Hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang

86 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế LÊ VĂN PHÚC KI HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ Ọ C XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TR Ư Ờ N G Đ ẠI H HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế LÊ VĂN PHÚC TẾ HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ N H XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ẠI H Ọ C KI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG MÃ SỐ: 31 01 10 TR Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG TRIỆU HUY HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ H U TÁC GIẢ Ế nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Lê Văn Phúc i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế có luận văn này, bên cạnh cố gắng, nỗ lực thân, nhận hướng dẫn, giảng dạy, động viên nhận nhiều ý kiến đóng góp q báu suốt q trình thực tập, nghiên cứu hoàn thiện đề tài từ giảng viên, người thân, bạn bè đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: U Ế Quý thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, Phòng Đào tạo Sau đại H học - Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ trình học nghiên cứu khoa học TẾ trường Đặc biệt, thầy giáo hướng dẫn: TS Hoàng Triệu Huy, Trường Đại học Kinh tế N H Huế, người trực tiếp hướng dẫn, dày công bảo tơi suốt q trình nghiên KI cứu hoàn thành luận văn Ọ C Xin cảm ơn Ban lãnh đạo cán Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn ẠI H Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn không tránh khỏi Đ khiếm khuyết Kính mong thầy giáo, người thân đồng nghiệp tiếp tục G góp ý cho tơi để luận văn hồn thiện N Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đết tất người thân, bạn bè đồng Ờ nghiệp ln động viện tơi q trình hồn thành luận văn TR Ư Xin chân thành cám ơn! TÁC GIẢ Lê Văn Phúc ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: LÊ VĂN PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG TRIỆU HUY Tên đề tài nghiên cứu khoa học: HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH U Ế TIỀN GIANG H Mục tiêu đối tượng nghiên cứu TẾ Mục tiêu: Nghiên cứu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư từ NSNN KBNN huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2015 – 2017, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm N H hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN huyện Tân Phú Đông KI Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận thực tiển cơng tác kiểm Ọ C sốt chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Các phương pháp nghiên cứu ẠI H Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập số Đ liệu thứ cấp, sơ cấp, phương pháp: tổng hợp xử lý số liệu, thống kê, phương pháp G đối chiếu, liên hệ so sánh N Kết nghiên cứu đóng góp khoa học Ờ Kết nghiên cứu cho thấy, vấn đề lý luận thực tiễn công tác kiểm TR Ư soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông Đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đơng thời gian qua Từ có đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi, nâng cao hiệu đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN huyện Tân Phú Đông iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban quản lý dự án KBNN : Kho bạc Nhà nước KSC: Kiểm soát chi KTXH: Kinh tế xã hội MLNSNN: Mục lục ngân sách nhà nước NSNN: Ngân sách Nhà nước NSĐP: Ngân sách địa phương NSTW: Ngân sách Trung ương TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc THHC: Tổng hợp hành chánh TKTG: Tài khoản tiền gửi UBND: Uỷ ban nhân dân XDCB: Xây dựng U H TẾ N H KI Ọ C H ẠI Đ G N Ờ Ư TR iv Ế BQLDA: MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC BẢNG viii U Ế DANH MỤC SƠ ĐỒ ix H PHẦN I: MỞ ĐẦU TẾ Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu N H Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn KI Phương pháp nghiên cứu luận văn Ọ C Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI H Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY Đ DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC G NHÀ NƯỚC N 1.1 Tổng quan chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước .5 Ờ 1.1.1 Khái niệm chi đầu tư; kiểm soát chi đầu tư; cam kết chi đầu tư vốn ngân sách TR Ư nhà nước cho đầu tư phát triển 1.1.2 Đặc điểm chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước .6 1.1.3 Vai trò, cần thiết chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.1.4 u cầu, đối tượng cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước .9 1.1.5 Mục đích việc kiểm soát chi: .11 1.1.6 Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà v nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (Điều 12, Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011) 13 1.2 Chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước .15 1.2.1 Vốn đầu tư xây dựng bản: 15 1.2.2 Quy trình kiểm sốt chi: 17 1.2.3 Quyết toán dự án, cơng trình xây dựng bản: 20 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ Ế nguồn vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 20 H U 1.3.1 Yếu tố bên 20 TẾ 1.3.2 Yếu tố bên 21 1.4 Bài học kinh nghiệm kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN: 22 N H 1.4.1 Kinh nghiệm số huyện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng bản: 22 KI 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông Ọ C kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng 23 Chương 2.THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY H DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC Đ ẠI NHÀ NƯỚC HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG 25 G 2.1 Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Tân Phú Đông ảnh hưởng N đến chi đầu tư xây dựng .25 Ờ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên: .25 TR Ư 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội: 26 2.1.3 Kết thực số tiêu chủ yếu năm 2017 27 2.2 Tổ chức, máy hoạt động KBNN huyện Tân Tân Phú Đơng .28 2.2.1.Qúa trình hình thành phát triển KBNN Tân Phú Đông 28 2.2.2 Tổ chức máy làm công tác kiểm soát toán VĐT đơn vị 28 2.3 Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước KBNN huyện Tân Phú Đông .30 2.3.1 Kiểm soát chi chuẩn bị đầu tư xây dựng 30 2.3.2 Kiểm soát chi thực đầu tư xây dựng 36 vi 2.3.3 Thực trạng công tác báo cáo tình hình kiểm sốt chi nguồn vốn đầu tư toán vốn đầu tư hàng năm 41 2.4 Đánh giá chung thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Tân Phú Đông 45 2.4.1 Kết đạt 45 2.4.2 Hạn chế 47 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế kiểm soát chi đầu tư xây dựng Ế từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Tân Phú Đông 52 H U Chương 3.GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TẾ TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂN PHÚ ĐÔNG .55 N H 3.1 Mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng KI 55 Ọ C 3.2 Giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Tân Phú Đông 60 H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .69 Đ ẠI Kết luận 69 G Kiến nghị 69 N 2.1 Kiến nghị với Quốc hội Chính phủ 70 Ờ 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài 70 TR Ư 2.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 70 2.4 Kiến nghị với chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) .72 2.5 Kiến nghị Sở Tài - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .74 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình biên chế Kho bạc Nhà nước Tân Phú Đông từ năm 2008 đến năm 2017 28 Bảng 2.2 Tình hình kiểm sốt chi chuẩn bị đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2015 – 2017 34 Bảng 2.3: Tình hình từ chối tốn vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng từ Tình hình kiểm soát chi thực đầu tư qua Kho bạc Nhà nước huyện H Bảng 2.4: U Ế NSNN qua KBNN huyện Tân Phú Đông 35 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng hàng năm Kho bạc Nhà N H Bảng 2.5: TẾ Tân Phú Đông, giai đoạn 2015 - 2017 .36 nước huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2015 - 2017 38 Tình hình từ chối tốn vốn đầu tư xây dựng từ NSNN qua KI Bảng 2.6: TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông 40 viii mục tiêu chi đầu tư xây dựng theo cán phụ trách kiểm sốt chi đồng thời thực ln nhiệm vụ tốn để đảm bảo kịp thới, liên tục thống quy trình kiểm soát chi Điều kiện áp dụng: Chỉnh sửa, bổ sung quy trình quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN cấp Cải cách quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán nghiệp vụ cách thức U Ế kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng H 3.2.1.1 Thống ban hành quy trình kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua kho TẾ bạc Nhà nước Thứ nhất: Quy định hồ sơ gửi KBNN để làm kiểm soát toán: N H hồ sơ mở tài khoản, qui định cán kiểm sốt chi phải phơ tơ thêm KI để lưu thời gian, đặc biệt cơng trình thuộc NSĐP nhiều, Ọ C đơn vị KBNN lại có quy định chặt chẽ chế độ quản lý hành chính, tơ tài liệu Vì nên quy định mở tài khoản, Chủ đầu tư, ban quản lý H dự án lập hai hồ sơ: 01 chuyển kế toán làm thủ tục mở tài khoản cho dự án, 01 Đ ẠI (chỉ cần sao) lưu hồ sơ cơng trình phận toán vốn G Thứ hai: Về thời gian kiểm soát luân chuyển chứng từ; thực tế loại N hình dự án, loại vốn hay hình thức kiểm sốt lại có đặc thù tính chất Ờ phức tạp riêng Một số khoản tạm ứng hay toán giải xong chuyển TR Ư tiền ngày làm việc cho đơn vị thụ hưởng, ngược lại nhiều dự án, cơng trình có quy mơ lớn, tính chất phức tạp hay có vướng mắc hồ sơ, thủ tục đòi hỏi cán đầu tư phải bỏ thời gian nhiều Vì nên có quy định “co giãn” thời gian, không nên chia nhỏ thời gian cho phận, người mà nên để Giám đốc KBNN, thủ trưởng đơn vị đạo phối hợp đảm bảo qui trình phạm vi cho phép, thực theo hướng dẫn Bộ Tài chính, tối đa từ - ngày làm việc KBNN phải hoàn tất thủ tục chuyển tiền cho dự án, phát huy tính chủ động nâng cao chất lượng hiệu kiểm soát cán kiểm soát chi đầu tư phận KBNN 61 Thứ ba: Cần giảm bớt hình thức tốn trước, kiểm sốt sau tốn khối lượng hồn thành, nên áp dụng loại hình trường hợp bất khả kháng, vào thời điểm cuối năm ngân sách hay trước tết nguyên đán, để đảm bảo tính chặt chẽ, hạn chế rủi ro tiêu cực kiểm soát toán vốn dự án Thứ tư: Chỉ nên quy định hai hình thức kiểm sốt: Hình thức kiểm soát vốn tạm ứng toán trước, kiểm sốt sau theo trình tự Các bước trình tự kiểm sốt hình thức nên giảm bớt Theo nên gộp thành bước sau: U Ế Bước 1: Cán tiếp nhận hồ sơ KBNN, sau tiếp nhận hồ sơ từ Chủ đầu H tư dự án tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, tài liệu, lập phiếu TẾ giao nhận chuyển cán kiểm soát chi kiểm soát cho dự án Bước 2: Cán kiểm soát chi sau tiếp nhận hồ sơ thực kiểm tra, kiểm N H soát theo quy định; ghi đầy đủ tiêu ký vào giấy đề nghị toán vốn KI đầu tư, giấy rút vốn đầu tư giấy đề nghị tốn tạm ứng (nếu có), nhập liệu Ọ C vào chương trình máy; đồng thời lập tờ trình lãnh đạo phòng lãnh đạo phụ trách tốn vốn đầu tư kiểm tra ký duyệt toán vốn cho dư án (bước lãnh đạo H phụ trách ký vào giấy đề nghị toán tờ trình lãnh đạo) Sau chứng từ ẠI lãnh đạo phòng lãnh đạo phụ trách toán vốn đầu tư ký duyệt, cán Đ kiểm soát chi chuyển chứng từ cho phận kế toán làm thủ tục chuyển tiền toán N G cho đơn vị thụ hưởng Trong trường hợp số vốn chấp nhận tạm ứng hay toán Ờ KBNN khác với số vốn chủ đầu tư đề nghị, cán kiểm soát chi dự thảo văn Ư (theo mẫu 02/TTVĐT) trình lãnh đạo phòng ký để thơng báo cho Chủ đầu tư dự án TR Bước 3: Tại phận kế toán sau tiếp nhận hồ sơ từ cán kiểm soát chi, kế toán viên tiến hành kiểm tra mẫu, dấu, chữ ký; tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ kế toán hạch toán ký chứng từ giấy, trình kế tốn trưởng, kế toán trưởng kiểm tra hồ sơ ký chứng từ giấy, sau trình lãnh đạo phụ trách kiểm soát chi đầu tư xem xét, ký duyệt chứng từ: giấy rút vốn đầu tư, giấy đề nghị tốn tạm ứng (nếu có) Bước 4: Sau chứng từ lãnh đạo phụ trách kiểm soát chi đầu tư ký, kế tốn nhập đầy đủ thơng tin liên quan vào chương trình máy, thực thủ tục chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng theo quy trình 62 Thứ năm: KBNN cần cử người thực tiễn, khảo sát kiểm soát chi đầu tư XDCB theo nhóm tới địa phương để thấy nội dung bước quy trình cần quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ phân định trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng hiệu kiểm soát Tại phận tiếp nhận hồ sơ phải bố trí cán có đủ phẩm chất lực để làm nhiệm vụ vừa tiếp nhận vừa kiểm tra hồ sơ tài liệu số lượng, tình hợp pháp, hợp lệ Bên cạnh thường xuyên nghiên cứu chế sách có liên quan tới cơng tác đầu tư XDCB, có luật nghị định phủ ban hành cán Vụ kiểm sốt chi NSNN phải người tinh thơng đầu Ế tiên đồng thời tổ chức lớp tập huấn, phổ biến điểm mới, khác biệt so với H U quy định trước cho cán địa phương kịp thời nắm bắt, triển khai TẾ 3.2.1.2 Hồn thiện chứng từ kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ NSNN Với quy trình nay, chứng từ tốn vốn ba loại giấy N H đề nghị tốn vốn đầu tư, giấy đề nghị toán tạm ứng, giấy rút vốn Như KI Giám đốc phải ký hai lần cho lần toán (một lần giấy đề nghị toán vốn đầu tư, lần giấy rút vốn) Thời gian luân chuyển chứng từ nội Ọ C Kho bạc không rút ngắn lượng chứng từ nhiều Để giảm thiểu H số lượng chứng từ, giảm thời gian luân chuyển chứng từ nội Kho bạc, mà ẠI khơng ảnh hưởng tới tính chặt chẽ cơng tác kiểm sốt, tác giả đề xuất phương án Đ sau: G Kho bạc kiểm soát toán sở kế hoạch hàng năm, dự án, tổng dự Ờ N toán phê duyệt giá trúng thầu hợp đồng (Chủ đầu tư không cần gửi cho kho bạc Ư định trúng thầu), theo Chủ đầu tư cần sử dụng loại chứng từ TR toán vốn đầu tư Giấy đề nghị toán vốn đầu tư sửa đổi bổ sung thêm số nội dung để tăng cường tính tự chịu trách nhiệm thành viên tham gia kiểm soát toán Vậy, chủ đầu tư lập giấy rút vốn giấy đề nghị toán tạm ứng mà dùng chứng từ Giấy đề nghị toán vốn đầu tư Khi tất thành viên tham gia ký, kiểm soát Giấy đề nghị toán vốn đầu tư phải ghi rõ ngày tháng năm ký kiểm sốt, nhằm tăng tính tự chịu trách nhiệm thành viên tham gia ký kiểm sốt tốn 3.2.1.3 Cải tiến mơ hình cửa kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua hệ thống 63 Kho bạc Nhà nước Để quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi đầu tư qua KBNN hiệu phù hợp với hoạt động nghiệp vụ, khắc phục vướng mắc phát sinh qua trình triển khai thực hiện, theo tác giả cần nghiên cứu hoàn thiện theo hướng sau: Xác định khái niệm rõ giao dịch “một cửa” điều kiện, tính chất nhiệm vụ đặc thù hoạt động KBNN phải hiểu giao dịch “một cửa” khơng có nghĩa giao dịch “một điểm” tập trung đầu mối, mà giao dịch “một cửa” Ế hiểu giao dịch với cán chuyên quản nghiệp vụ KBNN; điều H U có nghĩa “một cửa” nhiều điểm (cứ cán kiểm soát chi điểm TẾ giao dịch quan đơn vị giao dịch với cán kiểm soát chi) đảm bảo khách hàng giao hồ sơ, chứng từ qua 01 cán chuyên quản trực tiếp giao N H dịch, lập giấy tiếp nhận hồ sơ, chứng từ, tiến hành kiểm soát toán giao hẹn KI ngày trả chứng từ cho khách hàng thời hạn theo quy trình, chế độ quy định Ọ C Để việc đơn vị giao dịch 01 cán kiểm sốt chi (một cửa) việc phân cơng nhiệm vụ chuyên quản cho cán sau: Phân công nhiệm vụ chuyên H quản cho cán kiểm sốt chi phân cơng theo kênh quản lý theo Sở, ngành, chủ ẠI đầu tư (BQLDA) trực thuộc Sở, hay nói cách khác phân cơng chun quản theo Sở, ví Đ dụ: đơn vị trực thuộc sở chủ đầu tư bố trí vốn nhiều chương N G trình, dự án (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chương trình đánh bắt xa bờ Ờ vốn XDCB tập trung, vốn trung ương hỗ trợ v.v ) BQLDA giao dịch với 01 Ư cán chuyên quản kiểm soát chi, việc phân cơng có nhiều tiện ích thuận TR lợi: cán chuyên quản quen thuộc cách làm, nội dung công việc BQLDA quản lý định mức quy định giới hạn cho lương phụ cấp lương chi phí ban quản lý dự án Tổ chức học tập giáo dục trị tư tưởng, đạo đức hành nghề người cán kiểm soát chi, đồng thời lãnh đạo giám sát chặt chẽ cán ban hành quy định chế tài nghiêm khắc đủ vi phạm, sai phạm xuất phát từ nhận thức đạo đức mà lấy quy định hành vi để ngăn ngừa không phù hợp 64 Việc thực giao dịch “một cửa” “một điểm” tập trung đầu mối phương án trình bày đảm bảo yêu cầu chế giao dịch cửa khắc phục bất cập tồn qua thực hiện, khách đến giao dịch biết kết quả: hồ sơ đủ chưa, có hợp lệ hợp pháp khơng, có đủ điều kiện giải ngân khơng? Thời gian giao dịch, số lần giao dịch, thời gian giải ngân nhanh hơn, hiệu 3.2.2 Nhóm giải pháp mang tính điều kiện 3.2.2.1 Tăng cường cơng tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tính tự giác trách U Ế nhiệm chủ đầu tư H KBNN Tân Phú Đơng cần có phối hợp chặt chẽ với cấp quyền địa TẾ phương quan thông tin truyền thông đại chúng để tiến hành soạn thảo, phổ biến rộng rãi tài liệu, lập trang Web mạng Internet, thiết lập đường dây liên KI chế độ, sách Nhà nước N H lạc để giải thích, tuyên truyền cho chủ đầu tư (BQLDA) biết đầy đủ tường tận Ọ C Ngoài ra, KBNN thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng thường niên để nắm bắt khó khăn vướng mắc đơn vị trình sử dụng nguồn ẠI H vốn đầu tư XDCB, qua để kịp thời phản ánh tới quan cấp để có Đ sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện chế, sách kiểm soát chi đầu tư XDCB từ G nguồn vốn NSNN ngày hồn thiện, từ khoản chi tiêu NSNN ngày N tiết kiệm, hiệu mục đích hạn chế thấp trình trạng lãng phí, thoát thoát Ờ đầu tư XDCB TR Ư Cần có kế hoạch truyền thơng cách thường xun, liên tục để nâng cao nhận thức, hiểu biết vai trò lợi ích chế quản lý, cam kết chi đầu tư qua KBNN, để tạo động lực thúc đẩy chủ đầu tư tham gia thực chế, bối cảnh nay, chưa có sơ sở pháp lý đủ mạnh để ràng buộc Vì vậy, giải pháp truyền thơng để nâng cao nhận thức hiểu biết đối tượng liên quan chế kiểm soát cam kết chi qua KBNN Trong đó, nội dung truyền thơng cần làm rõ lợi ích mang lại thực quản lý, kiểm sốt chi qua KBNN ; kênh truyền thơng bao gồm kênh trực tiếp tập huấn nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề, 65 giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết kênh trực tuyến bao gồm cổng thơng tin điện tử Bộ Tài chính, KBNN, trang Web Bộ Tài ; cơng văn hướng dẫn thực hiện, đăng tải báo chi, tạp chí bao gồm nghiệp vụ kiểm soát chi 3.2.2.2.Thực chế độ công khai thông tin Thực chế độ công khai quy hoạch để tăng cường giám sát đoàn thể xã hội, người lao động nhân dân; góp phần thực quy chế dân chủ sở, phát ngăn chặn kịp thời sai phạm, tiêu cực đầu tư XDCB 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác H xuyên chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng U Ế 3.2.3.1 Nâng cao trình độ cho cán bộ, cơng chức thông qua việc cập nhập thường TẾ KBNN cấp quan thực kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN sở chế độ sách chế độ quản lý đầu tư xây dựng nhà nước ban hành, N H để thực tốt nhiệm vụ giao đòi hỏi cán làm cơng tác kiểm sốt KI chi vốn đầu tư XDCB phải tích cực nghiên cứu cập nhật thường xuyên chế độ Ọ C sách, để làm việc việc nỗ lực học tập công chức, nhiên đơn vị cần phải tổ chức phổ biến, quán triệt cách thường xuyên H Tại KBNN (KBNN trung ương KBNN địa phương) phải thường ẠI xuyên tổ chức buổi học tập theo chuyên đề buổi học tập mang tính chất cập Đ nhật có thay đổi chế sách, qua tạo điều kiện để toàn thể cán Ờ lý đầu tư N G làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư cập nhật kịp thời chế độ sách quản Ư Tổ chức tập huấn toàn hệ thống văn chế độ liên quan đến cơng TR tác kiểm sốt chi, tốn vốn đầu tư XDCB, nắm bắt khó khăn vướng mắc đơn vị sở qua để có giải đáp kịp thời, qua kịp thời cập nhật hướng dẫn thực quy định để áp dụng vào thực tiễn kiểm soát chi vốn đầu tư Nắm bắt kịp thời vướng mắc chế sách lĩnh vực quản lý vốn đầu tư, từ chủ động đề xuất, kiến nghị quan chức việc sửa đổi chế độ quản lý đầu tư xây dựng cho phù hợp với thực tiễn 66 Kịp thời ban hành công văn hướng dẫn thực có thay đổi chế sách quản lý đầu tư, tổng hợp in thành tập chế độ ban hành “cẩm nang kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB” giúp KBNN địa phương chủ đầu tư thuận tiện việc tra cứu sử dụng 3.2.3.2 Tăng cường đạo Kho bạc Nhà nước cấp KBNN cấp phải phân công làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư theo dõi việc triển khai thực kiểm soát chi vốn đầu tư KBNN cấp Quy định định kỳ phải kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ Ế KBNN cấp dưới, đồng thời gắn trách nhiệm giao theo dõi với kết H U triển khai thực nhiệm vụ KBNN TẾ KBNN cấp phải thường xuyên phản ánh khó khăn, vướng mắc, phát sinh q trình kiểm sốt chi vốn đầu tư để giải đáp, hướng dẫn kịp thời N H Nghiên cứu kỹ hướng dẫn KBNN phương pháp lập báo cáo, chấp hành KI tốt chế độ thống kê báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất chất lượng thời gian quy định Ọ C 3.2.3.3 Tăng cường mối quan hệ với quan tài đồng cấp H Duy trì phối hợp chặt chẽ với quan tài đồng cấp, nhằm làm tốt vai ẠI trò tham mưu với cấp quyền quản lý vốn đầu tư NSNN, đòi hỏi Đ KBNN phải triển khai thực tốt: N G Kết nối thơng tin KBNN quan tài Bộ ngành nhằm đảm Ờ bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư Ư dự án thông báo qua KBNN, phục vụ tốt công tác điều hành, quản lý vốn đầu tư TR XDCB; dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) triển khai thành cơng 63 tỉnh tồn quốc, thành cơng dự án góp phần kết nối thơng tin KBNN quan tài Bộ ngành từ giao dự toán đến tiến độ giải ngân dự án Thông qua công tác kiểm sốt chi vốn đầu tư, KBNN có ý kiến đánh giá, nhận xét tình hình triển khai thực dự án đầu tư, qua tham mưu với cấp có thẩm quyền thực điều hồ, điều chỉnh kế hoạch kịp thời từ dự án khơng có khả thực sang dự án có khối lượng thực lớn; phát báo cáo 67 cấp có thẩm quyền dự án chưa thực trình tự, thiếu thủ tục đầu tư xây dựng, từ có biện pháp đơn đốc tháo gỡ khó khăn chủ đầu tư 3.2.3.4 Tăng cường mối quan hệ với chủ đầu tư Để giải kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh q trình kiểm sốt chi vốn đầu tư phát sinh khối lượng thực hiện, khối lượng thực đề nghị tốn chưa có dự toán, hợp đồng… nhằm toán vốn đầu tư kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng khai thác đòi hỏi đơn vị KBNN phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, cụ thể như: U Ế Trong trình thực nhiệm vụ kiểm sốt chi, cán kiểm sốt chi phải có H kế hoạch kiểm tra tình hình thực cơng trình, kiểm tra định kỳ kiểm tra TẾ đột xuất nguyên tắc: Việc kiểm tra thực tế trường KBNN chủ yếu nhằm tăng cường vai trò kiểm sốt KBNN việc làm rõ vấn đề chưa rõ N H hồ sơ toán Chủ đầu tư đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm KI nội dung đề nghị toán sai quy định KBNN không phát Khi Ọ C kiểm tra, KBNN phải báo trước cho chủ đầu tư mục đích nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, khơng lợi dụng việc kiểm tra để gây khó khăn, phiền hà, ẠI H sách nhiễu cho đơn vị kiểm tra Sau kiểm tra phải có báo cáo kết Đ kiến nghị (nếu có) G Định kỳ có thơng báo cho các chủ đầu tư tình hình giải ngân dự án N đặc biệt dự án có tốc độ giải ngân thấp để kịp thời điều chỉnh kế hoạch Ờ vốn dự án cho phù hợp với khả thực hiện, tránh tính trạng đến cuối năm TR Ư điều chỉnh gây khó khăn cho việc thực dự án lãng phí vốn nhà nước, thơng qua Bộ, ngành địa phương nắm bắt kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư có biện pháp thúc đẩy chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ thực dự án 68 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Với cải cách, đổi cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN thời gian vừa qua dựa quy chế, sách quản lý đầu tư xây dựng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng ban hành mang lại kết định Nổi bật dự án đầu tư xây dựng vào thực tiễn đời sống nhân dân ngày nhiều góp phần làm tăng trưởng kinh tế U Ế phúc lợi xã hội Tuy nhiên, giai đoạn tính thích ứng phù hợp H quy chế, sách khác nhau, khứ sách mang lai lợi TẾ ích trực tiếp chúng khơng phù hợp Vì việc hồn thiện quy chế, sách đầu tư XDCB việc làm đòi hỏi mang tính N H thường xuyên phải nghiên cứu cho chế sách ban hành phải phù KI hợp với thực trạng kinh tế khuyến khích thúc đẩy kinh tế phát triển Ọ C Dựa thực trang cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB thuộc H nguồn vốn NSNN KBNN huyện Tân Phú Đông thời gian vừa qua, chuyên ẠI đề đưa giải pháp cụ thể số kiến nghị thực giải pháp Đ để hồn thiện cơng tác Tuy nhiên với dung lượng nghiên cứu chuyên đề G tốt nghiệp điều kiện nghiên cứu thực tiễn hạn chế kiến thức hạn N chế nên chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót nội dung tình bày, Ư Ờ mong góp ý nhiệt tình từ thầy giáo để q trình nghiên cứu TR tơi thu kết tốt Kiến nghị Kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN quy trình có nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tượng tham gia có liên quan đến nhiều yếu tố, phận có quan hệ mật thiết với nhau, để hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN KBNN Tân Phú Đông Hệ thống KBNN nói chung có chật lượng hiệu đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra, giác độ cán KBNN thực nhiệm vụ lĩnh vực tơi xin có số kiến nghị sau: 69 2.1 Kiến nghị với Quốc hội Chính phủ Hiện nay, việc đầu tư cơng Việt Nam dàn trải phân tán nhiều dự án, ngành sản phẩm, dịch vụ, cơng ích có hàng chục nghìn dự án Việc quản lý đầu tư bị phân tán, chia cắt theo nhiều nguồn vốn, thiếu tập trung, thống Nhu cầu Bộ ngành, địa phương lớn so với khả cân đối vốn Ngân sách nhà nước kinh tế, chưa có cơng cụ kiểm sốt thật hiệu Điều dẫn đến hệ là, nguy tăng nhanh cơng nợ, nợ Chính phủ nợ nước ngồi Khơng vậy, việc nguồn vốn đầu tư phân tán nhiều dự án(như Ế dự án cảng biển, sân bay ) chia cắt theo vốn trung ương, vốn địa phương thiếu H U tập trung thống quản lý khiến cho lãng phí, thất thoát vốn đầu tư trở nên TẾ nghiêm trọng Quốc hội Chính phủ cần sớm ban hành văn Luật để quản lý nguồn vốn có hiệu phù hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, việc N H ban hành văn thay đổi chế độ phải thực ổn định theo thời kỳ KI 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ Tài cần quy định cụ thể loại giấy tờ cho phù hợp với thực tế, ban H NSNN không trùng lặp Ọ C hành biểu mẫu thực kiểm soát toán vốn đầu tư từ nguồn vốn ẠI Nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý, cấp phát toán khoản Đ toán vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước G Sớm hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng bản, cần cập nhật Ờ N thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn linh hoạt cho phù hợp với khác biệt Ư vùng, miền, địa phương TR 2.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Thứ nhất, hoàn thiện chế phân cấp, ủy quyền định đầu tư cơng trình, dự án cho UBND huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phân cấp, phân quyền gắn liền với trách nhiệm nghĩa vụ; Giao thêm nhiệm vụ phải đồng thời với bổ sung biên chế đào tạo, bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thứ hai, sở văn quy phạm pháp luật đầu tư XDCB, tập hợp thành cẩm nang sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đầu tư XDCB hồn chỉnh, cơng bố ban hành để chủ đầu tư địa bàn áp dụng thực thống 70 Thứ ba, xác định rõ trách nhiệm chủ đầu tư tồn q trình sử dụng vốn, chịu trách nhiệm toàn giai đoạn đầu tư Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, Ban QLDA trình thực kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm cơng tác đánh giá bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đơn vị, địa phương kiên khơng giao thêm cơng trình, dự án cho chủ đầu tư yếu Xử phạt nghiêm minh nhà thầu có vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư Thứ tư, cần có quy định thời gian cụ thể cho chủ đầu tư/Ban QLDA U Ế việc lập thủ tục, chứng từ tốn kể từ ký nghiệm thu khối lượng hồn thành H nhằm tránh việc kéo dài thời gian lập thủ tục, chứng từ chủ quan cố ý nhũng TẾ nhiễu gây khó khăn Thứ năm, tổ chức giao ban thường xuyên với sở, ban, ngành, UBND N H huyện, thị xã, thành phố chủ đầu tư định kỳ hàng quý đột xuất công tác KI XDCB, đánh giá, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân có biện pháp tháo gỡ khó khăn, Ọ C vướng mắc kịp thời … đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa cơng trình vào sử dụng để phát huy hiệu nguồn vốn, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh ẠI H tế- xã hội địa phương Đ Thứ sáu, việc lựa chọn nhà thầu: Nghiêm cấm việc lựa chọn nhà thầu không đủ G điều kiện lực hành nghề xây dựng, lực hoạt động xây dựng để thực N công việc; Căn theo Luật Đấu thầu, UBND cấp xây dựng ban hành quy định Ờ hướng dẫn cụ thể việc triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu TR Ư Nội dung chủ yếu quy định bao gồm: cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; trình tự tổ chức đấu thầu đặc biệt nội dung xử lý tình sau đấu thầu thay đổi thiết kế, phát sinh khối lượng, kéo dài thời gian thi công, nhà thầu không đủ lực tiếp tục triển khai thi công, xử phạt nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng cơng trình, chậm tiến độ khơng cho tham gia đấu thầu dự án đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN thời hạn định 71 2.4 Kiến nghị với chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) Chủ đầu tư trình quản lý thực dự án đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu tư xây dựng, tuân thủ trỉnh tự đầu tư xây dựng, quy trình, quy phạm kỹ xây dựng cơng trình quy trình tốn vốn đầu tư từ nguồn NSNN qua KBNN Khi dự án, cơng trình hồn thành phải khẩn trương lập báo cáo toán vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phối hợp với đơn vị thi công, nhà thầu tổ chức lên kế hoạch tốn khối lượng hồn thành để toán, đồng thời thu hồi kịp thời vốn tạm ứng theo U Ế quin định H Thực ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dự án đầu tư XDCB, TẾ đặc biệt công tác quản lý, toán vốn đầu tư: vấn đề cần ưu tiên thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB, kịp thời công tác N H đố chiếu, báo cáo kế hoạch vốn, số thực cho cấp quản lý nắm kịp thời KI báo cáo công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Ọ C Thứ nhất: Đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu trình quản lý, thực dự án đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu ẠI H tư xây dựng, tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quy trình, quy phạm kỹ thuật Đ xây dựng cơng trình Khi dự án, cơng trình hoàn thành phải khẩn trương lập báo cáo G tốn vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt N Thứ hai: Tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư công tác quản lý Ờ điều hành dự án theo chức năng, nhiệm vụ giao Chủ đầu tư hạn chế tối đa TR Ư định thầu; tổ chức đấu thầu rộng rãi tất cơng trình xây dựng bản, khuyến khích doanh nghiệp địa bàn tham gia xây dựng cơng trình 2.5 Kiến nghị Sở Tài - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang Chủ động bố trí kịp thời nguồn vốn để chi trả cho cơng trình mà UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn Xây dựng kế hoạch chi tiết hạng mục cơng trình kế hoạch vốn cho cơng trình trình UBND tỉnh phê duyệt giao tiêu cụ thể việc cần thực sớm cuối năm trước Chủ động đề xuất xây dựng cơng trình trọng điểm, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương 72 để đưa vào kế hoạch xây dựng Thường xuyên thực thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt tốn dự án cơng trình kịp thời, bố trí nguồn vốn chi TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế trả năm, tránh kéo dài nhiều năm./ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2015), Nghị Định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ qui định chi tiết hợp đồng xây dựng, Hà Nội Bộ Tài (2012), Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình, Hà Nội Bộ Tài (2016), Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Chính quy định quản lý, toán vốn đầu tư thuộc ngân sách xã, U Bộ Tài (2016), Thơng tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Bộ Tài H Ế phường, thị trấn, Hà Nội TẾ quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 08/2016/TTBTC, Hà Nội Bộ Tài (2017), Thơng tư số 82/2012/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ Tài N H Ọ C kế hoạch vốn đầu tư công, Hà Nội KI quy định chế độ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, tốn Bộ Tài (2017), Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ Tài ẠI H Chính quy định việc tốn tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân Đ sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Hà Nội Quốc hội (2014), Luật đầu tư số 67/2014/QH13, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ Ờ N G 10 TR Ư quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật đầu tư, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công, Hà Nội 11 Trần Mạnh Hà (2015), Một số giải pháp hồn thiện chế kiểm sốt chi lĩnh vực khoa học công nghệ 12 Kho bạc Nhà nước (2015), hướng dẫn thực kiểm soát cam kết chi, Công văn 517/KBNN - THPC ngày 21/03/2015 74 13 Phan Thanh Mão (2003), Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An, Luận án tiến sỹ Kinh tế, Đại học kinh tế Quốc dân 14 Kho bạc Nhà nước (2012), Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, Quyết định số 282/QĐ - KBNN, ngày 20/4/2012 15 Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông (2015,2016, 2017), Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn, cơng tác tổ chức cán KBNN Tân Phú Đông Ế Kho bạc Nhà nước (2017), Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 U 16 H Kho bạc Nhà nước thống đầu mối kiểm soát chi khoản chi Ngân 17 TẾ sách Nhà Nước qua Kho bạc Nhà nước Trịnh Thị Thúy Hồng (2012), Quản lý chi ngân sách nhà nước đầu tư Bùi Mạnh Cường(2013), Đầu tư xây dựng – Thực trạng giải pháp KI 18 N H XDCB địa bàn tỉnh Bình Định, Luận văn Tiến sỹ kinh tế, Hà Nội 19 Ọ C Việt Nam Hoàng Thị Ánh Hồng(2017), Hoàn thiện quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN thị Dương Đức Hào (2016), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây Đ 20 ẠI H xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Huế Lê Quốc Hùng (2005), Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý kiểm N 21 G dựng từ ngân sách nhà nước KBNN Thừa Thiên Huế” Ờ soát chi vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN, Đề tài: nghiên cứu khoa học 22 TR Ư cấp ngành, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế Nguyễn Mạnh Tiến, Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ thực tiễn KBNN Thái Nguyên, Đề tài NCKH cấp ngành, KBNN Thái Nguyên 2006 23 Trang Webstie - Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn - Kho bạc Nhà nước: www.kbnn.gov.vn - Tỉnh Tiền Giang: www.tiengiang.gov.vn 75 ... hạn chế kiểm soát chi đầu tư xây dựng Ế từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Tân Phú Đông 52 H U Chương 3.GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TẾ TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ... soát chi đầu tư xây dựng KI từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Ọ C Chương Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Tân. .. nghiệm kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN: 22 N H 1.4.1 Kinh nghiệm số huyện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng bản: 22 KI 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú Đông Ọ C kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang , Hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang , Kết cấu của luận văn, Các dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN theo quy định của Luật NSNN và Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng đều phải chịu sự kiểm soát chi đầu tư XDCB theo cơ chế, chế độ quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của KBNN Trung ương. Cụ thể là các dự án sau:, Số vốn thanh toán cho từng công việc, hạng mục công trình, công trình không được vượt dự toán được duyệt hoặc giá gói thầu; tổng số vốn thanh toán cho dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Số vốn thanh toán cho dự án trong năm (bao..., + Công tác thanh tra XDCB: Việc thanh tra giúp hạn chế sai phạm trong thanh toán, kịp thời chấn chỉnh hoàn thiện kiểm soát tránh thất thoát ngân sách. Đối với công tác này KBNN đặc biệt chú trọng, quy trách nhiệm rõ ràng làm tăng trách nhiệm của Chủ đầu, Năm 2017, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội trong nước thuận lợi hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình căng thẳng ở biển Đông, thị trường thu hẹp, sức mua vẫn còn yếu, hậu quả nặng nề của trận lụt lịch sử năm 2016 làm cho ho..., Đối với công tác quản lý kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN qua KBNN phải đạt được mục tiêu là xây dựng cơ chế, quy trình quản lý, kiểm soát, thanh toán các khoản chi phù hợp với thông lệ quốc tế thông qua cải cách tài chính công. Từng bướ..., Chủ động bố trí kịp thời các nguồn vốn để chi trả cho các công trình mà UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn. Xây dựng kế hoạch chi tiết các hạng mục công trình và kế hoạch vốn cho từng công trình trình UBND tỉnh phê duyệt và giao chỉ tiêu cụ thể và việc ...

Mục lục

Xem thêm