Đánh giá mức độ hài lòng của người lao động làm việc tại công ty cổ phần dệt may huế min

109 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:13

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ế Huế, tháng 07 năm 2019 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Tác giả luận văn i Đoàn Thị Mỹ Huệ LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân, tơi ln nhận quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện nhiều tổ chức cá nhân Trước hết, xin chân thành cám ơn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi Ban giám đốc tập thể người lao động Công ty Cổ Ế phần Dệt may Huế việc điều tra, thu thập số liệu phục vụ cho công tác nghiên U cứu ́H Cho phép gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, quý thầy cô giáo trường Đại TÊ học Kinh tế, Đại học Huế giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nhà trường Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Phan Thị Thu Hương trực tiếp H hướng dẫn tận tình giúp đỡ cho tơi suốt trình thực luận văn N Tuy nhiên, thời gian kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên KI luận văn khơng thể tránh thiếu sót Kính mong đóng góp ̣C quý báu quý thầy giáo để luận văn hồn thiện H O Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 07 năm 2019 Đ ẠI Tác giả luận văn Đoàn Thị Mỹ Huệ ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: ĐOÀN THỊ MỸ HUỆ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN THỊ THU HƯƠNG ́H Mục đích đối tượng nghiên cứu U VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ Ế Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TÊ Đánh giá mức độ hài lòng người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế, từ đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người lao động, góp phần H nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty N Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng KI người lao động giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế H O ̣C Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Để đạt mục tiêu đề ra, đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu sau đây: phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp xử lý ẠI số liệu; phương pháp thống kê mơ tả; phương pháp phân tích nhân tố EFA; phương Đ pháp phân tích hồi quy tương quan Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn mức độ hài lòng người lao động; đánh giá thực trạng mức độ hài lòng người lao động làm việc Công ty Cổ phần Dệt may Huế; sở đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động làm việc Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Công ty Cổ phần ĐVT Đơn vị tính GĐĐH Giám đốc điều hành PTGĐ Phó Tổng Giám đốc SL Số lượng Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế CTCP iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các nhân tố trì động viên 20 Bảng 1.2 Ảnh hưởng nhân tố trì động viên 20 Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty 35 Cổ phần Dệt may Huế giai đoạn 2016 - 2018 35 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế 37 Bảng 2.3: Tình hình lao động Cơng ty giai đoạn 2016 – 2018 41 Bảng 2.4: Bảng lương cấp bậc công việc 45 Ế Bảng 2.5: Bảng phụ cấp lương chức danh 48 U Bảng 2.6: Các mức trợ cấp cho kiện cá nhân nhân viên 50 ́H Bảng 2.7: Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 51 TÊ Bảng 2.8: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo biến độc lập 56 Bảng 2.9: Kết phân tích EFA thang đo ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 59 H Bảng 2.10: Ma trận tương quan Pearson 61 N Bảng 2.11: Kết mơ hình hồi quy 63 KI Bảng 2.12: Sự khác biệt giới tính nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 69 ̣C Bảng 2.13: Sự khác biệt thời gian làm việc nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 70 H O Bảng 2.14: Sự khác biệt phận làm việc nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 71 ẠI Bảng 2.15: Sự khác biệt trình độ chuyên môn nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 72 Đ Bảng 2.16: Sự khác biệt thu nhập nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 73 Bảng 2.17 Mức độ hài lòng chung người lao động 74 Bảng 2.18 Mức độ hài lòng nhân tố chất công việc 75 Bảng 2.19 Mức độ hài lòng nhân tố lương, thưởng phúc lợi 76 Bảng 2.20 Mức độ hài lòng nhân tố hội đào tạo thăng tiến 77 Bảng 2.21 Mức độ hài lòng nhân tố quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp 78 Bảng 2.22 Mức độ hài lòng nhân tố điều kiện làm việc 79 Bảng 2.23 Mức độ hài lòng nhân tố đánh giá kết công việc 80 v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 18 Sơ đồ 1.2 Các yếu tố thuyết kỳ vọng 22 Sơ đồ 1.3 Quy trình tiến hành nghiên cứu 26 Sơ đồ 1.4 Mơ hình nghiên cứu mức độ hài lòng người lao động 27 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy CTCP Dệt may Huế 34 Sơ đồ 2.2: Tóm tắt kết mơ hình nghiên cứu 68 Ế Biểu đồ 2.1: Thống kê tỷ lệ giới tính mẫu nghiên cứu 52 U Biểu đồ 2.2: Thống kê tỷ lệ thời gian làm việc mẫu nghiên cứu 53 ́H Biểu đồ 2.3: Thống kê tỷ lệ phận làm việc đối tượng nghiên cứu 53 TÊ Biểu đồ 2.4: Thống kê tỷ lệ trình độ chun mơn đối tượng nghiên cứu 54 Biểu đồ 2.5: Thống kê tỷ lệ thu nhập đối tượng nghiên cứu 54 H Biểu đồ 2.6: Biểu đồ P – P plot hồi quy phần dư chuẩn hóa 64 Đ ẠI H O ̣C KI N Biểu đồ 2.7: Biểu đồ tần suất phần dư chuẩn 65 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi Ế PHẦN MỞ ĐẦU U Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU N H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KI 1.1 Lý luận mức độ hài lòng người lao động doanh nghiệp ̣C 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến mức độ hài lòng người lao động doanh nghiệp H O 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 1.1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu mức độ hài lòng người lao động 16 1.2 Các mơ hình lý thuyết nghiên cứu mức độ hài lòng người lao động 16 ẠI 1.2.1 Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Abraham Maslow (1943) 16 Đ 1.2.2 Lý thuyết ERG Clayton P Alderfer 18 1.2.3 Lý thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) 19 1.2.4 Lý thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 21 1.2.5 Lý thuyết công John Stacey Adam (1963) 22 1.3 Các kết nghiên cứu mức độ hài lòng người lao động doanh nghiệp mơ hình nghiên cứu đề xuất 23 1.3.1 Một số kết nghiên cứu giới Việt Nam 23 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 vii CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 30 2.1 Khái quát CTCP Dệt may Huế 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 35 Ế 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn 36 U 2.2 Tình hình lao động sách người lao động CTCP Dệt may Huế 39 ́H 2.2.1 Thực trạng nguồn lao động 39 TÊ 2.2.2 Chính sách đào tạo phát triển 42 2.2.3 Chính sách đề bạt thăng tiến 44 H 2.2.4 Chính sách tiền lương chế độ phúc lợi, đãi ngộ 44 KI N 2.3 Đánh giá mức độ hài lòng người lao động làm việc Công ty Cổ phần Dệt may Huế 50 2.3.1 Thông tin đối tượng điều tra 50 ̣C 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy phù hợp thang đo 54 H O 2.3.3 Phân tích nhân tố EFA thang đo 58 2.3.4 Phân tích hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 61 ẠI 2.3.5 Đánh giá khác biệt tiêu chí nhân học đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động 68 Đ 2.3.5.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 68 2.3.5.2 Kiểm định khác biệt theo thời gian làm việc 69 2.3.5.3 Kiểm định khác biệt theo phận làm việc 70 2.3.5.4 Kiểm định khác biệt theo trình độ chun mơn 71 2.3.5.5 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 73 2.3.6 Kết thống kê mức độ hài lòng chung người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế theo nhóm nhân tố 74 2.3.6.1 Mức độ hài lòng chung người lao động 74 viii 2.3.6.2 Mức độ hài lòng người lao động nhân tố chất công việc 75 2.3.6.3 Mức độ hài lòng người lao động nhân tố lương, thưởng phúc lợi 76 2.3.6.4 Mức độ hài lòng người lao động nhân tố hội đào tạo thăng tiến 77 2.3.6.5 Mức độ hài lòng người lao động nhân tố quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp 78 2.3.6.6 Mức độ hài lòng người lao động nhân tố điều kiện làm việc 79 U Ế 2.3.6.7 Mức độ hài lòng người lao động nhân tố đánh giá kết công việc 80 ́H 2.4 Đánh giá chung 81 TÊ CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 84 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI 84 H CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 84 N 3.1 Định hướng 84 KI 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế 85 H O ̣C 3.2.1 Hồn thiện sách lương, thưởng phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động 85 3.2.2 Xây dựng kế hoạch xếp, bố trí người lao động khoa học, tiến hành phân chia công việc hợp lý 87 ẠI 3.2.3 Cải thiện môi trường điều kiện làm việc cho người lao động 88 Đ 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết công việc 89 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động máy lãnh đạo, xây dựng môi trường làm việc thân thiện 89 3.2.6 Hồn thiện sách đào tạo, tạo hội thăng tiến cho người lao động 91 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 Kết luận 93 Kiến nghị 95 2.1 Đối với CTCP Dệt may Huế 95 ix 2.2 Đối với quan quản lý Nhà nước 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 Quyết định Hội đồng chấm luận văn (Bản photo) Nhận xét luận văn thạc sĩ phản biện (Bản photo) Biên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ kinh tế (Bản photo) Bản giải trình nội dung chỉnh sửa luận văn (Bản photo) Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Giấy xác nhận hồn thiện luận văn (Bản photo) x tiến cơng tác kinh doanh, cấu lại mặt hàng tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác sản xuất + Tích cực tìm kiếm thị trường khách hàng mới, hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng nhà máy đáp ứng yêu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm; + Nghiên cứu cải tiến thiết kế chuyền, đưa thiết bị tự động hóa, giảm cơng đoạn thời gian hao phí, từ giảm số lao động chuyền may nhằm tăng suất Ế lao động, giải tốn lao động Cơng ty; U - Nâng cao trình độ chuyên nghiệp quản lý tài chính, quản lý kinh doanh, quản lý, ́H điều hành sản xuất thông qua xây dựng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chun TÊ mơn đạo đức nghề nghiệp - Tiếp tục tổ chức xếp hồn thiện máy quản lý Cơng ty tinh gọn, hợp lý hiệu Thực công tác quy hoạch đào tạo cán kế cận, cán quản lý, N H kỹ thuật, luân chuyển cán đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty KI - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo mơi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, lập phương án trả lương cho cán công nhân viên hiệu nhằm tạo động ̣C lực ổn định lực lượng lao động H O 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế ẠI 3.2.1 Hồn thiện sách lương, thưởng phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động Đ Chế độ lương, thưởng phúc lợi yếu tố có ảnh hưởng lớn đến mức độ hài lòng người lao động Chính vậy, thời gian qua, CTCP Dệt may Huế quan tâm, ý đến vấn đề để góp phần nâng cao đời sống cho người lao động Chính sách lương, thưởng phúc lợi công ty xây dựng thực tốt, nhiên thực tế, tồn số hạn chế định làm ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động làm việc công ty Lương, thưởng phúc lợi nhân tố nằm nhóm có ảnh hưởng lớn đến hài lòng người lao động theo mơ hình phân tích hồi quy Chính 85 vậy, Cơng ty cần điều chỉnh, hồn thiện sách lương, thưởng phúc lợi để góp phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động làm việc công ty Cụ thể: - Chính sách lương, thưởng phúc lợi Công ty xây dựng dựa quy định Nhà nước đưa vào quy chế hoạt động Công ty Tuy nhiên, cần quan tâm, điều chỉnh kịp thời sách lương, thưởng phúc lợi dựa biến động điều kiện kinh tế xã hội thực tế văn Ế Nhà nước vấn đền Nhằm mục đích đảm bảo việc chi trả cho người lao động U đủ để họ ni sống thân người phụ thuộc, góp phần tạo an tâm ́H cho người lao động để họ cống hiến nhiều cho công ty TÊ - Việc chi trả tiền lương, thưởng cần tính tốn chi trả cơng tùy thuộc vào vị trí công việc người lao động, dựa kết đánh giá H công việc người lao động để đảm bảo xác, khách quan, cơng N bằng, tạo động lực cho người lao động nỗ lực đóng góp vào phát triển chung cơng ty Bên cạnh đó, cần thực chế độ thưởng phạt cách nhanh KI chóng, kịp thời, để kịp thời động viên, khích lệ người lao động ̣C - Chính sách lương, thưởng phúc lợi ln Công ty công bố rộng rãi H O công khai cho tất người lao động trước bắt đầu vào làm việc Tuy nhiên, thực tế, việc thực mang tính hình thức, làm cho có Một phận người lao động cảm thấy không rõ, khơng hiểu sách lương, thưởng phúc lợi ẠI Công ty Công ty cần quan tâm, lưu ý để tất người lao động nắm hiểu rõ Đ sách Cơng ty vấn đề như: phát người quy chế Công ty, đăng lên trang thông tin nội để người lao động dễ dàng tìm hiểu lúc nào, tránh thắc mắc hiểu lầm khơng đáng có, gây ảnh hưởng đến hiệu công việc chung làm giảm mức độ hài lòng người lao động sách lương, thưởng phúc lợi - Cần thường xuyên lấy ý kiến người lao động việc thực sách lương, thưởng phúc lợi thực tế để kịp thời điều chỉnh nâng cao mức độ 86 hài lòng người lao động làm việc Công ty sách lương, thưởng phúc lợi - Cần trì việc tốn lương thời gian quy định Công ty, hạn chế tối đa việc trả lương muộn, tạo tâm lý không an tâm làm việc cho người lao động 3.2.2 Xây dựng kế hoạch xếp, bố trí người lao động khoa học, tiến hành phân chia công việc hợp lý Dựa kết phân tích, nhận thấy chất cơng việc Ế nhân tố có ảnh hưởng lớn đến mức độ hài lòng người lao động sau U sách lương, thưởng phúc lợi Nhân tố chất công việc thể phù ́H hợp lực người lao động nội dung công việc phân công Xác TÊ định vai trò nhân tố việc nâng cao mức độ hài lòng người lao động, thời gian qua, CTCP Dệt may Huế ý đến vấn đề xác định nội dung cơng việc bố trí cơng việc cách phù hợp Thể qua đánh giá H mức độ hài lòng người lao động nhân tố cao, đặc biệt yếu tố N công việc cho phép sử dụng tốt lực Tuy nhiên để nâng cao mức độ KI hài lòng người lao động nhân tố này, góp phần nâng cao mức độ hài lòng ̣C người lao động làm việc Cơng ty cần thực số giải pháp cụ thể: H O - Cần xây dựng khung lực việc làm cho vị trí cơng việc thơng qua việc xây dựng mô tả công việc với u cầu cụ thể trình độ chun ẠI mơn, kỹ năng, tay nghề để người lao động trước ứng tuyển vào Cơng ty tìm hiểu đáp ứng u cầu vị trí cơng việc Về phía người quản lý Đ dễ dàng tuyển dụng, bố trí người lao động phù hợp với u cầu cơng việc trình độ chun mơn, khả người lao động Thơng qua dễ dàng đánh giá kết làm việc, phát huy tối đa lực người lao động đem lại hiệu cao cho công việc - Việc phân công công việc cho người lao động cần dựa lực chuyên môn, kỹ năng, tay nghề yêu cầu cụ thể nội dung công việc Bên cạnh đó, việc giao việc cần chọn người phù họp để chịu trách nhiệm cho công việc giao 87 Đồng thời, hạn chế tối đa việc giao nhiều việc cho người, chồng chéo thực nhiệm vụ phân cơng, ln có phương án thay người giao chịu trách nhiệm có vấn đề khách quan chủ quan xảy để đảm bảo công việc thực cách kịp thời, hiệu - Có kế hoạch cụ thể để thực việc điều động, luân chuyển cho người lao động theo định kỳ định để đảm bảo người lao động không bị giảm động lực sáng tạo làm việc Bên cạnh đó, góp phần hạn chế tối đa sai sót U nghiệm cho người lao động trải qua nhiều vị trí cơng tác Ế công việc xuất phát từ chủ quan người lao động, tích lũy thêm kinh ́H 3.2.3 Cải thiện môi trường điều kiện làm việc cho người lao động TÊ Kết phân tích cho thấy, điều kiện làm việc là nhân tố ảnh hưởng lớn đến mức độ hài lòng người lao động cơng ty Cơng H ty quan tâm đến việc cải thiện môi trường điều kiện làm việc cho N người lao động cách ban hành triển khai nhiều hoạt động để đảm bảo KI môi trường làm việc điều kiện làm việc tốt Tuy nhiên, số đánh giá trái chiều người lao động vấn đề vị trí, mơi trường ̣C làm việc giấc làm việc người đánh giá không giống Để nâng H O cao mức độ hài lòng người lao động, góp phần nâng cao hiệu cơng việc cần thực số giải pháp cụ thể sau: - Do đặc thù công ty dệt may, chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập ẠI mặt hàng sản phẩm dệt may; nhuộm hoàn tất vải sợi nên môi trường làm Đ việc thường có nhiều bụi bơng, bụi vải, tiếng ồn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động tiềm ẩn nguy cháy nổ Chính vậy, Công ty cần quan tâm đến việc lắp đặt thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ đại, có suất, chất lượng độ an tồn cao Đảm bảo tiêu chí môi trường làm việc tiếng ồn, ánh sáng, nồng độ bụi, tạo mơi trường thơng thống, thuận tiện an toàn cho người lao động - Cần thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền nội quy, quy chế làm việc tiến hành kiểm tra công tác an tồn vệ sinh lao động phòng cháy chữa 88 cháy cho người lao động cách tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên thông tin cho người lao động yếu tố nguy hiểm, độc hại biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Cần thực việc đo kiểm môi trường lao động định kỳ để cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động Thơng qua tiến hành tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động, bồi dưỡng thêm cho người lao động đảm nhận công việc nặng nhọc, độc hại, kịp thời phát tạo điều kiện Ế để người lao động điều trị bệnh đảm bảo sức khỏe làm việc U - Cần có chế tài xử lý người lao động không thực theo ́H nội quy, quy chế an toàn vệ sinh lao động để nâng cao ý thức người lao động góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu TÊ 3.2.4 Hồn thiện hệ thống đánh giá kết cơng việc Đánh giá công việc gắn liền với việc chi trả lương, thưởng đề H bạt, bổ nhiệm Chính vậy, cần hồn thiện hệ thống đánh giá kết cơng N việc để góp phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động Cụ thể: KI - Cần xây dựng hệ thống thang đo tiêu chuẩn, khoa học, gắn liền với nhóm cơng việc cụ thể phận cụ thể công ty để tổ chức đánh ̣C gía việc thực cơng việc người lao động, có đảm bảo tính H O xác, khách quan cơng việc đánh giá người lao động Đồng thời có việc đánh giá giúp cải thiện nâng cao suất người lao động ẠI - Việc tổ chức đánh giá phải thực thường xuyên, liên tục nên có Đ phận chuyên trách để thực công việc đánh giá tổng hợp kết đánh giá Từ có kết đánh giá kịp thời để cung cấp cho lãnh đạo công ty, sử dụng kết đánh giá để làm việc xét lương, thưởng bổ nhiệm vị trí cơng ty 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động máy lãnh đạo, xây dựng môi trường làm việc thân thiện Được đánh giá não công ty, máy lãnh đạo người huy, điều hành tất hoạt động sản xuất kinh doanh Chính vậy, việc xây 89 dựng nâng cao hiệu hoạt động máy lãnh đạo, hoàn thiện máy quản lý góp phần đảm bảo giải tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty Cụ thể: - Cần có kế hoạch triển khai thực việc xây dựng phát triển máy lãnh đạo cơng ty có đủ trình độ, lực tầm nhìn Để thực điều cần phải thực tốt việc lựa chọn, đánh giá lực người lao động ứng cử viên tiềm đào tạo, trau dồi kiến thức, kỹ quản trị, Ế nâng cao lực quản lý U - Bộ máy lãnh đạo cần xây dựng tác phong, phong cách làm việc thái ́H độ làm việc gương mẫu, chuyên nghiệp, quan tâm đến mong muốn TÊ người lao động để góp phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động làm việc công ty - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, động, chuyên H nghiệp hiệu Để thực điều trước hết người lãnh đạo phải có N thái độ quan tâm, đối xử công với cấp dưới; tạo điều kiện thuận lợi KI để giúp người lao động hồn thành tốt nhiệm vụ giao; giúp cho ̣C người lao động nhận thấy rằng, công việc mà họ làm phù hợp với chun mơn, H O kỹ mình, giúp họ phát triển nghề nghiệp tương lai; lắng nghe ý kiến người lao động thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp, thơng qua biết tâm tư nguyện ẠI vọng người lao động, thấu hiểu họ hơn, tạo gần gũi với người lao động Đ Đồng thời thông qua góp ý, điều chỉnh hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời - Tạo thêm động lực, niềm tin gắn bó cho người lao động cách thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, làm cho người lao động cảm nhận thành viên quan trọng công ty cách để tất nhân viên tham gia vào hoạt động quan trọng cơng ty 90 - Cần tạo bầu khơng khí tập thể lao động ln vui vẻ, hòa đồng, hình thành thái độ người công việc, bạn bè, đồng nghiệp người lãnh đạo cách nhiệt tình, tạo hòa hợp, đồn kết Đồng thời xây dựng tinh thần tương thân, tương ái, đồng nghiệp giúp đỡ tiến công việc sống 3.2.6 Hồn thiện sách đào tạo, tạo hội thăng tiến cho người lao động Để người lao động nâng cao trình độ chun mơn, kỹ năng, tay nghề Ế có động lực phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao, Cơng ty xây dựng U ban hành nội quy, quy chế liên quan đến cơng tác đào tạo, có sách đề bạt, ́H thăng tiến cho người lao động Tuy nhiên, để nâng cao mức độ hài lòng TÊ người lao động làm việc Công ty việc thực sách đào tạo, sách đề bạt thăng tiến cần phải thực số giải pháp sau: - Cần thực tốt công tác thống kê, tổng hợp số lượng người lao động cần H tham gia đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo lâu dài, liên tục nhằm N nâng cao trình độ chun mơn tạo lực lượng lao động có chất lượng, KI đặc điểm cơng ty đa phần người lao động có trình độ ̣C lao động phổ thông H O - Cần phân loại đối tượng để động viên người lao động tham gia vào lớp đào tạo phù hợp, có chương trình đào tạo, phương thức đào tạo phù hợp Cụ thể: Đối với máy lãnh đạo, quản lý có trình độ chun mơn, đào tạo ẠI bản, nhiên, thiếu kinh nghiệm thực tiễn kinh nghiệm quản lý cần có Đ sách, kế hoạch đào tạo để khắc phục điểm yếu cách tăng cường tập huấn, trau dồi, đào tạo chỗ cử đào tạo để nâng cao trình độ khả quản lý, kinh nghiệm thực tiễn Đối với đội ngũ người lao động với tay nghề yếu, kỹ hạn chế đào tạo cách bố trí người có tay nghề, có chun mơn kỹ tốt kèm cặp thông qua việc đào tạo chỗ, vị trí cơng việc đảm nhận 91 Bên cạnh đó, để tạo động lực cho người lao động gắn bó lâu dài với cơng ty, cần quan tâm đến việc thực sách đề bạt thăng tiến, tạo hội cho người lao động có hội thăng tiến nghề nghiệp Một vấn đề cần quan tâm để tạo thêm động lực làm việc gia tăng hài lòng người lao động tạo hội thăng tiến nghề nghiệp cho người lao động Trong thực tế, cơng ty thực tốt sách đề bạt thăng tiến, nhiên cần quan tâm vấn đề để người lao động có mục tiêu phấn đấu, gắn bó lâu dài với phát triển công ty Cụ thể: Ế - Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho chức danh cụ thể, quyền lợi, trách U nhiệm hướng phát triển tương lai để người lao động có sở, động ́H lực phấn đấu cơng việc TÊ - Thực công tác điều động, luân chuyển bổ nhiệm vị trí quản lý cần đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, dựa lực người lao động để H tạo động lực cho người lao động khác phấn đấu, đồng thời đảm bảo người N đề bạt hoàn thành tốt nhiệm vụ giao KI Tóm tắt chương Trong chương vào định hướng phát triển CTCP Dệt may Huế ̣C kết nghiên cứu chương 2, luận văn trình bày giải pháp H O để góp phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động công ty Các giải pháp bao gồm: (1) Hồn thiện sách lương, thưởng phúc lợi, góp phần nâng cao đời ẠI sống cho người lao động; Đ (2) Xây dựng kế hoạch xếp, bố trí người lao động khoa học, tiến hành phân chia công việc hợp lý; (3) Cải thiện môi trường điều kiện làm việc cho người lao động; (4) Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết công việc; (5) Nâng cao hiệu hoạt động máy lãnh đạo, xây dựng mơi trường làm việc thân thiện; (6) Hồn thiện sách đào tạo, tạo hội thăng tiến cho người lao động 92 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đánh giá thành công doanh nghiệp dựa nhiều tiêu chí khác nhau, mức độ hài lòng người lao động làm việc doanh nghiệp tiêu chí đánh giá quan trọng Mức độ hài lòng người lao động làm việc doanh nghiệp cao cho thấy người lao động cảm thấy hài lòng với cơng việc, họ làm việc có hiệu có xu hướng muốn gắn bó với cơng ty Chính vậy, nâng cao mức độ hài lòng người lao động Ế giúp doanh nghiệp đảm bảo ổn định nguồn nhân lực, giảm chi phí U liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo lao động chi phí khác TÊ hiệu kinh doanh doanh nghiệp ́H trình sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao suất Luận văn “Đánh giá mức độ hài lòng người lao động làm việc Công ty H Cổ phần Dệt may Huế” thực sở tiến hành điều tra thu thập số N liệu khảo sát ý kiến người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế Ngoài số KI liệu thứ cấp thu thập liên quan đến vấn đề nghiên cứu, luận văn thực điều tra chọn mẫu 200 người lao động, 194 phiếu điều tra thu hợp lệ ̣C tập hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, xử lý số liệu sơ H O cấp sở đánh giá mức độ hài lòng người lao động với 32 biến quan sát theo thang đo Likert với mức độ từ không đồng ý đến đồng ý (tương ứng với khơng hài lòng đến hài lòng việc đánh giá mức độ hài lòng), luận ẠI văn thu số kết sau đây: Đ - Một là, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận mức độ hài lòng người lao động, yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động, ý nghĩa việc nghiên cứu mức độ hài lòng người lao động, mơ hình lý thuyết nghiên cứu mức độ hài lòng người lao động số kết nghiên cứu mức độ hài lòng người lao động số tác giả giới Việt Nam 93 - Hai là, luận văn tiến hành phân tích đánh giá tình hình lao động sách người lao động CTCP Dệt may Huế sách đào tạo phát triển, đề bạt thăng tiến, tiền lương chế độ phúc lợi, đãi ngộ - Ba là, thơng qua thực phân tích nhân tố khám phá EFA xây dựng mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động, luận văn xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động CTCP Dệt may Huế Ế - Bốn là, thông qua phương pháp kiểm định thống kê kiểm định giả U thiết nghiên cứu, đánh giá khác biệt người lao động đánh ́H giá hài lòng theo đặc điểm cá nhân TÊ - Năm là, thơng qua kết phân tích, đánh giá luận văn xác định H nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động CTCP Dệt may Huế - Sáu là, thông qua thực trạng định hướng phát triển CTCP Dệt N may Huế luận văn đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục số mặt KI hạn chế phát huy mặt tích cực mà cơng ty thực tốt để góp ̣C phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động, bao gồm: H O + Hoàn thiện sách lương, thưởng phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động; ẠI + Xây dựng kế hoạch xếp, bố trí người lao động khoa học, tiến hành phân chia Đ công việc hợp lý; + Cải thiện môi trường điều kiện làm việc cho người lao động; + Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết công việc; + Nâng cao hiệu hoạt động máy lãnh đạo, xây dựng mơi trường làm việc thân thiện; + Hồn thiện sách đào tạo, tạo hội thăng tiến cho người lao động Sau thời gian thực hiện, với nỗ lực tác giả luận văn đạt kết định, giải mục tiêu nghiên cứu mà tác giả đặt 94 Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu kinh nghiệm tác giả, luận văn hạn chế: luận văn thực điều tra người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế, kết nghiên cứu áp dụng phạm vi doanh nghiệp mà luận văn nghiên cứu Khi có điều kiện, mở rộng quy mơ nghiên cứu cho doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh địa phương khu vực Kiến nghị Ế 2.1 Đối với CTCP Dệt may Huế U - Cần tăng cường hiệu hoạt động máy lãnh đạo cơng ty, có ́H sách kinh doanh phù hợp, cải thiện nâng cao hiệu hoạt động kinh TÊ doanh để tránh gặp phải rủi ro kinh doanh phù hợp với xu hướng biến động kinh tế H - Cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, giúp đỡ lẫn N người lao động tồn cơng ty, xếp bố trí cơng việc cho người KI lao động cách phù hợp, tăng cường an tồn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ để gia tăng mức độ hài lòng người lao động ̣C - Cần quan tâm, khích lệ, tạo điều kiện để người lao động có hội H O học tập nâng cao trình độ tay nghề trình độ chun mơn, hồn thiện hệ thống đánh giá kết công việc gắn với việc trả lương, thưởng đề bạt, bổ ẠI nhiệm, tạo điều kiện cho người lao động phấn đấu, gắn bó lâu dài với cơng ty Đ có hội tích lũy kinh nghiệm thăng tiến nghề nghiệp tương lai 2.2 Đối với quan quản lý Nhà nước - Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi cần sửa đổi bổ sung hoàn thiện sách liên quan đến doanh nghiệp như: đất đai, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, thuế, sách tài tín dụng, lao động tiền lương Quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành thủ tục khác liên quan để giảm nhẹ gánh nặng tài thời gian cho doanh nghiệp 95 - Đối với doanh nghiệp có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhiều với nguồn vốn vay, thông qua việc bảo lãnh với ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh - Nhà nước cần giải hài hòa mối quan hệ, lợi ích nhà nước, doanh nghiệp nhân dân Đảm bảo người dân có mơi trường sống sẽ, có cơng việc ổn định, thu nhập cao, doanh nghiệp có lợi nhuận vị kinh doanh thị Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế trường, Nhà nước có nguồn thu ngân sách dồi dào, hiệu 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Brian Tracy (2012), Cẩm nang kinh doanh Harvard – Bí tuyển dụng đãi ngộ người tài, Nhà xuất tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Dung (2005), “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành kết Ế làm việc nhân viên doanh nghiệp nhỏ vừa”, Hội thảo U quốc tế doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, TP Hồ Chí Minh Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê Lê Thế Giới (2007), Quản trị học, Nhà xuất Tài Martin Hilb (2003), Quản trị nhân tổng thể Mục tiêu, chiến lược, công cụ, N Nhà xuất Hà Nội H TÊ ́H Hồng Hữu Hòa (2001), Bài giảng Phân tích số liệu thống kê Nguyễn Khắc Hoàn (2010), “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc KI H O ̣C nhân viên”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 60 Đào Trung Kiên (2013), Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên khối văn phòng Hà Nội – Ứng dụng phân tích ẠI mơ hình cấu trúc tuyến tính, Hà Nội Đ 10 Nguyễn Hữu Lam (1998), Hành vi tổ chức, Nhà xuất Giáo dục 11 Phan Thị Minh Lý (2011), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc nhân viên ngân hàng thương mại địa bàn Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 3(44).2011 97 12 Nguyễn Vũ Duy Nhất (2009), Ảnh hưởng hài lòng đến nỗ lực lòng trung thành nhân viên ngành dịch vụ viễn thông Việt Nam, Luận văn thạc sĩ 13 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2012), Nghiên cứu hài lòng nhân viên ngân hàng Eximbank chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng 14 Hà Thị Thúy (2010), Đo lường hài lòng cơng nhân công ty dệt may 29- U Ế 3, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Duy Tân Đà Nẵng ́H 15 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu TÊ với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức 16 Võ Xuân Vũ (2012), Nâng cao hài lòng người lao động cơng ty cổ H phần Hương Thủy, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế N Tài liệu tiếng Anh: KI 17 Locke, E.A (1976), The nature of job sactisfaction In M.D.Dunnette (Ed.), ̣C Hanbook of Industrial anh Organizational psychology (pp 1297-1349), H O Chicago, USA 18 Spector, P.E (1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Đ ẠI Consequences, United Kingdom: Sage Publications Ltd 98 ẠI Đ H O ̣C H N KI ́H TÊ U Ế PHỤ LỤC 99 ... tiễn mức độ hài lòng người lao động; đánh giá thực trạng mức độ hài lòng người lao động làm việc Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế; sở đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động. .. tiễn mức độ hài lòng người lao động; - Đánh giá thực trạng mức độ hài lòng người lao động làm việc CTCP Dệt may Huế; - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao mức độ hài lòng người lao động làm việc. .. tiễn mức độ hài lòng người lao động N H Chương 2: Đánh giá mức độ hài lòng người lao động làm việc Công ty Cổ KI phần Dệt may Huế Chương 3: Định hướng giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hài lòng của người lao động làm việc tại công ty cổ phần dệt may huế min , Đánh giá mức độ hài lòng của người lao động làm việc tại công ty cổ phần dệt may huế min

Từ khóa liên quan