PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

117 26 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế NGUYỄN THỊ PHƢỢNG Ọ C KI PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG H TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG TR Ư Ờ N G Đ ẠI VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế NGUYỄN THỊ PHƢỢNG TẾ H U PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG H TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG ẠI H Ọ C KI N VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH MÃ SỐ: 31 01 10 TR Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THANH HOÀN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Nguyễn Thị Phƣợng i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế Đại học Kinh tế Huế, bên cạnh cố gắng thân nhận động viên, hướng dẫn, giảng dạy nhiều ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, giáo, gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Nhân đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Huế, thầy giáo, cô giáo Khoa Sau đại học Ế Đặc biệt vô trân trọng biết ơn TS Phan Thanh Hoàn, người hướng H U dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi để hồn thành luận văn TẾ Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian cơng sức nghiên cứu hồn KI N thầy giáo, cô giáo bạn đọc thông cảm H thành luận văn, chắn tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong Ọ C Xin trân trọng cảm ơn! Quảng Bình, ngày tháng Ờ N G Đ ẠI H Tác giả luận văn TR Ư Nguyễn Thị Phƣợng ii năm 2019 TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Họ tên: NGUYỄN THỊ PHƢỢNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2017-2019 Giáo viên hướng dẫn: TS PHAN THANH HOÀN Tên đề tài: PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Trong xu hướng cạnh tranh ngày gay gắt để mở rộng quy mơ, tăng trưởng tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng, phân tán rủi ro NHTM địa bàn, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình mà tổ chức tín dụng khác phát triển cho vay tới hộ gia đình, cá nhân đặc biệt cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, tính phức tạp phân khúc thị trường này, cho vay nhỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng, nên không tránh khỏi rủi ro tiềm ẩn định Điều làm cho chi phí phát sinh tăng ngồi dự kiến, giảm lợi nhuận kỳ vọng hạn chế khả cạnh tranh chi nhánh so với NHTM khác Mặt khác, sách quy chế cho vay chi nhánh vướng mắc làm ảnh hưởng đến khả tăng trưởng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Nhận thức vấn đề nêu trên, xuất phát từ thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, tác giả chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp: "Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình" Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong luận văn này, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê để sâu phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, đồng thời tiến hành thu thập xử lý số liệu sơ cấp qua điều tra - vấn khách hàng nhằm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ cho vay tiêu dùng Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn: Trên sở lý luận thực tiễn, tác giác tiến hành đánh giá tình hình phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình thời gian tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam CBTD Cán tín dụng CTY TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn CVTD Cho vay tiêu dung DNCVTD Dư nợ cho vay tiêu dùng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương NQH Nợ hạn SLKH Số lượng khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Ờ TR Ư Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng XLRR Xử lý rủi ro iv U H TẾ H N KI Ọ C H ẠI Đ G Tài sản đảm bảo N TSĐB USD Ế Vietinbank MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix Ế PHẦN I: MỞ ĐẦU H U Tính cấp thiết đề tài luận văn TẾ Mục tiêu nghiên cứu H Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI N Phương pháp nghiên cứu Ọ C Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI H Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG Đ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI N G 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương Ờ mại TR Ư 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.2 Cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay tiêu dùng 20 1.2.2 Sự cần thiết phát triển cho vay tiêu dùng 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng 22 1.2.4 Các tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng 27 1.3 Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số Ngân hàng nước 32 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại Việt Nam 32 v 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 37 2.1 Giới thiệu tổng quan Vietinbank Quảng Bình 37 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Vietinbank Quảng Bình 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietinbank Quảng Bình 38 2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ cung ứng 41 U Ế 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh chi nhánh 42 H 2.2 Tình hình phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình 50 TẾ 2.2.1 Quy chế, quy trình cho vay tiêu dùng khách hàng 50 N H 2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng 55 KI 2.2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình 56 Ọ C 2.4 Đánh giá chung phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình 80 H 2.4.1 Những kết đạt 80 ẠI 2.4.2 Những hạn chế chủ yếu nguyên nhân hạn chế 81 G Đ Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY N TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI TR Ư Ờ NHÁNH QUẢNG BÌNH 86 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình86 3.1.1 Định hướng phát triển Vietinbank Quảng Bình 86 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình 87 3.2 Các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình 88 3.2.1 Giải pháp xây dựng chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng 88 3.2.2 Giải pháp phát triển tăng trưởng mở rộng thị phần cho vay tiêu dùng88 3.2.3 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng 91 3.2.4 Giải pháp qui trình, thủ tục vay vốn 93 3.2.5 Giải pháp hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng 94 vi 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng cơng nghệ thơng tin, trình độ đội ngũ cán 96 3.2.7 Giải pháp tăng cường hoạt động marketing, nâng cao thương hiệu Vietinbank Quảng Bình 97 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 Kiến nghị 99 2.1 Kiến nghị Chính phủ 99 2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 100 U Ế 2.3 Kiến nghị Vietinbank 101 H TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 TẾ PHỤ LỤC 103 N H QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KI BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ọ C NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN H NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN ẠI BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình lao động Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 20152017 44 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng Vietinbank Quảng Bình 46 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 49 Ế Dư nợ cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2015 - U Bảng 2.5: H 2017 56 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình giai TẾ Bảng 2.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay Vietinbank Quảng KI Bảng 2.7: N H đoạn 2015 - 2017 58 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay Vietinbank Quảng H Bảng 2.8: Ọ C Bình giai đoạn 2015-2017 60 ẠI Bình giai đoạn 2015-2017 62 Đ Dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo Vietinbank G Bảng 2.9: Tình hình nợ hạn cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình TR Ư Bảng 2.10: Ờ N Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 64 giai đoạn 2015 - 2017 66 Bảng 2.11: Cơ cấu nợ hạn cho vay tiêu dùng 68 Bảng 2.12: Tình hình nợ xấu cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 69 Bảng 2.13: Kết thu lãi cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 72 Bảng 2.14: Lãi suất cho vay tiêu dùng 73 Bảng 2.15: Thống kê mẫu khảo sát ý kiến khách hàng 73 Bảng 2.16: Kết khảo sát mức độ hài lòng khách hàng 76 viii cần thiết tiến hành thẩm định xét duyệt cho vay Việc cho vay tiết kiệm thời gian cho ngân hàng khách hàng, mang lại lợi ích cho ba bên: khách hàng mua hàng hoá chưa đủ phương tiện tốn, cơng ty bán hàng, ngân hàng mở rộng tín dụng Để hạn chế rủi ro, ngân hàng phải lựa chọn đơn vị có uy tín, bán hàng chun nghiệp, khả tài tốt, xây dựng hợp đồng liên kết chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm quyền lợi bên việc thu hồi nợ lý hợp đồng khách hàng không trả nợ - Nâng cao bổ sung tính cho sản phẩm làm tăng giá trị sử Ế dụng; Linh hoạt mức cho vay, đa dạng hố thời hạn cho vay, hình thức trả U lãi, lãi suất phải linh hoạt theo nhu cầu tiêu dùng TẾ H - Nghiên cứu thiết lập phận hỗ trợ khách hàng nhằm đánh giá, tiếp thu, tổng hợp phản hồi khách hàng, kịp thời giải vướng mắc phát sinh để nâng N H cao chất lượng dịch vụ KI 3.2.4 Giải pháp qui trình, thủ tục vay vốn Ọ C Thủ tục vay vốn rườm rà, phức tạp làm cho khách hàng ngại H tiếp cận nguồn vốn vay nhiêu Do đó, Vietinbank Quảng Bình nên xem xét ẠI giảm bớt số thủ tục giấy tờ yêu cầu khách hàng kê bảng thu nhập Đ tháng gần thay 12 tháng, khách hàng có bảng lương khơng cần xác N G nhận nguồn thu nhập quan, đơn vị người vay Đối với hộ nông dân khu Ờ vực nông thôn cần xác nhận cấp quyền địa phương TR Ư Về thời gian xét duyệt cho vay: Giảm thời gian xét duyệt tối đa ngày xuống ngày cho vay ngắn hạn, tối đa ngày cho vay trung dài hạn thay ngày cho vay ngắn hạn, 10 ngày cho vay trung hạn 15 ngày cho vay dài hạn theo qui định hành Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế nghiệp vụ, phân cấp phán tín dụng, đảm bảo chặt chẽ linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ vấn đề vướng mắc để mở rộng cho vay có hiệu Chỉnh sửa quy định xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, quy định miễn giảm lãi phù hợp với quy định pháp luật tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tài sản, thu hồi nợ xấu 93 3.2.5 Giải pháp hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Một là, tăng cường kiểm soát, trước, sau cho vay Nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, trước cho vay cán cho vay phải kiểm tra, thẩm định trước thơng tin thân nhân, tình hình tài khách hàng, yếu tố pháp lý khách hàng, thơng tin lịch sử quan hệ tín dụng trước đây, Khi giải ngân, cán cho vay cần kiểm sốt kỹ mục đích sử dụng vốn vay, đối chiếu toàn hồ sơ giấy tờ khách hàng; sau cho vay cần kiểm tra mục đích sử dụng khoản vay, kiểm tra khả tài khách hàng vay, tình hình tài sản đảm bảo, Nếu khoản vay kiểm soát chặt chẽ giảm thiểu rủi ro Ế phát sinh hoạt động tín dụng U Hai là, Tăng cường cơng tác phân tích đánh giá khoản nợ TẾ H Cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình có nhỏ lẻ, nợ đến hạn lúc có số lượng lớn cần phải thường xuyên đánh giá phân tích nợ tiềm ẩn rủi ro, N H nợ xấu, từ có biện pháp thu hồi, ngăn chặn rủi ro phát sinh, hạn chế nợ hạn KI Đối với công tác phân tích nợ, Vietinbank Quảng Bình thực giải pháp Ọ C việc tổ chức phân tích định kỳ tháng năm, chưa phù hợp H Việc đánh giá phải thực từ cán cho vay, cán quản lý khoản ẠI vay cách nghiêm túc làm rõ nguyên nhân dẫn đến nợ hạn, nợ xấu, Đ rủi ro gặp phải rủi ro từ khách hàng, từ ngân hàng, từ hồ sơ cho N G vay, rủi ro khác từ có biện pháp tháo gỡ cho khách hàng, kịp thời đạo Ờ giải pháp hạn chế phát sinh nợ xấu, nâng cao chất lượng nợ TR Ư Ba là, Phối hợp công ty bảo hiểm, thực áp dụng sản phẩm bảo an tín dụng cho vay tiêu dùng Hoạt động cho vay nhìn chung cho vay tiêu dùng nói riêng chứa đựng nhiều rủi ro khơng lường trước khách hàng gặp rủi ro bị chết, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, Để đảm bảo hạn chế rủi ro Ngân hàng nên yêu cầu khách hàng thực sản phẩm bảo hiểm tín dụng Giải pháp đảm bảo việc toán khoản dư nợ vay theo hợp đồng tín dụng ngân hàng người bảo hiểm trường hợp xảy kiện người bảo hiểm tử vong, người bảo hiểm bị thương tật toàn vĩnh viễn Khi xảy kiện trên, công ty bảo hiểm thay mặt khách hàng tốn số nợ lại 94 cho ngân hàng Điều làm giảm thiểu tối đa khoản nợ xấu khách hàng vay gặp rủi ro khơng mong muốn Vietinbank Quảng Bình với VBI Quảng Bình phối hợp cung cấp sản phẩm Vietincare cho khách hàng cá nhân hộ gia đình vay vốn Công Thương Việt Nam Với đặc điểm phần lớn khách hàng vay vốn Công Thương Việt Nam, họ lao động sử dụng trực tiếp vốn chịu tác động lớn rủi ro sống tai nạn, ốm đau Khi người vay không may gặp rủi ro nêu trên, khoản vay khơng có tài sản đảm bảo khả thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn Ngồi ra, trường hợp có tài sản đảm bảo mà người vay tử vong Ế trở ngại thủ tục pháp lý thừa kế, phong tục tập quán địa phương U rào cản khiến việc thu hồi nợ nhiều thời gian công sức Do vậy, TẾ H trình cho vay cán tín dụng phải chủ động tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm Vietincare đến khách hàng Phối hợp tốt với quyền địa phương N H cấp hội phụ nữ, hội nông dân tổ vay vốn truyên truyền tới khách hàng hiểu lợi KI ích sản phẩm Bên cạnh cần phối hợp chặt chẽ với VBI Nghệ An để giải Ọ C chi trả bồi thường cho khách hàng kịp thời trường hợp có rủi ro xảy H Bốn là, Tăng cường mối quan hệ ràng buộc quan khách hàng ẠI công tác ngân hàng, trao đổi cung cấp thông tin, nguồn thu nhập, bảo Đ hiểm cá nhân nhằm hạn chế rủi ro khách hàng đơn phương chấm dứt hợp N G đồng lao động, luân chuyển nơi công tác Ờ Bên cạnh rủi ro ý muốn khách hàng có rủi ro TR Ư dẫn đến vốn từ chủ quan khách hàng trường hợp không thu hồi nợ khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, luân chuyển cơng tác mà ngân hàng khơng kiểm sốt Đối với trường hợp khách hàng không thực chi lương qua tài khoản tài khoản ngân hàng cần thực áp dụng biện pháp đảm bảo tiền vay, thành lập tổ liên kết cho vay tiêu dùng nhằm hạn chế khả rủi ro xảy Trường hợp khách hàng vay có xác nhận quan quản lý nguồn thu nhập, lương Vietinbank Quảng Bình nên ràng buộc chức quản lý trách nhiệm người đứng đầu việc xác định nghĩa vụ liên quan khách hàng luân chuyển công tác, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 95 3.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng công nghệ thông tin, trình độ đội ngũ cán Một là, Đổi nâng cao chất lượng công nghệ thông tin Để tạo nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại dựa tảng công nghệ thông tin, tăng cường tính bảo mật giảm việc làm thủ cơng cho đội ngũ cán bộ, Vietinbank cần hồn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phát triển phần mềm ứng dụng, lấy công nghệ thông tin làm công cụ đắc lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ bán lẻ Với khả cho phép tự động hoá hoạt động tác nghiệp, xây dựng phát Ế triển sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, mở rộng sản phẩm dịch vụ, gia tăng U tiện ích sản phẩm đảm bảo tính bảo mật thơng tin cho khách hàng ngân hàng TẾ H Vietinbank Quảng Bình cần bổ sung chương trình ứng dụng việc quản lý hồ sơ khách hàng, phân tích thơng tin, giao dịch qua Internet, qua hệ thống homebanking, KI triển bền vững Vietinbank Quảng Bình N H phonebanking Điều vừa có tính cấp thiết, vừa yếu tố lâu dài đảm bảo phát Ọ C Hai là, nâng cao trình độ, đạo đức cán H Trình độ đội ngũ cán yếu tố quan trọng định ẠI đến phát triển hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động cho vay tiêu dùng Đ nói riêng Để có đội ngũ cán giỏi chun mơn nghiệp vụ, có kỹ giao tiếp N G tốt, trước hết tuyển dụng, Vietinbank cần chuẩn hóa qui định trình độ tối thiểu Ờ đầu vào; công tác tuyển dụng cần công khai, minh bạch để chọn người có TR Ư đủ điều kiện vào làm việc Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo lại cần thực cách thường xuyên, liên tục, cán yếu mảng nghiệp vụ tăng cường đào tạo nghiệp vụ đó, khơng đào tạo tràn lan gây lãng phí vật lực cho ngân hàng, trọng đào tạo mảng nghiệp vụ tín dụng, phân tích tài chính, luật pháp, marketing, kỹ giao tiếp khách hàng, kết hợp đào tạo chỗ đào tạo sở đào tạo Thường xuyên giáo dục trình độ đạo đức nghề nghiệp cán bộ, giáo dục nhiều hình thức khác cử nghe buổi nói chuyện hội thảo, hội nghị; thường xuyên tổ chức buổi nói chuyện gương điển hình tiên tiến ngồi ngành ngân hàng 96 3.2.7 Giải pháp tăng cường hoạt động marketing, nâng cao thương hiệu Vietinbank Quảng Bình Một là, tăng cường hoạt động marketing Để sản phẩm vay tiêu dùng nhiều khách hàng biết đến, cần xây dựng chiến lược marketing sản phẩm bao gồm nghiên cứu nhu cầu khách hàng, cung cấp sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, tiếp thị sản phẩm đến với khách hàng Việc nghiên cứu nhu cầu nắm bắt nhu cầu phổ biến nhóm khách hàng khác nhau, phát tương đồng khác biệt nhóm khách hàng đồng thời phát nhu cầu tiềm ẩn Quan trọng phải xác định Ế nhu cầu có khả tốn có số lượng đủ lớn, có khả phát triển quy U mô tốc độ Những nhu cầu xác định thơng qua điều tra thị TẾ H trường, vấn chọn mẫu, qua khách hàng đến giao dịch với chi nhánh Hoàn thiện sản phẩm cung cấp sản phẩm phù hợp nhu cầu N H khách hàng Để có sản phẩm phù hợp, chi nhánh cần có nghiên cứu, KI điều tra sản phẩm đối thủ cạnh tranh có thị trường, phân tích ưu, Ọ C nhược điểm sản phẩm đó, lấy ý kiến phản hồi từ khách hàng H Chủ động tiếp thị, tìm kiếm khách hàng nhân viên bán sản phẩm thông ẠI thường Đối với khách hàng cá nhân, việc chào bán sản phẩm vay tiêu dùng Đ gặp số khó khăn định dân cư sống phân tán, có tâm lý e ngại tiếp N G xúc với cán ngân hàng để nói nhu cầu với sản phẩm khác Ờ nhau, cần có cách thức tiếp cận khác TR Ư Đối với cho vay du học, đối tượng du học phần lớn học sinh chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông trung học sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học Để mở rộng hình thức này, ngân hàng phối hợp với công ty tư vấn du học để thực công tác tuyền truyền Đối với cho vay mua xe máy, ô tô, chi nhánh cần kết hợp với hãng xe, đại lý, công ty để giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng, đồng thời thực treo logo ngân hàng, card thông tin ngân hàng, cán tín dụng, số điện thoại liên hệ Đối với vay tín chấp cán cơng nhân viên, chi nhánh tìm đến quan hành chính, trường học, doanh nghiệp có uy tín thơng qua trao đổi 97 với lãnh đạo cơng đồn việc nhận tài trợ cho cơng nhân viên quan đồng thời có tiếp xúc thông qua hội thảo để giới thiệu sản phẩm Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung, cho vay tiêu dùng nói riêng đến với khách hàng Hình thức quảng cáo cần bắt mắt, ngắn gọn, dễ hiểu, nội dung sâu vào tiềm thức người dân Nội dung quảng cáo cần thực nhiều kênh thông tin khác nhau, phù hợp với phong tục tập quán vùng, miền phù hợp với nhiều đối tượng khác trí thức, cơng nhân, nơng dân, doanh nhân; đa dạng hóa kênh quảng cáo như: báo nói, báo hình, Internet, tờ rơi Ế Xây dựng thực chăm sóc khách hàng, khuyến khích sử dụng sản U phẩm dịch vụ Vietinbank Ưu tiên kinh phí thực chương trình khuyến cao nhất, tránh đầu tư dàn trải, tiết kiệm chi phí TẾ H mại, tiếp thị trọng điểm theo khu vực, theo phân khúc khách hàng để đạt hiệu N H Hai là, Nâng cao thương hiệu Vietinbank KI Thực tiếp thị quảng bá sản phẩm đôi với quảng cáo thương hiệu Ọ C Vietinbank, lập phận nghiên cứu sản phẩm quảng bá thương hiệu H Vietinbank mang tính chun mơn, có đầu tư hiệu ẠI Xây dựng văn hoá tác phong phục vụ khách hàng mang dấu ấn riêng Đ Vietinbank Quảng Bình.Tạo thống trang phục nhân viên, xây N G dựng tiêu chuẩn phong cách phục vụ khách hàng Ờ Tạo thống hình ảnh Vietinbank Quảng Bình gây ấn tượng TR Ư gắn "thương hiệu" điểm bán hàng thống hình ảnh Vietinbank 98 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện thị trường ngân hàng cạnh tranh gay gắt để thu hút khách hàng phía mình, ngân hàng buộc phải vừa tăng cường hoạt động cho vay vừa giảm thiểu rủi ro CVTD khơng nghiệp vụ Việt Nam có triển vọng phát triển mạnh mẽ tương lai lẽ nhu cầu sản phẩm ngày tăng với gia tăng thu nhập mức sống người dân Nâng cao hiệu CVTD xu tất yếu Vietinbank nhằm đa dạng hoá sản phẩm, giảm thiểu rủi ro quan trọng mang Ế lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng Cùng với xu hướng phát triển chung, U VietinBank Quảng Bình đẩy mạnh triển khai hoạt động CVTD Thực tế cho H thấy, Chi nhánh đạt kết tốt: CVTD tăng trưởng ngày TẾ mạnh, tỷ trọng dư nợ CVTD tăng trưởng liên tục tổng dư nợ kèm theo lại H lợi nhuận ngày tăng Tuy nhiên, Chi nhánh phải đối mặt với khó KI N khăn thách thức xuất phát từ thân Chi nhánh từ nguyên Ọ C nhân khách quan khác Những vướng mắc quan tâm, nghiên cứu thực giải pháp khắc phục nhanh chóng biến mất, mở thêm thành H công cho hoạt động CVTD Chi nhánh Từ nghiên cứu đánh giá khách Đ ẠI hàng hoạt động CVTD Chi nhánh ta rút yếu tố quan trọng ảnh G hưởng mạnh mẽ đến khả đáp ứng nhu cầu khách hàng dịch vụ CVTD là: N mạnh ngân hàng, lãi suất, sách thủ tục Từ VietinBank Quảng Bình có TR Ư Ờ thể hoàn thiện, phát triển chất lượng dịch vụ CVTD theo hướng khách hàng mong muốn để đạt hiệu kinh doanh cao Vì vậy, tơi tin thời gian tới Chi nhánh tận dụng lĩnh vực CVTD rộng lớn đầy tiềm Kiến nghị 2.1 Kiến nghị Chính phủ - Chính phủ cần thực biện pháp nhăm ổn định mơi trường vĩ mơ, từ xác định chiến lượng phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư, thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ngày tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp nhằm mục tiêu ổn định thị trường, giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức có lợi cho kinh tế; chuyển dịch cấu lao động theo hướng hợp lý, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng mức sống dân cư tạo cầu hàng hoá 99 - Xây dựng hệ thống quản lý hành cơng nghệ thơng tin quản lý tồn thông tin việc làm, thân nhân cá thể xã hội - Xây dựng hành lang pháp lý luật nhà ở, luật dân sự, luật kinh tế, nhằm tạo sở pháp lý vững bảo vệ quyền lợi người vay ngân hàng - Chính phủ cần sớm ban hành Luật tín dụng tiêu dùng, tạo tảng vững cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển 2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN quan đại diện cho Nhà nước lĩnh vực NH, trực tiếp đạo hoạt động NH, NHNN đóng vai trò quan trọng việc phát triển hoạt động NH nói chung hoạt động CVTD nói riêng U Ế - Hồn thiện văn pháp quy hoạt động cho vay tiêu dùng H Hiện chưa có văn pháp luật riêng hướng dẫn hoạt động cho vay tiêu TẾ dùng TCTD Các NHTM áp dụng cho vay tiêu dùng theo quy chế cho H vay 1627, theo định chưa tách biệt cho vay tiêu dùng với cho vay N phục vụ sản xuất kinh doanh Quyết định 1627 quy định điều kiện vay vốn, KI theo cá nhân vay vốn có vay tiêu dùng phải bảo đảm: Mục đích sử Ọ C dụng vốn vay hợp pháp; có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ H khả thi có hiệu quả; có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi ẠI phù hợp với quy định pháp luật Vì NHNN cần sớm hồn thiện văn Đ pháp quy hoạt động CVTD Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy tạo N G tảng sở cần thiết cho hoạt động CVTD phát triển, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, Ờ thơng thống cho hoạt động TR Ư - NHNN cần phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng, tăng cường mối quan hệ với NHTM NHTM với nhau, thiết lập nên mối quan hệ mật thiết, nắm bắt thông tin hoạt động ngân hàng thông tin khách hàng ngồi nước - Phát triển hệ thống thơng tin khách hàng, tra cứu thơng tin với chi phí hợp lý - NHNN nên linh hoạt việc điều hành quản lý cơng cụ sách tiền tệ như: công cụ lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ dự trữ bắt buộc để hoạt động NH thay đổi kịp với thị trường - NHNN nên hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHTM phát triển hoạt động thơng qua biện pháp như: tăng khả tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh doanh cho NHTM NHNN nên thường xuyên tổ chức hội 100 thảo, khóa học, buổi nghe ý kiến NHTM văn sách mà NHNN đưa nhằm phổ biến chủ trương NHNN tới NHTM hoàn thiện chủ trương 2.3 Kiến nghị Vietinbank - Vietinbank cần có văn hướng dẫn cụ thể định hướng cho Vietinbank Quảng Bình phát triển mạnh hình thức cho vay tiêu dùng; tạo điều kiện hỗ trợ để Vietinbank Quảng Bình tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng cán tín dụng, đặc biệt nâng cao kiến thức lý luận nghiệp vụ cho vay tiêu dùng - Thiết lập sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp, hấp dẫn, hiệu xây dựng chiến lược cụ thể nhằm tạo lợi khác biệt sản phẩm cho H lược khách hàng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực U Ế vay tiêu dùng Vietinbank: Chiến lược quảng bá thương hiệu sản phẩm, chiến TẾ - Xây dựng chiến lược khách hàng cụ thể để đạo chi nhánh đến tiếp H thị khai thác khách hàng Hướng dẫn chi nhánh thực phân tích thị trường vi N mơ, coi cơng cụ quan trọng để mở rộng thị trường, tăng khối lượng khách KI hàng vay tiêu dùng phân khúc hợp lý Việc hướng dẫn chi nhánh phân Ọ C tích thị trường vi mơ cần tập trung làm rõ nội dung sau: H + Những rào cản môi trường phân khúc hướng dẫn Chi nhánh cách xử lý ẠI + Giúp chi nhánh đánh giá sản phẩm ưa thích phân khúc G Đ + Các thức thu thập liệu xử lý liệu phục vụ cho việc mở rộng quy N mơ CVTD Ờ - Hồn thiện biểu mẫu cho sản phẩm chuẩn hóa, có tạo TR Ư điều kiện cho việc thực quy trình cho vay chuẩn hóa, tác nghiệp phận khách hàng, đồng thời giúp cho cán cho vay giải khoản vay nhanh - Chính sách lãi suất CVTD phải có tính linh hoạt cao hơn, sát với tín hiệu thị trường Xây dựng chương trình cho vay ưu đãi lãi suất, phù hợp với đối tượng khách hàng nhằm mở rộng quy mô hoạt động CVTD - Tăng cường đầu tư phát triển công nghệ, thực công tác đại hóa ngân hàng Nghiệp vụ CVTD ngân hàng cần có tảng cơng nghệ hỗ trợ CVTD việc phân tích khách hàng, thẩm định tư cách, tài khách hàng, rút ngắn q trình tiếp cận vốn vay để khơng bỏ lỡ thời tiêu dùng 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Minh Hằng, Sử Đình Thành (2009), Nhập mơn Tài – Tiền tệ, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh Tơ Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2006), Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê Hà Nội Nguyễn Văn Lộc, Hà Minh Sơn (2014), Giáo trình Kế tốn Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Dương Hữu Hạnh (2012), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại TẾ H U Ế kinh tế toàn cầu, NXB Lao Động, TP.HCM Đại học Kinh tế quốc dân (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội H Ọ C KI N H Luật Các tổ chức tín dụng, nghị định, thơng tư điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2015), Báo cáo thường niên, Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2013), Cơng Thương Việt ẠI Nam – 25 năm hình thành phát triển, TP.HCM N G Đ 11 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (2015, 2016, 2017), Báo cáo tổng kết kết kinh doanh năm, Quảng Bình TR Ư Ờ 12 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (2015, 2016, 2017), Báo cáo chun đề tín dụng, Quảng Bình 13 Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình (2018), Chiến lược phát triển năm 2018 tầm nhìn đến 2030, Quảng Bình 14 Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Bình (2015, 2016, 2017), Báo cáo tổng kết hoạt động năm, Quảng Bình Website: 12 www.sbv.gov.vn 13 www.viettinbank.vn 14 www.cafef.vn 15 www.thoibaonganhang.vn 16 www.vneconomy.vn 102 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C H N KI PHỤ LỤC 103 TẾ U H Ế PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG Xin chào q Ơng (Bà)! Tơi tên: Nguyễn Thị Phượng, học viên cao học Ngành Quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế Huế TẾ H U Ế Tôi thực đề tài: “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình”, Ơng(Bà) vui lòng trả lời giúp thơng tin sau Phiếu khảo sát nhằm mục đích thu thập ý kiến Ông (Bà) chất lượng phục vụ cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình để từ có sở đưa giải pháp tốt nhằm phát triển cho vay tiêu dùng thời gian đến Nghề nghiệp Ông (Bà)? N H □ CBNV Nhà nước Ọ C □ Cá nhân, hộ gia đình KI □ CBNV DN tư nhân H Ơng (Bà) có sử dụng sản phẩm CVTD Vietinbank Quảng Bình chưa? ẠI □ Có Đ □ Khơng G Ơng (bà) biết đến sản phẩm CVTD Vietinbank Quảng Bình từ đâu? Ờ N □ Từ nhân viên Ngân hàng TR Ư □ Người quen giới thiệu □ Tự tìm hiểu □ Tờ rơi, quảng cáo □ Interet, báo, đài Mức thu nhập hàng tháng gia đình Ơng (Bà)? □ Dưới triệu đồng □ Từ đến triệu đồng □ Từ đến triệu đồng □ Từ đến 10 triệu đồng □ Trên 10 triệu đồng Mục đích sử dụng vốn Ơng (Bà)? 104 □ Mua nhà ở, đất □ Xây dựng, sửa chữa nhà □ Mua phương tiện lại □ Thấu chi □ Du học □ Khác Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại, khang trang Vietinbank Quảng Bình? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thường U Ế □ Khơng hài lòng H □ Rất khơng hài lòng TẾ Nhân viên ngân hàng trang phục đ p, chuyên nghiệp? H □ Rất hài lòng KI N □ Hài lòng □ Rất khơng hài lòng H □ Khơng hài lòng Ọ C □ Bình thường Ờ □ Hài lòng N □ Rất hài lòng G Đ ẠI 8.Các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu dịch vụ cho vay tiêu dùng Ngân hàng thuận lợi cho khách hàng tham khảo? TR Ư □ Bình thường □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng Ơng (Bà) có hài lòng sản phẩm CVTD Vietinbank Quảng Bình? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thường □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 10 Thủ tục vay vốn Vietinbank Quảng Bình nào? 105 □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thường □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 11 Thời gian giải hồ sơ vay vốn nào? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thường □ Khơng hài lòng TẾ □ Rất hài lòng H 12 Lãi suất CVTD Vietinbank Quảng Bình? U Ế □ Rất khơng hài lòng H □ Hài lòng KI N □ Bình thường □ Rất khơng hài lòng Ọ C □ Khơng hài lòng ẠI H 13.Ngân hàng có sách hạ lãi suất cho vay khách hàng quan hệ thường xuyên? G N □ Hài lòng Đ □ Rất hài lòng Ờ □ Bình thường TR Ư □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 14.Thái độ phục vụ nhân viên Vietinbank Quảng Bình? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thường □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 15.Cán tín dụng thường xun giữ liên lạc với khách hàng? □ Rất hài lòng 106 □ Hài lòng □ Bình thường □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 16.Cán tín dụng có kiến thức trình độ chun mơn cao? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thường □ Khơng hài lòng Ế □ Rất khơng hài lòng H U 17 Thời gian giải Ông (Bà) đến giao dịch nào? TẾ □ Rất hài lòng □ Hài lòng N H □ Bình thường Ọ C □ Rất khơng hài lòng KI □ Khơng hài lòng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Xin cảm ơn quý Ông (Bà) giúp tơi hồn thành phần vấn này! 107 ... động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, tác giả chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp: "Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương. .. cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, tác U Ế giả chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp: "Phát triển cho vay tiêu dùng H Ngân hàng TMCP Công Thương. .. tiễn phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH , PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH