ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ dự án đầu tư KINH DOANH RỪNG TRỒNG cây KEO LAI tại CÔNG TY TNHH MTV lâm NGHIỆP bến hải, QUẢNG TRỊ min

100 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế TRẦN THỊ THU HỒNG TẾ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ KINH DOANH KI N H RỪNG TRỒNG CÂY KEO LAI TẠI CÔNG TY TNHH ẠI H Ọ C MTV LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, QUẢNG TRỊ MÃ SỐ: 60 34 04 10 Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Quảng Trị, ngày 16 tháng 02 năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tác giả i Trần Thị Thu Hồng LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn tập thể thầy giáo Trường Đại kinh tế Huế Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, TS Hoàng Quang Thành người thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình bảo, truyền đạt kinh nghiệm quý báu giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán bộ, chuyên viên Công ty Ế Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp H U đỡ tơi hồn thành luận văn TẾ Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực thân chắn N H luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học đồng nghiệp Quảng Trị, ngày 16 tháng 02 năm 2019 Tác giả Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Xin trân trọng cám ơn! TR Ư Trần Thị Thu Hồng ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : TRẦN THỊ THU HỒNG : QUẢN LÝ KINH TẾ Chuyên ngành Mã số: 8340410 Niên khóa: 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HOÀNG QUANG THÀNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ KINH DOANH RỪNG TRỒNG CÂY KEO LAI TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài U Ế Cây keo đƣợc Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đƣa vào Dự TẾ H án trồng rừng sản xuất kinh doanh từ nhiều năm Vậy,dự án qua năm triển khai kết sao? hiệu vềmặt kinh tế, xã hội, môi trƣờng? N H tồn cần phải làm để phát huy tác dụngcủa nó? Việc xác KI định, phân tích, đánh giá hiệu dự án trồng rừng keo lai Công ty Ọ C cần thiết nhằm có đƣợc câu trả lời vấn đề nêu H Phƣơng pháp nghiên cứu Đ ẠI Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn kết hợp sử dụng Phƣơng G pháp thu thập số liệu thứ cấp, điều tra thu thập số liệu sơ cấp, phƣơng pháp so sánh, Ờ N phƣơng pháp thống kê mô tả, phƣơng pháp phân tích liệu theo chuỗi thời gian , Ư phƣơng pháp phân tích kinh tế v.v TR Các kết nghiên cứu đóng góp luận văn Đề tài hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu dự án trồng rừng sản xuất, sở phân tích, đánh giá thực trạng hiệu dự án đầu tƣ kinh doanh rừng trồng keo lai Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị,đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu dự án năm tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 U Ế Tính cấp thiết đề tài TẾ H Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu N H Phƣơng pháp nghiên cứu .3 KI Kết cấu luận văn .5 Ọ C PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU Đ ẠI TƢTRỒNG RỪNG SẢN XUẤT G 1.1 Lý luận chungvề hiệu dự án đầu tƣ trồng rừng sản xuất .6 Ờ N 1.1.1 Khái niệm dự án dự án đầu tƣ trồng rừng sản xuất Ư 1.1.2 Hiệu dự án trồng rừng sản xuất TR 1.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu dự án dự án đầu tƣ trồng rừng sản xuất 13 1.2 Một số vấn đề thực tiễn hiệu dự án đầu tƣ trồng rừng sản xuất .15 1.2.1 Khái quát dự án trồng rừng Việt Nam tỉnh Quảng Trị .15 1.2.2 Kinh nghiệm trồng rừng sản xuất số doanh nghiệp lâm nghiệp 18 1.2.3 Một số học kinh nghiệm Công ty Lâm nghiệp Bến Hải .21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 Chƣơng 2: HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ KINH DOANH RỪNG TRỒNG CÂY KEO LAI TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, QUẢNG TRỊ 23 2.1 Khái quát Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 iv 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phận .26 2.1.4 Một số đặc điểm địa bàn ảnh hƣởng đến hoạt động Công ty 33 2.1.5 Các nguồn lực chủ yếu Công ty 37 2.1.6 Một số kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 44 2.2 Giới thiệu Dự án đầu tƣ kinh doanh trồng Keo lai Công ty .45 2.2.1 Mục tiêu Dự án 45 2.2.2 Khái quát tình hình tổ chức thực Dự án 46 2.2.3 Một số kết thực Dự án .49 U Ế 2.3 Hiệu Dự án đầu tƣ kinh doanh trồng Keo lai Công ty .53 H 2.3.1 Hiệu kinh tế 53 TẾ 2.3.2 Hiệu mặt xã hội Dự án 59 N H 2.3.3 Hiệu môi trƣờng 60 KI 2.3.4 Đánh giá chung Dự án đầu tƣ kinh doanh rừng trồng Keo lai Công Ọ C ty Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị 65 H KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 ẠI CHƢƠNG 3.ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN G Đ ĐẦU TƢ KINH DOANH RỪNG TRỒNG CÂY KEO LAI TẠI CÔNG TY LÂM N NGHIỆP BẾN HẢI, QUẢNG TRỊ 69 Ư Ờ 3.1 Định hƣớng .69 TR 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu Dự án đầu tƣ kinh doanh rừng trồng keo lai Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị .70 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu kinh tế 70 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu mặt xã hội 74 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu mặt môi trƣờng 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 3.1 Kết luận 76 3.2 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 v PHỤ LỤC 81 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên HGĐ Hộ gia đình TNHH Trách nhiệm hữu hạn TGĐ Tổng giám đốc Phó TGĐ Phó tổng giám đốc UBND Uỷ ban nhân dân FSC Chứng quản lý rừng bền vững CTLN Công ty Lâm Nghiệp XN Xí nghiệp 10 HĐTV Hội đồng thành viên 11 XDCB Xây dựng 12 SXKD Sản xuất kinh doanh 13 CBCNV Cán công nhân viên 14 BHXH Bảo hiểm xã hội 15 BHYT 16 BHTN 17 KHKT-KD-BVR 18 TC-KT Tài chính- Kế tốn CBKDLS Chế biến kinh doanh lâm sản TK Tiểu khu 21 KT-XH-MT Kinh tế- Xã hội- Môi trƣờng 22 DA Dự án 23 Ha Héc ta 24 CNH-HĐH Cơng nghiệp hố- Hiện đại hố 20 U H TẾ N H KI Ọ C H Ư Ờ N G Đ ẠI Bảo hiểm y tế TR 19 Ế Bảo hiểm thất nghiệp Kế hoạch Kỷ thuật –Kinh doanh – Bảo vệ rừng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty qua năm 2015- 2017 37 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty năm 2015-2017 39 Bảng 2.3: Hiện trạng rừng sử dụng đất rừng củaCông ty Lâm nghiệp Bến Hảinăm 2017 43 Kết hoạt động SXKDcủa Công ty qua năm 2015-2017 44 Bảng 2.5: Kết trồng rừng Công ty Lâm nghiệp Bến Hải giai đoạn 2011-2017 49 Bảng 2.6: Tình hình vốn đầu tƣ thực Dự án qua năm 2011-2017 49 Bảng 2.7: Chi phí trồng chăm sóc rừng trồng keo lai 50 Bảng 2.8 Kết giao khoán bảo vệ rừng qua Dự án đầu tƣ trồng rừng keo lai TẾ H U Ế Bảng 2.4: Bảng 2.9 N H Công ty Lâm nghiệp Bến Hải 52 Hiệu kinh tế Dự án đầu tƣ kinh doanh trồng rừng keo lai KI Công ty Lâm nghiệp Bến Hải 53 Các tiêu kinh tế thời gian thực dự án 54 Bảng 2.11: Thu nhập bình quân hộ trƣớc sau tham gia Dự án 55 Bảng 2.12: Cơ cấu thu nhập hộ trƣớc sau tham gia Dự án trồng rừng 56 Bảng 2.13: Cơ cấu chi phí bình qn hộ gia đình tham gia Dự án trồng rừng 58 Bảng 2.14: Số hộ tham gia Dự án xã thuộc lâm phần quảnlý Công ty Lâm N G Đ ẠI H Ọ C Bảng 2.10.: Độ che phủ rừngqua năm kể từ triển khai Dự án trồng keo TR Bảng 2.15: Ư Ờ nghiệp Bến Hải 59 lai Công ty Lâm nghiệp Bến Hải 62 Bảng 2.16: Độ che phủrừng tăng thêm huyện Vĩnh Linh qua năm 62 Bảng 2.17: Kết vấn ngƣời dân chất lƣợng nguồn nƣớc sau thực Dự án trồng rừng Công ty Lâm nghiệp Bến Hải 63 Bảng 2.18: Đánh giá ngƣời dân mơi trƣờng khơng khí sau thực Dự án trồng rừng Công ty Lâm nghiệp Bến Hải 64 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Tên sơ đồ, đồ thị, hình vẽ Số hiệu hình Cơ cấu tổ chức máy Cơng ty 26 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ 2.1 Trang ix PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua nghiên cứu đánh giá hiệu dự án đầu tƣ trồng keo lai Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị.Sau năm thực dự án đầu tƣ địa bàn xã huyện Vĩnh Linh, phát huy sử dụng có hiệu tiềm đất đai, nguồn nhân lực chỗ địa phƣơng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ diện tích rừng có, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho công nhân Công ty thu hút tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hộ Ế dân địa bàn thực dự án Cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho ngƣời H U dân thông qua hoạt động sản xuất Lâm nghiệp, giúp cho ngƣời dân ổn TẾ định cơng tác định canh, định cƣ, hạn chế tệ nạn xã hội; N H Nâng cao nhận thức, ý thức ngƣời dân sử dụng, bảo vệ phát KI triển tài nguyên rừng theo hƣớng tích cực bền vững; Ọ C Dự án góp phần cải thiện mơi trƣờng đất, nƣớc, nguồn sinh thủy, tính đa dạng sinh học, giá trị phi vật thể rừng, đồng thời trì, điều tiết nguồn nƣớc ẠI H phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân địa bàn Đ Những thành bƣớc đầu dự án mang đến hƣớng phát G triển kinh tế, xã hội, môi trƣờng, mở triển vọng việc phát triển nghề Ờ N rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội tƣơng lai; TR Ư Bên cạnh hiệu tích cực nêu trên, q trình triển khai thực dự án có tồn hạn chế là:Nguy cháy rừng vào tháng cao điểm mùa nắng nóng tỉnh Quảng Trị; ngồi gặp nhiều rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu gây nên, nạn chặt trộm rừng trồng xâm canh lâm phần Công ty diễn ra; thị trƣờng hàng hố lâm sản bấp bênh, khơng ổn định, dự tính dự báo chƣa kịp thờinên thiếu chủ động sản xuất kinh doanh, thiếu chế sách hổ trợ thị trƣờng; trình độ dân trí ngƣời dân sống gần vùng dự án thấp ảnh hƣởng phần đến hoạt động sản xuất kinh doanh Dự án đầu tƣ, chu kỳ kinh doanh Dự án lâu năm làm cho việc thu hồi vốn chậm; việc đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật việc thực dự áncòn 76 thiếu giải pháp để phát triển đồng bộ,có hiệu quả;chƣa có Cơng ty bảo hiểm nhận bảo hiểm tài sản rừng Dự án nên Dự án gặp nhiều khó khăn bị thiệt hại gặp thiên tai Sở dĩ, có tồn tại, hạn chế nêu doQuảng Trị tỉnh hàng năm chịu nhiều thiên tai nhƣ bão lũ, hạn hán Do nguy bão lũ làm gãy đỗ cháy rừng nguy tiềm ẩn, đặc biệt điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mùa khơ nóng gió Tây Nam kéo dài, rừng lại nằm gần với khu dân cƣ tàn dƣ bom đạn chiến tranh sót lại, nhu cầu đòi hỏi lâm sản, gỗ xây dựng bản, gỗ dân dụng ngày cao, nguy xâm hại tài nguồn tài nguyên rừng U Ế vấn đề cần phải tập trung giải toàn xã hội, thị trƣờng gỗ có nhiều biến động, H phận tham mƣu phụ trách mảng kinh doanh Công ty hoạt động chƣa thực TẾ hiệu nên việc dự báo, dự tính đơi chƣa kịp thời xác,chƣa có quy chế N H xử lý rủi ro tín dụng cấp có thẩm quyền ban hành nên việc khoanh nợ,xoá nợ, gia KI hạn nợ dự án gặp thiên tai không đƣợc thực Ọ C Qua phân tích đánh giá hiệu Dự án đầu tƣ kinh doanh rừng trồng keo H lai Công ty Lâm nghiệp Bến Hải từ kết khảo sát cho thấy, việc đánh giá ẠI hiệu dự án đầu tƣ rừng trồng keo lai mặt kinh tế, xã hội môi trƣờng có G Đ ý nghĩa quan trong việc đánh giá hiệu thực tế Dự án N Để nâng cao hiệu dự án đầu tƣ kinh doanh rừng trồng keo Ư Ờ lai công ty Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị thời gian tới, luận văn đề xuất TR nhóm giải pháp cụ thể nhƣ: Nhóm giải pháp nâng cao hiệu kinh tế, Nhóm giải pháp nâng cao hiệu mặt xã hội, Nhóm giải pháp nâng cao hiệu mặt môi trƣờng Để thực đƣợc giải pháp CBCNV, ngƣời lao động Công ty phải nhận thức sâu sắc đƣợc vai trò nhiệm vụ mình, tích cực tun truyền vận động ngƣời dân đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp quyền địa phƣơng tham gia phối hợp công tác trồng bảo vệ rừng tạo nên sức mạnh cộng đồng, góp phần Công ty thực thắng lợi tiêu kế hoạch đề Với tiềm đất đai tài ngun rừng có Cơng ty Lâm nghiệp Bến Hảinếu đƣợc sử dựng quản lý hiệu đem lại hiệu caovề mặt KT- 77 XH-MT , góp phần phát triển kinh tế Cơng ty thúc đẩy trình CNH-HĐH Huyện nhà phát triển 3.2 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu thấy để Dự án đầu tƣ kinh doanh rừng trồng keo lai Công ty Lâm nghiệp Bến Hải đạt hiệu cao giải pháp trên, tơi có số kiến nghị nhƣ sau: * Đối với Chính phủ - Cần có sách ƣu đãi vốn vay, lãi suất vay hổ trợ tạo điều kiện cho Công ty Lâm nghiệp đƣợc vay vốn để phát triển thực dự án U Ế đầu tƣ trồng rừng; H - Tƣ vấn thủ tục pháp lý TẾ - Về mặt thuế đất, doanh nghiệp lâm nghiệp, chu kỳ sản phẩm rừng trồng N H phải trải qua nhiều năm khai thác đƣợc, nhƣng giá thuê đất cao, KI chƣa thu hoạch đƣợc sản phẩm nhƣng hàng năm lại bỏ chi phí thuê đất lớn Ọ C Muốn miễn giảm phần nộp thuế hàng năm phải có quan ban ngành kiểm tra làm biên liên ngành phiền hà, phức tạp đƣợc miễn giảm Đề nghị cần có ẠI H quy định đất lâm nghiệp nhƣ đất nông nghiệp không nên thu thuế tiền sử dụng đất Đ để khuyến khích thành phần kinh tế tham gia trồng rừng dài ngày, xã hội hóa nghề G rừng, mang lại hiệu kinh tế, xã hội môi trƣờng Ờ N - Có sách đồng hợp lý Ư * Đối với Bộ NN&PTNT TR - Phải có sách thu thuế tài ngun rừng thơng qua hƣởng lợi từ môi trƣờng ngành khác nhƣ công nghiệp chế biến, thuỷ lợi, nông nghiệp, du lịch sinh thái để bù đắp cho nguồn vốn xây dựng rừng hạn hẹp - Xây dựng, ban hành hồn thiện sách bảo vệ mơi trƣờng, chống nhiễm nguồn nƣớc, chống nhiễm khơng khí * Đối với UBND tỉnh Quảng trị - Cần quan tâm đầu tƣ vốn xây dựng nâng cấp hệ thống sở hạ tầng đặc biệt dự án phục vụ phát triển lâm nghiệp - Cần có sách, có kế hoạch tiệu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo lợi ích cho đơn vị trồng rừng 78 - Đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến phần giải đầu cho Công ty Lâm nghiệp, tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân * Đối với Trung tâm giống trồng lâm nghiệp Bắc Trung Bộ: Cần nghiên cứu để sản xuất giống có suất cao phù hợp với khí hậu hồn cảnh lập địa địa phƣơng *Đối với tổ chức tín dụng: Cần hồn thiện đơn giản hóa thủ tục vay vốn để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn đầu tƣ Dự án trồng rừng sản xuất - Sớm đề xuất xây dựng ban hành quy chế xử lý rủi ro tín dụng U Ế dự án trồng rừng gặp rủi ro thiên tai H * Đối với C ng ty Lâm nghiệp Bến Hải TẾ Cần nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm trồng rừng hiệu Công ty N H Lâm nghiệp khác nƣớc để áp dụng cho đơn vị KI Tiếp tục thực triển khai thêm nhiều Dự án trồng rừng nhằm phát Ọ C triển kinh tế Cơng ty góp phần an sinh xã hội bảo vệ môi trƣờng ngày H lành ẠI * Đối với UBND ã vùng Dự án, quan G Đ - Cần có hổ trợ phối hợp chặt chẽ quan, quyền địa Ư Ờ rừng đất rừng N phƣơng nhƣ Kiểm lâm, xã, thôn liền kề để quản lý bảo vệ TR - Tăng cƣờng công tác tuyên truyền cộng đồng dân cƣ, làm thay đổi nhận thức ngƣời dân vấn đề môi trƣờng để họ tham gia bảo vệ tài nguyên rừng đất rừng 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Tuấn Anh (2018), Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, Báo Bình Thuận online ngày 06/12/2018 Bộ Nông nghiệp PTNT (2011), báo cáo tổng kết thực Dự án “trồng triệu rừng” kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 20112020 Lâm Quang Bửu (2018), Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải phát triển Ế lên tầm cao mới, Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 02/9/2018 H TẾ Quang, Báo ảnh Dân tộc miền Núi ngày 20/3/2018 U Quang Cƣờng (2018) Hiệu mơ hình liên kết trồng rừng tuyên Công ty lâm nghiệp Bến Hải, 2015.Bộ tiêu chí ISO 9001-2015 N H Cơng ty lâm nghiệp Bến Hải, 2012.Bộ tiêu chí FSCTM KI Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2011).Dự án đầu tư trồng rừng kinh tế Ọ C cung cấp nguyên liệu cho chế biến lâm sản H Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2015) Báo cáo tài năm 2015 Đ ẠI Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2016) Báo cáo tài năm 2016 G 10 Cơng ty Lâm nghiệp Bến Hải (2017) Báo cáo tài năm 2017 Ờ N 11 Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2015) Báo cáo tình hình sử dụng lao Ư động năm 2015 TR 12 Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2016 ) Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2016 13 Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2017) Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017 14.Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2017) Báo cáo trạng rừng sử dụng đất rừng Công ty 15 Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2015) Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2015 16 Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2016) Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2016 80 17 Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (2017) Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2017 18 Trần Long (2016), “Trồng rừng cát Quảng Trị”.Báo mới.com ngày 16/12/2016 19 Phòng thống kê huyện Vĩnh linh, Niên giám thống kê năm 2017 Trang Web: http://lamnghiepbenhai.quangtri.gov.vn http//www.quangtri.gov.vn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế http://www.baobinhthuan.com.vn/ 81 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 82 TẾ U H Ế Phụ lục 01 PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH Họ tên ngƣời vấn: ………………………… …………………………………… Ngàytháng năm thực vấn: ……… ………………………………………… Thôn/làng:……… …… xã …… …… huyện …… …… …… tỉnh ……… .………… A Th ng tin chung gia đình Tên ngƣời đƣợc vấn (khơng bắt buộc): ………… ……………………… Các thành viên gia đình Giới tính Tuổi Trình độ học vấn Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tên ẠI H Ông/bà (anh /chị) cho biết th ng tin gia đình ? Đ Nhà ở: kiên cố  Bán kiên cố Cấp Nhà tạm  loại khác:  G Phƣơng tiện lại: Xe máy Xe đạp  Loại khác:  Đài  loại khác:  Ờ N Phƣơng tiện thông tin: Ti vi Ư Các loại tài sản khác: TR Tổng giá trị tài sản: ( đồng ): ( Phỏng vấn nhanh ƣớc lƣợng ) Dƣới 10 triệu đồng  Từ 10 – 15 triệu đồng  Từ 15 – 30 triệu đồng  Trên 30 triệu đồng  B Quá trình tham gia nhận khốn Ơng/bà (anh /chị) suy nghĩ nhƣ dự án đƣợc triển khai địa phƣơng không? Tại gia đình tham gia nhận khốn? Những cam kết có hợp đồng gì? (điều kiện chia sẻ lợi ích chi phí 83 lao động v.v…) Ông/bà (anh /chị) nhận đƣợc từ dự án? (Chi phí lao động năm thứ thứ 2…là bao nhiêu?, giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật, hội thảo v.v…) Ơng/bà (anh /chị) có biết đƣợc chia sẻ từ việc khai thác gỗ không? Nếu nhƣ khu vực rừng trồng nhận khoán hợp đồng Ơng/bà (anh /chị) bị phá hủy Ông/bà (anh /chị) phải chịu trách nhiệm nhƣ nào? U Ế Kết sản uất kinh doanh nguồn thu khác từ hộ TẾ H 6.1 ngành trồng trọt Trƣớc DA Ọ C SL N H Năng suất DT (m2) KI Loại H I Đất canh tác Đ ẠI Lúa xuân Sắn N Ờ TR Ngô Ư Khoai lang G Lúa mùa Doanh thu (1000 đ) II Đất vƣờn Cây ăn Cây làm thuốc 84 DT (m2) Sau DA Năng Sản suất lƣợng Doanh thu (1000 đ) 6.2 Đối với ngành chăn nuôi Trƣớc DA Diễn giải Doanh thu Sản lƣợng (kg) Số lƣợng Sau DA (1000đ) Sản lƣợng (kg) Số lƣợng Doanh thu (1000đ) I Số gia súc, gia cầm bình quân năm Ế Trâu bò, cày kéo H U Bê nghé TẾ Lợn nái N H Lợn thịt Ọ C KI lợn sữa ẠI H Gia cầm TR Ư Loại Ờ N G Đ 6.3 Đối với ngành lâm nghiệp- ăn DT (m2) Trƣớc DA Năng suất Sau DA Doanh thu (1000 đ) SL I Cây Lâm nghiệp Keo Thông nhựa Trám Quế II Cây ăn 85 DT (m2) Doanh Năng Sản thu suất lƣợng (1000 đ) Vải Nhãn Chuối … 6.4 Ngành nghề khác Diễn giải H U Nung vôi Sau DA Số lƣợng Doanh thu (Kg) Ế Trƣớc DA Số lƣợng Doanh thu (Kg) TẾ Khai thác đá N H Làm thuê Chế biến nông sản Ọ C KI Ngành dịch vụ ẠI -Kinh doanh vật liệu xây H - Buôn bán nhỏ Đ dựng Ờ N G Thu Khác TT TR Ư Ƣớc chi phí sản uất chi tiêu hộ (1.000 đ) Cơ cấu chi phí Chi sinh hoạt Chi mua sắm Chi Đầu tƣ sản xuất Chi Khác Trƣớc DA Cộng 86 Sau DA C Một số câu hỏi vấn khác Khu vực gần xóm có sơng suối khơng? Có  Khơng  - Chất lƣợng nguồn nƣớc sau thực DA? Tăng lên  Khơng thay đổiGiảm ítGiảm rõ rệt  Nƣớc có khơng? Có  Khơng   Gia đình có đào giếng khơng? Có  Khơng   Nếu có, mực nƣớc giếng có thay đổi khơng? Khơng thay đổi Cạn  Nhiều  - Gia đình có ao ni cá khơng? Nếu có ao đào từ nào? Mực nƣớc ao Nhiều  H Cạn  TẾ Không thay đổi  U Ế có thay đổi khơng? - Mơi trƣờng khơng khí địa phƣơng sau thực DA?  N H Tăng lên  KI - Các cố môi trƣờng nhƣ cháy rừng, lũ lụt, hạn hán sau thực DA? Không thay đổiGiảm ítGiảm rõ rệt Ọ C Tăng lên  H Khi rừng Công ty phát triển tốt, gia đình có thấy chim, thú xuất khơng? Đ ẠI Đó lồi nào? Thời gian mà loài thƣờng xuất hiện? G ………………………………………………………………………………… Ờ N ………………………………………………………………………………… Khơng  TR Có  Ư Tại khu vực trồng rừng dự án có tự nhiên khác mọc lên khơng? Các lồi nơng nghiệp (lúa, hoa màu), ăn có tốt lên khơng? Có  Khơng  Gia đình thấy đất đai gần khu vực rừng trồng DA có thay đổi không? Vẫn nhƣ cũ  Khô Ẩm trƣớc   Hệ thống giao thơng có thay đổi khơng? Có  khơng Hạng mục  Trƣớc DA Mật độ đƣờng giao thông 87 Sau DA Chất lƣợng đƣờng giao thông Chợ Trƣờng học Bệnh viện, trạm xá Các sở dịch vụ sản xuất đời sống 7.Kiến nghị mong muốn gia đình …………………………………… …………………………………………… TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế …………………………………… …………………………………………… 88 Phụ lục 02: Dự tốn chi phí cho rừng keo lai loài năm 2011 (Mật độ 1650 Cây/ha) ĐVT: nghìn đồng NT2 NT3 2011 2012 2013 928.257 555.657 NT4 NT5 NT6 NT7 2014 2015 2016 2017 269.100 62.100 62.100 62.100 62.100 62.100 Ế NT1 U Năm thực H TT Chi phí qua năm Đơn giá/ha Chi phí trực tiếp (1+2…+7) 23.524 3.471.137 Năm (trồng mới) 15.092 3.471.137 Năm (chăm sóc năm 1) 4.036 Năm (chăm sóc năm 2) 2.416 Năm (chăm sóc năm 3) 1.170 Năm (bảo vệ) 270 Năm (bảo vệ) 270 Năm (bảo vệ) 270 II Chi phí gián tiếp (1+2) 4.815 385.064 92.826 55.566 26.910 6.210 6.210 534.750 Chi phí thiết kế (a+b) 330 34.500 0 0 41.400 a Thiết kế trồng 150 0 0 0 b Thiết kế khai Thác 180 Chi phí Quản lý (a+b) a Trồng - Chăm sóc -Bảo vệ b Tiêu thụ 2.100 III Lãi vay phải trả (LS 8,55%) 8.558 230.794 291.905 328.487 346.203 350.292 354.380 66.286 Tổng chi phí (I+II+III) 36.897 4.086.994 1.312.988 939.710 642.213 418.602 422.690 663.136 N 928.257 H TẾ I KI 555.657 Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C 269.100 34.500 62.100 41.400 350.564 92.826 55.566 26.910 6.210 6.210 493.350 2.385 350.564 92.826 55.566 26.910 6.210 6.210 10.350 TR 4.485 483.000 89 Phụ lục 03: Một số tiêu hiệu kinh doanh rừng trồng keo lai ( Tính cho 01 ) ĐVT: Nghìn đồng Chỉ tiêu kinh tế Ế Năm đầu tƣ NT2 NT3 NT4 NT5 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 Tổng chi phí 4.086.994 1.312.988 939.710 Lợi nhuận trƣớc thuế -4.086.994 -1.312.988 -939.710 -642.213 Hiện giá lợi ích (PVB) 0 Hiện giá chi phí (PVC) 4.086.994 1.209.570 Hiện giá (NPV) -4.086.994 -1.209.570 NT7 2016 2017 0 16.100.000 16.100.000 642.213 418.602 422.690 663.136 8.486.333 -422.690 15.436.864 7.613.667 H TẾ H -418.602 0 0 9.841.174 9.841.174 502.100 301.496 280.461 405.344 7.583.471 -797.506 -502.100 -301.496 -280.461 9.435.830 2.257.703 0 0 7.107.521 7.107.521 1.145.714 715.525 426.703 242.696 213.845 292.749 7.124.225 -1.145.714 -715.525 -426.703 -242.696 -213.845 6.814.773 -16.704 Ọ C Suất chiết khấu r=8,55% Đ ẠI 797.506 Hiện giá chi phí (PVC) 4.086.994 Hiện giá (NPV) -4.086.994 TR Ư Hiện giá lợi ích (PVB) Ờ N G Suất chiết khấu r=14,6% KI N Cộng H Doanh thu NT6 U NT1 90 ... 22 Chƣơng 2: HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ KINH DOANH RỪNG TRỒNG CÂY KEO LAI TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, QUẢNG TRỊ 23 2.1 Khái quát Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị 23 2.1.1... hiệu dự án đầu tƣ H trồng rừngsản xuất ẠI - Phân tích, đánh giá hiệu Dự án đầu tƣ trồng Keo lai Công G Đ tyTNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Quảng Trị N - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu Dự án đầu. .. KEO LAI TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài U Ế Cây keo đƣợc Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đƣa vào Dự TẾ H án trồng rừng sản xuất kinh doanh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ dự án đầu tư KINH DOANH RỪNG TRỒNG cây KEO LAI tại CÔNG TY TNHH MTV lâm NGHIỆP bến hải, QUẢNG TRỊ min , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ dự án đầu tư KINH DOANH RỪNG TRỒNG cây KEO LAI tại CÔNG TY TNHH MTV lâm NGHIỆP bến hải, QUẢNG TRỊ min

Từ khóa liên quan