HOÀN THIỆN QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước tại PHÒNG tài CHÍNH kế HOẠCH HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ

111 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế HỒNG ĐÌNH BÌNH Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN HƢỚNG HĨA, TỈNH QUẢNG TRỊ MÃ SỐ: 60 34 04 10 TR Ư Ờ N G CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác tài liệu thông tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn Ế cảm ơn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo theo hình thức H U đoạn trích dẫn ngun văn lời diễn giải luận văn kèm theo thông TẾ tin nguồn tham khảo rõ ràng H Các số liệu thông tin luận văn hoàn toàn dựa kết thực KI N tế địa bàn nghiên cứu, có nguồn gốc rõ ràng chưa sử dụng cho việc H Ọ C bảo vệ học vịnào TR Ư Ờ N G Đ ẠI TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hồng Đình Bình i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế giúp trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Thầy giáo PGS.TS Bùi Dũng Thể tận tình hướng dẫn động viên suốt thời Ế gian nghiên cứu để hoàn thành Luận văn thời gian quy định H U Xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TẾ huyện Hướng Hóa; phòng Tài - Kế hoạch huyện, Kho bạc nhà nước huyện H Hướng Hóa; quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, trường học thuộc KI Ọ C hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu N huyện hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu Đặc biệt, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, Đ ẠI H hỗ trợ suốt q trình học tập, làm việc hồn thành luận văn TR Ư Ờ N G TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hồng Đình Bình ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Họ tên học viên: HỒNG ĐÌNH BÌNH Chun ngành: Quản lý kinh tế Định hƣớng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 60340410 Niên khóa: 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN HƢỚNG HĨA, TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiếu đề tài: Ngân sách cấp huyện phận cấu thành NSNN, có vai trò quan trọng việc đảm bảo cho quyền cấp huyện thực chức năng, nhiệm vụ quản lý kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phƣơng Tuy nhiên nay, công tác quản lý chi ngân sách cấp huyện nhiều bất cập, tình trạng chi đầu tƣ phát triển dàn trải, hiệu thấp, chi thƣờng xuyên số đơn vị tồn sai phạm, lãng phí Do đó, hồn tiện quản lý chi ngân sách nhà nƣớc cấp huyện yêu cầu cấp thiết Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa, đề xuất giải pháp hồn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc đơn vị thời gian tới Đối tƣợng nghiên cứu: Lý thuyết thực tiễn c ng tác quản lý chi Ngân sách địa phƣơng huyện Hƣớng Hóa khía cạnh: lập dự tốn, tổ chức thực dự toán, kiểm tra toán ngân sách Phƣơng pháp nghiên cứu: Thảo luận ngắn gọn thu thập liệu thứ cấp sơ cấp (Khảo sát 110 cán có liên quan đến hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nƣớc c ng tác địa bàn huyện phƣơng pháp vấn phát phiếu điều tra) Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh, cho điểm, xếp hạng để phân tích, đánh giá Các kết nghiên cứu kết luận: Kết cho thấy bƣớc đầu việc quản lý chi ngân sách nhà nƣớc huyện Hƣớng Hóa đạt đƣợc thành tích đáng kể (Chi ngân sách huyện đảm bảo cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, đầu tƣ c ng trình phúc lợi định hƣớng phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 2020), nhiên nhiều tồn tại, bất cập cần đƣợc hồn thiện (Chi đầu tƣ phát triển chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng chi ngân sách, đầu tƣ mang tính dàn trải, tình trạng nợ XDCB diễn ra; chi thƣờng xuyên số lĩnh vực vƣợt dự toán giao đầu năm ) Đề tài đề xuất định hƣớng, giải pháp cho việc hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa thời gian tới nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực tài đƣợc phân cấp iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : n ninh - Quốc phòng ASXH : n sinh ã hội BHYT : ảo hiểm y tế BTXH : ảo trợ ã hội CBCC : Cán c ng chức CCTL : Cải cách tiền lƣơng CN - TTCN - XD : C ng nghiệp - Tiểu thủ c ng nghiệp - Xây dựng GD & ĐT : Giáo dục đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân KTTT : Kinh tế thị trƣờng XHCN : Xã hội chủ nghĩa KBNN : Kho bạc nhà nƣớc KT-XH : Kinh tế - ã hội LĐ-TB&XH : Lao động - Thƣơng binh ã hội NSNN : Ngân sách nhà nƣớc Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế AN - QP G TC-KH Ờ N TDTT : Tài - Kế hoạch : Thể dục thể thao : Thƣơng mại - Dịch vụ - Du lịch TN-MT : Tài nguyên m i trƣờng UBKT : Ủy ban kiểm tra UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng TR Ư TM-DV-DL iv MỤC LỤC LỜI C M ĐO N I LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU IX PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Ế Mục tiêu U Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu TẾ H Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn N H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI Ọ C NSNN CẤP HUYỆN H 1.1 Cơ sở lý luận chi NSNN cấp huyện Đ ẠI 1.1.1 Khái niệm NSNN G 1.1.2 Chức vai trò NSNN .6 Ờ N 1.1.3 Hệ thống NSNN phân cấp quản lý NSNN TR Ư 1.1.4 NSNN cấp huyện 11 1.2 Quản lý chi NSNN cấp huyện 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Đặc điểm chi NSNN cấp huyện 16 1.2.3 Vai trò, vị trí quản lý chi NSNN .17 1.2.4 Nguyên tắc quản lý chi NSNN cấp huyện 18 1.2.5 Nội dung quản lý chi ngân sách cấp huyện 19 1.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý chi NSNN cấp huyện 23 1.3.1.Cơ chế quản lý tài địa bàn .23 1.3.2 Nhân tố tổ chức máy trình độ cán quản lý NS cấp huyện 23 v 1.3.3 Nhân tố điều kiện kinh tế - ã hội 24 1.3.4 Hệ thống tra, kiểm tra 24 1.3.5 Hệ thống máy móc thiết bị, phƣơng tiện quản lý ngân sách cấp huyện 24 1.4 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN cấp huyện .24 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN số huyện 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Hƣớng Hóa 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN HƢỚNG HĨA .28 2.1 Phòng Tài - Kế hoạch đơn vị sử dung ngân sách địa bàn U Ế huyện Hƣớng Hóa .28 H 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ phòng Tài - Kế hoạch 28 TẾ 2.1.2 Tình hình nhân sở hạ tầng phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng N H Hóa 32 KI 2.2.Tình hình thực chi NSNN địa bàn .34 Ọ C 2.2.1 Hệ thống quản lý chi NSNN địa bàn huyện .34 H 2.2.2 Kết thực chi NSNN giai đoạn 2015 - 2017 35 ẠI 2.3 Tình hình thực quản lý chi NSNN huyện Hƣớng Hóa 41 G Đ 2.3.1 Tình hình lập dự tốn ngân sách huyện 41 N 2.3.2 Tình hình phân bổ, giao dự tốn chi ngân sách huyện 45 TR Ư Ờ 2.3.3 Tình hình chấp hành dự tốn chi .47 2.3.4 Tình hình kiểm sốt chi NSNN huyện .49 2.3.5 Tình hình tốn chi NSNN huyện 51 2.3.6 Công tác tra, kiểm tra chi NSNN: 55 2.4 Đánh giá đối tƣợng khảo sát quản lý chi Ngân sách phòng Tài Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa .57 2.4.1 Thông tin đối tƣợng khảo sát 57 2.4.2 Kết khảo sát theo nội dung biện pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách 58 vi 2.5 Đánh giá chung công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nƣớc từ năm 2015 - 2017 huyện Hƣớng Hóa .65 2.5.1 Kết đạt đƣợc .65 2.5.2 Tồn tại, hạn chế .69 2.5.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 72 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN .76 3.1 Một số để định hƣớng xây dựng giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN cấp huyện phòng Tài - Kế hoạch huyện 76 U Ế 3.1.1 Định hƣớng quản lý Tài - NSNN đến năm 2020 76 H 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi NSNN địa bàn huyện Hƣớng Hóa đến TẾ năm 2020 77 N H 3.2 Các giải pháp chủ yếu hồn thiện quản lý chi NSNN cấp huyện phòng Tài KI - Kế hoạch huyện 78 Ọ C 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN 78 H 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán quản lý chi ngân ẠI sách 82 G Đ 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng ban hành văn quy định, hƣớng dẫn N thực quản lý chi NSNN cấp huyện 84 TR Ư Ờ 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực tổ chức máy quản lý chi NSNN 84 3.2.5 Giải pháp tăng cƣờng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN 85 3.2.6 Các giải pháp khác 86 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .89 Kiến nghị .90 2.1 Đối với Chính phủ, ộ Tài .90 2.2 Đối với Tỉnh ủy, HĐND, U ND tỉnh Quảng Trị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 vii PHỤ LỤC : PHIẾU ĐIỀU TRA 94 PHỤ LỤC : T NG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN HƢỚNG HÓA 98 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tổng hợp thực chi ngân sách huyện qua năm 2015 - 2017 36 Bảng 2.2 Cơ cấu chi ngân sách huyện Hƣớng Hóa 37 Bảng 2.3 Thực chi đầu tƣ XDC ngân sách huyện 38 Bảng 2.4 Thực chi thƣờng xuyên ngân sách huyện .39 Bảng 2.5 Dự tốn chi NSNN huyện Hƣớng Hóa .43 Bảng Tình hình phân bổ dự tốn chi NSNN huyện Hƣớng Hóa 46 Bảng 2.7 Tình hình thực dự tốn chi ngân sách huyện Hƣớng Hóa 47 Bảng Bảng tổng hợp kết kiểm soát chi, thẩm định chi ngân sách 50 Bảng 2.9 Quyết tốn chi đầu tƣ phát triển huyện Hƣớng Hóa 52 Bảng 2.10 Quyết toán chi thƣờng xuyên huyện Hƣớng Hóa .53 Bảng 2.11 Bảng tổng hợp kết hoạt động tra, kiểm tra chi NSNN .57 Bảng 2.12 Thông tin chung đối tƣợng đƣợc điều tra, vấn 58 Bảng 2.13 Tổng hợp kết điều tra mức độ quan trọng công việc chất H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.1 ẠI lƣợng công việc đạt đƣợc công tác quản lý chi NSNN huyện Tổng hợp kết điều tra mức độ quan trọng công việc chất N Bảng 2.14 G Đ Hƣớng Hóa 59 TR Ư Ờ lƣợng công việc đạt đƣợc biện pháp quản lý chi NSNN huyện Hƣớng Hóa .61 Bảng 2.15 Biểu tổng hợp đánh giá thứ tự ƣu tiên để hoàn thiện nội dung biện pháp quản lý chi NSNN phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa 64 ix trƣơng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng quy định pháp luật, làm sở cho cấp ngành địa bàn triển khai thực Các cấp ủy đảng phải có trách nhiệm việc giáo dục, quán triệt, vận động đảng viên chấp hành nghiêm túc chế độ định mức chi ngân sách theo quy định hành Xây dựng quy chế phân công trách nhiệm cụ thể cá nhân tập thể cấp ủy đối công tác quản lý ngân sách; đƣa nội dung thực quản lý NSNN vào chƣơng trình hoạt động định kỳ theo tháng, quý, năm Đảng UBND huyện để kiểm tra, đánh giá kết thực thi nhiệm vụ - Tuân thủ quy định Chính phủ cơng khai dự tốn, tốn Ế NSNN, khoản huy động đóng góp nhân dân quan, đơn vị Việc H U công khai phải đƣợc công bố kịp thời, cụ thể chi tiết thông tin liên quan theo TẾ nhiệm vụ chi, cơng trình dự án Đảm bảo biện pháp chế tài để việc H niêm yết công khai cấp ngân sách nhƣ đơn vị sử dụng ngân sách N thực hiệu quả, tránh hình thức, tạo điều kiện cho nhân dân, cán bộ, công chức KI nắm rõ nội dung công khai theo dõi giám sát chặt ch nội dung Ọ C Ngồi hình thức cơng khai trụ sở làm việc, hội nghị cán công chức, H nên thực c ng khai trang th ng tin điện tử huyện, kế hoạch vốn Đ ẠI XDCB khoản huy động nhân dân đóng góp ây dựng sở hạ tầng G - Đẩy mạnh hoạt động tra, kiểm tra để bảo đảm kỷ cƣơng kỷ luật tài N lành mạnh hóa hoạt động khâu quản lý NSNN Cần ác định TR Ư Ờ nhiệm vụ chi trọng yếu để tập trung tra, kiểm tra, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực nhƣ chi XDC ; mua sắm tài sản; thực chế độ, định mức chi ngân sách… Việc tra cần kết hợp với đánh giá hiệu đầu sau chi ngân sách Kiên xử lý nghiêm minh sai phạm để đƣa c ng tác quản lý chi NSNN vào nề nếp Để cơng tác tra, kiểm tra đảm bảo xác, trung thực, khách quan có tác dụng tích cực đơn vị thụ hƣởng ngân sách, bên cạnh việc nâng cao trình độ lực phẩm chất đạo đức cần trọng đào tạo, cập nhật kiến thức không riêng lĩnh vực tài mà lĩnh vực khác cho cán làm công tác tra, kiểm tra Chú ý việc phối hợp với quan liên quan để hoạt động tra, kiểm tra không trùng lắp, chồng chéo ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng đơn vị đƣợc tra 87 - Hoàn thiện quy chế thi đua khen thƣởng huyện nhằm động viên, khích lệ tổ chức, cá nhân có thành tích tốt quản lý, sử dụng NSNN Xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm chế độ tiêu chuẩn, định mức nhằm răn đe kịp thời sai phạm quản lý tài - Duy trì mối quan hệ phối hợp chặt ch quan tài chính, K NN đơn vị liên quan nhằm cung cấp đầy đủ th ng tin, đảm bảo khớp số liệu quản lý thu, chi NSNN để báo cáo kịp thời cho HĐND, U ND cấp, quan nhà nƣớc cấp để đạo điều hành thực nhiệm vụ chi hiệu Phối hợp xử lý vƣớng mắc nảy sinh trình kiểm soát chi ngân sách TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế đảm bảo cho giao dịch đơn vị dự toán đƣợc thuận lợi quy định 88 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết uận Hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN huyện Hƣớng Hóa yêu cầu cấp thiết có tính khách quan Điều khơng bắt nguồn từ hạn chế yếu trình thực cơng tác mà đòi hỏi Đảng Nhà nƣớc đổi chế quản lý chi ngân sách Qua phân tích thực trạng công tác quản lý chi NSNN huyện Hƣớng Hóa giai đoạn 2015 - 2017, luận văn làm rõ khắc họa nét bật sau: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận ngân sách nhà U Ế nƣớc, chi ngân sách nhà nƣớc quản lý chi NSNN cấp huyện, đồng thời sâu H nghiên cứu tình hình quản lý chi NSNN huyện Hƣớng Hóa làm sở khoa học TẾ cho việc đề giải pháp N H Nhìn chung, huyện phân bổ nguồn kinh phí theo danh mục, định KI mức khoản chi UBND tỉnh giao hàng năm; thẩm định phân bổ kịp thời Ọ C nguồn vốn cho cơng trình trọng điểm, cấp bách huyện; chi trả kịp thời chế H độ cho đối tƣợng sách, bảo trợ xã hội Tuy nhiên, cơng tác quản lý chi ẠI NSNN tồn nhiều hạn chế nhƣ: việc lập dự toán hàng năm chƣa thực G Đ xuất phát từ sở, phân bổ ngân sách không phụ thuộc vào nhiệm vụ cụ thể Ờ TR Ư ngân sách N đơn vị, nội dung kinh tế phát sinh hạch toán kh ng theo mục lục Kết khảo sát đối tƣợng liên quan đến công tác quản lý chi NSNN cho thấy chất lƣợng công tác quản lý chi NSNN địa bàn huyện thời gian qua đạt mức trung bình số vấn đề chƣa tốt nhƣ: c ng tác lập dự toán, kiểm soát chi tra, kiểm tra chi NSNN mang tính hình thức; việc ban hành văn quy định, hƣớng dẫn quản lý chi NSNN chƣa kịp thời Muốn tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách điều kiện trƣớc hết phải thực đổi cách toàn diện đồng hệ thống tổ chức quan hành chính, đơn vị nghiệp ác định rõ chức năng, nhiệm vụ cấp quyền, đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp quyền 89 q trình lập, chấp hành toán ngân sách địa phƣơng Các giải pháp mà luận văn đƣa không nhằm giải hạn chế, bất cập trƣớc mắt, mà trọng đề xuất giải pháp mang tính định hƣớng chiến lƣợc lâu dài cơng tác quản lý chi NSNN nói chung huyện Hƣớng Hóa nói riêng Để giải pháp hồn thiện nội dung quản lý chi NSNN cấp huyện địa bàn có tính khả thi, cần có phối hợp, lồng ghép nhiều giải pháp cấp ngành, tầm vĩ m vi m Cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ trọng tâm cần có quan tâm lãnh đạo, đạo đồng cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng, quan liên quan, kh ng phải trách nhiệm riêng U Ế đơn vị ngành Tài Thực tốt giải pháp trên, tin tƣởng H c ng tác quản lý chi NSNN huyện Hƣớng Hóa s có bƣớc chuyển biến tích TẾ cực, đảm bảo sử dụng có hiệu nguồn lực tài để thực mục tiêu N H KT-XH địa phƣơng KI Kiến nghị Ọ C Để hỗ trợ cho việc triển khai thực giải pháp đạt kết mong H muốn, tác giả có số kiến nghị sau: ẠI Đối với Chính phủ B Tài G Đ - Quy định thời gian phân bổ, giao dự toán cấp huyện, ã phù hợp để N đảm bảo chất lƣợng lập dự toán Thực lập dự toán theo hƣớng em ét hiệu TR Ư Ờ sử dụng, nhằm tập trung nguồn NSNN vào lĩnh vực, mục tiêu cần ƣu tiên phát triển; đồng thời hàng năm cần bổ sung tiêu chí đánh giá tác động yếu tố khách quan chủ quan để có sở lập dự tốn phù hợp - Thƣờng xuyên thực rà soát, sửa đổi định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách cho phù hợp với thực tế biến động thị trƣờng yêu cầu quản lý, làm sở để thực kiểm sốt, xử lý hành vi gây lãng phí - Đƣa tiết kiệm thành chế định pháp lý để đảm bảo tính hiệu thực Có sách hỗ trợ, khen thƣởng kịp thời giải pháp tiết kiệm chi ngân sách đƣợc áp dụng 90 - Quy định giới hạn thời gian bổ sung điều chỉnh dự tốn cụ thể để tránh tình trạng điều chỉnh bổ sung nhiều lần năm tập trung vào cuối năm, tạo chủ động cho cấp, ngành trình điều hành sử dụng ngân sách - Quy định thống số lƣợng nội dung biểu mẫu lập dự toán, toán ngân sách, biểu mẫu cơng khai tài cho cấp ngân sách đơn vị dự toán phù hợp nhằm rút ngắn thời gian tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền - an hành quy định xử phạt hành quản lý chi đầu tƣ để có sở để áp dụng chế tài, đƣa hoạt động đầu tƣ vào nề nếp Đối với Tỉnh ủ HĐND UBND tỉnh Quảng Trị U Ế - Có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho cán quản lý tài TẾ tốn điều kiện tập trung tinh giản biên chế H - ngân sách, ngân sách ã phƣờng đảm bảo không thiếu hụt đội ngũ kế H - Điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, trọng tăng định KI N mức chi thƣờng uyên cho cấp ã, hoạt động quan Đảng, đoàn thể Ọ C - UBND tỉnh cần sửa đổi bổ sung số định mức chi tiêu lạc hậu nhƣ phụ H cấp cán óa đói giảm nghèo, bảo vệ dân phố; hƣớng dẫn thực chế độ ẠI đào tạo, bồi dƣỡng cho cấp xã Rà soát chế độ sách ban hành để điều Đ chỉnh, bổ sung loại bỏ theo yêu cầu phát triển KT-XH địa phƣơng Kh ng N G ban hành sách khơng rõ nguồn ngân sách để đảm bảo thực Ờ - Việc phân cấp cụ thể nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách đ i với quy TR Ư định chế tài lý vi phạm cụ thể./ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO ộ Tài (2013), Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, Hà Nội Nguyễn Thị Cành (2004), hương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NX Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh Chi cục thống kê huyện Hƣớng Hóa(2015, 2016, 2017), Niên giám thống kê,huyện Hƣớng Hóa Chi cục Thuế huyện Hƣớng Hóa (2015, 2016, 2017), báo cáo thu ngân Ế sách,huyện Hƣớng Hóa k họp thứ 22, tỉnh Quảng Trị TẾ 10 12 2010 khóa H U HĐND tỉnh Quảng Trị (2011), Nghị số 17 2010 N -HĐND ngày H HĐND tỉnh Quảng Trị (2016), Nghị số 23 2016 N -HĐND ngày KI N 14 12 2016 khóa II k họp thứ 2, tỉnh Quảng Trị Ọ C 7.HĐND huyện Hƣớng Hóa(2015, 2016, 2017), Nghị giao dự toán thu H NSNN, chi ngân sách địa phương, huyện Hƣớng Hóa ẠI HĐND huyện Hƣớng Hóa (2015, 2016, 2017), Nghị phê chuẩn G Đ toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương, huyện Hƣớng Hóa Ờ N Học viện Hành (2011), “phần III: quản lý nhà nƣớc lĩnh vực TR Ư Tài chính- ngân sách”, Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước, Nhà uất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 Học viện Tài (2016), Giáo trình Lý thuyết quản lý Tài cơng, Nhà uất Tài chính, Hà Nội 11 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2002), Luật ngân sách nhà nước,Hà Nội 12 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Luật ngân sách nhà nước, Hà Nội 92 13 Huyện Hƣớng Hóa (2015), Nghị Đại hội Đảng nhiệm k 2016 2020, huyện Hƣớng Hóa 14 Phạm Xuân Tuyên (2011), Tài liệu nâng cao lực quản lý tài chính, Trƣờng bồi dƣỡng cán tài chính, Hà Nội uyết định giao dự toán thu 15 U ND tỉnh Quảng Trị (2015, 2016, 2017), chi ngân sách nhà nước, thành phố Đ ng Hà uy hoạch t ng thể phát triển kinh tế 16 UBND huyện Hƣớng Hóa (2013), – xã hội đến năm 2020,huyện Hƣớng Hóa Ế 17 UBND huyện Hƣớng Hóa (2016), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội H U thời k 2016 -2020, huyện Hƣớng Hóa H triển kinh tế – xã hội, huyện Hƣớng Hóa TẾ 18 UBND huyện Hƣớng Hóa (2015, 2016, 2017), Báo cáo tình hình phát Ọ C sách nhà nước, huyện Hƣớng Hóa KI N 19 UBND huyện Hƣớng Hóa (2015, 2016, 2017), Báo cáo toán Ngân TR Ư Ờ N G Đ ẠI giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội H 20 Viện Chiến lƣợc Chính sách Tài (2011), Chiến lược Tài 93 PHỤ LỤC PHỤ LỤC : PHIẾU ĐIỀU TRA Chúng thực nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN cấp huyện phòng Tài - Kế hoạch huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”, chúng tơi muốn biết ý kiến Ơng (Bà) vấn đề Rất mong Ơng (Bà) vui lòng trả lời câu hỏi sau I THÔNG TIN NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 1.1 Họ tên: Giới tính: 1.2 Lo i hình đơn vị c ng tác: U c ng tác: năm H 1.3 Số n  Đảng, Đoàn thể Ế  Hành nhà nƣớc  Sự nghiệp TẾ 1.4 Chức vụ nay: H Trình đ học vấn: KI n đƣợc đào t o: Ọ C 1.6 Ngành chu ên  Đại học  Trên đại học N  Cao đẳng  Trung cấp  Kế tốn - Kiểm tốn/ Tài - Ngân hàng H  Kinh tế  Khác (Ghi cụ thể: ) Đ ẠI II THƠNG TIN ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH Không quan trọng Tƣơng đối quan trọng Quan trọng Rất quan trọng N Ờ G a) Về mức độ quan trọng: Điểm đánh giá từ đến đƣợc hiểu nhƣ sau: TR Ư Hoàn toàn kh ng quan trọng b) Về kết đạt đƣợc: Điểm đánh giá từ đến đƣợc hiểu nhƣ sau: Rất Kém ình thƣờng Tốt Rất tốt c) Về mức độ ƣu tiên: Điểm đánh giá từ đến đƣợc hiểu nhƣ sau: Hoàn toàn kh ng ƣu tiên Kh ng ƣu tiên ình thƣờng 94 Ƣu tiên Rất ƣu tiên Câu 1: Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến cách khoanh tròn vào số điểm mà Ông (Bà) cho thích hợp mức độ quan trọng kết đạt đƣợc nội dung quản lý chi NSNN phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa 1.1 Mức đ quan trọng Công tác phân bổ DT chi NSNN 3.Công tác chấp hành DT chi NSNN Cơng tác kiểm sốt chi NSNN Cơng tác toán chi NSNN NSNN 5 5 5 Kém Bình Tốt H TẾ H U Ế Đ ẠI 1.2 Kết đ t đƣợc Rất quan trọng H Ọ C Công tác tra, kiểm tra chi Quan trọng KI Các n i dung quản lý chi NSNN huyện Không Tƣơng quan đối trọng quan trọng N Cơng tác lập dự tốn chi NSNN Hồn tồn khơng quan trọng Rất huyện Ờ N G Các n i dung quản lý chi NSNN thƣờng Rất tốt Công tác phân bổ DT chi NSNN Công tác chấp hành DT chi NSNN Cơng tác kiểm sốt chi NSNN 5 Cơng tác tốn chi NSNN Công tác tra, kiểm tra chi TR Ư Cơng tác lập dự tốn chi NSNN Ngân sách Nhà nƣớc 95 Câu 2: Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến cách khoanh tròn vào số điểm mà Ơng (Bà) cho thích hợp biện pháp sau huyện sử dụng để quản lý chi NSNN 1.1 Mức đ quan trọng 5 5 5 Rất tốt Ọ C H TẾ U ẠI H Ế KI Tăng cƣờng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; công khai tài chính; Thi đua…) Rất quan trọn g H Nâng cao chất lƣợng ban hành văn quy định, hƣớng dẫn thực quản lý chi NSNN cấp huyện Nâng cao lực tổ chức máy quản lý chi NSNN Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán quản lý chi ngân sách Hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN Qua n trọn g N Các biện pháp quản lý chi NSNN huyện Hồn Khơng Tƣơng tồn quan đối khơng trọng quan quan trọng trọng Đ 1.2 Kết đ t đƣợc Rất Kém Bình thƣờng Tốt Nâng cao chất lƣợng ban hành văn quy định, hƣớng dẫn thực quản lý chi NSNN cấp huyện Nâng cao lực tổ chức máy quản lý chi NSNN Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán quản lý chi ngân sách Hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN Tăng cƣờng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính; Thi đua…) 4 5 5 TR Ư Ờ N G Các biện pháp quản lý chi NSNN huyện 96 Câu 3: Xin Ông/Bà xếp thứ tự ƣu tiên nội dung cần hoàn thiện quản lý chi NSNN cấp huyện phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa cách khoanh tròn vào số điểm mà Ơng (Bà) cho thích hợp Khơng ƣu tiên Bình thƣờn g Ƣu tiên Rất ƣu tiên Công tác lập dự tốn chi NSNN Cơng tác phân bổ dự toán chi NSNN Cơng tác chấp hành dự tốn chi NSNN Công tác kiểm sốt chi NSNN 5 Cơng tác toán chi NSNN TẾ H U Các n i dung quản lý chi NSNN huyện Ế Hồn tồn khơng ƣu tiên Ọ C KI N H Câu Xin Ông/Bà xếp thứ tự ƣu tiên cho biện pháp để hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN huyện thời gian tới cách khoanh tròn vào số điểm mà Ông (Bà) cho thích hợp Đ ẠI H Các biện pháp quản lý chi NSNN huyện Khơng Bình thƣờng ƣu tiên Ƣu tiên Rất ƣu tiên 5 5 5 TR Ư Ờ N G Nâng cao chất lƣợng ban hành văn quy định, hƣớng dẫn thực quản lý chi NSNN cấp huyện Nâng cao lực tổ chức máy quản lý chi NSNN Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán quản lý chi ngân sách Hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN Tăng cƣờng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính; Thi đua…) Hồn tồn không ƣu tiên Xin chân thành ơn hợp tác Ông/Bà 97 PHỤ LỤC : T NG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN HƢỚNG HĨA Phụ ục Đánh giá ức đ quan n i ung iện pháp quản chi NSNN t i hu ện Hƣớng Hóa (Cho điểm từ đến 5, tốt nhất) 4,30 37 68 110 4,56 34 65 110 4,46 30 42 35 110 3,98 15 25 18 51 110 3,94 46 25 110 3,77 110 3,59 110 3,81 110 3,89 110 4,64 110 4,01 110 3,26 H Ế 110 37 51 40 15 30 48 25 18 58 25 - 31 75 - 35 33 40 25 31 46 G Đ - 55 U - 34 TẾ - 20 H - Mức điể bình quân N - T ng c ng KI - Số ngƣời tha gia chấ điể Điể Điể Điể Điể Ọ C - N i ung quản chi NSNN Cơng tác lập dự tốn chi NSNN Cơng tác phân bổ, giao dự toán chi NSNN C ng tác chấp hành dự toán chi NSNN C ng tác kiểm soát chi NSNN C ng tác toán chi NSNN C ng tác tra, kiểm tra chi NSNN Biện pháp quản chi NSNN Nâng cao chất lƣợng ban hành văn quy định, hƣớng dẫn thực quản lý chi NSNN cấp huyện Điể H NỘI DUNG KHẢO SÁT ẠI STT N Nâng cao lực tổ chức máy quản lý chi NSNN Ờ - - TR Ư Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán quản lý chi ngân sách Hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN - Tăng cƣờng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN - - Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; công khai tài chính; Thi đua…) Nguồn kết điều tra tác giả 98 Phụ ục Đánh giá thực tế đ t đƣợc n i ung iện pháp quản chi NSNN t i phòng Tài - Kế ho chhuyện Hƣớng Hóa (Cho điểm từ đến 5, tốt nhất) Số ngƣời tha STT N i ung quản điể Điể Điể Điể Điể 11 T ng c ng Mức điể bình quân chi NSNN - C ng tác lập dự toán chi NSNN 15 50 32 - C ng tác phân bổ, giao dự toán chi NSNN 30 53 - C ng tác chấp hành dự toán chi NSNN 50 - C ng tác kiểm soát chi NSNN 10 - C ng tác toán chi NSNN - C ng tác tra, kiểm tra chi NSNN 3,32 23 110 3,85 38 10 110 3,34 34 41 23 110 3,66 55 32 18 110 3,57 60 37 110 3,44 20 45 34 10 110 3,29 19 48 21 16 110 3,20 11 45 26 24 110 3,50 25 39 44 110 4,14 24 45 39 110 4,10 20 45 34 10 110 3,29 H KI N H TẾ H U Ế 110 ẠI Biện pháp quản chi NSNN Nâng cao chất lƣợng ban hành văn quy định, hƣớng dẫn thực quản lý chi NSNN cấp huyện Nâng cao lực tổ chức máy quản lý chi NSNN Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán quản lý chi ngân sách - - N TR Ư Ờ - G Đ (người) Điể Ọ C NỘI DUNG KHẢO SÁT gia chấ Hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN Tăng cƣờng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính; Thi đua…) Nguồn kết điều tra tác giả 99 Phụ ục Đánh giá thứ tự ƣu tiên để hoàn thiện n i ung iện pháp quản chi NSNN t i phòng Tài - Kế ho chhuyện Hƣớng Hóa Cho điểm từ đến ưu tiên T ng c ng 46 34 26 110 3,74 14 15 54 20 110 2,92 11 51 26 16 110 3,32 56 34 110 2,56 12 69 26 110 2,18 12 69 26 110 2,18 H U Ế Điể 16 26 47 15 110 3,45 12 30 49 15 110 3,54 25 52 20 110 3,68 - - 21 37 52 110 4,28 30 54 20 110 3,78 25 40 30 110 3,10 - - G TR Ư - Ờ N - Đ ẠI - Điể TẾ - Điể H - Điể N - (người) KI - N i ung quản chi NSNN C ng tác lập dự toán chi NSNN C ng tác phân bổ, giao dự toán chi NSNN C ng tác chấp hành dự toán chi NSNN C ng tác kiểm soát chi NSNN C ng tác toán chi NSNN C ng tác tra, kiểm tra chi NSNN Biện pháp quản chi NSNN Nâng cao chất lƣợng ban hành văn quy định, hƣớng dẫn thực quản lý chi NSNN cấp huyện Nâng cao lực tổ chức máy quản lý chi NSNN Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán quản lý chi ngân sách Hoàn thiện nội dung quản lý chi NSNN Tăng cƣờng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính; Thi đua…) điể Điể Ọ C gia chấ Mức điể bình quân H TT Số ngƣời tha NỘI DUNG KHẢO SÁT Nguồn kết điều tra tác giả 100 Phụ ục BẢNG T NG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT (Mức điểm trung bình) Điể trung ình STT N i ung hảo sát N i ung quản chi NSNN C ng tác lập dự toán chi NSNN C ng tác phân bổ, giao dự toán chi NSNN C ng tác chấp hành dự toán chi NSNN C ng tác kiểm soát chi NSNN C ng tác toán chi NSNN C ng tác tra, kiểm tra chi NSNN Biện pháp quản chi NSNN Về việc ban hành văn quy định, hƣớng dẫn c ng tác quản lý chi Tổ chức máy quản lý chi NSNN Năng lực, trình độ cán làm c ng tác quản lý chi NSNN Trang thiết bị phục vụ quản lý chi NSNN Ứng dụng CNTT quản lý chi NSNN Các biện pháp khác (Kiểm tra, xử lý; cơng khai tài chính; Thi đua…) Thứ tự ƣu tiên hoàn thiện 4,30 4,56 4,46 3,98 3,94 3,77 3,32 3,85 3,34 3,66 3,57 3,44 3,74 2,92 3,32 2,56 2,18 2,18 3,59 3,29 3,45 3,20 3,54 3,50 3,68 4,64 4,01 4,14 4,10 4,28 3,78 3,26 3,29 3,10 N H 101 Ế H TẾ 3,89 U 3,81 KI Ọ C H ẠI Đ G - N - Ờ - TR Ư - Thực tế đ t đƣợc Mức quan trọng Nguồn kết điều tra tác giả ... NSNN phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ năm 2015 - 2017 Chƣơng 3: Định hƣớng, số giải pháp hoàn thiện c ng tác quản lý chi NSNN phòng Tài - Kế hoạch cấp huyện Hƣớng Hóa, tỉnh. .. gồm ngân sách TW ngân sách địa phƣơng Ngân sách địa phƣơng gồm ngân sách cấp quyền địa phƣơng Nhƣ ngân sách địa phƣơng bao gồm (ba) cấp: ngân sách tỉnh, ngân sách huyện ngân sách xã Ngoài ngân sách. .. phân tích thực trạng cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc H phòng Tài - Kế hoạch huyện Hƣớng Hóa, đề xuất giải pháp hồn thiện công Đ ẠI tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc đơn vị thời gian tới
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước tại PHÒNG tài CHÍNH kế HOẠCH HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ , HOÀN THIỆN QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước tại PHÒNG tài CHÍNH kế HOẠCH HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ