển kịp, gây nhiều khó khăn U Ế SXKD Nhà nƣớc cần tiếp tục hoàn thiện ổn định hệ thống chế, H sách nhằm khuyến khích DNNVV yên tâm đầu tƣ vào hoạt động SXKD mà TẾ lo lắng thay đổi theo hƣớng bất lợi cho doanh nghiệp chế, N H sách Bên cạnh Chính phủ cần có Luật, chế tài xử phạt nghiêm lƣợng ẠI H Đối với UBND tỉnh Hà Tĩnh Ọ C KI việc gian lận thƣơng mại, buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng chất Trên sở quy hoạch tổng thể tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020, UBND G Đ tỉnh cần có sách cụ thể để phát triển doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu N hoạt động kinh doanh DNNVV Ngồi sách ƣu đãi mà nhà Ư Ờ nƣớc quy định, tỉnh cần có sách biện pháp hỗ trợ mạnh nữa, TR nhƣ sách đất đai, sách tài - tín dụng phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn DNNVV vốn, sách đào tạo nguồn nhân lực thu hút nhân tài nhằm bổ sung đội ngũ lao động cho DNNVV Nhanh chóng thành lập hiệp hội DNNVV thành phố Hà Tĩnh Ủy ban nhân dân thành phố cần tăng cƣờng đạo phòng, ban ngành áp dụng đồng chế sách, tránh áp dụng chồng chéo nhau, gây khó khăn cho doanh nghiệp việc thực thi 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ kế hoạch đầu tƣ - Cục phát triển doanh nghiệp (2011), Sách trắng Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 2015, NXB Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2005), Báo cáo Kế hoạch năm 2006-2010 phát triển DNNVV, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ trợ giúp phát triển DNNVV, Hà Nội Ế Chính phủ (2010), Nghị 22/NQ-CP ngày 5/5/2010 Chính phủ việc U triển khai Nghị định 56/NĐ-CP, Hà Nội TẾ H Chính phủ (2012), Quyết định số 1231/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015, Hà Nội N H Chi cục Thống kê thành phố Hà Tĩnh (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Niên KI giám thống kê 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ọ C Cổng thơng tin điện tử Chính phủ nƣớc Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ẠI H - Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Chính phủ: Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đ Cục Thống kê Hà Tĩnh (2013, 2043, 2015, 2016, 2017), Niêm giám thống kê N G 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ờ GS, TS Nguyễn Đình Hƣơng (2002), Giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam, Ư NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội TR 10 Phạm Văn Hồng (2007), Phát triển DNNVV Việt Nam trình hội nhập Quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, trƣờng Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 Ths Nguyễn Quốc Nghi, Lê Bảo Yến, trƣờng ĐH Cần Thơ: “Kinh nghiệm phát triển DNNVV số nước Châu Á học Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 19/2010 12 Dân trí - Phát triển DN nhỏ vừa huyện Hoài Đức, Hà Nội (luồng gió mang tƣ suy mới).(https://dantri.com.vn/doanh-nghiep/phat-trien-doanh-nghiepo-huyen-hoai-duc-luong-gio-mang-tu-duy-moi-2017051710310342.htm) 13 Ngân hàng giới (2006), Báo cáo phát triển Việt Nam 2006 DN, Hà Nội 14 Kinh nghiệm phát triển DN nhỏ vừa Thành phố Thanh Hóa (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2688-kinh-nghiem-phat- trien-doanh-nghiep-nho-va-vua-o-thanh-hoa-hien-nay.html) 15 Kết luận số 26 /KL-TU BTV tỉnh ủy Hà Tĩnh số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tƣ, phát triển doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian tới 16 Nghị Đại hội đại biểu Đảng thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 Chƣơng trình hành động thực Nghị Đại hội Đảng thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX Ế 17 Quyết định số 1786/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch H U tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm TẾ 2050 18 Thông tƣ 13/2015/TT- BKHĐT, ngày 28 tháng 10 năm 2015 Bộ kế hoạch N H Đầu tƣ Ban hành danh mục lĩnh vực ƣu tiên hỗ trợ tiêu chí lựa chọn đối KI tƣợng ƣu tiên hỗ trợ quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Ọ C 19 Tổng cục Thống kê – Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều tra doanh ẠI H nghiệp năm 2013-2015, NXB Thống kê 20 Tổng cục Thống kê (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Tài liệu điều tra doanh Đ nghiệp năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Nxb thống kê, Hà Nội N G 21 Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng - Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển Ư Ờ DNNVV địa bàn huyện (https://yendung.bacgiang.gov.vn/kinh-te/day-manh- TR ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-huyen.htm) Website 21 http://hatinh.gov.vn/ 22 http://skhdt.hatinh.gov.vn/ 23 http://www.gso.gov.vn 24 http://thongkehatinh.gov.vn 25 https://yendung.bacgiang.gov.vn 26 http://lyluanchinhtri.vn/ 27.https://dantri.com.vn PHỤ LỤC Số: …… Phụ lục số 1: Phiếu vấn Doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP U Ế (Phục vụ nghiên cứu khoa học ) H Tôi tên Nguyễn Thanh Tùng - Công tác Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, TẾ thực Luận văn - Cao học QLKT, đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ H vừa khu vực nhà nước địa bàn thành phố Hà Tĩnh” Để có thêm thơng KI N tin phục vụ đề tài nghiên cứu; kính mong quý doanh nghiệp bớt chút thời gian trả Ọ C lời giúp bảng hỏi dƣới Tôi xin cam đoan, tất thơng tin đƣợc giữ kín đƣợc ẠI H trình bày dƣới hình thức báo cáo tổng hợp Xin chân thành cám ơn! G Đ Tuổi : TR Ư Giới tính : Ờ N A THƠNG TIN CÁ NHÂN NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP Nam Nữ Dƣới 35 Từ 35 đến 55 Từ 55 đến 60 Trên 60 Trình độ chun mơn: Chƣa qua đào tạo Cao đẳng Sơ cấp Đại học Trung cấp Trên đại học II THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu Hợp tác xã Doanh nghiệp tƣ nhân Công TNHH Cơng ty cổ phân Lĩnh vực SXKD DN Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng U Ế Thƣơng mại dịch vụ H III ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƢỜNG SẢN XUẤT CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TẾ Đề nghị doanh nghiệp cho biết đánh giá mơi trƣờng kinh doanh N H yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp năm 2017 so KI với 2016 Đánh giá mức độ tác động theo thang điểm sau: Mức độ tác động Đ TT Một số nhận định ẠI H Ọ C 1= Tốt lên, = Không đổi, = Kém đi, K = Không áp dụng Không áp dụng N G Ý kiến đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động SXKD DN Điều kiện hạ tầng tiện ích K Điều kiện hạ tầng giao thông K Nhu cầu thị trƣờng nƣớc K Nhu cầu thị trƣờng quốc tế K Quản lý thuế K Trình độ kỹ lao động có K Tiếp cận nguồn vốn K K TR Ư Ờ Tiếp cận nguồn thông tin thị trƣờng, công nghệ Việc cấp đất giải phóng mặt cho mở rộng sản xuất kinh doanh 10 Hệ thống pháp lý giải tranh chấp K K K K K K TẾ H U Ế Ý kiến đánh giá sách hỗ trợ DN quan cấp tỉnh Việc trợ cung cấp thông tin thị trƣờng 1 quan tỉnh thực Chính sách hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại triển lãm thƣơng mại quan tỉnh thực Hỗ trợ tƣ vấn thông tin pháp luật cho 3 doanh nghiệp Hoạt động hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh quan tỉnh thực TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Xin chân thành cám ơn hợp tác quý doanh nghiệp! ... tiễn phát triển DNNVV khu vực N H nhà nước KI Chương 2: Thực trạng phát triển DNNVV khu vực nhà nước địa Ọ C bàn thành phố Hà Tĩnh ẠI H Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển DNNVV khu vực nhà. .. thực trạng phát triển DNNVV khu vực nhà KI nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2017 Ọ C - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV khu vực ẠI H nhà nƣớc địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm... SXKD DNNVV khu vực nhà nƣớc Ờ địa bàn thành phố Hà Tĩnh 56 TR Ư 2.3 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 57 2.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa KHU vực NGOÀI NHÀ nước TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà TĨNH , PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa KHU vực NGOÀI NHÀ nước TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà TĨNH