Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN cái bè, tỉnh tiền giang

112 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế LÊ THỊ NHA TRANG N G Đ ẠI H Ọ C KI N H KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế LÊ THỊ NHA TRANG H Ọ C KI N H TẾ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG Mã số: 31 01 10 Ờ N G Đ ẠI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN HUẾ - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn:'' Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cái Bè, tỉnh Tiền Giang " cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng kết nghiên cứu q trình lao động trung thực tơi, chưa cơng bố Ế cơng trình nghiên cứu khoa học TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U TÁC GIẢ LUẬN VĂN i Lê Thị Nha Trang LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Huế , bên cạnh cố gắng thân, nhận động viên, hướng dẫn, giảng dạy nhiều ý kiến đóng góp q báu q thầy giáo, giáo, đồng nghiệp suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Nhân tiện đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân Ế thành tới Ban giám hiệu Trường Đại học kinh tế Huế, thầy giáo, cô U giáo Khoa Sau đại học H Tôi vô biết ơn quan tâm giúp đỡ mặt Ban lãnh đạo Kho TẾ bạc Nhà nước Cái Bè,bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho N H hồn thành khóa học KI Đặc biệt tơi vơ trân trọng biết ơn TS Nguyễn Đình Chiến giáo viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi để hồn thành luận văn Ọ C Tuy có nhiều cố gắng việc đầu tư thời gian cơng sức nghiên cứu H hồn thành luận văn, chắn tránh khỏi khiếm khuyết, ẠI kính mong thầy giáo, giáo bạn đọc thông cảm Đ Xin trân trọng cám ơn! TR Ư Ờ N G TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Nha Trang ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ THỊ NHA TRANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 310110 Niên khóa: 2016-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN Tên đề tài: KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG Mục đích đối tượng nghiên cứu: Ế Đề tài phân tích thực trạng đánh giá hiệu công tác kiểm soát chi H U thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, TẾ từ rút đánh giá kết đạt hạn chế nguyên nhân.Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên N H NSNN qua KBNN huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác kiểm soát KI khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua KBNN Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Ọ C Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp H - Phương pháp thu thập số liệu: ẠI + Số liệu thứ cấp: Báo cáo thực tế chi từ năm 2013- 2017 KBNN Cái Bè Đ + Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp năm 2017, thu thập từ điều tra khảo sát trực tiếp đối tượng liên quan theo bảng khảo sát thiết kế sẳng, bao gồm 60 cán N G quản lý chi đơn vị thụ hưởng ngân sách Ờ - Xử lý số liệu phương pháp phân tích: Phương pháp thống kê mô tả , Ư phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia, phương pháp khảo cứu tài liệu, TR phương pháp chọn mẫu 3.Kết nghiên cứu kết luận : Luận văn hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận cơng tác kiểm sốt chi NSNN nói chung kiểm sốt chi thường xun nói riêng Luận văn đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên Kho bạc nhà nước Cái Bè thời gian tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Ngân sách nhà nước KBNN : Kho bạc nhà nước KSC : Kiểm soát chi ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách NSTW : Ngân sách Trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương NST : Ngân sách Tỉnh NSH : Ngân sách huyện NSX : Ngân sách xã TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc N H TẾ H U Ế NSNN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI (Treasury And Budget Management Information System) iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viiix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix PHẦN I.ĐẶT VẤN ĐỀ U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tượng Phạm vi nghiên cứu N H Phương pháp nghiên cứu .3 KI Kết cấu luận văn .4 Ọ C PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI H THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ẠI 1.1 Những vấn đề lý luận chung kiểm soát Chi thường xuyên Ngân sách nhà Đ nước G 1.1.1 Tổng quan chi thường xuyên ngân sách nhà nước .5 Ờ N 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên NSNN Ư 1.1.3 Nội dung chi thường xuyên NSNN TR 1.1.4 Các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN 11 1.2 Kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN .12 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN 12 1.2.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN .13 1.2.3 Quy trình kiểm sốt chi thường xuyên NSNN KBNN .16 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN .19 1.2.5 Sự cần thiết phải hoàn thiện KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 23 1.3 Một số kinh nghiệm kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN số địa phương 24 v 1.3.1.Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Long An 24 1.3.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu 26 1.3.3 Một số học rút kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Núi Thành – Quảng Nam 27 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút kiểm soát chi thường xuyên cho KBNN Cái Bè 28 Ế CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH U NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁI BÈ 30 H 2.1 Khái quát KBNN huyện Cái Bè 30 TẾ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 N H 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn KBNN Cái Bè: .30 2.1.2.1 Chức .30 KI 2.1.2.3 Quyền hạn 32 Ọ C 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Cái Bè 33 H 2.2 Thực trạng kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN huyện Cái Bè giai ẠI đoạn 2013 - 2017 .36 Đ 2.2.1 Thực trạng pháp lý để kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN G Cái Bè 36 N 2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cái Bè Ờ .38 Ư 2.2.3 Thực trạng nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cái Bè42 TR 2.2.3.1 Đối tượng chịu KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cái Bè 42 2.2.3.2 Các nội dung cụ thể hoạt động kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN 2.2.4.Kết thực cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên KBNN huyện Cái Bè 52 2.3 Đánh giá công tác kiểm soát Chi thường xuyên qua KBNN Cái Bè .57 2.3.1.Đặc điểm mẫu khảo sát: 57 2.3.2 Những mặt đạt cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Cái Bè thông qua khảo sát 59 vi 2.3.3 Đánh giá thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Cái Bè 64 2.3.4 Hạn chế nguyên nhân 67 CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁI BÈ 74 3.1 Mục tiêu, định hướng hồn thiện kiểm sốt Chi NSNN qua KBNN Cái Bè 74 3.1.1 Mục tiêu hồn thiện kiểm sốt chi 74 3.1.2 Phương hướng hồn thiện kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Ế CB 77 U 3.2 Giải pháp hồn thiện kiểm sốt Chi thường xuyên ngân sách nhà nước kho H bạc Nhà nước huyện Cái Bè 80 TẾ 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ 80 N H 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 85 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 KI 3.1 KẾT LUẬN 89 Ọ C 3.2 KIẾN NGHỊ 90 H 3.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài 90 ẠI 3.2.2 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước 92 Đ 3.2.3 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương .94 G DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 N PHỤ LỤC 98 Ờ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Ư BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN TR BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIÊN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Trình độ cán kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc KBNN Cái Bè (2015-2017) 34 Bảng 2.2 Số liệu chi thường xuyên NSNN cấp qua KBNN huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2013- 2017 52 Kết giải hồ sơ KSC thường xuyên NSNN 54 Bảng 2.4 Số liệu chi thường xuyên NSNN qua kiểm sốt chi theo nhóm Ế Bảng 2.3 U mục chi 55 Số tiền từ chối toán 56 Bảng 2.6 Đặc điểm điều tra 58 Bảng 2.7: Đánh giá đối tượng điều tra cơng tác kiểm sốt chi thường N H TẾ H Bảng 2.5 xuyên NSNN qua KBNN Cái Bè thông qua khảo sát Error! Bookmark Đánh giá đối tượng điều tra công tác quy trình giao dự tốn Ọ C Bảng 2.8: KI not defined H kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cái Bè thông qua khảo ẠI sát .60 Đánh giá đối tượng điều tra sở vật chất, máy móc, thiết bị Đ Bảng 2.9: G vấn đề khác có liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên TR Ư Ờ N NSNN qua KBNN Cái Bè thông qua khảo sát 62 viii 3.2.2.3 Tăng cường phối hợp với quan, ban, ngành thực công tác KSC - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành chế độ chi tiêu NSNN đơn vị SDNS, KBNN Cái Bè thực báo cáo, tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân HuyệnCái Bè tình hình thực chi NSNN đơn vị dự toán cấp Quận, Xã Trên sở Uỷ ban Nhân dân Huyệncó giải pháp điều hành, thúc đẩy đơn vị chấp hành chi NSNN quy định có để xét thi đua, khen thưởng đơn vị Đây giải pháp thúc đẩy đơn vị thực quản lý ngân sách Luật Khi đơn vị chấp hành Luật khối lượng cơng việc KSC Kho bạc U Ế giảm tải H - KBNN Cái Bè phối hợp với Phòng Tài quan chủ quản đơn vị TẾ tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp thời Thông tư, chế độ, định mức, sách N H ban hành cho đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản lý để đơn vị nắm bắt thực qui định KI 3.2.2.4 Tiếp nhận, xử lý kịp thời ý kiến, phản ánh đơn vị SDNS công tác Ọ C KSC thường xuyên H - Như phân tích quy trình giao dịch cửa KBNN Cái Bè, bên cạnh ẠI ưu điểm quy trình, tồn nhược điểm cán KSC vừa tiếp nhận Đ hồ sơ, chứng từ; vừa xử lý hồ sơ, chứng từ; dẫn đến tình trạng cán KSC dễ có G điều kiện nhũng nhiễu, phát sinh tiêu cực trình KSC thường xuyên Ờ N NSNN Tuy vậy, ưu điểm quy trình phần lớn Để khắc phục nhược điểm Ư quy trình này, bên cạnh giải pháp nâng cao nâng lực phẩm chất cán TR KBNN Cái Bè; lấy ý kiến đánh giá đơn vị SDNS năm; KBNN Cái Bè cần tổ chức thường xuyên thu nhận ý kiến, phản ánh đơn vị SDNS cho đơn vị SDNS có điều kiện dễ tiếp cận phản ánh ý kiến kịp thời Từ đó, lãnh đạo KBNN có biện pháp chấn chỉnh kịp thời cán vi phạm Cụ thể sau: - Hiện nay, KBNN Cái Bè sử dụng chương trình tin học để quản lý việc giao nhận chứng từ đơn vị SDNS với cán KSC Khi đơn vị SDNS giao chứng từ cho cán KSC đơn vị SDNS phải nhập liệu vào chương trình giao nhận Vì vậy, KBNN Cái Bè cải tiến chương trình cách tích 87 hợp thêm tính lấy ý kiến, phản ánh đơn vị SDNS công tác KSC KBNN Cái Bè Mỗi đơn vị SDNS nhập liệu giao nhận vào chương trình, tính kích hoạt nhắc nhở đơn vị SDNS cho ý kiến Tất ý kiến, phản ánh có lãnh đạo Kho bạc đọc nội dung ý kiến, phản ánh Thực giải pháp mặt tăng tính đe cán KSC ln ý thức tự giác làm tốt chức trách, nhiệm vụ mình, mặt khác giúp lãnh đạo KBNN Cái Bè nắm bắt kịp thời sai trái để theo dõi, tìm hiểu, xác minh có biện pháp TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế chấn chỉnh 88 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Trong tình hình nay, Nhà nước ta cố gắng sử dụng có hiệu nguồn lực, thực tiết kiệm, chống lãng phí sản xuất tiêu dùng nhằm phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hố đất nước vấn đề kiểm tra, kiểm soát khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước điều hết Ế sức cần thiết cấp bách nhằm ngăn chặn biểu tiêu cực, tham ơ, tham nhũng, U lãng phí tiền của Nhà nước, phải kiểm sốt khoản chi tiêu đơn vị TẾ H cần thiết Kho bạc Nhà nước phải nỗ lực hơn, phát huy hết vai trò, chức mà Chính phủ, Bộ Tài tin tưởng giao phó N H Hồn thiện chế kiểm sốt thường xun ngân sách Nhà nước qua Kho bạc KI Nhà nước nói riêng Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè nói chung vấn đề hết Ọ C sức cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích Ngân sách Nhà nước Đồng thời làm lành mạnh tài chính, nâng cao tính cơng khai, minh H bạch, dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia, đáp ứng nhu ẠI cầu q trình đổi sách tài nước ta hội nhập với Đ kinh tế giới N G Với mục đích nghiên cứu tìm giải pháp để hồn thiện kiểm sốt chi thường Ờ xuyên NSNN KBNN huyện Cái Bè Luận văn: “Kiểm soát chi thường xuyên ngân Ư sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” làm rõ TR cần thiết công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, là: Về mặt lý thuyết, luận văn hệ thống hóa lý luận ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Nhà nước, kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua KBNN, nguyên tắc kiểm soát, nội dung quy trình kiểm sốt tốn khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Trên sở khảo sát, thống kê tổng hợp, phân tích, luận văn đánh giá thực trạng chế kết tổ chức triển khai thực chế kiểm soát 89 chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè Khẳng định kết kiểm soát chi, đồng thời tồn tại, hạn chế tìm nguyên nhân tồn Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè Các giải pháp kiến nghị luận văn khơng mang tính lý luận, mang tính thực tiễn phát huy tác dụng có phối kết hợp chặt chẽ Ế cấp, ngành quan có liên quan trình tổ chức thực U Tác giả hy vọng luận văn sở tham khảo để Kho bạc Nhà nước Cái H Bè tiếp tục hồn thiện chế kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách Nhà nước TẾ thời gian tới N H Cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà KI nước vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Đơn vị sử dụng Ọ C ngân sách, đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu cơng phu, tồn diện Các giải pháp phải có tính hệ thống xun suốt, cần phải có sửa đổi, bổ sung từ chế H sách phù hợp từ Luật đến văn hướng dẫn ẠI Mặc dù cố gắng nghiên cứu, song thời gian có hạn Đ cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách Nhà nước phức tạp, nên kết N G nghiên cứu tránh khỏi hạn chế Với tinh thần học hỏi, tác giả Ờ mong muốn nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy, giáo Trường Ư Học viện Tài chính, nhà nghiên cứu, người quan tâm tới đề tài để TR luận văn thực áp dụng vào thực tiễn có hiệu cao 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Về nội dung hệ thống văn bản, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu NSNN - Cần xây dựng hồn thiện sở pháp lý kiểm sốt chi thường xun NSNN; hồn thiện hệ thống sách, chế độ định mức, tiên chuẩn chi ngân sách phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội theo thời kỳ, đặ biệt phải có ổn định 90 - Hệ thống văn hướng dẫn chi thường xuyên NSNN Bộ Tài cần phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh trường hợp phải sửa đổi nhiều lần Thường xuyên rà soát văn chế độ để bổ sung, sửa đổi kịp thời chế độ thiếu, khơng phù hợp bị chồng chéo nội dung văn Các văn hướng dẫn phải kịp thời, có tính độc lập Văn sau phải thay toàn văn trước, hạn chế ban hành văn bổ sung hay sửa đổi số nội dung văn trước Vì vậy, đọc áp dụng văn bản, phải xem lại văn có liên Ế quan, làm cho KBNN đơn vị SDNS khó áp dụng, áp dụng không U sát với hướng dẫn TẾ H - Cần ban hành đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu để làm sở cho việc lập, chấp hành dự toán NSNN N H đơn vị SDNS KSC NSNN KBNN Đây điều kiện quan trọng KI quản lý chi thường xuyên NSNN điều kiện cần thiết đến tiến tới Ọ C thực quy trình KSC điện tử chiến lược phát triển KBNN Do đó, thời gian tới cần phải đẩy mạnh việc xây dựng định mức tiêu chuẩn H chi Đây công việc khó khăn phức tạp Bởi lẽ, quy mơ hoạt động tính Đ ẠI chất cơng việc đơn vị SDNS đa dạng, đồng thời chúng lại chịu ảnh G hưởng nhiều yếu tố lạm phát, tăng trưởng kinh tế Do vậy, trước mắt cần N quy định thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi lĩnh vực cụ Ờ thể Để tránh bị lạc hậu, số định mức chi nên quy định theo tỷ lệ (%) với TR Ư mức lương Cần qui định chặt chẽ việc xét chuyển số dư tạm ứng qua nhiều năm để hạn chế việc cho phép đơn vị sử dụng ngân sách xin chuyển số dư tạm ứng sang năm sau cắt giảm bù trừ dự toán năm sau trường hợp tạm ứng cho nhiệm vụ chi giao năm ngân sách chưa thực xong Tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát cơng tác quản lý tài đơn vị sử dụng ngân sách, để phát hiện, xử lý kịp thời sai phạm lĩnh vực tài ngân sách 91 Xây dựng áp dụng phương thức quản lý chi NSNN theo kết đầu Theo phương pháp quản lý chi chủ yếu dựa kết hoạt động (đầu ra) đơn vị sử dụng ngân sách, điều có nghĩa là: Việc lập dự toán ngân sách phải vào chức nhiệm vụ giao, tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch, chế độ, tiên chuẩn, định mức chi tiêu, dự toán kết thực hiệm nhiệm vụ giao năm trước để xây dựng dự toán chi năm kế hoạch Mở rộng đối tượng áp dụng dụng hình thức khốn biên chế, tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí Bỏ phân tách hai hình thức chi ngân sách Xã U Ế Để giảm bớt tính phức tạp chi ngân sách, nên xóa bỏ quy định phân tách H chi hình thức lệnh chi tiền trường hợp Xã đóng vai trò cấp ngân TẾ sách chi thường xun hình thức rút dự tốn trường hợp Bởi N H khơng giống cấp ngân sách khác có quan Tài KSC Lệnh chi tiền, tất khoản chi ngân sách Xã kiểm sốt qua KBNN, dù chi Lệnh chi KI tiền hay chi hình thức rút dự tốn Như vậy, việc quy định hai hình thức chi H thường xuyên ngân sách Xã Ọ C thường xuyên ngân sách Xã thừa, làm phức tạp thêm cho việc KSC ẠI Hiện đại hố cơng nghệ thông tin KBNN điều kiện Đ quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động KBNN nói chung cơng tác G KSC NSNN KBNN nói riêng Vì vậy, vấn đề trọng tâm có ý nghĩa cấp bách N phải xây dựng hệ thống mạng truyền thơng có tốc độ băng thông tốt, ổn Ờ định từ trung ương đến sở, phục vụ công tác quản lý, điều hành NSNN Trong Ư điều kiện cho phép, Bộ Tài cần hoạch định bước thích hợp để TR đẩy nhanh tốc độ tin học hoá 3.2.2 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước Cần có hướng dẫn đạo kịp thời bổ sung hồn thiện quy trình, nghiệp vụ KSC thường xun NSNN cho tất KBNN trực thuộc có thay đổi chế Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác KSC thường xuyên NSNN hệ thống KBNN, để đơn vị KBNN hệ thống thống chung cách thức kiểm soát; nắm bắt kịp thời văn chế độ Nhà nước, ngành để triển khai đồng bộ, có hiệu phục vụ tốt công tác KSC NSNN 92 Cần ghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn thay đổi tổ chức máy hệ thống kho bạc phù hợp với chế kiểm soát chi “một cửa” Đồng thời, xây dựng mơ hình kiểm sốt chi “một cửa” phù hợp với cấu tổ chức máy thay đổi Hệ thống hoá cách khoa học văn liên quan đến lĩnh vực chi tiêu NSNN từ hình thành thư viên điện tử mạng máy tính giúp Kho bạc địa phương có sở để tra cứu, tham khảo cách thuận tiện, nhanh chóng đầy đủ U Ế Có biện pháp đạo tổ chức thực tốt công tác tra chuyên ngành H lĩnh vực KBNN đơn vị SDNS Thông qua công tác tra chuyên ngành TẾ lĩnh vực KBNN nhằm tra, kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, siết chặt N H kỷ luật tài đơn vị SDNS với nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực KSC NSNN KBNN Phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kiến nghị xử lý KI hành vi vi phạm pháp luật cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách Ọ C Cần xây dựng hồn thiện chương trình quản lý nghiệp vụ chủ yếu H nối mạng toàn hệ thống; xây dựng chương trình phần mềm phục vụ cơng ẠI tác kế tốn, tốn, đặc biệt cơng tác kiểm soát chi NSNN Xây dựng phần Đ mềm ứng dụng điện tử "Quản lý, nhận trả kết quả" giao dịch thuộc lĩnh vực G chi NSNN với khách hàng, theo hướng lãnh đạo cấp Phòng Ban giám đốc quản Ờ N lý nắm sát tình hình giao dịch cửa cấp Ư Cùng với việc nối mạng toàn hệ thống, KBNN cần phối hợp chặt chẽ với TR đơn vị có liên quan ngành tài chính, xây dựng, kế hoạch đầu tư sớm đưa vào hoạt động chương trình dùng chung cở sở liệu ngành tài chính, thơng qua chương trình này, nâng cao chất lượng cơng tác quản lý kiểm soát khoản chi NSNN, trước mắt phối hợp theo dõi, đối chiếu thống nguồn số liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành NSNN Mặt khác, triển khai quy trình thực phân bổ dự tốn kiểm soát cam kết chi NSNN hệ thống TABMIS đòi hỏi KBNN phải kết nối mạng với ĐVSDNS Do vậy, KBNN cần sớm xây dựng kế hoạch, lộ trình kết nối mạng 93 truyền thơng đến ĐVSDNS để đáp ứng đổi quy trình nghiệp vụ thời gian tới Từng bước đưa dần nhà cung cấp hàng hố cho khu vực cơng (Cơng ty nhà nước, đơn vị hạch tốn hố đơn đầu vào đầu ra) hình thành khung giá hàng hố vào hệ thống quản lý TABMIS, có chế tài buộc nhà cung cấp cam kết giá bán phù hợp theo chế quản lý giá, từ ĐVSDNS quan hệ giao dịch sở đấu thầu, chọn nhà thầu theo quy định, có hạn chế tối đa tình trạng mua hố đơn thống giá toán thời gian tới U Ế 3.2.3 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương H Các Bộ, ngành, địa phương quan trực tiếp phê duyệt dự toán chi NSNN, TẾ để hoạt động kiểm soát đạt hiệu cao, cá Bộ, ngành, địa phương cần phải: N H Ban hành văn hướng dẫn chi tiết chế độ đặc thù lĩnh vực, ngành, địa phương phải dựa chế độ, định mức mà Bộ Tài ban hành KI UBND Huyện có trách nhiệm điều hành, quản lý ngân sách cấp Huyện cấp Ọ C xã thông qua việc đạo, phối hợp quan Tài – Thuế Kho bạc H Nhà nước Nâng cao vai trò giám sát HĐND huyện Ban Kinh tế Xã hội ẠI lĩnh vực kinh tế huyện Đ Chỉ đạo đơn vị sử dụng ngân sách địa bàn thực nghiêm chỉnh G chế độ quy định chi tiêu NSNN, chế độ tốn khơng dùng tiền mặt Ờ N việc chi trả lương qua tài khoản thẻ ATM Ư Quyết định giao dự toán đầu năm kịp thời thời gian Luật NSNN qui TR định, hạn chế tối đa phương thức tạm cấp dự toán Để đơn vị SDNS có đủ dự tốn để thực cam kết chi, UBND cấp cần thay đổi chế thực giải pháp tình điều kiện thu NSNN không kịp tiến độ chi NSNN Thay phân bổ dự tốn nhiều lần năm theo tiến độ thu, thực phân bổ lần vào đầu năm theo Luật Ngân sách Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát trình thực khoản chi thường xuyên NSNN để phát kịp thời, ngăn ngừa hạn chế vi phạm đơn vị SDNS 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2012), Thông tư 161/2012/TTBTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN Bộ Tài (2016), Thơng tư 39/2016/TTBTC ngày 01/03/2016 sửa đổi số điều Thông tư 161/2012/TTBTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN Bộ Tài (2006), Thơng tư 81/2006/TTBTC ngày 06/09/2006 việc Ế “Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực U quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên H chế tài chính” TẾ Bộ Tài (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm N H 2020, Nhà xuất Tài Bộ Tài (2013), Thơng tư 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm KI 2013 Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản Ọ C lý Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài (2008), Thơng tư 108/2008/TT – BTC ngày 18/11/2008 H hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập báo cáo tốn NSNN hàng năm ẠI Bộ Tài (2011), Thông tư 164/2011/TT – BTC ngày 17/11/2011 Đ việc quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN N G Bộ Tài (2008), Thông tư 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng Ờ dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Ư 09.Bộ Tài (2016), Thông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư TR 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 10 Bộ Tài (2016), Thơng tư 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp cơng lập, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 11 Bộ Tài (2013), Hệ thống mục lục NSNN, Nhà xuất Tài 95 12 Bộ Tài (2010), Cuốn sách “Nghiệp vụ quản lý Kho bạc Nhà nước”, Nhà xuất Tài 13 Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 14 Chính phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐCP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý chi hành quan Nhà nước 15 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐCP ngày 25/04/2006 U Ế Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ H chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập TẾ 16 Chính phủ (2015), Nghị số 01/NQ-CP Ngày 03/01/2015 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế N H - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 KI 17 Học viện Tài (2008), Giáo trình quản lý tài cơng, NXB Tài Ọ C 18 Kho bạc Nhà nước (2009),“Quyết định số 1116/QĐKBNN ngày 24/11/2009, ban hành Quy trình giao dịch cửa kiểm sốt chi thường H xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” Đ G số năm 2013-2017 ẠI 19 Kho bạc Nhà nước (2013-2017), Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, N 20 Kho bạc Nhà nước (2014), Quyết định 888/QĐ-KBNN ngày 24/10/2014 Ờ việc ban hành qui chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán hệ thống KBNN Ư 21 Kho bạc Nhà nước định số 161/QĐKBNN ngày 19/02/2013 TR Tổng Giám đốc KBNN “Một số quy trình nghiệp vụ kế tốn Nhà nước điều kiện áp dụng Tabmis” 22 KBNN huyện Cái Bè (2008), Hệ thống quản lý chất lượng KBNN huyện Cái Bè theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 17/QĐKBCB ngày 15/5/2012 23 KBNN huyện Cái Bè (2013-2017), Báo cáo chi NSNN năm 2013 – 2017 24 Nguyễn Đình Linh - Dương Cơng Trinh (2013), “Giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN” viết đăng tạp 96 chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia 25 Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu cơng, NXB Chính trị Quốc gia – thật Hà Nội 26 Quốc hội (2002), Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 27 Quốc hội (2001), Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung năm 2015 28 Nguyễn Ngọc Thành (2015) “Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”, Luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài 97 Ờ Ư TR N G Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 98 TẾ U H Ế PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa quý anh chị! Lời cho phép gửi tới anh chị lời chào trân trọng Hiện tơi thực nghiên cứu: “Kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” Xin Anh/Chị vui lòng bớt chút thời gian giúp chúng tơi hồn thiện phiếu khảo sát Tất thông tin Anh/Chị cung cấp, cam kết giữ bí mật tuyệt đối, khơng cơng bố, in ấn phát hành hình thức mà U Ế phục vụ cho việc nghiên cứu thân tơi H PHẦN I THƠNG TIN CHUNG □ Nữ Tuổi: □ Từ 31-50 tuổi Ọ C Trình độ chun mơn: H □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Trên Đại học □ Khác □ Từ –10 năm Đ □ Dưới năm ẠI Thời gian công tác □ Trên 50 tuổi KI □ 30 tuổi N H □ Nam TẾ Giới tính: □ Từ 21 – 30 năm G □ Từ 11 – 20 năm Ờ N □ Trên 30 năm Ư PHẦN II: NỘI DUNG CÂU HỎI TR Xin Anh/Chị cho biết ý kiến cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Cái Bè cách đánh (X) vào ô mà Anh/ Chị cho thích hợp Lựa chọn câu hỏi theo mức độ: 1: Rất đồng ý 2: Đồng ý 3: Không đồng ý 99 Rất đồng ý Tiêu chí đánh giá Số lượng Về cơng tác tiếp nhận hồ sơ Đồng ý Số lượng 1.1 Cơng tác chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ có đảm bảo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch (Địa điểm, cán tiếp nhận, thiết bị, ) U TẾ 1.3 Hồ sơ lập phiếu giao nhận đầy đủ (Theo mẫu N H quy định KBNN) 1.4 Về nội dung cán KBNN hướng dẫn KI trình tiếp nhận hồ sơ (Các nội dung cần bổ sung, Ọ C chỉnh sửa ) H 1.5 Thái độ cán làm công tác tiếp nhận hồ sơ ẠI Quy trình giao dự tốn, kiểm sốt chi thường xun Đ 2.1 Cơng tác giao dự tốn hàng năm thực tế, hợp lý, G Ư Ờ N 2.2 Dự toán chi ngân sách nhà nước đảm bảo đầy đủ xác H nhận hồ sơ đến lúc lập phiếu giao nhận) kịp thời Ế 1.2 Về thời gian tiếp nhận hồ sơ (Từ lúc tiếp TR 2.3 Tổ chức kiểm soát KBNN Cái Bè chặt chẽ, quy định 2.4 Quy trình, thủ tục chi rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ (Hồ sơ kiểm soát, nội dung kiểm soát, nội dung chi, định mức chi ) 2.5 CB Kho bạc Cái Bè có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo 2.6 CB Kho bạc Cái Bè có thái độ chuẩn mực, phong 100 Khơng đồng ý Số lượng Rất đồng ý Tiêu chí đánh giá Số lượng cách tốt Đồng ý Số lượng 2.7 CB Kho bạc Cái Bè thực quy định Nhà nước Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị 3.1 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị Kho bạc Cái Bè TẾ đảm bảo H 3.2 Phần mềm quản lý Tabmis Kho bạc Cái Bè U Ế đại N H 3.3 Hệ thống thông tin KBNN Cái Bè an tồn, bảo mật 3.4 Mơi trường làm việc, điều kiện phục vụ quan KI hệ giao dịch Ọ C Các vấn đề khác có liên quan đến kiểm sốt chi H KBNN ẠI 4.1 Chính sách, quy định Nhà nước rõ ràng, hợp lý Đ 4.2 Chính sách, quy định điều chỉnh kịp thời, G thực tế Ư thực tế Ờ N 4.3 Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN phù hợp TR 4.4 Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN đầy đủ, hợp lý 4.5 Hồ sơ, chứng từ rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý thực tế 4.6 Thanh, toán quy định, thực tế, công khai Xin chân thành cám ơn quý Anh Chị! 101 Không đồng ý Số lượng ... quản lý khoản chi Ọ C 1.2 Kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN H 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN ẠI Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN việc KBNN sử dụng... NSNN 11 1.2 Kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN .12 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm soát Chi thường xuyên NSNN qua KBNN 12 1.2.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN .13... sốt chi thường xun nói riêng thể KI qua ba giai đoạn kiểm soát: kiểm soát trước chi, kiểm soát chi Ọ C kiểm soát sau chi H Kiểm soát trước chi kiểm soát việc lập, định, phân bổ dự toán chi ẠI NSNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN cái bè, tỉnh tiền giang , Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN cái bè, tỉnh tiền giang