Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho

135 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:17

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế PHẠM THỊ THU HIỀN ́H PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TÊ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ N H VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH MỸ THO KI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ O ̣C MÃ SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ kinh tế “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học ́H U Ế Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Phạm Thị Thu Hiền i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Ế Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học U Trường Đại học kinh tế Huế giúp đỡ mặt q trình học tập hồn ́H thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TÊ PGS.TS.Trịnh Văn Sơn thời gian nghiên cứu hồn thiện cơng trình khoa học H Trong q trình thực đề tài, tơi hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình N quan nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư KI Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho, anh chị đồng nghiệp quý khách hàng ̣C Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ gia đình bạn bè tạo điều kiện cho H O hồn thành luận văn ẠI Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Đ Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hiền ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: PHẠM THỊ THU HIỀN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016-2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài luận văn: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ THO Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Mục tiêu đối tượng nghiên cứu: Mục tiêu: Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015- 2017; Nhận diện kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng BIDV Mỹ Tho đến năm 2022 Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng BIDV Mỹ Tho Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng sau: - Phương pháp thu thập số liệu, liệu: liệu thứ cấp, liệu sơ cấp - Phương pháp chọn mẫu, điều tra - Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu điều tra xử lý, tính tốn máy tính theo phần mềm thống kê thông dụng : EXEL SPSS phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp … sử dụng Các kết nghiên cứu kết luận: Kết nghiên cứu cho thấy, dịch vụ phi tín dụng góp phần tăng qui mơ cấu loại hình dịch vụ tín dụng phi tín dụng, tăng thu nhập, gia tăng thị phần khách hàng bán lẻ, danh mục sản phẩm ngày hoàn thiện theo hướng đáp ứng nhu cầu khách hàng, cơng tác quản trị điều hành có bước cải tiến tích cực Bên cạnh kết đạt tồn tại, hạn chế việc phát triển dịch vụ phi tín dụng chất lượng dịch vụ tiện ích sản phẩm chưa cao, kênh cung ứng dịch vụ phi tín dụng chưa phù hợp Qui mơ khách hàng sử dụng dịch vụ phi tín dụng hạn chế, bao gồm khách hàng cá nhân, hộ gia đình Luận văn đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng BIDV - chi nhánh Mỹ Tho; kết đạt được, hạn chế, đặc biệt nguyên nhân Sau đưa kiến nghị để từ Chi nhánh Ngân hàng có giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ Phi tín dụng Chi nhánh iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Stt Nguyên nghĩa Từ viết tắt ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV Mỹ Tho BSMS Dịch vụ vấn tin số dư qua điện thoại di động DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ DVPTD Dịch vụ phi tín dụng HĐV Huy động vốn KH Khách hàng 10 NH Ngân hàng 11 NHNN Ngân hàng nhà nước 12 NHNN VN Ngân hàng nhà nước Việt Nam 13 NHTM Ngân hàng Thương mại 14 POS Điểm chấp nhận tốn thẻ 15 PTD Phi tín dụng 16 QLKH 17 TCTD 18 USD 19 VNĐ 20 WU ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Chi nhánh Mỹ Tho H O Quản lý khách hàng ẠI Đ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam - Tổ chức tín dụng Đơ la Mỹ Việt Nam đồng Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 21 XNK Xuất nhập 22 KT-XH Kinh tế xã hội 23 DVNH Dịch vụ ngân hàng 24 TW Trung ương 25 NHCP Ngân hàng cổ phần iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng viii Ế Danh mục hình ix U ĐẶT VẤN ĐỀ .1 ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Qui trình Phương pháp nghiên cứu .2 H Kết cấu luận văn N CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KI PHI TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ̣C 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại dịch vụ ngân hàng H O 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.1.3 Các hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG ẠI THƯƠNG MẠI .9 Đ 1.2.1 Các khái niệm liên quan 1.2.2 Các loại hình dịch vụ Phi tín dụng Ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Nội dung phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.2.4 Vai trò, ý nghĩa đặc trưng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại .17 1.2.5 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 21 1.2.6 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng 26 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG NGOÀI VÀ TRONG NƯỚC 35 v 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số Ngân hàng thương mại giới 35 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số Ngân hàng thương mại Việt Nam 36 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV - Chi nhánh Mỹ Tho 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ế CHI NHÁNH MỸ THO 40 U 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ́H - CHI NHÁNH MỸ THO 40 2.1.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 40 TÊ 2.1.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho 40 H 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI N NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN MỸ THO 47 KI 2.2.1 Tình hình phát triển loại hình dịch vụ phi tín dụng BIDV Mỹ Tho, Tiền Giang 47 ̣C 2.2.2 Đánh giá tình hình phát triển Dịch vụ nhận tiền gửi 48 H O 2.2.3 Đánh giá thực trạng phát triển loại hình Dịch vụ tốn 50 2.2.4 Đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng khác 57 2.2.5 Thực trạng nâng cao chất lượng kết kinh doanh dịch vụ phi tín dụng ẠI Chi nhánh BIDV Mỹ Tho 59 Đ 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ THO, TIỀN GIANG 61 2.3.1 Xác định tiêu chí thang đo ảnh hưởng đến q trình phát triển dịch vụ phi tín dụng 61 2.3.2 Thống kê mô tả mẫu điều tra 64 2.3.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu 65 2.3.4 Phân tích nhân tố EFA 69 vi 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV MỸ THO, TIỀN GIANG 76 2.4.1 Kết đạt 76 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế việc phát triển dịch vụ phi tín dụng 77 2.4.3 Nguyên nhân 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT Ế TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH MỸ THO 82 U 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 82 ́H 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 82 TÊ 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Mỹ Tho, Tiền Giang 84 H 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHÍ TÍN DỤNG TẠI N BIDV- CHI NHÁNH MỸ THO, TIỀN GIANG 85 3.2.1 Giải pháp chung 85 KI 3.2.2 Nhóm giải pháp nghiệp vụ 87 ̣C 3.2.3 Nhóm giải pháp mang tính hỗ trợ 92 H O KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 KẾT LUẬN 95 KIẾN NGHỊ 96 ẠI 2.1 Đối với nhà nước 96 2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 98 Đ 2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam 99 2.4 Đối với quyền địa phương TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 100 PHỤ LỤC 103 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Bản nhận xét phản biện Bản nhận xét phản biện Biên Hội đồng Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nguồn nhân lực BIDV Mỹ Tho 44 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015 - 2017 45 Bảng 2.3: Tình hình kết hoạt động dịch vụ tín dụng, giai đoạn 2015-2017 46 Bảng 2.4: Danh mục loại hình dịch vụ (sản phẩm) phi tín dụng BIDV Mỹ Tho 47 Ế Tình hình phát triển dịch vụ nhận tiền gửi (huy động vốn) U Bảng 2.5: ́H giai đoạn 2015 - 2017 48 Số lượng Tổ chức tín dụng địa bàn 53 Bảng 2.7: Quy mô, thị phần huy động vốn Chi nhánh NHTM TÊ Bảng 2.6: địa bàn tỉnh Tiền Giang 50 Doanh số sản phẩm dịch vụ BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 2.9: Doanh số dịch vụ toán qua BIDV- Chi nhánh Mỹ Tho 51 Bảng 2.10: Doanh số dịch vụ toán quốc tế BIDV Mỹ Tho, Tiền Giang, KI N H Bảng 2.8: giai đoạn 2015-2017 52 Qui mô dịch vụ thẻ BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015- 2017 54 Bảng 2.12: Hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử Chi nhánh BIDV Mỹ Tho, H O ̣C Bảng 2.11: giai đoạn 2015-2017 55 Phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ BIDV Mỹ Tho 56 ẠI Bảng 2.13: Tình hình thu dịch vụ, giai đoạn 2015 - 2017 60 Bảng 2.15: Thơng tin điều tra mã hóa tiêu chí ảnh hưởng đến phát triển dịch Đ Bảng 2.14: vụ phi tín dụng 63 Bảng 2.16: Thơng tin mẫu điều tra nhóm khách hàng 70 Bảng 2.17: Hệ số Cronbach’ Alpha mơ hình 74 Bảng 2.18: Kết hồi quy 78 viii DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1: Quy trình thực nghiên cứu Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy hoạt động BIDV Mỹ Tho 42 Hình 2.1: Các loại hình dịch vụ phi tín dụng 61 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2.1: Điểm trung bình yếu tố khảo sát đánh giá khách hàng 67 ix NGOẠI TÊ 200 180 174 167 173 172 170 166 167 160 140 120 100 42 40 20 66 63 1413 20 13 35 34 29 64 61 1518 1719 1518 58 27 1618 ngoaite4 Không hài lòng ngoaite5 Binh thường ̣C KI N H One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 299 3,70 ,928 ,054 299 3,62 ,909 ,053 299 3,62 ,942 ,054 299 3,64 ,942 ,055 299 3,58 ,946 ,055 299 3,64 ,950 ,055 299 3,61 ,985 ,057 H O NGOAITE1 NGOAITE2 NGOAITE3 NGOAITE4 NGOAITE5 NGOAITE6 NGOAITE7 Đ ẠI Giá trị trung bình = 3,63 111 ngoaite6 Hài lòng TÊ Rất khơng hài lòng ngoaite3 22 17 ́H ngoaite2 36 34 ngoaite1 57 Ế 63 60 U 80 ngoaite7 Rất hài lòng 4d) Dịch vụ Ngân hàng điện tử NGÂN HÀNG 169 180 166 160 140 139 138 126 116 120 161 153 145 156 138 126 123 111 100 80 20 12 24 17 17 16 13 U 40 Ế 60 0 Khơng hài lòng Binh thường Hài lòng TÊ Rất khơng hài lòng ́H NGANHANG1 NGANHANG2 NGANHANG3 NGANHANG4 NGANHANG5 NGANHANG6 NGANHANG7 H KI ̣C NGANHANG1 NGANHANG2 NGANHANG3 NGANHANG4 NGANHANG5 NGANHANG6 NGANHANG7 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 299 4,33 ,587 ,034 299 4,28 ,646 ,037 299 4,31 ,677 ,039 299 4,37 ,679 ,039 299 4,34 ,633 ,037 299 4,35 ,598 ,035 299 4,44 ,530 ,031 N N H O Giá trị trung bình = 4,35 Đ ẠI 4e) Dịch vụThanh tốn 112 Rất hài lòng THANH TỐN 250 224 200 176 150 129 129 128 128 100 78 49 30 21 29 15 27 14 14 0 N Hài lòng Rất hài lòng One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 299 4,06 ,562 ,032 299 4,06 ,748 ,043 299 4,24 ,811 ,047 299 4,25 ,806 ,047 N H THANHTOAN1 THANHTOAN2 THANHTOAN3 THANHTOAN4 Binh thường Khơng hài lòng THANHTOAN4 TÊ Rất khơng hài lòng THANHTOAN3 ́H THANHTOAN2 U THANHTOAN1 Ế 50 KI Giá trị trung bình = 4,15 H O ̣C 4f) Dịch vụ Bảo hiểm 150 61 49 50 145 135 117 110 74 84 71 72 34 1422 21 172 148 123 120 100 Đ 100 ẠI 200 BẢO HIỂM 1922 1725 5 BAOHIEM3 BAOHIEM4 BAOHIEM5 BAOHIEM6 BAOHIEM1 BAOHIEM2 Rất khơng hài lòng N BAOHIEM1 Khơng hài lòng Binh thường Hài lòng One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 299 3,94 1,025 ,059 113 Rất hài lòng BAOHIEM2 BAOHIEM3 BAOHIEM4 BAOHIEM5 BAOHIEM6 299 299 299 299 299 3,79 3,92 4,19 4,08 4,14 1,093 ,809 ,790 ,805 ,914 ,063 ,047 ,046 ,047 ,053 Giá trị trung bình = 4,01 PHATTRIEN1 PHATTRIEN2 PHATTRIEN3 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 299 4,28 ,696 ,040 299 4,06 ,905 ,052 299 4,00 ,998 ,058 U N TÊ ́H Giá trị trung bình = 4,11 H 5) Kiểm định Cronbach’s Alpha 5a) Dịch vụ Tiền gửi ̣C KI N Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,909 16,76 16,79 16,81 16,75 16,76 Đ ẠI TIENGUI1 TIENGUI2 TIENGUI3 TIENGUI4 TIENGUI5 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 7,118 ,694 6,867 ,792 7,133 ,758 7,101 ,813 7,121 ,801 H O Scale Mean if Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted ,906 ,884 ,891 ,880 ,882 5b) Dịch vụ Thẻ ATM Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,917 Scale Mean if Item Deleted Ế 4g) Phát triển dịch vụ phi tín dụng Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 114 Cronbach's Alpha if Item Deleted ATM1 ATM2 ATM3 ATM4 12,18 12,19 12,11 12,10 3,175 3,135 2,951 3,144 ,863 ,882 ,772 ,747 ,877 ,870 ,909 ,914 5c) Dịch vụ Ngoại tệ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,906 Ế U ́H TÊ 21,72 21,80 21,80 21,78 21,84 21,78 21,81 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,891 ,882 ,894 ,889 ,900 ,893 ,893 N NGOAITE1 NGOAITE2 NGOAITE3 NGOAITE4 NGOAITE5 NGOAITE6 NGOAITE7 H Scale Mean if Item Deleted Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 20,869 ,725 20,405 ,809 20,982 ,696 20,644 ,741 21,337 ,645 20,830 ,708 20,539 ,713 H O ̣C Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,884 KI 5d) Dịch vụ Ngân hàng điện tử Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 26,11 8,673 ,638 26,16 8,222 ,696 26,13 7,950 ,737 26,07 8,243 ,645 26,10 8,121 ,747 26,09 8,549 ,662 26,00 9,064 ,587 ẠI Scale Mean if Item Deleted Đ NGANHANG1 NGANHANG2 NGANHANG3 NGANHANG4 NGANHANG5 NGANHANG6 NGANHANG7 5e) Dịch vụThanh toán Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 115 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,871 ,864 ,858 ,871 ,857 ,868 ,877 TÊ 5f) Dịch vụ Bảo hiểm KI N H Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,797 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 9,907 ,610 9,804 ,569 11,094 ,583 11,776 ,459 11,255 ,553 10,739 ,554 Đ ẠI BAOHIEM1 BAOHIEM2 BAOHIEM3 BAOHIEM4 BAOHIEM5 BAOHIEM6 H O ̣C Scale Mean if Item Deleted 20,12 20,27 20,14 19,87 19,99 19,92 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,901 ,850 ,769 ,772 Ế Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation 12,55 4,678 ,524 12,54 3,746 ,677 12,36 3,132 ,863 12,35 3,162 ,856 ́H THANHTOAN1 THANHTOAN2 THANHTOAN3 THANHTOAN4 U ,869 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,751 ,764 ,760 ,785 ,766 ,764 5g) Phát triển dịch vụ phi tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,907 Scale Mean if Item Deleted Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 116 Cronbach's Alpha if Item Deleted PHATTRIEN1 PHATTRIEN2 PHATTRIEN3 8,05 8,28 8,34 3,366 2,510 2,245 ,771 ,869 ,862 ,921 ,820 ,839 6) Phân tích nhân tố khám phá EFA 6.1 Các yếu tố phát triển dịch vụ phi tín dụng a) Hệ số KMO ,855 7999,184 528 ,000 Ế KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig U b) Tổng phương sai trích Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 8,629 26,148 26,148 8,629 26,148 26,148 4,572 13,854 40,002 4,572 13,854 40,002 2,922 8,854 48,857 2,922 8,854 48,857 2,389 7,240 56,097 2,389 7,240 56,097 1,862 5,641 61,738 1,862 5,641 61,738 1,486 4,504 66,242 1,486 4,504 66,242 ,999 3,027 69,270 ,845 2,561 71,831 ,799 2,422 74,253 10 ,713 2,161 76,414 11 ,672 2,037 78,451 12 ,598 1,811 80,262 13 ,586 1,776 82,038 14 ,547 1,657 83,694 15 ,535 1,622 85,317 16 ,473 1,433 86,750 17 ,458 1,389 88,139 18 ,435 1,318 89,457 19 ,406 1,230 90,687 20 ,392 1,189 91,876 21 ,367 1,112 92,988 22 ,338 1,025 94,013 23 ,311 ,943 94,956 24 ,289 ,876 95,831 25 ,270 ,817 96,648 26 ,248 ,751 97,400 27 ,234 ,709 98,108 28 ,217 ,658 98,766 117 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4,525 13,712 13,712 4,256 12,896 26,608 3,778 11,447 38,055 3,343 10,132 48,187 3,076 9,321 57,508 2,882 8,734 66,242 29 ,187 ,568 99,334 30 ,182 ,550 99,884 31 ,021 ,063 99,948 32 ,011 ,032 99,980 33 ,007 ,020 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Đ ẠI H O ̣C KI N U ́H TÊ H Rotated Component Matrixa Component NGOAITE2 ,869 NGOAITE4 ,818 NGOAITE1 ,807 NGOAITE7 ,796 NGOAITE6 ,789 NGOAITE3 ,778 NGOAITE5 ,737 NGANHANG5 ,783 NGANHANG6 ,760 NGANHANG4 ,749 NGANHANG3 ,718 NGANHANG2 ,713 NGANHANG7 ,700 NGANHANG1 ,652 TIENGUI4 ,861 TIENGUI5 ,851 TIENGUI2 ,780 TIENGUI3 ,724 TIENGUI1 ,644 ATM2 ,918 ATM1 ,911 ATM4 ,793 ATM3 ,775 BAOHIEM3 ,740 BAOHIEM1 ,733 BAOHIEM5 ,715 BAOHIEM2 ,711 BAOHIEM6 ,704 BAOHIEM4 ,611 THANHTOAN3 ,829 THANHTOAN4 ,827 THANHTOAN2 ,710 THANHTOAN1 ,618 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Ế c) EFA 118 6.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng a) Hệ số KMO KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,738 662,991 ,000 Ế b) Tổng phương sai trích U Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2,565 85,496 85,496 2,565 85,496 85,496 ,293 9,782 95,279 ,142 4,721 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis N H TÊ ́H Component ẠI H O ̣C Component Matrixa Component PHATTRIEN2 ,941 PHATTRIEN3 ,939 PHATTRIEN1 ,893 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted KI c) EFA Đ 7) Phân tích hồi quy bội 7a) Tóm tắt mơ hình ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 140,787 23,465 131,912 ,000b Residual 51,941 292 ,178 Total 192,728 298 a Dependent Variable: PHATTRIEN b Predictors: (Constant), BAOHIEM, NGOAITE, ATM, NGANHANG, THANHTOAN, TIENGUI Model R R Adjusted R Model Summaryb Std Error of 119 Change Statistics Durbin- Square Square the Estimate R Square F df1 df2 Sig F Watson Change Change Change ,855a ,730 ,725 ,422 ,730 131,912 292 ,000 1,718 a Predictors: (Constant), BAOHIEM, NGOAITE, ATM, NGANHANG, THANHTOAN, TIENGUI b Dependent Variable: PHATTRIEN 7b) Hệ số thống kê ,374 ,175 ,061 ,171 ,328 ,064 N TIENGUI ,458 ,050 ATM ,243 ,050 NGOAITE ,065 ,033 NGANHANG ,288 ,062 THANHTOAN ,422 ,050 BAOHIEM ,080 ,039 a Dependent Variable: PHATTRIEN 7,912 9,132 4,872 1,992 4,661 8,387 2,075 Đ ẠI H O ̣C KI 8) Dò tìm vi phạm 8a) Đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa 8b) Biểu đồ P – Plot 120 Ế ,298 Collinearity Statistics Zero- Partial Part Tolerance VIF order ,000 ,000 ,000 ,047 ,000 ,000 ,039 U -2,354 Correlations ,744 ,572 ,081 ,590 ,712 ,190 ,471 ,274 ,116 ,263 ,441 ,121 ́H (Constant) Sig TÊ Unstandardized Coefficients B Std Error H Model Coefficientsa Standardized t Coefficients Beta ,277 ,148 ,061 ,142 ,255 ,063 ,550 ,714 ,992 ,682 ,602 ,963 1,819 1,400 1,008 1,466 1,660 1,039 Ế U ́H TÊ Đ ẠI H O ̣C KI N H 8c) Biều đồ tần số phần dư chuẩn hóa 9) Hệ số tương quan PHAT TRIEN Correlations TIEN ATM NGOAI GUI TE 121 NGAN HANG THANH TOAN BAO HIEM Pearson ,744** ,572** Correlation Sig (2,000 ,000 tailed) Pearson ,744** ,490** Correlation TIENGUI Sig (2,000 ,000 tailed) Pearson ,572** ,490** Correlation ATM Sig (2,000 ,000 tailed) Pearson ,081 ,023 ,012 Correlation NGOAITE Sig (2,161 ,696 ,831 tailed) Pearson ,590** ,510** ,373** Correlation NGAN HANG Sig (2,000 ,000 ,000 tailed) Pearson ,712** ,574** ,436** Correlation THANH TOAN Sig (2,000 ,000 ,000 tailed) Pearson ,190** ,103 ,087 Correlation BAOHIEM Sig (2,001 ,074 ,131 tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ,712** ,190** ,161 ,000 ,000 ,001 ,023 ,510** ,574** ,103 ,696 ,000 ,000 ,074 ,012 ,373** ,436** ,087 ,831 ,000 ,000 ,131 ,015 ,036 -,072 ́H U ,794 ,015 ,794 TÊ H N ,590** ,014 ,159** -,072 ,141* ,159** ,215 ,014 ,006 H O ẠI Đ Mean Square ,197 ,648 122 ,000 ,006 PHATTRIEN 297 298 ,141* ,000 ANOVA Between Groups Within Groups Total ,465** ,535 Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig ,030 297 ,862 df ,215 ,465** 10) Phân tích phương sai 10a) Giới tính Sum of Squares ,197 192,532 192,728 ,535 ,036 ̣C KI ,081 Ế PHAT TRIEN F ,304 Sig ,582 10b) Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig ,939 296 ,392 ANOVA PHATTRIEN 296 298 Mean Square ,892 ,645 F 1,383 Sig ,252 Ế df U Sum of Squares 1,784 190,944 192,728 Between Groups Within Groups Total TÊ N H Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig 1,349 293 ,244 ́H 10c) Nghề nghiệp ANOVA df 293 298 ̣C Sum of Squares 6,129 186,600 192,728 H O Between Groups Within Groups Total KI PHATTRIEN Mean Square 1,226 ,637 F 1,925 Sig ,090 F Sig ,601 ẠI 10d) Thu nhập Đ Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig ,020 296 ,980 ANOVA PHATTRIEN Between Groups Within Groups Total Sum of Squares ,662 192,066 192,728 df 296 298 Mean Square ,331 ,649 10e) Trình độ 123 ,510 Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig ,606 296 ,546 ANOVA PHATTRIEN df 296 298 Mean Square ,658 ,647 F 1,017 Sig ,363 Ế Sum of Squares 1,315 191,413 192,728 U Between Groups Within Groups Total N H Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig ,159 295 ,924 TÊ ́H 10f) Thâm niên công tác KI ANOVA PHATTRIEN ̣C df 295 298 H O Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 3,488 189,240 192,728 Mean Square 1,163 ,641 F 1,812 Sig ,145 F Sig ,759 Đ ẠI 10g) Thời gian sử dụng dịch vụ Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig ,102 295 ,959 ANOVA PHATTRIEN Between Groups Within Groups Total Sum of Squares ,764 191,965 192,728 df 295 298 Mean Square ,255 ,651 124 ,391 10h) Sản phẩm phi tín dụng Test of Homogeneity of Variances PHATTRIEN Levene Statistic df1 df2 Sig ,699 293 ,625 ANOVA PHATTRIEN 293 298 Mean Square ,609 ,647 F ,941 TÊ H N KI ̣C H O ẠI Đ 125 Sig ,455 Ế df U Sum of Squares 3,045 189,683 192,728 ́H Between Groups Within Groups Total ... TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ế CHI NHÁNH MỸ THO 40 U 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ́H - CHI NHÁNH... dịch vụ Phi tín dụng Ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Nội dung phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.2.4 Vai trò, ý nghĩa đặc trưng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng. .. hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 82 TÊ 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho , Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho

Từ khóa liên quan